Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet"

Transkript

1 Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid

2 Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen Si hva du skal gjøre Gjør hva du sa du skulle gjøre Forviss deg om at du har gjort hva du skulle Sørg for nødvendig dokumentasjon

3 Elementer innen HMS

4 Hovedmål for internkontroll / systematisk HMS-arbeid - Færre ulykker og skader mindre menneskelig lidelse. - Lavere tapstall som følge av brann - Vern mot helse- og miljøskader fra produkter - Mindre utslipp av forurensning til luft og vann - Mindre avfall

5 Systematisk HMS arbeid i virksomheter Systemet skal: - Hjelpe bedriftene å holde orden i eget hus - Gjøre det lettere for tilsynsmyndighetene å kontrollere at helse-, miljø- og sikkerhetshensyn blir ivaretatt

6 Hensikten med systematisk HMS arbeid - Å sikre at lover, forskrifter og andre retningslinjer etterleves - Å sikre at verne- og miljøarbeidet fungerer - Å øke egenaktiviteten i bedriften

7 Hvilke lover gjelder Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern m.v (AML) (2005) Brann og eksplosjonsvernloven (2002) Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (1929) Sivilforsvarsloven, 1953 (industrivernpliktige virksomheter) Produktkontrolloven (1976) Forurensingsloven, dersom virksomheten sysselsetter arbeidstakere (1981) Strålevernloven (2000) Genteknologiloven (1993)

8 Tilsynsmyndigheter Arbeidsmiljøloven Direktoratet for arbeidstilsynet / det lokale arbeidstilsynet Brann- og eksplosjonsvernloven Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap / kommunale brannvernmyndigheter El-tilsynsloven Produkt- og elektrisitetstilsynet / det lokale elektrisitetstilsynet Forurensingsloven Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) / Fylkesmannens miljøvernavdeling Produktkontrolloven Produkt- og elektrisitetstilsynet / Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) / Fylkesmannens miljøvernavdeling / Sjøfartsdirektoratet (fritidsfartøy) Sivilforsvarsloven Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Genteknologiloven Statens institutt for folkehelse / Direktoratet for naturforvaltning

9 Myndighetenes krav til innhold i HMS systemet (1) Bedriften skal ved dokumentasjon: 1. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet. 2. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, plassere ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. 3. kartlegge farer og problemer, vurdere risiko og følge opp med handlingsplaner og tiltak. 4. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge uønskede forhold som oppstår på grunn av overtredelser av kravene i HMSlovgivingen.

10 Myndighetenes krav til innhold i HMS systemet (2) 5. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av HMS systemet for å sikre at den fungerer som forutsatt. (Internkontrollrevisjon) 6. anskaffelse av lover og forskrifter og kjenne til de viktigste kravene for virksomheten 7. sikre kunnskap ved informasjon og opplæring 8. arbeidstakermedvirkning i alle sammenheng

11 Hvordan gjennomføre systematisk HMS arbeid Planlegge Utpeke IK ansvarlig (ansvar for styring / oppfølging) Definere ambisjonsnivå/konkretisere målene for HMS-arbeidet Kartlegge (risikoanalyse) Lage handlingsplan Utføre Starte med noen få prosjekter, for eksempel HMS / brannvernkartlegging for å fastsette status Dokumentere aktivitetene Fremskaffe dokumentasjon; lover, forskrifter osv. Følge opp Lage / beskrive prosedyrer Avviksregistrering og -håndtering Forbedre Interne / eksterne revisjoner

12 Levende HMS-system Følge opp Kartlegge Planlegge og prioritere tiltak

13 PUFF hjulet eller HMS sirkelen K A R T L E G G I N G F O R B E D R E Gjennomgang av ledelsen Forberede prosesser og prosedyrer Forebyggende tiltak P L A N L E G G E Kartlegging med risikovurdering Politikk og mål Handlingsplaner F Ø L G E O P P Avviksbehandling HMS runder Eksterne revisjoner U T F Ø R E Opplæring og informasjon Kartlegge premisser og utarbeide flytskjemaer Utarbeide nødvendig beskrivelser og prosedyrer Iverksette

14 Planlegge Utføre Følge opp Forbedre Skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter Kartlegge eksisterende rutiner for helse, miljø og sikkerhet Systematisere og oppbevare dokumenter Kartlegge problemområder (risikovurdere)

15 Planlegge Utføre Følge opp Forbedre Opplæring og informasjon Utarbeidelse av prosedyrer Sikre enhetlig gjennomføring av arbeidsoperasjoner Sikre effektiv utføring av arbeidsoperasjoner Sikre trygg utføring av arbeidsoperasjoner Være erfaringsoverføring til nye medarbeidere Avklare ansvarsforhold

16 Planlegge Utføre Følge opp Forbedre Avvik skal avdekkes gjennom løpende kontroll og ved internt og eksternt tilsyn Eksempler på avvik Brudd på støygrenser Skader og ulykker og nesten-ulykker Sykefravær Personalomsetning (turnover) Analyserer avvik for å finne årsak og for å unngå gjentakelse gjennom korrigerende tiltak.

17 Planlegge Utføre Følge opp Forbedre Interne revisjoner Deler av virksomheten Enkeltprosesser Systemrevisjoner Gjennomgang av hele HMS-IK systemet Horisontale / vertikale revisjoner Revisjon av tilsynsmyndighet Ofte samordnet av flere tilsynsetater

18 HMS håndbok En HMS håndbok er et nyttig redskap når det gjelder å kunne dokumentere bedriftens verne- og miljøarbeid MEN! Målet er ikke en perfekt håndbok Boka er viktig, men.viktigere er et system som er tilpasset bedriften og som fungerer i praksis.

19 Hensikten med HMS håndboka er: - Å beskrive virksomhetens HMS system - At den skal dokumentere HMS systemet overfor ansatte, kunder og myndigheter og gi informasjon om hvorledes lover og bestemmelser etterleves. - Den skal fungere som oppslagsverk for alle i bedriften. Derfor skal den også oppbevares lett tilgjengelig og gjøres kjent for de ansatte. I større bedrifter bør hver avd. ha forskrifter, prosedyrer, datablader etc. som gjelder eget område/arbeid.

20 Innhold i HMS systemet HMS systemet består i hovedsak av 2 hoveddeler: En administrativ del (systemdokumentasjon) En dokumenterende del (resultatdokumentasjon)

21 Innhold i HMS systemet 1. Systemdokumentasjon Overordnet del som beskriver systemet. Konkretiserer systemet. Forteller hvem som skal gjøre hva, når og hvordan. Sjekklister, skjemaer, skrevne rutiner, instrukser, prosedyrer og datablader er andre eksempler. 2. Resultatdokumentasjon Viser at man har gjort det man sier man skal gjøre. Eks; Utfylte sjekklister og handlingsplaner. Rapporter, statistikker, kvitteringer, referater fra møter, oversikt over HMS opplæring osv.

22 Det levende HMS systemet Krever aktiv deltakelse fra alle Oversiktlig Så lite og enkelt som mulig Klare ansvarsforhold Opplæring av ansatte Alle gjør sin oppgave Hvordan få det til å fungere?

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

IK system for Fredikstad Seafood

IK system for Fredikstad Seafood IK system for Fredikstad Seafood Versjon: 15. april, 2015 Om etableringsforskrift 6.0 Krav om IKT kontroll er hjemlet i 6.0.Her stilles det også krav om et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer