Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forventninger til HMS-system og etterlevelse"

Transkript

1 Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter. Emne Nr Statnetts forventning A. Lederskap og forpliktelse A.1 Det forventes en positiv HMS-kultur i den øverste ledelsen og på alle andre nivåer i organisasjonen. Ledelsen er involvert i HMS-aktiviteter, ved fastsetting av målsetninger, og i oppfølgingsaktiviteter. B.1 Det forventes at roller, ansvarsområder er klart definert, og at ledelsen og HMS-spesialister setter av nok tid og ressurser. Det forventes videre at leverandøren har rutiner for å sikre at instrukser og informasjon formidles til berørt personell, og at leverandøren har fokus på helse og arbeidsmiljø, sikkerhet og det ytre miljø. B. Organisasjon, ressurser og dokumentasjon B.2 B.3 B.4 Det forventes at det er gitt formell opplæring til ledere og arbeidsledere som skal planlegge, følge opp, kontrollere og utføre arbeidet, slik at disse, uansett ledernivå, kjenner sitt ansvar for å sikre at arbeidet utføres i henhold til HMS-kravene. Opplæringen skal omfatte aktuelle tema både innen helse og arbeidsmiljø, sikkerhet og det ytre miljø. Det forventes at relevant dokumentasjon og opplæring gis til alle nyansatte. Kvalifisert personell skal gi orientering på arbeidsplassen. Det forventes videre at leverandøren har ordninger for å sikre at nyansatte er blitt orientert om eventuelle problemområder og spesifikke farer aktivitetene måtte innebære. Det forventes at leverandøren besørger opplæring for å sikre at alt involvert personell er kjent med alle gjeldende, formelle krav, og at HMS-kunnskapen holdes oppdatert for alt personell. Det forventes videre at opplæringsprogram etablert på grunnlag av gjeldende regler, forskrifter og selskapets krav.

2 dokumentasjon B.5 Det forventes at det er utarbeidet formelle opplæringsprogrammer i HMS for alle potensielt farlige aktiviteter, og at disse ledes av dedikert personell på regelmessig basis. Det er fastsatt hvor langt tidsrom det skal være mellom hver oppdatering. B.6 C.1 Det forventes at det finnes et formelt system for vurdering av underleverandører og at dette er implementert. Det forventes videre at det gjøres vurderinger av underleverandørers skikkethet, inkludert hvordan vurderer leverandøren underleverandørers HMS-policy, HMS-kompetanse og HMS-resultater. Det forventes at det er angitt hvilke standarder og krav leverandøren krever oppfylt og at det finnes et system for hvordan man skal sikre at underleverandørene overholder disse standardene og kravene. Det forventes at leverandørene har et HMS-styringssystem som omfatter dokumenterte metoder for å vurdere og redusere risiko for personell, det ytre miljø og eiendom til et akseptabelt nivå. C.2 Det forventes at det gjøres en systematisk registrering av arbeidstid, overtid og hviletid. Leverandøren sikrer at bruken av overtid ikke utgjør en risiko for helse eller sikkerhet. C. Evaluering og risikostyring C.3 C.4 C.5 Det forventes at leverandøren har et system for utlevering og vedlikehold av personlig verneutstyr, både standardutstyr og slikt som kreves for spesielle aktiviteter. Det forventes videre at det er en prosedyre på plass med henvisning til relevante myndighetskrav. Behovet for personlig verneutstyr vurderes formelt. Det kontrolleres regelmessig at det personlige verneutstyret brukes riktig. Det forventes at leverandøren har utarbeidet HMS-prosedyrer for alle potensielt farlige operasjoner. Oppdatering og distribusjon av prosedyrene til de ansatte skjer rutinemessig. Det forventes at leverandøren driver regelmessig kontroll og vedlikehold av utstyr, inkludert hvordan de sikrer at anlegg og utstyr som brukes av leverandørens ansatte ved anlegget eller andre steder blir riktig registrert, kontrollert og forsvarlig vedlikeholdt. Det forventes at det finnes et skriftlig program som skisserer retningslinjer for tilsyn og beskriver ansvar, hyppighet og oppfølging.

3 D.1 Det forventes at det gjøres fare- og risikovurderinger systematisk når kjemikalier er involvert, og at disse blir dokumentert. Herunder skal det vurderes helsemessige risiko forbundet med bruk, transport og deponering av kjemikalier. D. Miljø D.2 Det forventes at leverandørene har alle relevante HMS-datablader tilgjengelige på anleggsplassen og at leverandøren har fokus på kvaliteten på HMS-databladene. Det forventes at de ansatte har faktiske kunnskaper om innholdet i HMS-datablad som gjelder eget arbeid, og er i stand til å handle i henhold til de instruksjoner som er gitt. D.3 Det forventes at leverandøren har et etablert system for avfallshåndtering, inkludert system for identifikasjon, klassifisering, håndtering og reduksjon av avfall. Leverandøren skal videre ha etablert relevante prosedyrer og kan vide til full overholdelse av myndighetenes krav. E.1 Det forventes at leverandøren har et system for kontroll og oppfølging av arbeidsaktiviteter ut fra et HMS-perspektiv, og ordninger for overføring av eventuelle resultater og funn fra slik oppfølging og kontroll til den lokale ledelsen og de ansatte på arbeidsstedet. Leverandøren skal kontrollere at de ansatte er kjent med arbeidsinstrukser og arbeidsprosedyrer, og at de er i stand til å handle i henhold til de instrukser som er gitt.

4 E.2 Det forventes at leverandøren sørger for at alvorligere hendelser blir rapportert til den lokale ledelsen, og videre at det foretas systematiske vurderinger for å finne bakenforliggende årsaker og hindre gjentakelse. Leverandøren skal kontrollere at pålagte tiltak iverksettes. E. Implementering og oppfølging E.3 Det forventes at personskader (unntatt førstehjelpsskader) rapporteres til den lokale ledelsen. Det foretas systematiske vurderinger for å finne bakenforliggende årsaker og hindre gjentakelse. E.4 Det forventes at leverandøren har et system for avvikshåndtering som inkluderer hvordan de behandler og rapporterer avvik fra prosedyrer, spesifikasjoner, standarder, kontraktskrav og offentlige regler og forskrifter. Det forventes at avvik blir rapportert og fulgt opp og at bakenforliggende årsaker blir identifisert. Det skal treffes tiltak for å hindre gjentakelse, og det vurderes hvor effektive tiltakene er.

5 E.5 Det forventes at leverandøren har et system for granskning og rapportering av alvorlige hendelser, herunder hvem som leder granskningen av uønskede hendelser og hvordan de ansatte informeres om granskningsresultater og funn etter uønskede hendelser som skjer andre steder. F. Revisjon og gjennomgang F.1 Det forventes at leverandøren har etablert dokumenterte prosesser for sine revisjons- og gjennomgangsaktiviteter, som også omfatter underleverandører. Herunder skal det ligge til grunn vurderinger av hvilke metoder som skal benyttes for å prioritere revisjoner og gjennomganger og hvordan blir revisjonene og gjennomgangene fulgt opp av ledelsen.