HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN"

Transkript

1 ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

2 1 GENERELT Formål Direktivet skal sikre at alt arbeid i høyden blir utført sikkert at det ikke skjer ulykker som følge av fallende gjenstander at all bruk av stiger blir utført sikkert at all montering, demontering og bruk av stillaser blir utført sikkert at arbeid over sjø blir utført sikkert Virkeområde Direktivet gjelder for alle BP opererte installasjoner og innleide innretninger på norsk sokkel Innleide innretninger som har system som tilfredstiller kravene i dette direktiv, kan bruke eget system forutsatt at dette er avklart ved inntak Ved å følge dette direktivet oppfyller en alle krav til Arbeid i høyden i BP 8 Gylne Sikkerhetsregler. Landanlegg eller prosjekter der BP Norge er ansett for å ha et særlig ansvar og som er en del av petroleumsvirksomheten Referanser Aktivitetsforskriften 42 Bruk av arbeidsutstyr Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Arbeidstilsynets regelverk OMS Procedure 4.5 Control of Work OMS Risk 3.2 Personal Safety Norsk Olje og Gass retningslinje 088 Felles modell for Arbeidstillatelser NS-EN 795 Vern mot fall fra høyder. Forankringsanordninger. HMS Direktiv 1 Arbeidstillatelse HMS Direktiv 11 Sikker Jobb Analyse Bruk av Arbeidskurv - ref. HMS Direktiv 4 Løfteoperasjoner Norsk Olje og Gass retningslinje 113 Fallsikring og redning Norsk Standard NS , 2, 3, 4 Norsk Olje og Gass retningslinje 105 Stillasbygging (inkl kompetansekrav) Definisjoner Arbeid i høyden omfatter alt arbeid med ståsted 2m eller mer over dekk der det ikke er fast plattform med rekkverk eller godkjent stillas Arbeidstillatelse er en skriftlig tillatelse til å utføre et definert arbeid på et gitt sted på en installasjon under gitte forutsetninger på en sikker måte 99

3 Sikker Jobb Analyse (SJA) er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen Første linje MOB (Mann over bord) beredskap omfatter ooplattformens MOB mannskap i beredskap eller ooberedskapsfartøy ved installasjonen 2 ANSVAR Kompetanse for bruk av fallsikringsutstyr Gjennomført BP fallsikringskurs offshore (Bedriftsintern 4t Opplæring i Fallsikring) eller onshore grunnleggende fallsikringskurs. For begge kurser krever BP 3 årlig verifikasjon /repetisjon. Personlig sikring Alt arbeid med ståsted over 2 meter over dekk krever oofast plattform med rekkverk, eller oostillas med grønn scafftag, eller oobruk av godkjent sikkerhets sele festet i et egnet forankringspunkt, ooog som begrenser fritt fall fra ståsted til 2m, normalt med bruk av fallblokk, og ooutfylt og signert Sjekkliste for Arbeid i høyden/over åpen sjø/bruk av fallsikring Ved forflytning i høyden utenfor fast plattform, stillas, leider eller stige skal det benyttes godkjent sikkerhets sele med fallblokk ( evt. Y-line som alternativ). Ved flytting av fallblokk skal en sikre med for eksempel fallsikringsline. Ved bruk av fallsikringsutstyr skal det ooalltid være minst 1 person tilstede i nærområdet som kan varsle og igangsette enkel redning ved ett eventuelt fall ooved behov utarbeides en skriftlig redningsplan som muliggjør sikker redning av person(er). ootas hensyn til tiden for redning slik at personen ikke utsettes for hengetraume. på den enkelte installasjon beskrives hvordan man sikrer nødvendig personell og kompetanse (for eksempel redingslag) Sikring av underliggende område Verktøy og utstyr skal så langt som mulig sikres mot fall med egnede midler. Ved fare for fallende gjenstander sikres underliggende område med enten vakthold eller sperring i samråd med område tekniker. 100

4 Ved fare for at fallende gjenstander kan skade trykksatt utstyr, skjermes underliggende område fysisk eller trykkavlastes i samråd med område tekniker. Ved avslutning av arbeide skal området sjekkes ut for å sikre at ikke gjenstander blir lagt igjen og kan falle ned senere. Kontroll av sikkerhetssele Bruker skal alltid visuelt kontrollere fallsikringsutstyret, -systemet og festepunkt samt sørge for kameratsjekk av dette. Ved spørsmål kontakt stillasformann, evt. inspeksjon ang. festepunkter. Defekt sele eller sele som mangler merkebrikke for siste kontrolldato (årlig kontroll) for godkjent løfteredskap skal ikke brukes, og leveres for reparasjon / kontroll Bruk av fallsikringsline Forankringspunkt for fallsikringsutstyr skal tåle en belastning på minst 1000kg, og innfestingspunktet bør være over brukeren Fallsikringsliner festes i D-ring på godkjent fallsele Fallsikringsline festes i ryggfeste, men dersom arbeidet krever det kan festepunktet i front av fallsele brukes. Ved bruk av fallsikringsline skal det normal brukes fallblokk. Støtteliner skal ikke brukes ved arbeid som fallsikringsline for sikkerhetsseler Sammensetningen av fallsikringen skal velges på bakgrunn av de risikoer som vil være aktuelle. Eksempelvis skal det ta hensyn til grad av bevegelser i horisontalplanet og potensiell pendeleffekt om arrangementet for fallsikring trekkes for langt ut i horisontalplanet. 3 BRUK AV STIGER Bruk Stiger skal kun brukes til adkomst eller til kortvarig arbeid som for eksempel oppheng av taljer, kontroll og rengjøring av F&G detektorer Hvilke stiger kan brukes Stiger skal kjøpes inn iht. kap VI i Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. Stiger skal være utstyrt med gummiknotter i begge ender og det skal ikke være synlige skader. Sammensatte stiger skal ikke brukes. Industritrapp inntil 3.5m, kan brukes når underlaget er fast og jevnt og det ikke er fare for fall til lavere nivå / sjø. En må ikke stå høyere opp enn 2m. Det skal være en klar merking av 2-metersgrensen på selve industritrappen. I elektriske tavlerom skal det være industritrapper av ikke-ledende materiale. 101

5 Kontroll Bruker er ansvarlig for å kontrollere stigen før bruk. Defekte stiger skal kasseres. Sikring Stiger skal være sikret mot utgliding og velting ved bruk ved at en person sikrer nede til sikring er foretatt i toppen av stigen. Ved forflytning i stige skal en ikke bære noe i hendene og ha trepunkts kontakt (f.eks. 2 føtter og en hånd) Ved arbeid med ståsted 2m over dekk skal fallsikring brukes 4 STILLASER Godkjenning av arbeid Stillaser over 2m skal ha egen Arbeidstillatelse nivå 2 for bygging/ riving Stillaser under 2m kan bygges/rives med generell Arbeidstillatelse nivå 2 for område eller plattform. Ved bygging/riving over åpen sjø gjelder godkjennings kravene i seksjon 6 Bygging/ riving Bygging, flytting eller riving av stillaser skal kun utføres av autoriserte stillasbyggere Stillas skal være utført i samsvar med kap.iii i Forskrifter om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. En arbeidsplattform (inkludert tilkomst plattformer) skal sikres med rekkverk og fotlist, samt annen nødvendig tildekking / sikring for å hindre fallende gjenstander. Hvis dette ikke er mulig skal grønn scafftag merkes med nødvendige sikkerhetstiltak som fallsele og sperring av underliggende område. Bygging/ riving av stillas over sjø Ved bygging/ riving av stillas over sjø skal: Bestemmelsene under Arbeid over sjø ivaretas En Før Jobb Samtale eller Sikker Jobb Analyse foretas Alltid være 2 stillasbyggere Godkjenning av stillas Godkjenning av stillaser for bruk skal kun utføres av autorisert godkjenningspersonell. Ref. kompetanse krav, seksjon 1. Godkjenning vises med grønt skilt - scafftag - som merkes med dato og signatur. Skilt skal festes på stillas ved adkomststed. Stillasformann skal sørge for at stillas kontrolleres/ godkjennes på ny minst hver 7 dag, samt før og etter periode med sterk vind eller andre omstendigheter som kan skade stillaset. 102

6 Godkjenning av stillasutstyr brukt til midlertidig sikring Godkjenning av stillasutstyr brukt til midlertidig sikring skal kun utføres av autorisert godkjenningspersonell. Ref. kompetanse krav, seksjon 1. Godkjenning vises med skilt - scafftag - som merkes med dato og signatur. Skilt skal festes godt synlig på stillasutstyr. Stillasformann skal sørge for at stillasutstyr kontrolleres/ godkjennes på ny minst hver 14. dag, samt før og etter periode med sterk vind eller andre omstendigheter som kan skade stillasutstyr brukt til midlertidig sikring. Bruk av stillas Kun stillas merket med grønt skilt -scafftag- er godkjente for bruk Stillas må ikke brukes i strid med begrensninger som er påført grønn Scafftag. Lagring av stillas Stillasutstyr skal lagres på forhåndsdefinerte / godkjente områder. 5 TILKOMST TEKNIKK (TT) Standard opplæring, rutiner og metoder NS 9600 Del 1, 2, 3 og 4 standard skal brukes ved TT arbeid NS Krav til og sertifisering av virksomheter som tilbyr tjenester setter blant annet krav til kompetanse, roller, ansvar, metoder og utførelse av oppdrag Godkjenning TT arbeid krever godkjent arbeidstillatelse (AT) nivå 1 Arbeid skal planlegges utføres i henhold til NS-9600 Redningsplan skal vedlegges AT 6 ARBEID OVER SJØ Innledning Med arbeid over sjø menes arbeid utenfor permanente rekkverk med mulighet for fall til sjø. Arbeid utført med Tilkomst Teknikk (TT) er ikke definert som arbeid over åpen sjø når det utføres i henhold til TT krav til kapittel 5 Arbeid i hydraulisk kurv i moonpool og på godkjent stillas er ikke definert som arbeid over sjø når det brukes en ekstra sikring/barriere 103

7 Eksempel på sikring/barrierer er: oofallsikring ooridebelte oonett oostillas med forhøyet rekkverk bygget og sertifisert iht. klasse 3, men skal brukes som klasse 2. Stillaset skal re-sertifiseres en gang per uke, eller etter ytre påvirkninger som følge av vind etc. Note: bruke fallsikringsutstyr, ridebelte eller nett krever uavhengig oppheng fra stillas. Godkjenning Arbeid over sjø krever godkjent arbeidstillatelse nivå 1 Begrensninger Arbeid over sjø er tillatt under følgende forutsetninger: Maksimalt 30 knops vind målt ved 10m nivå Maksimalt 5m bølgehøyde (tilsvarer 3m signifikant bølgehøyde) Hjelpefartøy i nær-standby eller MOB båt i høynet beredskap MOB båt om bord eller på hjelpefartøy er operativ og kan settes ut/taes opp ved unnsetting av eventuell personell som har falt i sjøen Tilfredstillende lys og sikt til å utføre arbeidet og redde eventuell personell som har falt i sjøen Samtykke fra dykkeleder dersom dykkeoperasjon foregår nær arbeidsstedet Sikkerhetstiltak ved arbeid over sjø Ved arbeid over sjø skal det være en sikkerhetsvakt som overvåker personell over sjø til enhver tid. Sikkerhetsvakten skal være kjent med og ivareta oppgavene i samsvar med Plikter for sikkerhetsvakt ved arbeid over sjø Livbøye med line og lys skal være lett tilgjengelig Utførende fagpersonell skal være kjent med eventuell prosedyre, forutsetninger, risikoer og sikkerhetstiltak ved arbeidet Alle som arbeider over sjø skal bruke redningsvest/flytevest. Ved arbeid under kjellerdekk skal utslipp, overløp eller dumping fra f.eks. brannvann vurderes sikret Det skal vurderes behov for tiltak for å unngå fallende gjenstander til lavere nivå eller ned på fartøyer 104

8 HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN VEDLEGG Vedlegg 1: Plikter for sikkerhetsvakt ved arbeid over sjø. Vedlegg 2: Sikkerhetskritisk arbeidsprosedyre BP Attachment 1: Work Permit Form Level 1 Attachment 2: Work Permit Form Level 2 Attachment 3: Guidelines For Completing And Using Work Permit Form Attachment 4: Fire Guard s Duties Attachment 5: Safety Measures For Working With Hydrocarbon Carrying Systems Attachment 6: Safety Measures For Working With Hazardous Chemicals Attachment 7: Safety Measures For Jet Water Washing Over 250 Bar Attachment 8: Safety Measures For Pressure Testing Attachment 9: Form For Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 10: Advance Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 11: Form For Logging Heating Value

9 106 VEDLEGG 1: PLIKTER FOR SIKKERHETSVAKT VED ARBEID OVER SJØ Sikkerhetsvakten skal være tydelig merket med Sikkerhetsvakt Før arbeidet starter Sikkerhetsvakt skal delta i planleggingen av arbeidet, inkludert Sikker Jobb Analyse / Før Jobb Samtale. gjøre seg kjent med hvor nærmeste brannmelder/ telefon er plassert sikre at avtalt MOB beredskap (Standby båt eller plattformens MOB mannskap) er informert og operativ opprette og kontrollere radiokommunikasjon med arbeidssted, SKR og MOB beredskap (Standby båt eller plattformens Radiorom ved bruk av installasjonens MOB båt). Samt sjekke at MOB båtens radio fungerer og kan kommunisere med sikkerhetsvakt. sikre at rømningsveier er kjent av involvert personell gjøre seg kjent med værbegrensninger for arbeid over sjø utføre kameratsjekk av fallsikringsutstyr og redningsvest Under arbeidet Sikkerhetsvakt skal informere SKR og MOB beredskap ved start, avbrudd og avslutning av arbeid oppholde seg på fast plattformdekk og ha fri sikt til å overvåke alt personell så lenge disse er over åpen sjø ikke delta i arbeid som kan forstyrre oppgaven som sikkerhetsvakt overvåke endringer i værforhold, sikt og lysforhold, og stoppe arbeidet dersom begrensninger overskrides overvåke arbeidet og omgivelsene, og stoppe arbeidet om det oppstår en situasjon som tilsier dette sørge for god dialog med stand-by fartøy angående lys- og værforhold om det skulle oppstå begrensninger Ved avbrudd/avslutning av arbeidet Sikkerhetsvakt skal informere SKR og MOB beredskap sikre utstyr/ arbeidssted Ved mann over bord Sikkerhetsvakt skal varsle arbeidskolleger, SKR og MOB beredskap aktivere alarm kaste ut redningsbøye holde øye med person i sjøen sikre utstyr/ arbeidssted Ved alarmsituasjon Sikkerhetsvakt skal varsle personell over åpen sjø, og stoppe arbeidet sikre at alt personell kommer opp på fast plattformdekk sikre utstyr/ arbeidssted

10 VEDLEGG 2: SIKKERHETSKRITISKE ARBEIDSPROSEDYRER BP Sikkerhetskritisk arbeidsprosedyre BP Arbeidsoppgave / Tittel: TAG nr.: BRUK AV FALLSIKRING / ARBEID I HØYDEN N/A SiKAP Nr.: Felt: Disiplin: Validert av: B.Skulstad, S.G.Hellevik, A.Hide, G.Lied BPN Offshore ALLE Dato: 01/01/2011 Verifisert av: ; OTL-V Mech/Utility Valhall Godkjent av; Eier av HSSE Rev. Nr.: 04/12 Direktiv 3 - Arbeid i høyden Konsekvens D C B A Dato: Dato: Utgår: 12/2015 Sannsynlighet Hensikten med arbeidsprosedyren (ref. klassifiseringsark): K Hindre personskade ved arbeid i høyden og bruk av fallsikringsutstyr. Identifiserte farer (ref. klassifiseringsark): K Manglende kompetanse i kontroll og bruk av fallsikringssele og -line. 2. Bruker innfestingspunkter som IKKE tåler 1000kg belastning. 3. Feil på begrensning av bruken av utstyret mht fall på utstyr og sleng kan medføre at en slår seg. 4. Blir hengende for lenge i fallsikringsselen og kan få sirkulasjonssvikt dersom en ikke får til å bruke avlastings(fot-)stropp. Referanser: (Referer til relevante lover, forskrifter og BPs direktiver, manualer, HMS-instrukser, leverandørdokumenter, datablad for kjemikalier og andre helsefarlige substanser,) Styrende dokumenter: 8 Gylne sikkerhetsregler Arbeidstillatelse, Arbeid i høyden; HMS direktiv 1 Arbeidstillatelse, HMS direktiv 3 - Arbeid i høyden. Leverandør dokumentasjon: Bruksveiledning Tegninger: Brukerveiledning HMS-datablad, (LogiChem): N/A Planlegging / Forberedelser: AT Nivå 1 ved arbeid over sjø, ellers Nivå 2 Arbeidstillatelse (AT) nr.: Nivå 1 Klasse A Klasse B Nivå 2 Klasse B Direkte involverte roller Utførende tekniker, en person/sikkerhetsvakt (antall): 2+ Gassfri /Adkomst / Stillas: Ref AT Behov for service N/A leverandør: Verktøy / Utstyr / Kjemikalier: (Referer til spesielt personlig verneutstyr, verktøylister, spesialutstyr og forutsatt tilstand på utstyr / systemer, utover AT, før arbeid kan iverksettes) Utstyr/system tilstand: Ref AT Spesielt personlig Fallsikringsutstyr verneutstyr: Spesialverktøy & utstyr: N/A Spesielt løfteutstyr: N/A Spesielle ventilposisjoner: N/A Trinn Beskrivelse av aktiviteten(e): (trinn nummer Kommentar: (spesielle farlige steg og varsling av nr.: viser handlingenes rekkefølge; punktmarkering tilstøtende aktiviteter er merket med understreket viser at handlingene i dette trinnet kan utføres UTHEVET skrift og evt. risikoreduserende tiltak er uavhengig av rekkefølgen på punktene) beskrevet, ref til Traction nr. og SJA hvis relevant.) Planlegg for arbeid i høyden: OBS! - Vurder om det skal være AT nivå 1 eller 2 Det er viktig å igangsette redning snarest mulig - Følg sjekklisten og merk av hvert punkt etter eventuelt fall. Å henge i fallsikringssele - Sjekklistens punkt 7, se identifisert fare4. uten å kunne bruke avlastningsstropp (fotstropp) - Behov for skriftlig redningsplan skal kan medføre stans i blodomløpet. alltid vurderes Evt.kvitter ARKIVERT: Eustvs2/BPN Info Vol//Templates/BP Norge Templates 1 av 2 107

11 Sikkerhetskritisk arbeidsprosedyre BP Arbeidsoppgave / Tittel: TAG nr.: BRUK AV FALLSIKRING / ARBEID I HØYDEN N/A SiKAP Nr.: Felt: Disiplin: Validert av: B.Skulstad, S.G.Hellevik, A.Hide, G.Lied BPN Offshore ALLE Dato: 01/01/2011 Verifisert av: ; OTL-V Mech/Utility Valhall Godkjent av; Eier av HSSE Rev. Nr.: 04/12 Direktiv 3 - Arbeid i høyden Konsekvens D C B A Dato: Dato: Utgår: 12/2015 Sannsynlighet Sjekkliste for bruk av fallsikring / arbeid i høyden Sjekkpunkter N/A JA NEI Kommentar Brukes fallsele med selvlåsende karabinkroker og doble låser i hver 1. tilkopling og utstyrt med avlastningstropp / fotstropp? 2. Er egnet forankringspunkt for fallsikring identifisert? Brukes det fallsikringsutstyr som begrenser fallhøyden til 2 meter eller 3. mindre? Er fallsikringsutstyret visuelt kontrollert for 4. - skade/ slitasje eller mangler - merkebrikke for siste kontrolldato (årlig kontroll)? Dersom det benyttes stige, er stigen fri for synlige skader og sikret? 5. Ved sikring av stigen skal en person fysisk sikre stigen mot utgliding inntil stigen er forsvarlig sikret Er kameratsjekk av fallsikringsutstyret, -systemet og festepunkt utført? 6. Er det en person til stede på arbeidsstedet som kan iverksette varsling 7. og enkel redning? Er det kontroll med verktøy / utstyr som brukes i høyden slik at det 8. sikres tilstrekkelig mot fall til lavere nivå og at verktøy/utstyr fjernes etter bruk? Er underliggende områder avsperret og er utstyr beskyttet mot fallende 9. gjenstander som kan skade personer, trykksatt eller annet utsatt utstyr? Er lys, støy og værforhold tilfredstillende? 10. Er det vurdert om det er andre risiko momenter og er disse funnet 11. akseptable? Bruk 4-punkt sjekken. Har de involverte kurs i fallsikring? 12. Er alle punkter i sjekklisten besvart JA uten kommentar? 13. Hvis NEI skal arbeidet ikke utføres og linjeleder kontaktes for å finne alternative måter å utføre arbeidet på. TILLEGGSKOMMENTARER: NB Ved arbeid over åpen sjø skal også Plikter for sikkerhetsvakt ved arbeid over sjø være ivaretatt Dato: Område tekniker (arb. uten AT): Utførende tekniker(e): Ved avslutning av arbeidet 14. Er alt løst verktøy/utstyr fjernet fra arbeidsstedet? Utførende tekniker(e): SLUTT SLUTT ARKIVERT: Eustvs2/BPN Info Vol//Templates/BP Norge Templates 2 av 2 108

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER KJEMI- KALIER Direktiveier pr. 01.01.2014 Eivind Nilsen Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL FARLIG MATR./ AVFALL Direktiveier pr. 01.01.2015 Kristin Ravnås Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

Detaljer

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP 096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP Original versjon Nr.: 096 Etablert: 01.01.05 Revisjon nr: 0 Rev. dato: 01.01.05 Side: 2 av 9 INNHOLD 1. Hensikt... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE 078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE Original versjon Nr.: 078 Etablert: 1.1.03 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Oppsummering / Anbefaling Det anbefales at alle aktører

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Første kapittel: Innledende bestemmelser Til 2 Virkeområde Forskriften gjelder for all dykking som faller

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

Sikring ved arbeid på tak

Sikring ved arbeid på tak c18,5 m0 Sikring ved arbeid på tak minimumskrav Dette dokumentet beskriver god praksis for arbeid på tak. Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Normer for kontrollomfang

Normer for kontrollomfang Normer for kontrollomfang Vedtatt som en del av Samordningsrådets dokumenter ved beslutning av Samarbeids Gruppen Sertifiseringsorgan (SGS) 31. August 2009. Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 DEFINISJONER...

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien 091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og Original versjon Nr: 091 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 17.12.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Dokument nr CS-BR-02 rev. 0 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt

Detaljer