3. DEFINISJONER... 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. DEFINISJONER... 2"

Transkript

1 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL ANVENDBARHET DEFINISJONER REFERANSER EKSTERNE REFERANSER ROLLER, ANSVAR OG MYNDIGHET PROSEDYRE INNHOLD I STOFFKARTOTEKET BRUKERSTED REGISTRERING AV KJEMISKE STOFFER I BRUK INNKJØP/ANSKAFFELSE OG KONTROLL AV HMS-DATABLAD HISTORISK ARKIV OPPLÆRING... 5

2 1. FORMÅL Å sikre en forsvarig håndtering av kjemikalier i virksomheten og tilstrebe at de minst helsefarlige produktene velges. Retningslinjene skal bidra til å forebygge skader, sykdom og ubehag på arbeidsplassen. Dette ved å sikre brukerne og innleiet personell lett tilgjengelig informasjon om helse-, brann- og eksplosjonsfarlige kjemiske stoffer og produkter og helsefarlige biologiske faktorer. Arbeidsgiver skal aktivt benytte denne informasjonen ved utarbeidelse av arbeidsinstrukser, kartlegging av eksisterende arbeidsplasser og ved planlegging av nye arbeidsplasser. 2. ANVENDBARHET Retningslinjene gjelder for alle avdelinger hvor helsefarlige stoffer, herunder brann- og eksplosjonsfarlige stoffer og giftig eller helsefarlig biologisk materiale, blir brukt eller oppbevart på en måte som kan innebære helserisiko. 3. DEFINISJONER Stoffkartotek Med "stoffkartotek" menes en systematisk samling av HMS-datablad og informasjonsblad i form av en ringperm plassert på eller nær brukerstedet og som inneholder kun de kjemiske stoffer eller biologiske faktorer som er i bruk eller lagret på stedet. HMS-datablad Med "HMS-datablad" (tidligere kalt produktdatablad) menes et papirdokument som inneholder blant annet opplysninger om stoffets farlige egenskaper og hvilke tiltak som skal iverksettes for å sikre en trygg og sikker bruk. Det er omsetter (importør eller leverandør) som skal utarbeide HMS-datablad og levere dette uoppfordret til kunden/brukeren sammen med varen ved første gangs kjøp. Krav om fullstendig HMSdatablad gjelder for alle kommersielt tilgjengelige stoffer, uavhengig av om dette er lagervare eller ei, med unntak av bl.a. biologisk materiale, legemidler, loddetråd, og sveiseelektroder. Informasjonsblad For farlige stoffer og biologiske faktorer som ikke omfattes av forskrift om utarbeidelse og distribusjon av HMS-datablad og som medfører fare for eksponering, skal det utarbeides "informasjonsblad" som skal inneholde opplysninger om navn, sammensetning, opplysninger om produsent, importør og/eller omsetter, fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper, opplysninger om smittefare, risikomomenter, forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling. Informasjonsblad skal også utarbeides som del av de faste rutinene knyttet til fremstilling av stoffer og stoffblandinger i undervisnings- og forskningsøyemed, eller annet arbeid som medfører arbeid med reaksjonsblandinger. Informasjonsbladet skal også omfatte mellomprodukter der det er fare for eksponering for disse. Farlige stoffer Med "stoffer" menes her grunnstoffer (væske, faststoff eller gass) og deres kjemiske forbindelser med andre grunnstoffer og/eller stoffblandinger. Med "farlige stoffer" menes her helsefarlige kjemikalier, brann- og eksplosjonsfarlige stoffer eller stoffer som representerer en fare for ytre miljø.

3 Biologiske faktorer Med "biologiske faktorer" menes her bakterier, virus, cellekulturer og humane endoparasitter som kan fremkalle infeksjoner, allergier eller giftvirkninger hos mennesker, dyr, planter, vannforekomster, jordsmonn osv., eller det kan ha langtidsvirkninger ved at skadelige stoffer akkumuleres i næringskjeden eller i jordsmonn. Brukersted Med "brukersted" menes ethvert sted, lokale eller område hvor farlige stoffer eller biologiske faktorer brukes eller lagres og hvor enheten finner det hensiktsmessig å plassere et stoffkartotek med oppdaterte HMS-datablader eller informasjonsblad. 4. REFERANSER 4.1 Eksterne referanser 1. Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften)). 2. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. AML 11 og 14.

4 5. ROLLER, ANSVAR OG MYNDIGHET Leder ved den enkelte avdeling/enhet har ansvaret for at retningslinjene blir fulgt opp og at forholdene blir tilrettelagt for en god lagring, håndtering og avhending av farlige kjemikalier og biologiske faktorer. Alle brukere av farlige stoffer/faktorer og andre som kan komme i kontakt med disse skal ved bruk av stoffkartoteket gjøre seg kjent med de faremomenter som bruken av stoffene/faktorene representerer og hvilke vernetiltak som skal iverksettes, før arbeidet påbegynnes. Verneombudet skal ha direkte tilgang til alle stoffkartotek innenfor sitt verneområde. Hovedverneombudet skal ha tilgang til alle stoffkartotek innenfor sitt hovedverneombudsområde. HMS-datablad og informasjonsdatablad er å anse som "ferskvare" med begrenset holdbarhet. Det skal utpekes en fast ansatt som får ansvar for løpende oppdatering av kartoteket ved det enkelte brukersted. 6. PROSEDYRE 6.1 Innhold i stoffkartoteket Avdelingen/enheten står fritt til å organisere innholdet i stoffkartoteket (ringperm). Innholdet i ringpermen bør organiseres systematisk med en oversiktlig innholdsfortegnelse. Permen skal inneholde HMS-datablad eller informasjonsblad for alle farlige eller mulig farlige stoffer eller faktorer som benyttes, eller er lagret ved brukerstedet og kun disse. Dersom det ikke er relevant eller teknisk mulig å gi en eller flere av de opplysningene som kreves, skal begrunnelsen fremgå av opplysningene i permen. Det skal være lett å slå opp i permen på et aktuelt kjemisk stoff eller biologiske faktorer. Det må tas hensyn til at det kan være engelsk språklige brukere. 6.2 Brukersted Avdelingen/enheten må selv definere hvilke brukersteder som skal ha et eget stoffkartotek. Kravet er at den informasjonen som forefinnes i HMS-databladet i stoffkartoteket skal være lett tilgjengelig for brukerne av de aktuelle farlige stoffer eller biologiske faktorer. 6.3 Registrering av kjemiske stoffer i bruk Arbeidsgiver er ansvarlig for å organisere kjemikalieregistrering. Registreringsarbeidet utføres ute i den enkelte avdeling og verneområde. Ledere for avdelingen har ansvaret for å gjennomføre dette arbeidet i samarbeid med de respektive verneombud. De som til daglig håndterer kjemikaliene må etter behov trekkes med i registreringsarbeidet. Alle kjemikalier skal i utgangspunktet føres opp på registreringsskjema. Det er viktig å fylle ut flest mulig av de opplysninger som er oppgitt på skjemaet. Når registreringsarbeidet er ferdig må man gjennomføre kontroll av at det finnes HMS-datablad på produktene. HMS-datablad som mangler må fremskaffes. Alle

5 kjemiske stoffer som kan medføre helsefare skal ha HMS-datablad. Registreringsskjema settes inn i ringperm for HMS datablad. 6.4 Innkjøp/anskaffelse og kontroll av HMS-datablad Avdelingen/enheten må ved anskaffelse av nye stoffer sørge for at tilhørende HMS-datablad, som skal følge med ved første gangs kjøp, fortløpende blir lagt inn i det aktuelle stoffkartoteket. Dersom leverandøren ikke kan levere HMS-datablad i tråd med forskrift skal en velge en annen leverandør. Dersom ansatte selv importerer farlige kjemikalier eller biologiske faktorer må den ansatte/avdeligen selv sørge for at det utarbeides tilfredsstillende HMS-datablad eller informasjonsblad som legges inn i stoffkartoteket. I så fall må en be produsenten om å levere skriftlig informasjon om helse, miljø og sikkerhet sammen med produktet. Det må gjennomføre en enkel kontroll av HMS-databladet ved å påse at alle de 16 punktene er fylt ut og at det er samsvar mellom advarselsetiketten på emballasjen og HMS-databladet. I tillegg må en sjekke med bruker/bestiller om bruksområdet i HMS-databladet eller informasjonsbladet dekker den aktuelle bruken av stoffet/faktoren. Ved vesentlige mangler tar en kontakt med leverandør og ber om nytt HMS-datablad. Dersom leverandør ikke er produsent/importør kan dette be levert fra produsent/importør. Vurdering av opplysningens riktighet bør ikke være nødvendig. Ved mistanke om feil opplysninger, og dersom en selv ikke har den nødvendige kompetanse til å vurdere dette, kan verne- og helsepersonale kontaktes. Leverandør må underrettes om eventuelle feil. Dersom enkelte stoffer/produkter fremdeles mangler eller har mangelfulle HMS-datablad, bør andre produkter vurderes. Hvis virksomheten fremdeles ønsker å benytte stoffet/produktet, må virksomheten selv utarbeide eget HMS-databad og fylle ut de manglende opplysninger med bakgrunn i nødvendig produktinformasjon. Dette må gjøres av personer med tilstrekkelig kompetanse. Arbeidstilsynet må varsles ved manglende eller mangelfulle produktdatablader. Kun godkjente produktdatablader plasseres i stoffkartotek. Stoffer og produkter uten godkjent HMSdatablad må ikke benyttes. 6.5 Historisk arkiv HMS-datablad eller informasjonsblad for stoffer/faktorer som ikke lenger er i bruk eller lagret skal fjernes fra stoffkartoteket. Det anbefales at HMS-datablad og informasjonsdatablad for kjemikalier og faktorer med egenskaper som har eller er mistenkt for å kunne gi sykdom med lang latenstid (som for eksempel kreftfremkallende kjemikalier), samles i et eget historisk stoffkartotek hvor en fører inn i registeret i hvilket tidsrom stoffet var i bruk ved brukerstedet. 6.6 Opplæring Leder skal sørge for at alle brukere av farlige kjemikalier og biologiske faktorer får opplæring i bruk av stoffkartoteket. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere og verneombud får nødvendig informasjon om og opplæring i bruk av stoffkartotek før de begynner med arbeidet. Arbeidstakere skal informeres om vesentlige endringer i stoffkartoteket.

6 Plikter for alle som arbeider med farlige stoffer og helsefarlige biologiske faktorer : Gjør deg kjent med farene ved og de forebyggende vernetiltak som gjelder for de kjemikalier du anskaffer eller skal arbeide med (HMS-datablad) giftighet, brennbarhet, tunge/lette gasser. Tunge gasser kan fortrenge luft og gi kvelningsfare i dårlig ventilerte rom. Utvis største forsiktighet ved arbeid med eksplosjonsfarlige gasser eller etsende stoffer. Sørg for at det er folk i nærheten som kan hjelpe om nødvendig. Påbudt og rett type verneutstyr skal brukes. Ta rede på hvor nærmeste førstehjelpsskap finnes. Beholdere, flasker o.l. skal merkes i henhold til påbud.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Eco Archive Brukermanual

Eco Archive Brukermanual Eco Archive Brukermanual Innholdsfortegnelse Eco Archive...5 Hovedadministrasjonsmenyen og lokasjonsstrukturen...5 Standardiserte funksjoner i Eco Archive...5 Tittellinjen...5 Administrere felt...6 Brukeradministrasjon...6

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

+ ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG DUEHLGPHGELRORJLVNHIDNWRUHU

+ ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG DUEHLGPHGELRORJLVNHIDNWRUHU Direktoratet for arbeidstilsynet Seksjon for regelverk og internasjonalt arbeid Postboks 8103 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 01/189743 Vår ref.: 31/01/94-001 Dato: 14. februar 2002 + ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og ti... Page 1 of 61 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer:

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven kapittel 4 Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449 Laboratoriet Sikkerhet og arbeidsmiljø Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juli 1984 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 1990

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer