HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN"

Transkript

1 ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

2 1 GENERELT Formål Direktivet skal sikre at alt arbeid i høyden blir utført sikkert at det ikke skjer ulykker som følge av fallende gjenstander at all bruk av stiger blir utført sikkert at all montering, demontering og bruk av stillaser blir utført sikkert at arbeid over sjø blir utført sikkert Virkeområde Direktivet gjelder for alle BP opererte installasjoner og innleide innretninger på norsk sokkel Innleide innretninger som har system som tilfredstiller kravene i dette direktiv, kan bruke eget system forutsatt at dette er avklart ved inntak Ved å følge dette direktivet oppfyller en alle krav til Arbeid i høyden i BP 8 Gylne Sikkerhetsregler. Landanlegg eller prosjekter der BP Norge er ansett for å ha et særlig ansvar og som er en del av petroleumsvirksomheten Referanser Aktivitetsforskriften 42 Bruk av arbeidsutstyr Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Arbeidstilsynets regelverk OMS Procedure 4.5 Control of Work OMS Risk 3.2 Personal Safety Norsk Olje og Gass retningslinje 088 Felles modell for Arbeidstillatelser NS-EN 795 Vern mot fall fra høyder. Forankringsanordninger. HMS Direktiv 1 Arbeidstillatelse HMS Direktiv 11 Sikker Jobb Analyse Bruk av Arbeidskurv - ref. HMS Direktiv 4 Løfteoperasjoner Norsk Olje og Gass retningslinje 113 Fallsikring og redning Norsk Standard NS , 2, 3, 4 Norsk Olje og Gass retningslinje 105 Stillasbygging (inkl kompetansekrav) Definisjoner Arbeid i høyden omfatter alt arbeid med ståsted 2m eller mer over dekk der det ikke er fast plattform med rekkverk eller godkjent stillas Arbeidstillatelse er en skriftlig tillatelse til å utføre et definert arbeid på et gitt sted på en installasjon under gitte forutsetninger på en sikker måte 99

3 Sikker Jobb Analyse (SJA) er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen Første linje MOB (Mann over bord) beredskap omfatter ooplattformens MOB mannskap i beredskap eller ooberedskapsfartøy ved installasjonen 2 ANSVAR Kompetanse for bruk av fallsikringsutstyr Gjennomført BP fallsikringskurs offshore (Bedriftsintern 4t Opplæring i Fallsikring) eller onshore grunnleggende fallsikringskurs. For begge kurser krever BP 3 årlig verifikasjon /repetisjon. Personlig sikring Alt arbeid med ståsted over 2 meter over dekk krever oofast plattform med rekkverk, eller oostillas med grønn scafftag, eller oobruk av godkjent sikkerhets sele festet i et egnet forankringspunkt, ooog som begrenser fritt fall fra ståsted til 2m, normalt med bruk av fallblokk, og ooutfylt og signert Sjekkliste for Arbeid i høyden/over åpen sjø/bruk av fallsikring Ved forflytning i høyden utenfor fast plattform, stillas, leider eller stige skal det benyttes godkjent sikkerhets sele med fallblokk ( evt. Y-line som alternativ). Ved flytting av fallblokk skal en sikre med for eksempel fallsikringsline. Ved bruk av fallsikringsutstyr skal det ooalltid være minst 1 person tilstede i nærområdet som kan varsle og igangsette enkel redning ved ett eventuelt fall ooved behov utarbeides en skriftlig redningsplan som muliggjør sikker redning av person(er). ootas hensyn til tiden for redning slik at personen ikke utsettes for hengetraume. på den enkelte installasjon beskrives hvordan man sikrer nødvendig personell og kompetanse (for eksempel redingslag) Sikring av underliggende område Verktøy og utstyr skal så langt som mulig sikres mot fall med egnede midler. Ved fare for fallende gjenstander sikres underliggende område med enten vakthold eller sperring i samråd med område tekniker. 100

4 Ved fare for at fallende gjenstander kan skade trykksatt utstyr, skjermes underliggende område fysisk eller trykkavlastes i samråd med område tekniker. Ved avslutning av arbeide skal området sjekkes ut for å sikre at ikke gjenstander blir lagt igjen og kan falle ned senere. Kontroll av sikkerhetssele Bruker skal alltid visuelt kontrollere fallsikringsutstyret, -systemet og festepunkt samt sørge for kameratsjekk av dette. Ved spørsmål kontakt stillasformann, evt. inspeksjon ang. festepunkter. Defekt sele eller sele som mangler merkebrikke for siste kontrolldato (årlig kontroll) for godkjent løfteredskap skal ikke brukes, og leveres for reparasjon / kontroll Bruk av fallsikringsline Forankringspunkt for fallsikringsutstyr skal tåle en belastning på minst 1000kg, og innfestingspunktet bør være over brukeren Fallsikringsliner festes i D-ring på godkjent fallsele Fallsikringsline festes i ryggfeste, men dersom arbeidet krever det kan festepunktet i front av fallsele brukes. Ved bruk av fallsikringsline skal det normal brukes fallblokk. Støtteliner skal ikke brukes ved arbeid som fallsikringsline for sikkerhetsseler Sammensetningen av fallsikringen skal velges på bakgrunn av de risikoer som vil være aktuelle. Eksempelvis skal det ta hensyn til grad av bevegelser i horisontalplanet og potensiell pendeleffekt om arrangementet for fallsikring trekkes for langt ut i horisontalplanet. 3 BRUK AV STIGER Bruk Stiger skal kun brukes til adkomst eller til kortvarig arbeid som for eksempel oppheng av taljer, kontroll og rengjøring av F&G detektorer Hvilke stiger kan brukes Stiger skal kjøpes inn iht. kap VI i Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. Stiger skal være utstyrt med gummiknotter i begge ender og det skal ikke være synlige skader. Sammensatte stiger skal ikke brukes. Industritrapp inntil 3.5m, kan brukes når underlaget er fast og jevnt og det ikke er fare for fall til lavere nivå / sjø. En må ikke stå høyere opp enn 2m. Det skal være en klar merking av 2-metersgrensen på selve industritrappen. I elektriske tavlerom skal det være industritrapper av ikke-ledende materiale. 101

5 Kontroll Bruker er ansvarlig for å kontrollere stigen før bruk. Defekte stiger skal kasseres. Sikring Stiger skal være sikret mot utgliding og velting ved bruk ved at en person sikrer nede til sikring er foretatt i toppen av stigen. Ved forflytning i stige skal en ikke bære noe i hendene og ha trepunkts kontakt (f.eks. 2 føtter og en hånd) Ved arbeid med ståsted 2m over dekk skal fallsikring brukes 4 STILLASER Godkjenning av arbeid Stillaser over 2m skal ha egen Arbeidstillatelse nivå 2 for bygging/ riving Stillaser under 2m kan bygges/rives med generell Arbeidstillatelse nivå 2 for område eller plattform. Ved bygging/riving over åpen sjø gjelder godkjennings kravene i seksjon 6 Bygging/ riving Bygging, flytting eller riving av stillaser skal kun utføres av autoriserte stillasbyggere Stillas skal være utført i samsvar med kap.iii i Forskrifter om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. En arbeidsplattform (inkludert tilkomst plattformer) skal sikres med rekkverk og fotlist, samt annen nødvendig tildekking / sikring for å hindre fallende gjenstander. Hvis dette ikke er mulig skal grønn scafftag merkes med nødvendige sikkerhetstiltak som fallsele og sperring av underliggende område. Bygging/ riving av stillas over sjø Ved bygging/ riving av stillas over sjø skal: Bestemmelsene under Arbeid over sjø ivaretas En Før Jobb Samtale eller Sikker Jobb Analyse foretas Alltid være 2 stillasbyggere Godkjenning av stillas Godkjenning av stillaser for bruk skal kun utføres av autorisert godkjenningspersonell. Ref. kompetanse krav, seksjon 1. Godkjenning vises med grønt skilt - scafftag - som merkes med dato og signatur. Skilt skal festes på stillas ved adkomststed. Stillasformann skal sørge for at stillas kontrolleres/ godkjennes på ny minst hver 7 dag, samt før og etter periode med sterk vind eller andre omstendigheter som kan skade stillaset. 102

6 Godkjenning av stillasutstyr brukt til midlertidig sikring Godkjenning av stillasutstyr brukt til midlertidig sikring skal kun utføres av autorisert godkjenningspersonell. Ref. kompetanse krav, seksjon 1. Godkjenning vises med skilt - scafftag - som merkes med dato og signatur. Skilt skal festes godt synlig på stillasutstyr. Stillasformann skal sørge for at stillasutstyr kontrolleres/ godkjennes på ny minst hver 14. dag, samt før og etter periode med sterk vind eller andre omstendigheter som kan skade stillasutstyr brukt til midlertidig sikring. Bruk av stillas Kun stillas merket med grønt skilt -scafftag- er godkjente for bruk Stillas må ikke brukes i strid med begrensninger som er påført grønn Scafftag. Lagring av stillas Stillasutstyr skal lagres på forhåndsdefinerte / godkjente områder. 5 TILKOMST TEKNIKK (TT) Standard opplæring, rutiner og metoder NS 9600 Del 1, 2, 3 og 4 standard skal brukes ved TT arbeid NS Krav til og sertifisering av virksomheter som tilbyr tjenester setter blant annet krav til kompetanse, roller, ansvar, metoder og utførelse av oppdrag Godkjenning TT arbeid krever godkjent arbeidstillatelse (AT) nivå 1 Arbeid skal planlegges utføres i henhold til NS-9600 Redningsplan skal vedlegges AT 6 ARBEID OVER SJØ Innledning Med arbeid over sjø menes arbeid utenfor permanente rekkverk med mulighet for fall til sjø. Arbeid utført med Tilkomst Teknikk (TT) er ikke definert som arbeid over åpen sjø når det utføres i henhold til TT krav til kapittel 5 Arbeid i hydraulisk kurv i moonpool og på godkjent stillas er ikke definert som arbeid over sjø når det brukes en ekstra sikring/barriere 103

7 Eksempel på sikring/barrierer er: oofallsikring ooridebelte oonett oostillas med forhøyet rekkverk bygget og sertifisert iht. klasse 3, men skal brukes som klasse 2. Stillaset skal re-sertifiseres en gang per uke, eller etter ytre påvirkninger som følge av vind etc. Note: bruke fallsikringsutstyr, ridebelte eller nett krever uavhengig oppheng fra stillas. Godkjenning Arbeid over sjø krever godkjent arbeidstillatelse nivå 1 Begrensninger Arbeid over sjø er tillatt under følgende forutsetninger: Maksimalt 30 knops vind målt ved 10m nivå Maksimalt 5m bølgehøyde (tilsvarer 3m signifikant bølgehøyde) Hjelpefartøy i nær-standby eller MOB båt i høynet beredskap MOB båt om bord eller på hjelpefartøy er operativ og kan settes ut/taes opp ved unnsetting av eventuell personell som har falt i sjøen Tilfredstillende lys og sikt til å utføre arbeidet og redde eventuell personell som har falt i sjøen Samtykke fra dykkeleder dersom dykkeoperasjon foregår nær arbeidsstedet Sikkerhetstiltak ved arbeid over sjø Ved arbeid over sjø skal det være en sikkerhetsvakt som overvåker personell over sjø til enhver tid. Sikkerhetsvakten skal være kjent med og ivareta oppgavene i samsvar med Plikter for sikkerhetsvakt ved arbeid over sjø Livbøye med line og lys skal være lett tilgjengelig Utførende fagpersonell skal være kjent med eventuell prosedyre, forutsetninger, risikoer og sikkerhetstiltak ved arbeidet Alle som arbeider over sjø skal bruke redningsvest/flytevest. Ved arbeid under kjellerdekk skal utslipp, overløp eller dumping fra f.eks. brannvann vurderes sikret Det skal vurderes behov for tiltak for å unngå fallende gjenstander til lavere nivå eller ned på fartøyer 104

8 HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN VEDLEGG Vedlegg 1: Plikter for sikkerhetsvakt ved arbeid over sjø. Vedlegg 2: Sikkerhetskritisk arbeidsprosedyre BP Attachment 1: Work Permit Form Level 1 Attachment 2: Work Permit Form Level 2 Attachment 3: Guidelines For Completing And Using Work Permit Form Attachment 4: Fire Guard s Duties Attachment 5: Safety Measures For Working With Hydrocarbon Carrying Systems Attachment 6: Safety Measures For Working With Hazardous Chemicals Attachment 7: Safety Measures For Jet Water Washing Over 250 Bar Attachment 8: Safety Measures For Pressure Testing Attachment 9: Form For Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 10: Advance Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 11: Form For Logging Heating Value

9 106 VEDLEGG 1: PLIKTER FOR SIKKERHETSVAKT VED ARBEID OVER SJØ Sikkerhetsvakten skal være tydelig merket med Sikkerhetsvakt Før arbeidet starter Sikkerhetsvakt skal delta i planleggingen av arbeidet, inkludert Sikker Jobb Analyse / Før Jobb Samtale. gjøre seg kjent med hvor nærmeste brannmelder/ telefon er plassert sikre at avtalt MOB beredskap (Standby båt eller plattformens MOB mannskap) er informert og operativ opprette og kontrollere radiokommunikasjon med arbeidssted, SKR og MOB beredskap (Standby båt eller plattformens Radiorom ved bruk av installasjonens MOB båt). Samt sjekke at MOB båtens radio fungerer og kan kommunisere med sikkerhetsvakt. sikre at rømningsveier er kjent av involvert personell gjøre seg kjent med værbegrensninger for arbeid over sjø utføre kameratsjekk av fallsikringsutstyr og redningsvest Under arbeidet Sikkerhetsvakt skal informere SKR og MOB beredskap ved start, avbrudd og avslutning av arbeid oppholde seg på fast plattformdekk og ha fri sikt til å overvåke alt personell så lenge disse er over åpen sjø ikke delta i arbeid som kan forstyrre oppgaven som sikkerhetsvakt overvåke endringer i værforhold, sikt og lysforhold, og stoppe arbeidet dersom begrensninger overskrides overvåke arbeidet og omgivelsene, og stoppe arbeidet om det oppstår en situasjon som tilsier dette sørge for god dialog med stand-by fartøy angående lys- og værforhold om det skulle oppstå begrensninger Ved avbrudd/avslutning av arbeidet Sikkerhetsvakt skal informere SKR og MOB beredskap sikre utstyr/ arbeidssted Ved mann over bord Sikkerhetsvakt skal varsle arbeidskolleger, SKR og MOB beredskap aktivere alarm kaste ut redningsbøye holde øye med person i sjøen sikre utstyr/ arbeidssted Ved alarmsituasjon Sikkerhetsvakt skal varsle personell over åpen sjø, og stoppe arbeidet sikre at alt personell kommer opp på fast plattformdekk sikre utstyr/ arbeidssted

10 VEDLEGG 2: SIKKERHETSKRITISKE ARBEIDSPROSEDYRER BP Sikkerhetskritisk arbeidsprosedyre BP Arbeidsoppgave / Tittel: TAG nr.: BRUK AV FALLSIKRING / ARBEID I HØYDEN N/A SiKAP Nr.: Felt: Disiplin: Validert av: B.Skulstad, S.G.Hellevik, A.Hide, G.Lied BPN Offshore ALLE Dato: 01/01/2011 Verifisert av: ; OTL-V Mech/Utility Valhall Godkjent av; Eier av HSSE Rev. Nr.: 04/12 Direktiv 3 - Arbeid i høyden Konsekvens D C B A Dato: Dato: Utgår: 12/2015 Sannsynlighet Hensikten med arbeidsprosedyren (ref. klassifiseringsark): K Hindre personskade ved arbeid i høyden og bruk av fallsikringsutstyr. Identifiserte farer (ref. klassifiseringsark): K Manglende kompetanse i kontroll og bruk av fallsikringssele og -line. 2. Bruker innfestingspunkter som IKKE tåler 1000kg belastning. 3. Feil på begrensning av bruken av utstyret mht fall på utstyr og sleng kan medføre at en slår seg. 4. Blir hengende for lenge i fallsikringsselen og kan få sirkulasjonssvikt dersom en ikke får til å bruke avlastings(fot-)stropp. Referanser: (Referer til relevante lover, forskrifter og BPs direktiver, manualer, HMS-instrukser, leverandørdokumenter, datablad for kjemikalier og andre helsefarlige substanser,) Styrende dokumenter: 8 Gylne sikkerhetsregler Arbeidstillatelse, Arbeid i høyden; HMS direktiv 1 Arbeidstillatelse, HMS direktiv 3 - Arbeid i høyden. Leverandør dokumentasjon: Bruksveiledning Tegninger: Brukerveiledning HMS-datablad, (LogiChem): N/A Planlegging / Forberedelser: AT Nivå 1 ved arbeid over sjø, ellers Nivå 2 Arbeidstillatelse (AT) nr.: Nivå 1 Klasse A Klasse B Nivå 2 Klasse B Direkte involverte roller Utførende tekniker, en person/sikkerhetsvakt (antall): 2+ Gassfri /Adkomst / Stillas: Ref AT Behov for service N/A leverandør: Verktøy / Utstyr / Kjemikalier: (Referer til spesielt personlig verneutstyr, verktøylister, spesialutstyr og forutsatt tilstand på utstyr / systemer, utover AT, før arbeid kan iverksettes) Utstyr/system tilstand: Ref AT Spesielt personlig Fallsikringsutstyr verneutstyr: Spesialverktøy & utstyr: N/A Spesielt løfteutstyr: N/A Spesielle ventilposisjoner: N/A Trinn Beskrivelse av aktiviteten(e): (trinn nummer Kommentar: (spesielle farlige steg og varsling av nr.: viser handlingenes rekkefølge; punktmarkering tilstøtende aktiviteter er merket med understreket viser at handlingene i dette trinnet kan utføres UTHEVET skrift og evt. risikoreduserende tiltak er uavhengig av rekkefølgen på punktene) beskrevet, ref til Traction nr. og SJA hvis relevant.) Planlegg for arbeid i høyden: OBS! - Vurder om det skal være AT nivå 1 eller 2 Det er viktig å igangsette redning snarest mulig - Følg sjekklisten og merk av hvert punkt etter eventuelt fall. Å henge i fallsikringssele - Sjekklistens punkt 7, se identifisert fare4. uten å kunne bruke avlastningsstropp (fotstropp) - Behov for skriftlig redningsplan skal kan medføre stans i blodomløpet. alltid vurderes Evt.kvitter ARKIVERT: Eustvs2/BPN Info Vol//Templates/BP Norge Templates 1 av 2 107

11 Sikkerhetskritisk arbeidsprosedyre BP Arbeidsoppgave / Tittel: TAG nr.: BRUK AV FALLSIKRING / ARBEID I HØYDEN N/A SiKAP Nr.: Felt: Disiplin: Validert av: B.Skulstad, S.G.Hellevik, A.Hide, G.Lied BPN Offshore ALLE Dato: 01/01/2011 Verifisert av: ; OTL-V Mech/Utility Valhall Godkjent av; Eier av HSSE Rev. Nr.: 04/12 Direktiv 3 - Arbeid i høyden Konsekvens D C B A Dato: Dato: Utgår: 12/2015 Sannsynlighet Sjekkliste for bruk av fallsikring / arbeid i høyden Sjekkpunkter N/A JA NEI Kommentar Brukes fallsele med selvlåsende karabinkroker og doble låser i hver 1. tilkopling og utstyrt med avlastningstropp / fotstropp? 2. Er egnet forankringspunkt for fallsikring identifisert? Brukes det fallsikringsutstyr som begrenser fallhøyden til 2 meter eller 3. mindre? Er fallsikringsutstyret visuelt kontrollert for 4. - skade/ slitasje eller mangler - merkebrikke for siste kontrolldato (årlig kontroll)? Dersom det benyttes stige, er stigen fri for synlige skader og sikret? 5. Ved sikring av stigen skal en person fysisk sikre stigen mot utgliding inntil stigen er forsvarlig sikret Er kameratsjekk av fallsikringsutstyret, -systemet og festepunkt utført? 6. Er det en person til stede på arbeidsstedet som kan iverksette varsling 7. og enkel redning? Er det kontroll med verktøy / utstyr som brukes i høyden slik at det 8. sikres tilstrekkelig mot fall til lavere nivå og at verktøy/utstyr fjernes etter bruk? Er underliggende områder avsperret og er utstyr beskyttet mot fallende 9. gjenstander som kan skade personer, trykksatt eller annet utsatt utstyr? Er lys, støy og værforhold tilfredstillende? 10. Er det vurdert om det er andre risiko momenter og er disse funnet 11. akseptable? Bruk 4-punkt sjekken. Har de involverte kurs i fallsikring? 12. Er alle punkter i sjekklisten besvart JA uten kommentar? 13. Hvis NEI skal arbeidet ikke utføres og linjeleder kontaktes for å finne alternative måter å utføre arbeidet på. TILLEGGSKOMMENTARER: NB Ved arbeid over åpen sjø skal også Plikter for sikkerhetsvakt ved arbeid over sjø være ivaretatt Dato: Område tekniker (arb. uten AT): Utførende tekniker(e): Ved avslutning av arbeidet 14. Er alt løst verktøy/utstyr fjernet fra arbeidsstedet? Utførende tekniker(e): SLUTT SLUTT ARKIVERT: Eustvs2/BPN Info Vol//Templates/BP Norge Templates 2 av 2 108

HMS DIREKTIV 2 ENTRING

HMS DIREKTIV 2 ENTRING ENTRING HMS DIREKTIV 2 ENTRING Direktiveier pr. 01.01.2015 Rune Espeland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet skal

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2015 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT

Detaljer

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. SJA 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Monteringsanvisning. Lettstillas.

Monteringsanvisning. Lettstillas. Monteringsanvisning. Lettstillas. Start med å legge ut rekkverk i stillasets lengde. Sett bunnskruene som vist. Bruk gjerne et bord under bunnskruene for å jevne ut vekten/ punktlasten. Helst 2 bunnskruer

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP 096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP Original versjon Nr.: 096 Etablert: 01.01.05 Revisjon nr: 0 Rev. dato: 01.01.05 Side: 2 av 9 INNHOLD 1. Hensikt... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

L-241 Arbeid i høyden

L-241 Arbeid i høyden Document type: Prosedyre Valid for Organization: Porsgrunn Valid for Location/Facility: Yara Porsgrunn L-241 Arbeid i høyden Innhold 1. ANVENDELSE OG HENSIKT... 1 2. REFERANSER... 1 3. ANSVAR OG MYNDIGHET...

Detaljer

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER KJEMI- KALIER Direktiveier pr. 01.01.2014 Eivind Nilsen Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2016 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR VERNE UTSTYR Direktiveier pr. 01.01.2015 Ken Milne Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Arbeid i høyden Rutinehåndbok Seksjon boligsikkerhet

Arbeid i høyden Rutinehåndbok Seksjon boligsikkerhet Arbeid i høyden Rutinehåndbok Seksjon boligsikkerhet side 1 Bruksområde Kvalifikasjoner til utførende Utførelse av arbeid Arbeid på tak under 10 grader Arbeid på tak over 10 grader Redning av kollega Opplæringsplan

Detaljer

Utfordringer offshore Stillasdagene 2010-16 17. september 2010 - Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Utfordringer offshore Stillasdagene 2010-16 17. september 2010 - Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Utfordringer offshore Stillasdagene 2010-16 17. september 2010 - Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Inge Pettersen Prosesseier Drift, Vedlikehold og Modifikasjoner (DVM) TNE PRT POMM Statoil ASA Kopi:

Detaljer

Sikker Jobbanalyse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013. Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010

Sikker Jobbanalyse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013. Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010 Sikker Jobbanalyse Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010 Navn Tittel Dato Utarbeidet av Magne Gundersen HMS rådgiver Revidert av Terje Løvereide Operation manager

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2014

Sikkerhetsrapport 2014 Sikkerhetsrapport 2014 Introduksjon Denne rapporten har fokus på tilløp hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode. Målsetting for disse rapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige

Detaljer

Kurs 1. FAGPLAN GRUNNLEGGENDE FALLSIKRING Gjeldende fra dato: 01.12.2010 Revisjon nr: 00 24.11.2010

Kurs 1. FAGPLAN GRUNNLEGGENDE FALLSIKRING Gjeldende fra dato: 01.12.2010 Revisjon nr: 00 24.11.2010 0.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring 5-10 minutter

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER Revisjon 2 19.11.2007 Denne beste praksis skal ivareta alle faser fra design fase til fjerning av utstyr. (i.e. design, fabrikasjon, pakking, transport,

Detaljer

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode Denne kursplanen beskriver innholdet i instruktørkurs for kommersielle aktører som leverer kurs i Grunnleggende Fallsikring (8t). Andre med relevant fagkunnskap og erfaring, f. eks medlemmer av fallredningslaget

Detaljer

Samhandling Selskap Entreprenør - Myndigheter

Samhandling Selskap Entreprenør - Myndigheter Samhandling Selskap Entreprenør - Myndigheter Sigmund Andreassen Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap 1 De enkelte aktørers viktige elementer i samhandlingen på arbeidsplassen

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med logistikk knyttet til søknad om SUT på Island Constructor Aktivitetsnummer 412003002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet s time Overingeniør Arne Valaker, Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet Kort om Regional organisering Direktoratet Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Bakgrunnen for møte 14 I forrige episode av Tertitten Contractors (episode 5) så vi nærmere på hvordan vi kan lære mest mulig av feilhandlinger begått

Detaljer

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF Er det behov for enda flere standarder?? 2 NS 9700 BAKGRUNN Flere eksisterende standarder som omhandler stillas,

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel.

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel. 095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk Original versjon Nr: 095 Etablert: 01.01.2005 Revisjon nr: 2 Rev.dato: 29.09.2015 Side: 2 FORORD Denne

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR Dok. ansvarlig: Einar Magnus Dahl Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 SIKKERHETSINSTRUKS - PERSONSIKKERHET - PERSONLIG

Detaljer

NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord

NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord Inndeling i grupper (beregnet for bruk om bord) R1 Kjetting sling R2 - Fiber sling R3 - Ståltau sling/redskaper + endeløse stropper R4 Løse løfteforbindelser,

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE 078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE Original versjon Nr.: 078 Etablert: 1.1.03 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Oppsummering / Anbefaling Det anbefales at alle aktører

Detaljer

Sikkerhet i alle fall... Fallsikringsutstyr

Sikkerhet i alle fall... Fallsikringsutstyr Sikkerhet i alle fall... Fallsikringsutstyr Fallsikringssele Electra HT Art. nr. 9899 100 50 Avansert proff sele, behagelig å jobbe i Forankringer i front og rygg Justerbar ved skulder og lår Raskt av/på

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2013

Sikkerhetsrapport 2013 Sikkerhetsrapport 2013 Introduksjon Denne rapporten har fokus på tilløp hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode. Målsetting for sikkerhetsrapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige

Detaljer

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3 Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3 Monteringsveiledning rev.2 06.2008 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking INNHOLD 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering

Detaljer

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk hilsen kompisen din Utgave 1-2004 Innhold: Viktige telefonnummer s 3 Formål s 4 Årsaker til de fleste ulykker s 4 Brukere av stillas s 5 Sjekkliste for at stillaset skal

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk Sikkerhetshåndbok Stillasbruk 30.03.04 14:19 Side 1 SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk hilsen kompisen din Utgave 1-2004 Sikkerhetshåndbok Stillasbruk 30.03.04 14:19 Side 2 Innhold: Viktige telefonnummer

Detaljer

Prosedyren gir regler for påbudt bruk av personlig verneutstyr (PVU) i Yara Porsgrunn (POR), og har til hensikt å eliminere alle personskader.

Prosedyren gir regler for påbudt bruk av personlig verneutstyr (PVU) i Yara Porsgrunn (POR), og har til hensikt å eliminere alle personskader. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-208 Bruk av personlig verneutstyr (PVU) i POR Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Hildegard Torset, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-208

Detaljer

Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014

Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014 Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014 Introduksjon Denne rapporten har fokus på tilløp hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode. Målsetting for disse rapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med logistikk på Petrojarl Knarr FPSO 411003009 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen?

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? HMS dagen 2015 Harald Myklebust DOM Group Offshore AS Tlf. 4147 7112 Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? Hadde jeg hatt den total fasit, hadde jeg nok ikke

Detaljer

En felles modell for Sikker Jobb. Analyse. Presentasjonspakke oktober 2003

En felles modell for Sikker Jobb. Analyse. Presentasjonspakke oktober 2003 En felles modell for Sikker Jobb Analyse Presentasjonspakke oktober 2003 Hovedpunkter Begrep og terminologi Krav til bruk av SJA Krav til metode Gjennomgang av arbeidsprosess og SJA skjema Oppsummering

Detaljer

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap NFLB-konferanse 09.02.2006 Terje W. Meldahl 2007-02-09 Prosjektet startet etter vellykket samarbeid med boreentreprenørene

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING-RAM

MONTERINGSVEILEDNING-RAM MONTERINGSVEILEDNING-RAM FASADESTILLASER Monteringsveiledningen er laget for å gi en enkel beskrivelse på monteringen av Delta RAM fasadestillas, samt en oversikt over behovet for bruk av bl.a. diagonaler

Detaljer

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner Endre J. Fuglset Daglig leder Norsk Maskinkontroll as. Tidligere ansvar for sakkyndig virksomhet i Hydro PP 28 års erfaring med kraner og løfteutstyr Tidlige styreleder

Detaljer

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5 Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5 Monteringsveiledning rev.3 06.2008 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking INNHOLD 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering

Detaljer

ALUHAK trappetårn. Brukermanual

ALUHAK trappetårn. Brukermanual ALUHAK trappetårn Brukermanual Innholdsfortegnelse 1. Innledning a. Kort om oss b. Om produktet 2. HMS a. Innledning b. Avsperring og fallende gjenstander c. Generelt om personlig verneutstyr (PV) d. Fallsikring

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med risikoforståelse og kompetanse i Aker Drilling 417001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Sikring ved arbeid på tak

Sikring ved arbeid på tak c18,5 m0 Sikring ved arbeid på tak minimumskrav Dette dokumentet beskriver god praksis for arbeid på tak. Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller

Detaljer

Bruk av faste og midlertidig festepunkt

Bruk av faste og midlertidig festepunkt Bruk av faste og midlertidig festepunkt 8.1 Faste festepunkter for løfteinnretning Før et fast festepunkt (eksempelvis løfteøre, løftebjelke eller innstøpt hylse i betong) for løfteinnretning tas i bruk

Detaljer

Forskrift om havnearbeid

Forskrift om havnearbeid Forskrift 1994-11-10 nr. 1053 Forskrift til: Arbeidsmiljøloven Forskrift om havnearbeid Kap. I. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder utstyr på kaianlegg og havnearbeid så som

Detaljer

Sikkerhet og risikoanalyse

Sikkerhet og risikoanalyse Sikkerhet og risikoanalyse Torgrim Blø Sertifisert yrkeshygieniker Molde Bedriftshelsetjeneste Molde 28.3.2006 Sikkerhet og risikoanalyse Myndighetskrav Forskrift om internkontroll 5 Kartlegge farer og

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

SIKKER BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

SIKKER BRUK AV ARBEIDSUTSTYR HMS-sjef Knut-Arne Johnsen, Veidekke SIKKER BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BYGG REIS DEG 2011 Eksempler fra MODUL 19 Sikker bruk av stillaser, stiger og arbeid i høyden 2 3 Innhold 1. Hvorfor opplæring? Uønskede

Detaljer

OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE. Tobias Hüttner, Statkraft Sverige AB 10.05.

OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE. Tobias Hüttner, Statkraft Sverige AB 10.05. OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE Tobias Hüttner, Statkraft 10.05.2012 AGENDA 1. Statkrafts vindkraftprosjekter 2. HMS under drift: risikoelementer,

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2014 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING ALUHAK Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING Rev. 12.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Normative referanser, Nyttig informasjon... 4

Detaljer

Granskingsrapport. Granskingsrapport etter ulykken på Oseberg B 7.5.2009 001053010. T1- StatoilHydro Mona Haugstøyl / 8.7.2009. Henrik H.

Granskingsrapport. Granskingsrapport etter ulykken på Oseberg B 7.5.2009 001053010. T1- StatoilHydro Mona Haugstøyl / 8.7.2009. Henrik H. Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Granskingsrapport etter ulykken på Oseberg B 7.5.2009 001053010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Sammendrag

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen beredskap på COSLRigmar 418002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A Brukerhåndbok Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem Rev. 30.09.14 - A Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 2 1.1 Kontakter i Aqualine AS... 2 2 Beskrivelse... 3 3 Definisjoner... 3 4 HMS Helse,

Detaljer

Ankerhåndtering og forflytninger av innretninger

Ankerhåndtering og forflytninger av innretninger Ankerhåndtering og forflytninger av innretninger Retningslinje for sikker styring av offshore service og ankerhåndteringsoperasjoner ndteringsoperasjoner (Nord( Nord-Vest Europeisk Sokkel) Geir Brandal

Detaljer

Ulykken på Oseberg B 7.5.2009 20/09/2010 1

Ulykken på Oseberg B 7.5.2009 20/09/2010 1 20/09/2010 1 Spir 3 Spirkranspar 6 Spirkranspar 7 Spirkranspar 4 Spirkranspar 5 Lengdebjelke Tverrbjelke Spir 2 Spir 1 20/09/2010 2 Nedre dekk 20/09/2010 3 Den direkte årsaken til ulykken var at spirkransen

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 7 Produsentforskriften, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr som ikke dekkes av forskrift

Detaljer

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer?

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? engineering, inspection and offshore and energy industry. Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? Torkel Fyrvik ESRA-seminar, Hurdal, 2010-06-08 Agenda Hvem er Axess Hvordan jobber vi?

Detaljer

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222 Prosjekthåndbokens innhold Hvilke oppslag? Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Vernerunder Uønskede hendelser. Avviksmeldinger HMS. Varme

Detaljer

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett.

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett. Dokumentnummer: 1169477 rev. 11 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift

Detaljer

PROSEDYRE: Beredskapsplan for rømming Laget av KJ og LB 18.07.2012

PROSEDYRE: Beredskapsplan for rømming Laget av KJ og LB 18.07.2012 PROSEDYRE: Beredskapsplan for rømming Laget av KJ og LB 18.07.2012 Nummer 03.01 Tittel BEREDSKAPSPLAN FOR RØMMING Firma Helgeland Havbruksstasjon Avdeling Dønna og Storskala Kategori Drift Ansvarlig Avdelingsleder

Detaljer

Endringer i denne prosedyren er at siste avsnitt i pkt. 3.2 er tatt bort. Dette gjelder Yara Porsgrunns ansatte og kontraktører.

Endringer i denne prosedyren er at siste avsnitt i pkt. 3.2 er tatt bort. Dette gjelder Yara Porsgrunns ansatte og kontraktører. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-236 Bruk av verktøy Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Hildegard Torset, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-236 Revision date: 2015-01-06

Detaljer

Systematisk HMS-arbeid

Systematisk HMS-arbeid Systematisk HMS-arbeid DØDSULYKKER SIDEN 1994 1994 Odin Boredekksarbeider. Vinsjløft. Rør falt ned. 1994 Oseberg A Dekksoperatør på innretningen. Lasteslange røk ved kranløft. 1995* Snorre Matros på supplybåt.

Detaljer

GRANSKING AV ULYKKER OG HENDELSER IFM LØFTEOPERASJONER OFFSHORE. KTF konferanse 28.-29.mars 2007

GRANSKING AV ULYKKER OG HENDELSER IFM LØFTEOPERASJONER OFFSHORE. KTF konferanse 28.-29.mars 2007 GRANSKING AV ULYKKER OG HENDELSER IFM LØFTEOPERASJONER OFFSHORE KTF konferanse 28.-29.mars 2007 INNHOLD Ptil gransking Selskapenes gransking Hendelser i 2006 og 2007 Ptil s tilsyn Nye prosjekter samtykke

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Sigmund Andreassen

Begrenset Fortrolig. T-3 Sigmund Andreassen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med materialhåndtering Skarv FPSO 010212036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Analyse av løftehendelser 2005-2010

Analyse av løftehendelser 2005-2010 Analyse av løftehendelser 2005-2010 Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten Stavanger 21 og 22 november 2012 Jan Ketil Moberg sjefingeniør- logistikk

Detaljer

Prosedyre for medbringelse av personlig elektronisk utstyr offshore

Prosedyre for medbringelse av personlig elektronisk utstyr offshore Prosedyre for medbringelse av personlig elektronisk Dato: 2016-08-25 Rev. nr.: 01 Dokument nr: S-360 Side 2 av 5 Om dette dokumentet Formål: Gyldighet: Hjemmel: Avvik: Dette dokumentet beskriver rutiner

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Frequencies. Frequency Table

Frequencies. Frequency Table Frequencies Frequency Table Kjønn Produksjonsinnretning Valid Mann 4051 87,2 88,5 88,5 Kvinne 524 11,3 11,5 100,0 Total 4575 98,5 100,0 Missing System 69 1,5 Flyttbar innretning Valid Mann 1941 91,1 92,4

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen.

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Revisjonsrapport etter tilsyn Fjerning av B11 003000023 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL

IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL OTF-konferanse 2005 Kjell Jarle Johnsen T&P ANT PE D&V 2 IMPLEMENTERING AV NORSOK R003 I STATOIL!Plan for arbeidet ble fremlagt for ledergruppen for alle

Detaljer

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 Bruksområder Kapittel 03 3.1 Eksempler på bruk av forskjellige lastbilkraner med utstyr Palfinger_0834 3.1.1 Lasting og lossing Levering av byggematerialer er et svært

Detaljer

Sikring ved arbeid på tak minimumskrav

Sikring ved arbeid på tak minimumskrav Sikring ved arbeid på tak minimumskrav Dette dokumentet beskriver god praksis for arbeid på tak. Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller kravene

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak:

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: 1. Arbeidsplanlegging / arbeidsutførelse/ lederansvar 2. Kunnskap/ / lederansvar 3. Kunnskap/ 4. Kunnskap/ (M/O) 5. Styringssystemer 6.

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2016 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Sikring av last for hele logistikkjeden. Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore

Sikring av last for hele logistikkjeden. Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore Sikring av last for hele logistikkjeden Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore Nullfilosofi Null skader på mennesker,materiell og miljø Null ulykker eller tap Null

Detaljer

http://www.bt.no/tv/?id=21657&tip

http://www.bt.no/tv/?id=21657&tip Betongarbeidene ved Hardangerbrua Entreprise BRU-01 Lise Bathen Veidekke Entreprenør AS Spesialprosjekt, V-teknikk 1 http://www.bt.no/tv/?id=21657&tip Første halvdel av forankringsplata med trompetkasser

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

TILLEGG: Bunnringsoppheng med Dyneema-tau

TILLEGG: Bunnringsoppheng med Dyneema-tau Bunnringsoppheng med Dyneema-tau Side 2 av 19 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 2 2 Beskrivelse... 2 3 Klargjøring... 5 4 Innfesting av not i bunnring... 8 5 Innfesting av not i glidelodd... 10 6 Låring

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt.

Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruks Godkjent av: Vestgren, Håvard Side: 1 av 6 1. Hensikt og omfang Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruksen

Detaljer

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling Sjekkpunkt ved utsett av fisk Montering av utstyr flytekrage, not, fortøyning og flåte Generelt Arbeides det systematisk med IK Akvakultur (eksempelvis; prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av

Detaljer