Endeleg innkalling VT 04/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endeleg innkalling VT 04/12"

Transkript

1 Endeleg innkalling VT 04/ Tid: tysdag 20. mars, kl Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret ved Studentsenteret Ta gjerne kontakt med Audun (VS) på telefon eller Anders (vertskap) på telefon Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar i hende sju dagar før møtedato. er må vere meldt og saksdokument må vere sendt inn til Velferdsstyret seinast åtte dagar før møtedato. Saker som kjem etter denne fristen må meldast til eventuelt før dagsorden godkjennast/møtet setjast. Det krevjast 2/3 fleirtal for å kunne fatte vedtak i slike saker. Nye saker eller spørsmål kan rettast til Velferdsstyret på eller til leiar på telefon Representantar som ikkje kan møte må melde frå so snart som mogleg. Orienteringssak berre mogleg å stille spørsmål Diskusjonssak mogleg å stille spørsmål og diskutere mogleg å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak Velferdstinget sin møteplan for 2012: 30 VT 02/12 VT 03/12: VT 04/12: VT 05/12: VT 06/12: tysdag 17. januar tysdag 21. februar tysdag 20. mars tysdag 17. april tysdag 22. mai 35 VT 07/12: tysdag 18. september VT 08/12: tysdag 16. oktober VT 09/12: tysdag 13. november (budsjettmøte 2013) VT 01/13: tysdag 4. desember (konstituerande møte 2013) 40 Side 1 av 16

2 45 Forslag til dagsorden 50 VT 31/12 VT 32/12 Opprop Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt 55 VT 33/12 Orienteringer Orienteringssak VT 34/12 Suppleringsval VT 35/12 VT 36/12 VT 37/12 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen SiB Bolig og krav om karakterutskrift Klatreavgift VT 38/12 Møteplan, hausten 2012 Diskusjonssak VT 39/12 Eventuelt Orienterings- eller diskusjonssak VT 40/12 Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak Med venleg helsing 80 Audun Kjørstad leiar Side 2 av 16

3 VT 31/12 Opprop Hensikt: Få ei oversikt over kven som er på møtet, og fastslå om Velferdstinget er vedtaksdyktig. Presentasjon: Opprop gjerast av protokollførar på bakgrunn av medlemsinstitusjonane sine innsendte valprotokollar og tilbakemeldinger frå representetar. Forslag til vedtak: Møtet setjast 105 Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast 110 VT 32/12 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt Hensikt: Velferdstinget vedtar kva saker som skal handsamast på møtet Presentasjon: Møtet skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendingar mot innkalling meldast her. Dagsorden setjast, og kan berre endrast dersom Velferdstinget vedtek med 2/3 fleirtal å anten ta inn nye saker eller endre rekkefølgja. Merk at endrings- og vedtaksforslag til alle saker skal meldast skriftleg til sekretariatet før strek i saka er sett. Forslag til vedtak: 1. Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden. 2. Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 03/12. Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast Vedlegg: Forslag til protokoll for VT 02/ VT 33/12 Orienteringer Orienteringssak Presentasjon: Velferdsstyret, Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen skal orientere på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjonar og enkeltpersonar kan orientere om saker dei meiner er av interesse for Velferdstinget. Side 3 av 16

4 Desse orienterer i tillegg til dei faste: Bergenstudenten Hulen, representantskapet Karrieresenteret, styringsgruppen Studentersamfunnet i Bergen, styret Studentidrettsrådet Studentradioen i Bergen, styret Studvest, styret Velferdsstyret Vedtekter Velferdsstyret har brukt ein del tid på ferdigstilling av forslag til nye vedtekter, og gler seg no til å sjå Velferdstinget diskutere og stemme over dei nye styringsdokumenta. SiB Bolig Det har vore ein del saker rundt SiB Bolig den siste tida, mellom anna i forkant av Studvest sin artikkel om husleigekontrakter som vart sendt ut med feil leigepris. Bergensavisen har vore i kontakt angåande ei sak dei vil lage om Grønneviksøren. Elles har Velferdsstyret samarbeidd med Studvest om ei sak om strukturen til dei forskjellige studentdemokratia i Bergen. Gladnyhet VS gløymde meddele VT på sist møte: Bergen Kommune inkluderer studentbustadar i sitt vedtak om fritak for eigedomsskatt. Dette sparar samskipnaden for utgifter på rundt kroner årleg. Møter 1. mars var Audun i møte med Kvarteret angåande planar om å flytte haustens VT-møter til Kvarteret. 14. mars var Audun i møte med Kvarteret angåande budsjettmøte hausten Velferdsstyret har faste møter med adm.dir og styreleiar i SiB. Det har framleis ikkje lukkast Velferdsstyret å setje opp ein fast møteplan. Varierande praksistider, eksamener, innleveringer og andre variablar gjer dette svært vanskeleg. I media Audun var torsdag 23. februar hjå studentradioen for å ta del i ein debatt om heiltidsstudenten med Kyrre Lekve (SV). Studentmedieundersøking Studentmedieundersøkinga byrjar ta form, og Audun har vore hjå kommunikasjonsavdelinga til SiB for å få ei innføring i spørjeundersøkjingsprogramvaren vi skal bruke. Jamføre vedtak på VT 03/12 er det totalt 22 studentmedier som skal ta del i undersøkinga. Fellesmøte med redaktørar og andre interesserte er planlagt i løpet av veka Side 4 av 16

5 12. til 15. mars, litt avhengig av når det passar for dei andre deltakarane Budsjettmøte-fordeling Vi har fulgt opp organisasjonar som vart tildelt midlar frå Velferdstinget i november, og kan no stadfeste at sju av tolv organisasjonar oppfyller krava Velferdstinget stiller i tildelingsbrevet. Dei fem organisasjonane som ikkje har oppfylt krava har vorte kontakta. Tildelingsbrev vart opphavleg sendt ut i november 2011, og purring i byrjinga av februar i år. Dersom det framleis er organisasjonar som ikkje oppfyller krava når vi kjem til april månad, må vi byrje vurdere benytte oss av dei sanksjonar tildelingsbrevet opnar for. Reise Helga 24. til 26. februar var Audun i Oslo på NSO sin Trippelkonferanse. Reise og opphald vart dekka av NSO. 15. mars reiser Audun til Trondheim for å møte leiar for velferdstinga i Oslo og Bergen. Den helga møtast òg studentmedlemmane av samskipnadsstyra i SiB, SiO og SiT i Trondheim, og vi trur ein felles debatt om felles problemstillinger for storbyane kan vere svært fruktbart. Psykisk helse og studentbokhandel er to av punkta det skal jobbast med. Møtet er utsatt til etter påske. Kursing 22. mars arrangerer Velferdsstyret, i samarbeid med SP-UiB og andre studentdemokrati, kræsjkurs i studentdemokrati for studentmediene på bygget. Studenthusmidlar Vedtak frå møte i Velferdstinget (VT 05/04): «Velferdstinget vedtar å opprette et fond, der semesteravgiften for de respektive seks år går uavkortet inn, på bakgrunn av å styrke studentkulturen i Bergen. De fem første årene av dette fondet øremerkes en utbygging av Det Akademiske Kvarter, mens det sjette året øremerkes studentkultur ved KhiB, BAS, NITH, HiB og NHH etter en fordelingsnøkkel basert på studentantall og forholdet mellom studenter på disse institusjonene.» Vi er no i 2012, det sjette året er omme, og pengane skal fordelast. UiB: 0, HiB: , NHH: , NLA: , KhiB: , BDH: , HDH: , BAS: , SKA: 800, Velferdsstyret har samarbeidd med Erik Næsgaard for å finne riktig kontaktinformasjon for fordeling av desse pengane. Audun Kjørstad, Anna Gjertsen, Anja Johnsen og Mari Maline Bjønness Side 5 av 16

6 Rapport fra SiB-styret Styremøte i april Neste styremøte i SiB er onsdag 21. mars. Saker som skal behandles er Velferdstingets arbeidsprogram (Audun Kjørstad presenterer det for styret), boligtildelingen for 2012, Studias fremtid og en tomt på Fantoft. Sakspapirene blir tilgjengelige på en ukes tid før møtet. Protokoller fra tidligere møter er også tilgjengelige på nettsidene. De fem studentvalgte styremedlemmene møter som vanlig på VT-møtet for å orientere muntlig og svare på eventuelle spørsmål. Tildeling av boligtilskudd for 2012 Kunnskapsdepartementet har fordelt årets statstilskudd til studentboligbygging. Av 1039 studentbolighjemler totalt får Bergen tilskudd til 100 hybelenheter (HE). Det betyr at familieboligprosjektet i Jekteviken er et stort skritt nærmere realisering. Grønneviksøren På forrige VT-møte orienterte boligdirektør Thorbjørn Haug om bakgrunnen for forsinkelsene i byggeprosjektet på Grønneviksøren. Det er dessverre ennå ikke mulig å angi noen konkret dato for når bygget vil stå ferdig. VT orienteres når det blir mer klarhet i dette. Rullering av femårsplan for studentboligbygging Bergen kommunes femårsvisjon for studentboligbygging har vært et svært nyttig verktøy for å sikre samarbeid og resultater i studentboligbyggingen i Bergen. Planen er snart fem år gammel, og moden for revisjon. SiB har tatt initiativ til en ny planprosess, og det legges opp til at dette arbeidet settes i gang i løpet av vårsemesteret. VT blir selvsagt viktige når prioriteringene for de neste fem årene skal gjøres både gjennom eventuelle uttalelser/innspill fra VT selv og gjennom VS-representasjon i utvalget som skal gjennomgå planen. Som et ledd i arbeidet vil også det såkalte atlaset for studentboligbygging oppdateres. Rehabilitering Fantoft Det neste store boligprosjektet for SiB er sannsynligvis en omfattende rehabilitering av Fantoft studentby. Anlegget er 40 år gammelt, og selv om det er gjort vedlikehold og oppgraderinger underveis, er det på tide med en standardheving. Det planlegges en representativ styrelederleilighet øverst i høyblokken. For å finansiere dette, er det trolig nødvendig å søke eget tilskudd fra departementet. Det jobbes med planer for rehabiliteringen, og VT vil bli holdt oppdatert om også denne prosessen. Forholdet til VT Styreleder har deltatt på flere samarbeidsmøter mellom Velferdsstyret og SiB-direktøren, og på oppstartsmøte for gjennomgang av fordelingsmodellen for semesteravgift. Bergen, Even O. Sørland Styreleder, SiB Side 6 av 16

7 Rapport om Kulturstyret til Velferdstinget 04/ Kulturstyrets sammensetning Kulturstyret består i vår av Gøran Thengs (leder), Millan Persdotter Persson (nestleder), Anette Pollen, Geir Ask-Henriksen, Helene Husum Heggenes, Hilde Vedvik Thomassen, Jorunn Eidesen, Roger Lygre Solvang, Stian Dahle, Sylvelid Bratlid Tellnes, Thomas Digervold, Trine Gabrielsen og Anders Tangen. Utdanning i Bergen Leder deltok på møte i regi av Utdanning i Bergen 8. mars, sammen med representanter fra HiB, UiB og NHH. UtiB sin nettside ble blant annet drøftet, og vi ble enige om å få løftet den fram som den sentrale portalen for studenter i Bergen og å få alle studentorganisasjoner til å legge inn sine arrangementer der. Kulturstyret vil her bidra med å nå ut til alle organisasjoner, samt formidle informasjon om utvalgte arrangementer Utdanning i Bergen plukker ut til konkurranser på Facebook. Møtevirksomhet Årets første ordinære møte fant sted 28. februar. Det ble der delt ut kroner fordelt på 16 søknader. I tillegg ble tre nye organisasjoner registrert: Alrekstadir akademiske bryggelag, FIN Nettmagasin og Aiesec UiB. Musikk og scene Vedtatt støtte Big Business Band kr ,00 Terpsichore dansekompani kr 5 000,00 Studentkoret blandede akademikere kr ,00 Mannskoret Laudes kr 5 000,00 SV-revyen kr ,00 Alrekstadir akademiske bryggelag kr 5 000,00 Politisk/religiøse/solidariske/etniske FN-studentene kr 6 000,00 Bergen kristelige studentlag kr 7 000,00 Erasmus Student Network kr 5 000,00 Studentmållaget kr 5 000,00 Latin-Amerika-gruppen kr 5 000,00 Fagmiljø Aiesec NHH kr ,00 Aiesec UiB kr ,00 Filosofikafeen Hybris kr 5 000,00 Tidsskrift Replikk kr ,00 Prosjekt SAIH (Nord-/sør-fest) kr , Regnskap så langt Budsjett Hittil 2012 Rest Side 7 av 16

8 Musikk/Scene kr ,00 kr ,00 kr ,00 Pol/et/rel/sol kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fagmiljø kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tidsskrift kr ,00 kr ,00 kr ,00 Prosjekt kr ,00 kr ,00 kr ,00 SUM kr ,00 kr ,00 kr ,00 VT 04/ Møte 19. mars Kort referat fra møtet. Detaljert oversikt kommer på VT 05/12. Møteplan våren februar 19. mars 16. april 14. mai 11. juni Kurs Arbeidet med å planlegge semesterets kurshelg er i gang, og tidspunktet vil være april. Annet Trine Gabrielsen fra Kulturstyret sitter i representantskapet på Kvarteret, og er her med i GF-komiteen. Bergenstudenten 325 Velferdsstyret har tatt tak i Bergenstudenten-prosjektet, og sendt ut søknadsbrev til Bergen kommune og samtlege av utdanningsinstitusjonane. Årets søknadar baserer seg i større grad på studenttalet ved den aktuelle institusjonen. Prosjektet har eit totalbudsjett på kr INNTEKTER Budsjett 2011 Rekneskap 2011 Budsjett 2012 Bergen Kommune Universitetet i Bergen Høgskolen i Bergen Norges Handelshøyskole Norsk Lærerakademi Haraldsplass Diakonale Høgskole Kunsthøgskolen i Bergen Betanien Diakonale Høgskole Bergen Arkitekt Skole Skrivekunstakademiet Sum inntekter Side 8 av 16

9 UTGIFTER Budsjett 2011 Rekneskap 2011 Budsjett 2012 Honorar Varekjøp Brosjyre Stillingsannonse Annonsering Opplæring Kontorrekvisita Kopi og telefon Reisekostnader Bespisning Domene Andre driftskostnader Sum utgifter TOTALT Budsjett 2011 Rekneskap 2011 Budsjett 2012 Sum inntekter Sum utgifter Resultat Bergenstudenten har fått ny grafisk profil og nye nettsider. Den totale kostnaden for dette vart kr , (11 000, til grafisk profil og 6 000, til webdesigner). 335 Audun Kjørstad, Anna Gjertsen, Anja Johnsen og Mari Maline Bjønness Representantskapet til Hulen 340 Representantskapet har hatt et møte i 2012, hvor vi godkjente regnskapet for 2011 og budsjettet for RS ble også rådspurt i forbindelse med at eierskapet til hulen som Hulen ligger i, skal overføres fra Sivilforsvaret til Bergen kommune. Neste møte er planlagt 25. april, hvor det skal velges nye medlemmer til Hulestyret. Magne Seierslund Karrieresenteret Eg møtte på møte i styringsgruppa (som kallast referansegruppa) den 23. februar. Ei av sakene var resultat for 2011 der me fekk oversikt over kor mange gongar Karriersenteret har halde ulike kurs, t.d. 8 intervjutreningskurs og 12 jobbsøkarkurs. Kurs i presentasjonsteknikk er noko dei har hatt lite/ingenting av, og skal ha meir av i år. Mykje interessant i statistikk mtp. fordeling på lærestader, kor langt i studieløpet, kjønn osv. Elles har dei mykje kurs for eksterne, t.d. under karrieredagar som studentorganisasjonar har. Gjennom vegleding får Karrieresenteret ein del spørsmål som er nyttig at institusjonane får Side 9 av 16

10 tilbakemelding på slik at ein kan gje tilbakemelding til institusjonane på korleis dei profilerar studiane sine. Vi fekk nokre døme på spørsmål frå studentar som er tidleg i studiet som ein egentleg bør vete svar på. Satsingsområdene for 2012 er m.a. auka kontakt med fakultet på UiB og avdelingar på HiB (i motsetning til kontakt på toppnivå på institusjonane), samt meir fokus på NHH. Av nye tiltak ser ein på muleghetene for ein jobbportal der studentar kan finne lokale jobbar. Dei skal òg pusse opp nettsida og oppdatere den oftare. Kom gjerne med innspel her. Tilbod til utanlandske studentar er noko me diskuterte. Eg foreslo at ein bør ha kurs for utanlandske studentar som vil vete meir om dette. Det er meir aktuelt for dei som er her meir enn berre eitt semester. Det er ei utfordring for dei om dei ikkje lærer seg norsk. Karrieresenteret vil elles gjerne vete om arbeidslivsretta tiltak, kampanjer og saker ein jobbar med. Her kan dei enten bidra med å spreie informasjon eller støtte på anna måte. Neste møte i referansegruppa er i mai, og eg tek gjern imot innspel på i forkant. Livar Bergheim Studentersamfunnet i Bergen Kortversjonen er at alt, slik jeg ser det, fungerer utmerket. Når de i styret gjør budsjettmessige vurderinger er det svært fornuftige argumenter som ligger til grunn for avgjørelsene. Ingenting virker ekstravagant og økonomiansvarlig har (tilsynelatende for meg) stålkontroll og er alltid dønn oppdatert på søknader / fond / budsjettsituasjon på møtene hvor jeg har deltatt. Studentersamfunnet har dette semesteret hatt svært gode besøkstall og et variert program. De har vært med å satse sterkt på Helhus sammen med de andre dorgene ved Kvarteret, noe som har fått positiv omtale (BSTV) og det har vært godt besøkt. Bunnlinjen for mitt vedkommende er at dette er en organisasjon med god kontroll, god styring, flinke og ansvarlige folk i de øverste posisjonene samt at de har fokus utad som arrangør samtidig som de klarer å ta vare på de interne. Thor Haakon Bakke Studentidrettsrådet 395 VT sin representant er i dialog med leder av Studentidrettsrådet i Bergen, og kommer til å ha kontakt fremover. Det vil dette semestert bli kalt inn til 1 møte, som vil finne sted i april/mai. Hovedsak på dette møtet vil være fordeling av halltid for høstsemesteret til de ulike Side 10 av 16

11 idrettslagene. Ny leder av Idrettsrådet: Nåværende leder vil trekke seg fra sitt verv, og vil be om litt tid til å finne en nye kandidater som ønsker å ta over dette viktige vervet som leder av studentidretsrådet i Bergen. Feiinformasjon fra resepsjonister i forhold til treningstid for de ulike idrettsgrupper/lag: Det har i den siste tiden kommet inn noen (dog om få) meldinger om at en del studenter har fått feilaktige beskjed ang halltid i SIB sine idrettsanlegg. Dette kan skyldes ulike ting, men skal taes videre til resepsjonistene i SIB sine idrettsanlegg. Slik at dette kan bli forebygget og at man kan unngå at dette skal utvikle seg til en konfliktsitasjon og at det skal bli et stort problem. Dersom det er flere som har opplevd dette, så bees de ta kontakt ved VT sin representant i dette rådet, slik at man kan få kartlagt om dette er en reel utfordring eller om det har vært et engangstilfelle. Camilla Hermansen Studvest 420 Møte ca. 1 gang i måneden. Hatt 1 møte i neste er idag. (12. mars) Ser på økonomi og ansetter redaktører. Millan Persdotter Persson Studentradioen i Bergen Styret i studentradioen møtes en gang i måneden. Av faste oppgaver godkjenner vi budsjett og regnskap. Nå for tiden ser vi på stillingsinstruksene for styret og eventuelle endringer i vedtektene, ja vi ser rett og slett på en liten organisasjonsgjennomgang. I tillegg følger vi opp arbeidet med Phonofestivalen. Det har også blitt satt ned en valgkomité for vervene som skal fylles på generalforsamlingen i mai. Denne komitéen sitter blant andre Jorid i. Neste møte er onsdag 14. mars. Jorid Martinsen og Anna Gjertsen 435 Side 11 av 16

12 VT 34/12 Suppleringsval Presentasjon: Det skal supplerast til følgande verv: 1. Ankeutvalet for barnehagesaker Ankeutvalget behandler eventuelle klager på vedtak som SiB-barnehagenes styrer fatter med hensyn til opptak. 1 vara Budsjettkomiteen Budsjettkomiteen har ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for den årlige fordelingen av semesteravgiften. UiB, HiB og NHH skal være representert i komitéen. 2 medlemmar (herav minst éin UiB), 5 vara Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at Velferdstinget og Velferdsstyret handler i tråd med egne statutter, reglement og instrukser. Kontrollkomiteen stiller i alle møtene til Velferdstinget. 1 medlem (kan ikkje vere frå UiB), 2 vara Representantskapet til Det akademiske kvarter Representantskapet fungerer som rådgivende organ i saker knyttet til drift, og er klageinstans i vedtakssaker. Representantskapet er også arrangør og valgstyre for generalforsamlingene til Kvarteret. 1 medlem, 1 vara Forslag til vedtak: Velferdstinget vel N.N. og [...] til [valg] Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast Side 12 av 16

13 VT 35/12 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Bakgrunn: Velferdstinget har per dags dato fleire styringsdokument, som i større eller mindre grad samsvarar med kvarandre. Dokumenta har under fleire år vore under stadig revidering. Revideringene har for det meste vore av mindre art, og har vorte vedtekne utan at ein i spesielt stor grad har sett på heilskapen. Velferdsstyret har sidan før nyttår jobba med å utarbeide nye vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Det er ei målsetjing at ein i staden for fleire forskjellige styringsdokument skal samle alle desse i eitt enkelt dokument, med eitt kapittel for kvart av dei noverande styredokumenta. For det meste er det snakk om oppryddingar, presiseringer og forenklingar av språk og oppbygging. Det er i Velferdsstyret sine auge eit svært viktig demokratisk prinsipp at samtlege av medlemmane, sovel som eksterne, kan setje seg inn i og forstå korleis Velferdstinget fungerer. Dersom denne forståinga er forbeholdt kontrollkomitear og gamle ringrevar kan ikkje Velferdstinget seiast å vere eit demokratisk organ for alle dei studentane i bergensområdet. Hovudmålsetjinga med dei nye vedtektene er å skape styringsdokument som i større grad enn dei noverande dokumenta vil tåle tidens tann, og vonleg ikkje vil trenge revidering totre gongar i semesteret. Dei mest radikale endringene i dei nye vedtektene er følgande: - Vedtaksdyktighet er satt til 50 % og 4 institusjonar representert. Dette er av di det er kvar einskild representant og institusjon sitt ansvar å sørge for at Velferdstinget er vedtaksdyktig. Med dette vedtaket vil manglande oppmøte gå ut over den enkelte institusjon sin representasjon, og ikkje ramme Velferdstinget, og med dette Studentvelferden i Bergen som ein heilskap. - Ikkje lenger noko øvre grense på representantar i Velferdstinget. Med dagens studenttal vil Velferdstinget då bestå av totalt 23 representantar. 520 Vedlegg: Forslag til nye vedtekter for Velferdstinget i Bergen Forslag til vedtak: Velferdstinget godkjenner Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtektene trer i kraft frå og med 1. juni Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast Side 13 av 16

14 VT 36/12 SiB Bolig og krav om karakterutskrift Bakgrunn: SiB Bolig har frå og med 2012 innført nye krav til fornying av leigekontrakt. Det stillast no krav om at leigetakar legg fram prov på at vedkomande har hatt ein studieprogresjon på minst 15 studiepoeng per semester. Som dokumentasjon har SiB Bolig foreslått at søkarar legg ved skjermdump frå Mi Side eller karakterutskrift. SiB Bolig grunngjev dette kravet med sitt eige tildelingsreglement, der ein i 2.1 stiller krav om at søkar har «studier som sin hovedbeskjeftigelse». På spørsmål frå Velferdsstyret om kva som ligg i dette ordet har SiB Bolig forklart at dei tek utgangspunkt i 17 i forskrift til lov om studentsamskipnader, der dette definerast slik: «En person som er tatt opp til studier ved en eller flere utdanningsinstitusjoner i Norge som til sammen er normert til 15 studiepoeng eller mer per semester.» Lovverket stiller altso krav om at studenten må vere oppmeldt i minst 15 studiepoeng per semester, medan SiB Bolig stiller krav om at studenten må produsere minst 15 studiepoeng per semester. Bakgrunnen for innføringa av desse reglane er å sikre seg om at bebuarane faktisk er studentar, trass i at SiB Bolig sine eigne undersøkingar og stikkprøver syner at det er svært få av bebuarane deira som ikkje har studierett. Karakterar og studieprogresjon er ei sak mellom studenten, utdanningsinstitusjonen og eventuelt Lånekassa. Studentsamskipnaden har, slik vi ser det, ingen rett til å kunne krevje innsyn i dette. Hjå andre avdelinger i samskipnaden, på kollektivtransport og i butikkar og organisasjonar med studentrabatt stillast det aldri krav om anna enn at studenten kan framvise semesterkort. Det framstår for Velferdsstyret som svært spesielt at SiB Bolig krevjer dokumentasjon utover dette Forslag til vedtak: Velferdstinget ber Velferdsstyret jobbe for at SiB Bolig si ordning med krav om dokumentasjon på studieprogresjon for å kunne fornye studentbustadskontrakt avviklast. Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast 575 Side 14 av 16

15 VT 37/12 Klatreavgift Bakgrunn: Studentar som klatrar må i dag betale ei avgift på kr 30, kvar gong dei benyttar seg av klatreveggen. Klatreavgifta opplevast som dyr av dei som klatrar ofte, og Velferdsstyret har fått spørsmål om det kan vere mogleg å finne alternative løysingar. Ei potensiell løysing kan vere å innføre ei større eingangsavgift som betalast ved semesterstart eller klyppekort. Ordning med klyppekort er foreslått av avdelingsleiarar i SiB Idrett, og kan implementerast allereie innan utgangen av Klatreinntektene til SiB idrett utgjer 1,2 millionar årleg. Det kostar kr 30, for SiB-studentar og kr 50, for ikkje-medlemmar. Dersom klatring skal inkluderast i treningskortet må kortavgifta for studentar aukast med kr 20,, frå dagens kr 890, til kr 910, per semester. SiB Idrett si hovudutfordring er, i følge idrettssjef Bård Johansen, at dei ved å inkludere klatreavgifta i kortavgifta mistar kontrollen over kundane. Med dagens ordning må samtlege syne brattkort e.l. for å få bruke klatreveggen. Dette er eit viktig sikkerhetsaspekt for SIB Idrett, spesielt sidan dei ikkje har eigne klatreinstruktørar og sikkerhetsansvarlege i klatreveggane. Ein har difor ingen som kan ta seg av rettleiing eller gjennomføre kontroll. Det er vidare slik at kapasiteten i klatreveggane er under svært sterkt press, ettersom klatring er ein stadig meir populær fritidsaktivitet. Ved at kundande berre treng dra treningskortet, for so å kunne bruke alle fasilitetar mistar SiB idrett høve til å sette stopp om det er fullt i veggen. 605 Forslag til vedtak: Velferdstinget ber SiB idrett innføre ordning med klyppekort i klatreveggar. Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast VT 38/12 Møteplan, hausten 2012 Diskusjonssak Bakgrunn: Velferdsstyret har eit sterkt ynskje om å avholde velferdstingsmøta på Det akademiske kvarter, men VT 02/12 gjorde det klart at Storelogen ikkje fungerer til den bruk. Vi har fått tilbod om å bruke Tivoli frå hausten av, noko som vil gje svært mykje betre lys- og lydforhold, samt gjere det enklare for eit eventuelt publikum. I samband med dette ynskjer Velferdsstyret at Velferdstinget skal ta stilling til om tysdagar er dagen vi ynskjer at Velferdstinget skal møtast på. Eit anna punkt vi vil be Velferdstinget ta stilling til er å endre dato for Budsjettmøtet. I følge Side 15 av 16

16 dagens møteplan skal dette finne stad tysdag 13. november. Det er Velferdsstyret si vurdering at det vil vere betre å flytte dette møtet til laurdag 10. november, som ein del av eit budsjettmøteseminar på Studentsenteret eller Kvarteret Vi ser for oss presentasjonar, kurs og debattar på fredagskvelden, før vi opnar med felles frukost/lunsj for Velferdstinget på laurdagen. Budsjettmøtet tek til 12.00, med faste kaffi- og matpausar utover dagen. Kjem vi ikkje i mål kan møtet halde fram neste dag. Det er Velferdsstyret sitt syn at ei slik løysing for budsjettmøtet vil gje fastare rammer, betre stemning og eit meir opplagt publikum/velferdsting på årets viktigaste møte. VT 39/12 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak 635 VT 40/12 Møtekritikk Diskusjonssak Hensikt: Gjennom konstruktiv møtekritikk kunne skape ein betre møtekultur og eit meir effektivt velferdsting. Møtekritikken skal vere open for alle oppmøtte, men ikkje protokollførast. Side 16 av 16

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer