Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg"

Transkript

1 1av 15 VÅR DATO DERES DATO DERES REFERANSE Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør Postboks 9006 Grønland 0133 OSLO VÅR SAKSBEHANDLER Helén Bergsvik tlf Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg Arbeidstilsynet har i perioden 23. mars til 28. juni 2006 gjennomført tilsyn med Kriminalomsorgen region øst i forbindelse med prosjektet Trygg kriminalomsorg. Tilsynsrapporten tar for seg de funn som er gjort og de krav Arbeidstilsynet vurderer å stille på bakgrunn av HMS-forhold som har fremkommet gjennom tilsynet. 1 Sammendrag Tilsyn med Kriminalomsorgen region øst ble foretatt ved møter, gruppesamtaler med ansatte, verneombud og ledere og ved gjennomgang av HMS-dokumentasjon på region- og enhetsnivå. Arbeidstilsynet har under gjennomføringen av tilsynet hatt kontakt med ca.100 ansatte i regionen. Målene for prosjektet Trygg kriminalomsorg er at Kriminalomsorgen skal drive et systematisk HMS-arbeid med gjennomføring av forebyggende tiltak og skal organisere arbeidet slik at ansatte ikke utsettes for helseskadelige fysiske eller psykiske belastninger. De ansatte Arbeidstilsynet har hatt kontakt med i tilsynet, ga uttrykk for at de har viktige og interessante arbeidsoppgaver og at de trives i jobben. Gode kollegiale forhold er blitt fremhevet. Det fremkom imidlertid at ansatte møter mange arbeidsmiljøutfordringer i hverdagen, og at de opplever betydelige helsetruende belastninger både på kort og lang sikt forbundet med disse utfordringene. Arbeidstilsynet er møtt med til dels store forventninger til prosjektet. Svært mange har gitt uttrykk for at arbeidsmiljøet deres er preget av et stort arbeidspress og at arbeidsmengden stadig øker. Det har fremkommet mange og sammensatte begrunnelser for det økte arbeidspresset. Arbeidstilsynet har fått opplysninger om mange omstillinger bl.a. i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, og at disse omstillingene ofte gjennomføres raskt. Videre har vi hørt at nye oppgaver kommer uten at ressurser tilføres eller at oppgaver nedprioriteres, og uten at arbeidet eller arbeidsplassen blir tilrettelagt for endringene. Lokaler som ikke er tilpasset aktivitetene ser ut til å forsterke ubalansen mellom oppgaver og ressurser. Mye bruk av vikarer og ufaglærte ansatte opplyses også å påvirke arbeidspresset. Når det gjelder vold og trusler finnes det rutiner for oppfølging etter hendelser. Rutinene er for det meste kjent og i delvis bruk, men brukes ikke i alle enheter. Mange ansatte føler seg usikre i jobbsituasjonen og mer usikre nå enn tidligere, noe som har sammenheng med et endret trusselbilde. Mange er redde for at det kan komme til å skje noe svært alvorlig på deres arbeidsplass, og at dette kan skje når som helst. POSTADRESSE ORGANISASJONSNR TELEFON E-POST Postboks 8174 Dep Oslo BESØKSADRESSE TELEFAKS INTERNETT Norge Stenersgt. 1 D

2 2av 15 Verneombudsordningen synes å fungere i varierende grad i regionen. Rollen som verneombud kan synes å være noe ukjent. Dette gjelder blant ansatte og enkelte verneombud selv, men også blant ledere. Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg får opplæring i HMS-arbeid, men denne kommer ofte veldig sent, noe som er med på å påvirke hvordan vervene utføres. Flere enhetsledere har ikke gjennomført opplæring i HMS-arbeid. Verneombud ser ut til å ha en viss grad av medvirkning når det gjelder fysisk arbeidsmiljø og korrigerende tiltak, men i liten grad når det gjelder organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø og i det forebyggende systematiske HMS-arbeidet. Etter Arbeidstilsynets vurdering fungerer ikke det systematiske HMS-arbeidet i regionen tilfredsstillende. Dette gjelder særlig det forebyggende arbeidet, men også i forbindelse med oppfølging av HMS-avvik. I tilsynet hørte vi at HMS-arbeidet dreier seg vesentlig om fysiske arbeidsmiljøforhold og arbeid vedrørende vold og trusler. Når det gjelder kartlegging, risikovurdering og iverksetting av forebyggende eller korrigerende tiltak på bakgrunn av risiko, synes det å være betydelige mangler i praktisk gjennomføring så vel som i skriftlighet. Regionen og enhetene benytter i liten grad det systematiske HMS-arbeidet som verktøy for å fange opp og synliggjøre alvorlige arbeidsmiljøavvik, eller for å prioritere og håndtere forhold der risikoen er høyest. Forhold som ikke kan løses på ett nivå, ser i liten grad ut til å bli brakt videre til neste nivå i organisasjonen. Slik det systematiske HMS-arbeidet praktiseres pr. i dag kan det, etter Arbeidstilsynets oppfatning, medføre at alvorlige arbeidsmiljøforhold ikke når frem til det nivået i Kriminalomsorgen som har tilstrekkelig myndighet til å iverksette nødvendige tiltak. Resultatet blir at ansatte utsettes for helsebelastninger av ulik art både på kort og lang sikt. På bakgrunn av en samlet vurdering av forhold som har fremkommet under tilsynet med Kriminalomsorgen region øst og et utvalg enheter i regionen, finner Arbeidstilsynet grunnlag for å varsle pålegg vedrørende etablering av systematisk HMS-arbeid. 2 Enheter det ble ført tilsyn med I Kriminalomsorgen region øst er det gjennomført tilsyn ved følgende enheter: Oslo fengsel, Bredtveit fengsel, forvarings- og sikkerhetsanstalt, Moss fengsel, Sarpsborg fengsel, Oslo friomsorgskontor og Indre Østfold fengsel. Tilsyn i enhetene har blitt foretatt i perioden 23. mars til 13. juni Vi viser til vedlagte referater. Avsluttende møter med enhetene ble foretatt i perioden 5. april til 13. juni 2006, og avsluttende møte med regionen ble holdt 28. juni Tilsyn ble foretatt av seniorinspektørene Kristin Vindsetmo, Marit Blehr Lånkan, Geir Kåre Wollum og Anne Noddeland fra Arbeidstilsynet Indre Østland og seniorinspektørene Turid Aaprang, Morten Kjerstad Larsen og Helén Bergsvik fra Arbeidstilsynet Oslo. Arbeidstilsynet vil benytte anledningen til å takke alle vi har snakket med og som har satt av tid til oss. Gruppesamtalene har vært preget av åpenhet og stort engasjement. Vi vil også takke dem som har bidratt i forbindelse med praktisk tilrettelegging for gjennomføring av tilsyn, både i enhetene og ved regionkontoret.

3 3av 15 3 Bakgrunn for prosjektet Mange ansatte i Kriminalomsorgen står ikke i arbeid frem til pensjonsalder, og i enkelte enheter er sykefraværet høyt. Arbeidsmiljøproblematikken er sammensatt og preges av bakenforliggende faktorer, så som begrenset ressurstilgang, mangel på soningsplasser og økt andel psykisk syke fanger. Vold og trusler er et økende problem. Utstrakt bruk av vikarer og ufaglærte oppleves av mange som en arbeidsmiljøbelastning. Arbeidstilsynet mener på denne bakgrunn at arbeid innen kriminalomsorgen er forbundet med høy risiko for helseskadelige belastninger, og har derfor valgt å gjennomføre tilsyn i Kriminalomsorgen i Tilsynsmetode og temaer Tilsyn med Kriminalomsorgen region øst er gjennomført som del av prosjektet Trygg kriminalomsorg, der Arbeidstilsynet foretar tilsyn med fengsler og friomsorgskontorer. Det er valgt å fokusere på arbeidsmiljøet til fengselsbetjenter, verksbetjenter og ansatte ved friomsorgskontorer som har kontakt med domfelte. Tilsyn er gjennomført i henhold til prosjektets opplegg i form av innledende møte, gruppeintervjuer/ gruppesamtaler og avsluttende møte samt gjennomgang av HMS-dokumentasjon. Det er gjennomført gruppesamtaler med ledere og med ansatte og verneombud. De ansatte som har deltatt i gruppesamtaler, ble pekt ut av verneombud. Prosjektets hovedtemaer er: organisering av arbeidet og psykiske og sosiale belastninger. Temaene det er ført tilsyn med i gruppesamtalene er: opplevde belastninger, vold og trusler, andre arbeidsmiljøfaktorer som kan føre til uhelse, systematisk forebyggende arbeid og tilrettelegging og oppfølging. 5 Mål for prosjektet Målene for prosjektet Trygg kriminalomsorg er å sikre at Kriminalomsorgen organiserer arbeidet slik at ansatte ikke utsettes for helseskadelige fysiske eller psykiske belastninger, og videre at Kriminalomsorgen driver et systematisk HMS-arbeid med gjennomføring av forebyggende tiltak. Det systematiske HMS-arbeidet skal blant annet gi seg utslag i at arbeidstakerne i mindre grad blir utsatt for skader og helseskadelige belastninger som følge av vold og trusler eller traumatiske hendelser og dårlig arbeidsorganisering. Når ansatte har blitt utsatt, skal det systematiske HMSarbeidet bidra til nødvendig håndtering i situasjonen og oppfølging i etterkant. 6 Saksforhold - beskrivelse og vurdering av funn I det følgende vil vi beskrive hva Arbeidstilsynet har funnet med hensyn til arbeidsmiljøstandard og systematisk HMS-arbeid i Kriminalomsorgen region øst. Hensikten med kapitlet er å presentere de arbeidsmiljøfaktorer som påvirker arbeidsmiljøet og belyse hvordan ansatte opplever sin arbeidssituasjon. Vi presenterer også her Arbeidstilsynets vurdering av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer og det systematiske HMS-arbeidet, målt opp mot krav i arbeidsmiljøloven med forskrifter og i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-forskriften). Gap mellom faktiske forhold og krav i aktuelt regelverk, gir grunnlag for varsel om pålegg.

4 4av 15 Vi vil her peke på de forhold som var gjennomgående i tilsynet. Det vises for øvrig til de vedlagte referatene fra tilsyn i enhetene. 6.1 Positive trekk ved arbeidsmiljøet De ansatte Arbeidstilsynet har hatt kontakt med i tilsyn med regionen, gir uttrykk for at de har viktige og interessante arbeidsoppgaver og at de trives i jobben. Gode kollegiale forhold er blitt fremhevet av de fleste. Etter Arbeidstilsynets vurdering er dette forhold det er viktig å ta vare på fremover. Gode kollegiale forhold og opplevelsen av å ha et ansvarsfullt arbeid vil kunne gi positiv helsegevinst. På den annen side kan ansvarsfølelse i forhold til arbeidsoppgavene og i forhold til kolleger, føre til at den enkelte på sikt strekker seg lenger enn helsemessig forsvarlig uten at ansvarlig leder får kunnskap om belastninger som følge av arbeidssituasjonen. 6.2 Arbeidsmiljøutfordringer og opplevde belastninger Arbeidspress og ubalanse mellom oppgaver og ressurser En over tid økende arbeidsmengde med påfølgende større arbeidspress og manglende balanse mellom arbeidsmengde/-oppgaver og ressurser var et gjennomgående tema i gruppesamtalene. Det fremkom flere begrunnelser for det økte arbeidspresset, bl.a. en mer kompleks og tyngre gruppe innsatte og flere psykisk syke nå enn tidligere. Vi fikk opplysninger om mange omstillinger bl.a. i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver. Nye oppgaver kommer uten at ressurser tilføres eller at oppgaver nedprioriteres, og uten at arbeidet eller arbeidsplassen blir tilrettelagt for endringene. Kravet om 100 % aktiviseringsplikt for innsatte påvirker i høy grad arbeidspresset. Lokaler som ikke er tilpasset aktivitetene ser ut til å forsterke ubalansen mellom oppgaver og ressurser. Vi fikk også høre at mye bruk av alenearbeid og bruk av vikarer og ufaglærte ansatte er forhold som øker arbeidspresset. Det har blitt oss fortalt at arbeidspresset og arbeidsrelaterte belastninger medvirker til at det er svært vanskelig å stå i ordinært arbeid innen kriminalomsorgen frem til pensjonsalder. Særlig i de mindre enhetene opplyses det at det er vanskelig å tilrettelegge arbeidet for eldre arbeidstakere, og andre med behov for tilrettelegging, uten at dette medfører ytterligere belastninger for de øvrige arbeidstakerne. Forholdene som er blitt beskrevet for oss er ikke i henhold til arbeidsmiljølovens krav om at arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse, herunder krav om at ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Vi viser til arbeidsmiljøloven 4-1 (1 og 2). Omstillinger Som tidligere nevnt har det fremkommet opplysninger om mange omstillinger, og at disse ofte må gjennomføres raskt. Dette er som regel omstillinger i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver. Vi fikk høre at nye eller endrede oppgaver kommer uten at ressurser tilføres eller at andre oppgaver nedprioriteres, og uten at arbeidet eller arbeidsplassen blir tilrettelagt ut fra endringene. Mange viste

5 5av 15 til at lokalene ved enhetene ikke er tilpasset de aktivitetene som pågår der, og at dette medfører belastninger for dem. I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med arbeidsmiljølovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak. Vi viser her til arbeidsmiljøloven 3-1 (2d). Slik vurdering for å kunne iverksette nødvendige tiltak for å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljøforhold i virksomheten, må foretas både når endringer er besluttet innenfor Kriminalomsorgen og når endringene er initiert av aktører utenfor Kriminalomsorgen. Vold og trusler Arbeidstilsynet har fått høre at forhold som økt utagerende atferd blant innsatte, flere psykisk syke og tunge innsatte enn tidligere og et økt trusselbilde, oppleves å slite veldig på de ansatte. Mange er redde for at en svært alvorlig hendelse kan komme til å skje på deres arbeidsplass når som helst. Videre har vi fått høre at ansatte har varierende tilbud om veiledning og oppfølging etter hendelser. Særlig har det blitt uttrykt behov for bedre tilbud om debriefing etter hendelser, herunder de som ikke registreres, men som likevel forårsaker belastninger og slitasje over tid. I de fleste enheter fikk vi høre om at kollegaer er viktigste støtte og at de gir nødvendig og uvurderlig hjelp etter episoder. Flere antydet at denne hjelpen bidro til at de faktisk holdt ut i jobbsituasjonen. Det er iverksatt rutiner i regionen vedrørende vold og trusler. Dette er rutiner for oppfølging etter hendelser. Rutinene er for det meste kjent og i delvis bruk, men brukes ikke i alle enhetene der vi har ført tilsyn. Praksis rundet politianmeldelser etter voldsepisoder varierer også noe fra enhet til enhet. De fleste ansatte vi har hatt kontakt med oppfatter at de eksisterende rutinene og god oppfølging av disse i praksis, kan hindre helsebelastninger på kort sikt. Mange er imidlertid bekymret over hva de psykiske belastningene i jobbsituasjonen kan medføre for dem på lengre sikt. Arbeidstilsynet har ikke blitt kjent med om det foreligger rutiner for ettervern av den enkelte volds- eller trusselutsatte arbeidstaker for å hinder ettervirkninger og senskader. Arbeidstilsynet har fått høre om programmene Sikkerhet i fengsel (SIF) og Sikkerhet i friomsorgen (SIFO). Det fremgår ikke av mottatte informasjon at disse gjennomføres som en del av det systematiske HMS-arbeidet i enhetene. Vi viser for øvrig til arbeidsmiljølovens 4-3 (4) som stiller krav om at arbeidstakerne skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold og trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Vernetjeneste Verneombudsordningen synes å fungere i varierende grad i regionen. Rollen som verneombud kan synes å være noe ukjent blant ansatte og enkelte verneombud selv, men også blant ledere. Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) får opplæring i HMS-arbeid, men denne kommer ofte veldig sent, noe som er med på å påvirke hvordan vervene utføres. I tilsynet fremkom det at enkelte verneombud manglet lovpålagt opplæring i HMS-arbeid. Vi hørte om verneombud som ikke hadde fått opplæring etter å ha vært i vervet i over ett år. Flere enhetsledere og andre ledere har heller ikke gjennomgått opplæring i HMS-arbeid.

6 6av 15 Det er ikke verneombud på alle beslutningsnivåer i regionen, ettersom det ikke finnes et sentralt regionverneombud. Ett av enhetsverneombudene er representant for verneombudene i det sentrale arbeidsmiljøutvalget. Vi har i tilsynet hørt flere ulike oppfatninger av hva denne rollen innebærer. Verneombud ser ut til å ha en viss grad av medvirkning når det gjelder det fysiske arbeidsmiljøet og korrigerende tiltak, men i liten grad når det gjelder organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø og i det forebyggende systematiske HMS-arbeidet. I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for at verneombud skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske HMS-arbeid (arbeidsmiljøloven 6-2 (4)). 6.3 Systematisk HMS-arbeid Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten, og videre foreta overvåking og gjennomgang av dette arbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt. Systematisk HMS-arbeid innebærer at det iverksettes rutiner som sikrer oppfyllelse av krav i bl.a. arbeidsmiljøloven. Kartlegging av eksisterende og mulige HMS-avvik, på denne bakgrunn vurdere risiko og iverksette nødvendige forebyggende eller korrigerende tiltak for å redusere risikoforholdne, står sentralt i HMS-arbeidet. Det systematiske HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig. Vi viser til arbeidsmiljøloven 3-1 og til HMS-forskriften 4 og 5. Arbeidstilsynet har fått opplyst at det å utvikle og drive systematisk HMS-arbeid og følge opp dette, er i utgangspunktet lagt til enhetene. Dette begrunner Region øst med at enhetene da vil ha et eierforhold til eget HMS-arbeid. Vårt inntrykk er imidlertid at sentrale HMS-rutiner er bedre kjent i enhetene og mer i bruk enn lokale rutiner Det systematiske HMS-arbeidet i regionen synes ikke å fungere tilfredsstillende, og særlig gjelder dette det forebyggende arbeidet. I tilsynet hørte vi at HMS-arbeidet dreier seg vesentlig om fysiske arbeidsmiljøforhold og arbeid vedrørende vold og trusler. Når det gjelder kartlegging, risikovurdering og iverksetting av forebyggende eller korrigerende tiltak på bakgrunn av risiko, synes det å være betydelige mangler i praktisk gjennomføring så vel som i skriftlighet. Ytterligere vurdering av det systematiske HMS-arbeidet i regionen, fremgår av vår konklusjon nedenfor (6.4). Vi viser for øvrig til referatene fra tilsyn i enhetene. 6.4 Konklusjon Mangelfull tilrettelegging, så vel organisatorisk som fysisk, høyt arbeidspress og opplevelse av uklare ansvarslinjer når det gjelder oppfølging av meldte HMS-avvik, kan føre til at alvorlige arbeidsmiljøforhold ikke blir håndtert. Forhold som er beskrevet under tilsyn i Kriminalomsorgen region øst kan etter Arbeidstilsynets vurdering føre til helseskade både på kort og lang sikt. Vi har da også fått oss forelagt flere eksempler på betydelige helsebelastninger og arbeidsrelatert sykefravær. Det organisatoriske arbeidsmiljøet har betydning for opplevd arbeidsmiljø og er derfor av stor betydning for arbeidstakernes helse både i positiv og negativ forstand. Hvordan arbeidet er organisert for eksempel i forhold til prioriteringer, ansvarsforhold og kommunikasjons- og informasjonsflyt, ligger i utgangspunktet innenfor arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgiver må

7 7av 15 imidlertid utøve styringsretten på en slik måte at arbeidstakerne ikke blir påført uheldige helsebelastninger. Etter Arbeidstilsynets vurdering fungerer ikke det systematiske HMS-arbeidet i Region øst tilfredsstillende. Dette gjelder særlig det forebyggende arbeidet, men også i forbindelse med oppfølging av HMS-avvik. Regionen har, så langt vi kan se, mange måter å kartlegge eksisterende arbeidsmiljøforhold på. Vårt hovedinntrykk er likevel at kartleggingsverktøyene ikke fullt ut klarer å fange opp de belastningene ansatte mener har størst betydning. Vi kan heller ikke se at forhold som kan påføre arbeidstakerne alvorlig helseskade, blir brakt videre til det nivået som har tilstrekkelig myndighet til å fatte nødvendige beslutninger. Når det gjelder kartlegging, risikovurdering og iverksetting av forebyggende eller korrigerende tiltak på bakgrunn av risiko, synes det å være betydelige mangler, i praktisk gjennomføring så vel som i skriftlighet. Regionen og enhetene benytter i liten grad det systematiske HMS-arbeidet som verktøy for å fange opp og synliggjøre alvorlige arbeidsmiljøavvik, eller for å prioritere og håndtere forhold der risikoen er høyest. Forhold som ikke kan løses på ett nivå, ser i liten grad ut til å bli brakt videre til neste nivå i organisasjonen. Slik det systematiske HMS-arbeidet praktiseres pr. i dag kan det, etter Arbeidstilsynets oppfatning, medføre at alvorlige arbeidsmiljøforhold ikke når frem til det nivået i Kriminalomsorgen som har tilstrekkelig myndighet til å iverksette nødvendige tiltak. Resultatet blir at ansatte utsettes for helsebelastninger av ulik art både på kort og lang sikt. Avvikene som er avdekket gjennom tilsyn med Kriminalomsorgen region øst er i det vesentlige knyttet til mangler ved det systematiske HMS-arbeidet, herunder verneombudenes medvirkning i dette arbeidet. På bakgrunn av en samlet vurdering av forhold som har fremkommet under tilsyn med regionen, finner Arbeidstilsynet grunnlag for å varsle pålegg. De pålegg som varsles er av generell karakter, noe som innebærer at det kreves gjennomføring av eventuelle pålegg ved alle enheter og på alle nivåer i regionen. 7 Om systematisk HMS-arbeid Vi vil her beskrive noen sentrale elementer knyttet til det systematiske HMS-arbeidet med vekt på risikovurdering. Hensikten med kapitlet er å gi informasjon og veiledning angående systematisk HMS-arbeid, herunder risikovurdering. 7.1 Kartlegging og oppfølging Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidet er organisert og arbeidsplassen er tilrettelagt slik at arbeidstakerne ikke påføres fysiske eller psykiske belastninger. For å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten, skal arbeidsgiver bl.a. foreta kartlegging av både eksisterende og mulige arbeidsmiljøavvik, vurdere risiko og iverksette nødvendige korrigerende og forebyggende tiltak for å redusere risikoforholdene. Nevnte krav fremkommer i HMS-forskriften 5 annet ledd nr. 6 og arbeidsmiljøloven 3-1 (2 c). Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud tas med på råd under så vel planlegging som gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet, herunder i det systematiske HMSarbeidet og ved etablering og vedlikehold av HMS-system. Vi viser her til arbeidsmiljøloven 6-2 (4).

8 8av 15 Arbeidsgiver må skaffe seg oversikt over de rammene arbeidet blir utført innenfor og arbeidstakernes opplevelse av eget arbeidsmiljø. Når det gjelder rammer arbeidet blir utført innenfor, sikter vi her først og fremst til hvordan arbeidet er organisert, men også til de rammebetingelser som kan ligge utenfor arbeidsgivers handlingsmuligheter. Det er den enkelte arbeidstakers opplevelse av arbeidssituasjonen som fører til trivsel eller til helsebelastning på kort eller lang sikt. Et element av betydning for opplevd arbeidsmiljø, er arbeidstakerens mulighet til å melde fra om forhold i arbeidssituasjonen til leder med tilstrekkelig myndighet. Arbeidsgiver eller den arbeidsgiver har gitt myndighet til, må foreta en vurdering av det arbeidstakerne rapporterer i tilknytning til eget arbeidsmiljø. Arbeidsgiver må definere hvilke arbeidsmiljøproblemer som kan være helsebelastende og hvilke belastninger som er mest helseskadelige, for på denne bakgrunn å kunne iverksette nødvendige korrigerende og forebyggende tiltak. Dette vil ofte være tiltak som har tilknytning til arbeidets organisering. Det er uansett viktig at arbeidstaker som har meldt fra om et arbeidsmiljøproblem får tilbakemelding uavhengig om det blir iverksatt tiltak eller ikke. Vi vil presisere at Arbeidstilsynet i utgangspunktet ikke tar stilling til hvordan arbeidet skal organiseres for å unngå helseskadelige belastninger. Vår redegjørelse har som siktemål at arbeidsgiver selv skal kartlegge arbeidsmiljøet og skaffe seg oversikt over bl.a hvilke organisatoriske forhold som har betydning. Når det gjelder rapporterte arbeidsmiljøbelastninger, er det viktig å gi tilbakemelding til arbeidstakerne også om innmeldte forhold som arbeidsgiver ikke oppfatter som helseskadelig og følgelig ikke vil iverksette tiltak i forhold til. Risikovurdering vil kunne være et nyttig hjelpemiddel for arbeidsgiver i denne sammenheng. 7.2 Risikovurdering Risikovurdering er et verktøy bl.a. for å håndtere og prioritere forhold der risikoen er høyest. Med risiko i HMS-sammenheng menes muligheten for at noe uønsket kan skje og hvilke følger dette kan få. Risikobegrepet og risikovurdering er kjernen i det systematiske HMS-arbeidet, og da særlig i det forebyggende arbeidet. Risikovurdering innebærer kartlegging av mulige HMS-avvik for å kunne beslutte og iverksette nødvendige forebyggende tiltak, men også vurdering av eksisterende HMSavvik for å beslutte og iverksette nødvendige korrigerende tiltak (f.eks i forbindelse oppfølging etter vernerunder). Sentrale elementer i risikovurdering er: - Kartlegge og identifisere uønskede tilstander/hendelser - Sannsynlighets- og konsekvensvurdere uønskede tilstander eller hendelser - Bestemme risiko (f. eks sannsynlighet x konsekvens) - Beslutte tiltak og gjennomføringsfrist på bakgrunn av risiko - Gjennomføre tiltak i henhold til beslutning På bakgrunn av sannsynlighets- og konsekvensvurdering vil en (uavhengig av metode) komme frem til om det foreligger liten, middels eller stor risiko innenfor de områdene som er vurdert. Stor risiko er ikke akseptabelt og her skal arbeidsgiver sørge for at det raskt iverksettes tiltak for å redusere risikoen. Ved middels risiko må risikoreduserende tiltak vurderes, eventuelt kan det foretas en mer detaljert analyse før noe besluttes. Liten risiko kan aksepteres uten videre uten at tiltak iverksettes. I tillegg til generelle bestemmelser angående risikovurdering i arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften, har arbeidsmiljøloven flere forskrifter som stiller krav om risikovurdering innenfor enkelttemaer. Som eksempler nevner vi forskriftene Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier,

9 9av 15 virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (Forskrift om biologiske faktorer) og Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften). I slike forskrifter fremgår det gjerne hvilke forhold det særlig skal tas hensyn til ved risikovurdering, ofte også i hvilke tilfeller risikovurdering skal foretas. Risikovurdering må også foretas i forbindelse med omstillinger. Med omstilling sikter vi først og fremst til ulike former for planlagte organisatoriske endringer, men også til andre typer endringer som kan påvirke arbeidsmiljøforhold (f.eks bygningsmessige endringer). Risikovurdering i forbindelse med omstilling er eksempel på risikovurdering for å kunne forebygge arbeidsmiljøproblemer. Risikovurdering må foretas både ved lokal omstilling besluttet innenfor Kriminalomsorgen og når omstilling er initiert av aktører utenfor Kriminalomsorgen. 8 Varsel om pålegg På bakgrunn av funnene som er beskrevet i tilsynsrapporten, varsles følgende pålegg: 1. Etablering av systematisk HMS-arbeid /HMS-system Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør skal sørge for at det innføres og utøves systematisk HMS-arbeid på alle nivåer i regionen. HMS-systemet skal minimum inneholde forhold vedrørende fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det systematiske HMS-arbeidet skal omfatte krav i HMS-forskriften og i arbeidsmiljølovgivningen. HMS-systemet skal bl.a. inneha kanaler som sikrer informasjon og kommunikasjon både horisontalt og vertikalt i linjen i Kriminalomsorgen. Det systematiske HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig. Frist vil bli: Frist vil bli: (Internkontrollforskriften) 4 og 5 Arbeidsmiljøloven april 2007 (dokumentasjon) 1. november 2007 (etablering) - HMS-dokumentasjon i henhold til HMS-forskriften 5 - Instruksjon om det systematiske HMS-arbeidet på alle nivåer i regionen, herunder opplæring i praktisk gjennomføring - Hvordan regiondirektøren sikrer at det systematiske HMS-arbeidet fungerer på alle nivåer i regionen - Enhetsledernes medvirkning i prosessen med å oppfylle pålegget - De lokale verneombudenes/hovedverneombudenes medvirkning i prosessen med å oppfylle pålegget

10 10 av HMS-rutiner - Risikovurdering av ulike forhold av betydning for arbeidsmiljøet Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør skal iverksette generelle HMS-rutiner som sikrer at det på alle nivåer i regionen foretas risikovurdering og gjennomføres nødvendige tiltak på bakgrunn av risikovurdering. Rutinene skal være tilpasset de forhold som skal risikovurderes og det nivået i regionen der risikovurdering skal foretas. Rutinene skal videre sikre at forhold der risikovurdering krever tiltak, blir formidlet til det beslutningsnivået i Kriminalomsorgen som kan iverksette nødvendige tiltak. Rutinene skal dokumenteres skriftlig og inngå i regionens systematiske HMS-arbeid, jf. pålegg 1. (Internkontrollforskriften) 5 andre ledd nr. 6 og 7 Arbeidsmiljøloven 3-1 (2c) Frist vil bli: 1. januar Rutinene for risikovurdering, som bl.a. må vise hvordan, når og på hvilke nivå risikovurdering foretas samt hvem som er ansvarlig (risikovurdering i forbindelse med mulige HMS-avvik, i forbindelse med eksisterende avvik og der forskrifter til arbeidsmiljøloven krever risikovurdering for spesielle forhold) - Instruksjon om rutinene på aktuelle nivåer, herunder opplæring i praktisk gjennomføring 3. HMS-rutiner - Risikovurdering i forbindelse med omstilling Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør skal iverksette egne HMS-rutiner som sikrer at det foretas risikovurdering og gjennomføres nødvendige tiltak i forkant av og under gjennomføring av omstilling. Rutinene skal være tilpasset det nivået i regionen der omstilling iverksettes, og skal sikre at mulige negative arbeidsmiljøkonsekvenser blir formidlet til det beslutningsnivået i Kriminalomsorgen som kan iverksette nødvendige tiltak. Rutinene må sikre at risikovurdering foretas både når omstilling er besluttet innenfor Kriminalomsorgen og når omstilling er initiert av aktører utenfor Kriminalomsorgen. Rutinene skal dokumenteres skriftlig og inngå i regionens systematiske HMS-arbeid, jf. pålegg 1. (Internkontrollforskriften) 5 andre ledd nr. 6 og 7 Arbeidsmiljøloven 3-1 (2d) Frist vil bli: 1. januar 2007

11 11 av 15 - Rutinene for risikovurdering i forbindelse med ulike omstillinger, som bl.a. må vise når, hvordan, på hvilke nivå risikovurdering foretas og hvem som er ansvarlig - Instruksjon om rutinene på aktuelle nivåer, herunder opplæring i praktisk gjennomføring 4. HMS-rutiner - Verneombudsmedvirkning i det systematiske HMS-arbeidet Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør skal iverksette egne HMS-rutiner som sikrer at verneombud på alle nivåer i regionen tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet (fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø), herunder ved etablering, utøvelse og vedlikehold av det systematiske HMS-arbeidet. Rutinene må vise på hvilke arenaer verneombudsmedvirkningen skal foregå, herunder arenaer for kontakten mellom leder og verneombud på alle nivåer i regionen. Rutinene skal dokumenteres skriftlig og inngå i regionens systematiske HMS-arbeid, jf. påleggene 1 og 6. (Internkontrollforskriften) 5 andre ledd nr. 7 Arbeidsmiljøloven 6-2 (4) Frist vil bli: 1. januar Rutinene for verneombudsmedvirkning i det systematiske HMS-arbeidet på alle nivåer i regionen - Instruksjon om rutinene på alle nivåer i regionen 5. HMS-rutiner - HMS-opplæring for ledere, verneombud og AMU-medlemmer Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør skal iverksette egne HMS-rutiner som sikrer at arbeidsgiver (daglig leder) og øvrige ledere på alle nivåer i regionen gjennomgår opplæring i HMS-arbeid. Rutinene skal videre sikre at alle verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, snarest mulig etter at de har trådt inn i slike verv, får den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på forsvarlig måte. Rutinene skal dokumenteres skriftlig og inngå i regionens systematiske HMS-arbeid, jf. pålegg 1. (Internkontrollforskriften) 5 andre ledd nr. 7 Arbeidsmiljøloven 3-5 og 3-2 (1b) Forskrift Verneombud og arbeidsmiljøutvalg 12 nr. 1 og 6 Frist vil bli: 1. januar 2007

12 12 av 15 - Rutinene for HMS-opplæring for daglig ledere, øvrige ledere, verneombud og AMU-medlemmer, som må vise innholdet i opplæringen for de ulike aktørene - Instruksjon om rutinene på alle nivåer i regionen 6. Etablering av vernetjeneste (verneombudsordning) på alle nivåer Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør skal sørge for at vernetjeneste (verneombudsordning) etableres og praktiseres på alle forvaltningsnivåer i regionen. Dokumentasjon på at det er verneombud på alle forvaltningsnivåer i regionen skal inngå i regionens systematiske HMS-arbeid, jf. påleggene 1 og 4. Arbeidsmiljøloven 6-1 Frist vil bli: 1. desember At alle forvaltningsnivåer i regionen har verneombud - Organiseringen av vernetjenesten og innhold/oppgaver for verneombud på de ulike nivåene 7. Gjennomføring av risikovurdering og iverksetting av tiltak - Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør skal gjennomføre risikovurdering når det gjelder organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, og iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av risiko. Risikovurdering skal foretas på bakgrunn av kartlegging av både mulige og eksisterende arbeidsmiljøavvik i forbindelse med organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. På bakgrunn av risikovurdering skal det besluttes nødvendige tiltak og utarbeides handlings-/tiltaksplaner. Tiltak for å rette opp og for å forebygge belastninger for de ansatte på grunn av organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøforhold, skal gjennomføres i henhold til planene. Dokumentasjonen på kartlegging, risikovurdering, handlingsplan og gjennomførte tiltak skal inngå i regionens systematiske HMS-arbeid, jf. pålegg 1. (Internkontrollforskriften) 5 andre ledd nr. 6 Arbeidsmiljøloven 4-1 (1 og 2), 4-2 (3) og 4-3 Frist vil bli: 1. mars 2007 (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan) Frist vil bli: 1. oktober 2007 (tiltak gjennomført)

13 13 av 15 - Gjennomført kartlegging, risikovurdering, planer for tiltak og at tiltak er gjennomført i henhold til planene for alle nivåer og enheter i regionen - Enhetsledernes medvirkning i prosessen med å oppfylle pålegget - De lokale verneombudenes/hovedverneombudenes medvirkning i prosessen med å oppfylle pålegget 8. Gjennomføring av risikovurdering og iverksetting av tiltak - Balanse mellom arbeidsmengde/-oppgaver og ressurser/kompetanse Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør skal gjennomføre risikovurdering når det gjelder balansering mellom arbeidsmengde/-oppgaver og tilgjengelige ressurser og rett kompetanse til enhver tid, og iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av risiko. Risikovurdering skal foretas på bakgrunn av kartlegging av både mulige og eksisterende arbeidsmiljøavvik vedrørende manglende balanse mellom arbeidsmengde/-oppgaver og ressurser/kompetanse. På bakgrunn av risikovurdering skal det besluttes nødvendige tiltak og utarbeides handlings-/tiltaksplaner. Tiltak for å sikre balanse mellom arbeidsmengde/ -oppgaver og ressurser/kompetanse skal gjennomføres i henhold til planene. Dokumentasjonen på kartlegging, risikovurdering, handlingsplan og gjennomførte tiltak skal inngå i regionens systematiske HMS-arbeid, jf. pålegg 1. Frist vil bli: Frist vil bli: (Internkontrollforskriften) 5 andre ledd nr. 6 Arbeidsmiljøloven 4-1 (1 og 2) og 4-2 (3) 1. mars 2007 (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan) 1. oktober 2007 (tiltak gjennomført) - Gjennomført kartlegging, risikovurdering, planer for tiltak og at tiltak er gjennomført i henhold til planene for alle nivåer og enheter i regionen - Enhetsledernes medvirkning i prosessen med å oppfylle pålegget - De lokale verneombudenes/hovedverneombudenes medvirkning i prosessen med å oppfylle pålegget 9. Gjennomføring av risikovurdering og iverksetting av tiltak - Vold og trusler Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør skal gjennomføre risikovurdering når det gjelder vold og trusler mot ansatte, og iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av risiko. Risikovurdering skal foretas på bakgrunn av kartlegging av både mulige og eksisterende avvik/ faktiske hendelser vedrørende vold og trusler. På bakgrunn av risikovurdering skal det besluttes nødvendige tiltak og utarbeides handlings-/tiltaksplaner. Tiltak for å forebygge helsebelastninger

14 14 av 15 for de ansatte både på kort og lang sikt, skal gjennomføres i henhold til planene. Dokumentasjonen på kartlegging, risikovurdering, handlingsplan og gjennomførte tiltak skal inngå i regionens systematiske HMS-arbeid, jf. pålegg 1. Frist vil bli: Frist vil bli: (Internkontrollforskriften) 5 andre ledd nr. 6 Arbeidsmiljøloven 4-3 (4) og 4-1 (1 og 2) 1. mars 2007 (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan) 1. oktober 2007 (tiltak gjennomført) - Gjennomført kartlegging, risikovurdering, planer for tiltak og at tiltak er gjennomført i henhold til planene for alle nivåer og enheter i regionen - Enhetsledernes medvirkning i prosessen med å oppfylle pålegget - De lokale verneombudenes/hovedverneombudenes medvirkning i prosessen med å oppfylle pålegget Frist for eventuelle kommentarer Kriminalomsorgen region øst gis en frist til 5. oktober 2006 for å komme med eventuelle skriftlige kommentarer til de pålegg som er varslet. Hører vi ikke noe fra regionen innen fristen, vil det bli fattet vedtak om pålegg i tråd med det som er beskrevet i varslet. Vi gjør oppmerksom på at begge parter (arbeidsgiver og verneombud) kan komme med sine kommentarer til de varslede pålegg. Dersom en av partene ønsker å uttale seg, ber vi om å få uttalelse også fra den andre parten. Regiondirektør og regionverneombud må da koordinere tilbakemeldingen slik at aktuelle enhetsledere og enhetsverneombud gis mulighet til å uttale seg. Vedr. spørsmål eller behov for veiledning Dersom det er spørsmål eller behov for veiledning i tilknytning til varsel om pålegg, kan seniorinspektør Helén Bergsvik kontaktes på telefon eller e-post For Arbeidstilsynet Oslo Ørnulf Halmrast regiondirektør Helén Bergsvik seniorinspektør

15 15 av 15 Vedlegg: Referater fra tilsyn i enheter (unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven 6 a) Kopi til: Regionverneombud, Kriminalomsorgen Region øst, Pb 9006 Grønland, 0133 Oslo Kriminalomsorgen Oslo fengsel, Pb 9292 Grønland, 0134 Oslo Hovedverneombud, Kriminalomsorgen Oslo fengsel, Pb 9292 Grønland, 0134 Oslo Kriminalomsorgen Bredtveit fengsel, Pb 1 Kaldbakken, 0901 Oslo Hovedverneombud, Kriminalomsorgen Bredtveit fengsel, Pb 1 Kaldbakken, 0901 Oslo Kriminalomsorgen Sarpsborg fengsel, Pb 180, 1701 Sarpsborg Verneombud, Kriminalomsorgen Sarpsborg fengsel, Pb 180, 1701 Sarpsborg Kriminalomsorgen Moss fengsel, Pb 306, 1502 Moss Verneombud, Kriminalomsorgen Moss fengsel, Pb 306, 1502 Moss Kriminalomsorgen Oslo friomsorgskontor, Pb 9407 Grønland, 0135 Oslo Verneombud, Kriminalomsorgen Oslo friomsorgskontor; Pb 9407 Grønland, 0135 Oslo Kriminalomsorgen Indre Østfold fengsel, Havnås, 1860 Trøgstad Hovedverneombud, Kriminalomsorgen Indre Østfold fengsel, Havnås, 1860 Trøgstad Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, Pb 8005, Dep, 0030 Oslo Hovedverneombud i Kriminalomsorgen, KRUS, Pb 6138 Etterstad, 0062 Oslo

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION NORDØST Postboks 151 2001 LILLESTRØM TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Boks 504 8500 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE-

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Arbeidstilsynet. Postboks 8005 Dep 0030 OSLO KAMPANJEN TRYGG KRIMINALOMSORG. Innledning

Arbeidstilsynet. Postboks 8005 Dep 0030 OSLO KAMPANJEN TRYGG KRIMINALOMSORG. Innledning -.j ILI Arbeidstilsynet AA VAR DATO 08.01.2007 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Helge Østnæs tlf 32208268 2005/16887 '1536/2007 DERES REFERANSE 1 av 14 Kriminalomsorgens Postboks 8005 Dep 0030 OSLO sentrale

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG BJØRLIEN SKOLE Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.07.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 DERES REFERANSE «REF» Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås Att: Rådmann VEDTAK OM

Detaljer

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE VA VAR DATO 03.03.2014 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 5 Arbeidstilsynet var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 VIKNA KOMMUNE Rolb v/rådmann Postboks 133 Sentrum H 7901 RØRVIK

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver

Detaljer

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Målselv Kommune v/rådmannen Kommunehuset 9321 MOEN TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - BJØRNEVATN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørnevatn skole i Sør-Varanger kommune dato 05.03.2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - BJØRNEVATN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørnevatn skole i Sør-Varanger kommune dato 05.03.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.04.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grete Wikstrand tlf 916 01 989 SØR-VARANGER KOMMUNE v/rådmannen Postboks 406 9915 KIRKENES TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU)

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU) Arbeidstilsynet A 17.06.201 201/68376 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 957132 VIKNA KOMMUNE HELSE OG SOSIALETAT Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK c.(31.37?li'3

Detaljer

Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE

Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 15.06.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Nenad Tomic, tlf. 41249003 ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE Rødtvetveien 40 0955 OSLO Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011.

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011. 1 av 5 Personalavdelingen AMU-sak 25/11 Notat Til: SESAM, AMU Kopi til: Fra: Personalsjefen Signatur: Prosedyre for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer/omstillinger i NTNU, jfr.

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.5.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Østre Toten kommune PB 24 2851 Lena TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til innhenting

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27.

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27. Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen Arbeidstilsynet 27. november 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og målsetting... 3 2. Gjeldende rett...

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VA Arbeidstilsynet VAR DATO 28.02.2012 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Tahereh Talebi DERES REFERANSE 1 av 6 OSLO KOMMUNE HYRADSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER Olav Vs gate 4 0161 OSLO Tilsynsrapport

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya s rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya Seniorinspektørene Oslo Både jernbaneulykke og arbeidsulykke Tre arbeidstakere omkom på jobb Ulykken hadde sitt utspring i en virksomhet underlagt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.10.2011 2011/19697 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Utdanningsetaten Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 OSLO TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 "'e fl* AQ».f/ k _.

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 'e fl* AQ».f/ k _. 769245-2 - 6 VÅRDATo VAR REFERANSE 1 av 10 06.02.2015 2014/106344 DERES DATO DERES REFERANSE Arbeidstilsynet varsaksbehandler! =? ;'; -"" ' m" Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 9514;; 2'l-`;1a». Ex _" 7 3,

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Kongensgt. 45 8514 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OLSBORG SKOLE. Kirsti Eldby, seniorinspektør

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OLSBORG SKOLE. Kirsti Eldby, seniorinspektør VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Målselv Kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 9321 MOEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OLSBORG

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG BRØNNERUD SKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG BRØNNERUD SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG BRØNNERUD

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.10.2010 2010/13021 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bente Rød-Karlsen tlf 920 36 090 SENTRALADMINISTRASJON Postboks 2020 3255 LARVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Tilsyn - SØGNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - SØGNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 12 22.01.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER ELDRI KIRKESOLA, TLF. 95286984 SØGNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Kim Høyer Holum Postboks 1051 4682 SØGNE

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

KAMPANJEN TRYGG KRIMINALOMSORG - TILBAKEMELDING PÅ PÅLEGG

KAMPANJEN TRYGG KRIMINALOMSORG - TILBAKEMELDING PÅ PÅLEGG Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Arbeidstilsynet v/jan Wulfsberg Muggerud Havnegt. 10 3040 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Dato: 2005/16887-153612007 2006/00465-1451.35 9.11.2007 KAMPANJEN TRYGG KRIMINALOMSORG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FINNSNES UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Finnsnes Ungdomsskole i Lenvik kommune 10.03.09.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FINNSNES UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Finnsnes Ungdomsskole i Lenvik kommune 10.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.04.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk tlf 918 89 748 Lenvik kommune v/rådmann Rådhusveien 8 9306 Finnsnes TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GULEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GULEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/15261 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen tlf 958 16 314 Gulen kommune 5966 EIVINDVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING

Detaljer

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo MOTTATT 31) JUN2010 ARBEIDSDEPARTEMFNTFT Deres ref.: 201001331 - BOS Vår ref: Dato: FBH

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TIL ELVETUN SKOLE. Til stede fra Arbeidstilsynet: Seniorinspektør Grete Wikstrand og inspektør Marit Brygfjell.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TIL ELVETUN SKOLE. Til stede fra Arbeidstilsynet: Seniorinspektør Grete Wikstrand og inspektør Marit Brygfjell. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marit Brygfjell tlf 991 14 435 HAMMERFEST KOMMUNE Postboks 1224 /K 9616 HAMMERFEST TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TIL

Detaljer

ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET

ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET Lena Katrin Romestrand Rådgiver, Midt-Norge, Ålesund lena.romestrand@atil.no Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet Styring og

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE KULTURSKOLEN

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE KULTURSKOLEN VAZ7A var DATO 20.08.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 9 ' Arbeidstilsynet 2 5 AUG2015 VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011.

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.12.2011 2011/16680 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Winnie S. Borgund tlf 468 11 213 GJERDRUM KOMMUNE Postboks 10 2024 GJERDRUM TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE INNEKLIMA OG VEDLIKEHOLD

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE INNEKLIMA OG VEDLIKEHOLD VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Janne-Therese Heintz tlf 954 62 003 Skedsmo kommune v/rådmann Postboks 313 2001 LILLESTRØM TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer