Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag"

Transkript

1 Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Oppdatert: 7 februar, Side 1 of 20

2 Innholdsfortegnelse 1 BOLIGSELSKAPET Mål Fakta om Ansvar Styrende dokumenter Opplæring Internkontrollpermen og tilgjengelighet OVERSIKT OVER DE SENTRALE HMS-HANDLINGENE HVORDAN BLI BEDRE Kartlegging og risiko Risikoforhold Melding av feil og mangler (avviksbehandling) Vernerunder Faste møter Registrering av sykefravær og skader Handlingsplan og oppfølging Årlig gjennomgang RUTINER I BOLIGSELSKAPET Arbeidsrutiner Informasjon Orden og renhold Vedlikehold Lekeplass og - utstyr Tekniske installasjoner Garasjeanlegg Ventilasjonsanlegg Elektriske anlegg og utstyr Brannvernutstyr Førstehjelpsutstyr Beredskap Kjemikalier og stoffkartotek Arbeid i høyden fallsikring Personlig verneutstyr Avfall Hageavfall Oppdatert: 7 februar, Side 2 of 20

3 Farlig avfall Bruk av arbeidsutstyr Ombygginger og nybygg. Avfallsplan, asbest Våtrom og ventilasjon Dugnad Skadedyrbekjempelse SJEKKLISTER, ARBEIDSINSTRUKSER OG HANDLINGSPLANER AVTALER OG KONTAKTER...19 VAKTMESTERTJENESTER...19 Oppdatert: 7 februar, Side 3 of 20

4 1 Boligselskapet 1.1 Mål I borettslaget Skredbakka skal det skapes et trivelig og sikkert miljø for alle andelseiere, beboere, besøkende og personer som utfører arbeid for borettslaget. Vi skal ta vare på borettslagets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre valg av produkter og tjenester skal ikke skade hverken beboere, besøkende eller personer som utfører arbeid for borettslaget.. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både styret og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet. Borettslagets installasjoner og tjenester skal oppfylle beboernes krav til kvalitet og punktlighet, både i dag og i fremtiden. 1.2 Fakta om Styreleder: Rune Aarstad Nestleder: Svein Oldeide Antall ansatte på heltid: 0 Borettslaget har utarbeidet arbeidsbeskrivelse for vaktmester, og alle som utfører arbeid for borettslaget skal ha skriftlige arbeidsavtaler. 1.3 Ansvar Styret har et særskilt ansvar for at det innføres og utøves internkontroll, og at dette gjøres i samarbeid med de ansatte. Styrelederen i borettslaget er pålagt hovedansvaret for gjennomføringen av et fullt forsvarlig internkontrollarbeid. Vaktmesteren plikter ikke å rette seg etter instrukser gitt av andre enn styret/styrets leder eller den styret har bemyndiget som vaktmesterens overordnede. 1.4 Styrende dokumenter De viktigste styrende dokumentene for boligselskapet er: selskapets vedtekter generalforsamlingens vedtak husordensregler parkeringsregler eventuelle overenskomster (fagforeninger) arbeidsavtaler og arbeidsbeskrivelser for de ansatte Disse dokumentene oppbevares og er også tilgjengelig på borettslagets internettsider. Oppdatert: 7 februar, Side 4 of 20

5 1.5 Opplæring Det blir sørget for at alle personer som skal utføre arbeid i borettslaget får nødvendig opplæring i utstyr og instrukser som de aktuelle forskriftene krever. Styret får opplæring i det systematiske internkontrollarbeidet. Planlagt opplæring registreres i handlingsplanen. Ansvarlig for vurdering og planlegging av opplæring er Styrets leder. 1.6 Internkontrollpermen og tilgjengelighet Internkontrollpermen skal være tilgjengelig på vaktmesterkontor i Skredbakka 13. Oppdatering skjer i elektronisk dokument av HMS ansvarlig i borettslaget. Kopier av oppdaterte dokumenter distribueres til interkontrollperm, nettsider, og eventuelt til beboere dersom dette er påkrevd. Oppdatert: 7 februar, Side 5 of 20

6 2 Oversikt over de sentrale HMS-handlingene SAK TILTAK ANSVAR HYPPIGHET REF OK Informasjon om boligselskapets rutiner Revisjon av internkontrollsystemet Tilsyn med utviklingen på HMS-området Arbeidsmiljø Bomiljø Kjøring og parkering Brannvern, fellesområdet Brannvern, beboerne Elektriske anlegg og utstyr, fellesområdet Elektriske anlegg og utstyr, beboerne Orden, renhold, bygningsmessige mangler, lys i kjeller osv. Inneklima/Ventilasjon Renhold av loft, kjeller og trapper Introduksjonsbrev og invitasjon til samtale med nyinnflyttede Gjennomgang av handlingsplanen og utførte handlinger Vernerunde Vernerunde, vaktmester og styreleder Vernerunde, vaktmester og styreleder, ++ Håndhevelse av perkeringsregler og skilting Gjennomgang av slanger og brannslokkere i fellesarealer Sjekk av røykvarslere og håndslokkere Fysisk kontroll av håndslokkere og varslere Feilretting av autorisert firma etter avtale Egenkontroll Beboers egenkontroll etter skjema Vaktmesters arbeidsbeskrivelse, regelmessige runder Regelmessig sjekk av boligens ventilasjonsystem Beboerne er ansvarlige i hht. husordensreglene. Oppdatert: 7 februar, Side 6 of 20 Ved nyinnflytting 3.B Årlig, i forbindelse med beretningsarbeidet 2 ganger årlig 6.1.A 1 gang pr. år 3.H 1 gang pr. år Hvert 5. år Kontinuerlig 1 gang pr. år 1 gang pr. år, ved skriv til general forsamling Regelmessig/ kontinuerlig Årlig Loft 1 gang pr. år Kjeller 2 gang pr år. Trapper hver uke Vedlikehold av Ha kontinuerlig orden på Fortløpende kontroll 3.D 3.H 6.1.B 3.G 6.1.E 6.1.F 3.C 3.C

7 SAK TILTAK ANSVAR HYPPIGHET REF OK maskinpark og utstyr Vedlikehold av bygninger Lekeplass og -utstyr Kjemikalier, rengjøringsmidler Elektriske anlegg og utstyr Brannvern Farlig arbeid, tak, felling av trær boligselskapets utstyr, se arbeidsbeskrivelse. Serviceavtale med firma Oppfølging av V-Plan. Avtale med SBBL teknisk Sertifisering, befaring, regelmessig kontroll, skifte av sand HMS-datablad, stoffkartotek Forsvarlig oppbevaring Innkjøp av miljøvennlige midler Sertifisering i bruk Feilretting av autorisert firma etter avtale Egenkontroll Gjennomgang av slanger og brannslokkere i fellesarealer Sjekk av røykvarslere og håndslokkere Fysisk kontroll av håndslokkere og varslere Egen instruks, forbud mot takarbeid og arbeid i trær. Bruk av personlig verneutstyr 1 gang pr. år. Etter behov Kontinuerlig Ved innkjøp Kontinuerlig 1 gang pr. år 1 gang pr. år 1 gang pr. år Hvert 5. År Etter behov Etter behov 6.2.F 3.E 6.1.D 3.K 6.2.C 6.2.J 3.G 6.1.E 6.1.F 3.H 6.1.B 3.L G 6.2.H Avfallshåndtering Bruk av arbeidsutstyr Ombygging/nybygg Følge arbeidsinstrukser og bruke nødvendige hjelpemidler Følge forskrifter og rutiner Søke samtykke hos Arbeidstilsynet. Foreta HMS-konsekvensanalyse Kontinuerlig 3.M Kontinuerlig 3.N 6.2.D 6.2.E Ved behov 3.O 6.1.C Oppdatert: 7 februar, Side 7 of 20

8 3 Hvordan bli bedre 3.1 Kartlegging og risiko Borettslaget har rutiner for å kartlegge og forbedre helse-, miljø- og sikkerhetsstandarden. Hensikten er å avdekke feil og mangler som ikke nødvendigvis blir fulgt opp i det daglige. Det finnes flere rutiner for å sikre at styret og de ansatte snakker sammen om ulike forhold i borettslaget som kan forbedres. Alt som gjøres som følge av daglige diskusjoner og beslutninger er en viktig del av borettslagets forbedringsarbeid. Like viktig er det å fange opp innspill fra beboerne. Det vil skje gjennom skriftlige og muntlige forslag til styret, som sak på borettslagets generalforsamling/årsmøte og i møter med styret. 3.2 Risikoforhold Borettslaget bruker en enkel form for vurdering av risikoforhold: Hva kan gå galt? Hvilke negative forhold, skader og ulykker kan ramme ansatte og beboere i vårt boligselskap? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis noe skjer? De mest kritiske aktivitetene/områdene vi har i borettslaget er følgende: Kjøring og parkering Brannfaren Lekeplassene Inneklima Traktoren Arbeidsmiljø og helse til personer som utfører arbeid for borettslaget Ut fra denne risikovurderingen har vi utviklet de sentrale HMS-handlingene. Oppdatert: 7 februar, Side 8 of 20

9 3.3 Melding av feil og mangler (avviksbehandling) Når vi observerer feil og mangler eller får melding om slike, fylles det ut en avviksmelding, se 6.2.L. Avviksskjema. Avvik av stor viktighet blir utbedret straks, andre blir satt opp på handlingsplanen. Ulykker og nestenulykker som snubling, fall, kuttsår osv. skal registreres som avvik, selv om hendelsene ikke medfører fravær. Som en del av den årlige gjennomgangen vurderes videre tiltak for å forhindre flere uhell. Avviksbehandlingen blir dokumentert i 6.2.M. Avviksprotokoll. 3.4 Vernerunder Det gjennomføres vernerunder to ganger i året, innen 1. juni og innen 1. desember. Vi bruker egne sjekklister i forhold til hva som er temaet for runden, se sjekklister del 6. Det gås ekstra vernerunder dersom styret, ansatte eller andre ønsker det. Rapporten fra vernerunden blir forelagt styret til vurdering. De som deltar er: Vaktmester og styrets leder, og andre hvis det er ønsket. 3.5 Faste møter I styremøter vil HMS jevnlig være sak på dagsorden. Vaktmester har månedlige møter med styreleder og HMS ansvarlig i borettslaget, første uken i måneden. Referater og handlingsplaner fra disse møtene er en viktig del av boligselskapets dokumentasjon av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Utdrag fra styremøtene som omhandler vedtak i HMS-saker foreligger i internkontrollpermen, Del 7. Møtene ledes av styrets leder. Om en andelseier, beboer eller arbeider ønsker direkte møte med styret, er dette mulig i forkant av ordinære styremøter. 3.6 Registrering av sykefravær og skader Sykefraværet registreres slik at vi kan vurdere hva som kan forbedres for å unngå skader og sykdom. Registreringen gir også en oversikt over hvilke kostnader sykefraværet påfører borettslaget. Vaktmester plikter å melde alt fravær til styreleder. Registrering av sykefravær utføres av styreleder. Sykmeldinger sendes forretningsfører uten unødig opphold. Yrkessykdom og yrkesskade meldes av arbeidsgiver til trygdekontoret (NAV blankett ). Dersom det kan være mistanke om yrkessykdom, skal dette meldes til Arbeidstilsynet av legen (Arbeidstilsynets skjema 154b). Oppdatert: 7 februar, Side 9 of 20

10 3.7 Handlingsplan og oppfølging Prioritering og planlegging av tiltak gjøres etter kartleggingen. Forslag til forbedringer av rutiner og utstyr diskuteres og prioriteres. De som berøres av aktuelle tiltak bør delta i planleggingen. Prioriteringene må basere seg på en helhetsvurdering av risiko og boligselskapets kapasitet og budsjettsituasjon. Vedtatte tiltak registreres i handlingsplanen, se 6.1.I. Handlingsplanskjema. Handlingsplanen inneholder hva som skal gjøres, av hvem og når. En person er ansvarlig for at handlingsplanen følges opp og at tidsfristene overholdes. Ansvarlig for oppfølging av handlingsplan: Styrets leder. Resultatet av internkontrollarbeidet og oppfølgingen av handlingsplanen gjøres kjent for beboerne i årsberetningen. Borettslagets handlingsplaner er et praktisk verktøy for å bli bedre og det viktigste beviset på at kravet om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid tilfredstilles. 3.8 Årlig gjennomgang Styreleder gjennomgår hvert år boligselskapets helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, se 6.1.A. Sjekkliste for årlig gjennomgang. Borettslagets dokumentasjon gjennomgås punkt for punkt. Hensikten er å se om det som er skrevet stemmer overens med virkeligheten. Forhold som må rettes opp føres opp i boligselskapets handlingsplan, se 6.1.I. Handlingsplan-skjema. Gjennomgangen foretas hvert år i forbindelse med styrets beretning til generalforsamlingen. Oppdatert: 7 februar, Side 10 of 20

11 4 Rutiner i boligselskapet 4.1 Arbeidsrutiner Borettslagets styre har i samarbeid satt opp rutiner for det daglige arbeidet i boligselskapet (se arbeidsbeskrivelser, del 7). Fordeling av arbeidsoppgaver utføres av styreleder. Hvis boligselskapets rutiner ikke følges og det oppstår nestenulykker, feil, eller andre uheldige forhold, skal feilen om mulig rettes straks. Det skal meldes fra til nærmeste overordnede. Hensikten er å unngå at noe lignende skjer igjen. Se 6.2.K. Rutine for avviksmelding. Alle forslag til forbedringer vurderes i samarbeid med dem som blir berørt, og kan f.eks. være innskjerping av rutiner, klarere ansvarsforhold eller tekniske forbedringer. Tiltakene registreres i handlingsplanen, se 6.1.I. Handlingsplan-skjema. 4.2 Informasjon Borettslaget har faste rutiner for informasjon og kommunikasjon: Borettslaget har egen nettavis som oppdateres etter behov Ansvarlig redaktør er styreleder Styremøter avholdes en gang i måneden, hyppigere dersom nødvendig Oppslagstavle er plassert i alle oppganger. Rundskriv blir laget etter behov. Informasjon om internkontrollarbeidet i boligselskapet blir sendt ut årlig (Se 6.1.L) Beboerne kan på forespørsel treffe styret en time i forkant av styremøtene. 4.3 Orden og renhold Boligselskapets rutiner for orden og renhold er beskrevet i Husordensreglene. Utvendig renhold utføres av vaktmester i henhold til arbeidsbeskrivelsen. Innvendig renhold av fellesarealene i blokkene (trappeoppganger, vegger, vinduer, etc...) utføres av beboerene ihht vaskelister som henger på oppslagstavlene i hver trappeoppgang. Lokaler som blir brukt av vaktmester, som kontor, verksted og garasje rengjøres etter behov av vaktmester. 4.4 Vedlikehold Boligselskapets rutiner for vedlikehold av maskiner og utstyr legges opp av vaktmester. Maskinparken: (Her listes opp maskiner og utstyr boligselskapet eier/disponerer) traktor m/utstyr sopemaskin kantklipper Oppdatert: 7 februar, Side 11 of 20

12 ryggsprøyte containere Det daglige vedlikeholdet utføreres av vaktmester, se 6.2.F. Kontroll av arbeidsutstyr. 4.5 Lekeplass og - utstyr Lekeplassene tilfredsstiller kravene i forskrift om lekeplasser og lekeplassutstyr. Ved innkjøp krever boligselskapet dokumentasjon fra leverandørene om at utstyret tilfredsstiller de gjeldende sikkerhetskravene. Vaktmester har befaring av samtlige lekeplasser en gang i året, se 6.1.D. Sjekkliste, og ukentlig ved visuell kontroll. Det blir foretatt utbedringer av utstyr som krever overhaling og vedlikehold. Oversikt over utstyr som må skiftes ut blir forelagt styret til behandling. Sanden i sandkassene blir skiftet ut etter behov. Såkalt støtsand må skiftes ut når den ikke lenger absorberer støtene som forutsatt. 4.6 Tekniske installasjoner Borettslaget har laget en fullstendig oversikt over inventar og utstyr i alle borettslags fellesrom. Denne listen er til hjelp for å sikre borettslagets verdier. Listen skal vedlegges som dokumentasjon i del 7. Her behandles kun installasjoner og utstyr som krever spesiell aktsomhet i henhold til lover og forskrifter. 4.7 Garasjeanlegg Det foretas regelmessig kontroll for å sjekke av lys og utstyr (stikkontakter), og at ikke plassene blir brukt til oppbevaringsplass av annet enn biler/motorsykler, se sjekkliste 6.1.E-2. Sjekkliste for selskapets garasjer. Vaktmester skal gi beskjed til styre dersom parkeringsreglene ihht til parkeringsreglement ikke overholdes. 4.8 Ventilasjonsanlegg Anlegget blir kontrollert og holdt ved like etter de spesifikasjoner som leverandør har gitt. Det foreligger serviceavtale. 4.9 Elektriske anlegg og utstyr Borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealene til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det vedlikeholdsansvaret som den enkelte har etter lov og forskrift. Etter den tekniske tilstandsrapporten foretatt av fagperson, vil en vurdere hyppigheten av kontroller av alle boenhetene og ved eierskifte. Tilstandsrapporten og tiltakene legges ved permens del 7. Feil og mangler ved borettslagets elektriske anlegg og utstyr blir umiddelbart utbedret etter avtale. Borettslaget bruker autorisert installatør ved nyinstallasjoner, vedlikehold og reparasjoner. Autorisert kontroll utføres av: Oppdatert: 7 februar, Side 12 of 20

13 Beboernes egenkontroll: Se 6.1.F. Sjekkliste for elektriske anlegg i boenhetene. Vaktmesterens kontroll: Se 6.1.E. Sjekkliste for elektriske anlegg i fellesområdene Brannvernutstyr Alle boliger (leilighet, rekkehus) skal ha installert egnet brannvarsling og slokkingsutstyr. I borettslaget er det installert følgende typer utstyr: Håndslukkeutstyr i hver rekkehusleilighet og blokk-leilighetene som ligger under bakkeplan i Skredbakkatunet 2-8. Brannslange i alle trappeoppganger, som også skal nå til fritidsbodene på begge sider av blokkene. Godkjent røykvarsler i hver leilighet. Boligselskapet deler ut nytt batteri til varslerne hvert år. Det foretas fysisk kontroll og vedlikehold av varsler og pulverapparat hvert femte år. Se 6.1.B. Sjekkliste for brannvern Førstehjelpsutstyr Førstehjelpsutstyr er til enhver tid komplett i henhold til oppsatt liste. Vaktmester har gjennomgått en enkel opplæring. Førstehjelpsutstyr finnes på vaktmesterkontoret. Kontroll/etterfylling utføres av vaktmester Beredskap Den som oppdager brann eller ulykke, varsler øvrige beboere. Brannvesen, politi og ambulanse varsles etter behov. Rednings- og slukkingsarbeidet startes i samsvar med gitt opplæring inntil politi/brannvesen kommer. Ved personskade gis førstehjelp. Ulykker som medfører alvorlig personskade skal straks meldes til lege/ambulanse, politi og Arbeidstilsynets lokalkontor. Ulykker og brann med elektrisk årsak skal meldes til det lokale el-tilsyn. Melding om skader og ulykker utføres av styreleder. Oppslag over de viktigste telefonnumrene finnes på alle oppslagstavler (se forslag til branninstruks, 6.1.B) Kjemikalier og stoffkartotek Borettslaget vil til enhver tid bruke de minst farlige kjemikaliene for formålet. Det er sørget for sikker oppbevaring av bensin, diesel, olje og alle typer maling, lakk, white spirit, lynol med hensyn til brann og at uvedkommende (barn) ikke får adgang til stoffene. Det er sørget for sikker avlåsning og ventilasjon. Vaktmester er ansvarlig for vedlikeholdet. Borettslaget har et stoffkartotek med oversikt over helsefarlige og giftige stoffer, HMSdatablad på norsk. Borettslaget skal kreve HMS-datablad ved innkjøp av disse stoffene og velger stoffer som gir minst helsefare. Stoffkartoteket er plassert på vaktmesterens kontor. Oppdatering utføres av vaktmester. Oppdatert: 7 februar, Side 13 of 20

14 Se 6.2.C. Sjekkliste for stoffkartotek og kjemikalier og 6.2.J. Rutine for innkjøp av kjemikalier Arbeid i høyden fallsikring Borettslaget skal påse at det blir foretatt risikovurdering i forkant av alt arbeid som skal foregå i høyden, for å sikre personer som utfører slikt arbeid, for å sikre at gjenstander ikke faller ukontrollert og at området blir sikret på en skikkelig måte. Firmaer og personer som utfører slikt arbeid skal kunne dokumentere rutiner og sikringsutstyr som vil bli brukt, før en eventuell kontrakt inngås. Bruk av stige for tilkomst til tak Arbeid på flatt og skrått tak (blokk, rekkehus) Vedlikeholdsarbeider (inkludert maling) av balkonger (blokk, rekkehus) Bruk av stillas Vedlikeholdsarbeider av boligmasse utvendig (vannerenner, maling, vinduer, takstein, etc...) der det er nødvendig med bruk av stige. Ombygning/påbygning 4.15 Personlig verneutstyr Vaktmester har tilgang til personlig verneutstyr og er informert om når, hvor og hvordan det skal brukes. Vaktmester sørger for vedlikehold og melder fra til styreleder når det er behov for nyanskaffelser. Disse kravene vil også gjelde ved dugnadsarbeid eller annet arbeid styret iverksetter på borettslagets områder. Annet innleid personnel som utfører arbeid for borettslaget skal følge reglene for bruk av personlig verneutstyr, og borettslaget skal gjøre dette kjent før en eventuell kontraktsinngåelse for et slikt arbeid. Verneutstyr som skal være tilgjengelig og brukes ihht. Arbeidsinstruks: Øreklokker ved støyende arbeid Vernebriller Hansker ved de fleste jobber Ansikstmaske ved beskjæring av trær, busker, hekker ol. Beskyttelsesdrakt ved sprøyting Vernebukse/-forkle ved søppelhåndtering Sklisikre støvler og annet nødvendig utstyr ved bruk av høytrykkspyler Se 6.2.G. Sjekkliste for bruk av personlig verneutstyr. Se 6.2.H. Instruks for bruk av personlig verneutstyr Avfall Rutiner for avfallshåndtering skal bidra til å redusere avfallsmengde, forekomst av skadedyr, forurensning, brannfare og skader på personer og utstyr. Boligselskapet følger de rutiner som kommunen til enhver tid pålegger oss. Brannfarlig avfall legges i brannsikre beholdere med selvlukkende lokk. Oppdatert: 7 februar, Side 14 of 20

15 Vaktmester skal i følge arbeidsbeskrivelsen holde søppelrommene rene og spyle containere Hageavfall Avfall fra uteområder som inngår som hageavfall (busker, gress, små trær, ugress) skal kastes i avfalls-stasjoner for hageavfall (2 stk). Disse tømmes regelmessig når de er fylt opp. Vaktmester håndterer dette ihht. arbeidsbeskrivelse Farlig avfall Farlig avfall lagres forsvarlig og avrenning eller avdamping unngås. Farlig avfall er merket slik at det kan identifiseres. Deklarasjonsskjema fylles ut ved levering Bruk av arbeidsutstyr Ved bruk og betjening av arbeidsutstyret borettslaget har til disposisjon skal det tas nødvendig hensyn til sikkerhet, opplæring og særlig aldersbegrensninger som gjelder for enkeltutstyr: traktor skal kun føres av personer med godkjent sertifikat sprøyting i uteområder skal kun utføres av personer med godkjent sertifikat for annet utstyr kan det være aktuelt med dokumentert sikkerhetsopplæring Regelen i 3.L. om personlig verneutstyr skal følges også ved dugnad. Se 6.2.D. Sjekkliste om bruk av arbeidsutstyr. Se 6.2.E. Instruks for bruk av arbeidsutstyr. Se 6.2.N. Dokumentasjon på opplæring. Dokumentasjon på opplæring settes inn i del 7 i håndboken Ombygginger og nybygg. Avfallsplan, asbest. Ved store arbeider på boligmassen vil Byggherreforskriften gjelde. Den krever blant annet at byggherre (borettslaget) foretar konsekvensutredning og følger byggeprosjektet tett fra start til ferdigstillelse. Kravet er svært omfattende og krever en egen HMS-koordinator. Styret vurderer om man skal kjøpe denne tjenesten. Før rivings- eller reparasjonsarbeid igangsettes undersøker boligselskapet om arbeidet kan medføre risiko for asbeststøvpåvirkning. Det påhviler borettslaget som byggherre å samordne arbeidet på bakgrunn av risikoforholdene. For å få utført arbeid med sanering av asbestholdige materialer, brukes kun firmaer som har tillatelse fra Arbeidstilsynet til å utføre slikt arbeid. Det må utarbeides avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse ved nybygg og rehabilitering. I avfallsplanen oppgis en oversikt over byggavfall man forventer å måtte ta hånd om i forbindelse med tiltaket og en plan for håndtering og disponering av dette avfallet. Ved rehabilitering og riving skal det i tillegg lages en miljøsaneringsbeskrivelse med planer for håndtering av farlig avfall. For alle tiltakene krever forurensningsmyndighetene at minst 60 Oppdatert: 7 februar, Side 15 of 20

16 vekstprosent av avfallet blir kildesortert. Dette skal gjøres på byggplassen, men kommunene kan i særlige tilfeller fravike dette kravet. Se 6.1.C. Sjekkliste ombygginger, nybygg og asbest Våtrom og ventilasjon Skader i forbindelse med våtrom, vannlekkasjer og ventilasjon kan påføre borettslaget store økonomiske utlegg. Hvert år inviteres beboerne til å gå gjennom sine våtrom og ventilasjon etter vedlagte momentliste (6.1.J). Feil og mangler som den enkelte har ansvar for må snarest rettes opp. Mangler og feil som kan få betydning for øvrige beboere må snarest varsles til styret Dugnad Når borettslaget arrangerer dugnad, eller setter i gang arbeid på den enkelte beboers boenhet, skal dugnadsansvarlig forsikre seg om at arbeidet foregår på en fullt ut forsvarlig måte. Borettslaget må vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre det aktuelle arbeidet ved dugnadsinnsats, her må man ta i betraktning både hvor farlig arbeidet er og beboernes personlige forutsetninger for å utføre arbeidet. Beboerne skal få nødvendig informasjon om hvilke farer ved arbeidet som de skal være oppmerksomme på. Kun godkjent utstyr skal brukes. Krever utstyret særskilt øvelse eller sertifikat skal dette kontrolleres før beboer tar utstyret i bruk. Krever arbeidet at det også blir brukt personlig verneutstyr skal dette stilles til beboerens disposisjon og brukes. Arbeidstilsynet har tidligere lagt til grunn at andelseiere som tar del i dugnad på borettslagets egen eiendom ikke er å anse som arbeidstakere i lovens forstand. Borettslaget har derfor ikke noe formelt arbeidsgiveransvar for disse. Dette betyr selvsagt ikke at styret bare kan overse hvordan arbeidet utføres og utstyr brukes. Styret kan komme i ansvar etter alminnelige erstatningsrettslige regler. Rutiner for arbeid og arbeidsutstyr samt for verneutstyr finnes i følgende rutiner: 3.A. Arbeidsrutiner 3.K. Kjemikalier 3.L. Personlig verneutstyr 3.N. Bruk av verneutstyr 4.21 Skadedyrbekjempelse Borettslaget har rutiner for avfallshåndtering som reduserer forekomst av skadedyr som rotter. Borettslaget overvåker tilstanden i fellesområdene (kjeller, loft og uteareal), mens den enkelte beboer overvåker egen bolig. Beboere varsler omgående styret /vaktmester om observasjoner av skadedyr (rotter, insekter, maur osv). Utsetting av musefeller og enklere midler mot skadedyr håndteres av vaktmester. Ved større tiltak kontaktes det firmaet borettslaget har gjort avtale med. Rutine 6.1.K. Skadedyrbekjempelse. Oppdatert: 7 februar, Side 16 of 20

17 BORETTSLAGET Oppdatert: 7 februar, Side 17 of 20

18 5 Sjekklister, arbeidsinstrukser og handlingsplaner Se eget dokument Oppdatert: 7 februar, Side 18 of 20

19 6 Avtaler og kontakter Borettslaget har følgende avtaler og kontakter som er nyttige i forbindelse med internkontrollarbeidet: Avtaler: Evt. overenskomst mellom ansattes organisasjoner og boligbyggelaget/ forretningsfører. Lokale serviceavtaler: Tlf.: Kontaktpersoner: Elektroinstallatør Rørlegger Renovasjon/avfall Farlig avfall: Se del 3M Varmtvannsbereder Ventilasjon Brannteknisk utstyr Maskinvedlikehold Låsesystem/porttelefon Renhold av fellesarealer Nærmiljøvakt Skadedyrbekjempelse Teknisk rådgiving Vaktmestertjenester Vaktmester Vaktmester Sig.Halvorsen Villa Ventilasjon Stavanger Låsservice G4S Security Service ISS SBBL Teknisk SBBL Bo og eiendomservice Kontakter: Forretningsfører Forvaltningskonsulent i BBL Forsikringskoordinator BBL Forsikringsselskap Arbeidstilsynet El. tilsynet Veg vedlikehold Gatebelysning SBBL SBBL, Ragnhild Auglænd SBBL, Ragnhild Augænd Gjensidige Forsikring Stavanger kommune Lyse Oppdatert: 7 februar, Side 19 of 20

20 Parkering Leie av rom for generalforsamling Sunde Sykehjem, Aktivitetsavd Toril Gretting Nødtelefoner: Brannvesenet 110 Politiet 112 Legevakt/sykehus 113 Oppdatert: 7 februar, Side 20 of 20

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

HMS- HÅNDBOKEN. Nordås Borettslag. Utarbeidet 2013

HMS- HÅNDBOKEN. Nordås Borettslag. Utarbeidet 2013 + HMS- HÅNDBOKEN Nordås Borettslag + Utarbeidet 2013 En sammenfatning av innholdet i HMS- arbeidet i Nordås Borettslag som er utarbeidet etter hmsportalen.no (OBOS) som borettslaget bruker i sitt HMS-

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE HMS-PLAN FOR SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 3 2. OM SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 4 3. LOVER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER SAMEIETS HMS-ARBEID

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

HMS Håndbok 2014. Sameiet Nordviken B5 A/B. HMS Ansvarlig: Herleik Moe

HMS Håndbok 2014. Sameiet Nordviken B5 A/B. HMS Ansvarlig: Herleik Moe Sameiet Nordviken B5 A/B HMS Håndbok 2014 HMS Ansvarlig: Herleik Moe HMS Håndbok Revidert 2014 Herleik Moe og Tor Bekkevold Utgave 1, Rev. 28.10.2014 Side 1 av 47 Innholdsfortegnelse 1. Sameiet... 5 1.1.

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for vaktmester. Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008.

Stillingsbeskrivelse for vaktmester. Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008. Stillingsbeskrivelse for vaktmester Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008. Vaktmesteren er ansatt på følgende betingelser: 1. ANSETTELSE Til stillingen

Detaljer

Mal for en enkel HMS håndbok for Virksomheten AS

Mal for en enkel HMS håndbok for Virksomheten AS 1 Mal for en enkel HMS håndbok for Virksomheten AS Medlem av Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) 2 Innhold Kapittel Innhold Side 1 Organisering av HMS arbeidet.. 2 Målsetting for HMS-arbeidet.

Detaljer

HMS-PLAN 2016. Etterstad Sør borettslag

HMS-PLAN 2016. Etterstad Sør borettslag HMS-PLAN 2016 Etterstad Sør borettslag 1. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 3 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 3 1.2 BORETTSLAGETS MA L FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID... 3 1.3 STYRETS SAMMENSETNING... 3

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT

INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT Å INNFØRE OG UTØVE INTERN-KONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Velkommen til borettslaget Skredbakka

Velkommen til borettslaget Skredbakka Velkommen til borettslaget Skredbakka Beboerinformasjon Sist oppdatert: 7.2.11 Side 1 of 15 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 VELKOMMEN... 4 2.1 Å bo i felleskap... 4 2.2 Borettslaget...

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes 0.00 PROSJEKTORIENTERING Hensikten med denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er å beskrive de overordnede krav og målsetninger som gjelder

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Kirkelig fellesråd i Trondheim KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Basert på NS 8406 Kirkelig fellesråd i Trondheim Kontraktsbestemmelser

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

BEBOERHÅNDBOK OG HMS- PLAN

BEBOERHÅNDBOK OG HMS- PLAN BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BEBOERHÅNDBOK OG HMS- PLAN 947837893 INNHOLD 1. ORGANISASJONSSTRUKTUR FOR BORETTSLAGET -FAKTA OM BORETTSLAGET -ANSATTE -MÅL 2. GENERELLE ARBEIDSRUTINER FOR ANSATTE -OPPLÆRING

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Internkontroll i borettslag,sameie og vel Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Innleggets innhold Internkontroll Ansvar Hvilke lover og forskrifter gjelder for oss Styret sine oppgaver

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

kl 19.00 i styrerommet

kl 19.00 i styrerommet Innkalt: Eivind, Elin, Nina, Efrem, Kai, Anjan, Svetlana, Katrine, Margrete Meldt forfall: Svetlana, Kai Referent: Nina I.Eslami Møte avsluttet: kl 21.15 Saksoversikt: 43/12 Konstituerende styremøte. 44/12

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo?

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo? Informasjon om internkontrollarbeidet på Rundvannet I Rundvannet borettslag ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle ansatte og beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet For 16.03.2009 Innhold 1. Bedriften.. 1 1.1 Mål.. 1 1.2 Delmål 1 1.3 Fakta om bedriften. 2 1.4 Opplæring 2 2. Generelle rutiner.. 4 2.1 Håndtering av feil og mangler.

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2013 Sist endret på ordinær generalforsamling 09.05.2017 1. Innledning Hensikten med husordensreglene

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Året med Vaktmester Andersen

Året med Vaktmester Andersen Året med Vaktmester Andersen Vaktmester Andersen er totalleverandør av eiendomstjenester. Hver uke utfører vi vaktmestertjenester i boligsameier, borettslag og næringsbygg over hele Oslo. Vi har dyktige

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS)

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet () I Brannfjellveien Brl ønsker vi å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell,

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

Eksempel på en HMS Håndbok.

Eksempel på en HMS Håndbok. Eksempel på en HMS Håndbok. Eksempel på en HMS Håndbok. HMS-håndbok Årnestoppen Boligsameie. Sist oppdatert November 2017 Innholdsfortegnelse HMS-håndbok 1 Sameiet... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Fakta om sameiet...

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

Generelle rutiner og presentasjon av bedriftens IK system

Generelle rutiner og presentasjon av bedriftens IK system [Integrator:Header] Generelle rutiner og presentasjon av bedriftens IK system Denne delen av internkontrollsystemet (generelle rutiner) kan utleveres til kunder eller andre som ønsker innsyn i bedriftens

Detaljer

Østre Ila 1ab nytt vann og avløpsanlegg

Østre Ila 1ab nytt vann og avløpsanlegg Trondheim kommune, Trondheim eiendom revidert 15.02.2012 7004 Trondheim SHA-plan for Østre Ila 1ab nytt vann og avløpsanlegg Planen er tilpasset små vedlikeholdsoppdrag Prosjektnavn Byggeplassadresse Nytt

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG 1.1 Enhver sameier plikter å utvise tilbørlig hensyn til sameiet som fellesskap og de enkelte øvrige sameiere ved all bruk av fellesareal og fellesanlegg.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer

SHA- plan for Breidablikk skole, ombygging Smia. Planen er tilpasset små vedlikeholdsoppdrag

SHA- plan for Breidablikk skole, ombygging Smia. Planen er tilpasset små vedlikeholdsoppdrag Trondheim kommune, Trondheim eiendom revidert 21.11.2012 7004 Trondheim SHA- plan for Breidablikk skole, ombygging Smia Planen er tilpasset små vedlikeholdsoppdrag Prosjektnavn Ombygging Smia Byggeplassadresse

Detaljer

Sameiet Blomsterenga Org.nr. 992 191 929

Sameiet Blomsterenga Org.nr. 992 191 929 Org.nr. 992 191 929 Styringssystem og Internkontroll Rev.: 2 Versjon: 13.01.2015 Side: 1 of 8 Side: 2 av 8 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 DRIFT AV BLOMSTERENGA... 3 2.1 STYRET... 3 2.2 SAMEIERMØTET... 4 2.3

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 405Vestliveien barnehage, ny ventilasjon Byggherre: Oppegård kommune Byggeplass: Vestliveien 2, 45 Oppegård Utarbeidet: 23. juni 205 Sist oppdatert: 23.juni 205 INNHOLDSFORTEGNELSE 0

Detaljer

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 03.09.2013 Konkurransegrunnlag Bjhel BH NPB Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H, OSLO Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Sameiet Etterstadkroken 5H Mandag 18. mars 2013 kl.

Detaljer

Velkommen til Skredbakka borettslag

Velkommen til Skredbakka borettslag Velkommen til Skredbakka borettslag Beboerinformasjon Sist oppdatert: 12.05. Side 1 of 16 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 VELKOMMEN... 4 2.1 Å bo i felleskap... 4 2.2 Borettslaget...

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

TRIVSELSREGLER FOR NØKLEVANN BORETTSLAG

TRIVSELSREGLER FOR NØKLEVANN BORETTSLAG 1 TRIVSELSREGLER FOR NØKLEVANN BORETTSLAG Revidert ved generalforsamlingen 1977, 1992, 1997, 2000, 2001, 2004, 2006, 2013 og 2015. Trivselsreglene er et tillegg til vedtektene for Nøklevann borettslag,

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

SHA PLAN. IKT-kontorer

SHA PLAN. IKT-kontorer Vedlegg 1. til PA - Bok Side 1 av 8 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA PLAN IKT-kontorer INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VEDLEGG NR. 1 SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ).... 1 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom.

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom. HUSORDENSREGLER FOR ASPERUD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling for Asperud borettslag 3. desember 2014. KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål (1) Husordensreglene skal blant

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 3.mai 2006, sist endret på generalforsamling 2. mai 2011 1. Formål med husordensreglene Hensikten med husordensreglene er å skape

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag

Husordensregler. for. Stovner borettslag Husordensregler for Stovner borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og ordinær generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) SUNDBRUA VINSTRA REPARASJON AV BRUPILARER Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formålet med planen 3 1.2 Orientering med prosjektet 3 1.3 Målsetning for SHA 3 1.4 Informasjon

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG 04.05.2010 1 Husordensreglenes formål (1) Husordensreglene skal legge til rette for korrekt bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer