Arbeidstillatelse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidstillatelse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011"

Transkript

1 Arbeidstillatelse Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse Inkludere entring og arbeid i høyden og HSE instruks for Gyda Nytt dokumentnr/struktur Navn Tittel Dato Utarbeidet av Magne Gundersen HMS rådgiver Revidert av Terje Løvereide Operation manager Godkjent av John Magne Hvidsten SNSA / Operations Manager

2 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT Hensikt Virkeområde Referanser Definisjoner og forkortelser ANSVAR KRAV Prinsipp Grunnleggende krav Arbeidstillatelse Nivå Arbeidstillatelse Nivå Arbeid som ikke krever arbeidstillatelse Utfylling av skjema for AT Varighet Samtidige aktiviteter Gassmåling Før Jobb Samtale Sjekklister Sikker jobb analyse (SJA) PROSEDYRE Søknad og forhåndsgodkjenning Klargjøring og kontroll før arbeidet starter Kontroll og oversikt under arbeid Opphevelse eller tilbakeholdelse av en AT Avslutning av arbeid AT nivå 2 som er forhåndsgodkjent inntil 14 dager SIKKERHETSTILTAK VED ARBEID SOM KREVER AT NIVÅ Varmt arbeid klasse A Varmt arbeid klasse B i klassifisert område Entring Utkopling av sikkerhetssystem Arbeid på hydrokarbonførende system Trykktesting Arbeid i høyden Arbeid over sjø Arbeid med farlige kjemikalier

3 5.10 Arbeid med radioaktive stoff Arbeid med lavradioaktive avleiringer (LRA) Arbeid med eksplosiver Brønnoperasjon/ brønnintervensjon Kritiske løfteoperasjoner Høytrykkspyling Andre/ kritiske arbeidsoperasjoner VEDLEGG Vedlegg 1 Sjekkliste - Entringsvaktens plikter Vedlegg 2 Sjekkliste Brannvaktens plikter Vedlegg 3 Sjekkliste for sikkerhetsvakt ved arbeid over sjø Vedlegg 4 Sjekkliste for arbeid i høyden Vedlegg 5 Skjema for AT nivå Vedlegg 6 Skjema for AT nivå Vedlegg 7 Veiledning for utfylling av elektronisk AT søknad Vedlegg 8 Skjema for forhåndsgodkjenning av varmt arbeid kl A i klassifisert område Vedlegg 9 Flytskjema for forhåndsgodkjenning av varmt arbeid kl A i klassifisert område Vedlegg 10 Gyda spesifikke instrukser Arbeid som kan utføres uten arbeidstillatelse Områdeansvar Sikkerhetsutstyr under boreoperasjoner Vedlegg 11 Yme - spesifikke instrukser Områdeansvar

4 1 GENERELT 1.1 Hensikt Hensikten med arbeidstillatelse er å sikre at alle forhold knyttet til risiko ved en arbeidsoperasjon er tatt hensyn til ved planlegging, forhåndsgodkjenning, forberedelse, gjennomføring og avslutning. Det omfatter: Kontrollere risiko og forebygge uønskede hendelser Dokumentere sikkerhetstiltak og de rette godkjenninger Koordinere samtidige aktiviteter og kontrollere grensesnitt Kommunisere aktiviteter til alt berørt personell 1.2 Virkeområde Prosedyren gjelder for alle installasjoner og innleide innretninger operert av Talisman Energy Norge på norsk sokkel. Kontraktører av innleide innretninger som har system som tilfredsstiller kravene i denne prosedyre, kan bruke eget system, forutsatt at dette er avklart ved inntak. 1.3 Referanser Petroleumstilsynets regelverk Aktivitetsforskriften 28 Tiltak ved arbeid Oljeindustriens Landsforenings anbefalte retningslinjer 088 Felles modell for Arbeidstillatelser 4

5 1.4 Definisjoner og forkortelser Arbeidsordre (AO) består av en registrering av arbeid som det er behov for å utføre. Arbeidsordren er normalt utgangspunktet for en arbeidstillatelse. Arbeidstillatelse (AT) er en skriftlig tillatelse til å utføre et definert arbeid på et gitt sted på en installasjon under gitte forutsetninger på en sikker måte. Arbeidstillatelse nivå 1 er arbeidstillatelse for arbeid med høy risiko. Arbeidstillatelse nivå 2 er arbeidstillatelse for arbeid med middels risiko. Effektiv brenntid er den faktiske tid det forekommer tennkilder som kan antenne brennbare faste stoff, væsker og gasser HMS funksjon er rådgiver innen områdene Helse, Miljø og Sikkerhet. Klassifisert område er områder som er definert som sone 0, sone 1 eller sone 2 i samsvar med områdeklassifisering for den enkelte innretning. Normal drift innebærer alle produksjonstilstander etter introduksjon av hydrokarboner i anlegget. Områdeansvarlig leder er ansvarlig leder for det område som det skal arbeides på i samsvar med områdeansvarsplan for innretningen. Områdetekniker er ansvarlig for driften for det området det skal arbeides på. Områdetekniker OIM (plattformsjef) er øverste leder for alle aktiviteter på feltet. Sikker Jobb Analyse (SJA) er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen. SKR - Sentralt kontrollrom (CCR) SKR tekniker er en person i sentralt kontrollrom som kontrollerer og koordinerer all produksjon og øvrig arbeid om bord. Søker er en person som planlegger arbeidet, og søker om arbeidstillatelse på vegne av dem som skal utføre arbeidet. Uklassifisert område er områder som er definert som uklassifisert i samsvar med områdeklassifisering for den enkelte innretning. Utførende fagperson er en person som konkret/ fysisk utfører arbeidet som arbeidstillatelsen omfatter 5

6 2 ANSVAR OIM (plattformsjef) er overordnet ansvarlig for at arbeidet blir utført i samsvar med arbeidstillatelsessystemet. OIM er ansvarlig for å koordinere og prioritere samtidige aktiviteter og forhåndsgodkjenne arbeidstillatelse nivå 1 HMS funksjon (dersom det finnes) er ansvarlig for å kvalitetssikre AT søknader under planlegging og forhåndsgodkjenning Områdeansvarlig leder er ansvarlig for å forhåndsgodkjenne alle arbeidstillatelser innenfor sitt område. herunder at grensesnitt mot andre områder, aktiviteter og arbeidsoperasjoner er vurdert som en del av denne godkjennelsen. SKR tekniker er ansvarlig for å koordinere alle arbeidsaktiviteter som pågår i driftsavdelingen sitt ansvarsområde herunder kontroll og oversikt over sikkerhetssystem og brann/ gass detektorer ute av drift. Områdetekniker er ansvarlig for å iverksette påkrevde driftsmessige tiltak, klarere og kontrollere arbeidssted før arbeidet påbegynnes, overvåke og koordinere arbeid innen sitt ansvarsområde og kontrollere og tilbakestille driftsmessige tiltak etter avsluttet arbeid i samsvar med arbeidstillatelsen Utførende fagperson er ansvarlig for å iverksette påkrevde sikkerhetstiltak før arbeidet påbegynnes, etterleve kravene under arbeidsutførelse, og fjerne sikkerhetstiltakene og rydde arbeidsstedet etter avsluttet arbeid i samsvar med arbeidstillatelsen 6

7 3 KRAV 3.1 Prinsipp Arbeidstillatelsessystemet er basert på prinsippet med intern kontroll hvor to uavhengige parter har spesifikke plikter og ansvar i ulike deler av arbeidsprosessen. En arbeidstillatelse betraktes som en kontrakt mellom områdeansvarlig som eier av utstyr og anlegg, og utførende fagperson som leverandør av arbeid som skal utføres på utstyret eller anlegget. 3.2 Grunnleggende krav Det kreves godkjent arbeidstillatelse (AT) for alt arbeid som skal utføres, unntatt for arbeid som skal utføres i områder der, eller på utstyr hvor AT ikke er påkrevd 3.3 Arbeidstillatelse Nivå 1 Arbeidstillatelse nivå 1 kreves for alt arbeid med høy risiko og som krever klarering på innretningsnivå som: Varmt arbeid klasse A Varmt arbeid klasse B i klassifiserte område Entring Utkopling av sikkerhetssystem Åpning av hydrokarbonførende system Trykktesting Arbeid over sjø Arbeid med farlige kjemikalier Arbeid med radioaktive stoff Arbeid med lavradioaktive avleiringer (LRA) Brønnoperasjon/ brønnintervensjon Arbeid med eksplosiver Kritiske løfteoperasjoner Annet/ kritiske arbeidsoperasjoner (inkludert høytrykkspyling og arbeid i høyden) 3.4 Arbeidstillatelse Nivå 2 Arbeidstillatelse nivå 2 kreves på arbeid med middels risiko som: Mekanisk arbeid Arbeid på elektrisk utstyr 7

8 Arbeid på automasjons- tele- og datasystem Rutinearbeid på hydrokarbonførende system uten fare for frigjøring av hydrokarboner Arbeid på kjemikaliesystem uten fare for frigjøring av kjemikalier Stillasbygging Malingsarbeid Isoleringsarbeid Varmt arbeid klasse B i uklassifisert område 3.5 Arbeid som ikke krever arbeidstillatelse Normale rutinemessige operasjoner innen produksjon, boring, logistikk eller maritime operasjoner som utføres innefor gjeldende prosedyrer og krav, krever ikke arbeidstillatelse. (NB: Arbeid på boreutstyr er unntatt og krever arbeidstillatelse) Det vil også gjelde for arbeidsaktiviteter som innebærer liten risiko, og hvor det ikke er behov for klarering eller koordinering og ikke er behov for SJA.. Eksempler på slike aktiviteter er: Generelt arbeid og huslige sysler med bruk av håndverktøy i boligkvarteret Inspeksjon, visuell feilsøking, kontroll og overvåking uten berøring av utstyr eller komponenter Rengjøring og rydding som ikke innebærer bruk av utstyr eller kjemikalier som krever arbeidstillatelse Elektrisk isolering med bruk av Isolasjonserklæring Fotografering i boligkvarteret Ordinære løfteoperasjoner innenfor løfteutstyrets rammer Regelmessig testkjøring av pumper, generatorer etc i samråd med SKR Områdetekniker kan innenfor sitt ansvarsområde, utføre: a) Vanlige driftsoperasjoner som beskrevet i driftsprosedyrer b) Alle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som ikke defineres som arbeid med høy risiko (krever AT nivå 1) c) Klargjøringsoppgaver for arbeid hvor selve arbeidet er dekket av AT. Personell som eventuelt assisterer Områdetekniker, krever egen AT dersom Områdetekniker forlater arbeidssted under hele eller deler av jobben. 3.6 Utfylling av skjema for AT Følgende krav gjelder for utfylling av arbeidstillatelser (AT): Søknad av arbeidstillatelse skal utføres elektronisk i WorkMate i samsvar med Veiledning for utfylling av elektronisk AT søknad (vedlegg 7) Ved søknad om arbeidstillatelse nivå 1, skal elektronisk versjon av Skjema for arbeidstillatelse nivå 1 (vedlegg 5) brukes 8

9 Ved søknad om arbeidstillatelse nivå 2, skal elektronisk versjon av Skjema for arbeidstillatelse nivå 2 (vedlegg 6) brukes. Arbeid som det søkes AT for skal være nøyaktig og entydig beskrevet, og i samsvar med det arbeid som skal utføres. Arbeid som det søkes AT for skal være avgrenset til et område som markeres på elektronisk plotplan i WorkMate AT er ugyldig hvis den ikke er korrekt og fullstendig utfylt, eller mangler påkrevde godkjenninger. En ferdig utfylt og godkjent AT kan ikke endres. Dersom det er nødvendig med endringer må AT behandles på nytt, unntatt ved behov for skjerping av sikkerhetstiltak. 3.7 Varighet Arbeidstillatelse nivå 1 har normal gyldighet for inntil 12 timer, og utløper senest ved slutten av dagskift eller nattskift. Ved arbeid utover 12 timer kan Områdeansvarlig leder forlenge AT med inntil 4 timer forutsatt at arbeidet fortsettes med samme mannskap. En ny AT skal utstedes hvis et skift avsluttes og et helt nytt mannskap skal fortsette jobben. Arbeidstillatelse nivå 2 har en gyldighet for inntil 8 skift (12-timersperioder) i inntil 14 dager fra forhåndsgodkjenning, og utløper senest ved slutten av dagskift eller nattskift. Ved overgang til nytt dag- eller nattskift skal arbeidstillatelse nivå 2 klareres på ny med påtroppende Områdetekniker og SKR tekniker 3.8 Samtidige aktiviteter Arbeid som kan medføre utslipp av hydrokarboner er ikke tillatt før alle AT for varmt arbeid kl A og entring er trukket inn i området, og varmt arbeid klasse B er begrenset. 3.9 Gassmåling Gassmåling skal utføres av personell autorisert av plattformsjef, med dokumentert opplæring/ sertifikat for aktuell type gassmåling. Det inkluderer måling av hydrokarboner, oksygen og andre farlige kjemiske stoff Gassmålinger skal utføres senest 1 time før arbeidet skal påbegynnes. Ny gassmåling må tas dersom det går mer enn 1 time fra gassmåling til arbeidet starter Gassmåler som brukes under arbeidet, skal være testet i h.t. rutine, og testresultat skal kunne dokumenteres. Gasstester skal påse at gassmåler plasseres i forhold til mulige utslippskilder. Arbeidsstedet skal inspiseres før arbeidet starter, og jevnlig under arbeidet. Gassmålinger utføres i samsvar med intervall påført AT. 9

10 3.10 Før Jobb Samtale Det skal gjennomføres Før Jobb samtale for alt arbeid som krever AT. Områdetekniker skal umiddelbart før jobben påbegynnes, sammen med alt Utførende fagpersonell, gå gjennom: 1. Hvordan skal jobben utføres? 2. Hva kan gå galt? 3. Hvilke tiltak er eller vil bli iverksatt slik at det ikke skjer noe galt? 4. Hvem er involvert i arbeidet og er informert? Informerer om øvrig arbeid og aktiviteter i området Før Jobb Samtale gjennomføres på arbeidssted og dokumenteres ved signering av AT 3.11 Sjekklister Ved arbeid som krever sjekklister, skal sjekklisten signeres ut skriftlig og følge AT. Følgende arbeid krever sjekkliste: Varmt arbeid klasse A - Brannvaktens plikter Entring - Entringsvaktens plikter Arbeid over sjø - Plikter for sikkerhetsvakt Arbeid i høyden 3.12 Sikker jobb analyse (SJA) Alle som er involvert i planlegging, godkjenning og utførelse av arbeid og AT, skal vurdere om det er behov for SJA. Det skal utføres Sikker Jobb Analyse (SJA) for et arbeid når det foreligger eller kan oppstå risikoelementer som ikke er tilstrekkelig belyst og kontrollert gjennom prosedyrer eller AT eller det er krav i prosedyrer eller arbeidsprogram. Ved vurdering om behov for SJA, skal følgende vektlegges: a) Er arbeidet beskrevet i prosedyrer/ rutiner eller krever avvik fra disse? b) Er alle risikoelementer belyst og kontrollert gjennom arbeidstillatelsen? c) Er denne type arbeid belastet med uønskede hendelser? d) Er arbeidet risikofylt, komplekst eller involverer det flere faggrupper? e) Brukes nytt utstyr eller metoder som ikke dekkes av prosedyrer eller metoder? f) Har utførende personell erfaring med det aktuelle arbeidet? Sikker Jobb Analyse skal utføres i samsvar med POP-PRO-TEN-013 Sikker Jobb Analyse 10

11 4 PROSEDYRE 4.1 Søknad og forhåndsgodkjenning 1. Søker Utarbeider entydig arbeidsbeskrivelse Vurderer risikoen ved alle deler av arbeidet og foreslår nødvendige drifts- og sikkerhetsforberedelser for arbeidet som det søkes om tillatelse til 2. Områdeansvarlig leder Vurderer om arbeidsbeskrivelsen og vedleggene er entydige, og om nødvendig innhenter ytterligere informasjon om arbeidet som skal utføres. Vurderer identifisert risiko og foreslåtte tiltak, og om nødvendig spesifiserer andre påkrevde tiltak Vurderer hvorvidt risikoelementene er tilstrekkelig belyst, og om det er behov for SJA Tilføyer eventuelle merknader/ forutsetninger og forhåndsgodkjenner både arbeidstillatelse nivå 1 og 2 3. HMS funksjon (dersom det finnes om bord) 4. Plattformsjef (i daglig AT møte) Kontrollerer og kvalitetssikrer alle typer arbeidstillatelser herunder vurderer risiko identifisert, foreslåtte tiltak, og om nødvendig spesifiserer andre påkrevde tiltak Kontrollerer, koordinerer mot samtidige aktiviteter og forhåndsgodkjenner arbeidstillatelse nivå Klargjøring og kontroll før arbeidet starter 5. Utførende fagpersoner Iverksetter påkrevde sikkerhetstiltak som beskrevet i del 2B i AT skjema Signerer at drifts- og sikkerhetsforberedelser er forstått og er/vil bli gjennomført 6. Område tekniker Klargjør utstyr og område for arbeid. Iverksetter/ kontrollerer påkrevde drifts og sikkerhetstiltak som beskrevet i del 2A i AT skjema Kontrollerer at AT skjema er korrekt fylt ut, og har nødvendige signaturer. Vurderer arbeidet og risikoen ved arbeidet i forhold til pågående aktiviteter i området Gjennomgår eventuell SJA og/eller sjekkliste. Utfører Før Jobb Samtale med alt involvert utførende fagpersonell 11

12 Klarerer at arbeidet kan starte ved signere AT Informerer SKR tekniker om at jobben er klarert 7. SKR tekniker Vurderer arbeidet i forhold til pågående aktiviteter på innretningen Aktiverer AT i WorkMate 4.3 Kontroll og oversikt under arbeid SKR tekniker Holder oversikt over status på pågående arbeid Område tekniker Sørger for kontroll og tilsyn under arbeid, ved stopp eller opphold, og ved gjenopptagelse av arbeidet. Utførende fagperson Koordinerer samtidig arbeid i området Sikrer at arbeidet utføres i samsvar med AT Informerer om stopp og gjenopptakelse av arbeidet 4.4 Opphevelse eller tilbakeholdelse av en AT En AT kan når som helst oppheves eller holdes tilbake avhengig av situasjonen på innretningen. Arbeidet skal stoppes umiddelbart og arbeidssted sikres: a) Ved nødalarm eller produksjonsnedstengning b) Ved brudd på forutsetninger i AT c) I tilfelle en farlig situasjon utvikler seg eller driftsmessige forholdsregler tilsier det AT er ugyldig i tilfelle: a) AT krever gassmåling, og arbeidet ikke er igangsatt innen 1 time etter utført gassmåling b) Arbeidets omfang har endret seg, og ikke lenger samsvarer med beskrivelse i AT 12

13 4.5 Avslutning av arbeid 1. Utførende fagperson Verifiserer at arbeidet er fullført ved at arbeidsstedet er ryddet, rengjort og sikret ved å signere AT. 2. Områdetekniker Kontrollerer at eventuelle isoleringer og utkoplinger er tilbakestilt, og dokumentert/signert i isolasjonserklæring. Kontrollerer at arbeidssted er ryddet, rengjort og eventuelle merker og låser fjernet. Informerer SKR tekniker at arbeidet er avsluttet 3. SKR tekniker Tilbakestiller eventuelle utkoplinger av sikkerhetsfunksjoner som er gjort i SKR. Deaktiviserer AT i WorkMate 4. Utførende fagperson Leverer inn signert AT i SKR 4.6 AT nivå 2 som er forhåndsgodkjent inntil 14 dager Ved midlertidig avslutning av arbeidet for dagen: 1. Utførende fagperson Verifiserer at arbeidet er avsluttet for dagen og at arbeidsstedet er ryddet, rengjort og sikret ved å signere AT. 2. Områdetekniker Kontrollerer at arbeidssted er ryddet, rengjort og sikret. Informerer SKR tekniker at arbeidet er avsluttet for dagen 3. SKR tekniker Deaktiviserer AT i WorkMate Ved gjenopptagelse av arbeidet: 4. Utførende fagpersoner Iverksetter påkrevde sikkerhetstiltak som beskrevet i del 2B i AT skjema Signerer at drifts- og sikkerhetsforberedelser er forstått og er/vil bli gjennomført 5. Områdetekniker Iverksetter/ kontrollerer påkrevde drifts og sikkerhetstiltak som beskrevet i del 2A i AT skjema. Vurderer arbeidet i forhold til pågående aktiviteter i området Klarerer at arbeidet kan starte ved signere AT Informerer SKR tekniker om at arbeidet er klarert 6. SKR tekniker Vurderer arbeidet i forhold til pågående aktiviteter på innretningen Aktiverer AT i WorkMate 13

14 5 SIKKERHETSTILTAK VED ARBEID SOM KREVER AT NIVÅ 1 Sikkerhetstiltak som beskrevet i dette kapittel er minimum krav som gjelder for aktuell type arbeid. Alle kan om nødvendig skjerpe kravene, basert på risikoen som er identifisert, og som ikke er dekket av eksisterende tiltak 5.1 Varmt arbeid klasse A Omfatter: Varmt arbeid klasse A omfatter arbeid med utstyr og verktøy som utgjør en effektiv tennkilde og som ved normalt bruk kan antenne en eksplosiv atmosfære og/ eller faste stoffer eller væske. Det vil si at tennkilden avgir høy energi i form av gnister, åpen flamme, lysbue og/eller har en overflatetemperatur som er høyere enn tenntemperaturen for det mediet som kan eksponeres. Tennkilder kan som eksempel omfatte: Sveising Hulling av rør og beholdere under trykk (hot tapping) Bruk av vanlig slipe/ kutteskive Varmekrymping med bruk av åpen flamme Forvarming Spenningsgløding Brenning Pinnesveising (stud welding) Bruk av slagverktøy av stål Varmt arbeid kl A i klassifiserte områder Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder skal unngås under normal drift, og i stedet planlegges utført i forbindelse med revisjonsstans. Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder skal kun planlegges utført når : - spesifikasjoner eller standarder krever det - alternative arbeidsmetoder er vurdert og dokumentert Varmt arbeid klasse A i klassifisert område som planlegges utført under normal drift krever forhåndsgodkjenning på skjema for Forhåndsgodkjenning av varmt arbeid klasse A i klassifiserte område (vedlegg 7) i samsvar med Flytskjema for Forhåndsgodkjenning av varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder (vedl. 8) Unntatt er ved uforutsette reparasjoner som må utføres umiddelbart. 14

15 Ved uforutsette nødvendige reparasjoner som må utføres umiddelbart, og som krever varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder, skal nødvendige system nedstenges og isoleres i samsvar med POP-PRO-TEN-016 Isolering av prosess og hjelpeutstyr før arbeidet kan utføres. Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder er ikke tillatt ved: a) Nedkjøring/ oppstart av prosessanlegg b) Arbeid på hydrokarbonførende system i området c) Hvor det er fare for lekkasjer av hydrokarboner Sikkerhetstiltak Før varmt arbeid klasse A i klassifiserte område kan starte, skal det utføres SJA i samsvar med POP-PRO-TEN-013 Sikker Jobb Analyse Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder under normal drift skal utføres i habitat. Ved varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder med nedstengt anlegg, skal behov for habitat vurderes ved gjennomføring av SJA. Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Ved varmt arbeid kl. A på hydrokarbonførende system skal systemet rengjøres/ gassfries og isoleres/ mekanisk blindes i samsvar med POP-PRO-TEN-016 Isolering av prosess og hjelpeutstyr Mulige lekkasjekilder skal identifiseres, og utslipp av olje/ gass i området skal forebygges. Alle sikkerhetssystem i området og tilstøtende områder skal kontrolleres er operative, eventuelt skal kompenserende tiltak iverksettes. Like før varmt arbeid klasse A påbegynnes skal konsentrasjonen av brennbare gasser i mulige lekkasjepunkter flenser, tetninger, avløp etc i området rundt arbeidssted måles. Konsentrasjonen av brennbare gasser skal være mindre enn 1% LEL. Arbeidsstedet skal inspiseres før arbeidet starter, og jevnlig under arbeidet. Gassmålinger utføres i samsvar med intervall påført AT. Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Gassmåler som kontinuerlig måler konsentrasjon av brennbare gasser skal plasseres på arbeidsstedet slik at arbeidet kan stoppes ved deteksjon av brennbar gass. Mekanisk blinding skal verifiseres. Forutsetninger og tiltak som angitt i SJA, AT og eventuelle prosedyrer skal utføres før arbeidet kan starte. Brannvakt med radioforbindelse til SKR er tilstede og har kvittert/signert Sjekkliste for Brannvaktens plikter (vedlegg 2), og iverksatt nødvendige tiltak mot brann som gnistskjerming med brannsikre duk, kontroll på baksiden av arbeidsstedet eller i 15

16 hulrom, fjerning/ tildekking av brannfarlige materialer, fjerning av oljesøl og andre tiltak som beskrevet i sjekklisten og AT. Brannapparat og slangestasjon skal være klar til umiddelbar bruk. Eventuelt sveiseapparat skal plasseres sikkert og jordes. Arbeidssted og nødvendig tilstøtende område skal avsperres/ skiltes Arbeidsprosedyrer/ instrukser skal gjennomgås. Arbeidet skal koordineres med SKR/ Områdetekniker mot samtidige aktiviteter via kontinuerlig radioforbindelse Effektiv brenntid Ved all varmt arbeid klasse A, unntatt ved arbeid i godkjent sveiseverksted eller i boligkvarter skal effektiv brenntid rapporteres i egen logg. Plattformssjef skal sikre at loggskjema arkiveres, og at brenntid siste år er tilgjengelig 5.2 Varmt arbeid klasse B i klassifisert område Omfatter: Varmt arbeid klasse B omfatter arbeid som utgjør en potensiell tennkilde og som ved en feil kan utgjøre en effektiv tennkilde som kan antenne en eksplosiv atmosfære. Det vil si at utstyret ikke har en tilstrekkelig høy overflatetemperatur og/ eller ikke avgir gnister, lysbue eller på annen måte frigjør tilstrekkelig energi til å antenne en eksplosiv atmosfære eller brennbar væske ved normal bruk. Ved feil bruk eller feil på utstyret kan det bli en effektiv tennkilde. Eksempel på tennkilder er: Varmekrymping med elektrisk føner Sandblåsing, nålepikking Åpning av spenningssatte koplingsbokser Elektrisk isolasjonstesting (megging) Bruk av loddebolt Bruk av kamera med batteri/ blitz/ motor Bruk av elektrisk/ batteridrevet utstyr/ apparater/ instrumenter som ikke er Exbeskyttet i forhold til områder hvor de skal brukes Bruk av roterende stålbørster Sikkerhetstiltak Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Mulige lekkasjekilder skal identifiseres, og utslipp av olje/ gass i området skal forebygges. 16

17 Alle sikkerhetssystem i området og tilstøtende områder skal være operative, eventuelt skal kompenserende tiltak være iverksatt Like før arbeidet påbegynnes skal konsentrasjonen av brennbare gasser i mulige lekkasjepunkter flenser, tetninger, avløp etc i området rundt arbeidssted måles. Konsentrasjonen av brennbare gasser skal være mindre enn 1% LEL. Arbeidsstedet skal inspiseres før arbeidet starter, og jevnlig under arbeidet. Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Gassmåler som kontinuerlig måler konsentrasjon av brennbare gasser skal plasseres på arbeidsstedet slik at arbeidet kan stoppes ved deteksjon av brennbar gass Forutsetninger og tiltak som angitt i AT og eventuelle prosedyrer skal utføres før arbeidet kan starte. Brannslukkingsapparat og fjerning/ tildekking av brannfarlig materialer skal vurderes i forhold til arbeidsutstyr som skal brukes. Arbeidsprosedyrer/ instrukser skal gjennomgås. Varmt arbeid klasse B i uklassifisert område krever AT nivå Entring Omfatter: Entring omfatter hel eller delvis inngang i lukkede rom eller inne lukkede områder som normalt ikke er naturlig eller mekanisk ventilert, f.eks. tanker, rør, kjettingkasser og eksoskanaler. Generelt: Entring skal ikke gjennomføres før alle andre alternative muligheter er nøye vurdert Entring krever alltid gjennomføring av Sikker Jobb Analyse (SJA) i samsvar med POP-PRO-TEN-013 Sikker Jobb Analyse i tillegg til godkjent AT nivå 1 Arbeidstillatelse for entring gjelder kun for entring og visuell inspeksjon. Egen arbeidstillatelse må brukes for annet arbeid som skal utføres. Ved entring av tanker med lav fareklasse som vanntanker og boreslamtanker, kan disse isoleres med stengt ventil som låses med wirelock, hengelås eller isolerte aktuatorer. Beholdere/ innelukket område skal ikke entres før Områdetekniker har forsikret se om at entring er sikkert, og har gitt tillatelse til at området kan entres 17

18 Sikkerhetstiltak Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Entringsområde skal trykkavlastes, tømmes, rengjøres/ gassfries og isoleres i samsvar med POP-PRO-TEN-016 Isolering av prosess og hjelpeutstyr. Alle skadelige stoffer skal være redusert til et nivå som er uskadelige for mennesker uten bruk av åndedrettsvern Sikre at entringsområde ventileres/ utluftes, og vurdere behov for ekstra ventilasjon Sikre eventuelle radioaktive kilder isoleres Ved mistanke om jernsulfid sikre at entringsområde rengjøres med vann, og belegg av jernsulfid fjernes mens det holdes fuktig. Ved mistanke om lavradioaktive avleiringer (LRA) i entringsområde, sikre at det blir foretatt målinger av radioaktivitet Inspisere arbeidsstedet før arbeidet starter, og jevnlig under arbeidet i samsvar med intervall gitt i AT Før entring skal gassmåling, oksygenmåling og andre relevante yrkeshygieniske målinger utføres, og resultatet påføres på AT. Oksygennivå skal være 20,9% Dersom arbeidet ikke er startet opp innen 1 time etter at entringstillatelse er gitt, skal ny måling utføres før entringstillatelse gis. Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson Delta i SJA Utplassere gassmåler på stedet slik at arbeidet kan stoppes ved deteksjon av gass/ mangel på oksygen Sikre at forutsetninger og tiltak som angitt i Sikker Jobb Analyse og eventuelle prosedyrer er utført Verifisere at angitte isoleringer er utført Entringsvakt med radioforbindelse tilstede til enhver tid, og som har kvittert/signert Sjekkliste for Entringsvaktens plikter (vedlegg 1), og iverksatt nødvendige tiltak som beskrevet i sjekklisten og AT.. Gjennomgå HMS datablad for mulige helsefarlige stoff, med spesiell vekt på faremomenter, vernetiltak og tiltak ved uhell Gjennomgå prosedyrer/ instrukser som gjelder for jobben Sikre at nødvendig verneutstyr påført AT er tilgjengelig Sperre av og merke entringsområde Ved blokkering av normale rømningsveier: Identifisere alternative rømningsveier. Sikre at all belysning og annet utstyr er godkjent for arbeid i angjeldende område i samsvar med POP-PRO-TEN-015 Arbeid i elektriske anlegg Sikre at gassflasker l holdes utenfor entringsområde, og sikre at gasslanger tas ut av entringsområde og flasker stenges ved stans i arbeidet. 18

19 5.4 Utkopling av sikkerhetssystem Omfatter: Utkopling av sikkerhetssystem omfatter all isolering og utkopling av sikkerhetssystem herunder vedlikehold og arbeid på: Nødavstengningssystem Brannslukningssystem (brann/ skumpumper med rørsystem, vanntåke, inergen og andre faste system) Deteksjonssystem (brann & gass) System for trykkavlasting Alarmssystem (generell og evakueringsalarm) Nødkraft og avbruddsikker strømforsyning (nødgenerator med distribusjon/ UPS) Evakuerings- og redningsmidler (MOB båt/kran, livbåter, helikopterdekk redningsflåter, redningsstrømper, redningskurv og redningstau) Navigasjonsutstyr Brønndrepingspumpe System for automatisk nedstengning av ventilasjonssystem ved overtrykk/ undertrykk Radarovervåkingsutstyr Systemer for intern / ekstern nødkommunikasjon (herunder kommunikasjon vedrørende prosesstilstand til andre, tilknyttede innretninger). Unntatt er: Utkoplinger (inhibitering) av brann og gass detektorer som er nødvendige for utførelse av annet arbeid som allerede er styrt av godkjent AT * Rutinemessig testing av brann og gass og nødavstengingssystem som allerede er styrt av godkjent av AT * Kortvarige utkoplinger av brann og gassdetektorer ved rutinemessig drenering/ avblødning utført av Områdetekniker.* * Forutsetning er at det er personell med radioforbindelse med SKR kontinuerlig tilstede i felt Kortvarige utkopling av sikkerhetsbrytere i prosess nedstengnings-system ved driftsmessige behov utført av SKR tekniker Sikkerhetstiltak Ved utkopling av sikkerhetssystem skal alltid konsekvens og risiko vurderes. Utkopling skal alltid vurderes mot samtidige aktiviteter, og kompenserende tiltak (bruk av sikkerhetsvakt i området, utplassering av ekstra brannslukkingsutstyr/ deteksjonsutstyr/ kommunikasjonsutstyr, bruk av alternativt redningsutstyr etc) skal iverksettes for å opprettholde barriere. 19

20 Utkopling av sikkerhetssystem skal være planlagt med minst mulig omfang og kortest mulig varighet, og skal tilbakestilles snarest mulig etter utført arbeid SKR tekniker skal loggføre alle ut- og innkopling av sikkerhetssystem. Utkopling av sikkerhetssystem skal dokumenteres i godkjent Isolasjonserklæring Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Påførte kompenserende tiltak skal iverksettes slik at tilstrekkelige barrierer er på plass til enhver tid. Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Vakt med radioforbindelse med SKR skal vurderes som kompenserende tiltak. Prosedyrer, risikoer og sikkerhets-/ kompenserende tiltak skal gjennomgåes. Arbeidet skal koordineres med SKR/ Områdetekniker. 5.5 Arbeid på hydrokarbonførende system Omfatter Arbeid på hydrokarbonførende system omfatter arbeid på rørsystem, tanker og tilknyttede komponenter som kan medføre fare for frigjøring av produsert olje/ gass/ kondensat. Annet arbeid på hydrokarbonssystem og arbeid som er definert som faste rutiner hvor det foreligger prosedyre for arbeidet kan utføres med AT nivå 2. Sikkerhetstiltak Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Utstyr/ system skal trykkavlastes, tømmes, rengjøres/ gassfries og isoleres i samsvar med POP-PRO-TEN-016 Isolering av prosess og hjelpeutstyr Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Blindinger/ isoleringer skal verifiseres dersom system skal åpnes. Nærmeste øyeskyllestasjon og nød-dusj skal identifiseres. Arbeidssted og nødvendig tilstøtende område skal avsperres/ skiltes dersom uvedkommende kan bli eksponert. Arbeidsprosedyrer/ instrukser for arbeidet skal gjennomgås. Arbeidet skal koordineres med SKR/ Områdetekniker mot samtidige aktiviteter via kontinuerlig radioforbindelse. HMS datablad skal gjennomgås, med spesiell vekt på faremomenter, vernetiltak og tiltak ved uhell. 20

21 5.6 Trykktesting Omfatter Trykktesting omfatter styrketesting av nyinnstallert eller modifisert tank/ rørsystem/ ventiltre i henhold til godkjent trykktestingsprosedyre og testing over arbeidstrykk og/eller designtrykk. Sikkerhetstiltak Utførende fagperson skal være kjent med utstyret som skal testes (designforutsetninger, trykk klasse, osv.) og utstyret som skal brukes ved testingen. Utstyr som brukes til trykktesting skal være kalibrert, godkjent og sertifisert. Det skal utarbeides testprosedyre for det aktuelle arbeidet som inkluderer isolasjonserklæring og oppmerkede tegninger mot andre system dersom systemet/utstyret er koplet mot andre system. Væske(vann) skal normalt brukes som testmedium. Dersom annet medium brukes, skal dette være tydelig angitt på søknad om AT. Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: System som skal trykktestes skal isoleres, mekanisk blindes og merkes Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Mekanisk isolering skal verifiseres Arbeidssted og nødvendig tilstøtende område skal avsperres/ merkes Kontinuerlig vakthold i arbeidsområde skal opprettes Arbeidet skal koordineres med Områdetekniker og/ eller SKR Informasjon om trykktesting startes/ avsluttes skal gis over høyttaleranlegg Prosedyrer/ sjekklister for aktuell operasjon være gjennomgått/ kjent Ved blokkering av normale rømningsveier skal alternative rømningsveier være definert 21

22 5.7 Arbeid i høyden Omfatter: Alt arbeid 2 m eller mer over dekk der det ikke er fast plattform eller godkjent stillas Det inkluderer bygging/ riving av stillas Generelt: Alt arbeid som defineres som arbeid i høyden krever godkjent sikkerhetssele som beskrevet i HSE-PRO-TEN-010 Personlig verneutstyr. Sikkerhetsselen skal være festet i et egnet forankringspunkt, og som begrenser fritt fall til 2 m ved bruk av demping. Ved forflytning uten bruk av sikkerhetssele - for eksempel i leider eller stige - skal det alltid sikres 3 punkt kroppskontakt med leider/ stige. Ved bruk av sikringsline, skal det alltid brukes sikringsline med falldemper innebygget eller med rulle. Sikringsliner skal kun festes i D-ring i ryggen på sikkerhetsselen. Ved bruk av sikringsliner med innebygget falldemper skal det være en fri fallhøyde på 6 m regnet fra innfestingspunkt til dekk. Ved kortere avstand må falldemper med rulle brukes. Støtteliner (uten falldemper) skal ikke brukes som sikringsline for sikkerhetsseler da disse kun er beregnet som ekstra støtte sammen med sikkerhetssele med støttebelte. Stiger skal kun brukes til adkomst eller til kortvarig arbeid. Ved bruk av stiger skal stiger være sikret mot utgliding og velting ved bruk Kun stiger som er utført iht. kap VI i Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.skal brukes. Sammensatte stiger skal ikke brukes, unntatt er gardintrapper som kan brukes når underlaget er fast og jevnt. Bruk av stillas Så langt som mulig bør arbeid i høyden utføres på godkjente stillas. Kun stillas merket med grønt skilt - scafftag - er godkjente for bruk Bygging, flytting eller riving av stillaser skal kun utføres av autoriserte stillasbyggere i samsvar med kap.iii i Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. Ved bygging skal alle deler av stillas inkludert tilkomst skal sikres med fotlist. Godkjenning av stillaser for bruk skal kun utføres av autorisert godkjenningspersonell. Godkjenning godkjennes med grønt skilt - scafftag - som merkes med dato og signatur. Skilt skal festes på stillas ved adkomststed. Stillas skal kontrolleres/ godkjennes på ny minst hver 14. dag, og etter periode med sterk vind eller andre omstendigheter som kan skade stillaset. 22

23 Stillas som er bygget for et formål, kan ikke brukes til andre formål uten godkjenning av stillasformann. Stillas over åpen sjø skal resertifiseres ved vindstyrke over 30 kts. Arbeid på godkjent stillas over åpen sjø, ved vindstyrke over 30 kts, skal være dekket av SJA Sikkerhetstiltak: Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Iverksette driftsmessige tiltak i samsvar med prosedyre. Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Området skal være avsperret og skiltet Følge krav som beskrevet i Sjekkliste for Arbeid i høyden (vedlegg 4) Kvittert/ signert ut Sjekkliste for Arbeid i høyden (vedlegg 4) Påse at alt involvert personell er kjent med prosedyre, risiko og tiltak ved fall og heng i sikkerhetssele 5.8 Arbeid over sjø Omfatter: Alt arbeid over sjø utenfor permanente rekkverk eller rekkverk på godkjente stillas. Begrensninger Arbeid over sjø er tillatt under følgende forutsetninger: Maksimalt 30 knops vind målt ved 10 m nivå. Maksimalt 5 m bølgehøyde (tilsvarer 3 m signifikant bølgehøyde). MOB båt om bord eller på hjelpefartøy er operativ og kan settes ut/ taes opp ved unnsetting av eventuell personell som har falt i sjøen. Tilfredsstillende lys og sikt til å utføre arbeidet og redde eventuell personell som har falt i sjøen. Samtykke fra dykkeleder dersom dykkeoperasjon nær arbeidsstedet. 5.3 Sikkerhetstiltak: Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Forhindre/ forebygge utslipp/overløp fra operative system når personell arbeider under kjellerdekk 23

24 Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Følge krav som beskrevet i Sjekkliste for Plikter for sikkerhetsvakt ved arbeid over sjø (vedlegg 3) Sikkerhetsvakt med radioforbindelse tilstede til enhver tid, og som har kvittert/signert Sjekkliste for Plikter for sikkerhetsvakt ved arbeid over sjø (vedlegg 3), og iverksatt nødvendige tiltak som beskrevet i sjekklisten og AT. Ved montering/demontering av stillas over sjø skal det alltid være minst 2 stillasbyggere Livbøye med line og lys skal være lett tilgjengelig. Utførende fagpersonell skal være kjent med eventuell prosedyre, forutsetninger, risikoer og sikkerhetstiltak ved arbeidet. Alle som arbeider over sjø skal være sikret med sikkerhetssele, bruke rednings/flytevest og annet verneutstyr ut i fra arbeidet som skal utføres Det skal vurderes behov for tiltak for å unngå fallende gjenstander til lavere nivå eller ned på fartøyer. 5.9 Arbeid med farlige kjemikalier Omfatter: Arbeid med farlige kjemikalier omfatter arbeid på rørsystem, tanker og tilknyttede komponenter som kan medføre fare for frigjøring av kjemiske produkter som er klassifisert som giftige, helseskadelige, etsende, allergifremkallende eller kreftfremkallende. Blanding og påføring av maling som klassifiseres som farlige kjemikalier, krever AT nivå 1. Annet arbeid med farlige kjemikalier kan utføres med AT nivå 2. Sikkerhetstiltak Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: System skal trykkavlastes. Dersom system skal åpnes, skal systemet tømmes/ dreneres, isoleres og rengjøres /gassfries i samsvar med POP-PRO-TEN-016 Isolering av prosess og hjelpeutstyr Før åpning skal system sjekkes for lekkasjer og konsentrasjonen av brennbare og giftige gasser måles i samsvar med POP-PRO-TEN-016 Isolering av prosess og hjelpeutstyr Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Mekaniske blindinger skal verifiseres dersom system skal åpnes. Arbeidssted og nødvendig tilstøtende område skal avsperres/ merkes med godkjente skilt dersom uvedkommende kan bli eksponert. Arbeidsprosedyrer/ instrukser for arbeidet skal gjennomgås. 24

25 HMS datablad for mulige helsefarlige stoff skal gjennomgås, med spesiell vekt på faremomenter, vernetiltak og tiltak ved uhell. Nødvendig verneutstyr skal brukes uti fra anbefaling i HMS datablad og arbeidet som skal utføres Nærmeste øyeskyllestasjon og nød-dusj skal identifiseres Arbeid med radioaktive stoff Omfatter: Arbeid med radioaktive stoff omfatter alt arbeid med radioaktive stoff/ kilder/ isotoper. Forutsetninger: For arbeid med/bruk av radioaktive kilder gjelder regler fra Statens Strålevern og krav gitt i HSE-PRO-TEN-031 Håndtering av radioaktive materialer og gjenstander. Punktene nedenfor angir kun de krav som relaterer seg direkte til behandling av arbeidstillatelser Det er kun autorisert personell som kan utføre denne type arbeid, og en strålevernleder skal være tilstede på installasjonen når denne type arbeid utføres Personell som skal arbeide som hjelpere ved radiografiarbeid skal ha fått informasjon og opplæring om strålefare og beskyttelse mot slik fare. Måling av doserate(geigerteller) for eksponert personell skal utføres før arbeidet starter. Beredskapsplan for strålevern skal være kjent og nødutstyr tilgjengelig. Sikkerhetstiltak: Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Iverksette driftsmessige tiltak i samsvar med prosedyre. Påse at forutsetninger som beskrevet ovenfor er ivaretatt Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Arbeidssted og nødvendig tilstøtende område hvor stråling kan overstige 7,5 msv/h skal avsperres/ merkes med godkjente skilt som angir strålefare. Informasjon om at ett område er avsperret for arbeid med radioaktiv kilder skal gis over høytaleranlegget. Påse at alt involvert personell er kjent med prosedyre, risikoer, sikkerhetstiltak og beredskapsplaner for arbeid med radioaktivt materiale Påse at påkrevd verneutstyr benyttes Arbeidet skal koordineres med SKR/ områdetekniker med kontinuerlig radiokontakt 25

26 Påse at alt involvert personell er utstyrt med persondosimeter, og at måleresultater etter avsluttet arbeid gis til sykepleier 5.11 Arbeid med lavradioaktive avleiringer (LRA) Omfatter: Arbeid med lavradioaktive avleiringer omfatter alt arbeid på system med lavradioaktive avleiringer. Generelt: For arbeid med LRA gjelder regler fra Statens Strålevern og krav gitt i HSE-PRO- TEN-031 Håndtering av radioaktive materialer og gjenstander Punktene nedenfor angir kun de krav som relaterer seg direkte til behandling av arbeidstillatelser LRA forurenset utstyr og materiale klassifiseres som radioaktivt dersom strålingsaktivitet overskrider 5 Bq/g av 226Ra eller dosenivå på ytre overflate er under det dobbelte av bakgrunnstrålingen. Forutsetninger:. Personell som skal arbeide med LRA skal ha fått informasjon og opplæring om strålefare og beskyttelse mot slik fare. Måling av doserate(geigerteller) for eksponert personell skal utføres før arbeidet starter. Sikkerhetstiltak: Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Iverksette driftsmessige tiltak i samsvar med prosedyre. Påse at måling av radioaktiv måling utføres før arbeidet starter. Strålevernleder er ansvarlig for utførelse av målingen. Vurdere utkopling/skjerming av fastmonterte radioaktive kilder som kan påvirke målingen Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Arbeidssted og nødvendig tilstøtende område hvor stråling kan overstige 7,5 msv/h skal avsperres/ merkes med godkjente skilt som angir strålefare. Informasjon om at ett område er avsperret for arbeid med radioaktiv kilder skal gis over høytaleranlegget. Påse at alt involvert personell er kjent med prosedyre, risikoer, sikkerhetstiltak og beredskapsplaner for arbeid med radioaktivt materiale 26

27 Påse at påkrevd verneutstyr benyttes Arbeidet skal koordineres med SKR/ områdetekniker med kontinuerlig radiokontakt Påse at alt involvert personell er utstyrt med persondosimeter Sikre at LRA materiale holdes fuktig for å unngå inhalering, og pakke materialet inn i plast eller lukket beholder Arbeid med eksplosiver Omfatter: Arbeid med eksplosiver omfatter alt arbeid klargjøring, armering og kontroll av eksplosiver. Generelt: For arbeid med eksplosiver gjelder regler gitt i HSE-PRO-TEN-031 Håndtering av eksplosiver. Punktene nedenfor angir kun de krav som relaterer seg direkte til behandling av arbeidstillatelser Det er kun autorisert personell som kan utføre denne type arbeid.. Sikkerhetstiltak: Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Iverksette driftsmessige tiltak i samsvar med prosedyre. Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Området skal være avsperret og skiltet Sørge for annonsering over høyttaleranlegget før arbeidet starter Påse at alt involvert personell er kjent med prosedyre, risikoer, sikkerhetstiltak og beredskapsplaner for arbeid med eksplosiver Ved brønnaktivitet som innebærer bruk av eksplosiver skal perforerings- og sikkerhetsprosedyrer være beskrevet i det aktuelle program for brønnaktiviteten. Radioer skal være sikret dersom det er påkrevd med radiotaushet Brønnoperasjon/ brønnintervensjon Omfatter: Brønnoperasjoner/ brønnintervensjon omfatter operasjoner som: Kabelarbeid/ produksjonslogging Perforering/ strømming over sidebrenner 27

28 Stimulering Bruk av kveilerør og trykkrør Setting av plugg i, eller fjerning av ventiltre Sikkerhetstiltak: Ved brønnoperasjon/ brønnintervensjon skal sikkerhetstiltak i arbeidsprosedyre og tiltak i eventuell SJA ivaretas Kritiske løfteoperasjoner Omfatter: Kritiske løfteoperasjoner omfatter løfteoperasjoner som kan kreve særskilte sikkerhetstiltak eller særskilt oppmerksomhet og kommunikasjon for å ivareta grensesnitt og tilstøtende aktiviteter som til eksempel: Løft over kritiske områder/ prosessutstyr/ brønnutstyr Personelltransport med løfteinnretning Samløft hvor vekten overstiger en av løfteinnretningenes maks løftekapasitet Overlasttesting av løfteinnretning med SWL over 10 tonn Løft av spesielle laster som for eksempel strukturer, mobilkraner etc Tungløft som håndteres med offshorekranens hovedkrok Undervannsoperasjoner ved bruk av offshorekran Sikkerhetstiltak: Ved kritiske løfteoperasjoner skal sikkerhetstiltak som definert i POP-PRO-TEN-015 Løfteoperasjoner, arbeidsprosedyrer og eventuell SJA ivaretas Høytrykkspyling Omfatter: Høytrykkspyling over 200 barg og/ eller med slipemiddel/ tilsetningsstoffer og/eller i trange/ lukkede rom Generelt All høytrykksspyling med trykk over 200 barg og/ eller med tilsetningsstoff og/ eller i trange/ lukkede rom krever AT nivå 28

29 Høytrykksspyling med trykk under 200 barg i åpne områder uten bruk av tilsetningsstoff kan utføres uten AT under forutsetning av at tiltak i Arbeidsinstruks for høytrykksspyling ivaretas Utførende fagperson skal ha gjennomgått nødvendig opplæring og være kjent med utstyret som skal brukes. Opplæring skal loggføres Utstyr som skal brukes skal være i orden og kontrollert/ sertifisert i samsvar med Forskrift om høytrykksspyling m.m Sikkerhetstiltak Drifts og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson Arbeidssted og nødvendig tilstøtende område skal avsperres/ merkes Informasjon om høytrykkspyling startes/ avsluttes skal gis over høyttaleranlegg Arbeidsinstruks for høytrykksspyling skal gjennomgås/ etterleves Ved høytrykksspyling i tanker, lukkede rom eller trange steder; skal det være kontinuerlig vakthold Utstyr som brukes til høytrykkspyling skal kontrolleres umiddelbart før bruk Ved blokkering av normale rømningsveier skal alternative rømningsveier være definert Bruke spesielt verneutstyr som hansker av gummi, sklisikre støvler av kevlar med stålforsterket tåhette, visir eller tette vernebriller og oljebehandlet regntøy eller godkjent kjemikaliedress 5.16 Andre/ kritiske arbeidsoperasjoner Omfatter: Personelldykking Bruk av fjernstyrt undervannsrobot (ROV) under eller i umiddelbar nærhet av plattformen Flytting (skidding) av boretårn Arbeid på spenningssatt elektrisk utstyr (AUS- arbeid) Bruk av tilkomstteknikk Sikkerhetstiltak: Ved andre/ kritiske arbeidsoperasjoner skal sikkerhetstiltak i relevant HMS prosedyre, arbeidsprosedyre og tiltak i eventuell SJA ivaretas. 29

30 6 VEDLEGG 6.1 Vedlegg 1 Sjekkliste - Entringsvaktens plikter Entringsvakten skal OK Generelt Kommunikasjon/ varsling Beredskap/ forberedelser Under arbeidet Ved avbrudd/ avslutning av arbeidet Aksjon ved uønskede hendelser ved entring Ved annen alarmsituasjon Dato/ kl: Ha nødvendig kunnskap om entringsvaktens plikter, varsling/ beredskapsrutiner og bruk av utstyr for redning. Være tydelig merket så det fremgår hvem som har vaktfunksjonen. Ha deltatt ved SJA/ gjennomgått SJA. Vite hvor nærmeste brannmelder/telefon er plassert. Ha radioforbindelse med SKR og visuell kontakt eller radioforbindelse med personell som foretar entring. Ha avtalt stoppsignal med utførende. På arbeidsstedet ha tilgjengelig utstyr for redning så som sikkerhetsline, redningssele, ex-sikker lommelykt, pressluftapparat m/kameratmaske og eventuelt annet redningsutstyr jamfør arbeidstillatelsen. Kunne bruke redningsmateriell/utstyr. Sjekke og kunne bruke pusteluftutstyret m/kameratmaske. Sørge for at rømningsveier er kjent av involvert personell. Ikke ta aktivt del i arbeidet og alltid være tilstede når entring pågår. Oppholde seg ved inngangen til tank/beholder/rom, holde vakt og ha oversikt over personellet som entrer. Overvåke arbeidssituasjonen og omgivelsene slik at arbeidet kan stoppes om det oppstår en situasjon som tilsier dette. Stanse arbeidet ved alarm på bærbar gassmåler. Sikre utstyr/arbeidsstedet. Varsle områdetekniker hvis sikkerhetssystemer er koplet ut slik at disse kan tilbakestiles. Varsle arbeidskamerater og slå alarm. Informere SKR. Redde liv uten å utsette seg selv for høy risiko. Sikre utstyr/arbeidssted. Varsle arbeidskamerater og stoppe arbeidet. Sikre utstyr/arbeidsstedet. Mønstre jamfør alarminstruks. Entringsvakt (sign) 30

31 6.2 Vedlegg 2 Sjekkliste Brannvaktens plikter Brannvakten skal. OK Generelt Kommunikasjon/ varsling Beredskap Forberedelser Under arbeidet Ved avbrudd/ avslutning av arbeidet Aksjon ved brann i det aktuelle området Ved annen alarmsituasjon Dato/ kl: Ha nødvendig kunnskap om entringsvaktens plikter, varsling/beredskapsrutiner og bruk av brannslukkingsutstyr. Være tydelig merket så det fremgår hvem som har vaktfunksjonen. Ha deltatt ved eventuell SJA/ ha gjennomgått SJA. Vite hvor nærmeste brannmelder/telefon er. Ha avtalt stoppsignal med utførende fagpersoner. Ha opprettet radiokontakt med SKR dersom dette er påkrevd i arbeidstillatelsen. Ha intakt pulverapparat på arbeidsstedet og annet brannslukkingsutstyr jamfør arbeidstillatelsen. Vite hvor nærmeste brannhydrant/slange er plassert og at dette er i orden. Vite hvor utløserknapp for overrissling er plassert. Sørge for at rømningsveier er kjent av involvert personell. Ha sjekket og utplassert gassmåler på arbeidsstedet. Vite hvor strømmen til sveiseapparat/elektrisk utstyr kan slåes av. Sørge for at området er ryddig og rent for brennbart materiale også på undersiden, baksiden eller i hulrom. Forsikre seg om at nødvendig utstyr er tildekket med brannteppe. Forsikre seg om at sluk er plugget/tildekket. Forsikre seg om at gassflasker er sikret. Forsikre seg om at slanger/kabler er i forsvarlig stand og opphengt. Forsikre seg om at brannteppe eller lignende forhindrer gnistsprut. Ikke ta aktivt del i arbeidet og alltid være tilstede når varmt arbeid pågår. Overvåke arbeidssituasjonen og omgivelsene slik at arbeidet kan stoppes om det oppstår en situasjon som tilsier dette. Stanse arbeidet ved alarm på bærbar gassmåler. Slå av elektrisk utstyr/stenge av gassflasker. Varsle områdetekniker hvis sikkerhetssystemer er koplet ut slik at disse kan tilbakestilles. Være tilstede ved varmebehandling inntil avkjøling til 200 grader C har funnet sted. Sørge for at det ikke etterlates tennkilder som kan forårsake brann på et senere tidspunkt. Varsle arbeidskamerater og slå alarm. Informere SKR. Redde liv uten å utsette seg selv for høy risiko. Stenge av utstyr/strøm. Starte brannslukking/nedkjøling. Fjerne gassflasker. Varsle arbeidskamerater og stoppe arbeidet. Stenge av utstyr/strøm og sikre arbeidsstedet. Mønstre jamfør alarminstruks. Brannvakt (sign) 31

32 6.3 Vedlegg 3 Sjekkliste for sikkerhetsvakt ved arbeid over sjø Sikkerhetsvakten skal.. OK Generelt Kommunikasjon/ varsling Beredskap/ forberedelser Under arbeidet Ved avbrudd/ avslutning av arbeidet Aksjon ved mann overbord Ved annen alarmsituasjon Dato/ kl: Ha nødvendig kunnskap om sikkerhetsvaktens plikter, varsling/beredskapsrutiner og bruk av redningssutstyr.. Være tydelig merket så det fremgår hvem som har vaktfunksjonen. Ha deltatt ved eventuell SJA/ gjennomgått SJA. Vite hvor nærmeste brannmelder/telefon er plassert. Ha radiokommunikasjon med SKR/radiorom/MOB-beredskap og arbeidssted. Kommunikasjonsrutine med involverte parter skal være avtalt, herunder informasjon ved start, avslutning og ved avbrudd i arbeidet. Kommunikasjon skal sjekkes før arbeidet starter. Sørge for at MOB-beredskap er informert og operativ før arbeidet starter. Sørge for at rømningsveier er kjent av involvert personell. Gjøre seg kjent med vær begrensningene for arbeid over sjø og rådende værforhold. Ikke ta aktivt del i arbeidet og alltid være tilstede når arbeid over sjø pågår. Oppholde seg på fast plattformdekk og ha fri sikt til dem som utfører arbeidet. Ha oversikt over antall personer som er involvert i arbeidet og følge med og varsle dersom personell faller i sjøen. Følge med endringer i værforhold/sikt og lysforhold og stoppe arbeidet dersom forutsetninger og begrensninger for arbeidet ikke er oppfylt. Overvåke arbeidssituasjonen og omgivelsene slik at arbeidet kan stoppes om det oppstår en situasjon som tilsier dette. Sikre utstyr/arbeidsstedet. Varsle områdetekniker hvis sikkerhetssystemer er koplet ut slik at disse kan tilbakestiles. Følge avtalt kommunikasjonsrutine. Holde oversikt til alle er oppe på fast plattformdekk. Varsle arbeidskamerater, SKR /MOB beredskap og slå alarm. Kast ut redningsbøye. Hold øye med person. Sikre utstyr/arbeidssted. Varsle arbeidskamerater og stoppe arbeidet. Sikre utstyr/arbeidsstedet. Mønstre jamfør alarminstruks. Holde oversikt til alle er oppe på fast plattformdekk Sikkerhetsvakt (sign) 32

33 6.4 Vedlegg 4 Sjekkliste for arbeid i høyden OK 1 Brukes det fallsikringsutstyr som begrenser fallhøyden til 2 meter eller mindre? 2 Har de involverte opplæring i fallsikring og bruk av fallsikringsutstyr? 3 Brukes sikkerhetssele med selvlåsende karabinkroker og doble låser i hver tilkopling og utstyrt med avlastningstropp / fotstropp? 4 Er fallsikringsutstyret visuelt kontrollert for skader/svekkelser og riktig farge for siste kontrolldato (årlig kontroll)? 5 Er kameratsjekk av fallsikringsutstyret, -systemet og festepunkt utført? 6 Er egnet forankringspunkt for fallsikring identifisert? 7 Dersom det benyttes stige: a) Er stigen fri for synlige skader og sikret? b) Er stigen sikret mot utgliding? 8 Er det kontroll med verktøy / utstyr som brukes i høyden slik at det sikres tilstrekkelig mot fall til lavere nivå og at verktøy/utstyr fjernes etter bruk? 9 Er underliggende områder avsperret og er utstyr beskyttet mot fallende gjenstander som kan skade personer, trykksatt eller annet utsatt utstyr? 10 Er det en person tilstede på arbeidsstedet som kan iverksette varsling og redning? 11 Er lys, støy og værforhold tilfredsstillende? 12 Er det vurdert om det er andre risiko momenter og er disse funnet akseptable? Dato/kl Utførende fagperson (sign) 33

34 OPERASJONSPROSEDYRE Tittel: 6.5 Nr.: Ver.: Dato: Arbeidstillatelse Vedlegg 5 POP-PRO-TEN Skjema for AT nivå 1 34

35 6.6 Vedlegg 6 Skjema for AT nivå 2 35

36 6.7 Vedlegg 7 Veiledning for utfylling av elektronisk AT søknad WorkMate brukes til søknad og godkjennelse av arbeidstillatelse. Utgangspunktet for søknad om arbeidstillatelse, er at arbeidet som skal utføres er registrert i en arbeidsordre (AO) i WorkMate. 1 Du står i bildet for aktuell arbeidsordre (AO) 2 Du får nå et bilde for ny AT 3 Du får nå et elektronisk skjema for AT som fylles ut direkte i skjema Høyreklikk og velg Arbeidstillatelse Dersom det allerede finnes en ubehandlet AT (status 100), trykkes Ny i hovedmenyen øverst i bildet Velg sikkerhetsnivå: - L1 for AT nivå 1 - L2 for AT nivå 2 Fyll inn: Område det skal arbeides i Fyll inn: System det skal arbeides på Fyll inn: Kort, konkret og entydig arbeidsbeskrivelse (Korriger allerede utfylt beskrivelse dersom denne er uklar eller feil max 50 bokstaver for at det skal vise på papirutskrift av skjema) Kryss av: Planlagt for morgendagen dersom aktuelt Fyll inn: Startdato/tid og sluttdato/tid Ved vedlegg: Trykk vedleggsknapp i meny øverst, velg type vedlegg/link og knytt vedlegg fra foldersystem/ link fra Internet, og trykk lagre For L2 for AT nivå 2 Høyreklikk i oversiktsbilde og marker synlige datoer. Høyreklikk og velg Arbeidstillatelsesskjema Trykk OK ved spørsmål om å lagre endringer Del 1 Arbeidsbeskrivelse fylles ut av søker Ved AT nivå 1: Kryss av: Type arbeid (en eller flere dersom aktuelt) Fyll inn: - Navn: Navn på søker - Disiplin: Navn på disiplin som utfører arbeid - Tlf. nr: Internt nummer hvor søker kan nås - Aktivitet: Utfyllende beskrivelse av arbeidet som skal utføres - Utstyr/verktøy: Beskrivelse av utstyr/ verktøy som skal brukes (dersom dette krever spesielle tiltak) - Dekk Navn på dekk - Sone Ved varmt arbeid: Områdeklassifisering (klass/ ikke klass) - Vedlegg: Navn på vedlegg (eks HMS datablad, tegning etc) Fyll inn : Nr på Sikker Jobb Analyse (dersom relevant, og ikke koplet elektronisk) 36

37 4. Du står nå igjen i bilde for aktuell arbeidstillatelse (ref pkt 2) Fyll inn : Nr på Isoleringsliste (Isolasjonserklæring) (dersom relevant og ikke koplet elektronisk) Kryss av: - Dag dersom arbeidet skal utføres på dagen - Natt dersom arbeidet skal utføres på natta - Pågående dersom arbeidet er fortsettelse av en pågående jobb Del 2 Drifts og sikkerhetsforberedelser fylles ut av søker Ved AT nivå 1: - Vurder risiko ut i fra arbeid som skal utføres, og kontroller at standard avkryssing for påkrevde sikkerhetstiltak er tilstrekkelig i forhold til risikoen - Stryk over de deler av tiltak som ikke er relevant, påfør evt prosedyrenummer og utfyllende beskrivelser under Andre krav/ forberedelser Ved AT nivå 2: - Vurder risiko ut i fra arbeid som skal utføres, og kryss av påkrevde sikkerhetstiltak i forhold til identifisert risiko - Stryk over de deler av tiltak som ikke er relevant, påfør evt prosedyrenummer og utfyllende beskrivelser under Andre krav/ forberedelser Trykk lagre i hovedmenyen øverst lukk skjemaet ved å trykke x i øverste høyre hjørne Plotplan fylles ut av søker. Høyreklikk og velg: Marker arbeidssted I nedtrekksfelt for plott tegning: Velg dekk som det skal arbeides på Angi arbeidssted ved å flytte markøren over tegningen til stedet arbeidet skal utføres, og venstreklikk Trykk Lagre i meny nederst Søknad om arbeidstillatelse er nå ferdig, og klar for godkjenning 37

38 6.8 Vedlegg 8 Skjema for forhåndsgodkjenning av varmt arbeid kl A i klassifisert område Arkivinformasjon / Archive information Løpenr. / revisjon/ Record no. /revision: Utgitt dato / Issued date: Initiert av / Initiated by: Avdeling/ Department: BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN / DESCRIPTION OF ACTIVITY Kort beskrivelse av arbeidet som skal utføres, inkludert type varmt arbeid klasse A (sveising, kutting, ), inkludert foreslått tidspunkt for gjennomføring / Short description of work to be carried out, including type of hot work class A (welding, grinding, ) and proposed timing STED HVOR ARBEIDET SKAL UTFØRES / LOCATION OF ACTIVITY Installasjon / Installation: Dekksnivå / Deck level: Annen informasjon/ Other information: Modul / Module: Områdeklassifisering / Area Classification: SYSTEM PÅVIRKET AV ARBEIDET / SYSTEMS AFFECTED BY THE WORK Beskriv system som det skal arbeides på og andre system som påvirkes, inkludert mulige grensesnitt: Describe system to be worked on, other affected systems, including possible interfaces: ALTERNATIVER TIL VARMT ARBEID KLASSE A / ALTERNATIVES TO HOT WORK CLASS A Gi detaljer på alle alternativer som er vurdert forut for valg av varmt arbeid.. Beskriv også hvorfor alternativene ikke er valg (HMS, design koder, plan/kostnader). / Give detailes on options evaluated prior to selecting hot work. Include reasons (incl. HSE, codes, schedule/cost) why options are not feasible. BRENNTID / BURNING TIME Effektiv brenntid ( åpen flamme ) knyttet til denne aktiviteten og denne installasjonen. Kontakt OIM eller Sikkerhetsrådgiver for informasjon merket med *. / Effective burning time ( open flame ) relating to this activity and this installation. Contact OIM or OSO for information marked with *. Planlagt/ Planned: Faktisk hittil i år */ Actual year to date*: 38

39 6.9 Vedlegg 9 Flytskjema for forhåndsgodkjenning av varmt arbeid kl A i klassifisert område Arbeidsansvarlig OIM HMS-tag Andre aktører Arb.an s v. Re sp identifiserer behov need. for åpen flamme Bruk Spesifisert for mat Internt arkivpå installasjon Dokumenter evaluering av alternativer til var mt arb. kl. A og begrunn løsning. Vurder også beho v for S/D. OIM (elle r ha ns rep r.) g ir ti lb ak em eldin g o m sa mlet effe ktiv ac cu mu la ted effek ti v b ren n tid ti l n å, oghv or my e det vil bli totalt etter amount wil dennejobben. Revurder G odk jen nerre Acce pt s i gan gset ting av prosess La g a rbe id sb e skrive lse o g description, foreslå team til risikoa na l yse Ja Nei Br uk spesifisert prosess Arb.ansvarlig signerer vur dering oggodkjenner anbefaling Op pd a te r arb.be skrive lse m ed til tak fra ris ik o- a ction s from ri sk.an al ys e Full stopp Revur der antakelsene i QRA. Vur der er risikoanalyset eamets kompetanse, og anbefaler videreføringa vprosessen K-HVO eller dennes repr. skal delta irisikoanalysen Team utfører risirisikoanalysenog anbefaler tiltak Nei Anbefalte tiltak ikke iver ksatt Ja Ris iko an al ys ete am an al yi s tea m g od kjen ne r at tiltak not ikke g je nn o mføre s Nei Nei Ja Ar beidsansvarlig signer er på at alle tiltak blir håndtert ordentlig Go dkj enne r B r uk av var m t ar b. kl. A Revurder Utf ør ar beidet, også ref. PTW direktiv Slutt 39

40 6.10 Vedlegg 10 Gyda spesifikke instrukser Gjelder for Gyda. Dersom motsetning eller tvil i forhold til bestemmelser i prosedyre, gjelder bestemmelser i prosedyre Arbeid som kan utføres uten arbeidstillatelse Generelt: Arbeid som beskrevet under, og som ikke krever AT forutsetter: Generell forhåndsgodkjenning av Områdeansvarlig leder At arbeidet kan stoppes umiddelbart At arbeidet utføres av erfarent og kompetent fagpersonell autorisert av Områdeansvarlig leder Arbeid under boreoperasjoner Følgende arbeid i boreområde under boring krever ikke AT: Løfteoperasjoner innenfor Falling-object-guide (FOG) Installasjon av brønnhodeventiler på brønn i borefasen Operasjon av brønnhodeventiler på brønn i borefasen Operasjon av ventiler på borekaks injeksjonslinje Operasjon i forbindelse med riser drain pump med tilhørende slanger Operasjon i forbindelse med drilling drainage tank TK3517 og pumpe Lett arbeid på og rundt brønn som inspeksjon, rydding, spyling og transport Rutinemessig bruk av ridebelte NB: Ikke-rutinemessig bruk av ridebelte eller arbeidoppgaver krever AT Arbeid i verksted M20 Arbeid i mekanisk verksted M20 krever ikke AT dersom følgende tiltak er ivaretatt: Arbeidssted er rent og ryddig Nødvendige verneutstyr brukes Ved varmt arbeid kl A kreves følgende tiltak i tillegg: Branndører er lukket Brannslukningsutstyr er lett tilgjengelig Arbeidsområde er skjermet for sveisegnister, slipegnister og lignende Minst 2 personer tilstede dersom arbeidet utføres mellom 19-07(natt) 40

41 Områdeansvar Områdeansvarlig leder ved boreaktivitet/ Boresjef (Toolpusher) ombord: Driftsleder er Områdeansvarlig leder for områder som er markert med gult i Gyda områdeansvarsplan, og som inkluderer: - Brønnhode - Juletreområde på C40 - HVAC rom på M30 - Tavlerom på M30 - Lokalt utstyrsrom (LER) på M30 Boresjef (Toolpusher) er Områdeansvarlig leder i områdene som er markert med rødt i Gyda områdeansvarsplan, og som inkluderer alle brønnoperasjoner på brønner som ikke er overlevert driftsavdelingen/driftsleder Ved wireline, kveilerør og andre brønnintervensjoner på brønner i drift, skal Boresjef (Toolpusher) kontrasignere som Områdeansvarlig leder. Områdeansvarlig leder uten boreaktivitet / Boresjef (Toolpusher) ombord: Driftsleder er Områdeansvarlig leder for alle områder markert med gult og rødt i Gyda områdeansvarsplan inkludert boreområdet Områdetekniker ved boreaktivitet: Borer/ass.borer er Områdetekniker for B50 Boretårn, boredekk og diverterdekk, M31 BOP kontrollenhet og BOP dekk Kranfører er Områdetekniker for Rørdekk nord/sør, skiddekk og wirelinedekk, M33 rørdekk og rørhåndteringskran Tårnmann/ass.tårnmann er Områdetekniker for M32 Lager, vibrasjonssikt (shale shaker), pumperom, slamtanker, vifterom, swaco område m/gangveier og kjemikaliedoseringsrom Sementer er Områdetekniker for M31 Sementrom Produksjonstekniker er Områdetekniker for produksjonsområde i samsvar med driftsleder sin fordeling Områdetekniker uten boreaktivitet: Vedlikeholdsleder boring er Områdetekniker for boreområde i samsvar med områdene som er markert med rødt i Gyda områdeansvarsplan Produksjonstekniker er Områdetekniker for produksjonsområde i samsvar med driftsleder sin fordeling 41

42 Gyda områdeansvarsplan (Trykk på icon for skalerbart bilde) H:\My Documents\02 42

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2014 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

Felles modell for arbeidstillatelser (AT)

Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Tittel: Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.: Arkivnr.: Gradering: Åpen Distribusjon: Kan distribueres fritt Utgivelsesdato: Rev. dato: Rev. nr.:1 Eksemplarnr.:

Detaljer

HMS DIREKTIV 2 ENTRING

HMS DIREKTIV 2 ENTRING ENTRING HMS DIREKTIV 2 ENTRING Direktiveier pr. 01.01.2015 Rune Espeland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet skal

Detaljer

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING ENERGI ISOLER. Direktiveier pr. 01.01.2015 Egil Songe-Møller Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn. Styringshåndbok INNHOLD

L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn. Styringshåndbok INNHOLD L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Knut Rutlin, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-210 Revision date: 2015-01-13

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2014 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. SJA 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

NORSOK STANDARD MIDLERTIDIG UTSTYR

NORSOK STANDARD MIDLERTIDIG UTSTYR NORSOK STANDARD MIDLERTIDIG UTSTYR Rev. 1, juni 1998 This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made to ensure the accuracy

Detaljer

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL FARLIG MATR./ AVFALL Direktiveier pr. 01.01.2015 Kristin Ravnås Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

Detaljer

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr. 01.01.2015 Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land NORSOK STANDARD R-005N Utgave 1, juni 2007 Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000 NORSOK STANDARD S-001N Rev. 3, Januar 2000 Teknisk sikkerhet Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

Høringsutkast INNRETNINGSFORSKRIFTEN 2013

Høringsutkast INNRETNINGSFORSKRIFTEN 2013 Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER Innholdsfortegnelse Systembeskrivelse for IMB Maskiner... 3 HMS-organisering... 3 HMS-mål... 4 Risiko... 4 Arbeidsmiljøkartlegginger... 4 Registrering av forbedringsforslag/avvik...

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer