HMS DIREKTIV 2 ENTRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DIREKTIV 2 ENTRING"

Transkript

1 ENTRING HMS DIREKTIV 2 ENTRING Direktiveier pr Rune Espeland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

2 1 GENERELT Formål Direktivet skal sikre at all entring i lukkede rom eller lukkede områder utføres sikkert Virkeområde Direktivet gjelder for: Alle BP opererte installasjoner og innleide innretninger på norsk sokkel Kontraktører av innleide innretninger som har system som tilfredstiller kravene i dette direktiv, kan bruke eget system forutsatt at dette er avklart ved inntak. Landanlegg eller prosjekter der BP Norge er ansett for å ha et særlig ansvar og som er en del av petroleumsvirksomheten Referanser FOR nr 1357 Forskrift om utførelse av arbeid FOR nr 1360 Forskrift om administrative ordninger FOR nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier Norsk Olje & Gass; Retningslinje 088 Felles modell for arbeidstillatelser SfS anbefaling 09N/2003: Gjennomgang av pusteluftsystemene HMS Direktiv 1 - Arbeidstillatelse HMS direktiv 5 - Energi isolering HMS direktiv 6 - Farlig materiell og avfall HMS direktiv 8 - Elektriske anlegg HMS direktiv 9 Personlig verneutstyr HMS direktiv 11 - Sikker Jobb Analyse SIKAP Entringsmåling og andre relevante SIKAP er OMS-element 3.2 personssikkerhet og 4.5 kontroll på arbeid GDP CoW Definisjoner og forkortelser Arbeidstillatelse er en skriftlig tillatelse til å utføre et definert arbeid på et gitt sted på en installasjon under gitte forutsetninger på en sikker måte Entring innebærer inngang i lukkede rom eller lukkede områder som normalt ikke er naturlig eller mekanisk ventilert f.eks tanker, beholdere, kanaler, rørstrukturer og innelukkede mellomvegger Områdeansvarlig er leder for alle aktiviteter innen et bestemt område Områdetekniker har driftsansvar for et bestemt anlegg eller område Overtrykksmaske er maske med regulator som sørger for å opprettholde overtrykk slik at atmosfæren utenfor ikke kan pustes inn. Må ikke forveksles med free-flow maske som kun regulerer gjennomstrømning, og ikke er hensiktsmessig verneutstyr ved arbeidsatmosfære som er ukjent eller over de Administrative normer. 89

3 Sikker Jobb Analyse (SJA) er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen Utførende fagperson er en person som konkret/ fysisk utfører arbeidet som arbeidstillatelsen omfatter Tanker med lav fareklasse er eksempelvis vanntanker, drillvanntanker eller boreslamtanker. Andre tanker kan også defineres som dette i instruksene etter en grundig SJA Total VOC måler er en gassmåler som benytter ultrafiolett lys for å måle flyktige organiske forbindelser (Volatile Organic Compuonds). 2 ANSVAR Plattformsjef (OIM) er som øverst ansvarlig på plattformen er ansvarlig for å sikre at all entring blir utført sikkert og i samsvar med forskrifter og HMS direktiv HMS funksjon (Sikkerhetsrådgiver) er ansvarlig for å foreta gass-, oksygen- og andre relevante yrkeshygieniske målinger før arbeidet blir startet. Disse skal noteres på arbeidstillatelsen. Hvis arbeidet ikke kommer i gang innen en time etter at arbeidstillatelsen ble gitt, skal det foretas nye målinger. Sikkerhetsrådgiver kan velge at de verifiserende gassmålinger foretas av annet kompetent personell som har spesialopplæring i gass- og entringsmåling sikre at oksygennivågrensen er 20,9 % gi faglig råd ved planlegging av entring Områdeansvarlig er ansvarlig for å sikre at all entring i sitt ansvarsområde blir utført sikkert og i henhold til HMS direktiv/ instruks Områdetekniker er ansvarlig for å sørge for at entringsområdet er trykkavlastet, tømt, rent, tomt for gass og isolert i henhold til kapittel 5 i Driftsisolering i HMS direktiv 5 Energi isolering og Forutsetninger sørge for at entringsområdet er utluftet og ventilert. Behovet for ekstra ventilasjon skal vurderes sørge for at eventuelle radioaktive kilder er blitt isolert inspisere arbeidsplassen før arbeidet settes i gang og mens det utføres iverksette nødvendige drifts og sikkerhetsforberedelser som angitt på arbeidstillatelse del 2A 90

4 Utførende fagperson er ansvarlig for å sørge for at kontinuerlig gassmåling foretas, slik at arbeidet kan stoppes hvis det oppdages gass eller mangel på oksygen sørge for at de forutsetninger og tiltak som er identifisert i Sikker jobb analysen, og andre prosedyrer blir satt i verk sjekke at de identifiserte isoleringene er blitt foretatt gjennomgå HMS datablad, herunder spesielt kapitelet Eksponeringskontroll og krav om personlig verneutstyr for å gjøre seg kjent med risiko, verne- og sikkerhetstiltak for arbeidet i entringsområdet sperre av og markere entringsområdet sikre at Entringsvakt er tilstede og kjent med plikter for entringsvakt iverksette nødvendige drifts og sikkerhetsforberedelser som angitt på arbeidstillatelse del 2B Entringsvakten er ansvarlig for å gjøre seg kjent med og følge vedlegget; plikter for entringsvakt 3 ENTRING Innledning Direktivet gjelder all entring i lukkede rom eller lukkede områder som normalt ikke er naturlig eller mekanisk ventilert Generelt Entring skal ikke gjennomføres før alle andre alternative muligheter er nøye vurdert Førstegangsmåling vs. verifiserende måling Sikkerhetsrådgiver utfører første gassmåling (førstegangsmåling) og kan, hvis entring er påkrevd over flere skift, velge å delegere oppfølgende gassmålinger til annen kompetent person som har spesialopplæring i gass- og entringsmåling Ved entring av lukkede rom på normalt ubemannede installasjoner kan Sikkerhetsrådgiver delegere førstegangsmåling til NUI/Tambar-formann forutsatt at samme kompetanse som Sikkerhetsrådgiver kan dokumenteres. Ny førstegangsmåling skal foretas av Sikkerhetsrådgiver ved eventuelle endringer i isoleringplan, blindingliste og/eller øvrige sikkerhetstiltak og/eller dersom arbeidet i tanken blir avbrutt over en periode på mer enn to påfølgende (dag og natt) skift Godkjenning Entring krever oogodkjent arbeidstillatelse nivå 1 oosikker Jobb Analyse 91

5 oodet skal vurderes i sikker jobb analysen om det er behov for mer enn en entringsvakt Arbeidstillatelse for entring gjelder kun for entring og visuell inspeksjon. Egen arbeidstillatelse må brukes for annet arbeid som skal utføres Ved søknad om arbeidstillatelse for entring skal ookopi av isolasjonserklæring oop&id med avmerkete blendinger være vedlagt arbeidstillatelsen Forutsetninger Alle rør som er tilkoplet beholderen skal være mekanisk isolert så nær entringsområdet som mulig. I særskilte tilfeller kan det aksepteres annen isolering av tanker med lav fareklasse (og uten Nitrogen purging) under forutsetning av at denne barrieren holdes under kontroll under hele arbeidets gang (ventiler stenges og låses med wirelock, hengelås eller isolerte actuatorer). I tillegg skal det tas hensyn til andre farer enn bare giftige stoffer som er i tanken (eksempelvis trykk og volum / mengde bak ventiler inn til tanken). Dette skal i så fall være beskrevet i arbeidsprosedyre for den aktuelle tank (med lavfareklasse). Alle brennbare eller giftige stoffer skal være redusert til et nivå som er uskadelig for mennesker ved entring uten åndedrettsvern Det må vurderes risiko relatert til løsmasser, rustflak, etc. På arbeidstillatelsen skal det være angitt type gassmålinger som skal utføres og tidsintervall for ny gassmåling Beholderer/lukket område skal ikke entres før områdetekniker har forsikret se om at entring er sikkert, og har gitt tillatelse til at arbeidet kan starte Pusteluften skal være fri for lukt og smak og skal minst tilfredsstille de krav til innhold av oksygen, karbondioksid, karbonmonoksid, olje og vann som er gitt i NS-EN og Arbeidstilsynets bestillings nr Pusteluftsystemet skal også være gjennomgått i henhold til Samarbeid for Sikkerhet sin anbefaling 09N/2003 Gjennomgang av pusteluftsystemene og BP Norge sin prosedyre for bruk av slanger, Doc nr N, vedlegg 3. Faren for at det kan forekomme gass lettere enn luft (kan sive ut til omgivelsene rundt åpninger) skal vurderes i sikker jobb analysen Sikkerhetstiltak Før entring kan begynne skal områdetekniker oosikre at entringsområde trykkavlastes, tømmes, rengjøres/ gassfries og isoleres i samsvar med kapittel 5, driftsisolering i HMS direktiv 5 Energi isolering og forutsetninger oosikre at entringsområde ventileres/ utluftes, og vurderer behov for ekstra ventilasjon oosikre at eventuelle radioaktive kilder isoleres ooinspisere arbeidsstedet før, under og etter arbeidet er avsluttet 92

6 Før entring kan begynne skal HMS funksjon (Sikkerhetsrådgiver) ooutføre gassmåling, oksygenmåling og andre relevante yrkeshygieniske målinger før entring, og påføre resultatet på AT. oomåling utføres maksimum 1 time før entring er planlagt. oodersom arbeidet ikke er startet opp innen 1 time etter at måling er utført, skal en verifiserende måling utføres før entring finner sted oosikkerhetsrådgiver kan velge at de verifiserende gassmålinger foretas av annet kompetent personell som har spesialopplæring i gass- og entringsmåling oooksygennivå skal være 20,9% Før entring kan begynne skal utførende fagperson oosikre at det finnes gassmåler på stedet slik at arbeidet kan stoppes ved deteksjon av gass/ mangel på oksygen oosikre at forutsetninger og tiltak som angitt i Sikker Jobb Analyse og eventuelle prosedyrer er utført ooverifisere at angitte isoleringer er utført oosikre at Entringsvakt er tilstede og er kjent med/ følger plikter for entringsvakt oogjennomgå HMS datablad, herunder spesielt kapitelet Eksponeringskontroll og krav om personlig verneutstyr for å gjøre seg kjent med risiko, verne- og sikkerhetstiltak for arbeidet i entringsområdet oosperre av og merke entringsområde Ved entring av tanker som har inneholdt HC eller kjemikalier skal overtrykksmaske alltid benyttes, såfremt det ikke måles verdier under Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. De administrative normene er beregnet ut fra 8 timers arbeidsdag, og må derfor reduseres med 8/12 for 12 timers skift. Målingene skal da foretas ved bruk av Total VOC måler. oodet samme gjelder ved maling av tanker. ooved blokkering av normale rømningsveier skal alternative rømningsveier være definert ooall belysning og annet utstyr skal være godkjent for arbeid i gjeldende område i samsvar med kapittel 9, bærbart elektrisk utstyr og verktøy i HMS direktiv 8 Elektriske anlegg oogassflasker skal holdes utenfor entringsområde. Gasslanger tas ut av entringsområde og flasker stenges ved stans i arbeidet ooved mistanke om jernsulfid skal entringsområde rengjøres med vann, og belegg av jernsulfid fjernes mens det holdes fuktig ooved mistanke om radioaktive avleiringer i entringsområde, skal eventuell radioaktiv stråling måles, og nødvendige tiltak i samsvar med kapittel 5, radioaktive avleiringer i HMS direktiv 6 Farlig materiell og avfall iverksettes ooplan for evakuering skal gjennomgås og utprøves av involverte parter. Herunder varsling og metode for evakuering. 93

7

8 HMS DIREKTIV 2 ENTRING VEDLEGG Vedlegg 1: Plikter for Entringsvakt Attachment 1: Work Permit Form Level 1 Attachment 2: Work Permit Form Level 2 Attachment 3: Guidelines For Completing And Using Work Permit Form Attachment 4: Fire Guard s Duties Attachment 5: Safety Measures For Working With Hydrocarbon Carrying Systems Attachment 6: Safety Measures For Working With Hazardous Chemicals Attachment 7: Safety Measures For Jet Water Washing Over 250 Bar Attachment 8: Safety Measures For Pressure Testing Attachment 9: Form For Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 10: Advance Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 11: Form For Logging Heating Value

9 96

10 VEDLEGG1: PLIKTER FOR ENTRINGSVAKT Entringsvakten skal være tydelig merket med Entringsvakt Arbeidet starter Entringsvakt skal delta i Sikker Jobb Analyse gjøre seg kjent med plassering av nærmeste brannmelder/ telefon kjenne til bruk og virkemåte til gassmåleren bruke radio med headset opprette og kontrollere radiokommunikasjon med SKR avtale stoppsignal med personell som skal entre informere involvert personell om rømningsveier forsikre at all belysning og annet utstyr er godkjent for arbeid i gjeldende område i samsvar med kapittelet Bærbart elektrisk utstyr og verktøy i HMS direktiv # 8 forsikre seg at dersom plattformens pusteluftsystem blir brukt ved entring så skal pusteluftuttaket merkes utplassere ved arbeidsted, og klargjøre til umiddelbar bruk oosikkerhetsline ooredningssele ooex-sikker lommelykt oopusteluftutstyr med kameratmaske ooannet redningsutstyr som påkrevd i arbeidstillatelse inneha tilfredsstillende kompetanse og opplæring for bruk av aktuelt redningsutstyr og pusteluftutstyr Under arbeidet Entringsvakt skal ikke delta i arbeid som kan forstyrre oppgaven som entringsvakt hele tiden oppholde seg ved inngang til entringsområde, og visuelt overvåke arbeidet og omgivelsene, og stoppe arbeidet om det oppstår en situasjon som tilsier dette umiddelbart stoppe arbeidet ved alarm på gassmåler Ved avbrudd/ avslutning av arbeidet Entringsvakt skal sikre utstyr/ arbeidssted slå av elektrisk utstyr og stenge av eventuelle gassflasker varsle områdetekniker/ SKR Ved uønsket hendelse i entringsområde Entringsvakt skal varsle arbeidskolleger, SKR og aktivere alarm ta på pusteluftutstyr og gjøre seg klar til redning av personell som har entret redde liv hvis ikke han utsettes for stor fare sikre arbeidssted herunder stenge av eventuelle gassflasker Ved annen alarmsituasjon Entringsvakt skal varsle arbeidskolleger, og stoppe arbeidet sikre arbeidssted herunder stenge av eventuelle gassflasker 97

11

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. SJA 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER KJEMI- KALIER Direktiveier pr. 01.01.2014 Eivind Nilsen Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL FARLIG MATR./ AVFALL Direktiveier pr. 01.01.2015 Kristin Ravnås Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Sjekkliste - Forberedelser side 9 Skjema for signering Ansvar og Risikovurdering side 10

Sjekkliste - Forberedelser side 9 Skjema for signering Ansvar og Risikovurdering side 10 PROSEDYRE AVLIVING AV FJØRFE VED HJELP AV CO2 I FJØRFEHUS Innhold Vedlegg: 1. Formål side 1 2. Utstyr, gass og gassegenskaper side 1 3. Ansvar side 2 4. Mattilsynets forutsetninger side 3 5. Forberedelser

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid)

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid) best. nr. 551 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998, nr. 179 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer