Arbeidstillatelse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidstillatelse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011"

Transkript

1 Arbeidstillatelse Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse Inkludere entring og arbeid i høyden og HSE instruks for Gyda Nytt dokumentnr/struktur Navn Tittel Dato Utarbeidet av Magne Gundersen HMS rådgiver Revidert av Terje Løvereide Operation manager Godkjent av John Magne Hvidsten SNSA / Operations Manager

2 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT Hensikt Virkeområde Referanser Definisjoner og forkortelser ANSVAR KRAV Prinsipp Grunnleggende krav Arbeidstillatelse Nivå Arbeidstillatelse Nivå Arbeid som ikke krever arbeidstillatelse Utfylling av skjema for AT Varighet Samtidige aktiviteter Gassmåling Før Jobb Samtale Sjekklister Sikker jobb analyse (SJA) PROSEDYRE Søknad og forhåndsgodkjenning Klargjøring og kontroll før arbeidet starter Kontroll og oversikt under arbeid Opphevelse eller tilbakeholdelse av en AT Avslutning av arbeid AT nivå 2 som er forhåndsgodkjent inntil 14 dager SIKKERHETSTILTAK VED ARBEID SOM KREVER AT NIVÅ Varmt arbeid klasse A Varmt arbeid klasse B i klassifisert område Entring Utkopling av sikkerhetssystem Arbeid på hydrokarbonførende system Trykktesting Arbeid i høyden Arbeid over sjø Arbeid med farlige kjemikalier

3 5.10 Arbeid med radioaktive stoff Arbeid med lavradioaktive avleiringer (LRA) Arbeid med eksplosiver Brønnoperasjon/ brønnintervensjon Kritiske løfteoperasjoner Høytrykkspyling Andre/ kritiske arbeidsoperasjoner VEDLEGG Vedlegg 1 Sjekkliste - Entringsvaktens plikter Vedlegg 2 Sjekkliste Brannvaktens plikter Vedlegg 3 Sjekkliste for sikkerhetsvakt ved arbeid over sjø Vedlegg 4 Sjekkliste for arbeid i høyden Vedlegg 5 Skjema for AT nivå Vedlegg 6 Skjema for AT nivå Vedlegg 7 Veiledning for utfylling av elektronisk AT søknad Vedlegg 8 Skjema for forhåndsgodkjenning av varmt arbeid kl A i klassifisert område Vedlegg 9 Flytskjema for forhåndsgodkjenning av varmt arbeid kl A i klassifisert område Vedlegg 10 Gyda spesifikke instrukser Arbeid som kan utføres uten arbeidstillatelse Områdeansvar Sikkerhetsutstyr under boreoperasjoner Vedlegg 11 Yme - spesifikke instrukser Områdeansvar

4 1 GENERELT 1.1 Hensikt Hensikten med arbeidstillatelse er å sikre at alle forhold knyttet til risiko ved en arbeidsoperasjon er tatt hensyn til ved planlegging, forhåndsgodkjenning, forberedelse, gjennomføring og avslutning. Det omfatter: Kontrollere risiko og forebygge uønskede hendelser Dokumentere sikkerhetstiltak og de rette godkjenninger Koordinere samtidige aktiviteter og kontrollere grensesnitt Kommunisere aktiviteter til alt berørt personell 1.2 Virkeområde Prosedyren gjelder for alle installasjoner og innleide innretninger operert av Talisman Energy Norge på norsk sokkel. Kontraktører av innleide innretninger som har system som tilfredsstiller kravene i denne prosedyre, kan bruke eget system, forutsatt at dette er avklart ved inntak. 1.3 Referanser Petroleumstilsynets regelverk Aktivitetsforskriften 28 Tiltak ved arbeid Oljeindustriens Landsforenings anbefalte retningslinjer 088 Felles modell for Arbeidstillatelser 4

5 1.4 Definisjoner og forkortelser Arbeidsordre (AO) består av en registrering av arbeid som det er behov for å utføre. Arbeidsordren er normalt utgangspunktet for en arbeidstillatelse. Arbeidstillatelse (AT) er en skriftlig tillatelse til å utføre et definert arbeid på et gitt sted på en installasjon under gitte forutsetninger på en sikker måte. Arbeidstillatelse nivå 1 er arbeidstillatelse for arbeid med høy risiko. Arbeidstillatelse nivå 2 er arbeidstillatelse for arbeid med middels risiko. Effektiv brenntid er den faktiske tid det forekommer tennkilder som kan antenne brennbare faste stoff, væsker og gasser HMS funksjon er rådgiver innen områdene Helse, Miljø og Sikkerhet. Klassifisert område er områder som er definert som sone 0, sone 1 eller sone 2 i samsvar med områdeklassifisering for den enkelte innretning. Normal drift innebærer alle produksjonstilstander etter introduksjon av hydrokarboner i anlegget. Områdeansvarlig leder er ansvarlig leder for det område som det skal arbeides på i samsvar med områdeansvarsplan for innretningen. Områdetekniker er ansvarlig for driften for det området det skal arbeides på. Områdetekniker OIM (plattformsjef) er øverste leder for alle aktiviteter på feltet. Sikker Jobb Analyse (SJA) er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen. SKR - Sentralt kontrollrom (CCR) SKR tekniker er en person i sentralt kontrollrom som kontrollerer og koordinerer all produksjon og øvrig arbeid om bord. Søker er en person som planlegger arbeidet, og søker om arbeidstillatelse på vegne av dem som skal utføre arbeidet. Uklassifisert område er områder som er definert som uklassifisert i samsvar med områdeklassifisering for den enkelte innretning. Utførende fagperson er en person som konkret/ fysisk utfører arbeidet som arbeidstillatelsen omfatter 5

6 2 ANSVAR OIM (plattformsjef) er overordnet ansvarlig for at arbeidet blir utført i samsvar med arbeidstillatelsessystemet. OIM er ansvarlig for å koordinere og prioritere samtidige aktiviteter og forhåndsgodkjenne arbeidstillatelse nivå 1 HMS funksjon (dersom det finnes) er ansvarlig for å kvalitetssikre AT søknader under planlegging og forhåndsgodkjenning Områdeansvarlig leder er ansvarlig for å forhåndsgodkjenne alle arbeidstillatelser innenfor sitt område. herunder at grensesnitt mot andre områder, aktiviteter og arbeidsoperasjoner er vurdert som en del av denne godkjennelsen. SKR tekniker er ansvarlig for å koordinere alle arbeidsaktiviteter som pågår i driftsavdelingen sitt ansvarsområde herunder kontroll og oversikt over sikkerhetssystem og brann/ gass detektorer ute av drift. Områdetekniker er ansvarlig for å iverksette påkrevde driftsmessige tiltak, klarere og kontrollere arbeidssted før arbeidet påbegynnes, overvåke og koordinere arbeid innen sitt ansvarsområde og kontrollere og tilbakestille driftsmessige tiltak etter avsluttet arbeid i samsvar med arbeidstillatelsen Utførende fagperson er ansvarlig for å iverksette påkrevde sikkerhetstiltak før arbeidet påbegynnes, etterleve kravene under arbeidsutførelse, og fjerne sikkerhetstiltakene og rydde arbeidsstedet etter avsluttet arbeid i samsvar med arbeidstillatelsen 6

7 3 KRAV 3.1 Prinsipp Arbeidstillatelsessystemet er basert på prinsippet med intern kontroll hvor to uavhengige parter har spesifikke plikter og ansvar i ulike deler av arbeidsprosessen. En arbeidstillatelse betraktes som en kontrakt mellom områdeansvarlig som eier av utstyr og anlegg, og utførende fagperson som leverandør av arbeid som skal utføres på utstyret eller anlegget. 3.2 Grunnleggende krav Det kreves godkjent arbeidstillatelse (AT) for alt arbeid som skal utføres, unntatt for arbeid som skal utføres i områder der, eller på utstyr hvor AT ikke er påkrevd 3.3 Arbeidstillatelse Nivå 1 Arbeidstillatelse nivå 1 kreves for alt arbeid med høy risiko og som krever klarering på innretningsnivå som: Varmt arbeid klasse A Varmt arbeid klasse B i klassifiserte område Entring Utkopling av sikkerhetssystem Åpning av hydrokarbonførende system Trykktesting Arbeid over sjø Arbeid med farlige kjemikalier Arbeid med radioaktive stoff Arbeid med lavradioaktive avleiringer (LRA) Brønnoperasjon/ brønnintervensjon Arbeid med eksplosiver Kritiske løfteoperasjoner Annet/ kritiske arbeidsoperasjoner (inkludert høytrykkspyling og arbeid i høyden) 3.4 Arbeidstillatelse Nivå 2 Arbeidstillatelse nivå 2 kreves på arbeid med middels risiko som: Mekanisk arbeid Arbeid på elektrisk utstyr 7

8 Arbeid på automasjons- tele- og datasystem Rutinearbeid på hydrokarbonførende system uten fare for frigjøring av hydrokarboner Arbeid på kjemikaliesystem uten fare for frigjøring av kjemikalier Stillasbygging Malingsarbeid Isoleringsarbeid Varmt arbeid klasse B i uklassifisert område 3.5 Arbeid som ikke krever arbeidstillatelse Normale rutinemessige operasjoner innen produksjon, boring, logistikk eller maritime operasjoner som utføres innefor gjeldende prosedyrer og krav, krever ikke arbeidstillatelse. (NB: Arbeid på boreutstyr er unntatt og krever arbeidstillatelse) Det vil også gjelde for arbeidsaktiviteter som innebærer liten risiko, og hvor det ikke er behov for klarering eller koordinering og ikke er behov for SJA.. Eksempler på slike aktiviteter er: Generelt arbeid og huslige sysler med bruk av håndverktøy i boligkvarteret Inspeksjon, visuell feilsøking, kontroll og overvåking uten berøring av utstyr eller komponenter Rengjøring og rydding som ikke innebærer bruk av utstyr eller kjemikalier som krever arbeidstillatelse Elektrisk isolering med bruk av Isolasjonserklæring Fotografering i boligkvarteret Ordinære løfteoperasjoner innenfor løfteutstyrets rammer Regelmessig testkjøring av pumper, generatorer etc i samråd med SKR Områdetekniker kan innenfor sitt ansvarsområde, utføre: a) Vanlige driftsoperasjoner som beskrevet i driftsprosedyrer b) Alle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som ikke defineres som arbeid med høy risiko (krever AT nivå 1) c) Klargjøringsoppgaver for arbeid hvor selve arbeidet er dekket av AT. Personell som eventuelt assisterer Områdetekniker, krever egen AT dersom Områdetekniker forlater arbeidssted under hele eller deler av jobben. 3.6 Utfylling av skjema for AT Følgende krav gjelder for utfylling av arbeidstillatelser (AT): Søknad av arbeidstillatelse skal utføres elektronisk i WorkMate i samsvar med Veiledning for utfylling av elektronisk AT søknad (vedlegg 7) Ved søknad om arbeidstillatelse nivå 1, skal elektronisk versjon av Skjema for arbeidstillatelse nivå 1 (vedlegg 5) brukes 8

9 Ved søknad om arbeidstillatelse nivå 2, skal elektronisk versjon av Skjema for arbeidstillatelse nivå 2 (vedlegg 6) brukes. Arbeid som det søkes AT for skal være nøyaktig og entydig beskrevet, og i samsvar med det arbeid som skal utføres. Arbeid som det søkes AT for skal være avgrenset til et område som markeres på elektronisk plotplan i WorkMate AT er ugyldig hvis den ikke er korrekt og fullstendig utfylt, eller mangler påkrevde godkjenninger. En ferdig utfylt og godkjent AT kan ikke endres. Dersom det er nødvendig med endringer må AT behandles på nytt, unntatt ved behov for skjerping av sikkerhetstiltak. 3.7 Varighet Arbeidstillatelse nivå 1 har normal gyldighet for inntil 12 timer, og utløper senest ved slutten av dagskift eller nattskift. Ved arbeid utover 12 timer kan Områdeansvarlig leder forlenge AT med inntil 4 timer forutsatt at arbeidet fortsettes med samme mannskap. En ny AT skal utstedes hvis et skift avsluttes og et helt nytt mannskap skal fortsette jobben. Arbeidstillatelse nivå 2 har en gyldighet for inntil 8 skift (12-timersperioder) i inntil 14 dager fra forhåndsgodkjenning, og utløper senest ved slutten av dagskift eller nattskift. Ved overgang til nytt dag- eller nattskift skal arbeidstillatelse nivå 2 klareres på ny med påtroppende Områdetekniker og SKR tekniker 3.8 Samtidige aktiviteter Arbeid som kan medføre utslipp av hydrokarboner er ikke tillatt før alle AT for varmt arbeid kl A og entring er trukket inn i området, og varmt arbeid klasse B er begrenset. 3.9 Gassmåling Gassmåling skal utføres av personell autorisert av plattformsjef, med dokumentert opplæring/ sertifikat for aktuell type gassmåling. Det inkluderer måling av hydrokarboner, oksygen og andre farlige kjemiske stoff Gassmålinger skal utføres senest 1 time før arbeidet skal påbegynnes. Ny gassmåling må tas dersom det går mer enn 1 time fra gassmåling til arbeidet starter Gassmåler som brukes under arbeidet, skal være testet i h.t. rutine, og testresultat skal kunne dokumenteres. Gasstester skal påse at gassmåler plasseres i forhold til mulige utslippskilder. Arbeidsstedet skal inspiseres før arbeidet starter, og jevnlig under arbeidet. Gassmålinger utføres i samsvar med intervall påført AT. 9

10 3.10 Før Jobb Samtale Det skal gjennomføres Før Jobb samtale for alt arbeid som krever AT. Områdetekniker skal umiddelbart før jobben påbegynnes, sammen med alt Utførende fagpersonell, gå gjennom: 1. Hvordan skal jobben utføres? 2. Hva kan gå galt? 3. Hvilke tiltak er eller vil bli iverksatt slik at det ikke skjer noe galt? 4. Hvem er involvert i arbeidet og er informert? Informerer om øvrig arbeid og aktiviteter i området Før Jobb Samtale gjennomføres på arbeidssted og dokumenteres ved signering av AT 3.11 Sjekklister Ved arbeid som krever sjekklister, skal sjekklisten signeres ut skriftlig og følge AT. Følgende arbeid krever sjekkliste: Varmt arbeid klasse A - Brannvaktens plikter Entring - Entringsvaktens plikter Arbeid over sjø - Plikter for sikkerhetsvakt Arbeid i høyden 3.12 Sikker jobb analyse (SJA) Alle som er involvert i planlegging, godkjenning og utførelse av arbeid og AT, skal vurdere om det er behov for SJA. Det skal utføres Sikker Jobb Analyse (SJA) for et arbeid når det foreligger eller kan oppstå risikoelementer som ikke er tilstrekkelig belyst og kontrollert gjennom prosedyrer eller AT eller det er krav i prosedyrer eller arbeidsprogram. Ved vurdering om behov for SJA, skal følgende vektlegges: a) Er arbeidet beskrevet i prosedyrer/ rutiner eller krever avvik fra disse? b) Er alle risikoelementer belyst og kontrollert gjennom arbeidstillatelsen? c) Er denne type arbeid belastet med uønskede hendelser? d) Er arbeidet risikofylt, komplekst eller involverer det flere faggrupper? e) Brukes nytt utstyr eller metoder som ikke dekkes av prosedyrer eller metoder? f) Har utførende personell erfaring med det aktuelle arbeidet? Sikker Jobb Analyse skal utføres i samsvar med POP-PRO-TEN-013 Sikker Jobb Analyse 10

11 4 PROSEDYRE 4.1 Søknad og forhåndsgodkjenning 1. Søker Utarbeider entydig arbeidsbeskrivelse Vurderer risikoen ved alle deler av arbeidet og foreslår nødvendige drifts- og sikkerhetsforberedelser for arbeidet som det søkes om tillatelse til 2. Områdeansvarlig leder Vurderer om arbeidsbeskrivelsen og vedleggene er entydige, og om nødvendig innhenter ytterligere informasjon om arbeidet som skal utføres. Vurderer identifisert risiko og foreslåtte tiltak, og om nødvendig spesifiserer andre påkrevde tiltak Vurderer hvorvidt risikoelementene er tilstrekkelig belyst, og om det er behov for SJA Tilføyer eventuelle merknader/ forutsetninger og forhåndsgodkjenner både arbeidstillatelse nivå 1 og 2 3. HMS funksjon (dersom det finnes om bord) 4. Plattformsjef (i daglig AT møte) Kontrollerer og kvalitetssikrer alle typer arbeidstillatelser herunder vurderer risiko identifisert, foreslåtte tiltak, og om nødvendig spesifiserer andre påkrevde tiltak Kontrollerer, koordinerer mot samtidige aktiviteter og forhåndsgodkjenner arbeidstillatelse nivå Klargjøring og kontroll før arbeidet starter 5. Utførende fagpersoner Iverksetter påkrevde sikkerhetstiltak som beskrevet i del 2B i AT skjema Signerer at drifts- og sikkerhetsforberedelser er forstått og er/vil bli gjennomført 6. Område tekniker Klargjør utstyr og område for arbeid. Iverksetter/ kontrollerer påkrevde drifts og sikkerhetstiltak som beskrevet i del 2A i AT skjema Kontrollerer at AT skjema er korrekt fylt ut, og har nødvendige signaturer. Vurderer arbeidet og risikoen ved arbeidet i forhold til pågående aktiviteter i området Gjennomgår eventuell SJA og/eller sjekkliste. Utfører Før Jobb Samtale med alt involvert utførende fagpersonell 11

12 Klarerer at arbeidet kan starte ved signere AT Informerer SKR tekniker om at jobben er klarert 7. SKR tekniker Vurderer arbeidet i forhold til pågående aktiviteter på innretningen Aktiverer AT i WorkMate 4.3 Kontroll og oversikt under arbeid SKR tekniker Holder oversikt over status på pågående arbeid Område tekniker Sørger for kontroll og tilsyn under arbeid, ved stopp eller opphold, og ved gjenopptagelse av arbeidet. Utførende fagperson Koordinerer samtidig arbeid i området Sikrer at arbeidet utføres i samsvar med AT Informerer om stopp og gjenopptakelse av arbeidet 4.4 Opphevelse eller tilbakeholdelse av en AT En AT kan når som helst oppheves eller holdes tilbake avhengig av situasjonen på innretningen. Arbeidet skal stoppes umiddelbart og arbeidssted sikres: a) Ved nødalarm eller produksjonsnedstengning b) Ved brudd på forutsetninger i AT c) I tilfelle en farlig situasjon utvikler seg eller driftsmessige forholdsregler tilsier det AT er ugyldig i tilfelle: a) AT krever gassmåling, og arbeidet ikke er igangsatt innen 1 time etter utført gassmåling b) Arbeidets omfang har endret seg, og ikke lenger samsvarer med beskrivelse i AT 12

13 4.5 Avslutning av arbeid 1. Utførende fagperson Verifiserer at arbeidet er fullført ved at arbeidsstedet er ryddet, rengjort og sikret ved å signere AT. 2. Områdetekniker Kontrollerer at eventuelle isoleringer og utkoplinger er tilbakestilt, og dokumentert/signert i isolasjonserklæring. Kontrollerer at arbeidssted er ryddet, rengjort og eventuelle merker og låser fjernet. Informerer SKR tekniker at arbeidet er avsluttet 3. SKR tekniker Tilbakestiller eventuelle utkoplinger av sikkerhetsfunksjoner som er gjort i SKR. Deaktiviserer AT i WorkMate 4. Utførende fagperson Leverer inn signert AT i SKR 4.6 AT nivå 2 som er forhåndsgodkjent inntil 14 dager Ved midlertidig avslutning av arbeidet for dagen: 1. Utførende fagperson Verifiserer at arbeidet er avsluttet for dagen og at arbeidsstedet er ryddet, rengjort og sikret ved å signere AT. 2. Områdetekniker Kontrollerer at arbeidssted er ryddet, rengjort og sikret. Informerer SKR tekniker at arbeidet er avsluttet for dagen 3. SKR tekniker Deaktiviserer AT i WorkMate Ved gjenopptagelse av arbeidet: 4. Utførende fagpersoner Iverksetter påkrevde sikkerhetstiltak som beskrevet i del 2B i AT skjema Signerer at drifts- og sikkerhetsforberedelser er forstått og er/vil bli gjennomført 5. Områdetekniker Iverksetter/ kontrollerer påkrevde drifts og sikkerhetstiltak som beskrevet i del 2A i AT skjema. Vurderer arbeidet i forhold til pågående aktiviteter i området Klarerer at arbeidet kan starte ved signere AT Informerer SKR tekniker om at arbeidet er klarert 6. SKR tekniker Vurderer arbeidet i forhold til pågående aktiviteter på innretningen Aktiverer AT i WorkMate 13

14 5 SIKKERHETSTILTAK VED ARBEID SOM KREVER AT NIVÅ 1 Sikkerhetstiltak som beskrevet i dette kapittel er minimum krav som gjelder for aktuell type arbeid. Alle kan om nødvendig skjerpe kravene, basert på risikoen som er identifisert, og som ikke er dekket av eksisterende tiltak 5.1 Varmt arbeid klasse A Omfatter: Varmt arbeid klasse A omfatter arbeid med utstyr og verktøy som utgjør en effektiv tennkilde og som ved normalt bruk kan antenne en eksplosiv atmosfære og/ eller faste stoffer eller væske. Det vil si at tennkilden avgir høy energi i form av gnister, åpen flamme, lysbue og/eller har en overflatetemperatur som er høyere enn tenntemperaturen for det mediet som kan eksponeres. Tennkilder kan som eksempel omfatte: Sveising Hulling av rør og beholdere under trykk (hot tapping) Bruk av vanlig slipe/ kutteskive Varmekrymping med bruk av åpen flamme Forvarming Spenningsgløding Brenning Pinnesveising (stud welding) Bruk av slagverktøy av stål Varmt arbeid kl A i klassifiserte områder Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder skal unngås under normal drift, og i stedet planlegges utført i forbindelse med revisjonsstans. Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder skal kun planlegges utført når : - spesifikasjoner eller standarder krever det - alternative arbeidsmetoder er vurdert og dokumentert Varmt arbeid klasse A i klassifisert område som planlegges utført under normal drift krever forhåndsgodkjenning på skjema for Forhåndsgodkjenning av varmt arbeid klasse A i klassifiserte område (vedlegg 7) i samsvar med Flytskjema for Forhåndsgodkjenning av varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder (vedl. 8) Unntatt er ved uforutsette reparasjoner som må utføres umiddelbart. 14

15 Ved uforutsette nødvendige reparasjoner som må utføres umiddelbart, og som krever varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder, skal nødvendige system nedstenges og isoleres i samsvar med POP-PRO-TEN-016 Isolering av prosess og hjelpeutstyr før arbeidet kan utføres. Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder er ikke tillatt ved: a) Nedkjøring/ oppstart av prosessanlegg b) Arbeid på hydrokarbonførende system i området c) Hvor det er fare for lekkasjer av hydrokarboner Sikkerhetstiltak Før varmt arbeid klasse A i klassifiserte område kan starte, skal det utføres SJA i samsvar med POP-PRO-TEN-013 Sikker Jobb Analyse Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder under normal drift skal utføres i habitat. Ved varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder med nedstengt anlegg, skal behov for habitat vurderes ved gjennomføring av SJA. Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Ved varmt arbeid kl. A på hydrokarbonførende system skal systemet rengjøres/ gassfries og isoleres/ mekanisk blindes i samsvar med POP-PRO-TEN-016 Isolering av prosess og hjelpeutstyr Mulige lekkasjekilder skal identifiseres, og utslipp av olje/ gass i området skal forebygges. Alle sikkerhetssystem i området og tilstøtende områder skal kontrolleres er operative, eventuelt skal kompenserende tiltak iverksettes. Like før varmt arbeid klasse A påbegynnes skal konsentrasjonen av brennbare gasser i mulige lekkasjepunkter flenser, tetninger, avløp etc i området rundt arbeidssted måles. Konsentrasjonen av brennbare gasser skal være mindre enn 1% LEL. Arbeidsstedet skal inspiseres før arbeidet starter, og jevnlig under arbeidet. Gassmålinger utføres i samsvar med intervall påført AT. Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Gassmåler som kontinuerlig måler konsentrasjon av brennbare gasser skal plasseres på arbeidsstedet slik at arbeidet kan stoppes ved deteksjon av brennbar gass. Mekanisk blinding skal verifiseres. Forutsetninger og tiltak som angitt i SJA, AT og eventuelle prosedyrer skal utføres før arbeidet kan starte. Brannvakt med radioforbindelse til SKR er tilstede og har kvittert/signert Sjekkliste for Brannvaktens plikter (vedlegg 2), og iverksatt nødvendige tiltak mot brann som gnistskjerming med brannsikre duk, kontroll på baksiden av arbeidsstedet eller i 15

16 hulrom, fjerning/ tildekking av brannfarlige materialer, fjerning av oljesøl og andre tiltak som beskrevet i sjekklisten og AT. Brannapparat og slangestasjon skal være klar til umiddelbar bruk. Eventuelt sveiseapparat skal plasseres sikkert og jordes. Arbeidssted og nødvendig tilstøtende område skal avsperres/ skiltes Arbeidsprosedyrer/ instrukser skal gjennomgås. Arbeidet skal koordineres med SKR/ Områdetekniker mot samtidige aktiviteter via kontinuerlig radioforbindelse Effektiv brenntid Ved all varmt arbeid klasse A, unntatt ved arbeid i godkjent sveiseverksted eller i boligkvarter skal effektiv brenntid rapporteres i egen logg. Plattformssjef skal sikre at loggskjema arkiveres, og at brenntid siste år er tilgjengelig 5.2 Varmt arbeid klasse B i klassifisert område Omfatter: Varmt arbeid klasse B omfatter arbeid som utgjør en potensiell tennkilde og som ved en feil kan utgjøre en effektiv tennkilde som kan antenne en eksplosiv atmosfære. Det vil si at utstyret ikke har en tilstrekkelig høy overflatetemperatur og/ eller ikke avgir gnister, lysbue eller på annen måte frigjør tilstrekkelig energi til å antenne en eksplosiv atmosfære eller brennbar væske ved normal bruk. Ved feil bruk eller feil på utstyret kan det bli en effektiv tennkilde. Eksempel på tennkilder er: Varmekrymping med elektrisk føner Sandblåsing, nålepikking Åpning av spenningssatte koplingsbokser Elektrisk isolasjonstesting (megging) Bruk av loddebolt Bruk av kamera med batteri/ blitz/ motor Bruk av elektrisk/ batteridrevet utstyr/ apparater/ instrumenter som ikke er Exbeskyttet i forhold til områder hvor de skal brukes Bruk av roterende stålbørster Sikkerhetstiltak Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Mulige lekkasjekilder skal identifiseres, og utslipp av olje/ gass i området skal forebygges. 16

17 Alle sikkerhetssystem i området og tilstøtende områder skal være operative, eventuelt skal kompenserende tiltak være iverksatt Like før arbeidet påbegynnes skal konsentrasjonen av brennbare gasser i mulige lekkasjepunkter flenser, tetninger, avløp etc i området rundt arbeidssted måles. Konsentrasjonen av brennbare gasser skal være mindre enn 1% LEL. Arbeidsstedet skal inspiseres før arbeidet starter, og jevnlig under arbeidet. Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Gassmåler som kontinuerlig måler konsentrasjon av brennbare gasser skal plasseres på arbeidsstedet slik at arbeidet kan stoppes ved deteksjon av brennbar gass Forutsetninger og tiltak som angitt i AT og eventuelle prosedyrer skal utføres før arbeidet kan starte. Brannslukkingsapparat og fjerning/ tildekking av brannfarlig materialer skal vurderes i forhold til arbeidsutstyr som skal brukes. Arbeidsprosedyrer/ instrukser skal gjennomgås. Varmt arbeid klasse B i uklassifisert område krever AT nivå Entring Omfatter: Entring omfatter hel eller delvis inngang i lukkede rom eller inne lukkede områder som normalt ikke er naturlig eller mekanisk ventilert, f.eks. tanker, rør, kjettingkasser og eksoskanaler. Generelt: Entring skal ikke gjennomføres før alle andre alternative muligheter er nøye vurdert Entring krever alltid gjennomføring av Sikker Jobb Analyse (SJA) i samsvar med POP-PRO-TEN-013 Sikker Jobb Analyse i tillegg til godkjent AT nivå 1 Arbeidstillatelse for entring gjelder kun for entring og visuell inspeksjon. Egen arbeidstillatelse må brukes for annet arbeid som skal utføres. Ved entring av tanker med lav fareklasse som vanntanker og boreslamtanker, kan disse isoleres med stengt ventil som låses med wirelock, hengelås eller isolerte aktuatorer. Beholdere/ innelukket område skal ikke entres før Områdetekniker har forsikret se om at entring er sikkert, og har gitt tillatelse til at området kan entres 17

18 Sikkerhetstiltak Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Entringsområde skal trykkavlastes, tømmes, rengjøres/ gassfries og isoleres i samsvar med POP-PRO-TEN-016 Isolering av prosess og hjelpeutstyr. Alle skadelige stoffer skal være redusert til et nivå som er uskadelige for mennesker uten bruk av åndedrettsvern Sikre at entringsområde ventileres/ utluftes, og vurdere behov for ekstra ventilasjon Sikre eventuelle radioaktive kilder isoleres Ved mistanke om jernsulfid sikre at entringsområde rengjøres med vann, og belegg av jernsulfid fjernes mens det holdes fuktig. Ved mistanke om lavradioaktive avleiringer (LRA) i entringsområde, sikre at det blir foretatt målinger av radioaktivitet Inspisere arbeidsstedet før arbeidet starter, og jevnlig under arbeidet i samsvar med intervall gitt i AT Før entring skal gassmåling, oksygenmåling og andre relevante yrkeshygieniske målinger utføres, og resultatet påføres på AT. Oksygennivå skal være 20,9% Dersom arbeidet ikke er startet opp innen 1 time etter at entringstillatelse er gitt, skal ny måling utføres før entringstillatelse gis. Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson Delta i SJA Utplassere gassmåler på stedet slik at arbeidet kan stoppes ved deteksjon av gass/ mangel på oksygen Sikre at forutsetninger og tiltak som angitt i Sikker Jobb Analyse og eventuelle prosedyrer er utført Verifisere at angitte isoleringer er utført Entringsvakt med radioforbindelse tilstede til enhver tid, og som har kvittert/signert Sjekkliste for Entringsvaktens plikter (vedlegg 1), og iverksatt nødvendige tiltak som beskrevet i sjekklisten og AT.. Gjennomgå HMS datablad for mulige helsefarlige stoff, med spesiell vekt på faremomenter, vernetiltak og tiltak ved uhell Gjennomgå prosedyrer/ instrukser som gjelder for jobben Sikre at nødvendig verneutstyr påført AT er tilgjengelig Sperre av og merke entringsområde Ved blokkering av normale rømningsveier: Identifisere alternative rømningsveier. Sikre at all belysning og annet utstyr er godkjent for arbeid i angjeldende område i samsvar med POP-PRO-TEN-015 Arbeid i elektriske anlegg Sikre at gassflasker l holdes utenfor entringsområde, og sikre at gasslanger tas ut av entringsområde og flasker stenges ved stans i arbeidet. 18

19 5.4 Utkopling av sikkerhetssystem Omfatter: Utkopling av sikkerhetssystem omfatter all isolering og utkopling av sikkerhetssystem herunder vedlikehold og arbeid på: Nødavstengningssystem Brannslukningssystem (brann/ skumpumper med rørsystem, vanntåke, inergen og andre faste system) Deteksjonssystem (brann & gass) System for trykkavlasting Alarmssystem (generell og evakueringsalarm) Nødkraft og avbruddsikker strømforsyning (nødgenerator med distribusjon/ UPS) Evakuerings- og redningsmidler (MOB båt/kran, livbåter, helikopterdekk redningsflåter, redningsstrømper, redningskurv og redningstau) Navigasjonsutstyr Brønndrepingspumpe System for automatisk nedstengning av ventilasjonssystem ved overtrykk/ undertrykk Radarovervåkingsutstyr Systemer for intern / ekstern nødkommunikasjon (herunder kommunikasjon vedrørende prosesstilstand til andre, tilknyttede innretninger). Unntatt er: Utkoplinger (inhibitering) av brann og gass detektorer som er nødvendige for utførelse av annet arbeid som allerede er styrt av godkjent AT * Rutinemessig testing av brann og gass og nødavstengingssystem som allerede er styrt av godkjent av AT * Kortvarige utkoplinger av brann og gassdetektorer ved rutinemessig drenering/ avblødning utført av Områdetekniker.* * Forutsetning er at det er personell med radioforbindelse med SKR kontinuerlig tilstede i felt Kortvarige utkopling av sikkerhetsbrytere i prosess nedstengnings-system ved driftsmessige behov utført av SKR tekniker Sikkerhetstiltak Ved utkopling av sikkerhetssystem skal alltid konsekvens og risiko vurderes. Utkopling skal alltid vurderes mot samtidige aktiviteter, og kompenserende tiltak (bruk av sikkerhetsvakt i området, utplassering av ekstra brannslukkingsutstyr/ deteksjonsutstyr/ kommunikasjonsutstyr, bruk av alternativt redningsutstyr etc) skal iverksettes for å opprettholde barriere. 19

20 Utkopling av sikkerhetssystem skal være planlagt med minst mulig omfang og kortest mulig varighet, og skal tilbakestilles snarest mulig etter utført arbeid SKR tekniker skal loggføre alle ut- og innkopling av sikkerhetssystem. Utkopling av sikkerhetssystem skal dokumenteres i godkjent Isolasjonserklæring Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Påførte kompenserende tiltak skal iverksettes slik at tilstrekkelige barrierer er på plass til enhver tid. Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Vakt med radioforbindelse med SKR skal vurderes som kompenserende tiltak. Prosedyrer, risikoer og sikkerhets-/ kompenserende tiltak skal gjennomgåes. Arbeidet skal koordineres med SKR/ Områdetekniker. 5.5 Arbeid på hydrokarbonførende system Omfatter Arbeid på hydrokarbonførende system omfatter arbeid på rørsystem, tanker og tilknyttede komponenter som kan medføre fare for frigjøring av produsert olje/ gass/ kondensat. Annet arbeid på hydrokarbonssystem og arbeid som er definert som faste rutiner hvor det foreligger prosedyre for arbeidet kan utføres med AT nivå 2. Sikkerhetstiltak Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Utstyr/ system skal trykkavlastes, tømmes, rengjøres/ gassfries og isoleres i samsvar med POP-PRO-TEN-016 Isolering av prosess og hjelpeutstyr Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Blindinger/ isoleringer skal verifiseres dersom system skal åpnes. Nærmeste øyeskyllestasjon og nød-dusj skal identifiseres. Arbeidssted og nødvendig tilstøtende område skal avsperres/ skiltes dersom uvedkommende kan bli eksponert. Arbeidsprosedyrer/ instrukser for arbeidet skal gjennomgås. Arbeidet skal koordineres med SKR/ Områdetekniker mot samtidige aktiviteter via kontinuerlig radioforbindelse. HMS datablad skal gjennomgås, med spesiell vekt på faremomenter, vernetiltak og tiltak ved uhell. 20

21 5.6 Trykktesting Omfatter Trykktesting omfatter styrketesting av nyinnstallert eller modifisert tank/ rørsystem/ ventiltre i henhold til godkjent trykktestingsprosedyre og testing over arbeidstrykk og/eller designtrykk. Sikkerhetstiltak Utførende fagperson skal være kjent med utstyret som skal testes (designforutsetninger, trykk klasse, osv.) og utstyret som skal brukes ved testingen. Utstyr som brukes til trykktesting skal være kalibrert, godkjent og sertifisert. Det skal utarbeides testprosedyre for det aktuelle arbeidet som inkluderer isolasjonserklæring og oppmerkede tegninger mot andre system dersom systemet/utstyret er koplet mot andre system. Væske(vann) skal normalt brukes som testmedium. Dersom annet medium brukes, skal dette være tydelig angitt på søknad om AT. Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: System som skal trykktestes skal isoleres, mekanisk blindes og merkes Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Mekanisk isolering skal verifiseres Arbeidssted og nødvendig tilstøtende område skal avsperres/ merkes Kontinuerlig vakthold i arbeidsområde skal opprettes Arbeidet skal koordineres med Områdetekniker og/ eller SKR Informasjon om trykktesting startes/ avsluttes skal gis over høyttaleranlegg Prosedyrer/ sjekklister for aktuell operasjon være gjennomgått/ kjent Ved blokkering av normale rømningsveier skal alternative rømningsveier være definert 21

22 5.7 Arbeid i høyden Omfatter: Alt arbeid 2 m eller mer over dekk der det ikke er fast plattform eller godkjent stillas Det inkluderer bygging/ riving av stillas Generelt: Alt arbeid som defineres som arbeid i høyden krever godkjent sikkerhetssele som beskrevet i HSE-PRO-TEN-010 Personlig verneutstyr. Sikkerhetsselen skal være festet i et egnet forankringspunkt, og som begrenser fritt fall til 2 m ved bruk av demping. Ved forflytning uten bruk av sikkerhetssele - for eksempel i leider eller stige - skal det alltid sikres 3 punkt kroppskontakt med leider/ stige. Ved bruk av sikringsline, skal det alltid brukes sikringsline med falldemper innebygget eller med rulle. Sikringsliner skal kun festes i D-ring i ryggen på sikkerhetsselen. Ved bruk av sikringsliner med innebygget falldemper skal det være en fri fallhøyde på 6 m regnet fra innfestingspunkt til dekk. Ved kortere avstand må falldemper med rulle brukes. Støtteliner (uten falldemper) skal ikke brukes som sikringsline for sikkerhetsseler da disse kun er beregnet som ekstra støtte sammen med sikkerhetssele med støttebelte. Stiger skal kun brukes til adkomst eller til kortvarig arbeid. Ved bruk av stiger skal stiger være sikret mot utgliding og velting ved bruk Kun stiger som er utført iht. kap VI i Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.skal brukes. Sammensatte stiger skal ikke brukes, unntatt er gardintrapper som kan brukes når underlaget er fast og jevnt. Bruk av stillas Så langt som mulig bør arbeid i høyden utføres på godkjente stillas. Kun stillas merket med grønt skilt - scafftag - er godkjente for bruk Bygging, flytting eller riving av stillaser skal kun utføres av autoriserte stillasbyggere i samsvar med kap.iii i Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. Ved bygging skal alle deler av stillas inkludert tilkomst skal sikres med fotlist. Godkjenning av stillaser for bruk skal kun utføres av autorisert godkjenningspersonell. Godkjenning godkjennes med grønt skilt - scafftag - som merkes med dato og signatur. Skilt skal festes på stillas ved adkomststed. Stillas skal kontrolleres/ godkjennes på ny minst hver 14. dag, og etter periode med sterk vind eller andre omstendigheter som kan skade stillaset. 22

23 Stillas som er bygget for et formål, kan ikke brukes til andre formål uten godkjenning av stillasformann. Stillas over åpen sjø skal resertifiseres ved vindstyrke over 30 kts. Arbeid på godkjent stillas over åpen sjø, ved vindstyrke over 30 kts, skal være dekket av SJA Sikkerhetstiltak: Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Iverksette driftsmessige tiltak i samsvar med prosedyre. Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Området skal være avsperret og skiltet Følge krav som beskrevet i Sjekkliste for Arbeid i høyden (vedlegg 4) Kvittert/ signert ut Sjekkliste for Arbeid i høyden (vedlegg 4) Påse at alt involvert personell er kjent med prosedyre, risiko og tiltak ved fall og heng i sikkerhetssele 5.8 Arbeid over sjø Omfatter: Alt arbeid over sjø utenfor permanente rekkverk eller rekkverk på godkjente stillas. Begrensninger Arbeid over sjø er tillatt under følgende forutsetninger: Maksimalt 30 knops vind målt ved 10 m nivå. Maksimalt 5 m bølgehøyde (tilsvarer 3 m signifikant bølgehøyde). MOB båt om bord eller på hjelpefartøy er operativ og kan settes ut/ taes opp ved unnsetting av eventuell personell som har falt i sjøen. Tilfredsstillende lys og sikt til å utføre arbeidet og redde eventuell personell som har falt i sjøen. Samtykke fra dykkeleder dersom dykkeoperasjon nær arbeidsstedet. 5.3 Sikkerhetstiltak: Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Forhindre/ forebygge utslipp/overløp fra operative system når personell arbeider under kjellerdekk 23

24 Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Følge krav som beskrevet i Sjekkliste for Plikter for sikkerhetsvakt ved arbeid over sjø (vedlegg 3) Sikkerhetsvakt med radioforbindelse tilstede til enhver tid, og som har kvittert/signert Sjekkliste for Plikter for sikkerhetsvakt ved arbeid over sjø (vedlegg 3), og iverksatt nødvendige tiltak som beskrevet i sjekklisten og AT. Ved montering/demontering av stillas over sjø skal det alltid være minst 2 stillasbyggere Livbøye med line og lys skal være lett tilgjengelig. Utførende fagpersonell skal være kjent med eventuell prosedyre, forutsetninger, risikoer og sikkerhetstiltak ved arbeidet. Alle som arbeider over sjø skal være sikret med sikkerhetssele, bruke rednings/flytevest og annet verneutstyr ut i fra arbeidet som skal utføres Det skal vurderes behov for tiltak for å unngå fallende gjenstander til lavere nivå eller ned på fartøyer. 5.9 Arbeid med farlige kjemikalier Omfatter: Arbeid med farlige kjemikalier omfatter arbeid på rørsystem, tanker og tilknyttede komponenter som kan medføre fare for frigjøring av kjemiske produkter som er klassifisert som giftige, helseskadelige, etsende, allergifremkallende eller kreftfremkallende. Blanding og påføring av maling som klassifiseres som farlige kjemikalier, krever AT nivå 1. Annet arbeid med farlige kjemikalier kan utføres med AT nivå 2. Sikkerhetstiltak Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: System skal trykkavlastes. Dersom system skal åpnes, skal systemet tømmes/ dreneres, isoleres og rengjøres /gassfries i samsvar med POP-PRO-TEN-016 Isolering av prosess og hjelpeutstyr Før åpning skal system sjekkes for lekkasjer og konsentrasjonen av brennbare og giftige gasser måles i samsvar med POP-PRO-TEN-016 Isolering av prosess og hjelpeutstyr Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Mekaniske blindinger skal verifiseres dersom system skal åpnes. Arbeidssted og nødvendig tilstøtende område skal avsperres/ merkes med godkjente skilt dersom uvedkommende kan bli eksponert. Arbeidsprosedyrer/ instrukser for arbeidet skal gjennomgås. 24

25 HMS datablad for mulige helsefarlige stoff skal gjennomgås, med spesiell vekt på faremomenter, vernetiltak og tiltak ved uhell. Nødvendig verneutstyr skal brukes uti fra anbefaling i HMS datablad og arbeidet som skal utføres Nærmeste øyeskyllestasjon og nød-dusj skal identifiseres Arbeid med radioaktive stoff Omfatter: Arbeid med radioaktive stoff omfatter alt arbeid med radioaktive stoff/ kilder/ isotoper. Forutsetninger: For arbeid med/bruk av radioaktive kilder gjelder regler fra Statens Strålevern og krav gitt i HSE-PRO-TEN-031 Håndtering av radioaktive materialer og gjenstander. Punktene nedenfor angir kun de krav som relaterer seg direkte til behandling av arbeidstillatelser Det er kun autorisert personell som kan utføre denne type arbeid, og en strålevernleder skal være tilstede på installasjonen når denne type arbeid utføres Personell som skal arbeide som hjelpere ved radiografiarbeid skal ha fått informasjon og opplæring om strålefare og beskyttelse mot slik fare. Måling av doserate(geigerteller) for eksponert personell skal utføres før arbeidet starter. Beredskapsplan for strålevern skal være kjent og nødutstyr tilgjengelig. Sikkerhetstiltak: Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Iverksette driftsmessige tiltak i samsvar med prosedyre. Påse at forutsetninger som beskrevet ovenfor er ivaretatt Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Arbeidssted og nødvendig tilstøtende område hvor stråling kan overstige 7,5 msv/h skal avsperres/ merkes med godkjente skilt som angir strålefare. Informasjon om at ett område er avsperret for arbeid med radioaktiv kilder skal gis over høytaleranlegget. Påse at alt involvert personell er kjent med prosedyre, risikoer, sikkerhetstiltak og beredskapsplaner for arbeid med radioaktivt materiale Påse at påkrevd verneutstyr benyttes Arbeidet skal koordineres med SKR/ områdetekniker med kontinuerlig radiokontakt 25

26 Påse at alt involvert personell er utstyrt med persondosimeter, og at måleresultater etter avsluttet arbeid gis til sykepleier 5.11 Arbeid med lavradioaktive avleiringer (LRA) Omfatter: Arbeid med lavradioaktive avleiringer omfatter alt arbeid på system med lavradioaktive avleiringer. Generelt: For arbeid med LRA gjelder regler fra Statens Strålevern og krav gitt i HSE-PRO- TEN-031 Håndtering av radioaktive materialer og gjenstander Punktene nedenfor angir kun de krav som relaterer seg direkte til behandling av arbeidstillatelser LRA forurenset utstyr og materiale klassifiseres som radioaktivt dersom strålingsaktivitet overskrider 5 Bq/g av 226Ra eller dosenivå på ytre overflate er under det dobbelte av bakgrunnstrålingen. Forutsetninger:. Personell som skal arbeide med LRA skal ha fått informasjon og opplæring om strålefare og beskyttelse mot slik fare. Måling av doserate(geigerteller) for eksponert personell skal utføres før arbeidet starter. Sikkerhetstiltak: Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Iverksette driftsmessige tiltak i samsvar med prosedyre. Påse at måling av radioaktiv måling utføres før arbeidet starter. Strålevernleder er ansvarlig for utførelse av målingen. Vurdere utkopling/skjerming av fastmonterte radioaktive kilder som kan påvirke målingen Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Arbeidssted og nødvendig tilstøtende område hvor stråling kan overstige 7,5 msv/h skal avsperres/ merkes med godkjente skilt som angir strålefare. Informasjon om at ett område er avsperret for arbeid med radioaktiv kilder skal gis over høytaleranlegget. Påse at alt involvert personell er kjent med prosedyre, risikoer, sikkerhetstiltak og beredskapsplaner for arbeid med radioaktivt materiale 26

27 Påse at påkrevd verneutstyr benyttes Arbeidet skal koordineres med SKR/ områdetekniker med kontinuerlig radiokontakt Påse at alt involvert personell er utstyrt med persondosimeter Sikre at LRA materiale holdes fuktig for å unngå inhalering, og pakke materialet inn i plast eller lukket beholder Arbeid med eksplosiver Omfatter: Arbeid med eksplosiver omfatter alt arbeid klargjøring, armering og kontroll av eksplosiver. Generelt: For arbeid med eksplosiver gjelder regler gitt i HSE-PRO-TEN-031 Håndtering av eksplosiver. Punktene nedenfor angir kun de krav som relaterer seg direkte til behandling av arbeidstillatelser Det er kun autorisert personell som kan utføre denne type arbeid.. Sikkerhetstiltak: Drift og sikkerhetsforberedelser - Områdetekniker: Iverksette driftsmessige tiltak i samsvar med prosedyre. Drift og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson: Området skal være avsperret og skiltet Sørge for annonsering over høyttaleranlegget før arbeidet starter Påse at alt involvert personell er kjent med prosedyre, risikoer, sikkerhetstiltak og beredskapsplaner for arbeid med eksplosiver Ved brønnaktivitet som innebærer bruk av eksplosiver skal perforerings- og sikkerhetsprosedyrer være beskrevet i det aktuelle program for brønnaktiviteten. Radioer skal være sikret dersom det er påkrevd med radiotaushet Brønnoperasjon/ brønnintervensjon Omfatter: Brønnoperasjoner/ brønnintervensjon omfatter operasjoner som: Kabelarbeid/ produksjonslogging Perforering/ strømming over sidebrenner 27

28 Stimulering Bruk av kveilerør og trykkrør Setting av plugg i, eller fjerning av ventiltre Sikkerhetstiltak: Ved brønnoperasjon/ brønnintervensjon skal sikkerhetstiltak i arbeidsprosedyre og tiltak i eventuell SJA ivaretas Kritiske løfteoperasjoner Omfatter: Kritiske løfteoperasjoner omfatter løfteoperasjoner som kan kreve særskilte sikkerhetstiltak eller særskilt oppmerksomhet og kommunikasjon for å ivareta grensesnitt og tilstøtende aktiviteter som til eksempel: Løft over kritiske områder/ prosessutstyr/ brønnutstyr Personelltransport med løfteinnretning Samløft hvor vekten overstiger en av løfteinnretningenes maks løftekapasitet Overlasttesting av løfteinnretning med SWL over 10 tonn Løft av spesielle laster som for eksempel strukturer, mobilkraner etc Tungløft som håndteres med offshorekranens hovedkrok Undervannsoperasjoner ved bruk av offshorekran Sikkerhetstiltak: Ved kritiske løfteoperasjoner skal sikkerhetstiltak som definert i POP-PRO-TEN-015 Løfteoperasjoner, arbeidsprosedyrer og eventuell SJA ivaretas Høytrykkspyling Omfatter: Høytrykkspyling over 200 barg og/ eller med slipemiddel/ tilsetningsstoffer og/eller i trange/ lukkede rom Generelt All høytrykksspyling med trykk over 200 barg og/ eller med tilsetningsstoff og/ eller i trange/ lukkede rom krever AT nivå 28

29 Høytrykksspyling med trykk under 200 barg i åpne områder uten bruk av tilsetningsstoff kan utføres uten AT under forutsetning av at tiltak i Arbeidsinstruks for høytrykksspyling ivaretas Utførende fagperson skal ha gjennomgått nødvendig opplæring og være kjent med utstyret som skal brukes. Opplæring skal loggføres Utstyr som skal brukes skal være i orden og kontrollert/ sertifisert i samsvar med Forskrift om høytrykksspyling m.m Sikkerhetstiltak Drifts og sikkerhetsforberedelser Utførende fagperson Arbeidssted og nødvendig tilstøtende område skal avsperres/ merkes Informasjon om høytrykkspyling startes/ avsluttes skal gis over høyttaleranlegg Arbeidsinstruks for høytrykksspyling skal gjennomgås/ etterleves Ved høytrykksspyling i tanker, lukkede rom eller trange steder; skal det være kontinuerlig vakthold Utstyr som brukes til høytrykkspyling skal kontrolleres umiddelbart før bruk Ved blokkering av normale rømningsveier skal alternative rømningsveier være definert Bruke spesielt verneutstyr som hansker av gummi, sklisikre støvler av kevlar med stålforsterket tåhette, visir eller tette vernebriller og oljebehandlet regntøy eller godkjent kjemikaliedress 5.16 Andre/ kritiske arbeidsoperasjoner Omfatter: Personelldykking Bruk av fjernstyrt undervannsrobot (ROV) under eller i umiddelbar nærhet av plattformen Flytting (skidding) av boretårn Arbeid på spenningssatt elektrisk utstyr (AUS- arbeid) Bruk av tilkomstteknikk Sikkerhetstiltak: Ved andre/ kritiske arbeidsoperasjoner skal sikkerhetstiltak i relevant HMS prosedyre, arbeidsprosedyre og tiltak i eventuell SJA ivaretas. 29

30 6 VEDLEGG 6.1 Vedlegg 1 Sjekkliste - Entringsvaktens plikter Entringsvakten skal OK Generelt Kommunikasjon/ varsling Beredskap/ forberedelser Under arbeidet Ved avbrudd/ avslutning av arbeidet Aksjon ved uønskede hendelser ved entring Ved annen alarmsituasjon Dato/ kl: Ha nødvendig kunnskap om entringsvaktens plikter, varsling/ beredskapsrutiner og bruk av utstyr for redning. Være tydelig merket så det fremgår hvem som har vaktfunksjonen. Ha deltatt ved SJA/ gjennomgått SJA. Vite hvor nærmeste brannmelder/telefon er plassert. Ha radioforbindelse med SKR og visuell kontakt eller radioforbindelse med personell som foretar entring. Ha avtalt stoppsignal med utførende. På arbeidsstedet ha tilgjengelig utstyr for redning så som sikkerhetsline, redningssele, ex-sikker lommelykt, pressluftapparat m/kameratmaske og eventuelt annet redningsutstyr jamfør arbeidstillatelsen. Kunne bruke redningsmateriell/utstyr. Sjekke og kunne bruke pusteluftutstyret m/kameratmaske. Sørge for at rømningsveier er kjent av involvert personell. Ikke ta aktivt del i arbeidet og alltid være tilstede når entring pågår. Oppholde seg ved inngangen til tank/beholder/rom, holde vakt og ha oversikt over personellet som entrer. Overvåke arbeidssituasjonen og omgivelsene slik at arbeidet kan stoppes om det oppstår en situasjon som tilsier dette. Stanse arbeidet ved alarm på bærbar gassmåler. Sikre utstyr/arbeidsstedet. Varsle områdetekniker hvis sikkerhetssystemer er koplet ut slik at disse kan tilbakestiles. Varsle arbeidskamerater og slå alarm. Informere SKR. Redde liv uten å utsette seg selv for høy risiko. Sikre utstyr/arbeidssted. Varsle arbeidskamerater og stoppe arbeidet. Sikre utstyr/arbeidsstedet. Mønstre jamfør alarminstruks. Entringsvakt (sign) 30

31 6.2 Vedlegg 2 Sjekkliste Brannvaktens plikter Brannvakten skal. OK Generelt Kommunikasjon/ varsling Beredskap Forberedelser Under arbeidet Ved avbrudd/ avslutning av arbeidet Aksjon ved brann i det aktuelle området Ved annen alarmsituasjon Dato/ kl: Ha nødvendig kunnskap om entringsvaktens plikter, varsling/beredskapsrutiner og bruk av brannslukkingsutstyr. Være tydelig merket så det fremgår hvem som har vaktfunksjonen. Ha deltatt ved eventuell SJA/ ha gjennomgått SJA. Vite hvor nærmeste brannmelder/telefon er. Ha avtalt stoppsignal med utførende fagpersoner. Ha opprettet radiokontakt med SKR dersom dette er påkrevd i arbeidstillatelsen. Ha intakt pulverapparat på arbeidsstedet og annet brannslukkingsutstyr jamfør arbeidstillatelsen. Vite hvor nærmeste brannhydrant/slange er plassert og at dette er i orden. Vite hvor utløserknapp for overrissling er plassert. Sørge for at rømningsveier er kjent av involvert personell. Ha sjekket og utplassert gassmåler på arbeidsstedet. Vite hvor strømmen til sveiseapparat/elektrisk utstyr kan slåes av. Sørge for at området er ryddig og rent for brennbart materiale også på undersiden, baksiden eller i hulrom. Forsikre seg om at nødvendig utstyr er tildekket med brannteppe. Forsikre seg om at sluk er plugget/tildekket. Forsikre seg om at gassflasker er sikret. Forsikre seg om at slanger/kabler er i forsvarlig stand og opphengt. Forsikre seg om at brannteppe eller lignende forhindrer gnistsprut. Ikke ta aktivt del i arbeidet og alltid være tilstede når varmt arbeid pågår. Overvåke arbeidssituasjonen og omgivelsene slik at arbeidet kan stoppes om det oppstår en situasjon som tilsier dette. Stanse arbeidet ved alarm på bærbar gassmåler. Slå av elektrisk utstyr/stenge av gassflasker. Varsle områdetekniker hvis sikkerhetssystemer er koplet ut slik at disse kan tilbakestilles. Være tilstede ved varmebehandling inntil avkjøling til 200 grader C har funnet sted. Sørge for at det ikke etterlates tennkilder som kan forårsake brann på et senere tidspunkt. Varsle arbeidskamerater og slå alarm. Informere SKR. Redde liv uten å utsette seg selv for høy risiko. Stenge av utstyr/strøm. Starte brannslukking/nedkjøling. Fjerne gassflasker. Varsle arbeidskamerater og stoppe arbeidet. Stenge av utstyr/strøm og sikre arbeidsstedet. Mønstre jamfør alarminstruks. Brannvakt (sign) 31

32 6.3 Vedlegg 3 Sjekkliste for sikkerhetsvakt ved arbeid over sjø Sikkerhetsvakten skal.. OK Generelt Kommunikasjon/ varsling Beredskap/ forberedelser Under arbeidet Ved avbrudd/ avslutning av arbeidet Aksjon ved mann overbord Ved annen alarmsituasjon Dato/ kl: Ha nødvendig kunnskap om sikkerhetsvaktens plikter, varsling/beredskapsrutiner og bruk av redningssutstyr.. Være tydelig merket så det fremgår hvem som har vaktfunksjonen. Ha deltatt ved eventuell SJA/ gjennomgått SJA. Vite hvor nærmeste brannmelder/telefon er plassert. Ha radiokommunikasjon med SKR/radiorom/MOB-beredskap og arbeidssted. Kommunikasjonsrutine med involverte parter skal være avtalt, herunder informasjon ved start, avslutning og ved avbrudd i arbeidet. Kommunikasjon skal sjekkes før arbeidet starter. Sørge for at MOB-beredskap er informert og operativ før arbeidet starter. Sørge for at rømningsveier er kjent av involvert personell. Gjøre seg kjent med vær begrensningene for arbeid over sjø og rådende værforhold. Ikke ta aktivt del i arbeidet og alltid være tilstede når arbeid over sjø pågår. Oppholde seg på fast plattformdekk og ha fri sikt til dem som utfører arbeidet. Ha oversikt over antall personer som er involvert i arbeidet og følge med og varsle dersom personell faller i sjøen. Følge med endringer i værforhold/sikt og lysforhold og stoppe arbeidet dersom forutsetninger og begrensninger for arbeidet ikke er oppfylt. Overvåke arbeidssituasjonen og omgivelsene slik at arbeidet kan stoppes om det oppstår en situasjon som tilsier dette. Sikre utstyr/arbeidsstedet. Varsle områdetekniker hvis sikkerhetssystemer er koplet ut slik at disse kan tilbakestiles. Følge avtalt kommunikasjonsrutine. Holde oversikt til alle er oppe på fast plattformdekk. Varsle arbeidskamerater, SKR /MOB beredskap og slå alarm. Kast ut redningsbøye. Hold øye med person. Sikre utstyr/arbeidssted. Varsle arbeidskamerater og stoppe arbeidet. Sikre utstyr/arbeidsstedet. Mønstre jamfør alarminstruks. Holde oversikt til alle er oppe på fast plattformdekk Sikkerhetsvakt (sign) 32

33 6.4 Vedlegg 4 Sjekkliste for arbeid i høyden OK 1 Brukes det fallsikringsutstyr som begrenser fallhøyden til 2 meter eller mindre? 2 Har de involverte opplæring i fallsikring og bruk av fallsikringsutstyr? 3 Brukes sikkerhetssele med selvlåsende karabinkroker og doble låser i hver tilkopling og utstyrt med avlastningstropp / fotstropp? 4 Er fallsikringsutstyret visuelt kontrollert for skader/svekkelser og riktig farge for siste kontrolldato (årlig kontroll)? 5 Er kameratsjekk av fallsikringsutstyret, -systemet og festepunkt utført? 6 Er egnet forankringspunkt for fallsikring identifisert? 7 Dersom det benyttes stige: a) Er stigen fri for synlige skader og sikret? b) Er stigen sikret mot utgliding? 8 Er det kontroll med verktøy / utstyr som brukes i høyden slik at det sikres tilstrekkelig mot fall til lavere nivå og at verktøy/utstyr fjernes etter bruk? 9 Er underliggende områder avsperret og er utstyr beskyttet mot fallende gjenstander som kan skade personer, trykksatt eller annet utsatt utstyr? 10 Er det en person tilstede på arbeidsstedet som kan iverksette varsling og redning? 11 Er lys, støy og værforhold tilfredsstillende? 12 Er det vurdert om det er andre risiko momenter og er disse funnet akseptable? Dato/kl Utførende fagperson (sign) 33

34 OPERASJONSPROSEDYRE Tittel: 6.5 Nr.: Ver.: Dato: Arbeidstillatelse Vedlegg 5 POP-PRO-TEN Skjema for AT nivå 1 34

35 6.6 Vedlegg 6 Skjema for AT nivå 2 35

36 6.7 Vedlegg 7 Veiledning for utfylling av elektronisk AT søknad WorkMate brukes til søknad og godkjennelse av arbeidstillatelse. Utgangspunktet for søknad om arbeidstillatelse, er at arbeidet som skal utføres er registrert i en arbeidsordre (AO) i WorkMate. 1 Du står i bildet for aktuell arbeidsordre (AO) 2 Du får nå et bilde for ny AT 3 Du får nå et elektronisk skjema for AT som fylles ut direkte i skjema Høyreklikk og velg Arbeidstillatelse Dersom det allerede finnes en ubehandlet AT (status 100), trykkes Ny i hovedmenyen øverst i bildet Velg sikkerhetsnivå: - L1 for AT nivå 1 - L2 for AT nivå 2 Fyll inn: Område det skal arbeides i Fyll inn: System det skal arbeides på Fyll inn: Kort, konkret og entydig arbeidsbeskrivelse (Korriger allerede utfylt beskrivelse dersom denne er uklar eller feil max 50 bokstaver for at det skal vise på papirutskrift av skjema) Kryss av: Planlagt for morgendagen dersom aktuelt Fyll inn: Startdato/tid og sluttdato/tid Ved vedlegg: Trykk vedleggsknapp i meny øverst, velg type vedlegg/link og knytt vedlegg fra foldersystem/ link fra Internet, og trykk lagre For L2 for AT nivå 2 Høyreklikk i oversiktsbilde og marker synlige datoer. Høyreklikk og velg Arbeidstillatelsesskjema Trykk OK ved spørsmål om å lagre endringer Del 1 Arbeidsbeskrivelse fylles ut av søker Ved AT nivå 1: Kryss av: Type arbeid (en eller flere dersom aktuelt) Fyll inn: - Navn: Navn på søker - Disiplin: Navn på disiplin som utfører arbeid - Tlf. nr: Internt nummer hvor søker kan nås - Aktivitet: Utfyllende beskrivelse av arbeidet som skal utføres - Utstyr/verktøy: Beskrivelse av utstyr/ verktøy som skal brukes (dersom dette krever spesielle tiltak) - Dekk Navn på dekk - Sone Ved varmt arbeid: Områdeklassifisering (klass/ ikke klass) - Vedlegg: Navn på vedlegg (eks HMS datablad, tegning etc) Fyll inn : Nr på Sikker Jobb Analyse (dersom relevant, og ikke koplet elektronisk) 36

37 4. Du står nå igjen i bilde for aktuell arbeidstillatelse (ref pkt 2) Fyll inn : Nr på Isoleringsliste (Isolasjonserklæring) (dersom relevant og ikke koplet elektronisk) Kryss av: - Dag dersom arbeidet skal utføres på dagen - Natt dersom arbeidet skal utføres på natta - Pågående dersom arbeidet er fortsettelse av en pågående jobb Del 2 Drifts og sikkerhetsforberedelser fylles ut av søker Ved AT nivå 1: - Vurder risiko ut i fra arbeid som skal utføres, og kontroller at standard avkryssing for påkrevde sikkerhetstiltak er tilstrekkelig i forhold til risikoen - Stryk over de deler av tiltak som ikke er relevant, påfør evt prosedyrenummer og utfyllende beskrivelser under Andre krav/ forberedelser Ved AT nivå 2: - Vurder risiko ut i fra arbeid som skal utføres, og kryss av påkrevde sikkerhetstiltak i forhold til identifisert risiko - Stryk over de deler av tiltak som ikke er relevant, påfør evt prosedyrenummer og utfyllende beskrivelser under Andre krav/ forberedelser Trykk lagre i hovedmenyen øverst lukk skjemaet ved å trykke x i øverste høyre hjørne Plotplan fylles ut av søker. Høyreklikk og velg: Marker arbeidssted I nedtrekksfelt for plott tegning: Velg dekk som det skal arbeides på Angi arbeidssted ved å flytte markøren over tegningen til stedet arbeidet skal utføres, og venstreklikk Trykk Lagre i meny nederst Søknad om arbeidstillatelse er nå ferdig, og klar for godkjenning 37

38 6.8 Vedlegg 8 Skjema for forhåndsgodkjenning av varmt arbeid kl A i klassifisert område Arkivinformasjon / Archive information Løpenr. / revisjon/ Record no. /revision: Utgitt dato / Issued date: Initiert av / Initiated by: Avdeling/ Department: BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN / DESCRIPTION OF ACTIVITY Kort beskrivelse av arbeidet som skal utføres, inkludert type varmt arbeid klasse A (sveising, kutting, ), inkludert foreslått tidspunkt for gjennomføring / Short description of work to be carried out, including type of hot work class A (welding, grinding, ) and proposed timing STED HVOR ARBEIDET SKAL UTFØRES / LOCATION OF ACTIVITY Installasjon / Installation: Dekksnivå / Deck level: Annen informasjon/ Other information: Modul / Module: Områdeklassifisering / Area Classification: SYSTEM PÅVIRKET AV ARBEIDET / SYSTEMS AFFECTED BY THE WORK Beskriv system som det skal arbeides på og andre system som påvirkes, inkludert mulige grensesnitt: Describe system to be worked on, other affected systems, including possible interfaces: ALTERNATIVER TIL VARMT ARBEID KLASSE A / ALTERNATIVES TO HOT WORK CLASS A Gi detaljer på alle alternativer som er vurdert forut for valg av varmt arbeid.. Beskriv også hvorfor alternativene ikke er valg (HMS, design koder, plan/kostnader). / Give detailes on options evaluated prior to selecting hot work. Include reasons (incl. HSE, codes, schedule/cost) why options are not feasible. BRENNTID / BURNING TIME Effektiv brenntid ( åpen flamme ) knyttet til denne aktiviteten og denne installasjonen. Kontakt OIM eller Sikkerhetsrådgiver for informasjon merket med *. / Effective burning time ( open flame ) relating to this activity and this installation. Contact OIM or OSO for information marked with *. Planlagt/ Planned: Faktisk hittil i år */ Actual year to date*: 38

39 6.9 Vedlegg 9 Flytskjema for forhåndsgodkjenning av varmt arbeid kl A i klassifisert område Arbeidsansvarlig OIM HMS-tag Andre aktører Arb.an s v. Re sp identifiserer behov need. for åpen flamme Bruk Spesifisert for mat Internt arkivpå installasjon Dokumenter evaluering av alternativer til var mt arb. kl. A og begrunn løsning. Vurder også beho v for S/D. OIM (elle r ha ns rep r.) g ir ti lb ak em eldin g o m sa mlet effe ktiv ac cu mu la ted effek ti v b ren n tid ti l n å, oghv or my e det vil bli totalt etter amount wil dennejobben. Revurder G odk jen nerre Acce pt s i gan gset ting av prosess La g a rbe id sb e skrive lse o g description, foreslå team til risikoa na l yse Ja Nei Br uk spesifisert prosess Arb.ansvarlig signerer vur dering oggodkjenner anbefaling Op pd a te r arb.be skrive lse m ed til tak fra ris ik o- a ction s from ri sk.an al ys e Full stopp Revur der antakelsene i QRA. Vur der er risikoanalyset eamets kompetanse, og anbefaler videreføringa vprosessen K-HVO eller dennes repr. skal delta irisikoanalysen Team utfører risirisikoanalysenog anbefaler tiltak Nei Anbefalte tiltak ikke iver ksatt Ja Ris iko an al ys ete am an al yi s tea m g od kjen ne r at tiltak not ikke g je nn o mføre s Nei Nei Ja Ar beidsansvarlig signer er på at alle tiltak blir håndtert ordentlig Go dkj enne r B r uk av var m t ar b. kl. A Revurder Utf ør ar beidet, også ref. PTW direktiv Slutt 39

40 6.10 Vedlegg 10 Gyda spesifikke instrukser Gjelder for Gyda. Dersom motsetning eller tvil i forhold til bestemmelser i prosedyre, gjelder bestemmelser i prosedyre Arbeid som kan utføres uten arbeidstillatelse Generelt: Arbeid som beskrevet under, og som ikke krever AT forutsetter: Generell forhåndsgodkjenning av Områdeansvarlig leder At arbeidet kan stoppes umiddelbart At arbeidet utføres av erfarent og kompetent fagpersonell autorisert av Områdeansvarlig leder Arbeid under boreoperasjoner Følgende arbeid i boreområde under boring krever ikke AT: Løfteoperasjoner innenfor Falling-object-guide (FOG) Installasjon av brønnhodeventiler på brønn i borefasen Operasjon av brønnhodeventiler på brønn i borefasen Operasjon av ventiler på borekaks injeksjonslinje Operasjon i forbindelse med riser drain pump med tilhørende slanger Operasjon i forbindelse med drilling drainage tank TK3517 og pumpe Lett arbeid på og rundt brønn som inspeksjon, rydding, spyling og transport Rutinemessig bruk av ridebelte NB: Ikke-rutinemessig bruk av ridebelte eller arbeidoppgaver krever AT Arbeid i verksted M20 Arbeid i mekanisk verksted M20 krever ikke AT dersom følgende tiltak er ivaretatt: Arbeidssted er rent og ryddig Nødvendige verneutstyr brukes Ved varmt arbeid kl A kreves følgende tiltak i tillegg: Branndører er lukket Brannslukningsutstyr er lett tilgjengelig Arbeidsområde er skjermet for sveisegnister, slipegnister og lignende Minst 2 personer tilstede dersom arbeidet utføres mellom 19-07(natt) 40

41 Områdeansvar Områdeansvarlig leder ved boreaktivitet/ Boresjef (Toolpusher) ombord: Driftsleder er Områdeansvarlig leder for områder som er markert med gult i Gyda områdeansvarsplan, og som inkluderer: - Brønnhode - Juletreområde på C40 - HVAC rom på M30 - Tavlerom på M30 - Lokalt utstyrsrom (LER) på M30 Boresjef (Toolpusher) er Områdeansvarlig leder i områdene som er markert med rødt i Gyda områdeansvarsplan, og som inkluderer alle brønnoperasjoner på brønner som ikke er overlevert driftsavdelingen/driftsleder Ved wireline, kveilerør og andre brønnintervensjoner på brønner i drift, skal Boresjef (Toolpusher) kontrasignere som Områdeansvarlig leder. Områdeansvarlig leder uten boreaktivitet / Boresjef (Toolpusher) ombord: Driftsleder er Områdeansvarlig leder for alle områder markert med gult og rødt i Gyda områdeansvarsplan inkludert boreområdet Områdetekniker ved boreaktivitet: Borer/ass.borer er Områdetekniker for B50 Boretårn, boredekk og diverterdekk, M31 BOP kontrollenhet og BOP dekk Kranfører er Områdetekniker for Rørdekk nord/sør, skiddekk og wirelinedekk, M33 rørdekk og rørhåndteringskran Tårnmann/ass.tårnmann er Områdetekniker for M32 Lager, vibrasjonssikt (shale shaker), pumperom, slamtanker, vifterom, swaco område m/gangveier og kjemikaliedoseringsrom Sementer er Områdetekniker for M31 Sementrom Produksjonstekniker er Områdetekniker for produksjonsområde i samsvar med driftsleder sin fordeling Områdetekniker uten boreaktivitet: Vedlikeholdsleder boring er Områdetekniker for boreområde i samsvar med områdene som er markert med rødt i Gyda områdeansvarsplan Produksjonstekniker er Områdetekniker for produksjonsområde i samsvar med driftsleder sin fordeling 41

42 Gyda områdeansvarsplan (Trykk på icon for skalerbart bilde) H:\My Documents\02 42

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

HMS DIREKTIV 2 ENTRING

HMS DIREKTIV 2 ENTRING ENTRING HMS DIREKTIV 2 ENTRING Direktiveier pr. 01.01.2015 Rune Espeland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet skal

Detaljer

088 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Original versjon

088 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Original versjon 088 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Original versjon 1 Nr.: 088 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr.: 5 Rev. dato: 22.06.2015 Side: 2 FORORD Denne

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2014 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Isolasjonserklæring. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-012

Isolasjonserklæring. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-012 Isolasjonserklæring Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-012 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 1.5.2010 Nytt skjema/ skilt ut krav til hvordan isolering utføres Navn Tittel Dato Utarbeidet av Magne Gundersen HMS

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Sikker Jobbanalyse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013. Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010

Sikker Jobbanalyse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013. Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010 Sikker Jobbanalyse Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010 Navn Tittel Dato Utarbeidet av Magne Gundersen HMS rådgiver Revidert av Terje Løvereide Operation manager

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2016 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Isolering av Prosess og Hjelpeutstyr

Isolering av Prosess og Hjelpeutstyr Isolering av Prosess og Hjelpeutstyr Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-016 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010 Ny Navn Tittel Dato Utarbeidet av Øyvind Aasarød Teknisk autoritet, prosess Revidert av

Detaljer

Prosedyre for styring av arbeid Oversikt

Prosedyre for styring av arbeid Oversikt Prosedyre for styring av arbeid Oversikt Business Process ACT.02 Owner Britt Harstad Rev. code 07 Nivå 4.2 Approved by Tor Finn Isaksen Issue Date 06.09.2006 Disipline HMS Doc. No. 37-1A-NS-F03-00014 Review

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Lyskastere bør plasseres så lavt sompraktisk mulig og være så lette som mulig

Lyskastere bør plasseres så lavt sompraktisk mulig og være så lette som mulig Fase: Design Lyskasteren ble ansett som en potensiell fallende gjenstand ved montering, men den ble ikke dimensjonert i forhold til de kreftene som kunne oppstå. Gjennomgå alle fastmonterte gjenstander

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer E06 03.10.14 For implementering GMGSA GMPEJ GMMHR A05 25.09.14 For høring GMGSA GMPEJ GMMHR E04 15.05.06 For implementering GMPEJ

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Prosedyre Risikohåndtering

Prosedyre Risikohåndtering Ref.id.: KS&SMS-3-2.6-09 Prosedyre Side 1 av 5 1. Hensikt Identifisere fare, vurdere risiko og sikre at tiltak iverksettes for å redusere risiko, slik at arbeider og operasjoner kan utføres på en trygg

Detaljer

Felles modell for arbeidstillatelser (AT)

Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Tittel: Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.: Arkivnr.: Gradering: Åpen Distribusjon: Kan distribueres fritt Utgivelsesdato: Rev. dato: Rev. nr.:2 Eksemplarnr.:

Detaljer

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 2011/00505/425.1/HNA Henning Natvig 24.september 2015 Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage 1. Innledning Dato for tilsynet: 8. 9. 11. 9. 2015 Kontaktpersoner

Detaljer

Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer

Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer Nyhamna Per Sælevik Utsagn Human rather than technical failures now represent the greatest threat to complex and potentially hazardous systems James Reason 1995

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer.

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. E04 15.05,2006 Implementering PEJA JOSK BJVI A03 14.7.2005 For kommentarer JOSK BEWE BJVI OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET DATTERSELSKAP

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA Nytt barrierenotat Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2015 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Sikker Jobb Analyse (SJA)

Sikker Jobb Analyse (SJA) Sikker Jobb Analyse (SJA) 2 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL, OMFANG OG GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 1.2 UTGIVELSE OG OPPFØLGING... 3 2 FORKORTELSER, DEFINISJONER OG BEGREPER... 3 2.1 FORKORTELSER... 3 2.2

Detaljer

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B Oppdragsnr.:

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B Oppdragsnr.: Brannsikkerhet Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B 2013-02-28 003 F01 2013-02-28 For anskaffelse ED GBJ WIUM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/

Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/ Foto: Øyvind Hagen / Statoil Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/12-2010 Gunnar Nakken Produksjonsdirektør Gullfaks 1- Classification: Internal (Restricted Distribution) 2011-02-16 Arbeid på

Detaljer

Prosedyre for medbringelse av personlig elektronisk utstyr offshore

Prosedyre for medbringelse av personlig elektronisk utstyr offshore Prosedyre for medbringelse av personlig elektronisk Dato: 2016-08-25 Rev. nr.: 01 Dokument nr: S-360 Side 2 av 5 Om dette dokumentet Formål: Gyldighet: Hjemmel: Avvik: Dette dokumentet beskriver rutiner

Detaljer

En felles modell for Sikker Jobb. Analyse. Presentasjonspakke oktober 2003

En felles modell for Sikker Jobb. Analyse. Presentasjonspakke oktober 2003 En felles modell for Sikker Jobb Analyse Presentasjonspakke oktober 2003 Hovedpunkter Begrep og terminologi Krav til bruk av SJA Krav til metode Gjennomgang av arbeidsprosess og SJA skjema Oppsummering

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr:

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr: Godkjenner: Godkjent: Side: 1 av 11 Formål/hensikt en med denne rutinen er å sikre at alle utføres uten at bruker løper noen risiko. Målgruppe Alle ansatte. Definisjoner N/A Ansvar Ansvaret for at denne

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG AGA AS har med virkning fra 10.november 2016 overtatt virksomheten til tidligere

Detaljer

Arbeidsmiljø for driftsoperatøren. Beskyttelse mot kjemisk, biologisk og fysisk fare Arbeid i kummer, basseng og tunneler.

Arbeidsmiljø for driftsoperatøren. Beskyttelse mot kjemisk, biologisk og fysisk fare Arbeid i kummer, basseng og tunneler. Arbeidsmiljø for driftsoperatøren Beskyttelse mot kjemisk, biologisk og fysisk fare Arbeid i kummer, basseng og tunneler. IVAR s vann- og avløpsanlegg Offentlig selskap (IKS) med ca. 175 årsverk Eiet av

Detaljer

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Generelle krav til brannmessige rutiner i byggeperioden August 2009 Side 1 av 5 RUTINER VED OMBYGGING OG REHABILITERING Ved rehabilitering av bygninger ved UiO skal

Detaljer

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR Dok. ansvarlig: Einar Magnus Dahl Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 SIKKERHETSINSTRUKS - PERSONSIKKERHET - PERSONLIG

Detaljer

Dräger Safety Norge AS er ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 sertifisert.

Dräger Safety Norge AS er ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 sertifisert. Dräger kurskatalog 2015 2 Vår historie: Siden 1889 har Dräger stått for "Teknologi for livet". I løpet av denne tiden har en kontinuerlig innovasjons ånd gjort at vår familiedrevne bedrift har utviklet

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Monteringsanvisning. Lettstillas.

Monteringsanvisning. Lettstillas. Monteringsanvisning. Lettstillas. Start med å legge ut rekkverk i stillasets lengde. Sett bunnskruene som vist. Bruk gjerne et bord under bunnskruene for å jevne ut vekten/ punktlasten. Helst 2 bunnskruer

Detaljer

Prosedyre for sikker jobb analyse Oversikt

Prosedyre for sikker jobb analyse Oversikt Prosedyre for sikker jobb analyse Oversikt Business Process ACT.02 Owner Britt Harstad Rev. code 05 Nivå 4.2 Approved by Ivar Helge Hollen Issue Date 24.01.2006 Discipline HMS Doc. No. 37-1A-NS-F03-00013

Detaljer

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS E13 01.12.11 Revisjon GMTSC GMUBE GMKBE E12 23.06.11 Revisjon GMTSC GMROJ GMKBE E11 21.03.11 Implementering GMKBE

Detaljer

GOS - Risiko vurdering - Gas på tokt - Nitrogenbeholdere

GOS - Risiko vurdering - Gas på tokt - Nitrogenbeholdere id.: KS&SMS-3-2.13.1-13 Risikoanalyse Side 1 av 6 1 Ombordtakning av gassbeholdere. Ref: Risiko Analyse, Ref: Risiko Analyse, Ref: Risiko Analyse, Ref: Risiko Analyse, X X X Ref: RA- 2 Transport av gass

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Høringsfristen er 1. desember 2015.

Høringsfristen er 1. desember 2015. Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 01.10.2015 2015/32332-3 Nina Hanssen Åse Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 33-16 52 74 52 51 Høringsinstanser i henhold til liste Høring- Forslag om oppheving

Detaljer

Revisjonsrapport. Revidert rapport etter tilsyn med radio- og kommunikasjonssystemer på Snorre B. T-1 Rune Schwebs. Offentlig Unntatt offentlighet

Revisjonsrapport. Revidert rapport etter tilsyn med radio- og kommunikasjonssystemer på Snorre B. T-1 Rune Schwebs. Offentlig Unntatt offentlighet Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revidert rapport etter tilsyn med radio- og kommunikasjonssystemer på Snorre B Aktivitetsnummer 001057012 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS E17 03.06.14 For implementering GMBTR GMTSC GMTSC E16 11.02.14 For implementering GMTSC GMBTR GMTSC E15 03.02.14

Detaljer

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap NFLB-konferanse 09.02.2006 Terje W. Meldahl 2007-02-09 Prosjektet startet etter vellykket samarbeid med boreentreprenørene

Detaljer

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet GOS - Risiko vurdering - Gas på tokt - Nitrogenbeholdere Risikoanalyse Versjon: 1.00 Opprettet: 23.09.2016 Skrevet av: EVH Godkjent av: JYT Gjelder fra: 16.06.2017 Sidenr: 1 av 7 1 Ombordtakning av gassbeholdere.

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen beredskap på COSLRigmar 418002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Innledning Pipetech International søker om ny tillatelse til å håndtere LRA (Lav Radioaktivt Avfall) offshore, en videreføring av Godkjenning GP10-01

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BESTEMMELSER OM BRUK AV RØNTGENRØR OG HÅNDHOLDT RØNTGENFLUORESENSAPPARAT, VED AM-UiS

BESTEMMELSER OM BRUK AV RØNTGENRØR OG HÅNDHOLDT RØNTGENFLUORESENSAPPARAT, VED AM-UiS BESTEMMELSER OM BRUK AV RØNTGENRØR OG HÅNDHOLDT RØNTGENFLUORESENSAPPARAT, VED AM-UiS PROSEDYRER Godkjent av Statens Strålevern i 1992, oppdatert i 2012 ved anskaffelse av mobilt røntgenrør og 2014 ved

Detaljer

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett.

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett. HMS 06-12 OPPLÆRINGSPLAN BEGRENSET ADGANG Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Å gi kandidater, som ikke har høyspenningsbakrunn,

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 INNHOLD Hvem er Vestteknikk AS Forskrift 542 Farer ved arbeid i vann og avløp Typer verneutstyr og valg av riktig type Målebegreper Typer detektorer Test og kalibreringsrutiner

Detaljer

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Bakgrunnen for møte 14 I forrige episode av Tertitten Contractors (episode 5) så vi nærmere på hvordan vi kan lære mest mulig av feilhandlinger begått

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.5 Sjekkliste utstyr til løfting Utgave: 0.00 Skrevet av: Kristin Ytreberg Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister Sidenr: 1 av 5 Dato: Rom/rom

Detaljer

Taking you to new heights

Taking you to new heights Taking you to new heights Planlegging av tunge løft på land Innhente opplysninger fra kunde Hva skal løftes Hvor skal løftet gjøres Vekt på Kolli/Dimensjoner Oppstillingsplass Bilde av område/objekt som

Detaljer

Utfordringer offshore Stillasdagene 2010-16 17. september 2010 - Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Utfordringer offshore Stillasdagene 2010-16 17. september 2010 - Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Utfordringer offshore Stillasdagene 2010-16 17. september 2010 - Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Inge Pettersen Prosesseier Drift, Vedlikehold og Modifikasjoner (DVM) TNE PRT POMM Statoil ASA Kopi:

Detaljer

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak:

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: 1. Arbeidsplanlegging / arbeidsutførelse/ lederansvar 2. Kunnskap/ / lederansvar 3. Kunnskap/ 4. Kunnskap/ (M/O) 5. Styringssystemer 6.

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER Revisjon 2 19.11.2007 Denne beste praksis skal ivareta alle faser fra design fase til fjerning av utstyr. (i.e. design, fabrikasjon, pakking, transport,

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001 Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 14.09.2010 Side: 1-6 Formål/hensikt Vernerunder gjennomføres for å sikre jevnlig og rutinemessig gjennomføring av særlig de fysiske sidene ved arbeidsmiljøsituasjonen

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport etter tilsyn med radio og telekommunikasjonssystemer på Ekofisk 2/4-H og med beredskap på Ekofisk 2/4-H, 2/4-Q, 2/4-C og 2/4-FTP. Aktivitetsnummer

Detaljer

Systematisk HMS-arbeid

Systematisk HMS-arbeid Systematisk HMS-arbeid DØDSULYKKER SIDEN 1994 1994 Odin Boredekksarbeider. Vinsjløft. Rør falt ned. 1994 Oseberg A Dekksoperatør på innretningen. Lasteslange røk ved kranløft. 1995* Snorre Matros på supplybåt.

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001 Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 11.02.2009 Side: 1 av 8 Formål og omfang Formålet med denne prosedyren er å ha et system som sikrer identifisering og regelmessig risikovurdering av risikoforhold som

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider

Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider NR 13/2014 REVIDERT 1.9.2014 Dato: 2014-06-18, revidert 1.9.2014 Revidert grunnet endring i punkt 3 i sikkerhetsforskriften. Det er også foretatt mindre justeringer i arbeidsinstruksen. Til: Skadeforsikringsselskapenes

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 1. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt E07 23.03.11 Etter hendelse nr 205664 GMTBO GMLET GMKVI E06 31.08.09 Sammenslåing av -13 og - 14 GMTBO GMLET GMKVI E05 30.09.08 For

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

Bruk av faste og midlertidig festepunkt

Bruk av faste og midlertidig festepunkt Bruk av faste og midlertidig festepunkt 8.1 Faste festepunkter for løfteinnretning Før et fast festepunkt (eksempelvis løfteøre, løftebjelke eller innstøpt hylse i betong) for løfteinnretning tas i bruk

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo Produktnavn: Equitone Materia Side: 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Bruk: Leverandør: Equitone Materia Fasadekledning Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222,

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Anbefalinger fra Norsk olje og gass sitt bransjeprosjekt. Willy Røed, prosjektleder

Anbefalinger fra Norsk olje og gass sitt bransjeprosjekt. Willy Røed, prosjektleder Anbefalinger fra Norsk olje og gass sitt bransjeprosjekt Willy Røed, prosjektleder Antall lekkasjer > 0,1 kg/s siden 1996 Umiddelbare omstendigheter, lekkasjer 2008 2013 n=71 Modell for god sikkerhetsstyring

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune, Rune Schwebs

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune, Rune Schwebs Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter logistikk- og beredskapstilsyn på Scarabeo 5 401000001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013 Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013 Revidert 5.4.2013 Boligsameier dokumentet inneholder generell informasjon, sjekkliste og utdypende veiledning til den enkelte paragraf i sjekklista. Generell

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang:

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang: 1 Innhold 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av læreplanen... 3 1.. Planens omfang:... 3 1..1. I forhold til STCW seksjon A, og eventuelle nasjonale tilleggskrav.... 3 1... Lokaler... 3 1..3. Utstyr... 3 1.3.

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Schwebs

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Schwebs Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med beredskap og radio og telekommunikasjonssystemer på Brage 17112014-19112014 Aktivitetsnummer 028055004 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI Godkjent: fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik Dato: 30.03.15 Erstatter: August

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sjåføren før og under uhell

Sjåføren før og under uhell Sjåføren før og under uhell Erik Bleken, DSB 1 Kapittel 1.3 Opplæring av personale som er involvert i transport av farlig gods 1.3.2.3 Sikkerhetsopplæring Personell skal være opplært om risikoen og farene

Detaljer