Saksnr: Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN"

Transkript

1 Saksnr: Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010

2 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver skal drive et målrettet, systematisk, dokumentert og etterprøvbart HMS-arbeid. HMS-systemet skal være et styringssystem som skal sikre at mål og krav i lover, forskifter og interne retningslinjer ivaretas. Hjemmesykepleien har sine egne spesielle HMS-utfordringer. HMS-systemet må tilpasses de lokale forhold med egne interne beskrivelser, rutiner, regler og retningslinjer som tilhører dette tjenesteområdet. HMS-ledelse HMS-ledelse er endringsledelse der helse, miljø og sikkerhet skal forbedres i henhold til gitte utviklings- og forbedringsmål. Vellykket HMS-ledelse betinger: - God og synlig ledelse - HMS-arbeid inngår i den daglige driften - God HMS-kompetanse - Klare mål for HMS-arbeid - Klare ansvarsforhold og god oppfølging - Informasjon og kommunikasjon - Samarbeid og medvirkning på alle plan - Utvikling av og motivering for en god HMS-kultur - Gode verktøy og retningslinjer HMS-styring HMS-styring omfatter alle systematiske tiltak som iverksettes for å nå et ønsket helse-, miljøog sikkerhetsnivå i hjemmesykepleien. Gjennom styringen av HMS-innsatsen arbeides det systematisk for å redusere fysiske og psykiske belastninger, uhelse, sykefravær, skader, turnover og øke medarbeidertilfredsheten, samtidig som tjenestekvaliteten heves. Forbedringen av HMS-forholdene ivaretas dels ved fortløpende håndtering av HMSproblemer i det daglige arbeidet, og dels gjennom spesielle HMS-oppgaver som arbeidsmiljøkartlegginger og handlingsplaner. Kartlegginger og handlingsplaner er virkemidler i en planmessig og kontinuerlig forbedringsprosess for å heve HMS-standarden. Hovedansvaret for HMS-styringen ligger hos linjeledelsen. Det betyr at HMS-styringen i stor grad er basert på delegasjonsprinsippet i form av oppgaver og plikter knyttet til resultatenhetsledere og gruppeledere i hjemmesykepleien. Hver sonegruppe i hjemmesykepleien har det fulle utøvende ansvaret for sine HMS- aktiviteter. Den årlige arbeidsmiljøvurderingen (det store perspektivet) For å ivareta arbeidsmiljøet og et systematisk, forebyggende HMS- arbeid skal det årlig foretas en vurdering av arbeidsmiljøet i alle hjemmesykepleiesoner. Gjennom kartleggingen av de generelle arbeidsmiljøforholdene i sonene gir en slik gjennomgang oversikt over HMSforholdene. Kartleggingen avdekkes aktuelle utviklingsområder som det skal utarbeides tiltak i forhold til. Tiltakene settes opp i en handlingsplan, basert på en risikovurdering av hvilke områder det er viktigst å prioritere.

3 Ansvarsdeling og gjennomføring av den årlige arbeidsmiljøvurderingen Dette er den kartlegging og vurdering som gruppeledere og verneombudet skal gjennomføre. Valg av tidspunkt og metoder/verktøy som brukes i kartleggings- og planarbeidet, kan koordineres av soneleder i samarbeid med Arbeidsmiljøgruppen slik at det hvert år blir en samordnet og enhetlig prosess. Den bør helst gjøres tidlig på vårparten for å holdes atskilt fra medarbeidertilfredsundersøkelsen som foreta på høstparten. Tiltak på handlingsplanen for medarbeidertilfredshet kan det også evalueres gjennomføringen av. Gruppeledere er ansvarlig for å iverksette arbeidsmiljøvurderingen og den lokale tilpasningen til egen enhet i tråd med det overordnede bestemte opplegget. HMS- kartlegging Aml 3 1 (2): Systematisk helse-,miljø og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen HMS- kartlegging er en av de beste metodene for å kunne oppfylle kravet om en systematisk gjennomføring av tiltak. Kartleggingen kan skje ved bruk av metoder/verktøy som er spesielt utformet for hjemmesykepleien for å få til en god prosess. Gjennom kartleggingene avdekkes risikoforhold slik at man ved tiltak kan forbedre HMS-forholdene på arbeidsplassen. Det vises til Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten - En veileder. Kartleggingsverktøy Bruk av forskjellige verktøy skal stimulere hele utviklingsprosessen fra den første identifiseringen av et problem og frem til løsningen av det. Verktøy som kan brukes er: Metodebeskrivelse, vedlegg 1 Sjekkliste til personalgruppens forberedelse for arbeidsmiljøsamtalen, vedlegg 2 Kartlegging av de positive tingene i arbeidsmiljøet, vedlegg 3 Kartlegging av problemer og forbedringsområder, vedlegg 4 Forslag til løsninger, prioriteringer og handlingsplan, vedlegg 5 Avtaler om regelmessig kontroll av arbeidsmiljøet, vedlegg 6 Kartlegginger og vurderingen skal omfatte alt fra konkrete fysiske faktorer og forhold som har med organisering, informasjon, kommunikasjon, samarbeid og psykososiale faktorer. Resultatet av vurderingen skal dokumenteres skriftlig og oppbevares i enhetene. Handlingsplan for arbeidsmiljøet Hver sone skal systematisere resultatene fra arbeidsmiljøvurderingen i form av handlingsplan for arbeidsmiljøet som rulleres hvert år. Handlingsplanen for arbeidsmiljøet er en lokal praktisk saks- og tiltaksliste for gjennomføring av arbeidsmiljøtiltak på arbeidsplassen. Utforming av handlingsplan Handlingsplanen er utformet som en problem- og tiltaksliste i kortfattet form som beskriver den type tiltak som planlegges iverksatt. Gjennomføring av tiltakene kan føre til at hver enkelt sak må dokumenteres i en mer detaljert grad. Arbeidet må være dokumentert skriftlig med følgende elementer: Kartlegging av arbeidsmiljøet

4 Vurdering av årsakene til problemene og utfordringene Prioritering av tiltak i handlingsplanen - hvordan og når skal problemene og utfordringer løses, og av hvem Gjennomføring av tiltak for å bedre arbeidsmiljøet Vurdering av om tiltakene har den ønskede effekt Risikovurdering ved prioritering av tiltak Med risiko menes muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Det kan dreie seg om samarbeidsproblemer, tidspress, ubekvemme stillinger, sykdom og skader. Risikovurdering er en metode for å finne ut hvor vi mest målrettet skal iverksette tiltak på områder der vi er utsatt for risiko. Forholdene med størst risiko må prioriteres høyest når tiltak planlegges og føres opp i handlingsplanen. Risikovurderingen gjøres ut i fra: Alvorlighetsgrad / konsekvenser Sannsynlighet Hyppighet Hvor mange som berøres Flest mulige saker bør prioriteres, avgjøres og løses av sonegruppene og enhetene selv. Under prioriteringen bør det skilles mellom tiltak som haster og tiltak som kan gjennomføres over lengre tid. Saker som ikke kan løses på det laveste nivå, skal formidles til soneleder. Ansvar og behandling av handlingsplan Gruppelederne er ansvarlig for utarbeidelse og rullering av handlingsplanen. Gruppeleder bruker personalmøter og verneombudet som medhjelpere i utformingen av handlingsplanen. På den måten ivaretas bred medvirkning i planarbeidet. Møtene bør munne ut i en felles sammenfatning av tiltak slik at alle blir forpliktet på løsningene. Handlingsplanene behandles av Arbeidsmiljøgruppen. Planene skal gjennomgås regelmessig av leder og verneombud og Arbeidsmiljøgruppen for å sikre at det er ønsket fremdrift og besluttede tiltak blir gjennomført. Hjemmesykepleiesonenes årlige handlingsplan Soneleder skal hvert år utarbeide en handlingsplan for HMS som rulleres hvert år med bakgrunn i det årlige kartleggings- og tiltaksarbeidet i sonegruppene. Handlingsplanen er å betrakte som et styringsdokument for gjennomføring av resultatenhetens HMS-strategi, dvs. prioriterte tiltak og satsningsområder på HMS-feltet. Handlingsplanen legges frem for Arbeidsmiljøgruppen til behandling som gjør en rådgivende uttalelse før soneleder beslutter å sette den i verk. Demokratisk dialog og bred medvirkning i forbedringsprosessen Arbeidstakerne involveres og medvirker i hele prosessen, jf. Aml 2-3 første ledd: (1) Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse,-miljø-og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verneog miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

5 De arbeidsformer som praktiseres i forbedringsprosessen krever aktiv medvirkning og engasjement fra alle ansatte. Soneledelsen har ansvar for å ta initiativ, motivere og legge forholdene til rette, mens arbeidstakerne på sin side har både rett og plikt til å medvirke. AML stiller krav om at alle har og må ta et ansvar for å medvirke til bedre arbeidsmiljøforhold på egen arbeidsplass. Det gjelder for kartlegging av arbeidsmiljøforholdene og så langt som mulig skal også ansvaret for å løse problemene være forankret lokalt. Aml trekker opp en strategi for arbeidsmiljøforbedring som innebærer at det lokale nivå blir den viktigste arena for egenaktivitet og utvikling av løsninger og tiltak. Denne strategien er innrettet mot læring og utvikling på grunnlag av erfaringer. Det er de som deltar i førstelinjen i tjenesten som "best vet hvor skoen trykker". Kunnskapene om de fleste konkrete arbeidsmiljøproblemer og muligheter for utvikling av arbeidsmiljøet sitter derfor "nede" i organisasjonen. Arbeidstakerne sitter inne med store ressurser som skal utnyttes. Henvisning: Aml 3-1 Krav til systematisk helse-,miljø- og sikkerhetsarbeid Forskrift om systematisk helse-,miljø-og sikekrhetsarbeid (Internkontrollforskriften) AT 326: Arbeidsgivers plikter AT 472: Systematisk verne- og miljøarbeid. Kartlegging og handlingsplan Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten - En veileder Vedlegg Hjelpeskjema til bruk ved kartlegging og handlingsplan for arbeidsmiljøet, vedlegg 1-6 fra Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten- En veileder.

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg 1av 15 VÅR DATO DERES DATO DERES REFERANSE Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør Postboks 9006 Grønland 0133 OSLO VÅR SAKSBEHANDLER Helén Bergsvik tlf 23 08 05 18 Tilsynsrapport - Varsel om pålegg

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT Innhold Hensikt med HMS-arbeid Hva lovverket krever HMS-arbeidet ved UiT Målsetting for HMS-arbeidet ved UiT Om plassering av ansvar Vernetjenesten Bedriftshelstjenesten

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet 2013-2015

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet 2013-2015 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2013-2015 For fakultetsadministrasjonen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Innhold Fakultetsadministrasjonen spiller en nøkkelrolle

Detaljer

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten HMS-kultur i politi- lensmannsetaten Politidirektoratet 2007 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1.utgave, Oslo 2007 POD Publikasjon nr. 09/2007 ISBN 978-82.92524-54-1 HMS-kultur

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Omstillingsprosjektet 2010-2012 Godkjent dato:..... Prosjektgruppa v/rådmann.. Styringsgruppa v/ordfører HTV Utdanningsforbundet.. HTV Fagforbundet

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer