HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG"

Transkript

1 HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

2 1 GENERELT Formål Direktivet skal sikre at elektriske anlegg opereres og vedlikeholdes i samsvar med gjeldende forskrifter og interne krav at installasjoner av elektriske anlegg utføres sikkert og i samsvar med gjeldende forskrifter og interne krav Virkeområde Direktivet gjelder for alle BP opererte installasjoner og innleide innretninger/ fartøyer på norsk sokkel inklusiv landanlegg underlagt petroleumsvirksomheten. alle anlegg/ prosjekter som BP Norge AS er utbygger av Landanlegg eller prosjekter der BP Norge AS er ansett for å ha et særlig ansvar og som er en del av petroleumsvirksomheten. Referanser Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (El-tilsynsloven). For offshoreanlegg refereres til: Aktivitetsforskriften: o o 91 Arbeid i og drift av elektriske anlegg Innretningsforskriften: o o 47 Elektriske anlegg o o 38 Nødkraft og nødbelysning o o 77 EMC o o 78 ATEX ooforskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer ( Teknisk operasjonell forskift) o o 15 Elektriske anlegg o o 38 Nødkraft og nødbelysning Regelverk Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) Direktoratet for brann og elsikkerhets regelverk OLF-059 Anbefalte retningslinjer for kompetanse og opplæring av elektropersonell Oljeindustriens landsforenings retningslinjer Norsok standard Z-015N Midlertidig utstyr Kontroll av kontraktørutstyr Kravsettermatrise for elektro BP Norge AS HMS direktiv 1 - Arbeidstillatelser HMS direktiv 5 - Energi isolering 271

3 Roller Ansvarshavende for Elektrisk Anlegg er oppnevnt av BP til å påse og sikre at elektriske anlegg til enhver tid oppfyller gjeldende bestemmelser, inkludert design/ bygging av nye anlegg og innleie av innretninger og fartøyer Stedfortreder for Ansvarshavende for Elektrisk Anlegg er en BP ansatt oppnevnt av Ansvarshavende for elektrisk anlegg til å ivareta Ansvarshavendes oppgaver ved dennes fravær Autorisert Person, Elektro er en BP ansatt oppnevnt av Ansvarshavende for elektrisk anlegg til å påse at drift av elektriske anlegg og utstyr utføres i samsvar med gjeldende forskrifter på et felt Stedfortreder for Autorisert person, elektro er en BP ansatt oppnevnt av Ansvarshavende for elektrisk anlegg til å ivareta Autorisert person sine oppgaver ved dennes fravær Områdeautorisert for elektriske anlegg er en person oppnevnt av Ansvarshavende for elektrisk anlegg til å ivareta daglig drift og vedlikehold av elektriske anlegg på en bestemt plattform eller avgrenset område. Personen er faglig underordnet Autorisert Person Elektro Instruert ikke-autorisert personell er personell som har gjennomgått nødvendig instruksjon til å utføre bestemte oppgaver Ansvarlig arbeidsleder er arbeidsleder for arbeid som er spesifisert i arbeidstillatelsen Kompetent Person er en faglig kvalifisert person godkjent av Ansvarshavende for Elektrisk Anlegg til å arbeide selvstendig på elektriske anlegg Ansvarlig for Arbeid er en person satt til å lede sikkerhetstiltakene ved arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg når flere personer deltar i arbeidet. Driftsingeniør elektro er en ingeniør på land som gir faglig støtte til drift av elektriske anlegg på installasjonen/ innretningen Lead elektroingeniør prosjekt er en ingeniør normalt tilknyttet et større prosjekt som skal følge opp elektriske krav og saker under prosjektleveranse til overlevering. Spesielle saker som berører grunnleggende el.sikkerhet samt andre avtalte elementer skal avklares med Ansvarshavende for Elektrisk Anlegg. Installatør er en faglig kvalifisert person godkjent av Ansvarshavende for Elektrisk Anlegg til å forestå installasjon av nye elektriske anlegg og /eller utføre modifikasjoner på eksisterende elektriske anlegg Definisjoner Advarselskilt er et varselskilt med stort tekst på gul bunn som advarer om faren ved å komme nær eller berøre spenningsførende deler av apparat som kan være farlig Arbeidstillatelse (AT) er en skriftlig tillatelse til å utføre et definert arbeid på et gitt sted på en installasjon under gitte forutsetninger på en sikker måte 272

4 Forstå drift innebærer overordnet faglig ledelse av elektisk anlegg, og sikring at elektiske anlegg planlegges, utføres og opereres etter forskriftene Høyspenningsanlegg er elektiske anlegg med nominell spenning over 1000V vekselspenning eller 1500V likespenning Jordet innebærer at det elektiske anlegget er kortsluttet og tilknyttet installasjonens/innrettningens hovedjord slik at elektrisk energi hurtig og sikkert blir utladet ved overledning Kondemnert utstyr er utstyr som varig er tatt ut av drift. Utstyret er elektisk sikret (frakoplet og jordet) og alle merkeskilt er fjernet. Kondemnert utstyr blir ikke vedlikeholdt da det ikke lengre regnes som elektisk utstyr. Kondemnert utstyr er merket med Kondemnert Lavspenningsanlegg er elektriske anlegg med nominell spenning opp til og med 1000V vekselspenning eller 1500V likespenning Preservert utstyr er utstyr som er midlertidig ute av drift, men som forventes satt i bruk på et senere tidspunkt. Preservert utstyr er tilkoplet elektrisk fordelingssystem. Dette utstyret må vedlikeholdes slik at sikkerhet ivaretas og i henhold til gjeldende forskrifter. Preservert utstyr er merket med Preservert Sikkerhetskort er et personlig kort utstedt av Ansvarshavende for elektiske anlegg, og viser autorisasjon, adgangstillatelse og begrensinger for den enkelte. Ansvarshavende for elektiske anlegg oppbevarer oppdatert liste over alle sikkerhetskort Spenningsførende utstyr innebærer at utstyret er elektisk ladet 2 ANSVAR Ansvarshavende for elektrisk anlegg er ansvarlig for teknisk integritet, drift, installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg tilhørende BP Norge AS å sikre at myndighetenes krav til elektriske anlegg blir ivaretatt av riggeier ved innleie av innretninger å sikre at alt personell involvert innen drift, vedlikehold og modifikasjoner av elektriske anlegg er kvalifisert i samsvar med forskrifter og interne krav å sikre internkontroll på drift, vedlikehold, dokumentasjon, personellkvalifikasjoner og elektriske systemer å være orientert/ involvert i design, prosjektering og installasjon av nye elektriske anlegg/ systemer å være orientert om bruk av elektrisk anlegg/ systemer på innleide fartøyer 273

5 Autorisert Person Elektro er ansvarlig for: å sikre at daglig drift, vedlikehold og modifikasjoner av elektriske anlegg på feltet blir utført sikkert og i samsvar med gjeldende forskrifter og interne krav å rapportere status og hendelser i elektriske anlegg på feltet til Ansvarshavende for Elektrisk Anlegg å avklare avvik mot kravsetting med ansvarshavende eller driftsingeniør elektro Områdeautorisert for elektrisk anlegg er ansvarlig for å sikre at daglig drift, vedlikehold og modifikasjoner av elektriske anlegg på en bestemt plattform og/ eller avgrenset område blir utført sikkert og i samsvar med gjeldende forskrifter og interne krav å rapportere status og hendelser i elektriske anlegg i området til autorisert person Driftsingeniør elektro er ansvarlig for å gi faglig driftsstøtte til installasjonene som kontroll av dokumentasjon og elektrisk utstyr som skal sendes til installasjonene oppfølging av daglig drift av elektrisk anlegg og utstyr utarbeiding og oppfølging av tiltak som sikrer integriteten på installasjoner på kort og lang sikt å ivareta installatørfunksjonen for Ansvarshavende for elektrisk anlegg ved mindre modifikasjoner av elektriske anlegg å rapportere uønskede forhold, hendelser og avklare avvik fra interne krav og forskrifter vedrørende elektriske anlegg til ansvarshavende for elektrisk anlegg å verifisere og rapportere aktiviteter vedrørende elektriske anlegg til Ansvarshavende for elektrisk anlegg Lead elektroingeniør Prosjekt er ansvarlig for å gi faglig støtte til prosjektets fremdrift gjennom prosjektfasene som: oodesign, valg av utstyr og elektriske installasjon oppfølger Krav ihht. kravsettermatrise ooelektrisk personell involvert i prosjekter innehar riktig kompetanse oosikre forhånds og ferdigmelding samt samsvars erklæring fra designer og installatør ooha dialog og avklare spesielt saker av betydning for el. og brannsikkerhet med Ansvarshavende for elektrisk anlegg påse /følge opp bruk av leie innretninger og utstyr relatert til prosjektet avklare og dokumentere ansvarsforhold ved drift/testing av elektriske anleggdeler i prosjektfasen 274

6 rapportere alvorlige forhold, hendelser på eller forårsaket av elektrisk strøm under prosjektfasen til Ansvarshavende for elektrisk anlegg informere Ansvarshavende for elektrisk anlegg om viktige aksjoner inklusiv alle PTIL møter / avklaringer / verifikasjoner i god tid før slik finner sted. Plattformsjef (feltsjef) er ansvarlig for at direktiv for elektriske anlegg er kjent og blir etterfulgt innenfor sitt ansvarsområde 3 MYNDIGHET OG KOMPETANSE Krav til gjennomgang av dette direktiv Alt personell involvert i driften av og/ eller arbeid på elektriske kraftproduksjons-, distribusjons- og batterisystemer og alt personell innleid til reparasjon og vedlikehold av elektriske anlegg skal kvittere for at bestemmelsene i dette direktiv er mottatt, gjennomlest og forstått før en kan starte arbeid Myndighet Det skal utpekes en Ansvarshavende for elektrisk anlegg i samsvar med forskriftene. Ansvarshavende for Elektrisk Anlegg har overordnet ansvar og myndighet for drift, installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg på alle installasjoner og innleide innretninger/ fartøyer på norsk sokkel operert av BP Norge AS Ansvarshavende for elektrisk anlegg kan delegere myndighet iht. forskriftene, ved bruk av sikkerhetskort. Oversikt over delegert myndighet oppbevares hos ansvarshavende Ansvarhavende for elektriske anlegg er sakkyndig driftsleder for alle BP Norge AS sine høyspenningsanlegg og driftsansvarlig for lavspenningsanlegg relatert til petroleumsaktivitetene for BP Norge AS. For drift av 300kV anlegg på Lista er driftsleder hos Alcoa utpekt som sakyndig driftsleder for BP eiet del frem til og med trafobryter som forsyner ventilhus. Denne anleggsdelen driftes i henhold til Alcoa instrukser for: Leder for kobling: Dok referanser Verkshåndbok EAL part 27, 01,16, 26, 25. Leder for sikkerhet: Dok referanse Verkshåndbok EAL Ukentlig kontroll runde høyspenningsvakt: Dok referanser Verkshåndbok EAL part 15 og 01. Personell med delegert myndighet skal ha med sikkerhetskort under utførelse av arbeid 275

7 Ansatte i kontraktørfirma som utfører arbeid på elektriske anlegg er faglig underlagt kontroll, og er ansvarlig overfor Autorisert Person Elektro. Unntatt er personell som arbeider under godkjent installatør i forbindelse med modifikasjoner Automatiker Automatiker er autorisert til selvstendig å utføre vedlikehold og enklere reparasjoner på lavspenningsanlegg som inngår i automatiseringsanlegg og beslektede anlegg. Autorisasjonen gjelder ikke for arbeid på det elektriske fordelingsanlegget. Eventuelle tvil om grensesnitt avklares med Autorisert person, elektro Generelle kompetansekrav Alt personell som skal utføre oppgaver i forbindelse med drift, vedlikehold, reparasjon og modifikasjon av elektriske anlegg og utstyr skal ha kjennskap til anlegget som det skal arbeides i, og være kompetente i samsvar med ooforskrift for kvalifikasjoner for elektrofagfolk ooolf Anbefalte retningslinjer for kompetanse og opplæring av elektropersonell Alt personell involvert i drift av elektriske anlegg skal være kvalifisert i samsvar med Kompetansestyringsprosessen for BP Norge dokument nummer Ikke-kompetent personell Personer som ikke er kompetente må ikke under noen omstendighet ooutføre reparasjon av elektrisk utstyr oorette feil på elektrisk utstyr ooutføre koblinger i elektrisk fordelingsanlegg, tilbakestille elektriske vern utover etablerte avtaler samt operere bryterer som er deler av det elektrisk distribusjonsnett. Definisjon kompetent her gjelder ikke for automatikkere som arbeider på automasjonanlegg kompetansekrav avklares med relvant kravsetter for gruppene instrument, meetering, kommunikasjon etc.) Definisjonen dekker heller ikke reparasjon av 3 part utstyr som eier av slikt utstyr ivaretar Førstehjelp Alt drifts- og vedlikeholdspersonell som kan være utsatt for elektriske skader, skal ha gjennomgått nødvendig opplæring til å gi førstehjelp ved slike situasjoner Opplæring i førstehjelp ved ulykker i elektriske anlegg skal oppfriskes hvert år i samsvar med Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) 276

8 4 DRIFT OG MODIFIKASJONER Generelle krav All drift og arbeid på elektriske anlegg skal utføres i samsvar med Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) Ved nyansettelser av elektropersonell skal Ansvarshavende, eller en elektrokyndig som ansvarshavende har delegert myndighet til, involveres i ansettelsesprosess. Dette fordi Ansvarshavende er pålagt å sikre at denne typen personell har rett kompetanse. Godkjenning av arbeid Alt arbeid på elektriske anlegg krever godkjent arbeidstillatelse nivå 2 unntatt ved: arbeid på spenningsførende utstyr (AUS arbeid) hvor det kreves godkjent arbeidstillatelse nivå 1 innkopling etter blackout hvor godkjent driftsprosedyre følges kopling av høy- og lavspennings effekt- og skillebrytere i forbindelse med ulykke drift av fjernstyrte stasjoner for kontroll av høyspennings- og lavspenningsmotorer arbeid som ikke krever arbeidstillatelse i samsvar med HMS direktiv for Arbeidstillatelser Åpning av kapslinger i klassifisert område Åpning av kapslinger til spenningsførende utstyr i klassifiserte områder krever godkjent arbeidstillatelse nivå 1 unntatt ved åpning av kapslinger som ikke kan gi antennelse av en eventuell gassblanding. Ref. IEC Arbeid på eksplosjonssikkert utstyr Inspeksjon og vedlikehold av eksplosjonssikkert og egensikkert utstyr skal kun utføres av kompetent person med nødvendig kunnskap og informasjon om utstyret og dets beskyttelse Rapportering av feil og hendelser Alle elektriske feil og hendelser skal rapporteres til Autorisert Person Elektro på installasjonen Autorisert Person Elektro skal umiddelbart informere Ansvarshavende for Elektrisk Anlegg eller hans stedfortreder om alvorlige ulykker og uønskede hendelser på det elektriske anlegget inkludert hendelser hvor person blir utsatt for elektrisk strøm 277

9 Modifikasjon/ nyanlegg Ved bygging av nye anlegg eller ved meldepliktige modifikasjoner på eksisterende elektrisk anlegg eller av elektrisk utstyr, skal Installatør forhåndsmelde dette på skjema for Melding om elektrisk installasjon før arbeid og innkjøp starter. Den som er design/prosjekterings ansvarlig for ovenforstående anlegg skal også sendes melding for design av utvidelse eller redesign av anlegg som er under drift og få endring aksepteret før innkjøp av utstyr iverksettes. Plassering av nytt utstyr i tavlerom skal godkjennes av Ansvarshavende for Elektrisk Anlegg. ooinstallasjonens Autorisert Person Elektro skal involveres i godkjenning og gi skriftlig aksept før nye eller modifiserte anlegg kan spenningssettes. ootillatelse for drift av nye elektriske anlegg etter større prosjekter skal godkjennes av ansvarshavende/sakkyndig elektrisk driftsleder for aktuelt anlegg. Basis for slik godkjenning er at det foreligger signert samsvarerklæring fra godkjent/kompetent engineering og installasjons personell. Anlegget skal samsvare med BP Norge AS sine krav innenfor elektrisk design og installasjon. Forholdsregler ved ulykker Det skal være opphengt instruksjonsplakater godkjent av Direktoratet for brann og elsikkerhet, med forholdsregler ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm i alle områder med elektrisk utstyr Tavlerom og bryteranlegg Alle høyspennings, lavspennings tavlerom og batterirom skal alltid være avlåst dersom det ikke pågår arbeid. Lavspenningsrom kan aksepteres å være ulåst på installasjoner hvor rommet er et kombinert tavle og LER rom. Dette gjelder også der det kun er instruert (ikke-autorisert) person ombord den aktuell plattform / installasjon. Tavlerom som inneholder kun LV installasjoner eller HV-installasjoner som er separat sikret. (innegjerdet og har egen låst port ) defineres som Lavspennings tavlerom. Dersom rom inneholder kun trafo med IP grad IP 44 eller høyere kan også rom defineres som LV rom Rom med elektriske installasjoner forsynt fra 3 fase 400 V anlegg med forankoblet vern til og med 63 A eller enfase 230V tilførsel betraktes ikke som elektriske tavlerom og krever ikke låsing. Nøkler til tavlerom utleveres kun til personer med adgangstillatelse i samsvar med deres sikkerhetskort Kun personell med adgangstillatelse til høyspenningsanlegg har selvstendig adgang til høyspenningssrom Kun personell med elektrokompetanse eller som er instruert via egen instruks eller som er blitt gjort oppmerksomme på de faremomenter som finnes har selvstendig adgang til lavspenningsrom 278

10 Det er ikke tillatt å bruke tavlerom, transformatorrom, nødgeneratorrom, LER o.l. som sekundære lagerrom. Gulv og rom over/ bak bryterskap skal være rene og fri for materiell og andre hindringer Alle innganger til brytere, sikringer og annet utstyr som ikke er i bruk, skal plugges eller stenges av. Alle deksler, dekkbolter og muttere skal settes fast i rett stilling og festes godt 5 SIKRING AV HØYSPENNINGSSYSTEM Generell drift All drift av høyspenningsanlegg skal utføres i samsvar med Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) Kun Autorisert person, elektro har koplingsmyndighet i høyspenningsanlegg på aktuell installasjon Kopling av høyspennings effektbrytere og skillebrytere krever detaljert instruks og tillatelse fra Autorisert person, elektro unntatt ved en nødsituasjoner (lysbuebrann/ personskader) Kopling skal gjøres fra operatørstasjon hvor dette er tilgjengelig. Normal drift (start/stopp) av fjernstyrte elektriske høyspenningsforbrukere (pumper, kompressorer etc.) kan utføres av Instruert ikke-autorisert personell. Før start må det kontrolleres at nødvendig generatorkapasitet er tilgjengelig Forholdsregler ved arbeid på høyspenningssystem All arbeid på høyspenningsanlegg skal utføres i samsvar med Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) Ved arbeid på høyspenningssystem skal autorisert person peke ut leder for kopling og leder for sikkerhet. Utpekingen kan skje muntlig. Autorisert person kan peke ut seg selv som leder for kopling eller leder for sikkerhet Personell som pekes ut som leder for kopling eller leder for sikkerhet skal være godkjent av Driftsleder for høyspenningsanlegg (Ansvarshavende for Elektrisk Anlegg) Ved arbeid på høyspenningsanlegg skal Leder for kopling følge Instruks for leder for kopling Ved arbeid på høyspenningsanlegg skal Leder for sikkerhet skal følge Instruks for leder for sikkerhet I tilfelle arbeidet krever at mer enn en høyspenningsbryter må isoleres, skal en bruke en koplingsordre Ved bruk av telefon eller radio i forbindelse med drift av eller arbeid i høyspenningsanlegg, skal alle beskjeder bekreftes ved repetisjon av beskjed. Hvis praktisk mulig skal beskjedene loggføres Planlegging av arbeid Alt arbeid på høyspenningssystem skal planlegges i samsvar med Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Dersom installasjonen er tilrettelagt for fjernoperering skal det fortrinnsvis brukes 279

11 Forøvrig skal konsekvensreduserende tiltak vurderes som: ookontroll og tilgjengelighet på førstehjelputstyr ooklargjøring av isolert redningskrok på arbeidsstedet ooidentifisering av bryterer som må legges ut i tilfelle uhell ookontroll og tilgjengelighet av bærbar brannslukker Alle involverte i arbeidet skal være informert om iverksatte tiltak før arbeidet starter Arbeid på kabler og ledere Leder for sikkerhet skal sikre at kabel er spenningsløs, isolert, kortsluttet, jordet og identifisert før en kan starte arbeid som med fører kutting av høyspenningskabel Ved usikkerhet ved identifisering av riktig kabel både høyspenning og lavspenning -, skal kabel skytes og pigges med godkjent apparat 6 SIKRING AV LAVSPENNINGSSYSTEM Generell drift All drift av lavspenningsanlegg skal utføres i samsvar med Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) Kun Autorisert person, elektro har koblingsmyndighet for kopling i lavspenninganlegget på installasjonen. Kopling av lavspennings effektbrytere og skillebrytere krever detaljert instruks og tillatelse fra Autorisert person, elektro, unntatt i en nødsituasjon Kopling skal gjøres fra operatørstasjon hvor dette er tilgjengelig Ved arbeid i lavspenningssystem skal det være en person som er Ansvarlig For Arbeid. oopersonen utpekes blandt de som er forhåndsgodkjendte av Ansvarshavende for Elektriske Anlegg eller (for faste kontraktører og prosjektpersonell), godkjent Elektro Installatør. oofor lavspenningsanlegg som inngår i automatiseringsanlegg og beslektede anlegg (normalt med spenninger under 250VAC og 50VDC) må personen som utpekes være kjent i anlegget og som et minimum ha gyldig FSE opplæring. Alle har myndighet til å upeke person Ansvarlig For Arbeid, men som et prinsipp er personen som enten er utpekt på eller signerer som Utførende Fagperson på Arbeidstillatelsen den som er Ansvarlig For Arbeid. Ansvarlig for Arbeid kan også utpekes i forbindelse med SJA og 4-punkts sjekk. Dersom det skulle vise seg nødvendig, kan dette endres i forbindelse med ny gjennomgang av SJA og/eller 4 punkts sjekken. Normal drift (start /stopp) av fjernstyrte forbrukere (pumper, kompressorer etc) kan utføres av ikke-autorisert personell. 280

12 Isolering Før det skal arbeides på lavspenningsanlegg, skal disse elektrisk isoleres i samsvar med Elektrisk isolering i HMS direktiv 5 Energi isolering Arbeid på spenningsførende lavspenningsutstyr All arbeid på spenningsførende utstyr krever godkjent arbeidstillatelse nivå 1. Unntak er ved arbeid på systemer med spenning under 50VDC hvor det kun kreves godkjent arbeidstillatelse nivå 2. I tilfelle det er nødvendig å utføre arbeid på spenningsførende lavspenningsanlegg eller utstyr, skal arbeidet utføres av kompetent person eller innleid kvalifisert personell. Arbeid på spenningsførende deler kan kun utføres når designet tillater at arbeidet kan utføres i henhold til FSE. Ved slik arbeid skal utførende beskytte seg mot direkte kontakt med jord ved bruk av: ooverneutstyr i samsvar med 16 i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) ooaus verktøy Ved arbeid på oospenningsførende anlegg over 250V eller oospenningsførende anlegg under 250V og forankoplet vern over 63A Skal det før arbeidet igangsettes gjøres ei risikovurdering av arbeidsomfanget og dets kompleksitet. Vurderingen skal konkludere om 2 personer er nødvendig for å utføre arbeidet på en sikker måte. I tilfelle kurs er sikret med forankoplet vern maksimal 30mA utkoblingsstrøm ved jordfeil kan vernebriller brukes i stedet for visir trenger ikke hjelpeperson ha elektrokompetanse, men må være instruert og inneha førstehjelpskompetanse Planlegging av arbeid Alt arbeid på lavspenningssystem skal planlegges i samsvar med Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg I tillegg skal det vurderes konsekvensreduserende tiltak som ookontroll og tilgjengelighet på førstehjelputstyr ooklargjøring av isolert redningskrok på arbeidsstedet ooidentifisering av bryterer som må legges ut i tilfelle uhell ookontroll og tilgjengelighet av bærbar brannslukker Alt personell involvert i arbeidet skal være informert om iverksatte tiltak før arbeidet starter 281

13 Resetting av overlastvern Resetting av overlastvern for utgående kurser, med spenning opp til og med 690V skal utføres av en kompetent person. I tilfelle kursen(e) er en del av et automatiseringsanlegg kan resetting utføres av en automatiker Resetting av overlastvern skal kun utføres en gang. Ved gjentatt utfall av overlastvern, skal kompetent person elektro feilsøke/utbedre feilen før resetting kan gjentas Men: Dersom utstyr har autostart skal det utføres en meggertest før vern resettes dersom vern/starter ikke er spesielt designet til å oppheve/forsinke autostart All resetting av overlastvern skal rapporteres til autorisert person Arbeid på kabler og ledere Ansvarlig for Arbeid skal sikre at kabel er spenningsløs, isolert, kortsluttet, jordet og identifisert før en kan starte arbeid som medfører kutting av lavspenningskabel Ved usikkerhet ved identifisering av riktig kabel både høyspenning og lavspenning -, skal kabel skytes og pigges med godkjent apparat 7 SPENNINGSSETTING AV ELEKTRISKE KURSER Generelle forholdsregler før spenningssetting Elektriske kurser eller utstyr skal ikke spenningssettes før person som er utpekt til å utføre spenningssetting er overbevist om at det kan utføres sikkert. Person som anmoder om spenningssetting, skal sikre at følgende forholdsregler blir tatt før avisolering og spennings setting utføres Alt arbeid på kursen er ferdigstilt, og isolasjonserklæring (IE) er signert ut av kompetent person Melding om elektrisk installasjon eller spenningssettersertifikat (etter utført vedlikehold) er utstedt for den aktuelle kursen Annet ikke-elektrisk utstyr som pumper, kompressorer, vifter og lignende forbundet med den elektriske kursen som kan være påvirket av spenningssettingen, er bekreftet av relevant disiplin å være klar til start. Midlertidige barrierer, varslingskilt og lignende er hengt rundt eller på utstyret som skal spenningssettes Sikkerhetsutstyr og verktøy er lett tilgjengelig Spesielle hensyn er tatt i forhold til områdets klassifisering (eksplosjonsfare) Brannbeskyttelse og deteksjon er klar til bruk Kompetent personell er tilgjengelig for å utføre koplinger, kontrollere mulige tilbakefødinger og fjerne sikkerhetsjording Ved høyspenning skal leder for kopling og leder for sikkerhet være tilstede 282

14 Spenningssetting etter modifikasjoner Før spenningssetting etter modifikasjoner på elektriske kurser eller utstyr, skal både representant for elektrisk installatør og Autorisert person eller delegert av denne signere for ferdigstillelse / godkjenning på Melding om elektrisk installasjon Før signering skal autorisert person sikre at følgende underlag er tilgjengelig: oofullstendig Mechanical Completion (MC) og commissioning dokumentasjon hvor relevante punkter er signert ut av kompetent fagpersonell ooalle anførte anmerkninger(punchlister), avvikslister, fravvikslister, aksepter og lignende ootegninger som viser omfang og grensesnitt for ny installasjon tydelig oomelding om elektrisk installasjon er signert av utførende installatør sin ansvarlige person på installasjon Ingen kurser skal spenningssettes hvis det foreligger forskriftsavvik som ikke er akseptert av P.Til. Øvrige avvik skal være behandlet av Ansvarshavende for Elektrisk Anlegg Etter spenningssetting skal autorisert person sende inn datert og signert kopi av skjema for Melding om elektrisk installasjon til Ansvarshavende for Elektrisk Anlegg Midlertidig spenningssetting I tilfelle det er behov for å spenningssette deler av det elektriske anlegget midlertidig for test og lignende, kan en bruke spenningssettingssertifikat Ved midlertidig spenningssetting skal kurser merkes på advarselsskilt merket SPENNINGSSATT som festes på strategisk lett synlig sted Spenningssetting av varmekabel Før megging og spenningssetting av varmekabel, skal område opperatør sammen med isolatør fysisk kontrollere alle deler av varmekabelen er tilstrekkelig tildekket og beskyttet. Endepunktene skal være synlig merket. Dokumentasjon Ansvarshavende for Elektrisk Anlegg skal opprette protokoll for alle utstedte forhånds/ ferdigmeldinger om elektrisk installasjon. Spenningssettingssertifikater lagres av Autorisert Person i 1 år. Offshore team leder modifikasjon (OTLM)/ Offshore team leder vedlikehold (OTLV) skal sikre at nødvendig system og protokoller er etablert før arbeidet starter offshore. Det skal etableres et system som sikrer nødvendig as-built dokumentasjon av modifikasjoner innenfor akseptable tidsfrister. Det skal sikres at kopi av nødvendig driftsdokumentasjon er tilgjengelig på installasjonen frem til as-built er ferdigstilt. Elektrisk installatør skal utstede samsvarserklæring etter fullført meldepliktig endring. 283

15 8 MIDLERTIDIG ELEKTRISK INSTALLASJON OG UTSTYR Generelt Midlertidige elektriske installasjoner skal primært unngås. I tilfelle det likevel skulle være nødvendig å bruke midlertidige elektriske installasjon, skal dette utføres etter forskriftene. All ny midlertidige elektrisk installasjoner skal godkjennes av autorisert person før spenningssetting. Midlertidige installasjoner skal fjernes etter maksimum 6 mnd. Dersom det kan dokumenteres at utstyret er i god teknisk stand og vedlikeholdt etter leverandør/eiers retningslinjer og krav, kan autorisert person godkjenne forlengelse av en ny 6 mnd periode. Etter dette må en vurdere å omdefinere installasjon til «permanent installalert utstyr» Alt midlertidig utstyr skal ha ressursnummer og egen ID som legges inn i Work Mate ihht. BP prosedyre for midlertidig utstyr Samsvarserklæring, godkjenning av eventuelle avvik samt strømløpsskjema som viser elektrisk installasjon og forbrukere skal alltid knyttes opp i Work Mate til midlertidig utstyr FØR dette sendes ut til installasjoner. Bruk av midlertidig utstyr Midlertidig utstyr skal være verifisert av leverandør i samsvar med krav i Norsok standard Z-015N Midlertidig utstyr og BP krav til strøm/tilkopling og plassering Før midlertidig utstyr spenningssettes, skal det sikres at kravene i Kontroll av kontraktørutstyr er ivaretatt Kabler Ikke under noen omstendigheter skal kabler trekkes gjennom dører. Ved bruk av stikkontakt, og det ikke er stikkontakt i samme rom som arbeidet skal utføres i, skal kompetent person tilkalles. Midlertidig utstyr som tilhører BP Midlertidig elektrisk utstyr som eies av BP skal være påført eget ID / tagnummer som knytter opp i via Work Mate. Det skal sikres at utstyret har nødvendig dokumentasjon som tegninger og sertifikater tilgjengelige (knyttet opp mot tag/id via Work Mate). Før bruk skal bruker sikre at ooden elektriske delen av utstyret er i orden ooden elektriske delen av utstyret er tilpasset anlegget det skal koples mot oodriftsingeniør elektro er orientert om bruken Modifikasjoner av det elektriske anlegget av slikt utstyr som foretas onshore, skal godkjennes/ verifiseres av driftsingeniør elektro 284

16 Modifikasjoner den elektriske delen av slikt utstyr som foretas offshore, skal godkjennes/ verifiseres av autorisert person eller driftselektriker Meldepliktige modifikasjoner skal meldes og godkjennes av Ansvarshavende for Elektrisk Anlegg ved bruk av Melding om elektrisk installasjon Midlertidig utstyr som tilhører kontraktør Kontraktører med egen container med elektrisk utstyr montert eller som er tilknyttet elektrisk feltutstyr skal følge bestemmelsene i dette direktiv Reparasjon, vedlikehold eller modifikasjoner på eget utstyr skal godkjennes av Driftsingeniør elektro Reparasjon, vedlikehold eller modifikasjoner på eget utstyr som utføres offshore skal i tillegg godkjennes/ verifiseres av Autorisert Person Elektro, I tillegg skal slik arbeid registreres i Workmate Reparasjon, vedlikehold eller modifikasjoner på eget utstyr som utføres onshore skal verifiseres av Installatør, som skal rapportere endringer til Ansvarshavende for Elektrisk Anlegg 9 BÆRBART ELEKTRISK UTSTYR OG VERKTØY Godkjenning Alt bærbart elektrisk verktøy, utstyr og skjøteledninger skal godkjennes og merkes av kompetent person elektro før bruk. Godkjenningen gjelder for 6 måneder. Eier av utstyr skal sikre og dokumentere at alt bærbart elektrisk utstyr kontrolleres og vedlikeholdes regelmessig og i samsvar med forskriftene Merking Alt bærbart elektrisk utstyr skal være merket med holdbarhetsdato. Utstyr som ikke er merket eller overskredet holdbarhetsdato skal ikke brukes Førbrukskontroll Før bruk skal bruker kontrollere at utstyr er i orden og at holdbarhetsdato ikke mangler eller er overskredet. Utstyr med åpenbare feil eller hvor det er mistanke om defekter, skal ikke brukes Knekk- og klemskader, skader på ytre kappe på kabel og knutedannelse skal behandles som skade som krever reparasjon Utstyr med feil eller mangler skal rapporteres til kompetent person elektro Bruk av kabel Maksimal tillatt lengde på 1-fase skjøtekabler er 25m Maksimal tillatt lengde på 3-fase skjøtekabler er 40m 285

17 Det er ikke tillatt å trekke skjøtekabler gjennom dører Det er ikke tillatt å skjøte skjøtekabler, inkludert skjøter med plugg og stikk Ved bruk skal kabel henges opp i plastkroker eller lignende for å beskyttes mot mekanisk skade og vanninntrenging Når arbeidssted forlates skal plugger trekkes ut og lokk settes på stikkontakt Batteridrevet verktøy Batteridrevne lommelykter for generelt bruk skal være sertifiserte for bruk i sone 1 Utstyr som skal brukes i sone 0 skal være godkjent for bruk i sone 0 Bruk av batteridrevet utstyr i mekanisk ventilerte uklassifiserte områder, som kan representere ei tennkilde, skal behandles som ei tennkilde når de tas utenfor boligblokka. Dette gjøres ved at batteridrevet utstyr, inkludert laptop, ipads mp3 spillere o.l., ikke tillates brukt utenfor boligblokken uten godkjent Arbeidstillatelse. Dette gjerlder ikke dersom: oobatteriet er fjernet fra utstyret og strøm tilføres fra platformens normale kraftsystem som stenger ned på «single gas» i klassifisert område. ooutstyr som er ATEX sertifisert og tilfredsstiller kravene i HSE direktiv 8 ooklokker eller midre avansert utstyr oomindre bærbart testutstyr, typisk av Fluke fabrikat, kan brukes og oppbevares i mekanisk ventlierte uklassifiserte områder annet enn boligblokka. Lading av batterier skal gjøres i uklassifisert område ved bruk av lader godkjent av leverandør. Det samme gjelder ved skifte av batterier. Lading av batterier skal stenge ned på «single gas» i klassifisert område. Bruk av bærbare lamper i tanker Før lyskilder kan brukes i tanker skal tanken være erklært fri for brennbare gasser Ved bruk av bærbare lamper i tanker, skal det brukes lamper som er godkjent for bruk i sone 1 Begrensinger av maksimalt tillatt spenningsnivå skal vurderes under sikkerhetsevaluering. Normalt skal det ikke brukes lamper med spenning over 50 V Vasking med vann Utstyr som er beskyttet mot vanninntrenging skal normalt vaskes for hånd Vask på eller i nærheten av elektrisk utstyr krever at utstyret er beskyttet iht. IP 54 mot vanninntrenging Spyling på eller i nærheten av elektrisk utstyr krever at utstyret er beskyttet iht. IP X6 mot vanninntrenging. (IP X7 er ikke tilstrekkelig) Spyling av høyspenningsutstyr er ikke tillatt 286

18 HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG VEDLEGG Vedlegg 1: Melding om elektriske installasjoner Vedlegg 2: Koplingsordre Vedlegg 3: Spenningssettings sertifikat Vedlegg 4: Attachment 1: Spenningssettingsregister Work Permit Form Level 1 Vedlegg 5: Attachment 2: Isolasjonsregister Work Permit Form Level 2 Vedlegg 6: Attachment 3: Guidelines Instruks for For leder Completing for kopling And Using Work Permit Form Vedlegg 7: Attachment 4: Instruks for leder Fire for Guard s sikkerhet Duties Attachment 5: Safety Measures For Working With Hydrocarbon Carrying Systems Attachment 6: Safety Measures For Working With Hazardous Chemicals Attachment 7: Safety Measures For Jet Water Washing Over 250 Bar Attachment 8: Safety Measures For Pressure Testing Attachment 9: Form For Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 10: Advance Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 11: Form For Logging Heating Value

19 288

20 VEDLEGG 1: MELDING OM EL. INSTALLASJONER Revisjon pr. januar 2007: Vedlegg 1 HMS direktiv 8 - Elektrisk anlegg bp Melding om elektriske installasjoner Prosjekt IO W.O. mod/afa nr. GENERELLE DATA Ny plattform/modul Utvidelse Ombygging Systemnummer: Midlertidig Innkobling Utkobling Dokumentasjonsreferanse Merknader: Enlinjeskjema: Kretsskjema: Layouttegning: Områdeklassifiseringstegning: Andre tegninger: Autorisert installatør: Prosjektingeniør: Dato: BP Ansvarshavende: Ferdigmelding Forhåndsmelding Signatur: Dato: Startdato: Sluttdato: Sign. LEVERANSE/MATERIELLINSPEKSJON El. installatør BP El. inspektør Merknader: Dokumentasjon Dato: Dato: godkjent Signatur: Signatur: Inspeksjon Sted Rapport nr. Dato/Sign. Sted Rapport nr. Dato/Sign. Leveranse 1 Før-insp. 1 Leveranse 2 Før-insp. 2 Leveranse 3 Før-insp. 3 Leveranse 4 Før-insp. 4 Frist for reparasjon: Avvik akseptert: Dato: Dato: Respektiv disiplin: Ansvarshavende: INSTALLASJON/MC/COMMISSION Motstand til jord: Ohm Isolasjonsmotstand: Mohm Strøm til jord: ma Merknader: Aksepterte data Navn Dato Signatur El. installatør BP el. tekn. FERDIGSTILLELSE/GODKJENNING Ferdigmelding Navn Dato Signatur Merknader: Elektrisk installatør (stedfortreder) BP elektrisk stedfortreder Inspektør ENDELIG GODKJENNING/DOKUMENTOVERLEVERING Onshore, originaldokument oppdatert Navn Dato Signatur Merknader Elektrisk installatør BP Ansvarshavende: Myndighet: 289

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr. 01.01.2016 Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Arbeid i Elektriske Anlegg

Arbeid i Elektriske Anlegg Arbeid i Elektriske Anlegg Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-015 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 05 01.05.2010 Renummerering, Mindre endringer Navn Tittel Dato Utarbeidet av Henrik Røsvik Teknisk Autoritet, Elektro

Detaljer

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett.

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett. Dokumentnummer: 1169477 rev. 11 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 8 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett.

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett. Dokumentnummer: 1169477 rev. 12 Side: 1 av 6 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift

Detaljer

Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT

Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT Innledende bestemmelser Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse)

Detaljer

ELSIKKERHETSINSTRUKS SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGS- OG LAVSPENNINGSANLEGG

ELSIKKERHETSINSTRUKS SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGS- OG LAVSPENNINGSANLEGG KS Område: Nettdrift Ansvarlig: Nettsjef Opprettet: 19.12.07 KS Hovedprosedyre: Nettdrift - Elsikkerhet Godkjent: Administrerende Godkjent: 01.01.10 direktør KS Rutine: Elsikkerhetsinstruks 2013 Revidert:

Detaljer

HMS DIREKTIV 2 ENTRING

HMS DIREKTIV 2 ENTRING ENTRING HMS DIREKTIV 2 ENTRING Direktiveier pr. 01.01.2015 Rune Espeland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet skal

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 9 Side: 1 av 6 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

Godkjent: Administrerende Godkjent:

Godkjent: Administrerende Godkjent: KS Område: Ansvarlig: Driftsleder Opprettet: 25.11.15 KS Hovedprosedyre: Elsikkerhet Godkjent: Administrerende Godkjent: 01.01.16 direktør KS Rutine: Elsikkerhetsinstruks 2016 Revidert: ELSIKKERHETSINSTRUKS

Detaljer

KS Glitre Energi Nett AS

KS Glitre Energi Nett AS KS Område (arkivkode) 004 IK Ansvar TROERI Opprettet 12.12.2016 KS Hoved-/fellesprosess Godkjenningsansvar TROERI Godkjent 22.12.2016 KS prosess Revisjonsansvarlig TERMEL Revidert Dokumentnavn IFS Driftsleders

Detaljer

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen Driftsleders instruks FEAS LEDER FOR SIKKERHET, LFS NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15,

Detaljer

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: Godkjent dato: Rev. nr.: Erstatter instr.

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: Godkjent dato: Rev. nr.: Erstatter instr. Felles instruks INSTRUKS FOR LFS PÅ OG NÆR HSP Dok. ansvarlig: Lars Lied Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik

Detaljer

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet.

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet. Dokumentnummer: 1178330 rev. 12 Side: 1 av 8 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for idriftsettelse og melding av elektriske anlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt E07 23.03.11 Etter hendelse nr 205664 GMTBO GMLET GMKVI E06 31.08.09 Sammenslåing av -13 og - 14 GMTBO GMLET GMKVI E05 30.09.08 For

Detaljer

Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor. Jon Halvor Holtet, Statnett SF

Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor. Jon Halvor Holtet, Statnett SF Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor Jon Halvor Holtet, Statnett SF Samarbeidsmøte 2009 Trainor ønsker også i år å invitere til et felles samarbeidsmøte med representanter fra: Lyse, Skagerak,

Detaljer

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett.

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett. HMS 06-12 OPPLÆRINGSPLAN BEGRENSET ADGANG Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Å gi kandidater, som ikke har høyspenningsbakrunn,

Detaljer

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg Prosedyre for arbeid på eller nær høyspenningsanlegget E05 15.03.12 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E04 25.07.11 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E03 08.01.02 Implementering KEVI JPSO TEBR E02 19.05.98

Detaljer

Rev.: 004 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7

Rev.: 004 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7 Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7 1. Hensikt og omfang Hensikten med instruksen er å sørge for at sikkerheten mot Bane NOR sine høyspenningsanlegg blir ivaretatt for ets mannskaper

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 12 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

DRIFTSOPERATIV LEDER (DOL) OG LEDER FOR KOBLING (LFK)

DRIFTSOPERATIV LEDER (DOL) OG LEDER FOR KOBLING (LFK) DRIFTSOPERATIV LEDER (DOL) OG LEDER FOR KOBLING (LFK) NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign Norgesnett Fredrikstad 28.05.16, Morten Øyrås 28.05.16, Erik I. Hansen Norgesnett Follo 28.05.16, Morten

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett sine driftsledere er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett sine driftsledere er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 14 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Rev.: 003 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor 18.11.2015 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7

Rev.: 003 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor 18.11.2015 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7 1. Hensikt og omfang Hensikten med instruksen er å sørge for at sikkerheten mot Jernbaneverkets høyspenningsanlegg blir ivaretatt for ets mannskaper ved

Detaljer

1. Formål Å gi kandidaten kunnskaper som en må ha om for å ivareta funksjonen LFS i netteiers nett, teoretisk og praktisk.

1. Formål Å gi kandidaten kunnskaper som en må ha om for å ivareta funksjonen LFS i netteiers nett, teoretisk og praktisk. 06-11 Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Bjarne Danielsen Even Ungersness OPPLÆRINGSPLAN LFS Gyldig fra: 2004-10-01 Versjon: 1.0 HMS Åpen Netteier Side 1 av 5 1. Formål Å gi kandidaten kunnskaper som en

Detaljer

Høringssvar 11. januar 2006

Høringssvar 11. januar 2006 Høringssvar 11. januar 2006 Forslag til ny forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg EL & IT Forbundet har mottatt ovennevnte høring og har følgende kommentarer. Generelt EL & IT

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr. 01.01.2017 Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland Deltakere i revisjonslaget Erling Egeland og Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland Deltakere i revisjonslaget Erling Egeland og Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med BP Norge AS - Elektriske anlegg Valhall 010006034 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Denne instruks gjelder for all skogrydding som berører høyspenningsledninger hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for all skogrydding som berører høyspenningsledninger hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1178328 rev. 8 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddelag ved skrydding nær er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. SJA 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2016 Forord fra driftsleder Driftsleders instrukser gjelder nå i alle Hafslund Netts elektriske anlegg. Leder for kobling (LFK) for alle høyspenningsanleggene

Detaljer

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Hva ønsker DSB mht. analyse og dokumentasjon av risiko? Stein Kotheim 19. mars 2009 Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG

FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG FSE 2006 Innhold Forord... Kapittel I - Innledende bestemmelser og definisjoner... 1 Formål... 2 Virkeområde... 3 Ansvar - Hvem forskriften

Detaljer

059 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ELEKTROFAGARBEIDERS KOMPETANSE

059 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ELEKTROFAGARBEIDERS KOMPETANSE 059 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ELEKTROFAGARBEIDERS KOMPETANSE Original versjon Nr.: 059 Etablert: 01.06.99 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 15.11.2010 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: 07.04.14 Godkjent dato: 07.04.14 Rev. nr.: Erstatter instr.

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: 07.04.14 Godkjent dato: 07.04.14 Rev. nr.: Erstatter instr. Felles driftsinstruks INSTRUKS DOL LFK Dok. ansvarlig: Lars Lied Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen

Detaljer

ELSIKKERHET. Hoveddokument for elsikkerhet. Adgang og låsing Sikkerhet ved arbeid og drift av høyspennings- og lavspenningsanlegg

ELSIKKERHET. Hoveddokument for elsikkerhet. Adgang og låsing Sikkerhet ved arbeid og drift av høyspennings- og lavspenningsanlegg KS Område: Nettdrift Ansvarlig: Nettsjef Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Elsikkerhet Godkjent: Administrerende Godkjent: 01.01.06 direktør KS Rutine: Revidert: ELSIKKERHET Stikkord for innhold:

Detaljer

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015 DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015 2 Forord fra driftsleder 2015 - utgaven av driftsleders instrukser (DI) er vesentlig endret med hensyn til struktur. De forskjellige instruksene har

Detaljer

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg Anbefalt praksis Godkjent av: Aarnes, Vibeke Side: 1 av 5 1. Hensikt og omfang Dette dokument beskriver rutiner for standard type arbeid i lavspenningsanlegg. Krav beskrevet i Internkontrollhåndboken for

Detaljer

Andre del: Generelle bestemmelser

Andre del: Generelle bestemmelser Andre del: Generelle bestemmelser Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold 2-1 Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold Elektriske anlegg skal prosjekteres,

Detaljer

INSTRUKS OM ELSIKKERHET

INSTRUKS OM ELSIKKERHET KS Område (arkivkode) Kraftverksdrift IK - Ansvar: Driftsleder (DL) Opprettet: 31.5.2015 KS Hoved-/ fellesprosess Godkjenningsansvar: Driftsleder (DL) Godkjent: 15.9.2015 KS Prosess Revisjonsansvarlig:

Detaljer

Isolasjonserklæring. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-012

Isolasjonserklæring. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-012 Isolasjonserklæring Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-012 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 1.5.2010 Nytt skjema/ skilt ut krav til hvordan isolering utføres Navn Tittel Dato Utarbeidet av Magne Gundersen HMS

Detaljer

Har bransjen et tilfredsstillende IK / kvalitet system Olavsgaard 13 oktober. Oppbygging Arbeidsprosedyrer Rutiner Oppfølging

Har bransjen et tilfredsstillende IK / kvalitet system Olavsgaard 13 oktober. Oppbygging Arbeidsprosedyrer Rutiner Oppfølging Har bransjen et tilfredsstillende IK / kvalitet system Olavsgaard 13 oktober Oppbygging Arbeidsprosedyrer Rutiner Oppfølging Hva er EB s entreprenørvirksomhet? Entreprenør i energibransjen fra 1999 EB

Detaljer

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet Retningslinje 01-00-02 TILKNYTNING PÅ ULIKE NETTNIVÅ Gyldig fra: 2016-05-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER AV NETTNIVÅ I DISTRIBUSJONSNETTET...1 2 HØYSPENNINGSTILKNYTNING

Detaljer

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Innhold Tenk sikkerhet! HMS Risiko Forskrifter/Normer FSE -NEK HiT sine instrukser Hvorfor sikkerhetskurs? Kunnskap er viktig: Norsk sluttstrøm

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Elsikkerhet i småkraftanlegg Bygging Drift og vedlikehold Elulykker Funn ved tilsyn Espen Masvik 8. mars 2016 Sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Foto:

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

E-sirkulære 2014-13 INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:

E-sirkulære 2014-13 INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK: Doculivenr: 201101220 E-sirkulære 2014-13 Dato: 04.06.2014 BESKRIVELSE: Koblingsanlegg i HK 207A, 208A og 210A INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK: Koblingsanleggene for 24kV i HK 207A, 208A og 210A er ikke

Detaljer

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Sjefingeniør Jostein Ween Grav FEL SAMSVARSERKLÆRING DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Veien videre Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

4. Omlegginger og koblinger i stasjonen arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK-FA og LFS

4. Omlegginger og koblinger i stasjonen arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK-FA og LFS HMS 06-25 OPPLÆRINGSPLAN LFK-FA I INNFØRINGSSTASJONENE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid B Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-08-20 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Formålet er å beskrive

Detaljer

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse BETJENING AV TAVLER Betjeningskategorier Sakkyndig Instruert Usakkyndig Beskyttelsesgrad Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet for usakkyndig betjening Lysbuebeskyttelse Seite - 1 Betjeningskategorier

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2016 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. PEn, AJT og ESa 19.4.2010

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. PEn, AJT og ESa 19.4.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn Statoil Mongstad - elektriske anlegg og oppfølging av krakkerhendelsen Aktivitetsnummer 001902013 / 001902015 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Gjelder fra:

Gjelder fra: 01.2017 Innhold 1 Innledning... 2 2 Generelt... 2 2.1 Formål... 2 2.2 Retningslinjer, normer, instrukser mv.... 2 2.3 Kvalifikasjoner... 2 3 Leveransen... 2 3.1 Nettselskapets ansvar... 3 3.1.1 Melding

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

DLE - konferansen 2007

DLE - konferansen 2007 DLE - konferansen 2007 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk(fke) Runar Røsbekk DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Grunnlag for revisjon

Detaljer

SJEKKLISTE/ KVALITETSKONTROLL I FORBINDELSE MED IDRIFTSETTELSE AV NYE HØYSPENNINGSANLEGG / KABLER OG TRAFO / TRAFOSKIFT

SJEKKLISTE/ KVALITETSKONTROLL I FORBINDELSE MED IDRIFTSETTELSE AV NYE HØYSPENNINGSANLEGG / KABLER OG TRAFO / TRAFOSKIFT SJEKKLISTE/ KVALITETSKONTROLL I FORBINDELSE MED IDRIFTSETTELSE AV NYE HØYSPENNINGSANLEGG / KABLER OG TRAFO / TRAFOSKIFT NS. NR. NS NAVN Ved bestilling av koblingsordre skal punkt 1-4 fylles ut i sin helhet

Detaljer

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger Notat Side 1/6 15.06.2001 01/1692-1/ 710.17 Saksbehandler Deres dato Deres referanse Kari Magndal Til Nettverksgruppe 2 - fel, Kopi til Oddmund Foss, Fra PEL v/kari Magndal Fel 12 og 14 Problemstillinger

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG FORORD Forskrift om registrering av virksomheter

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL ENERIMONTØRFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL ENERIMONTØRFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL ENERIMONTØRFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Overføring av elenergi Hovedområdet omfatter, overføring av elenergi på lav og høyspenningsanlegg

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

INSTRUKS OM ELSIKKERHET

INSTRUKS OM ELSIKKERHET KS Område (arkivkode) 004.004 Kraftverksdrift IK - Ansvar: Driftsleder (DL) Opprettet: 31.05.2015 KS Hoved-/ fellesprosess Godkjenningsansvar: Driftsleder (DL) Godkjent: 28.03.2017 KS Prosess Revisjonsansvarlig:

Detaljer

Redningspersonells adgang til elektriske anlegg. Brannforum 06.-08.02.2012

Redningspersonells adgang til elektriske anlegg. Brannforum 06.-08.02.2012 Redningspersonells adgang til elektriske anlegg Brannforum 06.-08.02.2012 Regionsjef Terje M. Wold, DSB Region Midt-Norge 1 Hva skal jeg snakke om Redningspersonells adgang til elektriske anlegg Politi

Detaljer

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder En underenhet i et konsern/foretak som ikke har egen faglig ansvarlig og som følgelig ikke selvstendig kan påta seg oppdrag, skal være registrert

Detaljer

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Regionsjef Erling Bakke 1 2 Kapittel III Generelle sikkerhetskrav 10 Planlegging av arbeid Før et arbeid igangsettes skal det innhentes

Detaljer

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller

Detaljer

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 5 Side: 2 av 5 Hensikten med kapittelet er å sikre at sporvekselvarmeanlegg bygges i henhold til prosjekterte planer, at monteringen av utstyr i sporvekselen ikke påvirker funksjonen til anlegget,

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Kvalitetssystem EB Nett

Kvalitetssystem EB Nett DEL A: (Fylles ut av EL-Entreprenør) NETTSTASJON: Driftsmerking: Fabrikat: Nettstasjonstype (sett kryss) Nettstasjon i bygg Frittstående Nettstasjon Mastefot Mastearrangement KOBLINGSANLEGG: Fabrikat:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Sikker Jobbanalyse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013. Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010

Sikker Jobbanalyse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013. Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010 Sikker Jobbanalyse Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010 Navn Tittel Dato Utarbeidet av Magne Gundersen HMS rådgiver Revidert av Terje Løvereide Operation manager

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

El-tryggleik. Kortfatta gjennomgang for TIP klassene

El-tryggleik. Kortfatta gjennomgang for TIP klassene El-tryggleik Kortfatta gjennomgang for TIP klassene El tryggleik 10 punkt for forebygging av strømulykker i bedrifter 1. Sørg for at krav til sikkerhet er ivaretatt. Ledelsen bør vektlegge ros og anerkjennelse

Detaljer

TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012

TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012 14.30 To sikkerhetsbarrierer gjennom hele jobben - Barrieresetting - Holdninger - Utfordringer - Tiltak TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012 1 Innlegg på HMS-seminar Paul Olsnes, BKK Nett

Detaljer

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER KJEMI- KALIER Direktiveier pr. 01.01.2014 Eivind Nilsen Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON US 32A

FDV-DOKUMENTASJON US 32A FDV-DOKUMENTASJON US 32A Innhold Produktbeskrivelse anvendelsesområde... 2 Tekniske data... 2 Anvisninger for drift og vedlikehold... 3 Instruks til bruker... 3 Rengjøring... 4 Ettersyn og kontroll...

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

4. Arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK- FA og LFS

4. Arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK- FA og LFS HMS 06-23 OPPLÆRINGSPLAN: LFK-FA I TR.ST. AVGANGSFELTER RYGGE, RÅDE OG FOLLO Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 1. Formål

Detaljer

Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2013

Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2013 om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2015 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT

Detaljer

ELSIKKERHET. Hoveddokument for elsikkerhet. Adgang og låsing Sikkerhet ved arbeid og drift av høyspennings- og lavspenningsanlegg

ELSIKKERHET. Hoveddokument for elsikkerhet. Adgang og låsing Sikkerhet ved arbeid og drift av høyspennings- og lavspenningsanlegg KS Område (arkivkode) 004 IK Ansvar TROERI Opprettet 28.01.2017 KS Hoved-/fellesprosess Godkjenningsansvar Driftsleder Godkjent 16.02.2017 KS prosess Revisjonsansvarlig TERMEL Revidert dd.mm.åååå Dokumentnavn

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - driftstilsyn elektro på Jotun B 007027011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Forord fra driftsleder

Forord fra driftsleder Forord fra driftsleder Driftsleders instrukser (DI) er rutinebeskrivelser som skal sikre at forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) overholdes, og at elektriske ulykker

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN OG PETROLEUMSTILSYNET OM TILSYNSAKTIVITETER OG UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA TRYMFELTET TIL HARALD-INNRETNINGEN Desember

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

T-3 Erling Egeland. Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

T-3 Erling Egeland. Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging. Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Ula - tekniske og operasjonelle barrierer elektriske anlegg Aktivitetsnummer 010019006 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG

EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG PENSUMLISTE FOR OPPLÆRING Industriens forening for elektro og automatisering Pensumliste for opplæring Side 2 av 10 FORORD Myndighetene setter krav til kvalifikasjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig Spesifikasjon 3-02-01 SØK OG OPPFØLGING AV JORDFEIL I NETTKUNDENS EL-ANLEGG Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Anders Lie

Anders Lie Dokumenttype: Dato: Side 1 av 7 Innhold Tekniske krav ved byggeoppdrag... 2 1 Innledning... 2 2 Generelt... 2 2.1 Formål... 2 2.2 Retningslinjer, normer, instrukser mv.... 2 2.3 Kvalifikasjoner... 2 3

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer - Kristin Aktivitetsnummer 001199004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer