- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall"

Transkript

1 HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Plikten til internkontroll ligger hos den som er ansvarlig for virksomheten. Hensikten med kravene i internkontrollforskriften er å fremme forbedringsarbeid innen områdene - arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet: - lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr - arbeidsmiljøloven - forurensningsloven - genteknologiloven - strålevernloven - brann- og eksplosjonsvernloven 1

2 Internkontrollforskriftens 5 stiller konkrete krav til innholdet i det systematiske HMSarbeidet og til hva som skal dokumenteres skriftlig: 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon 1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet må dokumenteres skriftlig 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt må dokumenteres skriftlig 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere må dokumenteres risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere skriftlig På risikoforholdene vegne av høgskoledirektøren fører Enhet for HMS tilsyn med hvordan kravene til det systematiske HMS-arbeidet følges opp i virksomheten gjennom en årlig HMS-revisjon. 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge må dokumenteres overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-,miljø- skriftlig og sikkerhets- lovgivningen 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt må dokumenteres skriftlig Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, 2 sertifikater o.l. skal inngå. Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne paragraf.

3 Fra HMS-revisjonen 2013: Oppsummering Revisjonen i 2013 viser at fakultetene og fellesadministrasjonen i liten grad er kjent med de krav arbeidsmiljøloven og interkontrollforskriften stiller når det gjelder et systematisk og dokumentert HMS-arbeid. Høgskolen må iverksette konkret opplæring av ledere når det gjelder ansvar og oppgaver innen HMS. Fakultetene ser fram til at HMS integreres i plan- og styringssløyfer. Forslag til HMS-revisjon 2014 HMS-teamet vil konsentrere seg om følgende områder ved HMS-revisjonen 2014: Dokumentasjon av enhetenes systematiske HMS-arbeidet i HMS-håndbokas dokumentasjonsdel. Avdeling for eiendoms rolle når det gjelder o forebyggende brannvern o elsikkerhet o eiendomsutvikling og forvaltning o tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse o ytre miljø Avdeling for HRs rolle når det gjelder o fellesrutiner på de HMS-områdene avdelingen har ansvar for o lederopplæring innen HMS o medarbeiderundersøkelse 3

4 Innhold Internkontroll HMS ved HiOA... 1 Planlegging... 4 Gjennomføring av revisjonen... 6 Revisjon i fakultetene... 6 Revisjon i fellesadministrasjonen... 6 Revisjonsteamets funn og vurderinger... 6 Enhetenes systematiske HMS-arbeid... 6 Virksomhetsovergripende HMS-oppgaver i fellesadministrasjonen... 7 Revisjonsteamets vurderinger... 7 Revisjonsteamets krav til enhetenes HMS-arbeid... 8 Pålegg... 8 Krav til utvikling av det systematiske HMS-arbeidet... 8 Enhetenes prioriteringer kommende år... 8 Oppsummering... 9 Forslag til HMS- revisjon

5 Planlegging HMS-revisjonen 2014 tar utgangspunkt anbefalingene fra HMS-revisjonen Hovedverneombud Erik Dahlgren har sammen med Enhet for HMS utgjort årets revisjonsteam. Revisjon ble planlagt gjennomført som en bred kartlegging. Dette for at fakultetene og avdelingene i fellesadministrasjonen skulle få oversikt over egen status i forhold myndighetskravene som stilles til det systematiske HMS-arbeidet, og for at Enhet for HMS skulle kunne gi en samlet fremstilling av status. Fakultetene og alle enhetene i fellesadministrasjonen fikk i desember 2013 en likelydende bestilling i forbindelse med revisjonen 2014: HMS-revisjonen 2014 nærmer seg. For fakultet /avdeling i fellesadministrasjonen (FA) skal det være revisjonsmøte.... De som skal være med på revisjonsmøtet får egen e-post om det fra fakultet/fa. Enhet for HMS vil i forkant av revisjonsmøtene gå gjennom enhetens HMSdokumentasjon. Vi ber derfor allerede nå om tilbakemelding på hvor og hvordan HMSdokumentasjon oppbevares, slik at vi enkelt kan finne den når vi skal forberede revisjonen. For 2014 gjelder dette følgende forhold: - aktuelt regelverk spesielt for fakultet og/eller underliggende enhet(er) - kartlegginger av fysisk arbeidsmiljø, inkludert tiltaksplaner - kartlegginger av psykososialt arbeidsmiljø, inkludert tiltaksplaner - gjennomførte risikovurderinger av det fysiske, psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet - risikovurderinger og tilretteleggingstiltak for gravide og eventuelle andre med spesielle behov når det gjelder arbeid i laboratorier/verksteder - mål og handlingsplaner for fakultetets HMS-arbeid - delegerte HMS-oppgaver - opplæring av tilsatte og studenter (lab/verksted) - opplæring av nytilsatte - oppfølging og lukking av avvik - oppfølging av sykemeldte - bestilling av arbeidsplassvurderinger og anskaffe nødvendig kontortekniske hjelpemidler - eget HMS-arbeid Krav til HMS-dokumentasjon er hjemlet i internkontrollforskriften 5, og i HiOAs HMShåndbok med retningslinjer. Alle punktene er ikke like relevant for alle, men alle får den samme lista. Spørsmål som ikke er aktuelle for egen enhet besvares med «Ikke relevant». Det er ikke noe krav at all dokumentasjon skal oppbevares sentralt i fakultetet/fa. Fakultetet/FA må derfor sørge for å samle inn informasjon fra lokale enheter der det er relevant. Enhet for HMS ønsker en samlet tilbakemelding fra fakultet/fa. 5 Oversikt over hvor HMS-dokumentasjon lagres sender Enhet for HMS v/ innen 20. mars 2014.

6 Fakultetene ble samtidig varslet om oppfølging av funn fra 2013 og andre fakultets-/ avdelingsspesifikke forhold. Felles for fakultetene var også spørsmål rundt nettinformasjon om HMS og erfaringer så langt med organisering og drift av de lokale arbeidsmiljøutvalgene (LAMU.) Avdelingene i fellesadministrasjonen ble i tillegg varslet om at revisjonsteamet ville innhente informasjon om arbeidet på den enkelte avdelings virksomhetsovergripende ansvarsområder innen HMS. Gjennomføring av revisjonen Revisjonsarbeidet ble gjennomført i april og mai 2014 med unntak av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) hvor revisjonen måtte utgå pga sykdom. Revisjon i fakultetene Revisjonen ble gjennomført fakultetsvis. Revisjonsteamet hadde forberedende møter med HMS-koordinater og gjennomførte aktuelle befaringer. På bakgrunn av innsendte dokumentoversikter, informasjon fra HMS-koordinator og erfaringer på befaringen ble det utarbeidet et utkast til revisjonsrapport til drøfting i revisjonsmøtet. I revisjonsmøtene møtte dekan, fakultetsdirektør, seksjonssjef HR, HMS-koordinator(er). I varierende grad har verneombud, instituttledere, studieledere og HR-rådgivere deltatt. Rapporter for det enkelte fakultet, med omforente prioriterte områder for kommende år er underskrevet av dekan og HMS-leder. Revisjon i fellesadministrasjonen Det ble ikke gjennomført HMS-revisjon i fellesadministrasjonen i 2013, blant annet på grunn av manglende HMS-opplæring av nye ledere. Da Enhet for HMS sendte ut bestilling i desember 2013 til revisjonen 2014 var det avdelinger som ikke besvarte bestillingen på tross av påminnelser. Revisjonen ble gjennomført avdelingsvis for de avdelinger som hadde besvart bestillingen. Revisjonsteamets funn og vurderinger Enhetenes systematiske HMS-arbeid Hovedfunn De fleste av funnene i forhold til den generelle «bestillingen» var sammenfallende med fjorårets funn. De viktigste er: - Skriftlige oversikter over hvem som er delegert hvilke oppgaver mangler de fleste steder. - Kartlegginger gjennomføres stort sett, men oppfølgingen varierer - Flere har utviklet årlige mål som del av tiltaksplan etter karlegginger - Risikovurderinger gjennomføres i liten grad - Opplæring av nytilsatte er tilfeldig og varierende 6

7 - Oppfølging av sykemeldte og bestilling av arbeidsplassvurderinger fungerer. Annen tilrettelegging er mer tilfeldig - Avvik meldes i for liten grad Andre funn Enheter som oppbevarer og bruker kjemiske stoffer som kan være kreftfremkallende eller arvestoffskadelige har ikke registrert arbeidstakere som kan ha blitt eksponert, slik lovverket krever. Flere enheter som har laboratorier og verksteder mangler - Rutiner for innkjøp av farlige stoffer - Rutiner knyttet til drift av stoffkartoteket - Rutiner for opplæring og bruk av farlige maskiner - Skriftlig oversikt over oppgavefordeling mhp ivaretakelse av sikkerheten - Samordning av ansvar og oppgaver med Avdeling for eiendom gjelder vedlikehold og service på spesialventilasjon, gassanlegg og gassdetektorer - Samordning der flere enheter eller eksterne er brukere av de samme arealene. Ledere er i liten grad kjent med sitt ansvar på HMS-området. Virksomhetsovergripende HMS-oppgaver i fellesadministrasjonen Det er særlig tre av avdelingene i fellesadministrasjonen som har virksomhetsovergripende ansvar i tillegg til sitt eget interne HMS-arbeid. Det gjelder i særlig grad avdelingene eiendom og HR. Avdeling STU har en rolle når det gjelder studenter og HMS. Avdelingene HR og Eiendom har lagt ned et godt arbeid i forbindelse med revisjonen og har godt grep om sine ansvarsområder og utfordringer selv om det fortsatt er mangler når det gjelder avklaringer og arbeidsfordeling sentralt/lokalt. Revisjonsteamets vurderinger Enhetenes systematiske HMS-arbeid er fortsatt svakt og lederforankringen er for dårlig. Det gjelder også høgskolens øverste ledelse, noe den manglede oppfølgingen av HMSrevisjonen i noen av fellesadministrasjonens avdelinger gjenspeiler. Noen av avdelingene i fellesadministrasjonen har et lite bevisst forhold til sine HMSoppgaver. Revisjonsteamet vurderer det som nødvendig at Enhet for HMS prioriterer å bistå disse avdelingene i utvikling av HMS-arbeidet. Det er ingen krav om rapportering på HMS-området, så det ligger ingen forpliktelser i å følge opp de prioriteringer man blir enige om i forbindelse med HMS-revisjonen. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i enheter med kjemiske stoffer og farlige maskiner er prisgitt at tilsatte tar ansvar. Det er bra og det er viktig, men det er i lengden ikke tilstrekkelig for utvikling av et systematisk og godt forebyggende arbeid. Det elektroniske stoffkartoteket blir i for liten grad brukt av tilsatte og studenter, og ansvar og oppgaver 7

8 knyttet til service og vedlikehold av spesialventilasjon, gassanlegg og andre faste installasjoner er mangelfullt. Høgskolen endres stadig; det være seg flyttinger, omorganiseringer og omstillinger av ulik art. Ledere etterlyser tydeliggjøring av hvilke oppgaver som er et linjeansvar og hvilke som tillegges utførende enhet (ofte Avdeling for eiendom), dessuten hvordan og innenfor hvilke rammer tilsatte skal medvirke. Konsekvenser for tilsattes arbeidsmiljøforhold skal vurderes når endringer planlegges. I den grad slike vurderinger gjøres, er de ikke synliggjort i planene. Høgskolen mangler en generell mal for alt planleggingsarbeid som tydeliggjør ansvar og roller og som sikrer risikovurdering av endringer og av arbeidsforhold under endringsprosesser. Revisjonsteamets krav til enhetenes HMS-arbeid Pålegg To fakulteter har fått pålegg om oppdatering av stoffkartotek og registrering av arbeidstakere og studenter som har arbeidet med kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer. Kjemisk helsefare må være et prioritert område i de enhetene som har og bruker helsefarlige stoffer. Krav til utvikling av det systematiske HMS-arbeidet Alle enheter har fått en oversikt over hva som forventes av et systematisk HMS-arbeid og hva de vil bli revidert på i de kommende årene. Foruten generelle krav til videreutvikling av det systematiske HMS-arbeidet etter prinsippet om kontinuerlig forbedring, er noen punkter fremhevet spesielt; - HMS-årshjul - Arbeidsmiljøkartlegginger - Risikovurdering av arbeidsforhold i endringsprosesser - Lederopplæring - Samordning og avklaringer sentralt/lokalt Enhetenes prioriteringer kommende år Felles for alle Revisjonsteamet har sammen med enhetene blitt enige om hva som skal prioriteres kommende år - Skriftliggjøring av delegerte HMS-oppgaver - Gjennomgang og tydeliggjøring av rutiner i laboratorier og verksteder - Risikovurdering i endringsprosesser Fellesadministrasjonens virksomhetsovergripende områder - Arbeid med avklaringer av roller og ansvar når det gjelder informasjon til studenter om HMS 8

9 - Lederopplæring HMS og HMS-opplæring av nytilsatte - Avklaring av roller og utvikling av rutiner på virksomhetsovergripende områder Oppsummering Årets HMS-revisjon har vist at høgskolen kun et stykke på vei har et systematisk HMSarbeid, og at avdelingene i fellesadministrasjonen i mindre grad enn fakultetene forholder seg til de kravene som ligger til et systematisk HMS-arbeid. Høgskolen mangler systematisk vurdering av arbeidsforhold i endringsprosesser Enheter som har laboratorier og verksteder mangler fortsatt en del nødvendige sikkerhetsrutiner, særlig på kjemikalieområdet. Fellesadministrasjonens avdelinger med virksomhetsovergripende HMS-oppgaver må jobbe videre med rutiner og informasjon dessuten rollefordeling sentralt/lokalt der det er nødvendig. Forslag til HMS- revisjon 2015 Fakulteter og avdelinger i fellesadministrasjonen følges opp på sine prioriterte områder. Alle enheter kontrolleres for status i det systematiske HMS-arbeidet i tråd med internkontrollforskriftens krav. HiOA, august 2014 Wilfred Mørch HMS-leder 9

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5237 IBA004 Dato: 10.03.2015 Sak M 13/15 SAK M 13/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2014 Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold 2 0 1 1 REVISJONSRAPPORT 103 / F - 14 Dato: 09. 09. 2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

B-håndbok for avdeling LUNA

B-håndbok for avdeling LUNA B-håndbok for avdeling LUNA 1 Innledning... 3 2 Mål for helse, miljø og sikkerhet ved... 3 3 Forkortelser og definisjoner... 4 4 Organisering, ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet... 5 4.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN

Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN Internrevisjonsrapport Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN Innholdsfortegnelse 1. Rapportinformasjon... 3 2. Bakgrunn, målsetting

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Svein Takle: Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Sammendrag: Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille

Detaljer

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Januar 2011 Læringsmiljøutvalget oppnevnte høsten 2004 en arbeidsgruppe som utarbeidet

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer