HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008"

Transkript

1 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 1 av 45

2 Innholdsfortegnelse: INNFØRING I HMS-SYSTEMET Hvordan starte opp HMS-arbeidet: Sett av tid i styret (sammen med representant for HVS/vaktmester) Bli kjent med innholdet i permen Foreta en enkel risikovurdering Gjennomfør en vernerunde og prioriter de viktigste sakene Stryk det som ikke passer, legg til det som er nødvendig (IK-system) Sørg for nødvendige vedtak på generalforsamling BORETTSLAGET Mål Fakta om Ansvar Styrende dokumenter Opplæring HMS-håndboken og tilgjengelighet Oversikt over de sentrale HMS-handlingene (i selskap uten egen ansatt vaktmester) HVORDAN BLI BEDRE Kartlegging og risiko Risikoforhold Melding av feil og mangler (avviksbehandling) Vernerunder Faste møter Handlingsplan og oppfølging Årlig gjennomgang RUTINER I BORETTSLAGET Arbeidsrutiner Informasjon til beboerne Orden og renhold Vedlikehold av borettslagets utstyr Lekeplass og - utstyr Tekniske installasjoner Innvendig parkeringsanlegg Elektriske anlegg og utstyr Brannvernutstyr Beredskap Personlig verneutstyr Verneutstyret er: Avfall PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur Bruk av arbeidsutstyr Våtrom og ventilasjon Dugnad Skadedyrbekjempelse AVTALER OG KONTAKTER ORIENTERING OM SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID (INTERNKONTROLL) Formål Forutsetninger Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) skal: Krav Leders og medarbeiders ansvar Ansvar og organisering De viktigste lovene og tilsynsmyndigheter Forskrifter, sentrale og lokale Forholdet til andre lover og regler SJEKKLISTER, ARBEIDSINSTRUKSER OG HANDLINGSPLANER TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 2 av 45

3 7.1 For alle borettslag Sjekkliste for årlig gjennomgang av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Brannvern Røykvarsler/brannvarsler Brannslokkingsutstyr Rømningsveier Branninstruks: Beredskapsplan Sjekkliste for brannsikkerhet, rømningsveier, brannslokkingsutstyr o.l Oppbevaring av brannfarlig vare Branninstruks for Tiriltunga nr Byggherreforskriften (best. nr. 534) Arbeidstilsynets byggesamtykke (best. nr. 324) Gebyr for byggesaksbehandling etter arbeidsmiljøloven (best nr. 559) Asbest (best. nr. 235) For borettslag gjelder følgende: Om asbest Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr (PE ISBN ) Sjekkliste for lekeplassutstyr Sjekklister for egenkontroll av det elektriske anlegget i borettslaget Sjekkliste for borettslagets garasjer Sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget i leiligheten (henges i sikringsskapet) Sjekkliste for vernerunde HMS-erklæring fra innleid firma Handlingsplan Våtrom ventilasjon. Forebyggende tiltak Tips om forebyggende tiltak vedr. vannlekkasjer Ventilasjon: Forskrift om skadedyrbekjempelse Pliktene til eier og bruker Hvem som kan utføre skadedyrbekjempelse Hvem er skadedyrbekjempere Bruk av bekjempelsesmidler Opplysningsplikt Varsling Nabovarsel Tilsyn Hvordan skal borettslagene forholde seg til dette: Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i borettslaget Hva menes med systematisk HMS-arbeid? Hva kan DU gjøre for at borettslaget skal bli et tryggere og bedre sted å bo? Ansvar Ansvarsfordeling Elektriske anlegg og utstyr Brannvern og brannvernutstyr Røykvarsler Brannslokkingsutstyr Rømningsveier Branninstruks: DOKUMENTASJON Oversikt over de dokumentene som skal oppbevares sammen med HMS-systemet: Hvordan bruke dokumentasjonen? LOVER OG FORSKRIFTER Arbeidstilsynet - Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven): NOV SEPT Statens forurensningstilsyn (SFT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) SPØRSMÅL OG SVAR TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 3 av 45

4 12.1 Bruk av motorsag Maling av gavlvegger på rekkehus - utført av beboere i borettslaget Merking av kjemikalier Garasjeporter og klemfare Internkontroll med det elektriske anlegget mm i leilighetene Innleide vaktmestertjenester og HMS-ansvar NYTTIGE KONTAKTER TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 4 av 45

5 1 Innføring i HMS-systemet noen tips til styret fra OBOS HMS-permen er ment som en hjelp til borettslagets styre for å sikre en god og enkel innføring av systematisk arbeid med Helse-, miljø- og sikkerhet i borettslaget, et såkalt Internkontrollsystem (IK-system). Mange synes at mengden av lover og forskrifter som følger med permen må være i overkant av hva som behøves for et lite borettslag. Få lag trenger alle forskriftene. Permen skal vise det totale bildet av lover og regler innen HMS, slik at viktige bestemmelser ikke blir oversett. Forskriftene er oversatt til enkle sjekklister og forslag til aktiviteter som borettslaget selv kan utføre. I tillegg finnes en mal for et internkontrollsystem. Grunnlaget for et levende system er at det omhandler de viktigste sakene i borettslaget, slik at vi har aktiviteter knyttet til de forholdene som har størst betydning for helse, miljø og sikkerhet. Beboerne og styret skal ha en opplevelse av at dette arbeidet er en fordel; laget blir bedre drevet økonomisk, beboerne føler større trygghet, og saker blir håndtert mer forutsigbart. 1.1 Hvordan starte opp HMS-arbeidet: Sett av tid i styret (sammen med representant for HVS/vaktmester) Vær innstilt på at starten av denne prosessen vil ta litt tid. Det daglige HMS-arbeidet vil i hovedsak ligge under vaktmesterens (HVS) arbeidsoppgaver, og det er svært viktig at den som skal utføre arbeidet er med fra starten og får eierforhold til rutiner og oppgaver. Koordinering med HVS egen HMS-bok (Argus-håndboken 2008) er viktig Bli kjent med innholdet i permen Man må ikke nødvendigvis lese alt i permen i første omgang. Lovene og forskriftene og de tilhørende sjekklistene er ment som hjelpemidler og oppslagsverk. Bli likevel snarest mulig kjent med oppbyggingen av IK-systemet, hvordan det er tenkt gjennomført, spesielle krav etc Foreta en enkel risikovurdering Grunnlaget for et levende system er at det omhandler de viktigste sakene i borettslaget, slik at vi har aktiviteter knyttet til de forholdene som har størst betydning for helse, miljø og sikkerhet. De viktigste sakene avdekkes lett ved hjelp av en enkel risikovurdering: hva kan gå galt (sannsynligheten) hvor galt kan det gå (konsekvensene) hva skal vi gjøre for å hindre dette og/eller redusere konsekvensene Bruk deler av et styremøte til å komme med forslag til situasjoner som har oppstått eller som vi mener kan oppstå i borettslaget; hva er brannfaren, hvor kritisk er det med rømningsveier, utfører vaktmesteren eller andre i borettslagets tjeneste farlige oppdrag, har noen erfaringer med driftsforstyrrelser i det elektriske anlegget, er det fare for konflikter mellom barn og biler på borettslagets eiendom, er lekeplasser i forskriftsmessig stand, etc. De viktigste sakene som medfører større fare for menneskeliv, helseskader på beboere eller ansatte, større materielle skader danner grunnlag for de forebyggende aktivitetene vi skal ha. Sjekklistene i permen vil være til stor hjelp for å avdekke farlige situasjoner. Krav i en forskrift er ment som forebyggende krav for å hindre at slike situasjoner oppstår Gjennomfør en vernerunde og prioriter de viktigste sakene Gå en runde på borettslagets område (styret + vaktmester), følg gjerne sjekklistene for vernerunde, eller de enkelte sakssjekklistene. Gjør dere opp en vurdering om det er områder som krever særlig oppmerksomhet. TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 5 av 45

6 Foreta en streng prioritering. Det farligste og viktigste først! Det er lov å tenke økonomi når faren for alvorlige skader ikke er overhengende ( Dette kan vi ikke utføre i år, men ha på planen for de neste 5-10 årene ). Alle feil og mangler må ikke ha sin løsning med én gang. Men vi må ha gjennomtenkt valgene våre Stryk det som ikke passer, legg til det som er nødvendig (IK-system) Når vi skal gå i gang med å lage vårt eget IK-system: Fyll ut Del 1 med våre egne opplysninger. Alle inngåtte avtaler skrives inn i Del 4. Gå gjennom Del 2 og 3, og skriv inn de faktiske handlingene vi skal gjøre. Stryk alle forslag til aktiviteter som ikke angår Tirilltoppen borettslag. Legg til aktiviteter vi vil og må ha med. Ett av sluttproduktene vil være en Oversikt over de sentrale HMS-aktivitetene. Beskriv for hvert enkelt punkt hva vi har tenkt å gjøre, hvem som skal gjøre det, og hvor ofte handlingen skal utføres. I dokumentasjonskapitlet (Del 7) samles alle sertifikater, arbeidsinstrukser, kopier av avtaler, kopier av fakturaer og lignende Sørg for nødvendige vedtak på generalforsamling Kanskje vi vil oppdage at borettslaget allerede utfører % av de aktivitetene som kreves i de ulike forskriftene. Samtidig erkjennes det at ikke alt har vært like tydelig og systematisk. Innføringen av HMS-systemet hjelper til å holde fast på gode handlinger og rutiner, og vil på sikt gjøre det enklere å lede borettslaget, og ikke minst som nyvalgt å overta styreverv. Det er ikke krav om at vedlikehold av bygninger skal gjennomføres etter samme regler som i HMS-systemet. Likevel har mange gode erfaringer med å integrere vedlikehold og HMS i ett system. I praksis er det ofte de samme personene som både skal overvåke og gjøre jobben. I enkelte saker vil det være nødvendig med vedtak på generalforsamling/årsmøtet. Det kreves også at arbeidet med HMS er beskrevet i beretningen fra styret. Generalforsamlingen/årsmøtet må brukes til informasjon om det systematiske HMS-arbeidet, og si noe om hvilke forventninger vi har til det. Informasjonen som gis både muntlig og skriftlig vil forhåpentligvis bidra til at flere av beboerne tenker HMS i det daglige. TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 6 av 45

7 2 Borettslaget 2.1 Mål I borettslaget skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på borettslagets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre valg av produkter og tjenester skal ikke skade beboerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både styret og beboere skal delta aktivt i forbedringsarbeidet. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet. Borettslagets installasjoner og tjenester skal oppfylle beboernes krav til kvalitet og punktlighet, både i dag og i fremtiden. 2.2 Fakta om styret Styreleder: Anne Line Wold ( ) Nestleder: Arne O. Hagtvedt ( ) Borettslaget får utført alle vaktmestertjenester av Holmlia Vaktmesterservice (HVS), som har egen HMS-tjeneste. Se HVS egen HMS-håndbok: Argus-håndboken 2008 (ett eks hos nestleder). 2.3 Ansvar Styret har et særskilt ansvar for at det innføres og utøves internkontroll. Styrelederen er pålagt hovedansvaret for gjennomføringen av et fullt forsvarlig HMS-arbeid. HVS plikter ikke å rette seg etter instrukser gitt av andre enn styret/styrets leder eller den styret har bemyndiget som deres kontaktperson. 2.4 Styrende dokumenter De viktigste styrende dokumentene for borettslaget er: borettslagets vedtekter husordensregler Disse dokumentene finnes under Del 7 i håndboken. 2.5 Opplæring Styret får opplæring i det systematiske HMS-arbeidet. Planlagt opplæring registreres i handlingsplanen. Ansvarlig for vurdering og planlegging av opplæring er Styrets leder. 2.6 HMS-håndboken og tilgjengelighet HMS-håndboken er til enhver tid à jour, og danner grunnlag for de systematiske handlingene i borettslaget. HMS-ansvarlig er styrets nestleder. Håndboken er tilgjengelig for alle ansatte og medlemmer av styret. Den finnes også på borettslagets egen hjemmeside (www.tirilltoppen.no) som Pdf-dokument (fra medio 2008). TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 7 av 45

8 2.7 Oversikt over de sentrale HMS-handlingene (i selskap uten egen ansatt vaktmester) SAK TILTAK ANSVAR HYPPIGHET REF OK Informasjon om borettslagets rutiner Tilsyn med utviklingen på HMS-området Introduksjonsbrev og invitasjon til samtale med nyinnflyttede Styret Ved nyinnflytting Vernerunde Styret 2 ganger årlig Brannvern, beboerne Sjekk av røykvarslere og håndslokkere/slanger Fysisk kontroll av håndslokkere/ slanger og varslere Styret Beboere 1 gang pr. år Hvert 5. år Elektriske anlegg og utstyr, fellesområdet Feilretting av autorisert firma etter avtale Egenkontroll HVS Kontinuerlig 1 gang pr. år Elektriske anlegg og utstyr, beboerne Beboers egenkontroll etter skjema Beboere 1 gang pr. år, ved skriv til gen.fors Garasjer Vernerunde etter skjema Styret 1 gang pr. år Lekeplasser Skifte av sand Styret HVS Lekeplassutstyr Befaring Styret HVS Innkjøp av HMS-erklæring; krav om Styret vedlikeholdstjenester operativt Internkontroll (IK)-system fra leverandør Hvert 2. år 1 gang pr. år. Der det er vurdert risiko Framkommelige veier og gangveier Brøyting og strøing, se serviceavtale HVS Ved snøfall og glatte forhold Renhold av søppelrom og containere Etter avtale med firma 2 ganger i året, eller ved behov Skadedyrbekjempelse Forebygge Bruke godkjent firma Styret Kontinuerlig Ombygging/nybygg Foreta HMSkonsekvens-analyse Beboer Styret Ved behov Revisjon av systemet Gjennomgang av handlingsplanen og utførte handlinger Styret Årlig, ifm årsberetningsarbei det TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 8 av 45

9 3 Hvordan bli bedre 3.1 Kartlegging og risiko Borettslaget har rutiner for å kartlegge og forbedre helse-, miljø- og sikkerhetsstandarden. Hensikten er å avdekke feil og mangler som ikke nødvendigvis blir fulgt opp i det daglige. Det finnes flere rutiner for å sikre at styret og HVS snakker sammen om ulike forhold i borettslaget som kan forbedres. Alt som gjøres som følge av daglige diskusjoner og beslutninger som tas "på sparket", er en viktig del av borettslagets forbedringsarbeid. Like viktig er det å fange opp innspill fra beboerne. Det vil skje gjennom skriftlige og muntlige forslag til styret, som sak på borettslagets generalforsamling/årsmøte og i møter med styret. 3.2 Risikoforhold Borettslaget bruker en enkel form for vurdering av risikoforhold: Hva kan gå galt? Hvilke negative forhold, skader og ulykker kan ramme ansatte og beboere i vårt borettslag? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis noe skjer? Som eksempel på de mest kritiske aktivitetene/områdene i borettslaget har vi: Lekeplassene (gammel sand med redusert støtdempende effekt, skarpe kanter på lekeapparater, mv.) Brannfaren (feil i elektrisk anlegg etc) Trafikk i borettslagets område 3.3 Melding av feil og mangler (avviksbehandling) Når vi observerer feil og mangler eller får melding om slike, fylles det ut en avviksmelding, se 6.2.L. Avviksskjema. Avvik av stor viktighet blir utbedret straks, andre blir satt opp på handlingsplanen. Avviksbehandlingen blir dokumentert i 6.2.M. Avviksprotokoll. 3.4 Vernerunder Det gjennomføres vernerunder to ganger i året, innen 1. juni og innen 1. desember. Vi bruker egne sjekklister i forhold til hva som er temaet for runden, se sjekklister del 6. Det gås ekstra vernerunder dersom styret eller andre ønsker det. Rapporten fra vernerunden blir forelagt styret til vurdering. De som deltar er HVS og styrets nestleder. 3.5 Faste møter I styremøter skal HMS jevnlig være sak på dagsorden. Referater og handlingsplaner fra disse møtene er en viktig del av borettslagets dokumentasjon av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Utdrag fra styremøtene som omhandler vedtak i HMSsaker foreligger i HMS-permen, Del Handlingsplan og oppfølging Prioritering og planlegging av tiltak gjøres etter kartleggingen. Forslag til forbedringer av rutiner og utstyr diskuteres og prioriteres. De som berøres av aktuelle tiltak deltar i planleggingen. Prioriteringene må basere seg på en helhetsvurdering av risiko og borettslagets kapasitet og budsjettsituasjon. Vedtatte tiltak registreres i handlingsplanen, se 6.1.I. Handlingsplanskjema. Handlingsplanen inneholder hva som skal gjøres, av hvem og når. Ansvarlig for oppfølging av handlingsplan Styrets nestleder. TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 9 av 45

10 Resultatet av HMS-arbeidet og oppfølgingen av handlingsplanen gjøres kjent for beboerne i årsberetningen. Borettslagets handlingsplaner er et praktisk verktøy for å bli bedre og det viktigste beviset på at kravet om "systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid" tilfredsstilles! 3.7 Årlig gjennomgang Styreleder gjennomgår hvert år borettslagets helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, se 6.1.A. Sjekkliste for årlig gjennomgang. Borettslagets dokumentasjon gjennomgås punkt for punkt. Hensikten er å se om det som er skrevet stemmer overens med virkeligheten. Forhold som må rettes opp føres opp i borettslagets handlingsplan, se 6.1.I. Handlingsplanskjema. Gjennomgangen foretas hvert år innen 1. desember, eller i forbindelse med styrets årsberetning. TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 10 av 45

11 4 Rutiner i borettslaget 4.1 Arbeidsrutiner Hvis borettslagets rutiner ikke følges og det oppstår nestenulykker, feil, eller andre uheldige forhold, skal feilen om mulig rettes straks. Hensikten er å unngå at noe lignende skjer igjen. Alle forslag til forbedringer vurderes i samarbeid med dem som blir berørt, og kan f.eks. være innskjerping av rutiner, klarere ansvarsforhold eller tekniske forbedringer. Tiltakene registreres i handlingsplanen, se Handlingsplanskjema. 4.2 Informasjon til beboerne Borettslaget har faste rutiner for informasjon og kommunikasjon: Borettslaget har eget informasjonsark: TIRILLBLEKKA (utkommer etter behov). Ansvarlig redaktør er Christian Toverud. Styremøter avholdes en gang pr måned (unntatt juli). Oppslagstavler er plassert to steder utendørs i borettslaget. Informasjon om HMS-arbeidet i borettslaget gis årlig ifm generalforsamlingen. 4.3 Orden og renhold Borettslagets rutiner for orden og renhold er beskrevet i vedtektene. Utvendig renhold (på fellesarealer) utføres av HVS iht avtale. Innvendig renhold av fellesarealene (garasjer) utføres av HVS iht avtale. 4.4 Vedlikehold av borettslagets utstyr Borettslagets har en del utstyr som oppbevares i den såkalte uteboden. Dette vedlikeholdes ved behov. 4.5 Lekeplass og - utstyr Lekeplassene tilfredsstiller kravene i forskrift om lekeplasser og lekeplassutstyr. Ved innkjøp krever borettslaget dokumentasjon fra leverandørene om at utstyret tilfredsstiller de gjeldende sikkerhetskravene. HVS har befaring av samtlige lekeplasser en gang i måneden. Det blir foretatt utbedringer av utstyr som krever overhaling og vedlikehold. Oversikt over utstyr som må skiftes ut blir forelagt styret til behandling. Sanden i sandkassene blir skiftet ut etter behov, men minst hvert annet år. Med bytte av sand forstås 20 cm av det øverste sandlag. Såkalt støtsand må skiftes ut når den ikke lenger absorberer støtene som forutsatt. 4.6 Tekniske installasjoner Borettslaget har en fullstendig oversikt over inventar og utstyr i alle lagets fellesrom. Denne listen er til hjelp for å sikre lagets verdier. Her behandles kun installasjoner og utstyr som krever spesiell aktsomhet iht lover og forskrifter. 4.7 Innvendig parkeringsanlegg Det foretas årlige kontroller for å sjekke at automatiske garasjeporter (klemfare), sikringsskap og ventilasjon virker tilfredsstillende. Kontrollen utføres av Hørmann AS som har installert portene (i september 2007). HVS utfører følgende: Månedlig kontroll av dører og lys. Varsling til beboerne ved rundskriv og oppslag ved innkjøringer til garasje om tidspunkt for garasjefeiing. Varsel skal gis 4 til 7 dager før feiing. Feiing av garasjeanlegg og utvendig parkeringsplasser to ganger i året. Med feiing i garasje forstås kjørebane, og private oppstillingsplasser som er tilgjengelig. Maskinell feiing skjer med forvanning. TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 11 av 45

12 4.8 Elektriske anlegg og utstyr Borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. HVS utfører følgende: Månedlig ettersyn og skifting av utbrente pærer/lysrør. Feil/mangler som oppdages, og som krever reparasjon, repareres straks. Reparasjoner utover dette skal godkjennes av Styret. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier/bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det vedlikeholdsansvaret som den enkelte har etter lov og forskrift. Etter den tekniske tilstandsrapporten foretatt av fagperson vil en vurdere hyppigheten av kontroller av alle boenhetene og ved eierskifte. Tilstandsrapporten og tiltakene ligger ved permens del 7. Feil og mangler ved borettslagets elektriske anlegg og utstyr blir umiddelbart utbedret etter avtale. Borettslaget bruker autorisert installatør ved nyinstallasjoner, vedlikehold og reparasjoner. Autorisert kontroll utføres av: Beboernes egenkontroll: se 6.1.F. Sjekkliste for elektriske anlegg i boenhetene. HVS (v/hafslund) kontroll: se 6.1.E. Sjekkliste for elektriske anlegg i fellesområdene. 4.9 Brannvernutstyr Alle boliger skal ha installert egnet brannslokkingsutstyr. I borettslaget er det installert følgende typer utstyr: Husbrannslange. Godkjent røykvarsler i hver leilighet (minst en, - helst en i hver etasje). I tillegg anbefales beboerne til å anskaffe pulverapparat (for egen regning). Det foretas fysisk kontroll og vedlikehold av varsler og pulverapparat hvert femte år Beredskap Den som oppdager brann eller ulykke, varsler øvrige beboere. Brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) varsles etter behov. Rednings- og slukkingsarbeidet startes med tilgjengelige midler inntil politi/brannvesen kommer. Ved personskade gis førstehjelp. Ulykker som medfører alvorlig personskade skal straks meldes til lege/ambulanse, politi og Arbeidstilsynets lokalkontor. Ulykker og brann med elektrisk årsak skal meldes til det lokale el-tilsyn. Melding om skader og ulykker utføres av styreleder. Oppslag over de viktigste telefonnumrene finnes på alle oppslagstavler (se forslag til branninstruks) Personlig verneutstyr HVS har tilgang til personlig verneutstyr og er informert om når, hvor og hvordan det skal brukes. Krav om verneutstyr vil også gjelde ved dugnadsarbeid eller annet arbeid styret iverksetter på borettslagets områder Verneutstyret er: øreklokker ved støyende arbeid vernebriller ved bruk av kantklipper hansker ved de fleste jobber ansiktsmaske ved beskjæring av trær, busker og hekk TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 12 av 45

13 4.13 Avfall Rutiner for avfallshåndtering skal bidra til å redusere avfallsmengde, forekomst av skadedyr, forurensning, brannfare og skader på personer og utstyr. Borettslaget følger de rutiner som kommunen til enhver tid pålegger oss. Brannfarlig avfall legges i brannsikre beholdere med selvlukkende lokk, eller leveres på nærmeste miljøstasjon (bl a Grønmo, Brobekk eller enkelte bensinstasjoner) PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur. Lysarmaturer som har PCB-holdige kondensatorer fases ut innen Leveres som spesialavfall. Type: Lysstoffrør/sparepærer Mottaker: Grønmo eller Brobekk Type: Oljerester, malingsrester etc Mottaker: Grønmo eller Brobekk Type: Spillolje Mottaker: ESSO Norge Type: PCB-holdige vinduer Mottaker: PCB Sanering på Sætre eller Brobekk 4.15 Bruk av arbeidsutstyr (T.toppen har foreløpig ikke slikt utstyr) Ved bruk og betjening av arbeidsutstyret borettslaget har til disposisjon skal det tas nødvendig hensyn til sikkerhet, opplæring og særlig aldersbegrensninger som gjelder for enkeltutstyr: Regelen i 3.L. om personlig verneutstyr skal følges også ved dugnad. Se 6.2.D. Sjekkliste om bruk av arbeidsutstyr. Se 6.2.E. Instruks for bruk av arbeidsutstyr. Se 6.2.N. Dokumentasjon på opplæring. Dokumentasjon på opplæring settes inn i del 7 i håndboken Våtrom og ventilasjon Skader i forbindelse med våtrom, vannlekkasjer og ventilasjon kan påføre borettslaget store økonomiske utlegg. Hvert år inviteres beboerne til å gå gjennom sine våtrom og ventilasjon etter vedlagte momentliste. Feil og mangler som den enkelte har ansvar for må snarest rettes opp. Feil og mangler som kan få betydning for øvrige beboere må snarest varsles til styret Dugnad Når borettslaget arrangerer dugnad eller initierer aktiviteter på den enkelte beboers boenhet, skal dugnadsansvarlig forsikre seg om at arbeidet foregår på en fullt ut forsvarlig måte. Borettslaget må vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre det aktuelle arbeidet ved dugnadsinnsats. Her må man ta i betraktning både arbeidets objektive farlighet og beboernes personlige forutsetninger for å utføre arbeidet. Beboerne skal få nødvendig informasjon om hvilke farer ved arbeidet som skal vies oppmerksomhet. Kun godkjent utstyr skal brukes. Krever utstyret særskilt øvelse eller sertifikat skal dette kontrolleres før beboer tar utstyret i bruk. Krever arbeidet at det også blir brukt personlig verneutstyr skal dette stilles til beboerens disposisjon og brukes. Arbeidstilsynet har tidligere lagt til grunn at andelseiere som tar del i dugnad på borettslagets egen eiendom ikke er å anse som arbeidstakere i lovens forstand og borettslaget har følgelig ikke noe formelt arbeidsgiveransvar for disse. Dette betyr selvsagt ikke at styret bare kan la det stå til. Styret kan komme i ansvar etter alminnelige erstatningsrettslige regler. Rutiner for arbeid og arbeidsutstyr samt for verneutstyr finnes i følgende rutiner: 3.A. Arbeidsrutiner, 3.K. Kjemikalier, 3.L. Personlig verneutstyr, 3.N. Bruk av verneutstyr Skadedyrbekjempelse Borettslaget har rutiner for avfallshåndtering som reduserer forekomst av skadedyr som rotter. Laget overvåker tilstanden i fellesområdene (kjeller og loft, samt uteareal), TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 13 av 45

14 mens den enkelte beboer overvåker egen bolig. Beboere varsler omgående styret /vaktmester om observasjoner av skadedyr (rotter, insekter, maur etc). Utsetting av musefeller og enklere midler mot skadedyr håndteres av styret. Ved større tiltak kontaktes det firmaet laget har gjort avtale med (RENTOKIL). Rutine 6.1.K. Skadedyrbekjempelse. TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 14 av 45

15 5 Avtaler og kontakter Borettslaget har følgende avtaler og kontakter som er nyttige i forbindelse med helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet: (er ikke ferdig utfylt pr ) Lokale serviceavtaler: Tlf.: Kontaktpersoner: Elektroinstallatør Renovasjon/avfall Farlig avfall: Se del 3M Renhold av fellesarealer Borttauingsavtale Skadedyrbekjempelse (RENTOKIL) Vaktmestertjenester (Holmlia Vaktmesterservice HVS) Stål Mørch Kontakter: Forretningsfører/OBOS Forvaltningskonsulent i BBL Forsikringskoordinator BBL Forsikringsselskap: HAMMERSBORG FORSIKRING Arbeidstilsynet El.-tilsynet Nødtelefoner: Brannvesenet 110 Politiet 112 Legevakt/sykehus 113 TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 15 av 45

16 6 Orientering om systematisk Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid (Internkontroll) Forskrifter om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl. res. 6. des med ikrafttredelse 1. januar Forskriften stiller krav om at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Et internkontrollsystem er en beskrivelse av hvordan helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal drives. Denne beskrivelsen skal komme i stand ved et samarbeid med de ansatte. Styrelederen skal kontrollere at ordningen etterleves, og at arbeidet fører til systematiske forbedringer. Styret i borettslaget skal vite hvilke bestemmelser som gjelder for borettslaget innenfor dette området. Ledelses- og ansvarsforhold må være klarlagt, og organiseringen skal være dokumentert. 6.1 Formål Internkontrollforskriften samler alle forpliktelsene i HMS-lovgivningen og skal virke for et samordnet og systematisk arbeide med disse. Den vil også gjøre det lettere for tilsynsmyndigheten å føre et samordnet tilsyn. Formålet med forskriften er i forhold til borettslaget bl.a.: å gi god opplæring av ledelse og arbeidstakere slik at det kan bli bedre oppfølging av de krav som stilles i arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet i borettslaget. å forbedre arbeidsrutinene og fremme arbeidsmiljø og sikkerhet. å verne mot helse- og miljøskader fra produkter, lekeplassutstyr og el. anlegg. å hindre brann og branntilløp. å fremme vern av det ytre miljø mot forurensninger. å sørge for bedre behandling av avfall. For å fylle dette formålet er det i forskriften fastsatt krav om at den ansvarlige skal organisere systematiske tiltak for at ulike regler om miljø og sikkerhet overholdes. 6.2 Forutsetninger Forutsetninger for et forsvarlig HMS-arbeid er: at styret setter seg inn i alle aktuelle krav til lover og forskrifter at kravene systematiseres og grupperes i forhold til aktivitetene at det blir gjort klart hvem som har ansvar for å se til at kravene etterleves at det utarbeides plan for å kontrollere verne- og sikkerhetsforholdene at det utvikles dokumentasjon for offentlige kontrollmyndigheter 6.3 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) skal: klargjøre ansvar gi bedre samarbeid gi totaloversikt over ulike arbeidsmiljøfaktorer gi grunnlag for utarbeidelse av handlingsplaner for arbeidsmiljøtiltak Arbeidstilsynets oppgave blir dermed ikke lenger å drive detaljinspeksjon. Arbeidstilsynet vil i stedet se til at det er et vel fungerende system som sikrer at de ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 6.4 Krav Ved innkjøp av utstyr skal det tas hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Oppstår det feil eller mangler med hensyn til etterlevelse av regelverket, skal årsaken til dette klargjøres. Tiltak som gjøres for å rette på disse forholdene skal være beskrevet både med hensyn til hva tiltaket konkret går ut på, og hvem som har ansvar for å sette det i verk og å følge det opp. TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 16 av 45

17 Videre skal det beskrives hvordan internkontrollsystemet oppdateres, og hvordan eventuelle endringer blir meddelt ansatte og øvrige berørte. 6.5 Leders og medarbeiders ansvar Internkontrollforskriften understreker styrets særlige ansvar, men forutsetter bred medvirkning fra alle i borettslaget. Dette ansvaret innebærer blant annet: å klargjøre mål, ansvar og oppgaver for borettslagets miljø- og sikkerhetsaktiviteter å ha ansvar for å identifisere og bedømme risiko og problemer og utarbeide handlingsplaner med tiltak å systematisk overvåke at borettslagets aktiviteter er i tråd med de målene som er satt for borettslaget. 6.6 Ansvar og organisering Styreleder i borettslaget er pålagt hovedansvaret for gjennomføring av HMS-lovenes bestemmelser. Hovedregelen er at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, og at det skal foretas en samlet vurdering av alle miljøbelastninger som beboere/tredje person kan utsettes for. Det skal også drives planmessig og kontinuerlig arbeid for å bedre miljøet utover de minstekrav som loven stiller. 6.7 De viktigste lovene og tilsynsmyndigheter Arbeidsmiljøloven - tilsynsmyndighet er Arbeidstilsynet Forurensningsloven - tilsynsmyndighet er Statens Forurensningstilsyn (SFT)/ Fylkesmennene Produktkontrolloven - tilsynsmyndighet er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens forurensningstilsyn. For lekeplassutstyr vil DSB være tilsynsetat. Sivilforsvarsloven tilsynsmyndighet er Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) Brann- og eksplosjonsvernloven - tilsynsmyndighet er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)/ kommunale brannvernmyndigheter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr - tilsynsmyndighet er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og lokalt el-tilsyn 6.8 Forskrifter, sentrale og lokale I del 8 er det listet opp de viktigste sentrale forskriftene til lovene over. Det er i tillegg utarbeidet en rekke lokale forskrifter, særlig på brannvern- og forurensningsområdet. Borettslager vil også være forpliktet til å følge disse i like stor grad. Lokale forskrifter vil man finne fram til ved henvendelse til kommunen, eller ved søk på 6.9 Forholdet til andre lover og regler Flere andre lover inneholder bestemmelser for hvordan et borettslag skal drives. I tillegg til bustadbyggjelagslova (Brl) og eierseksjonsloven (S/E), er plan- og bygningslova særlig viktig for borettslagene. Den siste loven stiller blant annet krav til at borettslaget vedlikeholder sine bygninger på en slik måte at de ikke er til skade for tredje part. Her tenkes det på at fasadedeler, takstein og annet ikke faller ned. Kravene knyttet til VVS og bygningsvedlikehold dekkes ikke av krav til Internkontrollsystem, men vi anbefaler sterkt at styret samordner sine aktiviteter i ett system. TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 17 av 45

18 7 Sjekklister, arbeidsinstrukser og handlingsplaner 7.1 For alle borettslag Sjekklistene må brukes kritisk og sees på som ett av mange forslag for å lette igangsettingen med systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i borettslaget. I tillegg er det lagt ved noen forslag til rutiner og arbeidsinstrukser som kan omarbeides og konkretiseres for eget bruk. 7.2 Sjekkliste for årlig gjennomgang av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (dette refererer til Internkontrollforskriften 5.8 som krever overvåkning av borettslagets egne kontrollrutiner) Krav Spørsmål Følges rutinene? OK Nei Ikke aktuelt Merknad Er rutinene gode nok? Bør rutinene endres? Bør noen rutiner kuttes ut? Bør noen rutiner inn? Er planlagte tiltak gjennomført innen tidsfristene? Er opplæringsrutinene gode nok? Har noen behov for mer eller bedre opplæring? Er lover og forskrifter oppdatert? Viktige feil som er oppdaget og hvordan er de rettet? Er klager fra beboerne mottatt og behandlet? Endrede ansvars- eller ansettelsesforhold? Er opplæringsplanen fulgt opp? Er alle personskader registrert og meldt? Har det vært branntilløp? Er behandlingen av farlig avfall etter reglene? Har vi mottatt pålegg fra myndigheter? Er pålegg til styret fra generalforsamling fulgt opp? Andre/lignende viktige problemer som har oppstått? TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 18 av 45

19 7.3 Brannvern Brann- og eksplosjonsvernloven og forskriften om brannforebyggende tiltak og tilsyn, samt om brannfarlig vare, ligger til grunn for sjekklisten og den enkle forklaringen som følger med. Det kommunale branntilsyn kan ytterligere konkretisere påbud etter en konkret befaring og vurdering. De vil også kunne veilede det enkelte borettslag, og hjelpe til med å arrangere brannøvelser. Ved større ombygginger og nybygg må styret sikre at det blir foretatt en særskilt risikovurdering av brannfaren i byggefasen og om brannsikkerheten (for eksempel brannvegger, rømningsveier) er fullt ut forsvarlig etter at endringene er foretatt Røykvarsler/brannvarsler Krav: Alle boenheter skal ha montert minst én røykvarsler i boligen. Den skal monteres slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. For boliger over flere etasjer anbefales det at man monterer røykvarslere i hver etasje, og at disse sammenkobles Ansvar: Det er eier, borettslaget, som har ansvaret for at det finnes røykvarsler i boenhetene. Eier har også informasjonsansvar overfor bruker. Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet av røykvarslerne. Som vedlikehold anses bl.a. testing av at batteriet virker, og at varsleren ellers virker tilfredsstillende Anbefalinger: Borettslaget deler ut nytt batteri hvert år og sikrer at det blir byttet (evt. kjøper batterier som vare lenger og innfører rutine i forhold til det). Borettslaget sørger for utskiftninger av røykvarslere som er eldre enn 10 år Brannslokkingsutstyr Krav: Alle boenheter skal ha manuelt slokkingsutstyr (brannslokkingsapparat og/eller husbrannslange) tilgjengelig som kan benyttes i alle rom Ansvar: Det er eier, borettslaget som har ansvaret for at det anskaffes og utplasseres brannslokkingsutstyr i fellesområder og i boenhetene. Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet og kontrollen av brannslokkingsutstyret i boenhetene. For husbrannslange: tilfredsstillende trykk at den er lang nok til å nå alle rommene at den ikke lekker tilknyttet en fast kran som ikke er vanskelig å åpne For pulverapparat: kontroll minst én gang i året, se at manometernålen står på grønt vende på apparatet minst én gang i året, slik at pulveret ikke klumper seg se til at splinten er på plass se til at det blir etterfylt etter bruk Anbefalinger: Borettslaget sørger for at apparatene tas inn til bytte/refylling/kontroll hvert 5. år. Laget arrangerer øvelse i bruken av pulverapparat for beboerne. TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 19 av 45

20 7.3.3 Rømningsveier Krav: Rømningsveiene skal til enhver tid være ryddige og fri for hindringer. Hver boenhet skal ha tilgang til to uavhengige rømningsveier. Rømning ut av vinduet ved hjelp av brannvesenets stigebiler eller skyvestiger gjelder som rømningsvei. Dørene i rømningsveiene skal slå ut i rømningsveien, og de skal kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel Ansvar: Det er eier som har ansvaret for alle faste installasjoner og rømningsveier. Brukerne har ansvar for å holde rømningsveiene ryddige, og ikke hindre framkommelighet for brannvesenet eller andre redningsbiler (herunder også PARKERING) Anbefaling: Om det ikke er mulig å rømme leilighetene gjennom vinduene via stigebiler eller skyvestiger, kan man vurdere andre installasjoner (som utfellbare stiger, branntau el. l.) Branninstruks: Branninstruksen bør deles ut til alle beboerne Branninstruksen bør inneholde: tlf.nr. til brannvesenet 110 korrekt adresse på eiendommen/bygningen oppmøteplass for beboerne plassering av slokkingsutstyr i fellesområdene bruk av felles brannvarslingsanlegg viktigheten av ryddige rømningsveier Borettslagets beredskapsplan ved brann Borettslaget skal utarbeide en beredskapsplan for tilfeller av brann, vannskader og lignende som har et visst omfang. Beredskapsplanen bør dekke tiltak som borettslaget setter i verk for evakuering av beboere, oppfølging av ofre for hendelsene, sikring av verdier, informasjon til øvrige beboere og kontakt med media. Lovverket stiller ingen krav til dette, men erfaringer tilsier at organisert omsorg fra styret og naboer er av stor betydning for helseutviklingen, skadeomfanget og tryggheten i laget. TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Side 20 av 45

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS)

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet () I Brannfjellveien Brl ønsker vi å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell,

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Tangen V Borettslag Nesodden. Rundskriv 21. desember 2013

Tangen V Borettslag Nesodden. Rundskriv 21. desember 2013 Tangen V Borettslag Nesodden Rundskriv 21. desember 2013 Styret ønsker alle beboere en riktig God Jul og Godt Nyttår! Vi benytter anledningen til å informere om følgende: 1. Styrets sammensetning Etter

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

2013 Internkontroll. Styret. Skogen Sør Velforening

2013 Internkontroll. Styret. Skogen Sør Velforening 2013 Internkontroll Skogen Sør Velforening 11/1/2013 0 Innhold 0 Innhold... 2 1 Revisjon... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Hvem har ansvaret?... 4 3 Om Skogen Sør Velforening... 4 4 Plan for internkontroll... 4

Detaljer

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo?

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo? Informasjon om internkontrollarbeidet på Rundvannet I Rundvannet borettslag ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle ansatte og beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets

Detaljer

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

Plan for internkontroll

Plan for internkontroll Plan for internkontroll Sameiet Søndre Nes Innhold Innhold... 2 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hvem har ansvaret?... 3 2 Om Sameiet Søndre Nes... 4 3 Plan for internkontroll... 5 3.1 De sentrale HMS-handlingene...

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Oppdatert: 7 februar, Side 1 of 20 Innholdsfortegnelse 1 BOLIGSELSKAPET...4 1.1 Mål... 4 1.2 Fakta om... 4 1.3 Ansvar... 4 1.4 Styrende dokumenter... 4 1.5

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE HMS-PLAN FOR SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 3 2. OM SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 4 3. LOVER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER SAMEIETS HMS-ARBEID

Detaljer

MØLLESTRANDEN BORETTSLAG

MØLLESTRANDEN BORETTSLAG MØLLESTRANDEN BORETTSLAG Vernerunde Torsdag 30 Juni 19.00 Til stede: Brith Bergum (sekretær), Linn Eide, Sverre Woxen Torsdag 30 Juni hadde vi en runde rundt i borettslaget for å gå gjennom noen av punktene

Detaljer

HMS-håndbok for Solskrenten bs

HMS-håndbok for Solskrenten bs 2016 HMS-håndbok for Solskrenten bs Solskrenten boligsameie, 1. utgave 20.01.2016 Innhold Hva menes med systematisk HMS-arbeid... 2 Hva kan DU gjøre for å bedre sikkerheten i Solskrenten boligsameie?...

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN BRANNVERNPLAN SKILLEBEKKEN BORETTSLAG NØDTELEFON BRANNVESENET 110 VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN Gjør deg kjent med: Hvor brannmeldere og slukkeutstyr er, og hvordan dette brukes. Hvor utganger

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.4-12 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.4-12 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.4-12 Side: 1 SJEKKLISTE FOR BARNS ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET I BARNEHAGER BARNEHAGENS INNEOMRÅDE Sjekklisten skal være en del av barnehagens internkontrollsystem. Arbeidsmiljøkartlegging

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 - 1 - BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN Gjør deg kjent

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT

INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT Å INNFØRE OG UTØVE INTERN-KONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det

Detaljer

HMS-rutinene. for. Solåsen 1 Boligsameie. Internkontroll. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

HMS-rutinene. for. Solåsen 1 Boligsameie. Internkontroll. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) HMS-rutinene for Solåsen 1 Boligsameie --- Internkontroll av Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Desember 2007 Side 1 av 10 1. INTERNKONTROLL Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at sameiet

Detaljer

HMS Håndbok 2014. Sameiet Nordviken B5 A/B. HMS Ansvarlig: Herleik Moe

HMS Håndbok 2014. Sameiet Nordviken B5 A/B. HMS Ansvarlig: Herleik Moe Sameiet Nordviken B5 A/B HMS Håndbok 2014 HMS Ansvarlig: Herleik Moe HMS Håndbok Revidert 2014 Herleik Moe og Tor Bekkevold Utgave 1, Rev. 28.10.2014 Side 1 av 47 Innholdsfortegnelse 1. Sameiet... 5 1.1.

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag HMS-PLAN for Hollendergården borettslag Utarbeidet av Styret vår 2013 Innholdsfortegnelse Forord...3 BEREDSKAPSLISTE FOR...5 BORETTSLAGET HOLLENDERGÅRDEN...5 A. ARBEIDSRUTINER...6 B. INFORMASJON...6 C.

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

HMS- HÅNDBOKEN. Nordås Borettslag. Utarbeidet 2013

HMS- HÅNDBOKEN. Nordås Borettslag. Utarbeidet 2013 + HMS- HÅNDBOKEN Nordås Borettslag + Utarbeidet 2013 En sammenfatning av innholdet i HMS- arbeidet i Nordås Borettslag som er utarbeidet etter hmsportalen.no (OBOS) som borettslaget bruker i sitt HMS-

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

HMS. (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar

HMS. (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar HMS (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar 1 Borettslagets hovedmål for HMS: Borettslaget skal ikke oppleve skader på personer eller natur som følge av sin aktivitet. Dette skal oppnås

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Sameiet Baldersgate 16 HMS 2014

Sameiet Baldersgate 16 HMS 2014 Sameiet Baldersgate 16 HMS 2014 Innholdsfortegnelse 1. Sameiet 1.1. Mål 1.2. Fakta om sameiet 1.3. Ansvar 1.4. Styrende dokumenter 1.5. Opplæring 1.6. HMS-håndboken og tilgjengelighet 1.7. Oversikt over

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013

DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013 DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013 Rapport skrevet dato: 05.09.2013 Kontaktperson kunde: Lars Hjelmås Ansvarlig utførende: Mikael Floberg Adresse: 1.strøm Terasse 60 Kompetansenummer: L Postnummer og sted

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet

Helse Miljø Sikkerhet Helse Miljø Sikkerhet Internkontrollsystem for Bø Skyttarlag Igangsatt januar 2014 Til gjennomsyn for de ansvarlige for treningskvelder og stevner Målsetting og risikoanalyse Alle plikter å ha dette. Se

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

HMS Boligsameiet Persaunet Ekstra 2 (PE2) Info om HMS arbeidet. Info om HMS arbeidet. Branninstruks. Brannsentraler og brannmeldere

HMS Boligsameiet Persaunet Ekstra 2 (PE2) Info om HMS arbeidet. Info om HMS arbeidet. Branninstruks. Brannsentraler og brannmeldere HMS Boligsameiet Persaunet Ekstra 2 (PE2) Info om HMS arbeidet Branninstruks Brannsentraler og brannmeldere Elektrisk anlegg og utstyr beboers ansvar Gass og propan beboers ansvar Forebygging av lekkasjer

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE 29.05.2011 947837893 INNLEDNING HEFTE FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE Styret i er ansvarlig for brannvernet ved eiendommen. Ihht.

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker Personsikkerhet Anleggsikkerhet Ansvar: Eier/bruker Boligeiers ansvar Skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold Er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for vaktmester. Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008.

Stillingsbeskrivelse for vaktmester. Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008. Stillingsbeskrivelse for vaktmester Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008. Vaktmesteren er ansatt på følgende betingelser: 1. ANSETTELSE Til stillingen

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Internkontroll i borettslag,sameie og vel Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Innleggets innhold Internkontroll Ansvar Hvilke lover og forskrifter gjelder for oss Styret sine oppgaver

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 971 955 619 Eies av (org.nr): 979 435 185 Besøksadresse: Skrarpnestangen 9, 4823 Nedenes Telefon: 37 05 85 55 Bransjenr. (NACE-kode): 30.120 E-post:

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

TRIVSELSREGLER FOR NØKLEVANN BORETTSLAG

TRIVSELSREGLER FOR NØKLEVANN BORETTSLAG 1 TRIVSELSREGLER FOR NØKLEVANN BORETTSLAG Revidert ved generalforsamlingen 1977, 1992, 1997, 2000, 2001, 2004, 2006, 2013 og 2015. Trivselsreglene er et tillegg til vedtektene for Nøklevann borettslag,

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

Forskrift om skadedyrbekjempelse

Forskrift om skadedyrbekjempelse Forskrift om skadedyrbekjempelse v/førstekonsulent Mona Keiko Løken Presentasjon v/ Preben Ottesen, Folkehelseinstituttet Forskrift om skadedyrbekjempelse (Fastsatt 21. desember 2000, i kraft 1. januar

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet.

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. Sikkerhetsfakta / Januar 2003 Trygghet i hjemmet Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. I 2001 omkom 65 mennesker i branner i Norge. 23 av disse var

Detaljer

HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Styret Øyernblikk sameie i fellesskap. Oppdatert Side 1 av 38

HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Styret Øyernblikk sameie i fellesskap. Oppdatert Side 1 av 38 HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Styret Øyernblikk sameie i fellesskap Oppdatert 28.12.2016 Side 1 av 38 Innhold 1. Sameiet 1.1. Mål... 5 1.2. Fakta om sameiet... 5 1.3. Ansvar... 5 1.4. Styrende dokumenter...

Detaljer

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Røykvarslere Det er påbudt med fungerende røykvarslere som kan høres på alle soverom med lukket dør. Røykvarsleren skal befinne seg i taket og

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER Den lille IK-hjelperen - Barnehager Miljørettet helsevern Tromsø kommune INNHOLDSFORTEGNELSE HELSE, MILJØ OG SIKKERHET.side 3 INTERNKONTROLL.side

Detaljer

Eksempel på en HMS Håndbok.

Eksempel på en HMS Håndbok. Eksempel på en HMS Håndbok. Eksempel på en HMS Håndbok. HMS-håndbok Årnestoppen Boligsameie. Sist oppdatert November 2017 Innholdsfortegnelse HMS-håndbok 1 Sameiet... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Fakta om sameiet...

Detaljer

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

HMS-PLAN 2016. Etterstad Sør borettslag

HMS-PLAN 2016. Etterstad Sør borettslag HMS-PLAN 2016 Etterstad Sør borettslag 1. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 3 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 3 1.2 BORETTSLAGETS MA L FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID... 3 1.3 STYRETS SAMMENSETNING... 3

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer