HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER"

Transkript

1 HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER KJEMI- KALIER Direktiveier pr Eivind Nilsen Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

2 1 GENERELT Formål Direktivet skal bidra til å sikre at de kjemikaliene som utgjør minst helse-, miljø- og sikkerhetsfare velges ved anskaffelse at kjemikalier håndteres og brukes oouten fare for mennesker og miljø ooi samsvar med forskrifter og krav Virkeområde Direktivet gjelder for alle BP opererte installasjoner på norsk sokkel og landanlegg eller prosjekter der BP Norge er ansett for å ha et særlig ansvar og som er en del av petroleumsvirksomheten For innleide innretninger gjelder direktivet kun: kjemikalier BP spesifiserer og bruker i egen operasjon eventuelle kjemikalier underlagt BP sin utslipptillatelse Kontraktører av innleide innretninger som har system som tilfredstiller kravene i dette direktiv, kan bruke eget system forutsatt at dette er avklart ved inntak Referanser FOR Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) o o 36 Kjemisk helsefare o o 62 Økotoksikologisk testing av kjemikalier o o 63 Kategorisering av kjemikalier o o 64 Miljøvurderinger o o 65 Valg av kjemikalier o o 66 Bruk og utslipp av kjemikalier o o 67 Beredskapskjemikalier FOR nr 1356 Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) FOR nr 1357 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) FOR nr 1355 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning FOR Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) Bestillingsnummer 704. FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier 241

3 HMS Direktiv 1 Arbeidstillatelser HMS Direktiv 2 - Entring HMS Direktiv 6 Farlig materiell og utstyr HMS Direktiv 9 Personlig verneutstyr BP Arbeidsmiljømanual Environmental Manual Sjøfartsdirektoratets regelverk for flyttbare innretninger. OMS Manual 3.4 Health and Industrial Hygiene BP GDP Health BP GRP Health and Industrial Hygiene Klassifisering (EU) nr.1272/2006 (CLP) EU forskrift (EU) nr 1907/2006 (REACH) Definisjoner og forkortelser ACC (authorization for chemical change) er et skjema som må fylles ut hvis nye prosesskjemikalier ønskes å tas i bruk, prosesskjemikalier endres eller hvis nye kjemikalieinjeksjonspunkter tas i bruk. NEMS Chemicals er et elektronisk arkiv over HOCNF datablad ( svært begrenset brukeradgang) Farlige kjemikalier er en betegnelse som omfatter kjemiske produkter som er klassifisert som giftige, helseskadelige, etsende, allergifremkallende eller kreftfremkallende HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet HMS avdelingen er en avdeling på land som gir råd, veiledning og assistanse innenfor områdene helse, miljø og sikkerhet. Sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. Sikkerhetsdatabladet skal være på ihht gjeldende regelverk og siste revisjon skal alltid legges ved søknad om nytt kjemikalie. HMS vurdering av kjemikalier innebærer vurdering av: oohelse, miljø og sikkerhet ved bruk ookrav og forholdsregler ved lagring, transport, bruk og eventuell avfallshåndtering HOCNF (Harmonized Offshore Chemical Notification Format) er en standard for dokumentasjon av økotoksikologiske egenskaper til kjemikalier som brukes offshore, og som inneholder opplysninger om sammensetning, nedbrytbarhet, bioakkumulering og giftighet overfor marine organismer Linjeleder planlegger og gjennomfører arbeidsoperasjoner, inkludert valg av kjemikalier som skal brukes i arbeidet. 242

4 SAFEUSE er et elektronisk arkiv for BPs godkjente kjemikalier med tilhørende sikkerhetdatablad NOG Norsk olje & gass Områdeansvarlig er ansvarlig for alle aktiviteter innen et bestemt område Områdetekniker har driftsansvar for et bestemt anlegg eller område Miljødirektoratet er en norsk myndighet som forvalter norsk natur og hindre forurensing SKR tekniker er en person i sentralt kontrollrom som kontrollerer og koordinerer all produksjon og øvrig arbeid ombord Utførende fagperson er en person som konkret/ fysisk utfører arbeidet som arbeidstillatelsen omfatter. 2 ANSVAR Linjeleder er ansvarlig for å sikre at alle kjemikalier som brukes er HMS vurdert og godkjent, og har godkjent norsk sikkerhetsdatablad tilgjengelig før de brukes HMS avdelingen er ansvarlig for å HMS vurdere og godkjenne nye kjemikalier ut fra gjeldende krav og forskrifter å godkjenne nye sikkerhetsdatablad å fjerne sikkerhetsdatablad fra SAFEUSE når kjemikalier ikke lenger brukes Innkjøpsavdelingen er ansvarlig for at kun kjemikalier som er HMS godkjent og registrert i SAFEUSE på gjeldende installasjon kjøpes inn. Områdeansvarlig er ansvarlig for å sikre at godkjent norsk sikkerhetsdatablad er tilgjengelig og brukes etter gjeldene krav å sikre at kjemikalier er forsvarlig merket og lagret i samsvar med sikkerhetsdatablad å sikre at kjemikalier som ikke lenger brukes, sendes i land Sikre at kjemikalier som kommer ombord og ikke er registrert i SAFEUSE settes i karantene inntil disse blir godkjent eller valgt returnert til land. Sikre at det alltid medfølger sikkerhetsdatablad ved forsendelse av kjemikalier fra installasjonen 243

5 Bruker er ansvarlig for å sjekke om ønsket kjemikalie er godkjent og registrert i SAFEUSE, eventuelt om det finnes tilsvarende egnede produkter som allerede er godkjent, før rekvirering av kjemikalie. delta i samarbeid med HMS avdeling ved utarbeidelse av brukerveiledninger/risikovurderinger (ChemiRisk) for helsefarlige kjemikalier. gi innspill til substitusjonsplaner av farlige kjemikalier. gjøre seg kjent med innhold i sikkerhetsdatablad og eventuell brukerveiledning/risikovurdering (ChemiRisk) før kjemikaliet tas i bruk. sikre at kjemikalier håndteres og lagres i henhold til sikkerhetsdatablad/prosedyrer og HMS-vurdering. sikre at en ny risikovurdering utføres dersom eksisterende risikovurdering ikke reflekterer tilsiktet bruk ved å ta kontakt med HMS avdelingen Sikkerhetsrådgiver er ansvarlig for å kontrollere at kjemikalier lagres i samsvar med sikkerhetsdatablad assistere ved avviksbehandling Prosesskjemiker er ansvarlig for å sikre at ACC er fylt ut og godkjent før prosesskjemikalier brukes offshore 3 ANSKAFFELSE Generelt krav Alle kjemikalier skal være HMS vurdert, godkjent og registrert i SAFEUSE før rekvirering. Ved valg av kjemikalier skal en primært velge kjemikalier som gir lavest helse- og miljøbelastning. Endringer av kontrakter må ikke føre til økt total miljøbelastning Kjemikaliet blir kun godkjent for en installasjon per søknad Søknad om godkjenning av kjemikalier Ved behov for bruk av kjemikalier som ikke er registrert i SAFEUSE skal søknad sendes til minst en uke før bruk for tilfredsstillende behandling av søknad. For ytremiljø-kjemikalier må søknad sendes inn minst to uker før tiltenkt bruk. Søker skal innhente siste revisjon av norsk sikkerhetsdatablad fra leverandør. 244

6 Utsendelse av kjemikalier Ved utsendelse av kjemikalier skal forsyningsbase sikre at disse er registrert i SAFEUSE på gjeldende installasjon og at norske sikkerhetsdatablad medfølger Tillegg for prosesskjemikalier fylle ut ACC skjema og sende for godkjenning til en liste av disipliner spesifisert i skjema HMS vurdering av nye kjemikalier HMS avdelingen skal HMS vurdere nye kjemikalier i samsvar med vedlegg 1: Instruks for HMS godkjenning av kjemikalier. Tilbakemelding om status for godkjenning sammen med eventuelle forholdsregler skal sendes søker så snart vurderingen er klar HMS vurdering, ACC og godkjenning/avslag skal dokumenteres og arkiveres i Documentum. Kjemikalier i farekategori 4, 5 og 6 krever detaljert risikovurdering (ChemiRisk), mens kjemikalier i farekategori 5 og 6 også krever unntakssøknad (se vedlegg 1) Registrering av nye datablad Ved godkjenning av et nytt kjemikalie, skal norsk sikkerhetsdatablad arkiveres i SAFEUSE under det aktuelle avdeling unntatt ved ooengangsbruk av kjemikalie oouttesting av kjemikalie Hvis det har vært uført detaljert risikovurdering i ChemiRisk skal denne knyttes til kjemikaliet i SAFEUSE For innleide innretninger skal Linjeleder sende sikkerhetsdatablad til den respektive innretning, i tillegg må yrkeshygieniker få tilgang til riggens kjemikaliedatabase/ beholdning for å verifisere at det ikke brukes kjemikalier som er på BPs forbudsliste Mottak av kjemikalier Ved mottak av kjemikalier skal lageransvarlig ookontrollere lastemanifest ookontrollere dokumentasjon oosikre at kjemikalie blir lagret i samsvar med punkt 7 i sikkerhetsdatablad (Områdeansvarlig og Bruker) 245

7 4 ARBEID MED KJEMIKALIER Generelt krav Alle kjemikalier som det skal arbeides med skal være godkjent av HMS avdelingen og være merket etter forskriftene Alle brukere har et ansvar for å gjøre seg kjent med kjemikaliets egenskaper, helsefarer, og eventuell tilhørende HMS-risikovurdering. Brukere skal ha kopi av godkjent sikkerhetsdatablad og eventuell risikovurdering (ChemiRisk) tilgjengelig på faste brukersted. Anbefalingene beskrevet i sikkerhetsdatablad/risikovurdering skal etterfølges av alle om bord, skal de benyttes til annen bruk må ny risikovurdering utføres før oppstart av arbeid. Sikkerhetsdatablad Områdeansvarlig skal sikre at datablad på brukersted er av samme versjon som i SAFEUSE Generelle oppslagspermer med Sikkerhetsdatablad direkte fra leverandør etc. er ikke å regne som BP-godkjente sikkerhetsdatablad. Godkjenning av arbeid For godkjenning av arbeid med farlige kjemikalier henvises det til HMS Direktiv 1 - Arbidstillatelser For godkjenning av arbeid som involverer rørsystem, tanker og tilknyttede komponenter gjelder HMS Direktiv 1 - Arbidstillatelser, og HMS Direktiv 2 - Entring. Sikkerhetstiltak ved arbeid med farlige kjemikalier Ved arbeid med farlige kjemikalier skal sikkerhetstitlak ved arbeidstillatelser nivå 1 (Direktiv 1) ivaretas. Anbefalingene beskrevet i sikkerhetsdatablad/risikovurdering skal også etterfølges. Etter avslutning av arbeid Utførende fagperson skal sikre at brukte kjemikalier og eventuell søl av kjemikalier blir håndtert som farlig avfall i samsvar med HMS direktiv 6 - Farlig materiell og avfall 246

8 5 KONTROLL Kontroll av kjemikalier Områdeansvarlig skal jevnlig kontrollere kjemikaliene i sitt ansvarsområde i samsvar med HMS instruks og lokale sjekklister. Kontrollen skal minst inkludere ooat hardkopi av oppdatert og godkjent sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på alle faste brukersteder ooat alle kjemikalier som er i bruk har sikkerhetsdatablad tilgjengelige i SAFEUSE ooat kjemikalier som ikke lenger er i bruk fjernes, og sendes i land Kontrollene skal dokumenteres ved bruk av Yrkeshygieniker skal påse at alle lagre av kjemikalier på den enkelte installasjon er kontrollert mot SAFEUSE minst en gang hvert år. Kontroll av SAFEUSE Yrkeshygieniker skal minst en gang hvert år påse at alle kjemikalier som er registrert i SAFEUSE blir gjennomgått for å sikre at forbudte kjemikalier i Arbeidsmiljømanualen ikke er registrert og godkjent, samt for å holde stoffkartoteket oppdatert. Substitusjon Alle kjemikalier skal vurderes for substitusjon hvert 3. år. Evalueringen skal også omfatte helsemessig,miljømessig vurdering og prioritert liste i REACH. Dette arbeidet utføres av eier av kjemikaiedatabasen. Kontroll av kjemikalier som er underlagt utslipptillatelse Ytremiljø rådgiver skal minst en gang hvert år gjennomgå alle kjemikalier som er underlagt utslippstillatelse. Normalt kan dette gjøres i forbindelse med årlig rapportering til Miljødirektoratet PVU For valg av PVU se HMS Direktiv 9 - Personlig verneutstyr Hvis det har vært uført detaljert risikovurdering skal krav til PVU oppgis og brukes. Det er utarbeidet egne hanskeguider og filterguider. Disse finnes på intranett under HSE, Health, Arbeidsmiljø. 247

9

10 HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER Vedlegg 1: Instruks for hms godkjenning av kjemikalier Attachment 1: Work Permit Form Level 1 Attachment 2: Work Permit Form Level 2 Attachment 3: Guidelines For Completing And Using Work Permit Form Attachment 4: Fire Guard s Duties Attachment 5: Safety Measures For Working With Hydrocarbon Carrying Systems Attachment 6: Safety Measures For Working With Hazardous Chemicals Attachment 7: Safety Measures For Jet Water Washing Over 250 Bar Attachment 8: Safety Measures For Pressure Testing Attachment 9: Form For Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 10: Advance Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 11: Form For Logging Heating Value

11 250

12 VEDLEGG 1: INSTRUKS FOR HMS GODKJENNING AV KJEMIKALIER Generelt Yrkeshygieniker skal utføre initiell risikovurdering av kjemikaliet basert på mottatt informasjon i sikkerhetsdatablad og søknadskjema. Etter at den intielle risikovurderingen er gjennomført skal bruker/bestiller av kjemikaliet få tilbakemelding på kjemikaliets godkjenningsstatus og evt. behov for detaljert risikovurdering. Det skal gis en oppsummering av farer forbundet med bruk av kjemikaliet ved melding om godkjenning. Kvalitet Kontroller : kvaliteten på sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatabladet skal være i.h.h.t REACH, vedlegg II at deklarasjonsnummer i Miljødirektoratets produktregister er oppgitt. I tilfelle nummer ikke er oppgitt skal leverandør kontaktes For Biocider skal BP få dokumentasjon fra leverandøren om at innmelding av de aktive stoffene i EUs vurderingsprogram for biocider er utført. Innhold av forbudte stoffer - Gruppe 1 Kontroller : At kjemikaliet ikke inneholder stoff som ikke skal brukes iht. Arbeidsmiljømanual doc nr Gruppe 1 - Forbud At kjemikaliet ikke står på REACH liste over uønskede kjemikalier i bruk. Innhold av stoffer med spesielle retriksjoner - Gruppe 2 Kontroller: At kjemikaliet ikke inneholder stoff som er forbundet med særskilt restriksjoner i.h.h.t. Arbeidsmiljømanual doc nr , Gruppe 2 Særskilte restriksjoner eller stoffer på miljødirektoratets prioritetsliste. For kjemikalier som inneholder stoffer i Gruppe 2 særskilte restriksjoner må det søkes om unntak, samt utføres detaljert risikovurdering før kjemikaliet kan godkjennes. 251

13 For kjemikalier som slippes til sjø Kontroller om HOCNF er registrert i NEMS eller er vedlagt Alle HOCNF datablad skal håndteres konfidensielt og innsyn i NEMS databasen er begrenset til 3 brukere i BP systemet. oovurder og dokumenter de enkeltes stoff : sin biologiske nedbrytbarhet potensial for bioakkumulering akutte effekt mot aktivitetsforskriften 66. Kjemikalier i sort og rød fargekategori samt gule med Y3 underkategori, skal ikke godkjennes internt uten ytterligere vurderinger opp mot interne utfasingsplaner og relevante utslippstillatelser. Bruk og utslipp av kjemikalier skal generelt vurderes opp mot tillatelser, både når det gjelder gule kjemikalier og kjemikalier i lukkede systemer. For kjemikalier som ikke er inkludert i eksisterende tillatelser, må det utarbeides søknader til Miljødirektoratet. Risikovurdering Kjemikaliet skal klassifiseres i henhold til tabellen i kriterier for HMS-kategorisering av kjemikalier på grunnlag av kjemikaliets iboende fare. For alle kjemikalier i helsefarekategori 4, 5 og 6 kreves en substitusjonsvurdering og en detaljert risikovurdering. Denne vurderingen må utføres før kjemikaliet kan godkjennes for bruk. Kjemikalier i farekategori 5 og 6 også krever unntakssøknad. Detaljerte risikovurderinger skal utføres i samarbeid med bruker av kjemikaliet og skal dokumenteres i ChemiRisk. Sjekkliste ChemiRisk kan benyttes for å innhente informasjon av bruker. Basert på risikovurderingen skal HMS-avdelingen ta en avgjørelse angående godkjenning av kjemikaliet. Godkjente risikovurderinger gjøres tilgjengelige i SafeUse av yrkeshygieniker og legges ved melding om godkjenning av kjemikaliet. Unntakssøknad For kjemikalier som krever unntakssøknad skal nødvendigheten av produktet samt substitusjonsvurderinger beskrives og dokumenters i egen søknad av søker. 252

14 Kriterier for HMS-kategorisering av kjemikalier på grunnlag av kjemikaliets iboende fare Farekategori 6 Uakseptabel 5 Meget alvorlig 4 Alvorlig 3 Moderat 2 Liten 1 Ubetydelig Grunnlag for kategori HELSE MILJØ SIKKERHET Krav til tiltak BPs forbuds-/ BPs forbuds-/ BPs forbuds-/restriksjonsliste Søknad om unntaksbehandling restriksjonsliste REACHs restriksjonsliste REACHs forbudtliste nødvendig. forbudtliste REACHs forbudtliste Krav til grundig risikovurdering. Prioritetslista Substitusjon skal vurderes og dokumenteres. Meget giftig Miljøskadelig Eksplosiv Søknad om unntaksbehandling R26, R27, R28, R39 R50+R53, R59 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R19, nødvendig for utslippskjemikalier Giftig SVARTE HOCNFkjemikalier R44 og KMR-stoffer. Krav til grundig R45, R49, R46, R60, R61 risikovurdering. Substitusjon skal vurderes og dokumenteres. Krav til risikovurdering før bruk. Substitusjon skal/bør vurderes og dokumenteres. Giftig R23, R24, R25, R48 Etsende R35 Helseskadelig R40, R68, R62, R63, R43, R33 Miljøskadelig R51+53, R54, R55, R57, R58 RØDE HOCNFkjemikalier Ekstremt brannfarlig R12 Unntak: Håndprodukt og gass under trykk Oksiderende R7, R8, R14, R16 Unntak: Stoff anvendt på laboratorier, gass under trykk Etsende R34 Helseskadelig R20, R21, R22, R65 Irriterende R41 Irriterende R36, R37, R38, R66, R67 Miljøskadelig R52, R52/53, R53 HOCNF-kjemikalier Andre kjemikalier Ikke klassifisert Miljøskadelig HOCNF: GRØNN Ikke klassifisert Ikke klassifisert Miljøskadelig. HOCNF: PLONOR Meget brannfarlig R11, R15, R17, R30 Unntak gass under trykk Brannfarlig R10, R18 Behov for risikovurdering skal vurderes. Oppbevares / håndteres i henhold til sikkerhetsdatabladets instrukser med eventuelle tilleggskrav. Anskaffelse tillatt. Oppbevares / håndteres i henhold til sikkerhetsdatabladets instrukser. Ikke klassifisert Oppbevares / håndteres i henhold til sikkerhetsdatabladets instrukser. 253

15

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL FARLIG MATR./ AVFALL Direktiveier pr. 01.01.2015 Kristin Ravnås Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

Detaljer

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

12.3.1 Førstegangsinspeksjon... 8 12.3.2 Ordinær inspeksjon... 9. 12.4 Inspeksjonsrapporter... 9 13. QA inspeksjoner... 9 14. Referanser...

12.3.1 Førstegangsinspeksjon... 8 12.3.2 Ordinær inspeksjon... 9. 12.4 Inspeksjonsrapporter... 9 13. QA inspeksjoner... 9 14. Referanser... NA Dok. 41: God laboratoriepraksis. Den norske GLP - ordningen Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: PBH 5.01 11.12.2014 Dok.id.: Krav/Requirement Sidenr: Side 1 av 14 God laboratoriepraksis

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer