Generell HMS-oversikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generell HMS-oversikt"

Transkript

1 Generell HMS-oversikt EBL temadager 4-5 mars 2008 Styringssystemer for kvalitet, HMS og miljø Robert Svinterud, Senioringeniør DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

2 Litt om min bakgrunn Har vært i DSB og staten i 2 år Bakgrunn som kvalitets/hms-leder i private virksomheter Tilhører Enhet for Dokumentasjon og tilsyn, avdeling Forebyggende Elsikkerhet Noen viktige oppgaver: Er prosjektleder for DSBs årlige tilsynsrapport; Tilsynsaktiviteter, Samlet tilsynsvirksomhet på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet Har ledet konserntilsyn med storulykkebedrift og deltatt i flere tilsyn med departementer Er utpekt som prosjektleder for nytt HMS-styringssystem i DSB

3 Temaer HMS-regelverket: Gi en oversikt over hvilket regelverk som gjelder Hva er virksomhetenes forpliktelser etter regelverket Internkontroll hva er krav til styring?

4 Mål for presentasjonen Hvordan finne relevant regelverk? Hva er viktig og hva er mindre viktig? Hvem har ansvar for hva? Hvem kan jeg kontakte?

5 Mål for presentasjonen KAOS eller OVERSIKT? Oversikt Kaos HMSregelverk

6 Bakgrunn Arbeids og sosialdepartementet besluttet å bevilge 2 millioner kroner til videreutvikling av et felles nettsted for regelverk i Dette hadde bl.a sin bakgrunn i regjeringens satsning på Et enklere Norge, samt økt fokus på elektronisk informasjonsformidling i offentlig sektor ved opprettelsen av Moderniseringsdepartementet sommeren 2004.

7 Samarbeid mellom HMS-etatene Fem offentlige etater har siden 2004 samarbeidet om felles nettsted for regelverk og nyttige råd til virksomheter; Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Mattilsynet Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) Statens forurensningstilsyn (SFT)

8 Hva er Regelhjelp.no no? Regelhjelp.no skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket innen følgende områder: arbeidsmiljø brann- og eksplosjonsvern dyre- og plantehelse dyrevern elektriske anlegg og utstyr forurensning og avfall industrivern mattrygghet produkter og forbrukertjenester

9 Ansvarsfordeling på Regelhjelp.no Ansvarlig etat Ansvar for krav knyttet til følgende kategorier: Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brann - og eksplosjonsvern El -sikkerhet Forbrukertjenester Mattilsynet Mattrygghet Varer til plantedyrking samt dyrefôr Dyrehelse og dyrevelferd Kosmetikk og kroppspleie Plant ehelse Økologisk landbruk Næringslivets Industrivern sikkerhetsorganisasjon Statens forurensningstilsyn Forurensning Felles kategorier og emner: Internkontroll, Storulykker og Produkter

10 Fyrlyktprisen 2006 I 2006 fikk Regelhjelp.no Fyrlyktprisen. Fyrlyktprisen er Statens dataforums årlige kåring av beste statlige nettsted. Regelhjelp.no fikk prisen for brukervennlighet, bidrag til verdiskapning og høy gjenbruksverdi. Regelhjelp.no fikk bred mediaomtale ifm.. prisutdelingen Omtalt som Industriens nye GPS

11 Målgrupper Målet er å gjøre det enklere for små og mellomstore virksomheter å finne frem i regelverket gjennom bransjetilpasset elektronisk regelverksformidling, og dermed bidra til at regelverket etterleves i større grad. Retter seg mot daglig leder eller HMS-ansvarlig i virksomheten Bidra til at virksomhetene etablerer gode styringssystemer som understøtter krav og forpliktelser i regelverket Å forenkle tilsynet og gi allmennheten bedre innsyn i hvilke vesentlige krav som gjelder.

12 Bruk av Regelhjelp.no Kan søke på: Bransjer (er definert ift. standard for næringsgruppering, NACE) Emner A Å Organisasjonsnr/virksomhetsnavn (Koblingen til Enhetsregisteret) Motta nyhetsbrev for din bransje.

13 Planer for Regelhjelp.no i 2008 SFT har fått prosjektansvaret i 2008 Ønsker å komplettere Regelhjelp.no med regelverks- informasjon fra Statens strålevern, Sosial- og helsedirektoratet og Nærings- og handelsdepartementet. Samordning med altinn.no? Søkt Arbeids- og inkluderingsdepartementet om prosjektmidler på 1 mill kr.

14 Hva er Altinn.no no? På altinn.no finner du elektroniske skjemaer for moms, statistikk, selvangivelse, årsregnskap og mer til. Gjennom Altinn er det lettere å finne, fylle ut og levere skjemaer til offentlige etater. Altinn har link til regelverk.no allerede Søk på regelhjelp gir 2 treff 1. Oversikt over regelsider Peker på bl.a. Regelhjelp.no 2. Hvilke etater kan hjelpe meg? Peker på lenke til hjemmesider for HMS-etatene

15 Bransjerettet informasjon Gir bransjespesifikk regelverksinformasjon fra fem offentlige etater. Identifiserer de viktigste krav for hver bransje. Gir også oversikt over andre krav Bransjen Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning ble lansert ettersommeren Bransjen omfatter produksjon, distribusjon og overføring av elektrisitet og forsyning av damp og varmt vann. Status pr. nov er 55 bransjer totalt.

16 Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning Internkontroll Arbeidsmiljø Brann- og eksplosjonsvern El-sikkerhet Forurensning Industrivern

17 Internkontroll Virksomheten skal dokumentere skriftlig: hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS hvordan kartlegging av risiko er gjennomført: brev, rapporter, måleresultater og lignende hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet: handlingsplan rutine for å oppdage, forebygge og håndtere regelbrudd hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten

18 Internkontroll - Risiko Hva er risiko? Med risiko menes muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Det dreier seg ikke bare om store ulykker, men for eksempel om samarbeidsproblemer, belastningslidelser, sykdom, fare for forurensning, etc. Risikoanalyse En enkel risikoanalyse i din virksomhet kan være at du stiller tre enkle spørsmål: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer? Se Arbeidstilsynets hjemmeside for veileder og skjematikk!

19 Arbeidsmiljø Her finner du de viktigste kravene til: Organisering av arbeidet Arbeidsutstyr Arbeid i høyden Arbeid ved dataskjermarbeidsplass Tungt og ensformig arbeid uheldige arbeidsstillinger Varmt arbeid

20 Brann- og eksplosjonsvern Her finner du de viktigste kravene til: Brannfarlig eller trykksatt stoff Aktsomhetsplikt - brannfarlig eller trykksatt stoff Enhver som håndterer brannfarlig eller trykksatt stoff skal vise aktsomhet og foreta det som er nødvendig for å forebygge fare for brann og eksplosjon. Risikoanalyse - brannfarlig og trykksatt stoff Som eier eller bruker skal du gjennom en risikoanalyse identifisere de ulykkeshendelser om kan oppstå ved all håndtering av brannfarlig eller trykksatt stoff, og de konsekvenser dette kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Tillatelse til oppbevaring av brannfarlig vare Om din virksomhet oppbevarer brannfarlig vare utover tillatt mengde, må du innhente tillatelse.

21 Brann- og eksplosjonsvern Her finner du de viktigste kravene til: Brannvern Brannvern for virksomhet eller bruker Din virksomhet plikter å gjennomføre et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll), for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven overholdes Brannvern - den enkeltes plikt Alle plikter å opptre aktsomt for å forebygge brann, eksplosjon og annen ulykke. Arbeid som medfører risiko for brann, krever særskilt aktsomhet. Brannvern for eier av bygning eller område Som eier av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt, plikter du å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

22 El-sikkerhet Her finner du de viktigste kravene til: Elektrisk utstyr (sikkerhetsforskriften (sikkerhetsforskriften fse,, ) Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige atmosfærer Anlegg, utstyr, sikkerhetssystem og eventuelt tilhørende koplingsutstyr skal tas i bruk bare dersom det fremkommer av eksplosjonsverndokumentet at de trygt kan brukes i eksplosjonsfarlige atmosfærer. Bruk av elektrisk utstyr Du må kun bruke elektrisk utstyr til det utstyret er konstruert for. Mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte berøring av spenningsførende deler på elektrisk utstyr.

23 El-sikkerhet Her finner du de viktigste kravene til: Elektriske anlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Det stilles krav til deg som eier anlegget, deg som utfører arbeid på et anlegg og til selve utstyret i anlegget innen følgende områder: kvalifikasjonskrav sikkerhetskrav krav til planlegging og utførelse av elektriske anlegg dokumentasjonskrav elektriske påvirkninger av omgivelsene

24 Forurensning Her finner du de viktigste kravene til: Avfall Miljøinformasjon Helse- og miljøfare; kjemikalier og produkter Utslipp Støy

25 Industrivern Virksomheter med 40 ansatte eller flere i denne bransjen, skal etablere en beredskap for å beskytte seg selv mot personskader, brann, forurensning, andre ulykker samt kriminelle anslag. Her finner du de viktigste kravene til: Risikovurdering Beredskapsklasser Organisering Beredskap

26 Demo av regelhjelp.no

27 Resultater fra tilsyn viser (2006): Tilsyn med 187 nettselskaper viser at HMS-arbeidet må fortsatt bli bedre på enkelte områder: Rapportering av avvik Risikovurderinger Dokumentering av tilstandskontroll ved anlegg Utbedring av jordfeil i nettet Skogrydding ved lavspentlinjer Økte ressurser til vedlikehold av utstyr og anlegg Mangel på sluttkontroll av nye anlegg DSB hadde fokus på samsvarserklæring og dok.krav i ny forskrift om el.- forsyningsanlegg ved våre tilsyn i 2007.

INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT

INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT Å INNFØRE OG UTØVE INTERN-KONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport Prosjektrapport Bildet: 21. november 2007 fikk totalt 55 bransjer informasjon om sitt regelverk på Regelhjelp.no, og nettstedet så slik ut. Innoldsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Oppdraget for 2007, organisering

Detaljer

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Nytt fra myndighetene DSB Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektiske anlegg 1 Temaer Nordisk ATEX-møte 2011, NKS, i Stockholm Ladestasjoner for Elbiler

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

HMS -Risiko og Sikkerhet i fjernvarmeprosjekter

HMS -Risiko og Sikkerhet i fjernvarmeprosjekter HMS -Risiko og Sikkerhet i fjernvarmeprosjekter Anne C Andvik Norsk Energi, avdeling Miljø og Sikkerhet Ofte stilte spørsmål: -Hva må være på plass før anlegget skal i drift? - Når kreves ROS-analyser?

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land Er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktsmessige?

Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land Er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktsmessige? Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land Er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktsmessige? Difi rapport 2010:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...

Detaljer

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Årsmelding 2005 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og Hønefoss 08.06 og 09.06 2009 Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Krav til dokumentasjon med bakgrunn i forskrifter Elektrisitet er en livsfarlig vare

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

B-håndbok for avdeling LUNA

B-håndbok for avdeling LUNA B-håndbok for avdeling LUNA 1 Innledning... 3 2 Mål for helse, miljø og sikkerhet ved... 3 3 Forkortelser og definisjoner... 4 4 Organisering, ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet... 5 4.1 Organisasjonskart...

Detaljer