HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER"

Transkript

1 AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

2 1 GENERELT Formål Direktivet skal sikre at skader, ulykker og uønskede hendelser ikke inntreffer ved utførelse av arbeid at samtidige arbeid ikke skaper fare driftssikkerheten ved utførelse av arbeid Virkeområde Direktivet gjelder for alle BP opererte installasjoner og innleide innretninger på norsk sokkel Kontraktører av innleide innretninger som har system som tilfredstiller kravene i dette direktiv, kan bruke eget system forutsatt at dette er avklart ved inntak Landanlegg eller prosjekter der BP Norge er ansett for å ha et særlig ansvar og som er en del av petroleumsvirksomheten Referanser Aktivitetsforskriften 21 Kompetanse 24 Prosedyrer 26 Sikkerhetssystemer 27 Kritiske aktiviteter 28 Samtidige aktiviteter 29 Planlegging 30 Tiltak ved arbeid 31 Overvåking og kontroll 32 Overføring av informasjon Styringsforskriften 12 Planlegging 13 Arbeidsprosesser Norsk Olje og Gass retningslinje 088 Felles modell for Arbeidstillatelser SfS Anbefaling 036/2012 Bruk av Habitat SfS Anbefaling 026N 2008 Beste praksis Avsperring OMS Procedure 4.5 Control of Work HMS direktiv 2 Entring HMS direktiv 3 Arbeid i høyden HMS direktiv 4 Løfteoperasjoner HMS direktiv 5 Energi isolering HMS direktiv 6 Farlig materiell og avfall HMS direktiv 7 Kjemikalier HMS direktiv 8 Elektriske anlegg HMS direktiv 11 Sikker Jobb Analyse HMS direktiv 35 Håndtering av uønskede hendelser og unntak SiKAP Sikkerhets kritiske arbeids prosedyrer 55

3 56 Definisjoner og forkortelser Arbeidsordre (AO) består av en registrering av arbeid som det er behov for å utføre. Arbeidsordren er normalt utgangspunktet for en arbeidstillatelse Arbeidstillatelse (AT) er en skriftlig tillatelse til å utføre et definert arbeid på et gitt sted på en installasjon under gitte forutsetninger på en sikker måte Arbeidstillatelse nivå 1 er arbeidstillatelse for arbeid med høy risiko Arbeidstillatelse nivå 2 er arbeidstillatelse for arbeid med middels risiko Avdelingsleder er leder for en bestemt avdeling CCR (CentralControlRoom) sentralt kontrollrom Effektiv brenntid er den faktiske tid det forekommer tennkilder som kan antenne brennbare faste stoff, væsker og gasser HMS funksjon (verneleder) er rådgiver innen områdene Helse, Miljø og Sikkerhet Klassifisert område er områder som er definert som sone 0, sone 1 eller sone 2 i samsvar med områdeklassifisering for den enkelte innretning Normal drift innebærer alle produksjonstilstander etter introduksjon av hydrokarboner i anlegget Områdeansvarlig er ansvarlig for alle aktiviteter innen et bestemt område Områdetekniker har driftsansvar for et bestemt anlegg eller område Plattformsjef (feltsjef) er øverste leder for alle aktiviteter på feltet Sikker Jobb Analyse (SJA) er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen SKR - Sentralt kontrollrom SKR tekniker er en kontrollromsfunksjon som har en rolle ved nedstengning av sikkerhetsfunksjoner, overvåking, kontroll og klarering av AT fra det sted som er definert som sentralt kontrollrom i denne sammenheng. Søker er en person som planlegger arbeidet, og søker om arbeidstillatelse på vegne av dem som skal utføre arbeidet Uklassifisert område er områder som er definert som uklassifisert i samsvar med områdeklassifisering for den enkelte innretning Utførende fagperson er en person som konkret/ fysisk utfører arbeidet som arbeidstillatelsen omfatter Kompetansekrav: Kompetansekrav er regulert i Kompas som er BP Norges database for å holde oversikt og styring på krav til kompetanse for de enkelte roller, samt status på alle individer i BP-posisjoner offshore. For AT spesielt, må alle gjennomføre Samarbeid for Sikkerhet sitt kurs for AT på norsk sokkel

4 2 ANSVAR Plattformsjef (Feltsjef) er ansvarlig for å sikre at alt arbeid på plattformen blir utført sikkert alle som skal bruke arbeidstillatelser er kjent med og kan bruke arbeidstillatelser plattformen er inndelt i ansvarsområder med områdeansvarlig som er utnevnt skriftlig det totale aktivitetsnivået er forsvarlig verifikasjon, erfaringsoverføring, læring og forbedring gjennomføres og dokumenteres på en systematisk måte (For eksempel ved hjelp av Egenvurderingssystem (Self Verification), feltets HMS verifikasjonsplan og SOC observasjoner) HMS funksjon (Verneleder) er ansvarlig for å gi faglig råd om planlagte arbeidsaktiviteter å sikre at arbeid planlegges og godkjennes i samsvar med direktiv og arbeidstillatelse Område-ansvarlig er ansvarlig for alle aktiviteter innenfor sitt ansvarsområde som definert i HMS instruks for den aktuelle installasjon å sikre at alt arbeid i sitt ansvarsområde blir utført på en sikker og forsvarlig måte å koordinere arbeid innen eget ansvarsområde med arbeid i andre områder å sikre at sikkerhetsutstyr i eget ansvarsområde er tilgjengelig og operativt Avdelingsleder er ansvarlig for alt arbeid som utføres av sin avdeling SKR tekniker er ansvarlig for å koordinere alle arbeidsaktiviteter som pågår i driftsavdelingen sitt ansvarsområde å opprettholde kontroll og oversikt over systemer i drift herunder utkoplete sikkerhetssystem og brann/ gass detektorer Områdetekniker er ansvarlig for å sikre at alt arbeid innen sitt område blir koordinert og utført sikkert og i samsvar med arbeidstillatelse å opprettholde oversikt over arbeidsaktiviteter i sitt område å klargjøre og klarere arbeidssted i samsvar med arbeidstillatelse og eventuell isolasjonserklæring 57

5 å kontrollere og tilbakestille arbeidssted etter at arbeid er avsluttet Utførende fagperson er ansvarlig for å iverksette alle forholdsregler gitt i arbeidstillatelse før arbeidet starter å sikre at arbeidet blir utført sikkert og i samsvar med arbeidstillatelse Gjennomføre 4 Punktsjekken/ Risikovurdering der alle involverte signerer for at de har deltatt på risikovurderingen før start av arbeidet, les 4 Punktsjekk / Risikovurdering introduksjonen for mer informasjon 3 ARBEIDSTILLATELSE Prinsipp Arbeidstillatelsessystemet er basert på prinsippet med intern kontroll hvor 2 uavhengige parter har spesifikke plikter og ansvar i ulike deler av arbeidsprosessen. En arbeidstillatelse betraktes som en kontrakt mellom områdeansvarlig som eier av utstyr og anlegg og utførende fagperson som leverandør av arbeid som skal utføres på utstyret eller anlegget Grunnleggende krav Det kreves godkjent arbeidstillatelse (AT) for alt arbeid som skal utføres, unntatt for arbeid som ikke krever arbeidstillatelse Dersom det foreligger en SIKAP for arbeidsoperasjonen som skal utføres, skal denne vedlegges arbeidstillatelsen. Arbeidstillatelse nivå 1 Arbeidstillatelse nivå 1 kreves for alt arbeid med høy risiko og krever klarering på innretningsnivå som: Varmt arbeid klasse A Varmt arbeid klasse B i klassifiserte område Entring Utkopling av sikkerhetssystem Arbeid på hydrokarbonførende system Trykktesting Arbeid over sjø Arbeid med farlig kjemikalier Arbeid med radioaktive stoff Arbeid med lavradioaktive avleiringer (LRA) Brønnoperasjon/ brønnintervensjon Arbeid med eksplosiver Kritiske løfteoperasjoner Andre kritiske arbeidsoperasjoner som definert under Sikkerhetstiltak 58

6 Arbeidstillatelse nivå 2 Arbeidstillatelse nivå 2 kreves på alt annet arbeid som krever arbeidstillatelse som: Mekanisk arbeid Arbeid på elektrisk utstyr Arbeid på automasjons- tele- og datasystem Rutinearbeid på hydrokarbonførende system uten fare for frigjøring av hydrokarboner Arbeid på kjemikaliesystem uten fare for frigjøring av kjemikalier Stillasbygging Malingsarbeid ved bruk av kost og rulle Isoleringsarbeid Varmt arbeid klasse B i uklassifisert område Arbeid som ikke krever arbeidstillatelse Følgende arbeid krever ikke arbeidstillatelse forutsatt godkjenning av områdeansvarlig: Helikopteroperasjoner Operasjon av prosess og hjelpesystem Boreoperasjoner Ikke-kritiske løfteoperasjoner Bunkring av diesel, vann og væsker for drift og boreoperasjoner Huslige sysler med bruk av håndverktøy i boligkvarteret Inspeksjon, kontroll og overvåking uten berøring av utstyr eller komponenter Rengjøring og rydding som ikke innebærer bruk av utstyr eller kjemikalier som krever arbeidstillatelse Elektrisk isolering med bruk av isolasjonserklæring Fotografering i boligkvarteret Regelmessig testkjøring av pumper, generatorer etc i samråd med SKR Arbeid på verksted som utføres i samsvar med HMS instruks for den enkelte installasjon Arbeid definert under Arbeid som ikke krever arbeidstillatelse i HMS instruks for Ula, Skarv eller Valhall Søknadsprosess Arbeidstillatelse (AT) skal utarbeides av den avdeling som har ansvar for utførelse av arbeidet Ved utarbeidelse av arbeidstillatelse nivå 1 skal Skjema for arbeidstillatelser fylles ut i samsvar med veiledning til utfylling og bruk av arbeidstillatelse Ved utarbeidelse av arbeidstillatelse nivå 2 skal Skjema for arbeidstillatelser nivå 2 fylles ut i samsvar med Veiledning til utfylling og bruk av arbeidstillatelse Utfylling Arbeid som det søkes AT for skal være nøyaktig og entydig beskrevet, og i samsvar med det arbeid som skal utføres 59

7 Det skal fylles ut en AT for hver aktivitet/ operasjon, unntatt i de tilfeller som er beskrevet i HMS instruks for den enkelte installasjon Dersom det er mer enn en aktivitet/ operasjon på en AT, skal det sikres at det ikke kan oppstå misforståelser hvilke deler det er gitt klarering for AT er ugyldig hvis den ikke er korrekt og fullstendig utfylt, eller mangler påkrevde godkjenninger En ferdig utfylt og godkjent AT skal ikke endres Dersom det er nødvendig med endringer må AT behandles på nytt, unntatt ved behov for skjerping av sikkerhetstiltak Varighet AT nivå 1 Arbeidstillatelse nivå 1 har normal gyldighet for inntil 12 timer, og utløper ved slutten av dagskift eller nattskift. En ny AT skal utstedes hvis et skift avsluttes og et nytt mannskap skal fortsette jobben Ved arbeid utover 12 timer kan Områdeansvarlig forlenge AT med inntil 4 timer forutsatt at arbeidet fortsettes med samme mannskap En ny AT skal utstedes hvis et skift avsluttes og et nytt mannskap skal fortsette jobben Varighet AT nivå 2 Arbeidstillatelse nivå 2 har normal gyldighet for inntil 12 timer, og utløper ved slutten av dagskift eller nattskift. En ny AT skal utstedes hvis et skift avsluttes og et nytt mannskap skal fortsette jobben Rutine arbeid identifisert i feltspesifikk HMS instruks kan forhåndsgodkjennes for inntil 7 skift (12 timersperioder) for inntil 7 dager Arbeidstillatelse nivå 2 som er forhåndsgodkjent for mer enn 12 timer. skal klareres på ny med påtroppende områdetekniker og eventuelt SKR tekniker ved arbeid ut over 1 skift Restriksjoner Arbeid som kan medføre utslipp av hydrokarboner er ikke tillatt før alle AT for varmt arbeid kl A og entring er trukket inn i området. Inndraging av varmt arbeid klasse B vurderes i det enkelte tilfelle Sikker Jobb Analyse (SJA) Alle som er involvert i planlegging, godkjenning og utførelse av arbeid og AT skal vurdere behov for bruk av SJA i alle faser av planlegging og utførelse av arbeidet Arkivering Når AT (inklusiv 4 Punktsjekken/Risikovurdering) og IE er avsluttet sendes de onshore for arkivering i 2 år 60

8 4 ARBEIDSPROSESS FOR ARBEIDSTILLATELSER 1. Planlegging Søker skal utarbeide arbeidsbeskrivelse, og foreslå nødvendige drifts- og sikkerhetsforberedelser for arbeidet det søkes tillatelse til. Områdeansvarlig skal kontrollere / korrigere de foreslåtte tiltak, og om nødvendig spesifisere andre påkrevde tiltak Om nødvendig skal det vurderes behov for en felles gjennomgang og vurdering av arbeidssted mellom partene 2. Forhåndsgodkjenning Arbeidstillatelse (AT) nivå 1 skal kvalitetsikres og vurderes i forhold til helse, miljø og sikkerhet av oohms funksjon (verneleder) forhåndsgodkjennes av ooområdeansvarlig ooplattformsjef (feltsjef) koordineres og prioriteres i forhold til samtidige aktiviteter på driftsmøte Ref vedlegg 13 Matrise for Samtidig AT arbeid Ny arbeidstillatelse (AT) nivå 2 skal forhåndsgodkjennes av: Områdeansvarlig som sikrer at grensesnitt mot andre områder, aktiviteter og arbeidsoperasjoner er vurdert som en del av godkjenningen Ref vedlegg 13 Matrise for Samtidig AT arbeid 3. Klargjøring før arbeidet kan starte Områdetekniker skal utføre nødvendige drifts- og sikkerhetsforberedelser i samsvar med del 2A i AT skjema og dokumentere/ signere utførte isoleringer i isolasjonserklæring Utførende fagperson skal utføre nødvendige drifts- og sikkerhetsforberedelser i samsvar med del 2B i AT skjema 4. Kontroll og klarering Utførende fagperson skal kontrollere og verifisere at nødvendige drifts og sikkerhetsforberedelser er forstått og er/vil bli utført, og signere i AT skjema for dette Områdetekniker skal ookontrollere at AT skjema er korrekt utfylt og har nødvendige godkjenningssignaturer oovurdere om arbeidet kan iverksettes sett i forhold til andre pågående aktiviteter i området oosammen med Utførende fagperson kontrollere arbeidstedet og signere AT at arbeidsstedet er klarert i forhold til pålegg 61

9 SKR tekniker skal vurdere om arbeidet kan iverksettes sett i forhold til andre pågående aktiviteter, og verifisere med å signere AT at dette er klarert med SKR eller gjennom annen dokumentert ordning bekrefte at arbeidet er klarert med SKR 5. Igangsetting av arbeidet Arbeidet kan igangsettes når nødvendig godkjenning er gitt og arbeidsstedet er kontrollert og klarert. Godkjent AT skal forefinnes på arbeidsstedet og skal gjennomgåes med involvert personell før arbeidet starter 6. Kontroll og oversikt under arbeid I sentralt kontrollrom (SKR) eller annet sted som ivaretar denne funksjonen, skal det være en oversikt over alt pågående arbeid som krever AT nivå 1 og nivå 2 Ved skiftbytte skal planlagte aktiviteter og aktiviteter under utførelse gjennomgåes, herunder AT som er blitt forlenget og sikkerhetssystem og brann/ gassdetektorer som er utkoplet. Oversikt over AT nivå 2 kan delegeres i samsvar med HMS instruks for den enkelte installasjon. Områdetekniker skal sørge for nødvendig kontroll under arbeidet, ved stopp eller opphold i arbeidet og ved gjenopptagelse av arbeidet. Ved skiftbytte skal planlagte aktiviteter og aktiviteter under utførelse gjennomgåes, herunder AT som er blitt forlenget Utførende fagperson skal sikre at arbeidet utføres i samsvar med AT, og informere om stopp og gjenopptakelse av arbeidet 7. Opphevelse En AT kan når som helst oppheves eller holdes tilbake avhengig av situasjonen på installasjonen. Arbeidet skal stoppes umiddelbart og arbeidssted sikres ooved nødalarm eller produksjonsnedstengning ooved brudd på forutsetninger i AT ooi tilfelle en farlig situasjon utvikler seg eller driftsmessige forholdsregler tilsier det AT er ugyldig i tilfelle ooat krever gassmåling, og arbeidet ikke er igangsatt innen 1 time etter utført gassmåling ooarbeidets omfang har endret seg, og ikke lenger samsvarer med beskrivelse i AT 62

10 8. Avslutning av arbeid Etter at arbeidet er avsluttet skal Utførende fagperson verifisere at arbeidet er fullført ved at arbeidsstedet er ryddet, rengjort og sikret ved å signere AT Områdetekniker skal kontrollere ooat eventuelle isoleringer og utkoplinger er tilbakestilt, og dokumentert/signert i isolasjonserklæring ooat arbeidssted er ryddet, rengjort og eventuelle merker og låser fjernet ooat fullført arbeid er kommunisert til berørt personell Områdetekniker skal sammen med Utførende fagperson, og gjennom sin signatur på AT verifisere at arbeidsstedet er akseptert og at utstyret er klar for drift SKR-tekniker skal etter avslutning av arbeidet ootilbakestille eventuelle utkoplinger av sikkerhetsfunksjoner som er gjort i SKR oogjennom sin signatur eller annen dokumentert ordning bekrefte at avslutning av arbeidet er klarert med SKR Fornying av AT nivå 2 Ved gjenopptagelse av arbeid som er dekket av AT nivå 2, og som tidligere er forhåndsgodkjent, skal det utføres fornyet klarering i samsvar med Kontroll og klarering før arbeidet kan fortsette Ved midlertidig avslutning av arbeid som er dekket av AT nivå 2, skal Utførende fagperson oosikre og rydde arbeidssted oosignere AT ooinformere Områdetekniker og hvis berørt SKR-tekniker som kopler inn eventuelt utkoplet sikkerhetssystem og signerer AT Lokale rutiner Arbeidstillatelser skal behandles i samsvar med rutiner beskrevet i HMS instruks for arbeidstillatelse for den enkelte installasjon 63

11 5 SIKKERHETSTILTAK VED ARBEIDSTILLATELSE NIVÅ 1 Varmt arbeid klasse A Ved varmt arbeid klasse A skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved varmt arbeid klasse A ivaretas Varmt arbeid klasse A omfatter arbeid med utstyr og verktøy som utgjør en effektiv tennkilde og som ved normalt bruk kan antenne en eksplosiv atmosfære og/ eller faste stoffer eller væske. Det vil si at tennkilden avgir høy energi i form av gnister, åpen flamme, lysbue og/eller har en overflatetemperatur som er høyere enn tenntemperaturen for det mediet som kan eksponeres. Tennkilder kan som eksempel omfatte: Sveising Hulling av rør og beholdere under trykk (hot tapping) Bruk av vanlig slipe/ kutteskive Varmekrymping med bruk av åpen flamme Forvarming Spenningsgløding Brenning Pinnesveising (stud welding) Varmt arbeid klasse B i klassifiserte områder Ved varmt arbeid klasse B skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved Varmt arbeid klasse B ivaretas Varmt arbeid klasse B omfatter arbeid som utgjør en potensiell tennkilde og som ikke er definert som varmt arbeid klasse A. Potensielle tennkilder kan som eksempel omfatte: Varmekrymping med elektrisk føner Sandblåsing, nålepikking ref. Annet/ kritisk arbeidsoperasjon for info Åpning av spenningssatte koblingsbokser Elektrisk isolasjonstesting (megging) Bruk av loddebolt Bruk av kamera med batteri/blitz/motor Bruk av elektrisk/ batteridrevet utstyr/ apparater/ instrumenter som ikke er Ex-beskyttet i forhold til områder hvor de skal brukes Bruk av roterende stålbørster Entring Ved entring skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved Entring ivaretas. Entring omfatter hel eller delvis inngang i lukkede rom eller inne lukkede områder som normalt ikke er naturlig eller mekanisk 64

12 ventilert, f.eks. tanker, rør, kjettingkasser og eksoskanaler. Utkopling av sikkerhetssystem Ved utkopling av sikkerhetssystem skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved utkopling av sikkerhetssystem ivaretas. Utkopling av sikkerhetssystem omfatter all isolering og utkopling herunder testing/ arbeid på sikkerhetssystem som: Nødavstengningssystem Brannslukningssystem (brann/ skumpumper med rørsystem, vanntåke, inergen og andre faste systemer) Deteksjonssystem (brann & gass) System for trykkavlasting Alarmssystemer (generell og evakueringsalarm) Nødkraft og avbruddsikker strømforsyning (nødgenerator med distribusjon/ UPS) Evakueringsmidler (MOB båt/kran, livbåter, redningsflåter, redningsstrømper, redningskurv og redningstau) Navigasjonsutstyr Helikopterdekk Brønndrepingspumpe System for automatisk nedstengning av ventilasjonssystem ved overtrykk/ undertrykk Radarovervåkingsutstyr Utstyr for overføring av signaler til/ fra ubemannede plattformer og Ekofisk Kritisk utstyr i forbindelse med boreoperasjoner definert i HMS instruks for den enkelte installasjon Arbeid på hydrokarbon-førende system Ved arbeid på hydrokarbonførende system som krever AT nivå 1 skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid på hydrokarbonførende system ivaretas Arbeid på hydrokarbonførende system som krever godkjent AT nivå 1 omfatter arbeid på rørsystem, tanker og tilknyttede komponenter som kan medføre fare for frigjøring av olje/ gass/ kondensat. Arbeid som er definert som faste rutiner hvor det foreligger prosedyre for arbeidet kan utføres med godkjent AT nivå 2 Trykktesting Ved trykktesting skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved trykktesting ivaretas Trykktesting omfatter testing av nyinstallert eller modifisert tank/ rørsystem/ ventiltre i samsvar med godkjent trykktestingsprosedyre og testing over arbeidstrykk og/eller designtrykk 65

13 Arbeid over sjø Ved arbeid over sjø skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid over sjø ivaretas Arbeid over sjø omfatter alt arbeid utenfor permanente rekkverk Unntatt er arbeid i hydraulisk kurv og arbeid på godkjent stillas når det brukes en ekstra sikring (barriere) som fallsikring, ridebelte eller nett Farlige kjemikalier Ved arbeid med farlige kjemikalier som krever godkjent AT nivå 1 skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid med farlige kjemikalier ivaretas Arbeid med farlige kjemikalier omfatter arbeid på system og utstyr som kan medføre fare for frigjøring av kjemiske produkter som er klassifisert som giftige helseskadelige etsende allergifremkallende eller kreftfremkallende Annet arbeid på kjemikaliesystem kan utføres med godkjent AT nivå 2 Radioaktive stoffer Arbeid med radioaktive stoff omfatter alt arbeid med radioaktive stoff/ kilder/ isotoper. Ved arbeid med radioaktive stoff skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid med radioaktive kilder ivaretas Ved arbeid med lavradioaktive avleiringer skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid med Radioaktive avleiringer ivaretas ref Direktiv 6 Brønnoperasjon Ved brønnoperasjon/ brønnintervensjon skal sikkerhetstiltak i arbeidsprosedyre og eventuell Sikker Jobb Analyse ivaretas Brønnoperasjoner/ brønnintervensjon omfatter operasjoner som Kabelarbeid/ produksjonslogging Perforering/ strømming over sidebrenner Stimulering Bruk av kveilerør og trykkrør Setting av plugg i, eller fjerning av ventiltre Eksplosiver Ved arbeid med eksplosiver skal Sikkerhetstiltak ved arbeid med eksplosiver ivaretas. Arbeid med eksplosiver omfatter arbeid med klargjøring, armering og kontroll av eksplosiver. 66

14 Kritiske løfteoperasjoner Ved kritiske løfteoperasjoner skal sikkerhetstiltak i arbeidsprosedyre og eventuell Sikker Jobb Analyse ivaretas Kritiske løfteoperasjoner omfatter løfteoperasjoner som kan kreve særskilte sikkerhetstiltak eller særskilt oppmerksomhet og kommunikasjon for å ivareta grensesnitt og tilstøtende aktiviteter som til eksempel: Løft over kritiske områder/ prosessutstyr/ brønnutstyr Personelltransport med løfteinnretning ( arbeidskurv, personellnett, ridebelte / manrider) Samløft hvor vekten overstiger en av løfteinnretningens maks løftekapasitet Overlasttesting av løfteinnretning med SWL over 10 tonn Løft av spesielle laster som for eksempel strukturer, mobilkraner etc Tungløft som ikke er betraktet som rutineoperasjoner. Undervannsoperasjoner ved bruk av offshorekraner Annet/ kritisk arbeidsoperasjon Annet/ kritisk arbeidsoperasjon omfatter andre operasjoner eller kritiske aktiviteter som vurderes å ha høy risiko som: Ved høytrykkspyling over 250 barg og/ eller med slipemiddel/ tilsetningsstoffer og/eller i trange/ lukkede rom skal Sikkerhetstiltak ved høytrykkspyling ivaretas. Se vedlegg 7 for detaljer. Personelldykking Bruk av fjernstyrt undervannsrobot (ROV) under eller i umiddelbar nærhet av plattformen Flytting (skidding) av boretårn Arbeid på spenningsatt elektrisk utstyr (AUS- arbeid) Bruk av tilkomstteknikk Arbeid som krever åpning av vegger/dekk med brannklasse Arbeid som i tillegg til sperrebånd krever fysisk sperring av rømningsveier Sandblåsing og nålepikking av trykksatte rør og tanker skal godkjennes av inspektør Malingsarbeid ved bruk av sprøyte Lekkasjetesting 6 VARMT ARBEID KLASSE A Innledning Varmt arbeid klasse A omfatter arbeid med utstyr og verktøy som utgjør en effektiv tennkilde og som ved normalt bruk kan antenne en eksplosiv atmosfære og/ eller faste stoffer eller væske. Effektiv tennkilde vil si at tennkilden avgir høy energi i form av gnister, åpen flamme, lysbue og/ eller har en overflatetemperatur som er høyere enn tenntemperaturen for det mediet som kan eksponeres 67

15 Eksempel på tennkilder er beskrevet i Sikkerhetstiltak Varmt arbeid kl A i klassifiserte områder Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder skal unngåes under normal drift, og istedet planlegges utført i forbindelse med revisjonsstans Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder skal kun planlegges utført når oospesifikasjoner eller standarder krever det ooalternative arbeidsmetoder er vurdert og dokumentert Ved uforutsette nødvendige reparasjoner som må utføres umiddelbart, og som krever varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder, skal nødvendige system nedstenges og isoleres i samsvar med Driftsisolering i HMS direktiv for Energi isolering før arbeidet kan utføres Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder er ikke tillatt ved oonedkjøring/ oppstart av prosessanlegg ooarbeid på hydrokarbonførende system i området hvor det er fare for lekkasjer av hydrokarboner Godkjenning Varmt arbeid klasse A krever oogodkjent arbeidstillatelse nivå 1 oosikker Jobb Analyse unntatt ved arbeid i verksted som er godkjent for varmt arbeid Varmt arbeid klasse A i klassifisert område under normal drift krever i tillegg forhåndsgodkjenning i samsvar med Forhåndsgodkjenning av varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder. Unntatt er uforutsette nødvendige reparasjoner som må utføres umiddelbart. Sikkerhetstiltak ved varmt arbeid klasse A Før varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder kan starte skal områdetekniker måle konsentrasjonen av brennbare gasser i området, og sikre at konsentrasjonen er mindre enn 1% LEL Før og under varmt arbeid klasse A skal områdetekniker ooved arbeid på hydrokarbonførende system sikre at systemet er isolert, trykkfritt og gassfritt oovurdere mulige lekkasjekilder, og forebygge utslipp av olje/ gass i området ooinspisere arbeidsstedet oosikre at alle sikkerhetssystem i området er operative, eventuelt at kompenserende tiltak er iverksatt Før varmt arbeid klasse A skal utførende fagperson oosikre at det finnes gassmåler på stedet slik at arbeidet kan stoppes ved deteksjon av gass oosikre at forutsetninger og tiltak som angitt i Sikker Jobb Analyse og eventuelle prosedyrer er utført ooutføre tiltak mot brann som angitt i AT 68

16 oosikre at brannvakt er tilstede og er kjent med/ følger Plikter for brannvakta ooplassere eventuelt sveiseapparat sikkert og jordet apparatet ooplugge/ tildekke drenering og sluk i området oosperre av området oogjennomgå aktuelle prosedyrer/ sjekklister ookoordinere arbeidet med SKR og/ eller områdetekniker Habitat All varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder under normal drift skal utføres i habitat. Ved revisjonsstans vurderes behov for habitat ved gjennomføring av Sikker Jobb Analyse Ved varmt arbeid klasse A i uklassifisert område vurderes behov for habitat ved gjennomføring av Sikker Jobb Analyse Habitat skal oppfylle funksjonskrav som spesifisert i Krav for bruk av habitat for å godkjennes for varmt arbeid klasse A Ref vedlegg 12, Krav til bygging og bruk av habitat (Vedlegg 12 er kun elektronisk og tilgang er via BP intranet) Gassmåling Ved varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder skal områdetekniker måle innhold av hydrokarbongass i mulige lekkasjepunkter flenser, tetninger, avløp etc i området rundt arbeidssted, umiddelbart før arbeidet starter Ved kontinuerlig gassmåling skal områdetekniker vurdere antall og plassering av gassmåleren utfra mulig lekkasjepunkt og trekk Ved varmt arbeid klasse A i uklassifiserte område vurderes behov for manuell gassmåling ved gjennomføring av Sikker Jobb Analyse Brenntid Ved all varmt arbeid klasse A, unntatt ved arbeid i godkjent sveiseverksted boligkvarter på Valhall, Skarv og Ula tilfluktsområde på Valhall Flanke, Tambar og Hod skal effektiv brenntid rapporteres til HMS funksjon (verneleder) som loggfører effektiv brenntid i Skjema for effektiv brenntid Plattformssjef skal sikre at loggskjema arkiveres, og at brenntid siste år er tilgjengelig 7 VARMT ARBEID KLASSE B Innledning Varmt arbeid klasse B omfatter arbeid som utgjør en potensiell tennkilde og som ikke er definert som varmt arbeid klasse A. Eksempel på potensielle tennkilder er beskrevet under Sikkerhetstiltak. 69

17 Godkjenning Varmt arbeid klasse B i klassifiserte område krever godkjent arbeidstillatelse nivå 1 Varmt arbeid klasse B i ikke-klassifiserte områder kan utføres med godkjent arbeidstillatelse nivå 2 Sikkerhetstiltak ved varmt arbeid klasse B Før varmt arbeid klasse B i klassifiserte områder kan begynne skal områdetekniker måle konsentrasjonen av brennbare gasser i området, og sikre at konsentrasjonen er mindre enn 1% LEL Før og under varmt arbeid klasse B skal områdetekniker oovurdere mulige lekkasjekilder, og forebygge utslipp av olje/ gass i området ooinspisere arbeidsstedet oosikre at alle sikkerhetssystem i området er operative, eventuelt at kompenserende tiltak er iverksatt Før og under varmt arbeid klasse B skal utførende fagperson oosikre at det finnes gassmåler på stedet slik at arbeidet kan stoppes ved deteksjon av gass oosikre at egnet brannapparat er lett tilgjengelig oosikre at eventuelle brennbare materialer fjernes/ tildekkes oovære kjent med prosedyrer/ sjekklister for aktuell operasjon ooandre tiltak beskrevet på arbeidstillatelse (AT) er gjennomført Utførelse av gassmålinger Ved varmt arbeid klasse B i klassifiserte områder skal områdetekniker måle innhold av hydrokarbongass i mulige lekkasjepunkter flenser, tetninger, avløp etc i området rundt arbeidssted, umiddelbart før arbeidet starter Ved varmt arbeid klasse B i klassifiserte områder hvor kontinuerlig gassmåling brukes, skal områdetekniker vurdere antall og plassering av gassmåleren utfra mulig lekkasjepunkt og trekk 8 UTKOPLING AV SIKKERHETSSYSTEM Innledning Utkopling av sikkerhetssystem omfatter all isolering og utkopling av sikkerhetssystem herunder vedlikehold og arbeid på som beskrevet under Sikkerhetstiltak. Planlegging Utkopling av sikkerhetssystem eller deler av disse skal være planlagt med minst mulig omfang og kortest mulig varighet, og skal tilbakestilles snarest mulig etter utført arbeid. Ved utkopling av sikkerhetssystem skal alltid konsekvens og risiko vurderes. Utkopling skal alltid vurderes mot samtidige aktiviteter, og kompenserende tiltak skal iverksettes for å opprettholde sikkerhetsbarriere 70

18 Særskilt for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering (nød-, brann/gass- og prosessnedstengningssytem) skal konsekvens, risiko og minimum kompenserende tiltak være dokumentert som SORA (Safety Override Risk Assessment) i henhold til Prosedyre for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering, Godkjenning Utkopling og isolering av sikkerhetssystem krever Godkjent isolasjonserklæring Godkjent arbeidstillatelse nivå 1 Unntatt for denne godkjenning er utkopling som utføres i henhold til Prosedyre for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering, , som setter krav om SORA (Safety Override Risk Assessment) og registrering i loggbok for utkoplinger. Varighet Ved utkopling av sikkerhetssystem skal antatt varighet påføres isolasjonserklæringen. I tilfelle utstyret ikke kan tilbakestilles på gitt tidspunkt, skal det skrives ny isolasjonserklæring Særskilt for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering (nød-, brann/gass- og prosessnedstengningssytem) skal varigheten ikke overstige grensene satt i Prosedyre for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering, Sikkerhetstiltak ved utkopling av sikkerhetssystem Utstyret skal mekanisk blindes, avlåses, merkes og dokumenteres i isolasjonserklæring Kompenserende tiltak skal iverksettes (f.eks bruk av sikkerhetsvakt i området, utplassering av ekstra brannslukkingsutstyr/ deteksjonsutstyr/ kommunikasjonsutstyr, bruk av alternativt livredningsutstyr etc) Utførende fagperson skal være kjent med prosedyre, risikoer og sikkerhetstiltak ved utkopling av sikkerhetssystemer Arbeidet skal koordineres med SKR og/ eller områdetekniker Oversikt SKR tekniker skal loggføre all inn og utkopling av sikkerhetssystem. Dette skal gjøres med SOD (Safety Defeat Override)-registrering i e-logbook HMS funksjon (verneleder) skal til enhver tid ha oversikt over alle utkoplinger av sikkerhetssystem med isolasjonserklæring 71

19

20 HSE HMS DIRECTIVE DIREKTIV 1 - ARBEIDSTILLATELSER WORK PERMITS ATTACHMENTS VEDLEGG Attachment Vedlegg 1: 1: Work Skjema Permit Arbeidstillatelse Form Level Nivå 1 1 Attachment Vedlegg 2: 2: Work Skjema Permit Arbeidstillatelse Form Level Nivå 2 2 Attachment Vedlegg 3: 3: Guidelines Veiledning til For utfylling Completing og bruk av And skjema Using for Work Permit Form arbeidstillatelse Attachment Attachment 1: 1: Attachment Vedlegg Work 4: 4: Permit Work Permit Form Level Form 1Level 1 Fire Plikter Guard s for brannvakta Duties Attachment Attachment 2: 2: Attachment Vedlegg Work 5: 5: Permit Work Permit Form Level Form 2Level 2 Safety Sikkerhetstiltak Measures ved For arbeid Working på hydrokarbonførende With Hydrocarbon system Carrying Systems Attachment Attachment 3: 3: Guidelines Guidelines Vedlegg For Completing 6: For Completing And Using And Work Using Permit Work Permit Form Form Attachment Sikkerhetstiltak 6: ved arbeid med farlige kjemikalier Safety Measures Attachment For Attachment Working 4: With 4: Hazardous Chemicals Vedlegg 7: Fire Guard s Fire Guard s Duties Duties Sikkerhetstiltak ved høytrykkspyling over 250 bar Attachment 7: Attachment Attachment 5: 5: Safety Measures Safety Vedlegg Measures 8: For Working For Working Jet With Water Hydrocarbon With Washing Hydrocarbon Over Carrying 250 Carrying Bar Sikkerhetstiltak ved Systems trykktesting Systems Attachment Vedlegg 9: 8: Attachment Attachment 6: 6: Safety Measures Safety Skjema Measures for For søknad Working om For Working varmt Pressure With arbeid Hazardous With Testing kl Hazardous A i klassifiserte Chemicals Chemicals områder med naturlig ventilasjon Attachment 9: Attachment Attachment 7: 7: Safety Form Følgende Safety Measures For Measures vedlegg Approval For Jet er For Water Of kun Hot Jet er Washing Water Work tilgjengelig Class Washing Over A elektronisk 250 In Over Classified Bar 250 Bar Areas på BP Intranet: Attachment Attachment 8: 8: Attachment Vedlegg Safety 10: Safety Measures 10: Measures For Pressure For Pressure Testing Testing Advance Forhåndsgodkjenning Approval Of av Hot varmt Work arbeid Class i klasse A In A Classified i Areas klassifiserte områder Attachment Attachment 9: 9: Form Form Approval For Approval Of Hot Of Work Hot Class Work A Class In Classified A In Classified Areas Areas Attachment Vedlegg 11: 11: Form Skjema For for Logging brennverdi Attachment Heating Attachment - Varmt 10: Value arbeid 10: KL.A oversikt Advance Advance Approval Approval Of Hot Of Work Hot Class Work A Class In Classified A In Classified Areas Areas Vedlegg 12: Bygging og bruk Attachment av Habitat Attachment 11: 11: Form Form Logging For Logging Heating Heating Value Value Vedlegg 13: Matrise for samtidig AT arbeid

21 VEDLEGG 1: SKJEMA ARBEIDSTILLATELSE NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 1 ARBEIDSTILLATELSE nr.: Varmt arbeid kl. A Trykktesting Brønnoperasjon Arbeid på hydro- Varmt arbeid kl. B Arbeid over sjø Eksplosiver karbonførende Entring Farlige kjemikalier Kritisk løfteoperasjon system Utkobling av sikkerhetssystem Radioaktive stoffer Annet el. kritisk operasjon Arbeid nivå 2 1 Søker navn: Disiplin: Tlf.nr.: Arbeidsbeskrivelse: Aktivitet: Utstyr/verktøy: Innretning: Område/modul: Dekk: Nr. utstyr, rørlinje e.l.: Sone: Vedlegg: DRIFTS- OG SIKKERHETSFORBEREDELSER A B Område (skisse/beskrivelse) SIKKER JOBB ANALYSE, NR.: KREVER FORHÅNDSGODKJENNING FRA ELEKTRO ARBEIDSORDRE NR.: OPERASJON NR.: ISOLASJON NR.: Dag Natt Pågående arbeid Fra dato/kl. Til dato/kl. Forlengelse til kl.: Område/Driftsansv.leder Sign.: SKR tekniker Sign.: Områdetekniker Sign.: N Påkrevet Utføres av områdetekniker Signatur Avlastning av trykk Drenering/tømming Rengjøring/gassfriing Avstengning med enkel ventil/to ventiler og avblødning Blinding/isoleringsplan Merking/avlåsing Utlufting/ekstra ventilasjon Forevbygge utslipp av olje/gass i området Tiltak mot radioaktiv stråling Inspeksjon av arbeidsstedet hver...time Annet 2 GASSMÅLINGER FØR/UNDER ARBEIDET Hydrokarboner hver...time H 2 S hver...time Ogsygen hver...time... hver...time UTKOBLING AV SIKKERHETSSYSTEM lokalt SKR Påkrevet Utføres av utførende fagperson Signatur Gassmåler nr.: Verifisere mekanisk isolering Elektrisk utkobling/låsing Nr. utstyr: Brannapparater/tiltak mot brann Sveiseapparat plasseres sikkert og jordes Kontinuerlig vakt/radioforbindelse Drenering/sluk i området plugges/tildekkes Avsperring/skilting/PA-annonsering Koordinering med SKR/områdetekniker Følge krav til arbeid over sjø/i høyden HMS-datablad lest og tilgjengelig Prosedyrer/sjekklister for operasjon kjent Ref.nr.. Kontroll av midlertidig oppstilt løfteinnretning Følge krav til entring Spesielt verneutstyr for operasjonen System: Sted/område: Kompenserende tiltak: Tiltak mot arbeidsbetinget sykdom Andre krav/forberedelser GODKJENNING / FULLMAKT Område/driftsansvarlig Annen HMS Plattformsjef: Leder: stilling: funksjon: 3 Merknader/forutsetninger: TILTAK FØR OG UNDER ARBEID A B Utkobling/innkobling sikkerhetssystem Utkobling lokalt/skr Innkobling lokalt/skr Merknad: Signatur: Gassmåling - verdi HC O 2 H 2 S 4 Arbeidssted er klarert i henhold til pålegg Områdetekniker kl.: Signatur: Arbeidet er klaret med SKR SKR tekniker kl.: Signatur: Kl./sign. Pålegget er forstått og er/vil bli utført Utførende fagperson Navn: (blokkbokstaver) FERDIGSTILLING A B Alle låser/merker fjernes Ja Nei Utstyr klar for drift Ja Nei Områdetekniker kl.: Signatur: 5 Arbeid er ferdig Arbeidssted er ryddet/sikret Utførende fagperson Signatur: Arbeid ikke ferdig Arbeidet er klarert med SKR SKR tekniker kl.: Signatur: Original: Arbeidsstedet Kopi: 74

22 VEDLEGG 2: SKJEMA ARBEIDSTILLATELSE NIVÅ 2 ARBEIDSTILLATELSE nr.: NIVÅ 2 Søker navn: Disiplin: Tlf.nr.: Arbeidsbeskrivelse: 1 Aktivitet: Utstyr/verktøy: Innretning: Område/modul: Dekk: Sone: SIKKER JOBB ANALYSE, NR.: KREVER FORHÅNDSGODKJENNING FRA ELEKTRO ARBEIDSORDRE NR.: OPERASJON NR.: ISOLASJON NR.: Dag Natt Fra dato/kl. Nr. utstyr, rørlinje e.l.: Vedlegg: DRIFTS- OG SIKKERHETSFORBEREDELSER A B Påkrevet Utføres av områdetekniker Signatur Avlastning av trykk Drenering/tømming Rengjøring/gassfriing Avstengning med enkel ventil/to ventiler og avblødning Blinding/isoleringsplan Merking/avlåsing 2 Koord. mot andre aktiviteter Inspeksjon av arbeidsstedet hver...time Annet Påkrevet Utføres av utførende fagperson Signatur Verifisere mekanisk isolering Elektrisk utkobling/låsing Nr. utstyr: Avsperring/skilting Koordinering med SKR/områdetekniker Prosedyrer/sjekklister for operasjon kjent Ref.nr.. Kontroll av midlertidig oppstilt løfteinnretning Spesielt verneutstyr for operasjonen Tiltak mot arbeidsbetinget sykdom Merknader: Andre krav/forberedelser GODKJENNING / FULLMAKT Område/driftsansvarlig Leder: 3 Merknader/forutsetninger: Annen stilling: TILTAK FØR OG UNDER ARBEID A B Arbeidssted er klarert i henhold til pålegg Områdetekniker kl.: Signatur: Arbeidet er klaret med SKR SKR tekniker kl.: Signatur: Pålegget er forstått og er/vil bli utført Utførende fagperson Navn: (blokkbokstaver) 4 FORNYET KLARERING / MIDLERTIDIG AVSLUTNING Fornyet klarering ved gjenopptagelse Dato/kl. Område- Utførende SKR tekniker fagperson tekniker Midlertidig avslutning Område- Utførende Dato/kl. SKR tekniker fagperson tekniker FERDIGSTILLING A B Alle låser/merker fjernes Ja Nei Utstyr klar for drift Ja Nei Områdetekniker kl.: Signatur: 5 Arbeidet er klarert med SKR SKR tekniker kl.: Signatur: Arbeid er ferdig Arbeidssted er ryddet/sikret Utførende fagperson Signatur: Original: Arbeidsstedet Kopi: Arbeid ikke ferdig 75

23 VEDLEGG 3: VEILEDNING TIL UTFYLLING OG BRUK AV SKJEMA FOR ARBEIDSTILLATELSE Del 1 - fylles ut av søker NIVÅ 1 NIVÅ 2 Søker navn Disiplin Telefonnr Arbeidsbeskrivelse Utstyr/ verktøy Innretning Område/ modul Dekk Nr.utstyr, rørlinje e.l. Sone Vedlegg Sikker Jobb Analyse nr. Krever forhånds-godkjenning fra elektro Arbeidsordre nr Operasjon nr Her krysses av for aktuell type arbeid Her krysses av hvis arbeidet krever arbeidstillatelse nivå 2 sammen med en kort beskrivelse av hvilken type arbeid arbeidstillatelsen omfatter eks. malingsarbeid Navn på søker i blokkbokstaver Navn på disiplin/ avdeling som søker/ skal utføre arbeidet Intern telefonnummer for søkeren Klar og entydig beskrivelse av arbeidet som skal utføres Kort beskrivelse av verktøy og utstyr som skal brukes Betegnelse på den plattform hvor arbeidet skal utføres eks Valhall PCP Betegnelse på det område/ modul hvor arbeidet skal utføres Betegnelse på dekket hvor det arbeidet skal utføres Identifikasjon av linjenummer eller utstyr(tag) som det skal arbeides på Identifikasjon av soneklassifisering for området hvor arbeidet skal utføres Henvisning til vedlegg som P&ID, ISO tegning, eller lignende Kryss av i tilfelle behov for SJA. Registrer eventuelt SJA nr Arbeid på det elektriske anlegget krever forhåndsgodkjenning fra Autorisert Person Når det er avkrysset her signerer den elektroansvarlige i del 3 under Annen stilling ved forhåndsgodkjenning. Nr på eventuell arbeidsordre Nr på deloperasjon fra eventuell arbeidsordre 76

24 Isolasjon nr Nr på eventuell isolasjonserklæring Dag/ Natt/ Pågående arbeid Dato Fra Kl Til Kl Kryss av om arbeidet gjelder dag, natt og om det eventuelt er pågående arbeid Dato det søkes for Tidspunkt for start av arbeidet det søkes for Tidspunkt for avslutning av arbeidet av arbeidet det søkes for Del 2 A Drifts og sikkerhetsforberedelser - fylles ut av søker Avlasting av trykk Drenering/ tømming Rengjøring/ gassfriing Avstengning med enkel ventil/ dobbel B&B Blinding/ isoleringsplan Merking/ avlåsing Utlufting/ ekstra ventilasjon Forebygge utslipp av olje/ gass i området Tiltak mot radioaktiv stråling Inspeksjon av arbeidstedet hver time Gassmåling før/ under arbeidet Utkopling av sikkerhetssystem Ved behov for trykkavlasting av utstyr/ system Ved behov for drenering/ tømming av utstyr/ system Ved behov for rengjøring/ gassfriing av utstyr/ system Ved behov for avstengning med enkel ventil eller dobbel block & bleed ventil Ved behov for mekanisk driftsblinding med bruk av isolasjonserklæring Ved behov for merking eller avlåsing av utstyret som det arbeides på Ved behov for ventilasjon eller utlufting, eller ved behov for bruke ekstra ventilasjon Ved behov for spesielle forholdsregler for å forebygge utslipp av olje/ gass (f. eks prøvetaking) Ved behov for tiltak mot radioaktiv stråling (f.eks ved arbeid med lavradioaktive avleiringer, bruk av isotop etc. Ved behov for regelmessig inspeksjon av arbeidssted. angi inpeksjonsintervall Kryss av for aktuell gassmåling og eventuell intervall mellom hver gassmåling Kryss av om utkoplingen utføres lokalt i felt eller i SKR. Videre angies det hvilke system det gjelder, sted på installasjonen som blir påvirket av utkoplingen og nødvendig kompenserende tiltak 77

25 Del 2 B Drifts og sikkerhetsforberedelser - fylles ut av søker Gassmåler nr på arbeidsstedet Verifisere mekanisk isolering Ved krav om kontinuerlig gassmåling hvor gassmålerens identifikasjonsnummer påføres Ved mekanisk isolering skal dette verifiseres av utførende fagperson. Dette gjøres normalt ved at områdetekniker viser / demonstrerer for utførende fagperson at anlegget / systemet er isolert og trykkløst. For større uoversiktlige isoleringer skal områdetekniker gå gjennom filosofi for isoleringen og forklare hvor det er energi mot de ytre barrierene. Etterpå skal områdetekniker fysisk vise utførende de viktigste barrierene og avblødninger. Ved pågående jobber på store isoleringer over flere skift skal utførende og områdetekniker gå gjennom eventuelle endringer på barrierer før arbeid påbegynnes. Elektrisk utkopling/ låsing Brannapparat/ tiltak mot brann Sveiseapparat plasseres sikkert og jordes Kontinuerlig vakt/ radioforbindelse Drenering/ sluk i området dreneres/ tildekkes Avsperring/ skilting/ PA-annonsering Ved behov for elektrisk utkopling Ved behov for tiltak for å unngå brann. Tiltakene må stå i forhold til arbeidet og området det skal arbeides Ved bruk av elektrisk sveiseapparat Ved behov for brannvakt, entringsvakt, sikkerhetsvakt for arbeid over sjø eller det er krav til at utførende fagperson skal kunne kontaktes via radio Ved behov for å å plugger/ dekke til dreneringspunkter og sluk i området i forbindelse ved varmt arbeid Ved behov for å sperre av og/ eller skilte område som det skal arbeides i. Arbeid som kan medføre fare for personell, krever avsperring av området. Avsperring kan også gjelde tilstøtende områder, over, under eller på siden av arbeidsområdet. Avsperring skal fortrinnsvis gjøres ved bruk av rød og hvit plastkjetting. Fysisk barriere ved bruk av stillasmateriell benyttes der det kan være fare for fall til lavere nivå ved at f.eks. dørkplater eller rekkestøtter er fjernet. Alle sperringer skal ha skilt som viser eier av sperring, telefonnummer/kanal til eier. Skilt kan også innehold opplysninger som gir tilgang for personellgrupper. Sperringer som fysisk stenger rømningsveier skal merkes med alternativ rømningsvei. Sperring av rømningsvei skal godkjennes av O.A/HMS rådgiver. 78

26 Koordinering med SKR/ Områdetekniker Følge krav til arbeid over sjø/ i høyden HMS datablad lest og tilgjengelig Prosedyrer/ sjekklister for operasjon kjent Kontroll av midlertidig opphengt løfteutstyr Følge krav til entring Spesielt verneutstyr for operasjonen Tiltak mot arbeidsbetinget sykdom Andre krav/ forberedelser Ved behov for spesielt samarbeid og koordinering mellom utførende fagperson og SKR og/ eller områdetekniker Ved behov for å følge krav som gjelder for arbeid over sjø/ i høyden Ved behov for HMS datablad, hvor dette skal være tilgjengelig på arbeidsstedet, gjennomgått og, forstått av utførende fagpersonell Ved behov for at HMS direktiv, instrukser, sjekklister og andre prosedyrer skal være gjennomgått og forstått av utførende fagperson Ved bruk av midlertidig rigget løfteutstyr som krever godkjenning av kompetent person Ved behov for å følge krav som gjelder for entring Ved behov for spesielt verneutstyr utover personlig verneutstyr hvor type utstyr påføres Ved behov for tiltak som forebygger arbeidsbetinget sykdom hvor konkrete tiltak påføres Ved behov for andre krav og/ eller forberedelser Områdeansvarlig gjennomgår søknaden slik den er fylt ut av søker, og sjekker at det er påført nødvendige drifts- og sikkerhetsforberedelser jamfør forklaringen ovenfor. Han kan påføre ytterliggere tiltak ut over det som søker har spesifisert. Han kan også stryke tiltak ved å sette strek over tiltaket og markere med sine initialer like bak teksten for tiltaket iskjemaet, slik at det fremgår i den etterfølgende behandling hvem som har strøket tiltaket. Det presiseres at det er nødvendig med en god dialog mellom søker og områdeansvarlig og eventuelt HMS funksjon (verneleder)i planleggingsfasen slik at det er en gjensidig forståelse for de tiltak som kreves i arbeidstillatelsen. Del 3 Fullmakt/ Godkjenning fylles av godkjenningsinstans Område/ Driftsansvarlig leder Annen stilling HMS funksjon Signatur fra områdeansvarlig som innebærer at han har forhåndsgodkjent arbeidstillatelsen Signatur fra eventuelle andre relevante stillinger (f.eks autorisert person elektro) Signatur fra HMS funksjon (verneleder) som innebærer at han har kvalitetsikret og vurdert arbeidstillatelsen i forhold til helse, miljø og sikkerhet 79

27 Plattformsjef Merknader/ forutsetninger Signatur fra plattformsjef som innebærer at han har forhåndsgodkjent arbeidstillatelsen Eventuelle merknader/ forutsetninger gitt ved forhåndsgodkjenningen (f.eks i forhold til samtidige aktiviteter) 80 Del 4 Tiltak før og under arbeid signeres ut av involvert personell Områdetekniker kontrollerer at arbeidstillatelsen er korrekt utfylt, har nødvendige godkjenningssignaturer og vurderer om arbeidet kan iverksettes sett i forhold til andre pågående aktiviteter i området. Områdetekniker gjennomfører sine drifts- og sikkerhetsforberedelser og påfører sine initialer i felt for dette i skjemaets del 2A når tiltakene er gjennomført. Ved lokal utkopling av sikkerhetssystem signerer Områdetekniker for foretatt utkopling i felt for dette i skjemaets del 4A. Dersom utkoplingen skal skje senere i arbeidet påføres dette i merknadsrubrikken. Ved påkrevd gassmåling foretaes dette. Ved entringer registreres resultat av gassmålinger i skjemaets del 4B sammen med klokkeslett og initialer. Områdetekniker gir sin klarering av arbeidet ved å signere i feltet Arbeidssted er klarert i henhold til pålegg.under del 4A. Her angies også klokkeslett. Områdetekniker beholder en normalt kopi av arbeidstillatelsen etter at denne er signert av utførende fagperson ved start av arbeidet. Utførende fagperson gjennomfører sine drifts- og sikkerhetsforberedelser og påfører sine initialer i felt for dette i skjemaets del 2B når tiltakene er gjennomført. Dersom det er tiltak som skal utføres etter at arbeidet er kommet i gang,for eksempel PA-annonsering, tilkjennegir signaturen at den utførende er kjent med tiltaket og vil iverksette det på det aktuelle tidspunktet. Før arbeidet kan startes opp påfører utførende fagperson sitt navn med blokkbokstaver i feltet Pålegg er forstått og er/vil bli utført under del 4A. SKR tekniker kopler ut eventuelle sikkerhetssystem i SKR og signerer for foretatt utkopling i felt for dette i skjemaets del 4A. Dersom utkoplingen skal skje senere i arbeidet påføres dette i merknadsrubrikken. Når det er klarert at arbeidet kan starte,

28 signerer SKR tekniker i feltet Arbeidet er klarert med SKR i skjemaets del 4A, her angies også klokkeslett. SKR-tekniker oppbevarer normalt en kopi av arbeidstillatelsen Del 5 Ferdigstilling fylles ut av involvert personell Utførende fagperson fyller ut del 5 B når arbeidet er avsluttet. Her krysses det av for at arbeidsstedet er ryddet (heri inngår at eventuelt avfall er kildesortert) og sikret samt for om arbeidet er ferdig/ikke ferdig. Deretter signerer utførende fagperson. Områdetekniker angir i skjemaets del 5 A om låser/merker er fjernet og om utstyret er klart for drift/ikke klart for drift. Eventuelt lokalt utkoplete sikkerhetssystem tilbakestilles og det signeres for dette i skjemaets del 4A. Deretter påfører han klokkeslett og signerer i del 5A. SKR tekniker tilbakestiller sikkerhetssystem og signerer for dette i del 4A. Deretter signerer han i skjemaets del 5A. 81

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2016 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2014 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 2 ENTRING

HMS DIREKTIV 2 ENTRING ENTRING HMS DIREKTIV 2 ENTRING Direktiveier pr. 01.01.2015 Rune Espeland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet skal

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

088 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Original versjon

088 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Original versjon 088 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Original versjon 1 Nr.: 088 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr.: 5 Rev. dato: 22.06.2015 Side: 2 FORORD Denne

Detaljer

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. SJA 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Arbeidstillatelse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011

Arbeidstillatelse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011 Arbeidstillatelse Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 1.5.2010 Inkludere entring og arbeid i høyden og HSE instruks for Gyda Nytt dokumentnr/struktur Navn Tittel Dato Utarbeidet

Detaljer

Isolasjonserklæring. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-012

Isolasjonserklæring. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-012 Isolasjonserklæring Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-012 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 1.5.2010 Nytt skjema/ skilt ut krav til hvordan isolering utføres Navn Tittel Dato Utarbeidet av Magne Gundersen HMS

Detaljer

Isolering av Prosess og Hjelpeutstyr

Isolering av Prosess og Hjelpeutstyr Isolering av Prosess og Hjelpeutstyr Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-016 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010 Ny Navn Tittel Dato Utarbeidet av Øyvind Aasarød Teknisk autoritet, prosess Revidert av

Detaljer

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER KJEMI- KALIER Direktiveier pr. 01.01.2014 Eivind Nilsen Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2015 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT

Detaljer

Felles modell for arbeidstillatelser (AT)

Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Tittel: Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.: Arkivnr.: Gradering: Åpen Distribusjon: Kan distribueres fritt Utgivelsesdato: Rev. dato: Rev. nr.:2 Eksemplarnr.:

Detaljer

Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer

Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer Nyhamna Per Sælevik Utsagn Human rather than technical failures now represent the greatest threat to complex and potentially hazardous systems James Reason 1995

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

Sikker Jobbanalyse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013. Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010

Sikker Jobbanalyse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013. Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010 Sikker Jobbanalyse Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010 Navn Tittel Dato Utarbeidet av Magne Gundersen HMS rådgiver Revidert av Terje Løvereide Operation manager

Detaljer

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR VERNE UTSTYR Direktiveier pr. 01.01.2015 Ken Milne Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Prosedyre for sikker jobb analyse Oversikt

Prosedyre for sikker jobb analyse Oversikt Prosedyre for sikker jobb analyse Oversikt Business Process ACT.02 Owner Britt Harstad Rev. code 05 Nivå 4.2 Approved by Ivar Helge Hollen Issue Date 24.01.2006 Discipline HMS Doc. No. 37-1A-NS-F03-00013

Detaljer

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap NFLB-konferanse 09.02.2006 Terje W. Meldahl 2007-02-09 Prosjektet startet etter vellykket samarbeid med boreentreprenørene

Detaljer

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING ENERGI ISOLER. Direktiveier pr. 01.01.2016 Egil Songe-Møller Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

En felles modell for Sikker Jobb. Analyse. Presentasjonspakke oktober 2003

En felles modell for Sikker Jobb. Analyse. Presentasjonspakke oktober 2003 En felles modell for Sikker Jobb Analyse Presentasjonspakke oktober 2003 Hovedpunkter Begrep og terminologi Krav til bruk av SJA Krav til metode Gjennomgang av arbeidsprosess og SJA skjema Oppsummering

Detaljer

Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/

Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/ Foto: Øyvind Hagen / Statoil Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/12-2010 Gunnar Nakken Produksjonsdirektør Gullfaks 1- Classification: Internal (Restricted Distribution) 2011-02-16 Arbeid på

Detaljer

Sikker Jobb Analyse (SJA)

Sikker Jobb Analyse (SJA) Sikker Jobb Analyse (SJA) 2 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL, OMFANG OG GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 1.2 UTGIVELSE OG OPPFØLGING... 3 2 FORKORTELSER, DEFINISJONER OG BEGREPER... 3 2.1 FORKORTELSER... 3 2.2

Detaljer

Lyskastere bør plasseres så lavt sompraktisk mulig og være så lette som mulig

Lyskastere bør plasseres så lavt sompraktisk mulig og være så lette som mulig Fase: Design Lyskasteren ble ansett som en potensiell fallende gjenstand ved montering, men den ble ikke dimensjonert i forhold til de kreftene som kunne oppstå. Gjennomgå alle fastmonterte gjenstander

Detaljer

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING ENERGI ISOLER. Direktiveier pr. 01.01.2014 Egil Songe-Møller Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 2011/00505/425.1/HNA Henning Natvig 24.september 2015 Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage 1. Innledning Dato for tilsynet: 8. 9. 11. 9. 2015 Kontaktpersoner

Detaljer

Anbefalinger fra Norsk olje og gass sitt bransjeprosjekt. Willy Røed, prosjektleder

Anbefalinger fra Norsk olje og gass sitt bransjeprosjekt. Willy Røed, prosjektleder Anbefalinger fra Norsk olje og gass sitt bransjeprosjekt Willy Røed, prosjektleder Antall lekkasjer > 0,1 kg/s siden 1996 Umiddelbare omstendigheter, lekkasjer 2008 2013 n=71 Modell for god sikkerhetsstyring

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER: Felles modell for sikker jobb analyse (SJA)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER: Felles modell for sikker jobb analyse (SJA) ANBEFALTE RETNINGSLINJER: Felles modell for sikker jobb analyse (SJA) Nr.: 090 Gjeldende fra dato: 05.11.03 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 Innhold 1 Innledning...3 1.1 Formål, omfang og gyldighetsområde...3

Detaljer

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER Revisjon 2 19.11.2007 Denne beste praksis skal ivareta alle faser fra design fase til fjerning av utstyr. (i.e. design, fabrikasjon, pakking, transport,

Detaljer

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen?

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? HMS dagen 2015 Harald Myklebust DOM Group Offshore AS Tlf. 4147 7112 Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? Hadde jeg hatt den total fasit, hadde jeg nok ikke

Detaljer

Prosedyre for styring av arbeid Oversikt

Prosedyre for styring av arbeid Oversikt Prosedyre for styring av arbeid Oversikt Business Process ACT.02 Owner Britt Harstad Rev. code 07 Nivå 4.2 Approved by Tor Finn Isaksen Issue Date 06.09.2006 Disipline HMS Doc. No. 37-1A-NS-F03-00014 Review

Detaljer

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak:

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: 1. Arbeidsplanlegging / arbeidsutførelse/ lederansvar 2. Kunnskap/ / lederansvar 3. Kunnskap/ 4. Kunnskap/ (M/O) 5. Styringssystemer 6.

Detaljer

Prosedyre Risikohåndtering

Prosedyre Risikohåndtering Ref.id.: KS&SMS-3-2.6-09 Prosedyre Side 1 av 5 1. Hensikt Identifisere fare, vurdere risiko og sikre at tiltak iverksettes for å redusere risiko, slik at arbeider og operasjoner kan utføres på en trygg

Detaljer

Utfordringer offshore Stillasdagene 2010-16 17. september 2010 - Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Utfordringer offshore Stillasdagene 2010-16 17. september 2010 - Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Utfordringer offshore Stillasdagene 2010-16 17. september 2010 - Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Inge Pettersen Prosesseier Drift, Vedlikehold og Modifikasjoner (DVM) TNE PRT POMM Statoil ASA Kopi:

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING ENERGI ISOLER. Direktiveier pr. 01.01.2015 Egil Songe-Møller Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

090 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for sikker jobb analyse (SJA)

090 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for sikker jobb analyse (SJA) 090 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for sikker jobb analyse (SJA) Original versjon Nr: 090 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 03.10.2017 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Felles modell for sikker jobb analyse (SJA)

Felles modell for sikker jobb analyse (SJA) Tittel: Felles modell for sikker jobb analyse (SJA) Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.: Arkivnr.: Gradering: Åpen Distribusjon: Kan distribueres fritt Utgivelsesdato: Rev. dato: Rev. nr.: 1 Eksemplarnr.:

Detaljer

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2017 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav 1 GENERELT Formål

Detaljer

Prosjekt HC-lekkasjer

Prosjekt HC-lekkasjer Prosjekt HC-lekkasjer Sikkerhetsforum, 15. november 2012 Aud Nistov Norsk olje og gass Prosjektorganisering Norsk olje og gass Operations Committee Styringskomite Norsk olje og gass HSE Managers Forum

Detaljer

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001 Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 14.09.2010 Side: 1-6 Formål/hensikt Vernerunder gjennomføres for å sikre jevnlig og rutinemessig gjennomføring av særlig de fysiske sidene ved arbeidsmiljøsituasjonen

Detaljer

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen for Norges Bilbransjeforbund Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond Versjon

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport - Statoil Brage - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og brann- og eksplosjonsbeskyttelse Aktivitetsnummer 001055006 Gradering Offentlig

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

MTO diagram hendelse på Deepsea Bergen 28.2.2009

MTO diagram hendelse på Deepsea Bergen 28.2.2009 Hendelse- og årsaksanalyse Januar 2009 Ny vaskemetode for vinduer til kabiner innført Ny vaskemetode fungerer ikke tilfredsstillende RUH 153/09 Synerginr. 148502 Dato: 25.2.09 Alle involverte skal delta

Detaljer

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Bakgrunnen for møte 14 I forrige episode av Tertitten Contractors (episode 5) så vi nærmere på hvordan vi kan lære mest mulig av feilhandlinger begått

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Kurs i prosessikkerhet

Norsk olje og gass plan for opplæring. Kurs i prosessikkerhet Norsk olje og gass plan for opplæring Kurs i prosessikkerhet Versjon nr: 1 Dato: 20. september 2017 Norsk olje og gass plan for opplæring Kurs i prosessikkerhet Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Sikkerhet ved løfteoperasjoner mellom supplyfartøy og innretning

Sikkerhet ved løfteoperasjoner mellom supplyfartøy og innretning KTF 28. og 29. mars 2007 Sikkerhet ved løfteoperasjoner mellom supplyfartøy og innretning K&L Nettverket Kurt Bjørheim Sikkerhet ved løfteoperasjoner mellom supplyfartøy og innretning 2 Nøkkeltall for

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Utfordringer med dagens praksis sett i lys av hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel i 2008-2012

Utfordringer med dagens praksis sett i lys av hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel i 2008-2012 Utfordringer med dagens praksis sett i lys av hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel i 2008-2012 Willy Røed, PhD - Konsulent i Proactima - Førsteamanuensis II ved UiS wr@proactima.com Konklusjon Dagens praksis

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer E06 03.10.14 For implementering GMGSA GMPEJ GMMHR A05 25.09.14 For høring GMGSA GMPEJ GMMHR E04 15.05.06 For implementering GMPEJ

Detaljer

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett.

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett. HMS 06-12 OPPLÆRINGSPLAN BEGRENSET ADGANG Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Å gi kandidater, som ikke har høyspenningsbakrunn,

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Bruk av faste og midlertidig festepunkt

Bruk av faste og midlertidig festepunkt Bruk av faste og midlertidig festepunkt 8.1 Faste festepunkter for løfteinnretning Før et fast festepunkt (eksempelvis løfteøre, løftebjelke eller innstøpt hylse i betong) for løfteinnretning tas i bruk

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer.

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. E04 15.05,2006 Implementering PEJA JOSK BJVI A03 14.7.2005 For kommentarer JOSK BEWE BJVI OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET DATTERSELSKAP

Detaljer

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS E13 01.12.11 Revisjon GMTSC GMUBE GMKBE E12 23.06.11 Revisjon GMTSC GMROJ GMKBE E11 21.03.11 Implementering GMKBE

Detaljer

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA Nytt barrierenotat Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle

Detaljer

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt E07 23.03.11 Etter hendelse nr 205664 GMTBO GMLET GMKVI E06 31.08.09 Sammenslåing av -13 og - 14 GMTBO GMLET GMKVI E05 30.09.08 For

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Statfjord A - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet (001037021) Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Dräger Safety Norge AS er ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 sertifisert.

Dräger Safety Norge AS er ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 sertifisert. Dräger kurskatalog 2015 2 Vår historie: Siden 1889 har Dräger stått for "Teknologi for livet". I løpet av denne tiden har en kontinuerlig innovasjons ånd gjort at vår familiedrevne bedrift har utviklet

Detaljer

Classification: Internal. Kurs for brukere av Norsok standard R005 Sikker bruk av løfte og transport utstyr på petroleumsanlegg på land Åpning

Classification: Internal. Kurs for brukere av Norsok standard R005 Sikker bruk av løfte og transport utstyr på petroleumsanlegg på land Åpning Classification: Internal Kurs for brukere av Norsok standard R005 Sikker bruk av løfte og transport utstyr på petroleumsanlegg på land Åpning 2 Hvordan oppfattes virkeligheten? Hvorfor utarbeidelse av

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Generelle krav til brannmessige rutiner i byggeperioden August 2009 Side 1 av 5 RUTINER VED OMBYGGING OG REHABILITERING Ved rehabilitering av bygninger ved UiO skal

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING Utgitt xx. September 2017 1 Forord Denne håndboken er utviklet med bransjedeltagelse fra operatørene og i samarbeid

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med risikoforståelse og kompetanse i Aker Drilling 417001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett.

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett. Dokumentnummer: 1169477 rev. 11 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn ombord på Scarabeo 5 innen forebygging av akutte utslipp Aktivitetsnummer 401001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011 Exp-motorer Betingelser for en eksplosjon Eksplosjonstrekanten: 1. Eksplosiv atmosfære/ brennbart materiale - gass, damp eller støv 2. Oksygen 3. Tennkilde - gnist,

Detaljer

Prosedyre for medbringelse av personlig elektronisk utstyr offshore

Prosedyre for medbringelse av personlig elektronisk utstyr offshore Prosedyre for medbringelse av personlig elektronisk Dato: 2016-08-25 Rev. nr.: 01 Dokument nr: S-360 Side 2 av 5 Om dette dokumentet Formål: Gyldighet: Hjemmel: Avvik: Dette dokumentet beskriver rutiner

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Asbjørn Ueland. Deltakere i revisjonslaget Bård Johnsen, Espen Landro og Asbjørn Ueland 9.10.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Asbjørn Ueland. Deltakere i revisjonslaget Bård Johnsen, Espen Landro og Asbjørn Ueland 9.10.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med instrumenterte sikkerhetssystemer Gullfaks A Aktivitetsnummer 001050024 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Innledning Pipetech International søker om ny tillatelse til å håndtere LRA (Lav Radioaktivt Avfall) offshore, en videreføring av Godkjenning GP10-01

Detaljer

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet.

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet. Dokumentnummer: 1178330 rev. 12 Side: 1 av 8 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for idriftsettelse og melding av elektriske anlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr:

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr: Godkjenner: Godkjent: Side: 1 av 11 Formål/hensikt en med denne rutinen er å sikre at alle utføres uten at bruker løper noen risiko. Målgruppe Alle ansatte. Definisjoner N/A Ansvar Ansvaret for at denne

Detaljer

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS E17 03.06.14 For implementering GMBTR GMTSC GMTSC E16 11.02.14 For implementering GMTSC GMBTR GMTSC E15 03.02.14

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Nei Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 5. Bransjenr. (NACE-koder): 17.2 Forrige kontroll:

Nei Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 5. Bransjenr. (NACE-koder): 17.2 Forrige kontroll: 1 Rapport nr.: 2007.101.I. SFT Virksomhet: Røros Tweed AS Bedriftsnummer: 923 250 182 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: Tollef Bredalsvei 8 7374 Røros Nei SFTs saksnr.: Anleggsnummer:

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Innledning... 2 Hva skal risikovurderes?... 2 Hvem skal utføre risikovurderingen?... 2 Hvordan skal risikovurderingen gjennomføres?... 3 Oppfølging... 4

Detaljer

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg Prosedyre for arbeid på eller nær høyspenningsanlegget E05 15.03.12 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E04 25.07.11 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E03 08.01.02 Implementering KEVI JPSO TEBR E02 19.05.98

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Høringsfristen er 1. desember 2015.

Høringsfristen er 1. desember 2015. Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 01.10.2015 2015/32332-3 Nina Hanssen Åse Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 33-16 52 74 52 51 Høringsinstanser i henhold til liste Høring- Forslag om oppheving

Detaljer

Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt.

Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruks Godkjent av: Vestgren, Håvard Side: 1 av 6 1. Hensikt og omfang Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruksen

Detaljer

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Ålesund kommune Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA Onr 133542/A015284 Oppdragsnummer: 133542/A015284 Prosjektansvarlig

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2017 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav 1 GENERELT

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0%

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0% / * Kjønn Crosstabulation / / Kjønn Mann Kvinne 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 2349 216 2565 91,6% 8,4% 100,0% 1406 45 1451 96,9% 3,1% 100,0% 5817 642 6459 90,1% 9,9% 100,0% / * Alder Crosstabulation

Detaljer

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR Dok. ansvarlig: Einar Magnus Dahl Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 SIKKERHETSINSTRUKS - PERSONSIKKERHET - PERSONLIG

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MOTORMANN. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Sikkerhetsfamiliarisering Hovedområdet omfatter skipets alarminstruks, brann- og sikkerhetsplan og

Detaljer