Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner"

Transkript

1 Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland

2 Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet i sertifiserte revisjonsleder/khms rådgivere Utført 300 HMS revisjoner for pre-kvalifisering av leverandører til O&G. DNVGL Achilles/ Sellicha/Startbank Leverandørrevisjoner og pre-kvalifiseringer for kunder Interne revisjoner i bedrifter - bidrar i årlige revisjonsprogram Enkelt revisjoner

3 Hva er en revisjon? Systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det objektivt for å bestemme i hvilken grad kriteriene for revisjon er oppfylt( ref. NS-EN ISO 9000). Redskap for å finne ut hvor bedriften står i forhold til de kravene som gjelder og danner et viktig grunnlag for forbedringer. Revisjon er og skal være et effektivt ledelsesverktøy for å sikre kontinuerlig forbedring. NS-EN ISO 19011:2011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer Re-visjon, betyr å se på igjen

4 Revisjoner flere nivå samme metodikk 3.Part - myndigheter og akkrediterte organ(dnv, justervesenet, TI etc.) 2.Part - kunder og samarbeidspartnere 1.part/ Interne og egne underleverandører

5 Kravgrunnlag i HMS revisjoner Arbeidsmiljøloven Internkontrollforskriften- systematisk HMS arbeid AML. med tilhørende forskrifter, NORSOK S-006- HMS evaluering av leverandører OHSAS 18001, Kunde og kontraktskrav Bransjekrav Egne interne krav- styrende dokumentasjon og krav Omfang HMS-revisjon: varierer, kan være 1-time eks. kontroll med kjemikalier til flere dager med gjennomgang av HMS styringssystem, dokumentasjon og etterlevelse.

6 Internkontrollforskrift 5 hovedkravene

7 HMS-revisjon ihht.. Krav i NORSOK S-006, HMS evaluering av leverandører Elementer i HMS-styringssystemet Omhandler 1. Lederskap og forpliktelse Klare forpliktelser fra organisasjonens øverste ledelse og nedover, og en selskapskultur som er nødvendig for at systemet skal være vellykket 2. Policy og strategiske målsetninger Selskapets intensjoner, handlingsprinsipper og HMS-ambisjoner 3. Organisasjon, ressurser og dokumentasjon Organisering av mennesker, ressurser og dokumentasjon for å oppnå gode HMS-resultater 4. Evaluering og risikostyring Identifisering og evaluering av HMS-risiki i forbindelse med aktiviteter, produkter og tjenester, og utarbeidelse av risikoreduserende tiltak 5. Planlegging og prosedyrer Planlegging av hvordan arbeidsoppgavene skal utføres, herunder planlegging med sikte på endringer og beredskapssituasjoner 6. Implementering og oppfølging Utførelse og oppfølging av aktiviteter, og hvordan korrigerende tiltak bør iverksettes ved behov 7. Revisjon og gjennomgang Regelmessig vurdering av systemets funksjonalitet, effektivitet og grunnleggende egnethet

8 Egne krav til det systematiske HMS arbeidet Oppfyller vi kravene til opplæring? Brukes Sikker jobb analyse? Brukes det nødvendig verneutstyr? Er dagens praksis i henhold til krav beskrevet i egen prosedyre/beskrivelse? Registreres og følges avvik opp på riktig måte?

9 Interne revisjoner Gir et bilde av om virksomheten oppfyller Myndighetskrav Kundekrav Bransjekrav Interne krav Sertifiseringer og standardkrav Noen standarder krever i tillegg at det gjennomføres interne revisjoner (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Norsok S-006) Revisjonslagets oppgave er å se etter forbedringsområder Gir ledelsen grunnlag for å fatte beslutninger om forbedringer

10 Kontinuerlig forbedring utvikling Korriger Planlegg Kontinuerlig forbedring Kontroller Utfør Subject Tid

11 Summeoppgave-bordøvelse 5 min. Diskuter bruk av intern revisjoner som forbedringsverktøy i egen virksomhet Gjennomføres det HMS og/eller kvalitetsrevisjoner? Er det nyttig? Bidrar det til forbedringer?

12 Planlegging av en HMS revisjon: Sette sammen revisjonslag ( revisor, medrevisor/ fagrevisor) Klarlegg hvilket område/enhet som skal revideres Basert på risiko Ønske om å dekke inn alle felt Klarlegge fokusområde Klarlegge hvilke kravgrunnlag det skal revideres mot Send ut revisjonsvarsel og agenda i god tid Forberedelse: Studere kravdokumentene og dokumentene i enhetens styringssystem. Utarbeide sjekklister (huskeliste) for revisor

13 Revisjonsgjennomføring Åpningsmøte for alle involverte Intervjuer og verifikasjoner evt. befaring Gjennomgang av dokumentasjon Prosedyrer Stillingsinstrukser/ansvarsbeskrivelse Risikovurderinger Planer Logger Annen relevant dokumentasjon Sluttmøte -Oppsummering og gjennomgang av funn

14 Hva kjennetegner en god revisjon? Respekt og integritet god tone Åpenhet og trygghet i situasjonen Vilje og ønske om læring og kontinuerlig forbedring Fokus på å se etter forbedringsmulighet og «nye øyner» God revisjon: der revisors oppfatning av virkeligheten sammenfaller med de revidertes oppfatning

15 Hvakangågalt? Dårlig kommunikasjon Utrygg i situasjonen Manglendeåpenhetnårvi somrevisorerberom kanvi se pådet skyldes ofte utrygghet i organisasjonen ønskerikkeå bliavslørtiforholdtilfeilogmangler Manglendelojalitet: brukerrevisjonentilå klagepåalt somergalt hos oss Hersketeknikker

16 Funn: Avvik og observasjoner Avvik er: Brudd på krav -internt krav, standard, lovkrav, mm. Observasjon er: Forbedringsområder som er observert, men som ikke er et brudd på et HMS eller kvalitetskrav. Vær sikker i dine avvik: dersom du ikke kan entydig identifiserer hva kravet er, har du ikke et avvik da har du i beste fall en observasjon. Oppfølging - frister for lukking av avvik Avvik eller observasjoner gir ledelsen en mulighet for forbedring! Lukking av avvik er en del av bedriftens kontinuerlige forbedringsarbeid

17 Hva finner vi: Kjemikaliehåndtering Ufullstendig kjemikalieregister Gamle datablad, feil språk, lite tilgjengelig Manglende risikovurdering av kjemikalier/ bruken av kjemikalier Manglende substitusjon/ substitusjonsvurderinger Kjemikalier i uoriginal og umerket emballasje

18 Risikokartlegging - som grunnlag for HMS-arbeid Ikke gjennomført risikokartlegging Har gjennomført risikokartlegging, men finner ikke spor av oppfølging Risikokartlegging er utført av en person i ledelsen/ administrasjonen uten medvirkning og involvering av arbeidstakerne som skal utføre oppgaven.

19 Opplæring og kompetanse Manglende definert krav til kompetanse Nyansatte Generell HMS kompetanse HMS kompetanse for ledere, verneombud og AMU Spesialkompetanse Øverste leder har ikke gjennomført HMS opplæring Verneombud og AMU har ikke gjennomført opplæring Opplæringen er ikke registrert. Ingen følger opp om sertifikater er gyldige etc.

20 Avvikssystem oppfølging og dokumentasjon av ulykker, nestenulykker og avvik Det finnes ingen avviksprosedyre Mangelfull registrering av avvik. Saker er lukket uten at det er gjennomført korrigerende tiltak Ingen vet om tiltakene har hatt ønsket effekt Det mangler prosedyre for når og hvordan en hendelse skal granskes Manglende evne/ønske om å lære av egne feil. «9 av 10 ulykker er sett på forhånd?»

21 Nyttig bruk av Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten brukes til helsekontroll av alle ansatte uavhengig av om de ansatte har risikofylte arbeidsoperasjoner som kan ha effekt på helsen Bedriftshelsetjenesten brukes ikke til spesialoppgaver som f.eks gjennomgang av kjemikalier, yrkeshygieniske undersøkelser basert på risiko på arbeidsstedet Mange har BHT avtale uten et bevist forhold til målsetting og nytte og

22 Medvirkning, Verneombud og AMU Selskapet har ikke valgt verneombud Verneombudet har ikke tid eller anledning til å påvirke Verneombudet har ikke tilgang til viktig HMS informasjon tilgang til avvikssystem informasjon om planer AMU har ikke korrekt sammensetning AMU har ingen reell påvirkning

23 ManglendeSystematikkiHMS arbeidet Viktige HMS verktøy blir ikke brukt Mangler konkrete målbare mål somblirfulgtopp Manglende HMS handlingsplan Serikkesporavlæringog forbedring fordi verktøyene ikke blir brukt korrekt Lite ledelses engasjement og fokus

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK REVISJON 4. Gyldig fra 1.1.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkelinformasjon Innledning Presentasjon av bedriften Helse, miljø og sikkerhet Prosesstyring Leders ansvar Ledelsens

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

side 0 "We solved the problem without any kind of problems!"

side 0 We solved the problem without any kind of problems! side 0 "We solved the problem without any kind of problems!" I håndboken kan du lese mer om: 1) Innledning 2) Styringssystemets oppbygging 3) presentasjon av Engine Protection Partner AS 4) Ledelsens forpliktelser

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet Innhold 1. Anvendelse og hensikt.... 2 2. Referanser.... 2 3. Definisjoner.... 2 4. Ansvar og myndighet.... 2 4.1 Ansvar og myndighet i kvalitetsarbeidet...

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 5 6 Om revisjonen... 5 6.1 Administrative data...

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13 Saksfremlegg Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Hilde Skredtveit Moen Internkontroll (kvalitetssystemet). Ledelsens gjennomgang. Møte Saksnr.

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer