TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012"

Transkript

1 14.30 To sikkerhetsbarrierer gjennom hele jobben - Barrieresetting - Holdninger - Utfordringer - Tiltak TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN Innlegg på HMS-seminar Paul Olsnes, BKK Nett AS

2 BKK Nett AS Adm. dir Thor André Berg Stab Ketil R. Osen Nettforvaltning Jens Skår Kraftoverføring Nils Nesheim Prosjekt Jon Oddvar Fadnes Nettkunde Petter Sandøy Service Randi Ekehaug 2

3 BKK Nett AS, seksjon Kraftoverføring Kraftoverføring Nils Nesheim (Driftsleder) Transmisjon Magne Harkestad Distribusjon Paul Olsnes Nettsentral Helga Johannsdottir Drift Håvard Øvsthus Vedlikehold P.O. Ressurs Torill Landøy 3

4 Bakgrunn AVVIKSSAK I BKK NETT AS AV Statistikk i BKK Nett: Antall saker FF/UØH/ Kvalitet Totalt Raude Gule Grøne Uklassifiserte Herav p-skade 12 + Strømgjennomgang 4 Hittil Herav p-skade 4 + Strømgjennomgang 1 Mål

5 KVALIK 2011: Tittel: Registret av: E-post: Organisasjon (meldt fra): Prosjekt tittel: Beskrivelse - registrering: Kategoriforslag - 5 registrering: Strømgjennomgang under arbeid i lsp. mast. NN BKK NETT AS» Prosjekt» Montasje» Avdeling 1 Nett/Prosjekt Prosjekt Fikk under arbeid i en lsp. stolpe strømgjennomgang fra arm til arm da jeg skulle proppe enden på en spenningssatt 50Ex luftledning. Fikk da gjennomgang fra venstrehånden som holdt proppen til høyre underarm som hvilte på armen til et veilysarmatur. Jeg trodde da at jeg enten hadde fått fingeren mellom lederen og proppen, eller kommet borti en annen uisolert del. Forsikret meg om at jeg holdt proppen i rett pinsettgrep og at den traff rett på ledningen, og fikk da et nytt støt. Lettet så høyrearmen bort fra lysarmaturet og alt var normalt igjen. Uønsket hendelse» Person

6 KVALIK 2011: Strakstiltak og forslag til korrigerende tiltak ved registrering: Kontaktet bedriftshelsetjenesten og ble sendt til Haukeland Sykehus for observasjon og kontroll av hjertet. Ble skrevet ut samme natt, ingen skader funnet. Skal til etterkontroll hos bedriftslegen. 6

7 KVALIK 2011: Kreves kvalitetsmeldingstiltak: Beskrivelse av tiltak for godkjenning: Saksbehandlingsfrist for analyse: Ja Finne ut årsak til at dette skjedde. Sjå på rutiner for arbeid ved regnvær. Rett bruk av verneutstyr/isolerte verktøy/avskjerming. Tilfredstillande jording av anlegg. Sende rapport til DSB om hendinga (krav frå driftsleder BKK Nett). Det blir kalla inn til møte etter gjeldande rutiner

8 KVALIK 2011: Tiltak-2011:221 Tittel: Beskrivelse: Forslag til tiltak etter møte Det er i møtet drøfta fylgjande tiltak: - Betre og større hanskar tilgjengeleg på lager. - Sjekk om det fins eit felles telefonnr til bedriftshelsetjenesten - Presisering om at ein ikkje køyrer bil etter ein straumgjennomgang. - Driftsleder bør presisere arbeid på Ex-anlegg Møtereferatet har IDA dok nr

9 KVALIK 2011: Oppgaver: Oppgave-2011:68 [ Lukket ] Sjekk om felles nr til bedriftshelsetjenesten Instruksen "Bruk av personleg vernetøy" er under revisjon. Det blir lagt inn telefonnr til bedriftshelsetjenesten. Oppgave-2011:69 [ Lukket ] Presisering bilkøyring etter straumgjennomgang på Prosjekt Er og blir tatt opp i avdelingsmøtene. Oppgave-2011:67 [ Lukket ] Sjekk tilgjengelegheit på hanskar Det er sett i gang eit arbeid som går ut på: 1. sjekke nye typar AUS hanskar 2. sjekke på kva beskyttelseshanskar som er i marknaden. Hovudverneombodet har ansvaret for dette i lag med lageret 9

10 KVALIK 2011: Oppgaver: Oppgave-2011:70 [ Lukket ] Bilkøyring etter straumgjennomgang Presisering at ein ikkje må køyre bil etter ein straumgjennomgang. Alle avdelingar på KOD har hatt eller skal ha saka opp i avdelingsmøte. Oppgave-2011:71 [ Lukket ] Vurdering om etablering av ny prosedyre AUS lsp.nett Driftsledar vurderer om det skal utabeidast ein ny prosedyre om AUSarbeid på lågspenningssnettet i BKK Nett Prosedyre for AUS på LS blir laget. Frist

11 KVA ER PROBLEMET?» Manglande respekt for lsp» Derav manglande respekt for forskrift/instruks/prosedyrer 11

12 FSE OM PLANLEGGING OG BARRIERER 10. Planlegging av arbeid Før et arbeid igangsettes skal det innhentes nødvendige opplysninger om anlegget og på bakgrunn av disse gjennomføres en risikovurdering for det aktuelle arbeidet. På bakgrunn av risikovurderingen skal minst følgende gjennomføres: - valg av arbeidsmetode, - forsikring om at nødvendig utstyr er tilgjengelig, - vurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes - valg, vurdering og instruksjon av personell. - funksjonskontroll av elektriske anlegg skal være planlagt etter de samme prinsipper som gjelder for planlegging av arbeid. 12

13 FSE OM PLANLEGGING OG BARRIERER Til 10 Planlegging av arbeid Et gjennomgående prinsipp i forskriften er at det ved alt arbeid på elektriske anlegg skal etableres minst to sikkerhetsbarrierer. Ved svikt i en barriere skal det fremdeles være en barriere som skal ivareta arbeidstakerens sikkerhet fullt ut. 13

14 ELSIKKERHET, KRAV I BKK NETT 14

15 KRAV VED ARBEID PÅ ELLER NÆR VED LS - ANLEGG 1.Omfang av kravet Kravet gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske lavspenningsanlegg. Jfr. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg (FSE). 2. Faremomenter Strømgjennomgang og lysbueskader er de største faremomenter ved: Arbeid på spenningsførende anleggsdeler. Spenningsførende anleggsdeler i farlig nærhet i stolper, tavler og kabelskap. Høyspenningsanlegg som kan være i umiddelbar nærhet av arbeidsstedet. 15

16 KRAV VED ARBEID PÅ ELLER NÆR VED LS - ANLEGG 3. Planlegging / forberedelse Kun kvalifisert og instruert personale kan arbeide på lavspenningsanlegg Ufaglærte og lærlinger skal arbeide under tilsyn og veiledning av kvalifisert personale. I ein periode nekta Dr.l. lærlingar å arbeide med ex-anlegg! Alle sikkerhetstiltak baseres på to uavhengige barrierer strømgjennomgang. 3.1 AFAs ansvar AFA skal innhente nødvendige opplysninger om anlegget og på bakgrunn av en risikovurdering, velge arbeidsmetode, sikkerhetstiltak, verktøy og bruk av verneutstyr. Det skal utføres sikker jobbanalyse (SJA) før arbeidet settes i gang. 16

17 KRAV VED ARBEID PÅ ELLER NÆR VED LS - ANLEGG 3.2 Informasjon De som deltar i arbeidet skal kjenne denne og andre relevante sikkerhetsinstrukser. AFA skal informere øvrig personell om anlegget med iverksatte sikkerhetstiltak og hvordan spenningsførende anleggsdeler kan utkobles. 4. Gjennomføring av sikringstiltakene AFA skal påse, og hele arbeidslaget medvirke til, at alle sikringstiltak blir gjennomført, og at alt utstyr blir brukt på en riktig måte. 17

18 KRAV TIL ANSVARLIG FOR ARBEIDET (AFA) OG SIKKERHETSSTILTAK VED ARBEID PÅ LS ANLEGG Det skal alltid være utpekt en person som er ansvarlig for sikkerhetstiltakene ved arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg når flere personer deltar i arbeidet. Funksjonen benevnes som «ansvarlig for arbeidet» (AFA). Godkjenning Alle med montørsertifikat gruppe energimontør, A, B eller L, er godkjent til å være ansvarlig for arbeidet innenfor det fagområdet sertifikatet gjelder. Utpeking av ansvarlig for arbeidet Den som planlegger arbeidet er ansvarlig for å utpeke AFA. Utpekingen kan skje muntlig. Den som utpeker AFA skal dokumentere hvem som er utpekt. Dette kan dokumenteres i en egnet journal eller direkte i arbeidsordren. 18

19 PROSEDYRE FOR AUS ARBEID PÅ EX-ANLEGG AUS-arbeid på EX-anlegg For alt arbeid på lavspent EX anlegg med spenningsførende ledere skal arbeidsmetode AUS alltid benyttes, ref. FSE, for å unngå fare for berøring av spenningssatte ledere og deler. For all befaring, kontroll og arbeid på spenningssatte lavspent EX- anlegg skal personlig verneutstyr som inngår i sikkerhetsbarriere I benyttes: Sikkerhetsbarriere I: Personlig verneutstyr - Isoler-hansker 500V eller 1000 V med overtrekk-hansker (for å unngå mekanisk skade på isoler-hanskene) skal benyttes. - Hjelm og visir skal benyttes. - Godkjent og egnet arbeidstøy. Vurder værforholdene, husk at våte klær mot metall leder. Før arbeidet starter skal AFA sørge for kontroll og forsikre seg om at EXkabelens isolasjon på arbeidstedet er hel og uskadet. Er det vanskelig å kontrollere dette, skal den betraktes som berøringsfarlig. 19

20 PROSEDYRE FOR AUS ARBEID PÅ EX-ANLEGG Sikkerhetsbarriere II: Anleggsbeskyttelse - Isolert verktøy. Sjekk at isolasjonen på ditt verktøy ikke er skadet. - Godkjent duk/skjerm brukes ved eventuelle behov for avskjerming. - Viser kontrollen av EX-kabelen at den er hel og uskadet kan kabelens isolasjon inngå som en del av anleggs-beskyttelsen i sikkerhetsbarriere II. Planleggers oppgaver og ansvar Innhenting av anleggsinfo, vurdere risiko og eventuelle avvik for typisk SJA for anleggstypen. Vurdere om forutsetningene for arbeids-metode AUS OK. Utpeke og informere AFA - montør. (Alle montører med elfagbrev i BKK er godkjent av driftsleder til å kunne utpekes av planlegger som AFA.) 20

21 PROSEDYRE FOR AUS ARBEID PÅ EX-ANLEGG Utpekt AFA sine oppgaver og ansvar: Sørge for at nødvendige sikkerhetstiltak er på plass når arbeidet utføres. Før arbeidet starter, utføre risiko-vurdering: - Sjekke at forutsetninger for AUS arbeid er i samsvar med planlagte forutsetninger. - Vurdere om det er farekilder utenom det "vanlige" for den aktuelle arbeidsoppgaven på arbeids-stedet. Er det forhold som ikke er i overenstemmelse med kriteriene for valg av arbeidsmetode AUS før oppstart av arbeidet, skal AFA ikke starte arbeidet. AFA kontakter planlegger for å avtale videre forløp. 21

22 PROSEDYRE FOR AUS ARBEID PÅ EX-ANLEGG Oppstår det forhold mens arbeidet pågår som gjør at en av barrierene ikke kan opprettholdes etter at arbeidet er startet, skal AFA stoppe arbeidet. AFA kontakter planlegger for å avtale videre forløp. I begge tilfelle må ny planlegging gjennomføres. Planlegging av sikkerhetstiltak for denne typen anlegg, kan AFA utføre etter avtale med planlegger. For eksempel undersøk muligheten for å bruke «Arbeidsmetode - arbeid på frakoblet anlegg.» 22

23 PROSEDYRE FOR AUS ARBEID PÅ EX-ANLEGG AFA - montør skal også: - instruere alle i arbeidslaget om arbeids-metode og krav til sikkerhets-barrierer. Påse at begge barrierene er OK! - forsikre seg om at alle deltagere i arbeidslaget har uskadet godkjent personlig verneutstyr som skal benyttes i sikkerhetsbarriere I, og at det benyttes som forutsatt. - forsikre seg om at godkjent isolert verktøy er tilgjengelig og benyttes. - instruere alle i arbeidslaget om arbeids-metode og krav til sikkerhets-barrierer. Påse at begge barrierene er OK! 23

24 PROSEDYRE FOR AUS ARBEID PÅ EX-ANLEGG Montør, lærling og ufaglærte: oppgaver og ansvar. Gjennomføre sikkerhetstiltak etter instruksjon fra AFA. Personlig ansvar for at isolerende hansker, arbeidstøy, fottøy, hjelm og visir er i orden og tilgjengelig på arbeidstedet. Personlig verktøy som inngår i anleggsbeskyttelsen, som isolert verktøy og avskjermingsduker etc. skal være i orden. OBS! Verktøy med skadet isolasjon skal ikke benyttes, innleveres lageret. Uisolert verktøy skal ikke benyttes. 24

25 PROSEDYRE FOR AUS ARBEID PÅ EX-ANLEGG PERSONLIG UTSTYR: Isolerhanske tilpassa spenningsnivå 500 V 1000 V Beskyttelseshanske (BKK har funne hanskar tilpassa isolerhanske av merke Sperian hos Albert E. Olsen) Evt innerhanske Arbeidstøy Hjelm m/ visir 25

26 Takk for oppmerksomheten Ha en skadefri dag! 26

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 12 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt E07 23.03.11 Etter hendelse nr 205664 GMTBO GMLET GMKVI E06 31.08.09 Sammenslåing av -13 og - 14 GMTBO GMLET GMKVI E05 30.09.08 For

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 02/09 JUNI 2009 ÅRGANG 38

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 02/09 JUNI 2009 ÅRGANG 38 75 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 02/09 JUNI 2009 ÅRGANG 38 FORORD Det siste året har vært preget av stor aktivitet på regelverksutvikling i DSB. En av bærebjelkene

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 77 E L S I K K E R H E T Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 / 1 0 J u n i 2 0 1 0 Å R G A N G 3 9 1 Forord I løpet av de siste årene har DSB utviklet et nytt fagsystem. De

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet /0 JUNI 00 ÅRGANG Direktør Region Nord-Norge Region Midt-Norge Region Vest-Norge Region Øst-Norge Landbaserte elektriske anlegg Risikoobjekter

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring. Forslag til opplæringsplan

Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring. Forslag til opplæringsplan Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring Forslag til opplæringsplan 1 Forord En nordisk gruppe for Arbeid under/med spenning (AUS/AMS), som har bestått av personer fra Danmark, Sverige

Detaljer

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr. 01.01.2015 Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34 65 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34 LEDER: DLE OG FREMTIDEN: Justisdepartementet har ute på høring to utredninger utført av Direktoratet

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Innhold Tenk sikkerhet! HMS Risiko Forskrifter/Normer FSE -NEK HiT sine instrukser Hvorfor sikkerhetskurs? Kunnskap er viktig: Norsk sluttstrøm

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol INNHOLD: 1. Sikkerhet hos Hubro 2. Rutine for HMS arbeidet på byggeplass 3. Hvorfor vern- og sikkerhet 4. Hvordan oppfører jeg meg 4.1 Adgangskontroll 4.2 Parkering på anlegget 4.3 Kjøring 4.4 Kantiner/toaletter

Detaljer