Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer"

Transkript

1 Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Norges Bilbransjeforbund Februar 2011 Utarbeidet av Alpha Consult AS Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond 1

2 Forord Denne veiledningen er utarbeidet til bruk i bedrifter hvor det kan oppstå eksplosjonsfarlig atmosfære. Hensikten er å sette bedriften i stand til å unngå skader på mennesker, miljø og materiell som følge av eksplosjoner. Den er særlig utarbeidet med tanke på billakkeringsverksteder, men den kan i prinsippet brukes i alle typer bedrifter. I tilknytning til veiledningen er det utarbeidet et sett skjemaer og hjelpemidler til bruk i arbeidet med å kartlegge og risikovurdere bedriften med tanke på eksplosjonsfare. Det er også utarbeidet skjemaer og hjelpemidler for den dokumentasjon som skal til for å tilfredsstille regelverkets krav om dokumentasjon av sikkerhet. Alt materiell foreligger kun i digital form. Ved behov kan det skrives ut. Veiledningen er utarbeidet for Norges Bilbransjeforbund av en prosjektgruppe bestående av representanter for forbundet, bilbransjen, billakkleverandørene og leverandørene av utstyr til bransjen. Bjørn G. Larsen (Alpha Consult AS) har vært leder for prosjektet og stått for det praktiske arbeidet. NHO s arbeidsmiljøfond har gitt økonomisk støtte til utarbeiding av veiledningen. Oslo februar

3 Innholdsfortegnelse side 1. Litt om eksplosjonsfare 4 2. Hvilke regler gjelder 6 3. Er din bedrift omfattet av reglene? 7 4. Hva gjør du i praksis? Substitusjon Soneklassifisering Tekniske løsninger som kan forhindre dannelse av eksplosiv atmosfære Jakt på tennkilder eliminering av tennkilder Tekniske løsninger som kan begrense virkningene av en eventuell eksplosjon Skilting og oppmerking Opplæring og instruksjon Skriftlige instrukser Andre administrative tiltak Gjennomføring av handlingsplanen Eksplosjonsverndokumentet Litteratur referanser Vedlegg 14 3

4 1. Litt om eksplosjonsfare 1.1 Om eksplosjoner og eksplosjonsfarlige stoffer En eksplosjon er egentlig en meget hurtig forbrenning. En eksplosjonsfarlig atmosfære kan oppstå når vi har en blanding av oksygen og brennbar gass, damp eller aerosol. Støv kan også under noen omstendigheter forårsake eksplosjoner. For at det skal skje en eksplosjon trenger vi også en tennkilde. Dette kan vi illustrere ved branntrekanten (fig.1) Fig. 1 Branntrekanten Oksygen Vanlig luft inneholder ca. 21 % oksygen. Det er nok til å gi en eksplosiv blanding av luft med brennbar gass, damp eller aerosol. En rekke forskjellige stoffer kan forårsake eksplosive atmosfære. Væsker Billakker, industrilakker, grunninger, tynnere og rengjøringsmidler som er merket ekstremt brannfarlig, meget brannfarlig eller brannfarlig er eksempler på væsker som kan danne eksplosiv atmosfære i blanding med luft. Om en brannfarlige væsker kan være med å danne eksplosiv atmosfære er avhengig av flammepunktet. Dette er forklart nærmere i pkt 1.3. Aerosoler En aerosoler er ørsmå finforstøvede partikler. Ved sprøyting av lakk oppstår det sprøytestøv. Sprøytestøv er en aerosoler. Aerosoler oppstår også når du bruker spraybokser. En aerosoler i blanding med luft danner lett en eksplosive blandinger. Gasser En rekke forskjellige gasser kan danne eksplosive blandinger. Eksempler er naturgass og propan som ofte brukes i direktefyrte lakkeringskabiner og til oppvarming, butan som finnes sammen med propan som drivgass i spraybokser og acetylen som brukes til sveising Støv Støv kan også forårsake eksplosjoner. Slipestøv fra sparkel og gammel lakk samt kan teoretisk forårsake en eksplosjon. Derfor er det viktig med jevnlig rengjøring av ventilasjonskanaler. Slipestøv fra lettmetaller som aluminium og magnesium kan også være 4

5 årsak til eksplosjoner. Svært små/fine partikler gir større fare for eksplosjoner enn større partikler. 1.2 Hva er eksplosjonsgrenser? Ikke alle blandinger av brennbar damp eller gass med luft kan eksplodere. For alle brennbare gasser og damper er det angitt en nedre og en øvre eksplosjonsgrense. Eksplosjonsgrensene angis i volum %, og du finner dem under pkt.9 i sikkerhetsdatabladet for produktet. For bensin er for eksempel nedre eksplosjonsgrense 0,7 vol. % og øvre eksplosjonsgrense 8,0 vol. %. Det vil si at konsentrasjonen av bensindamp i luften må ligger mellom 0,7 og 8,0 vol. % for at blandingen skal kunne eksplodere. Eksplosjonsgrensen for støv regnes i g/m 3. Den er avhengig av hva slags støv det dreier seg om og støvets finhet og tørrhet. Typisk nedre eksplosjonsgrense for slipestøv fra billakkering er g/m 3. I selve verkstedlokalet vil man aldri komme i nærheten av slike konsentrasjoner. I ventilasjonskanaler, støvfiltre og avsugsenheter kan det derimot oppstå eksplosjonsfarlige blandinger hvis de ikke renholdes regelmessig. 1.3 Flammepunkt Flammepunktet til en væske er den laveste temperatur hvor væsken avgir så mye damp at den kan antennes. Flammepunktet er utgangspunktet for brannfaremerkingen. Produkt Flammepunkt Merking Mulig eksplosjonsfare ved romtemperatur 20 0 C Vasketynner + 8 o C Ja 2K herder +23 o C R 10 Brannfarlig Ja Fyringsolje >+60 o C Ingen merking Nei Fig.2 Tabell som sier noe om forskjellige væsker, flammepunkt og eksplosjonsfaren Dersom væsken er i aerosolform, for eksempel som sprøytetåke, er eksplosjonsfaren større. 1.4 Merking Brann- og eksplosjonsfarlige væsker og gasser skal merkes med spesielle symboler. Symbolene forteller i hvilket temperaturområdet flammepunktet ligger. 5

6 Risikosetning R 12 Ekstremt brannfarlig Flammepunkt mindre enn 0 o C, Kokepunkt mindre eller lik +35 o C Risikosetning R 11 Meget brannfarlig Flammepunkt mindre enn +21 o C (og som ikke er ekstremt brannfarlig) Ingen symbol Risikosetning R 10 Brannfarlig Flammepunkt større eller lik +21 o C men mindre enn +55 o C Fig.3 Merking av brannfarlige væsker og gass Gjennom FN er det utarbeidet et nytt internasjonalt merkesystem. Dette vil over noen år bli innarbeidet i norsk lovgivning. Symbolene ovenfor vil da bli erstattet av ett nytt symbol i tillegg til angivelse av en kategori. Fig. 4 Brannfaresymbol i det nye internasjonale merkesystemet GHS kategori 1: Flammepunkt < 23 0 C, kokepunkt mindre eller lik C GHS kategori 2: Flammepunkt < 23 0 C, kokepunkt > C GHS kategori 3: Flammepunkt > 23 0 C og < 60 0 C Finner du noen av disse symbolene på produktene du bruker vet du at det er mulighet for at det kan oppstå en eksplosiv atmosfære. 1.5 Tennkilder For at en blanding av luft og brennbar gass, damp eller aerosol skal eksplodere må det være en tennkilde tilstede. I alle andre typer virksomheter finnes det mange mulige tennkilder. Her er noen eksempler: All bruk av åpen ild F. eks.: - Sigarettrøyking 6

7 - Bruk av blåselampe at annet ustyr med åpen flamme - Sveising - Andre typer varme arbeider Gnistdannelse - Bruk av forskjellig håndverktøy og maskiner hvor det dannes gnister - Gnistdannelse ved bruk av ikke gnistsikkert verktøy - Gnistdannelse som følge av feil ved roterende maskindeler Elektrisitet - Overslag, varmeutvikling og gnistdannelse i elektrisk anlegg, maskiner og utstyr Varme flater - For eksempel flater som er varmet opp ved opprettingsarbeid i et skadeverksted. - Friksjonsvarme som oppstår ved normal bruk av roterende deler på maskiner og verktøy - Friksjonsvarme som oppstår ved feil i roterende deler på maskiner og verktøy Statisk elektrisitet Kan oppstå ved manglende jording for eksempel ved.: - Væsker i bevegelse for eksempel gjennom filtre i rørsystemer - Væsker i bevegelse ved fylling av kar og kanner - Remmer og belter i bevegelse kan lades elektrostatisk - Manuell rengjøring med børster. Bruk børster av ledende materialer - Rengjøring av kar med høytrykk - Elektrostatisk ladning ved påføring med høytrykksprøyte Kjemiske reaksjoner - Ekstrem varmeutvikling på grunn av dekomponering av organiske peroksider. Finnes blant annet i herder til polyestersparkel - Varmeutvikling på grunn av kontakt mellom forsjellige kjemikalier ( se sikkerhetsdatabladene for de produktene du bruker for å se om det kan være fare for slik varmeutvikling) 2. Om soner Finner du at det kan det oppstå eksplosiv atmosfære i et område eller et rom i bedriften skal du foreta en soneklassifiseres. Klassifiseringen skal skje på grunnlag av hvor ofte det dannes en eksplosiv atmosfære og hvor lenge den varer. Definisjonene på de forskjellige soner finner du på neste side. Soneklassifisering krever kunnskap. Råd og retningslinjer finner du i NBFs Veiledning om lakkblanderom og NBFs Veiledning om lakkeringskabiner. Videre har NEK (Norsk Elektroteknisk Komité) utarbeidet veiledninger. Se under pkt.7 Litteratur referanser. Som et hjelpemiddel for soneklassifisering i billakkeringsverksteder er det utarbeidet et Vedlegg om soneklassifisering i billakkeringsverksteder. For å gjøre den praktiske tegningen av sonekart enklere er det utarbeidet et Excel basert system for tegning av sonekart. Også dette følger som vedlegg. 7

8 Damp og gass Støv Beskrivelse Sone 0 Sone 20 Et område hvor det alltid, i lange perioder eller ofte dannes eksplosiv atmosfære Sone 1 Sone 21 Et område hvor det ved vanlig drift er sannsynlig at det til tider dannes eksplosiv atmosfære Sone 2 Sone 22 Et område hvor det ved vanlig drift sannsynligvis ikke dannes eksplosiv atmosfære. Hvis slik atmosfære dannes vil det kun være for kortere tid Fig.5 Kriteriene for soneklassifisering 3. Hvilke regler gjelder for eksplosjonsfarlig atmosfære? To forskrifter er sentrale når det gjelder eksplosjonsfarlig atmosfære. De kalles gjerne ATEX (Atmosphere explosible = fransk for eksplosiv atmosfære) forskriftene. Som så mange andre forskrifter har de sitt utspring i EU-direktiver. I dette tilfellet de såkalte ATEX-direktivene. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer har som formål å verne arbeidstakere, andre personer og materiell mot farer som følge av eksplosjon. Forskriften stiller krav til arbeidsgiver om å gjennomføre tiltak for å redusere risiko forbundet med eksplosjonsfarlig atmosfære. Forskriften krever at du skal foreta en risikoanalyse for å avdekke eksplosjonsfare. Med utgangspunkt i risikoanalysen skal du utarbeide en handlingsplan og gjennomføre nødvendige tiltak for å eliminere mulig eksplosjonsfare. Når nødvendige tiltak er gjennomført skal du utarbeide et eksplosjonsverndokument med tilhørende sonekart. Med eksplosjonsverndokumentet med tilhørende sonekart dokumenterer du at det ikke foreligger eksplosjonsfare i virksomheten. I kap. 5 vil du se hvordan du skal gå frem i praksis. Forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige områder stiller krav til utstyr og sikkerhetssystemer som skal brukes i eksplosjonsfarlige områder (produkt krav) Denne forskriften retter seg mot produsenter, importører, forhandlere og andre som omseter slikt utstyr. Den skal følges for utstyr som skal monteres i eksplosiv atmosfære. Det elektriske installasjonsfirmaet du bruker må for eksempel kjenne til denne forskriften 8

9 I tillegg til disse to forskriftene gjelder naturligvis også det generelle regelverk om brann- og eksplosjonsvern og om elektriske anlegg. Brann- og eksplosjonsvernloven Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om håndtering av farlig stoff Forskrift om gassapparater og utstyr Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 4. Er din bedrift omfattet av reglene? Alle bedrifter er i prinsippet omfattet av ATEX forskriftene. Du må selv vurdere om det kan oppstå eksplosiv atmosfære i din bedrift. I billakkeringsverksteder og andre typer virksomheter virksomhet hvor det brukes brannfarlige lakkprodukter, cellulosetynnere etc. vet vi at det kan oppstå eksplosjonsfarlig atmosfære. Det kan skje ved lakkblanding, rengjøring av utstyr og sprøyting av lakkprodukter. I verksteder hvor det går gass i rør fra gassflasker eller beholdere er det også fare for at det kan oppstå eksplosjonsfarlig atmosfære. Denne problematikken er ikke omhandlet i denne veiledningen. Veiledninger fra Norsk Elektroteknisk Komite tar for seg disse problemstillingene. Ved sporadisk arbeidsoperasjoner som for eksempel reparasjon av bensintanker kan det oppstå eksplosiv atmosfære. Arbeidstilsynet har utarbeidet en egen veiledning om slikt arbeid: Veiledning om rengjøring og reparasjon av små beholdere som har inneholdt brennbar væske etc. Ved lading av batterier dannes det knallgass, en eksplosiv blanding av oksygen og hydrogen. Lading av batterier i et bilverksted bør derfor foregå i et ventilert ladeskap. I andre typer bilverksteder vil det være en vurdering. I de aller fleste tilfeller vil nok denne ende med at det ikke er noen eksplosjonsfare. Reparasjon av tankvogner kommer i en særstilling på grunn av de store volumene brannfarlig væske. NBF har utarbeidet en egne veiledning vedrørende sikre reparasjoner av tankvogner. I mange bedrifter foregår kun bagatellmessig bruk av brannfarlige materialer. Eksempel kan være sporadisk bruk av spraybokser. Slik bruk vil normalt ikke medføre dannelse av eksplosiv atmosfære som kan sette liv og helse i fare. Det er opp til deg å vurdere om det oppstår eksplosiv atmosfære slik at du må utarbeide et eksplosjonsverndokument. Et billakkeringsverksted er uten tvil omfattet av kravene. I kap.5 skal vi se på hvordan du konkret kan arbeide. 9

10 5. Slik går du fram i praksis 5.1 Vurder om dere er omfattet av ATEX regelverket? Se pkt. 4 ovenfor. Hvis ja gå videre hvis nei avslutt arbeidet 5.2 Kan eksplosjonsfaren fjernes helt eller delvis ved substitusjon? Hvis ja avslutt foreta substitusjon og avslutt arbeidet. Hvis nei gå videre 5.3 Sett opp en liste over aktuelle eksplosjonsfarlige områder du har funnet fram til. 5.4 Foreta en risikovurdering av de aktuelle områder? 5.5 Utarbeid et midlertidig sonekart som viser nåsituasjonen 5.6 Med utgangspunkt i resultatene fra risikovurderingen og det midlertidige sonekartet utarbeider du en handlingsplan 5.7 Gjennomfør handlingsplanen. Utarbeid sonekart for de aktuelle områder Finn frem den nødvendige samsvarsdokumentasjon. 5.8 Utarbeid eksplosjonsverndokumenter for de enkelte eksplosjonsfarlige områder. Eksplosjonsverndokumentet skal dokumentere at sikkerheten er tilfredsstillende 5.9 All dokumentasjon samles i et sammenfattet eksplosjonsverndokument. 10

11 5.1 Er vi omfattet av reglene? I kap.1 og 2 har vi sett på hvor og når det kan oppstå eksplosiv atmosfære og tennkilder som kan forårsake en eksplosjon. I kap.4 er det gitt eksempler på hvor det kan oppstå eksplosiv atmosfære. Disse eksemplene gir på ingen måte et fullstendig bilde. Du må selv foreta en vurdering i din bedrift. Er du i tvil bør du kontakte en ekspert som kan hjelpe deg med vurderingen. Finner du at bedriften ikke omfattes av kravet om utarbeidelse av et eksplosjonsverndokument kan arbeidet avsluttes. Lag et notat om den vurderingen du har foretatt og la dette notatet inngå i bedriftens IK-system. 5.2 Substitusjon Noen ganger kan brann- og eksplosjonsfaren reduseres, eller fjernes helt, ved å ta i bruk andre kjemikalier/ produkter som er mindre brannfarlige, helsefarlige eller miljøfarlige. Dette kalles substitusjon. Et kjemikalies flammepunkt gir en indikasjon på brann- og eksplosjonsfare. Opplysninger om flammepunkt finner du i Sikkerhetsdatabladene under pk.9. Gå gjennom sikkerhetsdatabladene for alle kjemikaliene du bruker. Kjemikalier med lavt flammepunkt utgjør størst risiko. Sammen med din leverandør bør du vurdere om du kan bytte ut noen av disse med kjemikalier med høyere flammepunkt. Produkter med flammepunkt > C utgjør ved normale temperaturer ingen brann og eksplosjonsfare. Dokumenter med et notat at du har foretatt en slik gjennomgang og hvilke kjemikalier du eventuelt har funnet at du kan bytte ut. 5.3 Eksplosjonsfarlige områder Gå gjennom bedriften og finn fram til aktuelle eksplosjonsfarlige områder. Sett opp en liste over disse og angi hva som utgjør eksplosjonsfaren. Er det for eksempel gass, damp, tåke eller støv. I et billakkeringsverksted vet vi at lakkblanderommet og lakkeringkabinen(e) er eksplosjonsfarlige områder. I andre typer bedrifter må du foreta en konkret vurdering. Bruk gjerne vedlagte Skjema1 Eksplosjonsverndokument Oversikt ved registrering av eksplosjonsfarlige områder. I punktene 5.4 til 5.8 går vi mer konkret inn på arbeidet med å utarbeide et eksplosjonsverndokument. Husk at du må gå gjennom alle disse punktene for hvert av de eksplosjonsfarlige områdene du har funnet fram til. 5.4 Risikovurdering Du starter med å risikovurdere de eksplosjonsfarlige områdene du har funnet fram til. Som vedlegg til denne veiledningen er det utarbeidet skjemaer for risikovurdering. I mange tilfeller kan det være enkelt å bruke disse. En risikovurdering medfører at du kart skal beskrive de brann- og eksplosjonsfarlige kjemikalien som er i bruk i området. Er det mange kan du med fordel dele dem inn i grupper med noenlunde like egenskaper. Flammepunktet er her den vesentligste informasjon. Du skal også angi utslippskilder, generell ventilasjon og punktventilasjon. Videre skal du vurdere elektriske anlegg og utstyr og andre mulige tennkilder. Du skal også vurdere tiltak som er gjennomført for å redusere konsekvensene av en eventuell eksplosjon. Skilting og merking skal vurderes og du skal vurdere rutiner og prosedyrer som er iverksatt for å hindre utvikling av eksplosiv atmosfære. Risikovurderingen skal utføres skriftlig. 11

12 Samsvarserklæringer for maskiner, utstyr og elektriske installasjoner skal inngå som en del av risikovurderingen. Samsvarerklæringer dokumenterer at maskin, utstyr og elektriske installasjoner er utført i henhold til gjeldende sikkerhetsstandarder. Som vedlegg til veiledningen finner du et generelt Excel basert skjema for risikovurdering og to forskjellige Excel skjemaer for risikovurdering i billakkeringsverksteder 5.5 Midlertidig sonekart Som en del av risikovurderingen skal du tegne et midlertidig sonekart. Dette sonekartet viser sonene som oppstår. Samsvarserklæringene viser om elektrisk utstyr, elektriske installasjoner eller andre mulige tennkilder innefor soner er i overensstemmelse med kravene. Du må nå vurdere om alt utstyr og alle installasjoner innenfor soner er i samsvar med kraven til utstyr og installasjoner i soner. Nedenfor ser du eksempler på sonekart i lakkblanderom. 12

13 5.6 Handlingsplan Med utgangspunkt i risikovurderingen og det midlertidige sonekartet kan du se hvilke tiltak som er nødvendig for å eliminerer uønsket risiko. Disse tiltakene setter du opp i form av en handlingsplan. I handlingsplanen skal du angi hvem som har ansvar for at tiltakene blir gjennomført. Du skal også sette en tidsfrist for gjennomføringen. 5.7 Gjennomfør handlingsplanen De som er utpekt som ansvarlige skal sørge for at tiltakene i planen blir gjennomført. Når dette er gjort kvitterer den ansvarlige for at tiltaket er gjennomført. Når alle nødvendige tiltak er gjennomført skal eksplosjonsfaren i prinsippet være eliminert. Du tegner nå et sonekart som viser situasjonen etter at handlingsplanen er gjennomført. 5.8 Eksplosjonsverndokument Du kan nå fylle ut og undertegne eksplosjonsverndokumentene for de forskjellige rom/områder hvor du har vurdert at del kan oppstå eksplosjonsfare. Med dette bekrefter du at kravene til sikkerhet er ivaretatt. I figuren nedenfor ser du eksempel på et eksplosjonsverndokument. Har du kommet til at det er flere rom/områder i bedriften hvor det kan oppstå eksplosjonsfarlig atmosfære må du arbeide deg gjennom punktene 5.4 til 5.8 for alle disse områdene. 13

14 6. Skilting Rom eller anlegg som er soneklassifisert skal skiltes. Skiltene skal angi at det er eksplosjonsfare og at all røyking og bruk av bar ild er forbudt. Rømningsveier skal også skiltes på en lett synlig måte. Hvis det kun er deler av et rom som er klassifisert kan området merkes med gule advarselsstriper på gulvet og det skal i tillegg dette settes opp advarsels- og forbudsskilt. Er ikke riktig skilting gjennomført i bedriften må dette legges inn i handlingsplanen. 7. Opplæring Som arbeidsgiver skal du sørge for at verneombud og arbeidstakere som arbeider i områder der det kan dannes eksplosiv atmosfære får tilstrekkelig og egnet opplæring. De skal gjøres kjent med farene, hvordan de kan arbeide for å unngå fare og hvilke sikkerhetsforanstaltninger som må iakttas. Dokumentasjon på at opplæring er foretatt skal inngå i bedriftens IK-system. Gjennomføring av nødvendig opplæring må også legges inn i handlingsplanen. 8. Instrukser Ofte er ansatte kjent med hvilke farer de utsetter seg for hvis de ikke viser nødvendig aktsomhet ved arbeid i eksplosjonsfarlige atmosfærer. I andre tilfeller kan det være nødvendig å utarbeide skriftlige instrukser for arbeid i eksplosjonsfarlige områder. Dette gjelder for eksempel arbeid som ikke utføres så ofte og arbeid som må utføres etter helt spesielle retningslinjer for at man skal kunne si at det er sikkert. Rengjøring av for eksempel ventilasjonskanaler og lakkeringskabiner kan være eksempler på slike arbeider. Du må vurdere om det foreligger behov for utarbeidelse av noen form for instrukser i din bedrift. Kommer du til at det er nødvendig legger du det inn i handlingsplanen. Noen ganger kan det være nødvendig å utføre for eksempel varmt arbeid i et eksplosjonsfarlig område. I slike tilfeller skal (bør) man gi særskilte skriftlige tillatelser til at arbeidet gjennomføres. Disse tillatelsene skal være skriftlige og skal angi de spesielle tiltak som må iverksettes før arbeidet kan ta til. 14

15 9. Litteratur referanser Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige områder Brann- og eksplosjonsvernloven Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om aerosolbeholdere Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff Forskrift om brannfarlig vare Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Veiledning om lakkblanderom, NBF 2000 Veiledning om lakkeringskabiner for person-, varebiler og tunge kjøretøyer, NBF 2008 ATEX og autolakkering, Industriens Branshearbeidsmiljøråd 2006 ATEX Sådan gjør du i praksis, Industriens Branshearbeidsmiljøråd 2006 Eksplosjonsvern for billakkeringsbedrifter, BASF Coatings Services AB Safety when using liquid coatings, BASF (materiell på nettet) NEK Håndbok, Eksplosjonsfarlige omgivelser, Områdeklassifisering, NEK 2004 Eksplosjonsfarlige omgivelser. Sikkerhetsfilosofi og grunnleggende prinsipper, NEK 2003 Veiledning om rengjøring og reparasjon av små beholdere som har inneholdt brennbar væske, Arbeidstilsynet 15

16 Vedlegg Risikovurderingssystem ATEX_Generell v.1 Sett med generell skjemaer for risikovurdering og eksplosjonsverndokument. Kan brukes i flere bransjer. Utarbeidet i Excel 2007 Risikovurderingssystem ATEX_Risk_Manu v.1 Sett med skjemaer for risikovurdering og eksplosjonsverndokument i billakkering. Utarbeidet i Excel Risikovurderingssystem ATEX_Risk_Auto v.1 Sett med skjemaer for risikovurdering og eksplosjonsverndokument i billakkering. Data overføres automatisk fra et skjema til et annet. Utarbeider automatisk store deler av handlingsplanen basert på kravene i Veiledning om lakkblanderom. Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Veiledning til risikovurderingssystemene for billakkeringsbransjen. Excel basert system for tegning av sonekart Excel basert system for tegning av sonekart. Objekter med ferdige soner kopieres og limes inn i tegningen. Veiledning: Excel basert system for tegning av sonekart i billakkeringsverksteder Veiledning i bruk av systemet. Vedlegg om soneklassifisering i billakkeringsverksteder Vedlegg om vurdering av størrelsen på soner i billakkeringsverksteder. 16

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen for Norges Bilbransjeforbund Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond Versjon

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Veiledning: Tegning av sonekart i billakkeringsverksteder

Veiledning: Tegning av sonekart i billakkeringsverksteder Veiledning: Tegning av sonekart i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen for Norges Bilbransjeforbund Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond Innledning Et sonekart hører med

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med billakkleverandørene i Norge. Prosjektet er støttet økonomisk

Detaljer

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering Til Vedlegg 1. Farlig stoff kriterier for klassifisering Stoffgruppene angitt i nedenstående tabell er omfattet av definisjonene av farlig stoff i henhold til 4. Tabellen er hovedsakelig basert på kriterier

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Veilledning for lakkeringskabiner

Veilledning for lakkeringskabiner Presentasjon Veilledning for lakkeringskabiner Holger s AS Ny veiledning for lakkeringskabiner og forarbeidssoner Formål med ny veiledning? Klarlegge bransjens rammebetingelser og sikre et godt arbeidsmiljø

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav

Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav 13. 15. september 2011 Oslo - Kiel Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektriske anlegg DSB frode.kyllingstad@dsb.no

Detaljer

Modell for risikovurdering i skade- og lakkverksteder Skade-lakk konferansen Bjørn G. Larsen, Alpha Consult

Modell for risikovurdering i skade- og lakkverksteder Skade-lakk konferansen Bjørn G. Larsen, Alpha Consult Modell for risikovurdering i skade- og lakkverksteder Skade-lakk konferansen 5.4.2017 Bjørn G. Larsen, Alpha Consult Norges Bilbransjeforbund Utviklet i samarbeid med billakkleverandørene Støttet økonomisk

Detaljer

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Sikkerhetsaspektet med kuldemedier som er regulert av brann- og eksplosjonsvernloven Berit Svensen 9. Mars 2017 Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Veiledning. for risikovurdering i skade- og lakkbransjen. Prosjekt ID nr. 3009

Veiledning. for risikovurdering i skade- og lakkbransjen. Prosjekt ID nr. 3009 Veiledning for risikovurdering i skade- og lakkbransjen Prosjekt ID nr. 3009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med lakkleverandørene. Prosjektet er støttet økonomisk av NHOs Arbeidsmiljøfond. Norges

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Isocyanater i Bilbransjen

Isocyanater i Bilbransjen Isocyanater i Bilbransjen Hva du bør vite om isocyanater......dersom du arbeider med billakkering, bilskadereparasjoner eller skifting av bilglass NBFs servicekontor Isocyanater i Bilbransjen Denne brosjyren

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013 Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013 Revidert 5.4.2013 Boligsameier dokumentet inneholder generell informasjon, sjekkliste og utdypende veiledning til den enkelte paragraf i sjekklista. Generell

Detaljer

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Powergas gassbeholder 2210, 190 g, 330 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer

Prosjekt HMS-status i billakkering

Prosjekt HMS-status i billakkering Prosjekt HMS-status i billakkering Del 1 Rapport fra spørreundersøkelse Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med billakkleverandørene Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond

Detaljer

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Nytt fra myndighetene DSB Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektiske anlegg 1 Temaer Nordisk ATEX-møte 2011, NKS, i Stockholm Ladestasjoner for Elbiler

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

Liste over farlig avfall i bilbransjen

Liste over farlig avfall i bilbransjen Side 1 13.12.2004 Liste over farlig avfall i bilbransjen Utarbeidet av Alpha Consult, Bjørn G. Larsen på oppdrag for Statens forurensningstilsyn Side 2 Denne listen inneholder en oversikt over de vanligste

Detaljer

Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer best. nr. 577 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 30. juni 2003, nr. 911 Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Utgitt august 2003 Direktoratet

Detaljer

Eksplosjons- og brannsikring ved lagring av flis og pellets. Morten H. Soma Avdeling Miljø og sikkerhet Norsk Energi

Eksplosjons- og brannsikring ved lagring av flis og pellets. Morten H. Soma Avdeling Miljø og sikkerhet Norsk Energi Eksplosjons- og brannsikring ved lagring av flis og pellets Morten H. Soma Avdeling Miljø og sikkerhet Norsk Energi Lovmessige krav innen eksplosjonsvern FOR 2003-06-30 nr 911: Forskrift om helse og sikkerhet

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Propan gassylinder 2209, 400 g, 788 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Foredragholder. Bjørn Schjøll Kristoffersen. 1974 Flysystemtekniker 1979 Automasjonstekniker.

Foredragholder. Bjørn Schjøll Kristoffersen. 1974 Flysystemtekniker 1979 Automasjonstekniker. Foredragholder Bjørn Schjøll Kristoffersen. 1974 Flysystemtekniker 1979 Automasjonstekniker. Yrkeserfaring: 20 år senior instruktør Ex 5 år senior instruktør automasjon. 8 år offshore Instrument-tekniker.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.11.2010 Internt nr: 4-F-I Erstatter dato: Gassbeholder 220g refill

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.11.2010 Internt nr: 4-F-I Erstatter dato: Gassbeholder 220g refill 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Flak AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Komprimert flytende gass. Artikkelnummer Internt art.nr. Betegnelse

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER

SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER Teori Forebygging Beskyttelse Regelverk 19.-21. mars 2013 GexCon AS Fantoftvegen 38 Bergen KURSPROGRAM 19. mars, Gasseksplosjoner Gasseksplosjoner, en grunnleggende

Detaljer

Seminar om gass- og støveksplosjoner

Seminar om gass- og støveksplosjoner Seminar om gass- og støveksplosjoner Fantoftvegen 38 (CMR), Bergen, 9. 11. februar 2010 Teori Forebygging Beskyttelse Regelverk Arrangert av: GexCon AS Postboks 6015 Postterminalen, N-5892 Bergen, Norge

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 2.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 2.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Ultragas gassbeholder 220283, 60g, 110ml - 220583, 210g, 300ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171

Detaljer

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Hvorfor ta tak i dette? Det handler om: ansatte og brukeres, sikkerhet og helse egen sikkerhet og helse egen hverdag og felles miljø virksomhetens

Detaljer

Nytt regelverk for sikkerhet på bio- og deponigassanlegg. Tore Woll, Norsk Energigassforening/ TI Norsk Gassenter

Nytt regelverk for sikkerhet på bio- og deponigassanlegg. Tore Woll, Norsk Energigassforening/ TI Norsk Gassenter Nytt regelverk for sikkerhet på bio- og deponigassanlegg Tore Woll, Norsk Energigassforening/ TI Norsk Gassenter Norsk Energigassforening Norsk Energigassforening er en medlemsfinansiert bransjeorganisasjon

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk).

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). Vedlegg 1. Definisjoner 1.1. Trykk Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). 1.2. Prøvetrykk Med prøvetrykk menes det trykk en tom aerosolbeholder kan utsettes for i 25 sekunder uten at

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 61 62 7.1 Generelle sikkerhetsbestemmelser for kjemikalier og farlige stoffer Alle kjemikalier og farlige stoffer skal oppbevares, merkes, håndteres og avhendes forskriftsmessig

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Formel Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse (C2H4)n Skummet LD-polyetylen med lukket cellestruktur. Glava AS Nybråtveien

Detaljer

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen.

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. Bergen brannvesen informerer Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. 29.05.2006 Krav til brannsikkerhet ved arrangement i «Byrom» i Bergen. 1

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF. Benyttes både for flytende og gassformig brensel

VEDLEGG. Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF. Benyttes både for flytende og gassformig brensel KAP. NR. 2 FYLLEANLEGG FOR PROPANFLASKER VEDLEGG Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF Benyttes både for flytende og gassformig brensel Benyttes både for flytende og gassformig

Detaljer

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert)

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Problemstilling (Frydenlund Gasstransport AS): Propan hentes med vogntog i Sverige. Gassen skal distribueres til mottakere i byer. Kan ikke kjøre

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 / 91/155/EEC

HMS DATABLAD ISO 11014-1 / 91/155/EEC 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rensespray ved bruk av penetrerende væske Produsent Importør / Omsetter Postadrese Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B Oppdragsnr.:

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B Oppdragsnr.: Brannsikkerhet Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B 2013-02-28 003 F01 2013-02-28 For anskaffelse ED GBJ WIUM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjon

Kap 1 Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjon 1 Fastsatt av Direktoratet for brannog Forskrift om aerosolbeholdere. Fastsatt av Direktoratet for brann- og med hjemmel i lov av 21. mai 1971 nr 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Brannfare eller eksplosjonsfare? Når må vi risikovurdere etter NEK 420 i tillegg til NEK 400?

Brannfare eller eksplosjonsfare? Når må vi risikovurdere etter NEK 420 i tillegg til NEK 400? Brannfare eller eksplosjonsfare? Når må vi risikovurdere etter NEK 420 i tillegg til NEK 400? Frode Kyllingstad, DSB og Thore Andersen formann NK31 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: KONTAKT PRF 7-78 Dato: 10/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3 356

Detaljer

Elregelverket og gassinstallasjoner

Elregelverket og gassinstallasjoner Elregelverket og gassinstallasjoner Hvor går grenseflatene mellom el-installasjoner og gassinstallasjoner sett fra el-regelverket sitt ståsted? DLE-konferansen 2012, Trondheim Frode Kyllingsstad, Enet

Detaljer

Kan mitt damm/pulver explodera?

Kan mitt damm/pulver explodera? Kan mitt damm/pulver explodera? ATEX och Brand Seminariet 22 maj 2013 Kees van Wingerden GexCon AS Hvorfor gjennomføre tester? Hensikten er å beskrive eksplosjonsegenskapene til det aktuelle støv. Hvor

Detaljer

Generell HMS-oversikt

Generell HMS-oversikt Generell HMS-oversikt EBL temadager 4-5 mars 2008 Styringssystemer for kvalitet, HMS og miljø Robert Svinterud, Senioringeniør DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Litt om min bakgrunn Har

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

The perfect fit. Trygge og pålitelige løsninger. for håndtering av lettantennelig støv og gasser. Nederman L-series

The perfect fit. Trygge og pålitelige løsninger. for håndtering av lettantennelig støv og gasser. Nederman L-series The perfect fit Trygge og pålitelige løsninger Nederman L-series for håndtering av lettantennelig støv og gasser Eksplosive atmosfærer en potensiell risiko Eksplosive og potensielt eksplosive atmosfærer

Detaljer

Nytt fra myndighetene

Nytt fra myndighetene Nytt fra myndighetene Ex-forum 2011 Om s oppfølging av ATEX direktivet 1999/92/EF (brukerdirektivet) og 94/9 EF (produktdirektivet) Bjarte Haaøy Nes Seniorinspektør Vestlandet Gammelt nytt Direktoratet

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Forord Kjemiske forurensinger i bilskadeverksteder består av mange ulike former for støv,

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Brann- og eksplosjonsrisiko i brensellager og brenseltransportsystemer

Brann- og eksplosjonsrisiko i brensellager og brenseltransportsystemer Brann- og eksplosjonsrisiko i brensellager og brenseltransportsystemer Nobios sikkerhetsseminar 14.09.2015 Morten H. Soma Avdeling Fjernvarme og fornybar energi Norsk Energi Lovmessige krav innen eksplosjonsvern

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: FOAM CLEANER PRF BOOSTER Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

Ren glede TEMA: RISIKO

Ren glede TEMA: RISIKO Ren glede TEMA: RISIKO Risiko Systematisk risikostyring Formålet med systematisk risikostyring er å bevare og videreutvikle virksomhetsverdier for alle berørte parter og begrense fremtidige tap. Nødvendige

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Gassikkerhet. Flytende gasser

Gassikkerhet. Flytende gasser Gassikkerhet Flytende gasser Luftgasser luft er vår viktigste råvare 78 % 1 % 21 % Nitrogen Oksygen Argon Date: 2004-04-27 - Page: 2 Luftgasser våre produksjonsanlegg Rjukan Sauda Date: 2004-04-27 - Page:

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

ATEX Eksplosjonssikring

ATEX Eksplosjonssikring 1 ATEX Eksplosjonssikring Tor Onshus Teknisk kybernetikk Norges teknisk naturvitenskaplige universitet, NTNU tlf: 73594388 fax: 73594399 Tor.Onshus@itk.ntnu.no http://www.itk.ntnu.no/ansatte/onshus_tor

Detaljer

Nr. 51/66 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 51/66 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/66 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.10.2001 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/92/EF av 16. desember 1999 om minimumskrav for å bedre vernet av sikkerheten

Detaljer

RISIKOVURDERING - HELSE OG SIKKERHET I EKSPLOSJONSFARLIGE ATMOSFÆRER

RISIKOVURDERING - HELSE OG SIKKERHET I EKSPLOSJONSFARLIGE ATMOSFÆRER Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 522722 5057 Hegstadmoen avfallsdeponi - område 3. Detaljprosj. opprydding/bearbeiding Del: Dato: 2012-11-27 Skrevet av: Per Sandvik Kvalitetskontroll:

Detaljer

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Innhold Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff... 3 Regelverk... 3 Elektronisk innmelding av farlig stoff til DSB... 3 Oppbevaring

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 971 955 619 Eies av (org.nr): 979 435 185 Besøksadresse: Skrarpnestangen 9, 4823 Nedenes Telefon: 37 05 85 55 Bransjenr. (NACE-kode): 30.120 E-post:

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Elektrikerfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling for videregående

Detaljer

NOBIO 14.09.2015 Akershus Energi Varme AS

NOBIO 14.09.2015 Akershus Energi Varme AS NOBIO 14.09.2015 Akershus Energi Varme AS Arild Dahlberg, Teknisk sjef, Akershus Energi Varme AS Agenda Lover og forskrifter Risiko Risikoreduserende tiltak Hva er mest «vanlig» Opplevde hendelser Erfaringene

Detaljer

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Et hjelpemiddel for de som skal gjennomføre meldepliktige arrangement i Tromsø kommune. Opprettet: 28.07.2010 Endret 22.09.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regelverk og utfordringer knyttet til hydrogen som energibærer

Regelverk og utfordringer knyttet til hydrogen som energibærer Hydrogen og sikkerhet Regelverk og utfordringer knyttet til hydrogen som energibærer Lahaugmoen, 4/6/2013 Tom Ivar Hansen, DSB. 1 Tema 1. Utfordringer knyttet til hydrogen 2. Regelverk (lov, forskrifter,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11.09.2009 Internt nr: Erstatter dato: STROVELS SYNTETISK TEFLON OLJA

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11.09.2009 Internt nr: Erstatter dato: STROVELS SYNTETISK TEFLON OLJA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av A Clean Partner HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel, oljer Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer