HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE"

Transkript

1 HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE Direktiveier pr Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. SJA

2 1 GENERELT Formål Direktivet skal sikre at Sikker Jobb Analyse brukes ved planlegging av kritiske arbeidsoppgaver at Sikker Jobb Analyse utføres systematisk og i samsvar med praksis på norsk kontinentalsokkel Virkeområde Direktivet gjelder for alle BP opererte installasjoner og innleide innretninger på norsk sokkel Landanlegg eller prosjekter der BP Norge er ansett for å ha et særlig ansvar og som er en del av petroleumsvirksomheten Kontraktører av innleide innretninger som har system som tilfredstiller kravene i dette direktiv, kan bruke eget system forutsatt at dette er avklart ved inntak Referanser 30 Aktivitetsforskriften OMS Risk 3.1 Risk Assessment and Management Norsk Olje og Gass retningslinje 090 Felles modell for Sikker Jobb Analyse HMS direktiv 1 - Arbeidstillatelse Definisjoner og forkortelser Arbeidstillatelse (AT) er en skriftlig tillatelse til å utføre et definert arbeid på et gitt sted på en installasjon under gitte forutsetninger på en sikker måte Avdelingsleder er leder for en bestemt avdeling CCR (CentralControlRoom) sentralt kontrollrom HMS funksjon (verneleder) er rådgiver innen områdene Helse, Miljø og Sikkerhet Områdeansvarlig er leder for alle aktiviteter innen et bestemt område Områdetekniker har driftsansvar for et bestemt anlegg eller område Plattformssjef (feltsjef) er øverste leder for alle aktiviteter på feltet Sikker Jobb Analyse (SJA) er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen SJA ansvarlig er en person som er ansvarlig for SJA. Dette kan være arbeidsleder, områdeansvarlig eller en annen person som blir tillagt dette ansvaret for det aktuelle arbeidet SKR - Sentralt KontrollRom SKR tekniker er en person i sentralt kontrollrom som kontrollerer og koordinerer all produksjon og øvrig arbeid ombord 311

3 2 ANSVAR Plattformsjef (feltsjef) er ansvarlig for å sikre at Sikker Jobb Analyse (SJA) brukes ved kritiske arbeidsoperasjoner som beskrevet i direktiv å sikre at SJA utføres i samsvar med direktiv og retningslinjer å sikre at alt relevant personell har nødvendig kjennskap i utarbeidelse av SJA, i samsvar med den rolle den enkelte vil ha ved bruk av SJA SJA ansvarlig er ansvarlig for å forberede og kalle inn til SJA møte å lede SJA møte å sikre at analyse med deltakerer blir dokumentert å sikre at identifiserte tiltak blir utført å sikre at erfaringer blir oppsummert etter utført arbeid Ansvarlig for utførelse av arbeidet (Arbeidsleder) er ansvarlig for utførelse av det aktuelle arbeidet forutsetninger og tiltak gitt i SJA ivaretas og utføres Ansvarlig for tiltak er ansvarlig for å utføre tiltak som er identifisert i SJA Avdelingsleder er ansvarlig for å arkivere alle utførte SJA i sin avdeling Områdeansvarlig er ansvarlig for å godkjenne SJA 312

4 3 BRUK AV SIKKERJOBBANALYSE Identifikasjon av behov for SJA Det skal utføres Sikker Jobb Analyse (SJA) for et arbeid når oodet foreligger eller kan oppstå risikoelementer som ikke er tilstrekkelig belyst og kontrollert gjennom prosedyrer eller arbeidstillatelse oodet er krav i prosedyrer, direktiv eller arbeidsprogram Forhold som skal vektlegges ved vurdering om behov for SJA : 1. Er arbeidet beskrevet i prosedyrer/ rutiner eller krever avvik fra disse? 2. Er alle risikoelementer belyst og kontrollert gjennom arbeidstillatelsen? 3. Er denne type arbeid belastet med uønskede hendelser? 4. Er arbeidet risikofylt, komplekst eller involverer det flere faggrupper? 5. Brukes nytt utstyr eller metoder som ikke dekkes av prosedyrer eller metoder? 6. Har utførende personell erfaring med det aktuelle arbeidet? Ansvar for å identifisere behov for SJA Alle som er involvert i planlegging, godkjenning og utførelse av arbeid og arbeidstillatelser skal vurdere om det er behov for SJA Det skal utføres ny SJA for hver ny jobb. Det kan likevel være hensiktsmessig å hente erfaringer fra tidligere utførte SJA Når det er påvist behov for SJA, skal det utpekes en SJA-ansvarlig 313

5 4 GJENNOMFØRING AV SJA Forberedelse Som forberedelse til SJA møte skal SJA-ansvarlig samle inn data, tegningsgrunnlag, tidligere erfaringer og eventuelle tilgjengelige risikovurderinger for det aktuelle arbeidet utarbeide utkast til nedbryting av arbeidet i deloppgaver og rekkefølge av arbeidsutførelse vurdere forutsetninger for arbeidet definere deltakere til å utføre SJA (SJA-gruppen) kalle inn til SJA møte SJA møte skal gjennomføres så tett som praktisk mulig til oppstart av arbeidet Deltakere i SJA-gruppen Deltagere vil normalt være alle som er aktivt engasjert i forberedelsene til og gjennomføring av arbeidet. Dette kan omfatte: SJA ansvarlige (Skal alltid være med) Arbeidsleder Områdeansvarlig Områdetekniker Utførende personell Relevant verneombud (skal alltid inviteres) Personell med relevant fagkompetanse for analysen Personell som berøres av arbeidet HMS funksjon Gjennomføring av SJA Ved gjennomføring skal Skjema for SJA brukes. Veiledning til bruk og utfylling av skjema for SJA kan brukes 1. SJA-ansvarlig gjennomgår jobben som skal utføres, med forutsetninger og nødvendig planunderlag 2. SJA-gruppen skal gjennomføre befaring på arbeidssted 3. SJA-gruppen bryter ned hele jobben i deloppgaver, som beskrives kort, entydig og handlingsrettet 4. SJA-gruppen identifiserer mulige faremomenter for personell, miljø eller økonomiske verdier for hver deloppgave 5. SJA-gruppen vurderer sannsynlighet av faremomenter, og konsekvenser i tilfelle fare oppstår utfra sin erfaring og beste skjønn. Som hjelp kan risikomatrise brukes 6. SJA-gruppen identifiserer primært tiltak som kan hindre at farlige hendelser inntreffer (sannsynlighetsreduserende tiltak). Sekundært identifiseres tiltak som reduserer konsekvensene i tilfelle farlige hendelser inntreffer (konsekvensreduserende tiltak) Sjekkliste for SJA skal brukes for å kvalitetsikre at mulige faremoment, konsekvenser og tiltak blir vurdert 314

6 7. SJA-ansvarlige identifiserer ansvarlig for identifiserte tiltak, og påfører dette på skjema 8. SJA-gruppen vurderer gjenværende risiko, og gjennomfører en helhetsvurdering for å avgjøre om arbeidet kan gjennomføres/ kan ikke gjennomføres Dokumentasjon Sikker Jobb Analysen dokumenteres i Skjema for SJA som signeres av SJA-ansvarlig på vegne av SJA-gruppen Sjekkliste for SJA og signert Deltakerliste vedlegges Skjema for SJA Godkjenning Områdeansvarlig og arbeidsleder gjennomgår og godkjenner SJA skjemaet Daglig driftsmøte informeres om, og koordinerer den planlagte SJA-jobben Gjennomføring av arbeid Alt involvert personell gjennomgår arbeidet umiddelbart før arbeidet starter. Arbeidet skal utføres i samsvar med SJA og arbeidstillatelse Arbeidsleder skal før og under arbeidet sikre ooat forutsetningene for arbeidet er oppfylt ooat planlagte tiltak er utført Arbeidet skal avbrytes umiddelbart i tilfelle det oppstår endringer i forutsetninger og tiltak som er beskrevet i SJA inntil ny SJA er utført Arbeidsleder skal sikre at eventuell nytt utførende personell får en detaljert gjennomgang av SJA dokumentasjonen før personellet kan starte sitt arbeid. Gjennomgangen skal dokumenteres og signeres i Deltakerliste Erfaringsoverføring SJA-ansvarlig utarbeider en kort oppsummering om erfaringene fra arbeidet i forhold til SJA etter at arbeidet er avsluttet. Oppsummeringene registreres i Skjema for SJA Avdelingsleder arkiverer skjema for SJA med vedlegg og erfaringsoppsummering for sin avdeling. SJA skal nummeres slik at SJA lett kan gjenfinnes 315

7

8 HMS DIREKTIV 11 SIKKER-JOBB-ANALYSE VEDLEGG Vedlegg 1: Skjema - SJA HSE DIRECTIVE 1 - WORK PERMITS Vedlegg 2: ATTACHMENTS Veiledning til utfylling og bruk av skjema for SJA Vedlegg 3: Sjekkliste for SJA Attachment 1: Work Permit Form Level 1 Vedlegg 4: SJA deltakerliste Attachment 2: Work Permit Form Level 2 Vedlegg 5: Risikomatrise Attachment 3: Guidelines For Completing And Using Work Permit Form Attachment 4: Fire Guard s Duties Attachment 5: Safety Measures For Working With Hydrocarbon Carrying Systems Attachment 6: Safety Measures For Working With Hazardous Chemicals Attachment 7: Safety Measures For Jet Water Washing Over 250 Bar Attachment 8: Safety Measures For Pressure Testing Attachment 9: Form For Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 10: Advance Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 11: Form For Logging Heating Value

9 HSE DIRECTIVE 1 - WORK PERMITS ATTACHMENTS Attachment 1: Work Permit Form Level 1 Attachment 2: Work Permit Form Level 2 Attachment 3: Guidelines For Completing And Using Work Permit Form Attachment 4: Fire Guard s Duties Attachment 5: Safety Measures For Working With Hydrocarbon Carrying Systems Attachment 6: Safety Measures For Working With Hazardous Chemicals Attachment 7: Safety Measures For Jet Water Washing Over 250 Bar Attachment 8: Safety Measures For Pressure Testing Attachment 9: Form For Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 10: Advance Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 11: Form For Logging Heating Value

10 VEDLEGG 1: SKJEMA - SJA SJA tittel: SJA Nr.: Avd./Disiplin: SJA-ansvarlig: Beskrivelse av arbeidet: Innretning: Nr.utstyr/linje: Område/Modul/dekk: Forutsetninger: AT/AO nr.: Antall vedlegg: Nr Deloppgave Faremoment/årsak Mulig konsekvens Tiltak Person ansvarlig for tiltak Er den totale risikoen akseptabel: (Ja/Nei)? Anbefaling/Godkjenning Dato/Signatur Kryss av for at sjekkliste for SJA er gjennomgått SJA-ansvarlig (Anbef.) Erfaringsoppsummering etter jobben: Konklusjon/kommentar: Ansvarlig for utfør. av arbeidet (Anbef.) Område/Driftsansvarlig leder (Godkj.) Annen stilling (Godkj.) 319

11 VEDLEGG 2: VEILEDNING TIL UTFYLLING OG BRUK AV SKJEMA FOR SJA Øverste del - fylles ut av SJA-ansvarlig som forberedelse til SJA møte SJA Tittel SJA Nr. Avd/ disiplin SJA-Ansvarlig Besk. av arbeidet Innretning Område/ Modul/ Dekk Nr.utstyr/ linje Forutsetninger AT/ AO nr Antall vedlegg Kort beskrivende tittel for arbeidet Løpenummer for SJA etter følgende system: SJA-U hvor U står for Ula og er første analyse i 2004 Betegnelse på avdeling/ disiplin som skal utføre arbeidet Navn på SJA-ansvarlig Kort og entydig arbeidsbeskrivelse Betegnelse på plattform hvor arbeidet skal utføres Betegnelse på område, modul eller dekk hvor arbeidet skal utføres Nr. på utstyr eller rørlinje som det skal arbeides på Angi eventuelle forutsetninger for arbeidet Referanse til arbeidstillatelse/ arbeidsordre nr Antall vedlegg oppgis I tillegg vil det være hensiktsmessig at SJA-ansvarlig har gjort en foreløpig nedbryting av arbeidet i deloppgaver se midtre del av skjema Midtre del - fylles ut under SJA-møte Nr Deloppgave Faremoment/ Årsak Mulig konsekvens Tiltak Løpenummer på deloppgaven Kort beskrivelse av hver deloppgave, trinn for trinn Bryt jobben ned i logiske trinn Beskriv kort og entydig hva som skal gjøres i hvert trinn (ikke hvordan) Beskriv deloppgavene i normal rekkefølge Start hver trinn med et handlingsord som Åpne, Fjern, Flytt Unngå for detaljerte/ omfattende beskrivelse av hvert trinn List opp faremomenter og årsaker til at mulige uønskede hendelser som kan tenkes kan inntreffe List opp mulige konsekvenser for hvert faremoment/årsak List opp tiltak for hver konsekvens der det vurderes nødvendig 320

12 Ansvarlig person Signatur Ansvarlig person for gjennomføring av hvert tiltak påføres Signatur fra den person som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket Nedre del - fylles ut ved avslutning av SJA-møte Sjekkliste gjennomgått (ja/nei) Er den totale risikoen akseptabel (ja/nei) SJA-ansvarlig Ansvarlig for utførelse av arbeidet Område/ driftsansvarlig Annen stilling Nedre, høyre del Konklusjon/ kommentar Erfarings-oppsummering forhold etter jobben Fyll inn om sjekkliste for SJA er brukt (ja eller nei) Fyll inn gruppens konklusjon (ja eller nei) Beskriv en kort konklusjon for analysen som er gjort Signatur fra SJA-Ansvarlig på vegne av SJA gruppen Signatur for godkjenning fra arbeidsleder/ utførende tekniker Signatur for godkjenning fra områdeansvarlige (brukes ikke) fylles ut av SJA-ansvarlig etter at arbeidet er gjennomført Beskriv kort erfaringer fra arbeidet i til SJA og uønskede hendelser situasjoner under arbeidet. 321

13 VEDLEGG Vedlegg 3 3: SJEKKLISTE FOR SJA HMS-direktiv nr. 11 SJA NR Sjekkliste for SJA Nr: Er ivaretatt Ja Nei Ikke SJA Tittel: aktuelt A Dokumentasjon og erfaringsdata 1 Er dette en kjent arbeidsoperasjon for arbeidslaget? 2 Finnes dekkende prosedyre/instruks/jobbpakke? 3 Kjenner gruppen til erfaringer/uønskede hendelser fra tilsvarende jobber/sja? B Kompetanse 1 Har vi nødvendig personell og kompetanse for jobben? 2 Er det andre som burde deltatt i SJA - møtet? C Kommunikasjon og koordinering 1 Er det en jobb der flere enheter/arbeidslag må koordineres? 2 Er god kommunikasjon og egnet kommunikasjonsmiddel på plass? 3 Er det mulige konflikter med samtidige aktiviteter (systemet/området/ installasjonen)? 4 Er det avklart hvem som leder arbeidet? 5 Er det planlagt med tilstrekkelig tid for aktivitetene? 6 Har arbeidslaget gjennomtenkt håndtering av eventuell alarm eller beredskapssituasjon og informert beredskapsfunksjoner om mulige tiltak som vil kunne berøre dem? D Sentrale fysiske sikkerhetssystemer 1 Er og forblir barrierer for å redusere sannsynligheten for uønsket lekkasje intakte (sikkerhetsventil, rør, tank, kontrollsystem osv.)? 2 Er og forblir barrierer for å redusere sannsynligheten for at en HC lekkasje antennes intakte (deteksjon, overtrykk, utkopling av tennkilder, osv.)? 3 Er og forblir barrierer for å isolere lekkasjekilde/ lede hydrokarboner til sikkert område intakte (prosess/nødavstengningssystem, trykkavlastingssystem, ventiltre, drenering osv.)? 4 Er og forblir barrierer for å slukke eller begrense omfang/spredning av en brann/eksplosjon intakte (deteksjon/ varsling, brannpumpe, slukkesystem/utstyr osv.)? 5 Er og forblir barrierer som skal bidra til en sikker evakuering av personell intakte (nødstrøm/lys, alarm/pa, rømningsveier, livbåt osv.)? 6 Er og forblir barrierer som skal bidra til ivaretakelse av stabilitet på flytende innretning intakte (vanntette skott/dører, åpne tanker, ballastpumper osv.)? E Utstyr omfattet av jobben 1 Er nødvendig isolering mot energi ivaretatt(rotasjon, trykk, spenning osv.)? 2 Kan høy temperatur være en fare? 3 Er det tilstrekkelig maskinvern/skjerming? F Utstyr til utførelse av jobben 1 Er løfteutstyr, spesialverktøy, utstyr/materiell for jobben kjent, tilgjengelig, sjekket og funnet i orden? 2 Har alle riktig og tilstrekkelig verneutstyr? 3 Er det fare for ukontrollert bevegelse/rotasjon av utstyr/verktøy? G Området 1 Er det påkrevd med befaring for å verifisere tilkomst, kunnskap om arbeidsområdet, arbeidsforholdene o.a.? 2 Er det tatt hensyn til arbeid i høyden/flere nivåer over hverandre/fallende gjenstander? 3 Er det tatt hensyn til brannfarlig gass/væske/materialer i området? 4 Er det tatt hensyn til mulig eksponering for støy, vibrasjon, giftig gass/væsker, røyk, støv, damp, kjemikalier, løsemidler eller radioaktivitet? H Arbeidsstedet 1 Er arbeidsplassen ren og ryddig? 2 Er det tatt hensyn til behov for merking/skilting/avsperring? 3 Er det tatt hensyn til transportforhold til/fra arbeidsstedet? 4 Er det tatt hensyn til behov for ekstra vakt? 5 Er det tatt hensyn til vær, vind, bølger, sikt og belysning? 6 Er det tatt hensyn til tilkomst/rømning? 7 Er det tatt hensyn til arbeidsstilling/fare for arbeidsbetinget sykdom? I Lokale tilleggsspørsmål Kommentarer 322

14 VEDLEGG 4: SJA DELTAKERLISTE SJA DELTAGERLISTE SJA TITTEL : SJA NR: SJA Møte Dato: Kl: Sted: Kontrasignatur ved personellskifte etc. SJA-ansvarlig: Navn (Blokkskrift) Avd./Disiplin Dato Signatur Navn(Blokkskrift) Avd./Disiplin Dato Signatur 323

15 VEDLEGG 5: RISIKOMATRISE 324 Vurdering av faremomenter sannsynlighet og konsekvens I endel tilfeller kan det være hensiktsmessig for SJA gruppen å bruke en risikomatrise ved vurdering av faremoment, dvs. vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe og av konsekvensene. En slik risikobetraktning kan bidra til å avklare behov og prioritering for risiko- eller konsekvensreduserende tiltak. Betraktningsmåten er en grov kvalitativ tilnærming og faremomenter med høy risiko kan gjerne underlegges en mer detaljert vurdering i neste omgang. Bruk av risikomatrisen En risikomatrise benyttes for å vurdere/anslå risiko ved å plotte sannsynligheten for en uønsket hendelse langs en akse og graden av konsekvens langs den andre aksen. Dette gjøres for hver deloppgave, jamfør SJA-skjema. Dersom kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens, jamfør matrisen, blir middels eller høy, vil det være nødvendig med tiltak. Det enkelte selskap vil normalt ha egne matriser som benyttes ved risikoanalyser, men en forenklet utgave slik som den vist nedenfor med tre nivåer av sannsynlighet og tre grader av konsekvens kan være til god nytte ved gjennomføring av SJA. Sannsynlighet Konsekvens Lav Middels Høy Lav L L M Middels L M H Høy M H H Grader av konsekvens/alvorlighetsgrad: Høy Død, alvorlig personskade eller sykdom, betydelig forurensning, betydelig skade på utstyr eller materiell, betydelig utsatt produksjon, gass-/oljelekkasje, svekkelse av hele eller store deler av innretningens sikkerhetsmessige integritet Middels Fravær skade eller mindre personskade, mindre forurensning, mindre skade på utstyr eller materiell, mindre mengde utsatt produksjon, mindre gass-/ oljelekkasje, svekkelse av deler av innretningens sikkerhetsmessige integritet (for eksempel en modul) Lav Ingen personskade, liten/ubetydelig forurensning, liten/ ubetydelig skade på utstyr eller materiell, ubetydelig utsatt produksjon, ubetydelig gass-/oljelekkasje, lokal/neglisjerbar svekkelse av innretningens sikkerhetsmessige integritet Sannsynlighet: Høy Sannsynlig, kan skje flere ganger i løpet av et år Middels Mulig, kan skje av og til, hendelsen har forekommet på installasjonen Lav Lite realistisk, men tenkbar hendelsen har forekommet i bransjen

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER KJEMI- KALIER Direktiveier pr. 01.01.2014 Eivind Nilsen Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL FARLIG MATR./ AVFALL Direktiveier pr. 01.01.2015 Kristin Ravnås Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B VED LØFTEOPERASJONER DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B DOK.NR.:U D-49610 SIDE 2 AV 77 REVISJONER Rev. nr. Beskrivelse 01 Utgitt for informasjon til oppfølgingsmøte 02 Utgitt for høring 0 Sluttrapport A Oppdatering

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer