7. Virkemidler i HMS-arbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7. Virkemidler i HMS-arbeidet"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse HMS-håndbok Dato: Godkjent av: Eirin Fjeld Melund fungerende direktør Virkemidler i HMS-arbeidet Revisjon nr. Kapittel 7 Dokument 1 Side 1 av 5 7. Virkemidler i HMS-arbeidet HMS-plan Vernerunder Avviksregistrering risikovurdering Handlingsplan Oppfølging Avviksbehandling i daglig HMS-arbeid... 4 Vedlegg; Kopieringsgrunnlag Forundersøkelse til vernerunde Lokaler, maskiner, utstyr Fysisk miljø Kjemisk miljø Brann/ulykke Beskrivelse, risikovurdering Handlingsplan, tiltaksliste Virkemidler i HMS-arbeidet 7.1 HMS-plan Årsplan AKTIVITETER JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES HMS-møter på X enhetene (1 per år) Felles X personalseminar Hvert 2. år Vernerunder X X X (1 gang per år) Brannøvelser (2 ganger per år) X X I tillegg til generell behandling av HMS på personalmøter, skal AMU ta initiativ til å avholde temamøter / kurs for alle ansatte. Eksempler på slike temaer kan være ergonomi, førstehjelp, bruk av helseskadelige stoffer etc.

2 7.2 Vernerunder HMS-håndbok Dato: Godkjent av: Eirin Fjeld Melund fungerende direktør Virkemidler i HMS-arbeidet Revisjon nr. Kapittel 7 Dokument 1 Side 2 av 5 Den systematiske kartleggingen av arbeidsmiljøet skal utføres etter et fastlagt opplegg. Innenfor hvert verneområde skal det gås en vernerunde i året for å få oversikt over det fysiske miljøet. Runden foretas i høstsemesteret. Hovedverneombud har ansvar for og må ta initiativ til at vernerunder blir foretatt i henhold til det fastsatte opplegget. Med på runden er: Verneombud for det aktuelle området Enhetsleder Hovedverneombud deltar på vernerunden ved behov eller hvis verneombud og /eller enhetsleder ber om det. Det tilrås at enhetsleder på forhånd sender ut et spørreskjema (se vedlegg 1) for å kartlegge hva arbeidstakerne innenfor verneområdet ønsker å ta opp i forbindelse med vernerunden. Spørreskjemaene vil være en viktig del av grunnlaget for å avgjøre hva som bør prioriteres, men kan ikke være bindende i så måte. Alle arbeidstakerne innenfor verneområdet skal informeres før vernerunden. Tidspunkt for vernerunden skal gjøres kjent på arbeidsplassen på forhånd, og det bør legges til rette slik at kontorbesøk tilpasses den enkeltes arbeidssituasjon. Vernerunden kan bestå av tre faser: 1. Formøte Hovedverneombud innkaller verneombud og enhetsledere til et forberedende møte for å planlegge påfølgende vernerunde. På møtet skal følgende punkter gjennomgås: Dokumentasjon fra forrige vernerunde, evaluering av handlingsplan. Status på arbeidsplassen, gjennomgang av innkomne spørreskjemaer. Aktuelle sjekklister, prioriterte kontrollområder. 2. Vernerunden Vernerunden gjennomføres av verneombud og enhetsleder. Vernerunden er en inspeksjons- og kartleggingsrunde. Den bør være saks- og tiltaksorientert, men skal også fange opp arbeidsmiljøproblemer av alle slag. Det tilrås at arbeidsmiljøet kartlegges ved å benytte sjekklistene som er vedlagt som kopieringsgrunnlag i HMS-håndboka (se vedlegg 1). Sjekklistene er inndelt i følgende hovedområder: 1. Fysisk miljø: Ergonomi, klima, lokaliteter mm. 2. Lokaler forøvrig: Maskiner, utstyr, større innretninger, laboratorier, verksted, basseng mm. 3. Kjemisk miljø: Forurensning, avfallsbehandling, farlige stoffer og produkter mm. 4. Brann/ulykke: Beredskap, øvelser, rømningsveier, førstehjelp, krisehjelp mm. 3. Ettermøte Enhetsleder og verneombud systematiserer dokumentasjonen fra vernerunden, og setter opp avviksregistrering og handlingsplan.

3 HMS-håndbok Dato: Godkjent av: Eirin Fjeld Melund fungerende direktør Virkemidler i HMS-arbeidet Revisjon nr. Kapittel 7 Dokument 1 Side 3 av 5 Som vedlegg til håndboka finnes kopieringsgrunnlag for skjema som kan benyttes til avviksregistrering og handlingsplan (se vedlegg 2). 7.3 Avviksregistrering risikovurdering Med avvik menes registrerte forhold innenfor virksomheten som er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, eller som det av hensyn til arbeidsmiljøet i sin helhet er nødvendig å gjøre noe med. Avviksregistreringen foretas på bakgrunn av dokumentasjon fra vernerunden. Sammen med avviksregistreringen bør det foretas en risikoanalyse som danner grunnlag for prioriteringen av de forebyggende tiltak i handlingsplanen. Risikoanalysen skjer ut fra følgende faktorer: Risikoidentifisering: Hva slags skade kan skje? Hva/hvem kan skades? Risikovurdering: Hvor stor kan skaden bli? Hvor ofte kan skaden skje? Risiko defineres som et produkt av frekvens og konsekvens. Konsekvens kan graderes fra 1-5, hvor 1 tilsvarer den minst omfattende skade som knapt merkes, mens 5 tilsvarer katastrofen. Frekvens graderes på samme måte, hvor 1 tilsvarer det som forekommer uhyre sjeldent mens 5 tilsvarer det som skjer ofte. 7.4 Handlingsplan Handlingsplanen skal angi konkrete tiltak og hvem som skal ha ansvaret for gjennomføringen. Tiltakene skal prioriteres. Det er viktig å sette realistiske tidsfrister for gjennomføring av de tiltak man er enige om. Alle tiltak som medfører økonomiske kostnader må godkjennes av budsjettansvarlig. Finnes det ikke disponible midler, skal budsjettansvarlig legge problemet fram for nærmeste overordnet. Inntil nødvendige midler stilles til disposisjon har overordnet myndighet ansvar for gjennomføringen av tiltaket. Dreier det seg om viktige skadeforbyggende tiltak som har med liv og helse å gjøre, kan man likevel ikke unnlate å gjennomføre disse fordi om det ikke foreligger budsjettmessig dekning. De nødvendige midler må da skaffes til veie ved omprioritering innenfor budsjettrammen eller ved tilleggsbevilgninger. 7.5 Oppfølging Ansvar for oppfølging ligger hos enhetsleder, men verneombud skal være behjelpelig og bidra til at oppfølgingen blir gjort. All dokumentasjon fra vernerunden samles i høgskolens offisielle HMS-perm som oppbevares i arkivet. Resultatet av vernerunden og andre tiltak for kartlegging sammenfattes til en rapport innen 31. desember. Rapporten arkiveres i HMS-permen. Kopi av rapporten sendes til: Arbeidsmiljøutvalget

4 HMS-håndbok Dato: Godkjent av: Eirin Fjeld Melund fungerende direktør Virkemidler i HMS-arbeidet Revisjon nr. Kapittel 7 Dokument 1 Side 4 av 5 Verneombud for det aktuelle verneområde På grunnlag av rapporten lages handlingsplan på hver enhet med prioriterte tiltak for arbeidsmiljøet. Kopi sendes AMU senest 20. februar hvert år. Tiltakene i handlingsplanen innarbeides i enhetenes budsjettforslag. Når neste vernerunde planlegges, skal alltid dokumentasjonen fra foregående vernerunde gjennomgås og handlingsplanen evalueres. Dokumentasjonen skal til enhver tid være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene. 7.6 Avviksbehandling i daglig HMS-arbeid (se også punkt 2.6) HMS-problemer som registreres i det daglige bør tas opp og søkes løst på det nivå hvor problemet er registrert. Dersom dette ikke fører fram, tas saken opp tjenestevei. Tjenestevei i spørsmål om helse, miljø og sikkerhet vil være: Problemet oppstår: Saken prøves løst i samarbeid med nærmeste overordnet Løses ikke Arbeidstaker kontakter verneombudet. Saken prøves løst i samarbeid med nærmeste overordnet. Løses ikke Verneombudet kontakter hovedverneombudet. Saken tas opp i Arbeidsmiljøutvalget. Løses ikke Hovedverneombudet tar saken opp med Arbeidstilsynet. Løses ikke Saken sendes til Arbeidsdirektoratet. s a k e n l ø s e s

5 HMS-håndbok Dato: Godkjent av: Eirin Fjeld Melund fungerende direktør Virkemidler i HMS-arbeidet Revisjon nr. Kapittel 7 Dokument 1 Side 5 av 5 Vedlegg; Kopieringsgrunnlag 1. Forundersøkelse til vernerunde 2. Lokaler, maskiner, utstyr 3. Fysisk miljø 4. Kjemisk miljø 5. Brann/ulykke 6. Beskrivelse, risikovurdering 7. Handlingsplan, tiltaksliste

6 HMS-HÅNDBOK SPØRRESKJEMA FORUNDERSØKELSE TIL VERNERUNDE Område Kort problembeskrivelse (stikkord) Evt forslag til løsning/tiltak (stikkord) Temperatur Trekk Luftkvalitet Lukt Fuktighet Belysning Sollys Lyd Støy Ergonomi Tilpasning av arbeidsplass Renhold Ryddighet Lokaler generelt Maskiner Større utstyr Verksteder Laboratorier Basseng Avfallsbehandling Farlige stoffer/ produkter Brannberedskap Førstehjelp Annet Bruk gjerne baksiden av arket (eller kopier flere ark) til utfyllende opplysninger... Dato og underskrift

7 HMS-HÅNDBOK LOKALER, MASKINER, UTSTYR MM SJEKKLISTE Enhet... Verneområde... HMS-ansvarlig....Verneombud... Sjekkliste nr...ved vernerunde (dato)...forrige vernerunde... (Anmerk hvis det er områder som skal prioriteres spesielt ved denne vernerunden) Områder som skal kontrolleres Sjekkpunkter 1. Lokaler a) Generell plass: b) Plass til lagring, utstyr: c) Utforming: d) Korridorer, trapper, dører: e) Toaletter: f) Garderobeforhold: g) Spiserom: 2. Verksteder, laboratorier a) Sikring av maskiner: b) Vedlikehold maskiner: c) Verneutstyr: d) Førstehjelpsutstyr: e) Sikkerhetsrutiner: 3. Treningsavdeling, sykepl. a) Generell plass b) Plass til lagring, utstyr c) Vedlikehold av utstyr d) Avfallshandtering e) Hygieniske forhold 4. Større innretninger a) Elektrisk anlegg: b) VVS-installasjoner: c) Varmeanlegg: d) Heiser: e) Vedlikehold/service: 6. Andre sjekkpunkter a) b) c)

8 HMS-HÅNDBOK FYSISK MILJØ SJEKKLISTE Enhet...Verneområde... HMS-ansvarlig...Verneombud... Sjekkliste nr...ved vernerunde (dato)...forrige vernerunde... (Anmerk hvis det er områder som skal prioriteres spesielt ved denne vernerunden) Områder som skal kontrolleres Sjekkpunkter 1. Inneklima a) Temperatur: b) Trekk: c) Luftfuktighet: d) Luftkvalitet: e) Ventilasjon: f) Støv: g) Soloppvarming: 2. Belysning a) Allmennbelysning: b) Plassbelysning: c) Blending: d) Utsyn/innsyn: 3. Lyd a) Støy: b) Akustikk: c) Vibrasjoner: 4. Ergonomi a) Belastning: b) Ensformighet: c) Fysisk tilpasning: 5. Arbeidsplassen generelt a) Rengjøring: b) Ryddighet: c) Plassbehov: d) Farger, gardiner: 6. Andre sjekkpunkter a) b) c)

9 HMS-HÅNDBOK KJEMISK MILJØ SJEKKLISTE Enhet...Verneområde... HMS-ansvarlig...Verneombud... Sjekkliste nr...vedvernerunde (dato)... Forrige vernerunde... (Anmerk hvis det er områder som skal prioriteres spesielt ved denne vernerunden) Områder som skal kontrolleres Sjekkpunkter 1. Avfallsbehandling a) Retur papir: b) Avfallsbeholdere: c) Søppelcontainer: d) Farlig avfall - håndtering: e) Farlig avfall - lagring: f) Merking, advarsler: 2. Forurensning ytre miljø a) Luftforurensning: b) Vannforurensning: c) Forurensning av grunnen: 3. Stråling a) Strålefare: b) Beskyttelse: c) Merking: 4. Farlige stoffer/produkter a) Oppbevaring: b) Innånding: c) Direktekontakt: d) Produktdatablad: e) Merking, advarsler: f) Sikkerhetsrutiner v/bruk: 5. Verneutstyr, førstehjelp a) Finnes nødvendig utstyr: b) Plassering, merking: c) Opplæring: 6. Andre sjekkpunkter a) b) c)

10 HMS-HÅNDBOK BRANN/ULYKKE SJEKKLISTE Enhet...Verneområde... HMS-ansvarlig...Verneombud... Sjekkliste nr...ved vernerunde (dato)...forrige vernerunde... (Anmerk hvis det er områder som skal prioriteres spesielt ved denne vernerunden) Sjekkpunkter 1. Beredskap a) Branninstruks: Områder som skal kontrolleres b) Brannøvelser: c) Varslingsanlegg: d) Slukkeutstyr: e) Utsyrskontroll: f) Merking, advarsler: g) Brannvern, branndører: 2. Rømningsveier a) Merking: b) Tilgjengelighet: c) Funksjon: 3. Brannfarlige stoffer a) Oppbevaring: b) Produktdatablad: c) Sikkerhetsrutiner v/bruk: d) Merking, advarsler: 4. Eksplosjonsfarlige stoffer a) Oppbevaring: b) Produktdatablad: c) Sikkerhetsrutiner v/bruk: d) Merking, advarsler: 5. Verneutstyr, førstehjelp a) Finnes nødvendig utstyr: b) Plassering, merking: c) Opplæring: 6. Andre sjekkpunkter a) b) c)

11 HMS-HÅNDBOK BESKRIVELSE RISIKOVURDERING AVVIKSREGISTRERING AVVIKSREGISTRERING OG RISIKOVURDERING ETTER HMS-RUNDE Enhet:...Verneområde:... Sannsynlighet og konsekvens graderes fra 1 til 5, se side 4.3 om risikovurdering. REFERANSE Sjekkliste nr/dato Område nr Sjekk - punkt nr Registrert avvik, ev. henvisn. til lov, forskrift, vedtak BESKRIVELSE Hvilke skader kan oppstå (fysiske/psykiske/personer/materiell) RISIKO- VURDERING Sannsynlighet Konsekvens

12 HMS- HÅNDBOK HANDLINGSPLAN TILTAKSLISTE AVVIKSREGISTRERING HANDLINGSPLAN - PRIORITERING AV TILTAK - JF RISIKOVURDERING Enhet:...Verneområde:... Prioriteringen går fram av tidsfristen for gjennomføring av tiltak. REFERANSE TILTAK Sjekkliste nr/dato Område nr Sjekk - punkt nr Hvilke tiltak som må iverksettes Tidsfrist for gjennomføring Finansiering av tiltaket Ansvarlig

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA Ved regelmessig oppdatering og jevnlig bruk, fyller systemet kravene til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og avløserlagets kvalitetssystem.

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: TILSYN - ALTA BRANNVESEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER Den lille IK-hjelperen - Barnehager Miljørettet helsevern Tromsø kommune INNHOLDSFORTEGNELSE HELSE, MILJØ OG SIKKERHET.side 3 INTERNKONTROLL.side

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer