H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)"

Transkript

1 H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember

2 Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon E. Opplæring F. HMS-håndboken og tilgjengelighet G. Oversikt over de sentrale HMS-handlingene 2. Hvordan bli bedre A. Kartlegging og risiko B. Handlingsplan og oppfølging C. Årlig gjennomgang 3. Rutiner i grendelaget A. Arbeidsrutiner B. Informasjon C. Orden og renhold D. Vedlikehold E. Lekeplass og -utstyr F. Tekniske installasjoner G. Elektriske anlegg og utstyr H. Brannvernutstyr I. Førstehjelpsutstyr J. Beredskap K. Kjemikalier og stoffkartotek L. Personlig verneutstyr M. Avfall N. Bruk av arbeidsutstyr O. Ombygging og nybygg. Asbest P. Dugnad Q. Skadedyrbekjempelse 3b. Rutiner i sameiet A. Elektriske anlegg og utstyr B. Brannvernutstyr C. Avfall D. Dugnad E. Våtrom og ventilasjon VÅ versjon 1.0 Del 02 - side 2 av 7

3 4. Avtaler og kontakter 5. Orientering om internkontroll 6. Sjekklister, forslag til arbeidsinstrukser og handlingsplaner 7. Dokumentasjon 8. Lover og forskrifter 9. Spørsmål og svar 10. Nyttige kontakter VÅ versjon 1.0 Del 02 - side 3 av 7

4 Forord Helse-, miljø- og sikkerhetshåndbok Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996, med ikrafttredelse 1. januar Forskriften stiller krav om at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Et internkontrollsystem er en beskrivelse av hvordan helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal drives. OBOS har utarbeidet håndboken som kan benyttes av de enkelte styrer i sameiene. Håndboken er utarbeidet for å ivareta boligselskapenes behov for å starte opp en HMS-prosess. Vi tror i utgangspunktet at selskapene allerede i dag utfører de fleste av de handlingene som er nødvendige og som det er krav om i forskriftene. Internkontroll vil bety at vi skal registrere, systematisere og arkivere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i grendelaget. Vi har derfor lagt vekt på å lage et standardopplegg slik at grendelaget kan starte sitt eget arbeid. Oppstarten må komme i stand ved å sette av tid i styret, eventuelt med vaktmester eller andre ansatte. Det er en viktig forutsetning at dette arbeidet blir satt i system og fulgt opp kontinuerlig. Det er nødvendig å dokumentere hva som blir gjort av vedtak. Mange lover og forskrifter krever at styret må sette seg inn i og utarbeide gode rutiner for opplæring, bruk av verneutstyr, bruk av maskiner, avfallshåndtering o.l. Dokumentasjonen må systematiseres og oppbevares slik at den er tilgjengelig i denne håndboken. Av den grunn er det viktig å holde håndboken à jour til enhver tid. Hvert enkelt styre må supplere boken med egne beskrivelser og målsettinger etter eget behov for å bedre rutiner og oppnå best mulig sikkerhet og et arbeidsmiljø i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Vi vil også minne om at det kan finnes lokale eller regionale forskrifter som også må etterleves. Vi håper håndboken kan være et nyttig hjelpemiddel og mottar gjerne tilbakemelding dersom brukerne selv kommer med forslag til forbedringer/endringer. Styret Vevelstadåsen Grendelag, desember VÅ versjon 1.0 Del 02 - side 4 av 7

5 Innføring i HMS-systemet Permen du sitter med nå er ment som en hjelp til grendelagets styre for å sikre en god og enkel innføring av systematisk arbeid med Helse-, miljø- og sikkerhet i grendelaget, et såkalt Internkontrollsystem (IK-system). Mange synes at mengden av lover og forskrifter som følger med permen må være i overkant av hva som behøves for et lite boligselskap. Få av boligselskapene trenger alle forskriftene. Fra vår side har det vært viktig å vise fram det totale bildet av lover og regler innen HMS, slik at viktige bestemmelser ikke blir oversett og slik at systemet dekker behovet for alle boligselskaper, uavhengig av størrelse. Permens innhold er derfor lagt inn som Word-filer, slik at det er enkelte å stryke det som ikke er aktuelt, og dermed få et system som er tilpasset grendelagets eget behov. Vi har forsøkt å oversette forskriftene til enkle sjekklister og forslag til aktiviteter som boligselskapene selv kan utføre. I tillegg har vi systematisert handlingene og kravene, og laget det vi kaller en mal for et internkontrollsystem. Hvilket betyr at den ikke er selve systemet, men kun et forslag til hvordan det enkelte boligselskap kan bygge opp sitt system. Grunnlaget for et levende system er at det omhandler de viktigste sakene i grendelaget, slik at dere har aktiviteter knyttet til de forholdene som har størst betydning for helse, miljø og sikkerhet. Beboerne og styret skal ha en opplevelse av at dette arbeidet er en fordel; grendelaget blir bedre drevet økonomisk, beboerne føler større trygghet, og saker blir håndtert mer forutsigbart. Hvordan starter vi: 1. Sett av tid i styret (sammen med vaktmester). 2. Gjør dere kjent med innholdet i permen. 3. Foreta en enkel risikovurdering. 4. Gjennomfør en vernerunde og prioriter de viktigste sakene. 5. Stryk det som ikke passer, legg til det som er nødvendig. 6. Sørg for nødvendige vedtak på generalforsamling/årsmøte. 1. Sett av tid i styret (sammen med vaktmester) Vær innstilt på at starten av denne prosessen vil ta litt tid. Dette vil dere ha mye igjen for senere når HMS-arbeidet blir en del av den daglige virksomheten. Boligselskap som har vaktmester(e) må gjøre denne jobben sammen med denne/disse. Det daglige HMS-arbeidet vil i hovedsak ligge under vaktmesterens arbeidsoppgaver, og det er svært viktig at den som skal utføre arbeidet er med fra starten og får eierforhold til rutiner og oppgaver. 2. Gjør dere kjent med innholdet i permen Man må ikke nødvendigvis lese alt i permen i første omgang. Lovene og forskriftene og de tilhørende sjekklistene er med som hjelpemidler og oppslagsverk. Men dere må gjøre dere kjent med oppbyggingen av IK-systemet, hvordan det er tenkt gjennomført, spesielle krav etc. Vi forslår at dere legger spesielt vekt på følgende deler: Kapittel 1-5 og oversikten i kapittel 6. VÅ versjon 1.0 Del 02 - side 5 av 7

6 3. Foreta en enkel risikovurdering Grunnlaget for et levende system er at det omhandler de viktigste sakene i grendelaget, slik at dere har aktiviteter knyttet til de forholdene som har størst betydning for helse, miljø og sikkerhet. (Medfører Internkontrollen at dere har en masse aktiviteter som ingen etterspør, eller som ikke har betydning for verken helse eller sikkerhet, vil de fleste oppleve Internkontroll som unødvendig sløsing med tid og ressurser.) De viktigste sakene avdekkes lett ved hjelp av en enkel risikovurdering: hva kan gå galt (sannsynligheten) hvor galt kan det gå (konsekvensene) hva skal vi gjøre for å hindre dette og/eller redusere konsekvensene Bruk deler av et styremøte til å komme med forslag til situasjoner som har oppstått eller som dere mener kan oppstå i grendelaget; hva er brannfaren, hvor kritisk er det med rømningsveier, utfører vaktmesteren eller andre i grendelagets tjeneste farlige oppdrag, har noen erfaringer med driftsforstyrrelser i det elektriske anlegget, er det fare for konflikter mellom barn og biler på grendelagets eiendom, er lekeplasser i forskriftsmessig stand, etc. De sakene dere mener er de viktigste (større fare for menneskeliv, helseskader på beboere eller ansatte, større materielle skader) danner grunnlag for de forebyggende aktivitetene dere skal ha. Sjekklistene som ligger ved permen vil være til stor hjelp for å avdekke farlige situasjoner. Krav i en forskrift er ment som forebyggende krav for å hindre at slike situasjoner oppstår. 4. Gjennomfør en vernerunde og prioriter de viktigste sakene Gå en runde på grendelagets område (styret + vaktmester), følg gjerne sjekklistene for vernerunde, eller de enkelte sakssjekklistene. Gjør dere opp en vurdering om det er områder som krever særlig oppmerksomhet. Foreta en streng prioritering. Det farligste og viktigste først! Det er lov å tenke økonomi når faren for alvorlige skader ikke er overhengende; Dette kan vi ikke utføre i år, men ha på planen for de neste 5-10 årene. Alle feil og mangler må ikke ha sin løsning med én gang. Men dere må ha gjennomtenkt prioriteringene deres. 5. Stryk det som ikke passer, legg til det som er nødvendig Nå kan dere gå i gang med å lage deres eget IK-system. Fyll ut Del 1 med deres egne opplysninger. Alle inngåtte avtaler skrives inn i Del 4. Gå gjennom Del 2 og 3, og skriv inn de faktiske handlingene dere skal gjøre. Stryk alle forslag til aktiviteter som ikke angår deres boligselskap. Legg til aktiviteter dere vil og må ha med. Ett av sluttproduktene vil være en Oversikt over de sentrale HMS-aktivitetene (Del 1G). Beskriv for hvert enkelt punkt hva dere har tenkt å gjøre, hvem som skal gjøre det, og hvor ofte handlingen skal utføres. I dokumentasjonskapitlet (Del 7) samles alle sertifikater, arbeidsinstrukser, kopier av avtaler, kopier av fakturaer og lignende. VÅ versjon 1.0 Del 02 - side 6 av 7

7 6. Sørg for nødvendige vedtak på generalforsamling/årsmøte De fleste oppdager at grendelaget allerede utfører % av de aktivitetene som kreves i de ulike forskriftene. Samtidig erkjennes det at ikke alt har vært like tydelig og systematisk. Innføringen av HMS-systemet hjelper til å holde fast på gode handlinger og rutiner, og vil på sikt gjøre det enklere å lede grendelaget, og ikke minst som nyvalgt å overta styreverv. Det er ikke et krav om at vedlikehold av bygninger skal gjennomføres etter samme regler som i HMS-systemet. Likevel har mange gode erfaringer med å integrere vedlikehold og HMS i ett system. I praksis er det ofte de samme personene som både skal overvåke og gjøre jobben. I enkelte saker vil det være nødvendig med vedtak på generalforsamling/årsmøtet. Det kreves også at arbeidet med HMS er beskrevet i beretningen fra styret. Bruk generalforsamlingen/årsmøtet til informasjon om det systematiske arbeidet, og si noe om hvilke forventninger dere har til arbeidet. Informasjonen som gis både muntlig og skriftlig vil forhåpentligvis bidra til at flere av beboerne tenker HMS i det daglige. Lykke til med innføringen av internkontrollsystem. VÅ versjon 1.0 Del 02 - side 7 av 7

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer