Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen"

Transkript

1 Orienteringar: VT 08/14

2 Tid: tysdag 8. november kl Stad: Egget, Studentsenteret Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjonar og enkeltpersonar kan orientera om saker dei meiner er av interesse for Velferdstinget. Orienteringar Pliktar å orientera... 3 Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU)... 3 Kulturstyret (KS)... 4 Studentane i SiB-styret... 5 Vald av Velferdstinget... 5 Ankeutvalet for barnehagesaker... 5 Ankeutvalet for helsefondsaker... 5 Styringsgruppa for Karrieresenteret... 6 Kontrollkomitéen til Det akademiske kvarter... 6 Studentidrettsrådet... 6 Styret i Studentradioen i Bergen (SRiB)... 6 Styret i Studvest... 7 Ynskjer å orientera... 7 K7 Bulletin... 7 Det akademiske kvarter... 7 Studentersamfunnet i Bergen... 7 Side 2 av 9 Telefon:

3 Pliktar å orientera Dette er organ som pliktar å orientera til Velferdstinget jamfør Velferdstinget sine vedtekter. Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU) Tor Statsbudsjett Me har utala oss om statsbudsjettet. Som dykk sikkert har fått med dykk var ikkje dette det beste studentbudsjettet. Me har fokusert på studentbustadar, studiestønad og sjukestipend/sjukepengar, og latt NSO og medlemslaga ta skulepengar. Innlegg Eg har halde innlegg på SPU-skulen og på HiB sitt OK2 om Velferdstinget. Budsjett Har arrangert budsjettpressekonferanse og bistått Mikkel i dette. Representasjon i Velferdstinget Eg har jobba for å få alle til å møta i Velferdstinget og har hatt kontakt med CKB og KHiB om dette. Byrådsleders kontaktforum Det har vore møte i byrådsleders kontaktforum. Ny byråd nye moglegheiter. Tok opp SiBeigendomskatt, psykisk helse, bustadsituasjonen for studentar og kunnskapsbyen Bergen. SiB-kafé Har hatt møte med SiB kafé ilag med Camilla Media Sjå Møte Mykje tida har gått til å planlegga og førebu budsjettmøtet. Magdalena - Det har ikke skjedd så mye siden sist. Jeg har jobbet veldig mye med internasjonal uke på FN-Sambandet og har derfor hatt svært lite tid. Media: - Har skrevet og sendt ut pressemeldinger om tannlege-sak + tipset Studvest. Ble intervjuet av studvest om den nye tannhelseloven som skal legges ut på høring. Artikkel i Studvest 29.oktober. Møter: - Møte med leder for karrieresenteret Rønnhaug angående eksternfinansiering av karrieresenteret - AU-møter - Møte med byråd Arrangementer: - Vi arrangerte pressekonferanse med budsjettkomiteen Magnus Side 3 av 9 Telefon:

4 Siden forrige møte i Velferdstinget har det vært mye arbeid knyttet til budsjett. Onsdag 8.10 ble forslaget til statsbudsjettet fra den blå-blå regjeringen lagt frem og arbeidsutvalget (AU) fulgte fremleggingen nøye og har brukt mye tid på å analysere den den fremtidige politiske prosessen. Fredag 17. oktober var det møte i AU, der fremdrift til budsjettinnstillingen og budsjettmøte ble diskutert. Mandag ble innstillingen til Velferdstingets budsjettkomite for fordelingen av semesteravgiften Velferdstinget fordeler for 2015, lagt frem på en pressekonferanse. Arbeidsutvalget la til rette for pressekonferansen. Fredag 24. oktober hadde vi møte i AU hvor vi diskuterte innstilingen og planla gjennomføring og strategi frem mot budsjettmøte. I tillegg har jeg jobbet litt med innspillet til Hordaland fylkeskommunes (HFK) budsjett for Budsjettet sendes ikke ut på høring, derfor planlegger AU å delta på møte i HFKs samferdselsutvalg som skal behandle budsjettet medio november. Camilla Orienterer munnleg. Kulturstyret (KS) Tildelinger Budsjett Omsøkt Tildelt hittil 2014 Rest Musikk/Scene kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Pol/et/rel/sol kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fagmiljø kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tidsskrift kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 1 000,00 Prosjekt kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6 500,00 SUM kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Vi har nå rett over kr igjen med 7 resterende søknader i skrivende stund, ser ut til å få brukt opp alle midler i år. Vi fikk behandlet 1 søknader på møte 07/14. Kurshelg Kulturstyret arrangerte i oktober den semesterlige kurshelgen der vi blant annet hadde innlegg fra Lykkepromille, Overhaus og økonomikurs. Høyt faglig nivå på foredragsholdere, men litt lite Side 4 av 9 Telefon:

5 deltagere. Jeg vil anbefale til neste års kulturstyre å revurdere kursformen vår for å få til enda mer attraktive kurs. Vi har i år hatt prøveprosjekt med noen kurs på ettermiddagstid enkelte hverdager, i stedet for en sammensatt kurshelg, og håper vi kan jobbe videre med dette. Åpent møte om Kulturstyrets vedtekter Etter diskusjonen på forrige velferdstingsmøte arrangerte Kulturstyret et åpent møte rundt Kulturstyrets vedtekter den i Egget. Det var fremmøte representanter fra BIS, ASF og Studvest og vi hadde en god dialog rundt vedtektsforslaget fra Kulturstyret. Det er beklagelig at ikke flere medlemmer av Velferdstinget møtte opp for å ta del i diskusjonen da dette møtet var en god møteplass for å lufte meninger og få forståelse for implikasjonene av vedtektsforslaget. Mvh. Nicolai Gjellestad Studentane i SiB-styret Måndag 13. til onsdag 15. oktober var styreleiar og administrerande direktør deltakarar på Samskipnadsmøtet, det samlande organet for alle dei 22 samskipnadane i Noreg. Vertskap for møtet går på rotasjon mellom samskipnadane, og i år var det Drammen sin tur. Neste år skal møtet leggast til Haugesund. Fredag 17. til sundag 19. oktober var det samling for studentane i styra til SiB, SiT og SiO, og samlinga fann denne gongen stad i Oslo. Neste samling skal finne stad på vårsemesteret, og det er Bergen som er vertskap. Desse samlingane er eit verdifullt bidrag til styreopplæringa. Tysdag 28. oktober var helseminister Bent Høie frukostgjest i Oppigard barnehage, og både styreleiar og adm.dir. var på plass. Fredag 31. oktober skal styreleiar vere dommar i den årlege Bergen Student Food Competition, i regi av Utdanning i Bergen. Kandidatar til styreleiarvervet som framleis sit på gjerdet kan merke seg at dette berre er ei av mange plikter som følgjer med vervet som styreleiar i SiB. Torsdag 6. og fredag 7. november held styret i SiB strategiseminar på Solstrand. Både strategi fram til 2020 og budsjettet for 2015 skal vedtakast på styremøtet i desember. Styreleiar held kontakten med VT-AU angåande eventuelle vidare innspel til både budsjett og strategi. Vald av Velferdstinget Dette er tillitsvalde som Velferdstinget har valdt, og som det er ynskjeleg at orienterer. Ankeutvalet for barnehagesaker Det har ikkje vore møte i ankeutvalet -Tor Ankeutvalet for helsefondsaker Det har vore ei sak i ankeutvalet for helsefondsaker. Klaga vart handsama av Hege Råkil, Magdalena Thorbjørnsen og underteikna som utgjer ankeutvalet. Klaga vart avslått. - Tor Sivertsen Prestegard Side 5 av 9 Telefon:

6 Styringsgruppa for Karrieresenteret Det begynner å bli en god stund siden referansegruppen til Karrieresenteret har hatt møte - og siden sist har vi hatt en intern diskusjon angående framtiden til referansegruppen. En slik gruppe er det mest vanlig å ha i en prosjektperiode, slik Karrieresenteret var de tre første årene ( ). Nå er senteret for lengst blitt en avdeling under virksomhetsområdet Helse og veiledning i SiB, og vi ser ikke det samme behovet for en referansegruppe lenger. SiB har derfor besluttet å avslutte denne ordningen. Vi ønsker likevel å ha god kontakt også i framtiden med de institusjonene/organisasjonene som har bidratt, og det håper vi å oppnå gjennom kontaktmøter med hver enkelt. Dette kommer vi nærmere tilbake til. Mvh Rønnaug Tveit daglig leder Det blir difor ikkje fleire orienteringar frå Styringsgruppa for Karrieresenteret, og me vel ikkje til denne styrignsgruppa i desember. - Tor Kontrollkomitéen til Det akademiske kvarter Kvarteret går godt, og styrende organer ser ut til å ha kontroll på utfordringer. Se forøvrig Khiem Trans orientering. Vennlig hilsen Mathias Bratz-Queseth Studentidrettsrådet Ikkje sendt inn orientering. Styret i Studentradioen i Bergen (SRiB) Det har sidan sist blitt avhold eit styremøte. Her diskuterte ein blant anna korleis vi kan møte dei mange utfordringane med introduksjonen av DAB-teknologien. Ein ting syner å vere klart: Overgangen vil bli krevjande, økonomisk såvel som praktisk. Likevel har ein i Studentradioen allereie fått eit godt utgongspunkt å jobbe vidare med. Dog er vi heilt avhengige av å få på plass ein velfungerande teknisk ansvarleg internt. Dette er noko vi håpar vil bli prioritert i budsjetthandsaminga til VT 8. november. Utan ein motivert og kunnskapsrik teknisk ansvarleg vil vi truleg ende opp med svært høge kostandar til eksterne krefter og kunnskap. Studentradioen vil gå over til DAB, det er berre eit spørsmål om tid. Månadlege kostnad for å vere på DAB-nettet er estimert til kr pluss etablering og utstyr på kroner. I tillegg det bli kostnadar i nedbygginga av FM-nettet og installasjonar radioen har ute i dag. Også dette vil bli ein kostnad i DABovergongen. Vi jobbar som før med å finansiere deler av drifta med støtte også utanfor VT. Dette skjer blant anna via Medietilsynet. Frå sistnemnte er det søkt om støtte til fem programproduksjonar, fire vanlege dokumentarsøknader og ein til eit samarbeidsprosjekt. Det er ingen garanti for at vi vil få innvigla støtte, men eit realistisk estimat er to eller tre produksjonar. Side 6 av 9 Telefon:

7 Av andre ting er vi svært stolte av å kunne tilby ein eigen applikasjon til smarttelefon. Denne er per dags dato berre kompatibel med Android-telefonar, men ein versjon for Apple-telefonar vil truleg vere på plass sommaren Ein grundig evaluering og gjennomgang av Phonofestivalen 2014 vil skje på styremøtet i november. Venleg helsing Mikkel von der Fehr Myhre og Hogne Ulla Styret i Studvest Ikkje sendt inn orientering. Ynskjer å orientera Dette er organisasjonar i Bergen som av eige ynskjer orienterer til Velferdstinget K7 Bulletin Ikkje sendt inn orientering. Det akademiske kvarter Ikkje sendt inn orientering. Studentersamfunnet i Bergen Økonomi Styret har levert sitt forslag til budsjett til Generalforsmaling, som avholdes 12. november. Vi har valgt å budsjettere med i overskudd, fordi vi ser behovet for opparbeide en egenkapital som i større grad samsvarer med den størrelsen organisasjonen de siste årene har vokst til. Merk at budsjettet ikke er godkjent av samfunnets øverste organ, Generalforsamlingen. Det vil skje 12. november. Møteavvikling 18. oktober arrangerte vi Helhus, med tema «Øl, mat, sex», med 1200 besøkende, og 910 solgte billetter. Vi veldig fornøyd med både program og oppmøte. Uke 44 avholdt vi semesterets fokusuke som vi har kalt «Den skjulte offentligheten», der vi rettet fokuset mot stemmer som i liten grad kommer til i det offentlige ordskiftet. Vi valgte foredrags, og ikke debattformat for uka, blant annet for at studentene skulle være en mer sentral del av våre arrangementer. Dette klarte vi heldigvis å få til, og vi har hatt en uke med høy temperatur og mange engasjerende innlegg fra studenter. Fokusuka lager vi et eget programblad til, som delvis finansieres gjennom annonsesalg. Vi har dessverre ikke avviklet noen Samklangfunn Samfunnets konsert konsept så langt dette semesteret. Dette har vært et resultat av avlysninger fra musikernes side, og ikke tilstrekkelig planlegging fra oss. Vi har enda et samklangfunn igjen på programmet. Side 7 av 9 Telefon:

8 Besøkende og billetter Et estimat for gjennomsnittlig besøkte per arrangement så langt dette semesteret er 155, og 90 billetter i salg. Disse tallene inkluderer Helhus 18. oktober. Besøkstallet er så langt dette semesteret dårligere enn høsten 2013, men det er sannsynlig at tallet for gjennomsnittlig besøkende vil øke ettersom vi fortsatt har to større arrangementer som skal avholdes, en debatt på logen og et helhus 15. november. Antall solgte billetter er litt høyere enn samme semester i fjor. Merk at disse tallene sannsynligvis vil endre seg når vi har alle tallene for høsten Planlegging av program for neste semester Vi er nå i full gang med planleggingen av programmet for neste semester. Vi har avtalt med NRK Hordaland at vi vil videreføre om konseptet «Vestlandsdebatten» til neste semester. Vi mener at Studentersamfunnets interesser har blitt ivaretatt på en god måte gjennom samarbeidet, og vi ser at det gir oss større mulighet til å være en meningsbærende arena. I tillegg til vårt ordinære program vil vi bidra med program gjennom Kvarterets jubileum februar, avholde åpningsmøte i Grieghallen og vi planlegger også en ny runde med Frank Aarebrot på NRK. Vi håper også på et tettere samarbeid med CMI og UiB om innledere til neste semester. PR I styrets forslag til budsjett har vi satt av penger til å starte og jobbe med en ny nettside. Vi har mange utfordringer med den vi har i dag, den er for eksempel veldig lite brukervennlig. Dessuten mangler den viktige funksjoner som å legge inn podcast, som vi trenger til «Samfunnet på radio». Nettsidene har også en viktig intern funksjon, og er en viktig kunnskapsbase for våre aktive medlemmer, noe det har vært vanskelig å bruke den til det siste året på grunna av tekniske utfordringer. Vi ser derfor behovet for å investere i en ny nettside, som er enkel å bruke for våre frivillige. Vi anbefaler derfor kommende styre å kutte utgifter knyttet til annonser for å prioritere arbeidet med nettside. Noe vi ikke har benyttet dette semesteret, uten å kunne se at det har hatt negativ effekt for besøkstall. Presseomtale siden sist orientering: «Vestlanddebatten» har blitt referert til og omtalt i BT og NRK.no. Leder har vært i BT i forbindelse med BTs konsept «jakten på makten», noe som tilsier at studentersamfunnet anses som en viktig stemme fra studentene i Bergen. Vi har fått dekning i Studvest rundt helhus. Innledere har skrevet debattinnlegg i forbindelse med vår debatt om aktiv dødshjelp. Marta Breen skrev innlegg i Dagsavisen etter å ha vært i debatten «Ti tips til lavere selvtillit», der hun refererte til nettopp denne debatten. Alt i alt er vi fornøyd med pressedekningen, men ønsker oss mer meningsbærende dekning både fra vår og pressens side. Side 8 av 9 Telefon:

9 Annet Valgkomiteen vil komme med sin innstiling til nytt, styre og råd til 5. november, og Generalforsamling avholdes 12. november. Thea Marie Valler Leder, Studentersamfunnet Side 9 av 9 Telefon:

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 03/14 Tid: Tirsdag 4. mars klokken 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll VT 02/14

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen VT 01/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Detaljer

Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 2 Telefon: 555 45 011 Side 3 Telefon: 555 45 011 Side 4 Telefon: 555 45 011 Side 5 Telefon: 555 45 011 Side

Detaljer

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 17. november 2014, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

Kandidatpresentasjonar VT 09/14

Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Innhald Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3 Velferdstingets arbeidsutvalg... 12 Kulturstyret... 15 Budsjettkomitéen... 28 Arbeidsprogramkomitéen... 34 Ordstyrar...

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/10: Tid: Mandag 22. mars 2010: kl 17:00 Sted: Det Akademiske Kvarter, Tivoli Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 08/10

Endeleg innkalling til VT 08/10 Endeleg innkalling til VT 08/10 Tid: 15.11.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen hadde nok et positivt år i 2011. Først og fremst fordi vi dekker velferdsbehovene

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT REFERAT Styringsgruppemøte 05.09.2014 & 06.09.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 44-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer