Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder"

Transkript

1 Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen for Norges Bilbransjeforbund Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond Versjon juni 2011

2 Litt om systemet Før du begynner å vurdere risiko for eksplosjonsfare i ditt verksted bør du lese gjennom Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer. Den vil gi deg en ide om risikoforhold og hvordan risiko kan elimineres. Systemet tar utgangspunkt i kravene i NBFs veiledninger Veiledning om lakkblanderom og Veiledning om lakkeringskabiner. Avvik fra disse kravene kan representere større eller mindre grad av risiko. Med utgangspunkt i det du har lest i Bransjeveiledningen må du alltid foreta en selvstendig vurdering av forholdene i ditt verksted. Du må også vurdere om det er risikoforhold til stede som ikke fanges opp av systemet? Tegning av et sonekart basert på nå-situasjonen er en del av risikovurderingen. Av dette sonekartet kan du se om du har potensielle tennkilder innefor eksplosjonsfarlige soner. Disse må i så fall fjernes for eksempel ved at vanlige elektrisk komponenter erstattes med EX-komponenter.

3 To versjoner Systemet er bygget opp av et sett Excel regneark i en Excel arbeidsbok. Det er to versjoner av systemet. Den ene arbeidsboken heter ATEX_Risk_Manu. Den andre heter ATEX_Risk_Auto. ATEX_Risk_Manu er et manuelt system. Du må gå gjennom risikovurderingskjemaet manuelt og skrive en handlingsplan på basis av denne gjennomgangen. I versjonen ATEX_Risk_Auto genereres et forslag til handlingsplanen automatisk. Alle avvik fra kravene i veiledningen vil automatisk generere en handling handlingsplanen. Dessuten vil en del av den beskrivende teksten automatisk kopieres over til eksplosjonsverndokumentet. Tiltak for å redusere risiko som fremkommer som av et midlertidig sonekart må legges inn i handlingsplanen separat. Uansett hvilken versjon du velger å bruke er det viktig at de hele tiden kvalitetsikrer det arbeidet du gjør.

4 De forskjellige skjemaer i systemet Systemet består av en rekke forskjellige skjemaer i form av Excel ark. - Skjema 1 Eksplosjonsverndokument - Oversikt - Skjema 2 Risikovurdering av lakkblanderom - Skjema 3 Beskrivelse av soner i lakkblanderom - Skjema 4 Handlingsplan lakkblanderom - Skjema 5 Eksplosjonsverndokument lakkblanderom - Skjema 6 Risikovurdering lakkeringskabin - Skjema 7 Beskrivelse av soner i lakkeringskabin - Skjema 8 Handlingsplan lakkeringskabin - Skjema 9 Eksplosjonsverndokument lakkeringskabin I tillegg til disse skjemaene er sonekartet som viser nå-situasjonen en del av risikovurderingen.

5 Slik arbeider du med systemet I det følgende skal vi vise deg hvordan du arbeider med det automatiske systemet. Du skal arbeide deg fra skjema til skjema. Vi vil ta for oss hvert enkelt skjema og forklare hvordan du skal fylle det ut. Der det er krav om dokumentasjon vil vi forklare dette nærmere.

6 Oversikt over de enkelte skjemaene Det første skjemaet du møter er en oversikt over de enkelte skjemaer i systemet. I de enkelte skjemaer vil du legge merke til at noen felter er merket med grønt. Dette er felter hvor de data som legges inn automatisk overføres til andre skjemaer. I noen skjemaer finner du rødmerkede felter. Dette er felter som fylles ut automatisk med utgangspunkt i det du har lagt inn i de grønnmerkede feltene De rødmerkede feltene må du ikke skrive noe i. Da vil du ødelegge de bakenforliggende formler

7 Skjema 1 Eksplosjonsverndokument - Oversikt Her skal du legge inn firmadata som firmanavn, gateadresse og sted. Du ser at firmanavnet er overført automatisk fra skjemaoversikten. Her skal navnet på daglig leder og navnet på den som er ansvarlig for arbeidet med EX-dokumentet inn. Det første du må gjøre er å finne fram til eksplosjonsfarlige områder i ditt verksted. Normalt vil dette være lakkblanderommet og en eller flere lakkeringskabiner. Hver kabin må identifiseres med navn, type, etc. Du må så merke av med et 1-tall for hva slags type eksplosjonsfare som er aktuell. I tillegg må du vurdere om det er andre områder hvor det kan oppstå eksplosjonsfare i ditt verksted. Forarbeidsoner utført i henhold til Veiledning om lakkeringskabiner vil normalt ikke bli vurdert som eksplosjonsfarlige områder. Direktefyrte gasskabiner vil normalt ikke utgjøre noen spesiell fare. Du må imidlertid vurdere om det kan oppstå eksplosjonsfarlige soner i forbindelse med gasstanker, rørsystemer og ventiler. Denne problematikken er ikke hensyntatt i risikovurderingsystemet. Ta kontakt med leverandør/installatør for å klargjøre dette. Dokumentet skal dateres og underskrives når alle de underliggende EX-dokumentene er ferdige. Det hele skal inngå i verkstedets IKsystem.

8 Skjema 2 Risikovurdering av lakkblanderom side 1 Du ser at firmanavnet er overført automatisk. I de grønnmerkede feltene legger du inn data som automatisk overføres videre til andre skjemaer. Du skal også legge inn data i de umerkede feltene. Dette er Data som inngår som en del av risikoanalysen men som ikke brukes videre av systemet. I de grønnmerkede feltene skal du alltid bruke tallet 1 (ikke x) når du fyller ut et skjema. Det er en betingelse for at automatikken skal virke Eksempelet til venstre burde gi en ide om hvordan skjemaet skal fylles ut.

9 Skjema 2 Risikovurdering av lakkblanderom side 2 Side 2 i risikovurderingsskjemaet fylles ut på samme måte. Type utstyr er ikke grønnmerket men vil bli allikevel overført automatisk. Eksempelet viser hvordan skjemaet kan fylles ut.

10 Skjema 2 Risikovurdering av lakkblanderom side 3 Pkt.8 dreier seg om tynnerdestillasjon. Som du ser har ikke verkstedet i eksempelet tynnerdestillasjon. Kravene i Veiledningen forutsetter at du svarer ja på alle spørsmålene. Svarer du nei vil Auto versjonen automatisk generere tiltak i handlingsplanen. I Manu versjonen må du skrive inn disse selv. Pkt.9 omhandler elektrisk anlegg og utstyr. Du skal beskrive utstyret best mulig slik som i eksempelet. Angi om det er utført i henhold til ATEX krav og svare på om det foreligger samsvarserklæringer. Husk å få med alt elektrisk utstyr som lamper, armatur, stikkontakter etc., etc. Denne siste delen av pkt.9 omhandler de elektriske installasjonene. De skal være foretatt av autorisert installatør. For alle nyere installasjoner skal det utstedes samsvarserklæringer. Når det gjelder forrigling og jording er dette krav som følger av Veiledningen..

11 Skjema 2 Risikovurdering av lakkblanderom side 4 Under pkt. 10 skal du skal du redegjøre for andre risikofaktorer du måtte oppdage. Risiko som avdekkes når du tegner det midlertidige sonekartet kan beskrives under dette punktet eller under pkt. 13. Pkt.11 Omhandler kravene til skilting, merking og brannslokkingsutstyr. Pkt.12 Omhandler nødvendige rutiner og prosedyrer. Under pkt.13 kan du legge inn relevante anmerkninger som ikke er tatt med tidligere. Når du har vært gjennom hele risikovurderingsskjemaet skal det dateres og underskrives avdaglig leder og den som er ansvarlig for EX-dokumentet.

12 Skjema 3 Beskrivelser av soner i lakkblanderom I Vedlegg om soneklassifisering i billakkeringsverksteder finner du en tabell med eksempler på soner rundt forskjellige typer utstyr i et lakkblanderom. Tabellen angir soner i henhold til Veiledning om lakkblanderom og i henhold til tolkning av NEK Håndbok: Eksplosjonsfarlige omgivelser. Du må selv vurdere hvilken av de to som passer for ditt blanderom. Hastigheten på avtrekksluften i m/sek over det aktuelle utstyret er et viktig vurderingskriterie. I eksempelet ovenfor ser vi at ventilasjonen blandebenk og pistolvasker tilfredsstiller Veiledningens krav.

13 Beskrivelse av soner i lakkblanderom forts. Årsakene til eksplosjonsfare overføres automatisk selv om de ikke er rødmerket. Soner som slår Inn fra lakkeringskabin(er) eller ut i tilstøtende rom må legges in manuelt med utgangspunkt i Vedlegget om soneklassifisering.

14 Tegning av midlertidig sonekart Med utgangspunkt i beskrivelsen av sonene kan du tegne et midlertidig sonekart. Av dette kartet vil du se om det finnes tennkilder innefor sonene, for eksempel elektrisk utstyr som ikke er utført i henhold til ATEX produktdirektivet ( Forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige områder ) Finner du slike risikofaktorer må du legge inn aktiviteter i handlingsplanen for å eliminere disse.

15 Skjema 4 Handlingsplan lakkblanderom side 1 Handlingsplanen inneholder stort sett de samme punktene som risikovurderingen. Bruker du Manu versjonen av systemet må du gå gjennom risikovurderingsskjemaet og føre opp de nødvendige aktiviteter i handlingsplanen. Auto systemet generere automatisk en handlingsplan basert på kravene i Veiledningen. (Se de rødmerkede feltene) Velger du ikke å følge kravene i Veiledningen bør du gjøre en kort anmerkning om dette, gjerne med en begrunnelse. Det skal pekes ut en ansvarlig person for alle aktiviteter i handlingsplanen. Det skal settes en tidsfrist for gjennomføring og den som er ansvarlig skal kvittere med signaturen sin når aktiviteten er gjennomført.

16 Skjema 4 Handlingsplan lakkblanderom side 2 Her ser du side 2 i handlingsplanen. Også her genereres aktiviteter automatisk. Punktet andre tennkilder risikoelementer må du vurdere manuelt ut fra forholdene i ditt Verksted.

17 Skjema 4 Handlingsplan lakkblanderom side 3 Fortsettelse av handlingsplanen. Nødvendige handlinger som følger av midlertidig sonekart. Det midlertidige sonekartet vil i mange tilfeller avdekke risiko som krever at det gjennomføres aktiviteter. For eksempel viser det midlertidige sonekartet at elektriske installasjoner som ikke er i ATEX utførelse står innenfor soner. Utstyret må da enten flyttes eller erstattes av utstyr i ATEX utførelse. Noen ganger kan man, av forskjellige grunner, velge å utsette tiltak. I slike tilfeller må man vurdere den konkrete risiko og gjøre en anmerkning om vurderingen. Når handlingsplanen er ferdig utarbeidet påføres dato og signaturen til den som er ansvarlig for EXdokumentet.

18 Skjema 5 Eksplosjonsverndokument lakkblanderom Etter at risikovurderingen er gjort og alle punktene i handlingplanen er gjennomført kan du fylle ut Eksplosjonsverndokumentet. I Auto versjonen vil det meste bli overført automatisk. Dette vil du se når du åpner skjemaet. Pass alltid på at du kontrollerer at det som er automatisk overført er riktig. Når det gjelder soneinndelingen legger du ved beskrivelsen av soner i lakkblanderommet som du tidligere har utarbeidet. Videre fører du opp utstyret med separat ventilasjon og lufthastigheten over de forskjellige typer utstyr. Under annen ventilasjon skal du anmerke om det er døgnkontinuerlig grunnventilasjon og om det er separat avtrekk ved gulv der tynnerdestillasjonsapparatet er. Under neste punkt skal du bekrefte at utstyr og installasjoner tilfredsstiller kraven som ble stilt på det tidspunkt utstyret ble installert. Til slutt skal Eksplosjonsverndokumentet dateres og underskrives av daglig leder og den som er ansvarlig for utarbeidelse av dokumentet.

19 Eksplosjonsverndokument blanderom forts. Ofte kan det være nødvendig med noen utfyllende kommentarer. Du kan for eksempel ha valgt å avvike far noen av kravene i veiledningene. Slike ting kan du begrunne i dette vedlegget. Husk at et sonekart som viser situasjonen etter at Nødvendige tiltak er gjennomført skal følge som vedlegg til eksplosjonsverndokumentet. Risiko vurderingen, eventuelle midlertidige sonekart og Handlingsplaner er også en del av eksplosjonsverndokumentet

20 Skjema 6 Risikovurdering av lakkeringskabiner Navn og type kabin skal legges inn. Det skal også det legges innen kort beskrivelse av anlegget. Videre skal det legges inn en kort beskrivelse av de arbeidsprosessene som gjøres i kabinen. Krav til den teknisk utførelse dokumenteres med samsvarsdokumentaer. For eldre kabiner ble det ikke utstedet samsvardokumentasjon. Tilkobling av anlegget til nettet skal, hvis mulig, dokumenteres med samsvarsdokumentasjon Du skal også vurdere om kraven til fyringsanlegg og IR- event. UV-utstyr er oppfylt. Dernest skal du vurdere kanaler etc. oppfyller aktuelle krav. Verkstedet skal ha rutiner for inspeksjon og rengjøring av kanaler og for skifting av filtre. Risikovurderingen skal dateres og underskrives.

21 Skjema 7 Beskrivelse av soner i lakkeringskabiner Alle lakkeringskabiner som benyttes i billakkering soneklassifiseres på samme måte. Klassifiseringen fremgår av skjemaet. Det eneste punkt som kan diskuteres er hvor langt soner fra kabinen strekker seg inn i blanderommet eller ut i verkstedlokalet gjennom personaldører. I beskrivelsen på skjemaet til venstre har man vurdert disse sonene til 0,5 meter. Eventuelle Anmerkninger legges inn under det siste punktet. For kabiner vil det midlertidige sonekartet normalt være identisk med det endelige sonekartet. Til slutt dateres og underskrives skjemaet.

22 Skjema 8 Handlingsplan lakkeringskabiner Handlingsplanen utarbeides med utgangspunkt i Risikovurderingen og Sonekartet. I Auto versjonen vil den bli generert automatisk med. Husk at ansvarlig og tidsfrist skal føres inn. (Det er ikke kolonner for dette i skjemaet. Det må legges inn manuelt under de enkelte punkter.) Eventuelle andre anmerkninger legges inn her. Til slutt dateres og underskrives skjemaet.

23 Skjema 9 Eksplosjonsverndokument lakkeringskabiner Du kan nå fyller ut eksplosjonsverndokumentet. For kabinen. I Auto versjonen vil data bli overført automatisk. I den andre versjonen må data overføres manuelt. Soneinndelingen er vil være den samme for alle kabiner Tekniske tiltak Her bekreftes hvilken standard kabinen er utført i henhold til og eventuelt at samsvarsdokumentasjon foreligger. For eldre kabiner ble det ikke utstedt samsvarserklæringer. Dett må anmerkes på eksplosjonsverndokumentet. Tiltak for å hindre antenning. Her bekreftes det at installasjoner og utstyr tilfredsstiller kravene i ATEXforskriften om utstyr og sikkerhetssystemer. Deretter dateres og underskrives dokumentet.

24 Eksplosjonsverndokument kabiner forts. Ofte kan det være nødvendig med noen utfyllende kommentarer. Du kan for eksempel ha valgt å avvike far noen av kravene i veiledningene. Slike ting kan du begrunne i dette vedlegget. Husk at et sonekart som viser situasjonen etter at Nødvendige tiltak er gjennomført skal følge som vedlegg til eksplosjonsverndokumentet. Risiko vurderingen, eventuelle midlertidige sonekart og Handlingsplaner er også en del av eksplosjonsverndokumentet

25 Verksteder med flere lakkeringskabiner Har verkstedet flere lakkeringskabiner må du gjennomføre risikovurdering, utarbeide en handlingsplan, tegne et sonekart og til slutt lage et eksplosjonsverndokument for hver enkelt kabin. Hvis samsvardokumentasjon foreligger skal denne følge som vedlegg til eksplosjonsverndokumentet for hver enkelt kabin.

26 Underskrift Du er nå ferdig med arbeidet og kan datere og underskrive oversikten

27 Avvik fra kravene i veiledningene I mange verksteder vil risikoanalysen avdekke avvik fra kravene i veiledningene. Erfaringsmessig vil dette særlig gjelde lakkblanderommet. I mange tilfeller mangler for eksempel døgnkontinuerlig grunnventilasjon. Dersom du velger ikke å rette avvikene må du begrunne hvorfor du allikevel anser sikkerhete som tilfredsstillende. Begrunnelsen angir du på kommentar arket i eksplosjonsverndokumentet.

28 Avsluttende kommentarer Denne risikovurderingen burde, etter vårt beste skjønn, avdekke eksplosjonsfare i et vanlig billakkeringsverksted. Andre aktiviteter enn ren billakkering kan medføre andre typer risiki. Det er opp til deg å vurdere dette. Det gis ikke noe entydig svar på vurdering av risiko for eksplosjonsfare. Andre fagpersoner og tilsynsorganer kan vurdere situasjonen i ditt verksted annerledes.

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Prosjekt HMS-status i billakkering

Prosjekt HMS-status i billakkering Prosjekt HMS-status i billakkering Del 1 Rapport fra spørreundersøkelse Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med billakkleverandørene Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond

Detaljer

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med billakkleverandørene i Norge. Prosjektet er støttet økonomisk

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet.

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Velkommen som bruker av det WEB baserte internkontrollsystemet. Kontrollskjematuren for privatkunder tar utgangspunkt i NELFO sin sjekkliste

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1.1 Registrere foretak... 3 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 7 1.1.3 Legge inn logo... 8 2 Bruke programmet uk.no...

Detaljer

Veiledning om Smart Repair

Veiledning om Smart Repair Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen

Detaljer

INF 1050 OBLIGATORISK OPPGAVE 1

INF 1050 OBLIGATORISK OPPGAVE 1 INF 1050 OBLIGATORISK OPPGAVE 1 FORANALYSE, KRAVHÅNDTERING OG KONTRAKT 4 sider + vedlegg LEVERINGSFRIST: Fredag 5/3 2010, kl. 16:00 Evaluering: Bestått/Ikke bestått. Du må ha bestått denne obligatoriske

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Toppmeny I Business Online kan du navigere til programmets mange funksjoner på forskjellig måte. Du finner bl.a. inngangen til funksjonene i toppemenyen. Toppmenyen er delt i

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersonell om risikovurderinger INNHOLD 1. Innledning...1 2. Hva er egentlig risiko?...2 3. Risikostyring...2 4. Risikobildet...3

Detaljer

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 1-1 1.1. ANVENDELSE AV SENSOR STOFFREGISTER 1-1 1.2. MODULER 1-2 2. GRUNNMODUL 2-1 2.1. GENERELT 2-1 2.2.

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Dokumentere et arbeidsoppdrag

Dokumentere et arbeidsoppdrag Ved opprettelse av enkeltstående arbeidsoppdrag, kan du benytte Opprett funksjonen på forsiden(hjem) til Dokker. 1 Elev/lærling Dokker er det ideelle dokumentasjonsverktøyet. Du kan dokumentere et arbeidsoppdrag,

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Foredrag/nytt utstyr/måling

Foredrag/nytt utstyr/måling Terje Storlien åpnet møte på vegne av komiteen med å ønske de 22 fremmøtte velkommen til møte på Finnsnes. Han gikk gjennom det foreløpige programmet. Gunnar meldte i går ettermiddag at han ikke kunne

Detaljer

6 - Vitnemålsadministrasjon

6 - Vitnemålsadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon Vitnemål i M-STAS Med vitnemål i M-STAS menes det dokumentet som utstedes når et studieprogram er fullført dette er en definisjon som er videre enn KUF sin definisjon. Således

Detaljer

Feil i nye elektriske anlegg

Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY 1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-25-07 Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder

Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med Statens Strålevern på oppdrag fra billakkleverandørene i Norge. 2 Forord Tørking av lakkprodukter med UV-bestråling,

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer