Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra Hva regulerer forskriften?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?"

Transkript

1 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig til små og mellomstore bedrifter) og enmannsbedrifter Hva regulerer forskriften? Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer er en forskrift med bestemmelser for beskyttelse av arbeidstakere og andre personer mot risiko for brann, eksplosjon og lignende hendelser som kan oppstå der hvor brennbare /eksplosjonsfarlige stoffer er i bruk eller er tilstede /lagret på arbeidsplassen. Forskriften er hjemlet i eksisterende arbeidsmiljølov, brann og eksplosjonsvern loven, samt el.tilsynsloven Hva er brennbare /eksplosjonsfarlige stoffer? Forskriften gir detaljert definisjon på brennbare stoffer, som på grunn av de iboende egenskaper, eller ved bearbeiding kan skade mennesker og materielle verdier i form av brann eller eksplosjon. Brennbare stoffer inkluderer: oljeprodukter, maling, brennbare gasser (flytende gasser ), løsningsmidler, og brennbart støv som når det er blandet med luft kan danne en brennbar eller eksplosjonsfarlig atmosfære. For eksempel kan det ved maling av korn i mølle oppstå en eksplosjonsfarlig støvatmosfære, eller ved pussing av tre i en trebearbeidingsbedrift. Hva er en eksplosiv atmosfære? En eksplosiv atmosfære er en akkumulering av gass, væsketåke, støv eller damp blandet med luft i en blanding som er eksplosjonsfarlig og kan antennes ved hjelp av en tennkilde. En brennbar atmosfære behøver ikke alltid ende i en ren eksplosjon, men dersom den brennbare blandingen den antenner, vil flammene raskt kunne spre seg gjennom den brennbare atmosfæren, og dersom dette skjer i et lukket område (f. eks i et prosessanlegg eller inne i et utstyr), vil den hurtige spredningen av flammer og økningen av trykket bl.a som følge av turbulens, kunne resultere at forbrenningen øker i fart og fortoner seg som en eksplosjon. Dvs at eksplosjonstrykket også skaper skader ikke bare flammene fra forbrenningsprosessen som sådan. Hvor anvendes bestemmelsene i den nye forskriften? Forskriften skal anvendes på de fleste arbeidsplasser hvor brennbare/eksplosjonsfarlige stoffer er til stede, eller kan oppstå med unntak av områdene nevnt under 2.

2 2 Hva er hovedkravene i forskriften for arbeidsgivere og enmannsbedrifter? Du må: utføre en risikovurdering for arbeidsaktiviteter hvor brennbare/eksplosjonsfarlige stoffer er involvert (ref forskriftens 6 og 7 ) utføre tiltak for å eliminere eller redusere risikoen for ansamling av brennbare stoffer så mye som praktisk mulig ( 7 ) fremskaffe utstyr og lage prosedyre dersom det skulle skje farlige situasjoner, eller en ulykke lære opp arbeidstakerne og gi dem tilstrekkelig informasjon i behandling og arbeid i områder med brennbare/eksplosjonsfarlige stoffer (ref forskriften 14 ) klassifisere i soner områder hvor eksplosiv atmosfære kan oppstå, og merke hvor den eksplosjonsfarlige sonen starter, se kap 3 12 samt 19 i forskriften forhindre antennelser ved kontroll / beskyttelse av alle tennkilder (ref 15 og 16) varsle arbeidstakere med signal og rømningsveier hvis en farlig situasjon skulle oppstå ( 15 ) redusere virkningen av en eksplosjon hvis den skulle oppstå ( 7 ) dokumentere tiltakene i et eksplosjonsvern dokument (ref forskriften 9 ) Hva omfattes av risikovurderingen? Risikovurderingen er en identifikasjon og nøye gjennomgang av de brennbare/eksplosjonsfarlige stoffene som er tilstede, eller som sannsynligvis vil komme til å være tilstede på arbeidsplassen. Arbeidsaktivitetene hvor stoffene er involvert, og eventuelt hvor det kan oppstå feil som kan forårsake brann, eksplosjon eller andre hendelser som kan skade mennesker eller materielle verdier. Hensikten er gi deg grunnlag til å eliminere sikkerhetsrisikoen for brennbare stoffer så mye som praktisk mulig. Det må tas hensyn til følgende momenter: farlige egenskapene til stoffene på hvilken måte de er brukt eller lagret muligheten for at farlig atmosfære kan oppstå alle mulige tennkilder Du må utføre en risikovurdering uavhengig av mengde av brennbare/eksplosjonsfarlige stoffer tilstede. Du vil da se om eksisterende tiltak er tilstrekkelige, eller om det må foretas mer undersøkelser, eventuelt utføre risikoreduserende tiltak. Så vel som vurdering av normale aktiviteter på arbeidsplassen, må du også vurdere ikke-rutineaktiviteter, slik som vedlikeholdsarbeid hvor det er større potensiale for at brann og eksplosjon kan oppstå. Når skal jeg utføre risikovurdering?

3 3 Dersom du ikke allerede har utført en detaljert risikovurdering rundt dette, skal du utføre dette for din virksomhet. Fra og med 1.juli Dette må utføres med grunnlag i de brennbare/eksplosjonsfarlige stoffenes tekniske data og spesifikasjoner, samt de generelle bestemmelser i den nye forskriftens, kapittel 2 Du må oppdatere risikovurderingen jevnlig. Dersom det blir foretatt endringer ved utvidelser, ombygninger, endringer av produksjonsmetoder, eller ved bruk av andre stoffer eller stoffblandinger, må du foreta risikovurdering før endringene foretas. Dersom risikovurderingen viser at det må gjøres tiltak, må disse utføres før arbeidet startes. Hva skal dokumenteres vedrørende sikkerhet mot eksplosjoner? Følgende skal dokumenteres skriftlig i et eksplosjonsverndokument i henhold til forskriftens 9, som en del av den eksisterende HMS dokumentasjonen på bedriften: at tiltak er utført for å eliminere eller redusere risiko for eksplosjoner forårsaket av de brennbare stoffene som eventuelt finnes på bedriften. - klassifisere (soneinndele) ethvert område hvor det er sannsynlig at eksplosiv atmosfære er tilstede kontinuerlig, tidvis, eller ved uhell/lekkasjesituasjoner - at alle tennkilder er beskyttet eller eliminert i de klassifiserte områdene - at spesielle tiltak er foretatt for å koordinere sikkerhetskrav der arbeidstakere deler en arbeidsplass, for å verne arbeidstakerne mot eksplosiv atmosfære. Informasjon og dokumentasjon som viser at arbeidsplassen og arbeidsutstyr (inkludert personell) vil være tilstrekkelig sikret mot risiko forårsaket av eksplosjoner hvis de skulle inntreffe. Hvilke sikkerhetstiltak kreves i forskriften? Det kreves av deg at du forsikrer at sikkerhetsrisikoen for brennbare/eksplosjonsfarlige stoffer er eliminert eller, hvor dette ikke er mulig, gjøres tiltak for å kontrollere risikoen og redusere skadevirkningene fra eventuell brann, eksplosjon, forårsaket av disse stoffene så langt som dette er praktisk mulig. Erstatningsstoffer Den beste løsningen for å eliminere risiko, er å erstatte brennbare/eksplosjonsfarlige stoffer med stoffer som er mindre farlige, eller benytte prosesser som eliminerer risiko ved ventilasjon, nøytralgasserstatnig eller lignende. Et alternativ er å konstruere prosessutstyr slik at prosessen er mindre farlig. Dette kan inkludere for eksempel endring fra å produsere i serier til ha kontinuerlig lukket / mettet atmosfære produksjon, eller endre måten eller sekvensen hvor det farlige stoffet er brukt. Men dersom du utfører slike tiltak, må du også forsikre deg om at ikke ny sikkerhetseller helserisiko oppstår, eller økes. Der hvor brennbare/eksplosjonsfarlige stoffer blir håndtert eller lagret for å brukes som brennstoff, er det ofte ikke mulighet for å eliminere eller redusere mengden. Dersom ikke risiko kan elimineres totalt, bør du utføre følgende kontroll og reduksjonstiltak for å redusere risiko:

4 4 Kontrolltiltak I det følgende listes kontrolltiltak i prioritert rekkefølge hvor disse er tilpasset aktivitetens eller virksomhetens særegenhet og for å underbygge resultatene av risikovurderingen: redusere mengden av farlig stoffer til et minimum; unngå eller minimalisere utslipp; kontrollere utslipp ved kilden; forebygg dannelsen av en eksplosiv atmosfære; samle opp og ledes bort til en sikker plass (f.eks ved hjelp av ventilasjon); unngå tennkilder; unngå uheldige omstendigheter som kan lede til fare (f.eks overskridelse av temperaturgrenser eller andre kontrollfunksjoner); stoffer som ikke passer sammen (kjemisk reaksjonære) må holdes adskilt. Tiltak for å redusere skadevirkningene Du bør anvende tiltak som er overensstemmende med risikovurderingen og passende for aktivitetens eller arbeidets særegenhet for å redusere skadevirkningene. Dette kan omfatte: hindre at brann og eksplosjon spres til andre produksjonsområder eller utstyr, eller til andre deler av arbeidsplassen redusere antall arbeidstakere som kan bli eksponert for en eksplosjon til et minimum; dersom det er et prosessanlegg, benytte anlegg og utstyr som kan hindre, ventilere, eller undertrykke en eksplosjon, eller ved å foreta riktig lay out av anlegget, lede eksplosjonen mot et åpent uhindret område slik at eksplosjonstrykket holdes lavt. Ved tiltak for å eliminere eller redusere risiko bør det tas hensyn til arbeidsplassens konstruksjon, utforming, vedlikehold og arbeidsprosess inkludert alle relevante anleggsutstyr, kontroll og vernesystemer. Hvilke teknisk/spesifikke tilleggskrav anvendes på områder hvor eksplosive atmosfærer kan forekomme? På arbeidsplasser hvor eksplosive atmosfærer kan forekomme bør du forsikre at: Områder hvor farlige eksplosive atmosfærer kan forekomme er klassifisert i soner basert på sannsynlighet og varighet. Områder klassifisert som eksplosjonsfarlige områder ( soner) skal, hvis ikke annet er verifisert som tilstrekkelig sikkert i eksplsojonsvensdokumentet, være beskyttet mot potensielle tennkilder ved å velge utstyr og beskyttelsessystemer (sikkerhetssystemer) som skal tilfredsstille kravene forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, fastsatt i1996. Utstyr (potensielle tennkilder) som er i bruk før 1. juli 2003 kan benyttes fortsatt under forutsetning av at en risikovurdering viser at det er sikkert i bruk. Hvor det er nødvendig skal områder som er klassifiserte som soner merkes med EX-skilt ved inngang til området. Arbeidstakere som oppholder seg i soneområder må være utstyrt med relevante klær for området, som ikke kan danne en elektrostatisk utladning som kan tenne eksplosiv atmosfære. Områder som skal tas i bruk hvor det er farlig eksplosiv atmosfære må bekreftes å være sikker av en kompetent person eller organisasjon som er kompetent til å verifisere at

5 5 området er sikkert. Den person som utfører denne verifikasjonen, må være kompetent til å vurdere det enkelte risikoområde på arbeidsplassen og den tilpassede kontroll og andre tiltak på stedet. Disse tilleggskrav eller overgangsbestemmelser blir iverksatt til ulike tidspunkt, avhengig av når arbeidsplassen blir tatt i bruk første gang. Arbeidsplass Arbeidsplass som allerede er i bruk før juli 2003 Arbeidsplass allerede i bruk før juli 2003, men modifisert før juli 2006 Arbeidsplass som tas i bruk første gang etter 30. juni 2003 Når forskriftskrav må være oppfylt Kravene må være oppfylt innen juli 2006 Kravene må være oppfylt fra tidspunktet modifiseringen finner sted. Kravene må være oppfylt når den blir tatt i bruk. Hvilket opplegg kreves for å være forberedt på ulykker, hendelser og farlige situasjoner? Du vil måtte supplere bestemmelsene og tiltakene i HMS forskriftene (og eventuelt storulykke forskriften) i forhold til denne forskriften dersom du skal være forberedt på at en eksplosjon skulle inntreffe og en følge - situasjon med brann eller farlig utslipp ble resultatet av hendelsen. For å være forberedt på slike situasjoner må du arrangere: passende varsel og kommunikasjonssystem; fluktanordninger, dersom risikovurderingen tilsier det; nødprosedyrer som må følges dersom det oppstår en fare; klær og utstyr som er spesielt beregnet for personer som er involvert i hendelser; praktiske øvelser Omfanget og art av nødarrangement bør være proporsjonalt til risikonivået. Informasjon om nødarrangement og prosedyrer bør du gjøre tilgjengelig for de ansatte, og kontakte redningspersonell med opplysning om at informasjonen finnes og fremskaffe nødvendig informasjonsmateriell til dem. Hvilken informasjon, instruksjon og øvelse er nødvendig for de ansatte eller andre på arbeidsplassen? Du må fremskaffe de ansatte (og verneombud), og andre på arbeidsplassen som er i risikoområdet riktig informasjon, instruksjon og øvelse slik at de er forberedt på tiltak som de må gjøre for å beskytte seg og andre og være forberedt. Dette omfatter:

6 6 navn på stoffer som blir brukt og den risiko som følge av bruk; tilgang til relevant HMS-datablad; detaljerte lovbestemmelser som omfatter de farlige egenskapene til stoffene; beslutninger av betydning ved risikovurderingen. Mange av disse momentene finnes allerede i arbeidsmiljøloven. Du må i noen tilfeller fremskaffe informasjon, instruksjon og øvelse til ikke-ansatte for å ivareta deres sikkerhet. Hvor dette måtte være behov for, må det være i forhold til nivået og type av risiko. Hvem skal håndheve Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære Arbeidstilsynet og Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap Petroleumstilsynet for olje/ gass raffineri og terminal anlegg på land i Norge Branntilsynet vil ha bestemmelser om brannberedskap. Hvilke følger får gjennomføringen av den nye forskriften for gjeldende forskrifter? Forskrift om industrielle støveksplosjoner er opphevet. Tilføyelse i forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen.

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid)

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid) best. nr. 551 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998, nr. 179 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Revidert - Juli 2015 1 Versjon 3 Juli 2015 De viktigste endringene i forhold til 2. utgave av temaveiledningen

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff FOR-2000-05-09 nr 0421 Historisk versjon Tittel: Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.) Fastsatt av Direktoratet for

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Første kapittel: Innledende bestemmelser Til 2 Virkeområde Forskriften gjelder for all dykking som faller

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer