Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF"

Transkript

1 Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

2 Oslo universitetssykehus Består blant annet av tidligere Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker og Ullevål

3 Oslo universitesykehus HF Ca m2 Ca årsverk Ca laboratorieansatte + eksterne 118 disputaser i 2010

4 Forskningslaboratorier ved Oslo universitetssykehus Varierende grad av egnethet på lokalene Fra veldig bra til ikke egnet.

5 Utfordringer i forhold til lovverk

6 Utfordringer i forhold til lovverk Tilrettelegging for gravide arbeidstakere Arbeidsmiljøet bør ikke representere noen tilleggsrisiko til den generelle miljøforurensning de fleste er utsatt for. På noen arbeidsplasser hvor det normalt er liten kontakt med kjemiske stoffer, kan det i korte perioder bli høye konsentrasjoner av slike stoffer på grunn av lekkasjer eller andre plutselige uhell. Slike arbeidsmiljøer er uegnet for gravide. Det som "bare" er et uhell for den voksne, kan bli en katastrofe for fosteret. (Hentet fra Arbeidstilsynets nettside)

7 Er det mulig for gravide arbeidstakere å jobbe i et laboratoriemiljø? I følge teksten på faktasidene til Arbeidstilsynet og bruken av denne informasjonen i tilsynsrapporter så er det ikke mulig. Nesten hele sykehuset kan regnes som uegnet for gravide arbeidstakere. På Oslo Universitetssykehus så prøver vi å få til at gravide personer kan jobbe på et laboratorium. Kravene er at det ikke håndteres CMR-stoffer eller svært akutt giftige stoffer i samme rom.

8 Stoffkartotek forskriftskrav Forskrift om utførelse av arbeid 2-2.Stoffkartotekets utforming Stoffkartoteket skal være bygget opp på en slik måte at det er lett å søke frem informasjon om det enkelte kjemikaliet. Informasjonen skal være gitt på norsk og være kortfattet og lett forståelig. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere som ikke behersker norsk, får tilstrekkelig skriftlig informasjon og opplæring ut fra opplysningene i stoffkartoteket. Arbeidsgiver har plikt til å ajourføre opplysninger når det foreligger endringer, avdekking av helseskadelige forhold o.l. som er vesentlige for å forebygge helseskader. Der stoffkartoteket er etablert elektronisk, skal informasjonen også foreligge i en papirutgave.

9 Hvordan løser Oslo Universitetssykehus forskriftskravene Kun Elektronisk stoffkartotek som inneholder innlagte stoffer pr april. Det er ca 6000 forskjellige stoffer i bruk på Oslo universitetssykehus. Dette inkluderer merkepliktige og ikke merkepliktige stoffer. Ca 60 % av disse holdes vedlike og oppdateres av OUS. Ved forskningslaboratorier er denne andelen større

10 Fordeling av sikkerhetsdatablader Arbeidsmiljøavdelingen

11 Vedlikehold av stoffkartoteket Datoindeks

12 Eksponeringsregister 31-1.Register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly Arbeidsgiveren skal sørge for at det føres register over: a) arbeidstakere som er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier klassifisert som Kreft1, Kreft2, Mut 1 eller Mut 2 etter forskrift 16. juli 2002 nr om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, eller klassifisert som Carc. 1A, Carc. 1B, Muta. 1A eller Muta. 1B etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

13 Eksponeringsregister ved OUS Ved Oslo universitetssykehus HF så har vi gått igjennom alle kjemikalier som kommer inn under kriteriene for stoffer som skal registreres. Disse har blitt merket med «krav til oppføring i eksponeringsregister ved bruk.»

14 Klinikk Antall registrerte stoffer i stoffkartoteket som krever eksponeringsregister pr Eksponeringsregisterpliktige stoffer J) Oslo sykehusservice I) Klinikk for diagnostikk og intervensj F) Hjerte-, lunge og karklinikken E) Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken D) Kvinne- og barneklinikken C) Klinikk for kirurgi og nevrofag B) Medisinsk klinikk Antall stoffer

15 Risikovurdering av kjemikalier Forskriftskrav 3-1.Risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier, herunder støv med asbestfiber, og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse. Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til: a) kjemikalienes farlige egenskaper, b) leverandørens informasjon om risiko for helse, miljø og sikkerhet, c) forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer, d) mengden og bruksmåten av kjemikalier, e) om arbeidsprosessene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig, f) antall arbeidstakere som antas å bli eksponert, g) eksponeringens type, nivå, varighet, hyppighet og eksponeringsveier, h) grenseverdier og tiltaksverdier, i) effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak, j) konklusjoner fra gjennomførte helseundersøkelser og k) skader, sykdommer, arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker. Ytterligere opplysninger som er nødvendig må innhentes. For enhver midlertidig arbeidsplass skal det foretas en ny risikovurdering.

16 Risikovurdering ved Oslo Universitetssykehus Forutsetninger: De ansatte på laboratoriene har en god basiskunnskap om kjemikalier. Alle laboratorier skal være tilknyttet ventilasjon med 6-8 luftbytter i timen. Det finnes nødvendig førstehjelpsutstyr og annet utstyr på laboratoriet eller i nær tilknytning til disse. De ansatte skal ha øyevern, laboratoriefrakk og enkel tilgang på lateks- og nitrilhansker.

17 Oversikt over fareklassene Helse R36, R37, R38, R66, R67 R20, R21, R22, R65, R34, R41, R29, R31 R40, R68, R62, R63, R64, R23, R24, R25, R32, R35, R33, R48, R42, R43 R45, R49, R46, R60, R61, R26, R27, R28, R39 Reaktivitet R44 R14, R5, R19 R1, R2, R3, R4, R15 Brann R10, R30 R11, R8 R12, R7, R17

18 FK 5 FK 4 FK 3 Totalt Andel Kreft ,25 % Mutagent ,95 % Reprod- /fosterskadelig ,75 % Allergifremkallende ,09 % Miljøskadelige ,51 % Brann ,28 %

19 Laboratorieklassifisering Klassifiseringssystemet for kjemikaliebruk på laboratorier baserer seg på tilsvarende klassifiseringer for inneslutningstiltak for biologiske faktorer og arbeid med radiokative kilder. Med et slikt system vil man kunne oppfylle forskrift om utførelse av arbeid 3-11 og gjøre det mulig å følge opp 3-1 Risikovurdering og 3-8 Tiltak Spesiallaboratorier er unntatt dette klassifiseringssystemet. Eks. Instrumentrom, eterlab ++

20 Laboratorieklasser SN-1 Lite eller ingen bruk av helseskadelige kjemikalier/ Lavt sikkerhetsnivå SN-2 Moderat helseskadelige kjemikalier/ Moderat sikkerhetsnivå SN-3/4 Helseskadelige kjemikalier/ Høyt sikkerhetsnivå (Spesialavtrekk fra SN-4 laboratorier går i egen kanal ellers likt.) SN-5 Meget helseskadelige kjemikalier/ Svært høyt sikkerhetsnivå

21 Kjemikalier vs laboratorieklasse

22

23 Substitusjon: Krav fra myndighetene Miljødirektoratet: Produktkontroll-loven 3a: 3a. Substitusjonsplikt Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i 1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Arbeidstilsynet: Arbeidsmiljøloven 4-5 (2) Kjemikalier og biologisk materiale som kan innebære helsefare, skal ikke brukes dersom de kan erstattes med andre eller med en annen prosess som er mindre farlig for arbeidstakerne.

24 Substitusjonsmetoder 1. Stoppe bruken 1. Innføre nye metoder som digital fremkalling 2. Begrense bruken 1. Innføre «kits» 2. Bruke farlige stoffer på angitte steder 3. Rydde kjemikalielagerene 3. Bytte til et mindre farlig stoff

25

26 Hvor kan man finne informasjon Subsport (http://www.subsport.eu/) NSG (http://www.vgregion.se/halsan/kemi/nsg) Kontaktperson Anders Bolmstedt Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation (http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-ofconcern/authorisation/substances-of-very-high-concern-identification/candidatelist-of-substances-of-very-high-concern-for-authorization) Elektroniske stoffkartotek

27 Kontroll og dokumentasjon på arbeid med substitusjon 4 kategorier av stoffer som skal substitueres 1. Stoffer som skal fases ut 2. Stoffer på kandidatlisten (ECHA) og/ eller CMR-stoffer 3. Stoffer hvor det finnes bedre alternativer 4. Andre utvalgte stoffer, f.eks. formalin Dersom et stoff kommer i en av disse kategoriene skal det vurderes for substitusjon jevnlig. Dette kan dokumenteres i stoffkartoteket.

28

29

30 Rapporter

31 Antall stoffer Klinikk A Klinikk B Klinikk C Klinikk D Oversikt over stoffer som skal substitusjonsvurderes Kategori 3 Kategori 2 Kategori Klinikk E Klinikk F Klinikk H Klinikk I Klinikk Klinikk J

32

33

34 Hvordan jobbe med substitusjon på den totale kjemikaliebeholdningen Fordeling av stoffer i forhold til risikoverdi 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Klinikk A Klinikk B Klinikk C Klinikk D Klinikk E Klinikk F Klinikk H Klinikk I Klinikk J

35 Indexverdi Etablering av en substitusjonsindex 5,00 Substitusjonsindex for alle klinikker OUS 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1, Antall sikkerhetsdatablader

36 Avfallsforskriften Håndtering av farlig avfall på laboratorier Viktig at det blir lagt til rette for at brukerne på en enkel måte kan bli kvitt kjemikalieavfallet sitt. Ved Oslo Universitetssykehus så har vi klassifisert alle kjemikaliene i henhold til avfallsstoffnummer i det elektroniske stoffkartoteket.

37

38 Takk for oppmerksomheten

Problemstillinger. Kjemikaliehandtering - Teknisk avdeling - Renhold. Antimikrobielle midler Cytostatika. Haakon Bugge Andersse

Problemstillinger. Kjemikaliehandtering - Teknisk avdeling - Renhold. Antimikrobielle midler Cytostatika. Haakon Bugge Andersse Problemstillinger Kjemikaliehandtering - Teknisk avdeling - Renhold Anestesi gasser Antimikrobielle midler Cytostatika Haakon Bugge Andersse Kjemikalieforskriften Veiledningen ble utgitt i september 2003

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader

Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader Oslo universitetssykehus HF Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Status elektronisk stoffkartotek Pr 31.mai 2014 BESKRIVELSE AV DAGENS LØSNING OG LOVKRAV Et

Detaljer

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember

Detaljer

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og ti... Page 1 of 61 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

DOKUMENTASJON I NOBB. Ny plan- og bygningslov Nye krav til FDV-dokumentasjon Sikkerhetsdatablad Byggtjeneste ARCHIVE

DOKUMENTASJON I NOBB. Ny plan- og bygningslov Nye krav til FDV-dokumentasjon Sikkerhetsdatablad Byggtjeneste ARCHIVE DOKUMENTASJON I NOBB Ny plan- og bygningslov Nye krav til FDV-dokumentasjon Sikkerhetsdatablad Byggtjeneste ARCHIVE Oslo 26.03.2010 Ny lov og nye krav Ny plan- og bygningslov kommer 1. juli 2010 Avslutning

Detaljer

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan registrere eksponering s 4 EcoOnlines manual for EcoExposure s 9 Kapittel 31 i Forskrift for

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

Veiledning om Smart Repair

Veiledning om Smart Repair Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg Statusmøte med Oslo universitetssykehus HF samt befaring ved Ullevål og Radiumhospitalet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg Statusmøte med Oslo universitetssykehus HF samt befaring ved Ullevål og Radiumhospitalet VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2011 2011/3195 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Foretaksledelsen ved administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Postboks

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Brukerveiledning - Eksponeringsregister

Brukerveiledning - Eksponeringsregister Brukerveiledning - Eksponeringsregister Register over eksponerte arbeidstakere (1) ProductXchange har inkludert en funksjon hvor man kan etablere register over eksponerte arbeidstakere i tråd med krav

Detaljer

Referatsak kjemikalieprosjektet og tilsyn Bedre kjemi

Referatsak kjemikalieprosjektet og tilsyn Bedre kjemi 1302 1901 US-SAK NR:196/2010 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E):LENA MARIE KJØBLI ARKIVSAK NR: 2009/1677 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Referatsak kjemikalieprosjektet

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

+ ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG DUEHLGPHGELRORJLVNHIDNWRUHU

+ ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG DUEHLGPHGELRORJLVNHIDNWRUHU Direktoratet for arbeidstilsynet Seksjon for regelverk og internasjonalt arbeid Postboks 8103 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 01/189743 Vår ref.: 31/01/94-001 Dato: 14. februar 2002 + ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG

Detaljer

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet og biocidforordningen... 9 Merking av kjemikalier... 17

Detaljer

Eco Archive Brukermanual

Eco Archive Brukermanual Eco Archive Brukermanual Innholdsfortegnelse Eco Archive...5 Hovedadministrasjonsmenyen og lokasjonsstrukturen...5 Standardiserte funksjoner i Eco Archive...5 Tittellinjen...5 Administrere felt...6 Brukeradministrasjon...6

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer