Endeleg innkalling VT 04/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endeleg innkalling VT 04/12"

Transkript

1 Endeleg innkalling VT 04/ Tid: tysdag 20. mars, kl Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret ved Studentsenteret Ta gjerne kontakt med Audun (VS) på telefon eller Anders (vertskap) på telefon Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar i hende sju dagar før møtedato. er må vere meldt og saksdokument må vere sendt inn til Velferdsstyret seinast åtte dagar før møtedato. Saker som kjem etter denne fristen må meldast til eventuelt før dagsorden godkjennast/møtet setjast. Det krevjast 2/3 fleirtal for å kunne fatte vedtak i slike saker. Nye saker eller spørsmål kan rettast til Velferdsstyret på eller til leiar på telefon Representantar som ikkje kan møte må melde frå so snart som mogleg. Orienteringssak berre mogleg å stille spørsmål Diskusjonssak mogleg å stille spørsmål og diskutere mogleg å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak Velferdstinget sin møteplan for 2012: 30 VT 02/12 VT 03/12: VT 04/12: VT 05/12: VT 06/12: tysdag 17. januar tysdag 21. februar tysdag 20. mars tysdag 17. april tysdag 22. mai 35 VT 07/12: tysdag 18. september VT 08/12: tysdag 16. oktober VT 09/12: tysdag 13. november (budsjettmøte 2013) VT 01/13: tysdag 4. desember (konstituerande møte 2013) 40 Side 1 av 16

2 45 Forslag til dagsorden 50 VT 31/12 VT 32/12 Opprop Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt 55 VT 33/12 Orienteringer Orienteringssak VT 34/12 Suppleringsval VT 35/12 VT 36/12 VT 37/12 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen SiB Bolig og krav om karakterutskrift Klatreavgift VT 38/12 Møteplan, hausten 2012 Diskusjonssak VT 39/12 Eventuelt Orienterings- eller diskusjonssak VT 40/12 Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak Med venleg helsing 80 Audun Kjørstad leiar Side 2 av 16

3 VT 31/12 Opprop Hensikt: Få ei oversikt over kven som er på møtet, og fastslå om Velferdstinget er vedtaksdyktig. Presentasjon: Opprop gjerast av protokollførar på bakgrunn av medlemsinstitusjonane sine innsendte valprotokollar og tilbakemeldinger frå representetar. Forslag til vedtak: Møtet setjast 105 Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast 110 VT 32/12 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt Hensikt: Velferdstinget vedtar kva saker som skal handsamast på møtet Presentasjon: Møtet skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendingar mot innkalling meldast her. Dagsorden setjast, og kan berre endrast dersom Velferdstinget vedtek med 2/3 fleirtal å anten ta inn nye saker eller endre rekkefølgja. Merk at endrings- og vedtaksforslag til alle saker skal meldast skriftleg til sekretariatet før strek i saka er sett. Forslag til vedtak: 1. Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden. 2. Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 03/12. Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast Vedlegg: Forslag til protokoll for VT 02/ VT 33/12 Orienteringer Orienteringssak Presentasjon: Velferdsstyret, Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen skal orientere på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjonar og enkeltpersonar kan orientere om saker dei meiner er av interesse for Velferdstinget. Side 3 av 16

4 Desse orienterer i tillegg til dei faste: Bergenstudenten Hulen, representantskapet Karrieresenteret, styringsgruppen Studentersamfunnet i Bergen, styret Studentidrettsrådet Studentradioen i Bergen, styret Studvest, styret Velferdsstyret Vedtekter Velferdsstyret har brukt ein del tid på ferdigstilling av forslag til nye vedtekter, og gler seg no til å sjå Velferdstinget diskutere og stemme over dei nye styringsdokumenta. SiB Bolig Det har vore ein del saker rundt SiB Bolig den siste tida, mellom anna i forkant av Studvest sin artikkel om husleigekontrakter som vart sendt ut med feil leigepris. Bergensavisen har vore i kontakt angåande ei sak dei vil lage om Grønneviksøren. Elles har Velferdsstyret samarbeidd med Studvest om ei sak om strukturen til dei forskjellige studentdemokratia i Bergen. Gladnyhet VS gløymde meddele VT på sist møte: Bergen Kommune inkluderer studentbustadar i sitt vedtak om fritak for eigedomsskatt. Dette sparar samskipnaden for utgifter på rundt kroner årleg. Møter 1. mars var Audun i møte med Kvarteret angåande planar om å flytte haustens VT-møter til Kvarteret. 14. mars var Audun i møte med Kvarteret angåande budsjettmøte hausten Velferdsstyret har faste møter med adm.dir og styreleiar i SiB. Det har framleis ikkje lukkast Velferdsstyret å setje opp ein fast møteplan. Varierande praksistider, eksamener, innleveringer og andre variablar gjer dette svært vanskeleg. I media Audun var torsdag 23. februar hjå studentradioen for å ta del i ein debatt om heiltidsstudenten med Kyrre Lekve (SV). Studentmedieundersøking Studentmedieundersøkinga byrjar ta form, og Audun har vore hjå kommunikasjonsavdelinga til SiB for å få ei innføring i spørjeundersøkjingsprogramvaren vi skal bruke. Jamføre vedtak på VT 03/12 er det totalt 22 studentmedier som skal ta del i undersøkinga. Fellesmøte med redaktørar og andre interesserte er planlagt i løpet av veka Side 4 av 16

5 12. til 15. mars, litt avhengig av når det passar for dei andre deltakarane Budsjettmøte-fordeling Vi har fulgt opp organisasjonar som vart tildelt midlar frå Velferdstinget i november, og kan no stadfeste at sju av tolv organisasjonar oppfyller krava Velferdstinget stiller i tildelingsbrevet. Dei fem organisasjonane som ikkje har oppfylt krava har vorte kontakta. Tildelingsbrev vart opphavleg sendt ut i november 2011, og purring i byrjinga av februar i år. Dersom det framleis er organisasjonar som ikkje oppfyller krava når vi kjem til april månad, må vi byrje vurdere benytte oss av dei sanksjonar tildelingsbrevet opnar for. Reise Helga 24. til 26. februar var Audun i Oslo på NSO sin Trippelkonferanse. Reise og opphald vart dekka av NSO. 15. mars reiser Audun til Trondheim for å møte leiar for velferdstinga i Oslo og Bergen. Den helga møtast òg studentmedlemmane av samskipnadsstyra i SiB, SiO og SiT i Trondheim, og vi trur ein felles debatt om felles problemstillinger for storbyane kan vere svært fruktbart. Psykisk helse og studentbokhandel er to av punkta det skal jobbast med. Møtet er utsatt til etter påske. Kursing 22. mars arrangerer Velferdsstyret, i samarbeid med SP-UiB og andre studentdemokrati, kræsjkurs i studentdemokrati for studentmediene på bygget. Studenthusmidlar Vedtak frå møte i Velferdstinget (VT 05/04): «Velferdstinget vedtar å opprette et fond, der semesteravgiften for de respektive seks år går uavkortet inn, på bakgrunn av å styrke studentkulturen i Bergen. De fem første årene av dette fondet øremerkes en utbygging av Det Akademiske Kvarter, mens det sjette året øremerkes studentkultur ved KhiB, BAS, NITH, HiB og NHH etter en fordelingsnøkkel basert på studentantall og forholdet mellom studenter på disse institusjonene.» Vi er no i 2012, det sjette året er omme, og pengane skal fordelast. UiB: 0, HiB: , NHH: , NLA: , KhiB: , BDH: , HDH: , BAS: , SKA: 800, Velferdsstyret har samarbeidd med Erik Næsgaard for å finne riktig kontaktinformasjon for fordeling av desse pengane. Audun Kjørstad, Anna Gjertsen, Anja Johnsen og Mari Maline Bjønness Side 5 av 16

6 Rapport fra SiB-styret Styremøte i april Neste styremøte i SiB er onsdag 21. mars. Saker som skal behandles er Velferdstingets arbeidsprogram (Audun Kjørstad presenterer det for styret), boligtildelingen for 2012, Studias fremtid og en tomt på Fantoft. Sakspapirene blir tilgjengelige på en ukes tid før møtet. Protokoller fra tidligere møter er også tilgjengelige på nettsidene. De fem studentvalgte styremedlemmene møter som vanlig på VT-møtet for å orientere muntlig og svare på eventuelle spørsmål. Tildeling av boligtilskudd for 2012 Kunnskapsdepartementet har fordelt årets statstilskudd til studentboligbygging. Av 1039 studentbolighjemler totalt får Bergen tilskudd til 100 hybelenheter (HE). Det betyr at familieboligprosjektet i Jekteviken er et stort skritt nærmere realisering. Grønneviksøren På forrige VT-møte orienterte boligdirektør Thorbjørn Haug om bakgrunnen for forsinkelsene i byggeprosjektet på Grønneviksøren. Det er dessverre ennå ikke mulig å angi noen konkret dato for når bygget vil stå ferdig. VT orienteres når det blir mer klarhet i dette. Rullering av femårsplan for studentboligbygging Bergen kommunes femårsvisjon for studentboligbygging har vært et svært nyttig verktøy for å sikre samarbeid og resultater i studentboligbyggingen i Bergen. Planen er snart fem år gammel, og moden for revisjon. SiB har tatt initiativ til en ny planprosess, og det legges opp til at dette arbeidet settes i gang i løpet av vårsemesteret. VT blir selvsagt viktige når prioriteringene for de neste fem årene skal gjøres både gjennom eventuelle uttalelser/innspill fra VT selv og gjennom VS-representasjon i utvalget som skal gjennomgå planen. Som et ledd i arbeidet vil også det såkalte atlaset for studentboligbygging oppdateres. Rehabilitering Fantoft Det neste store boligprosjektet for SiB er sannsynligvis en omfattende rehabilitering av Fantoft studentby. Anlegget er 40 år gammelt, og selv om det er gjort vedlikehold og oppgraderinger underveis, er det på tide med en standardheving. Det planlegges en representativ styrelederleilighet øverst i høyblokken. For å finansiere dette, er det trolig nødvendig å søke eget tilskudd fra departementet. Det jobbes med planer for rehabiliteringen, og VT vil bli holdt oppdatert om også denne prosessen. Forholdet til VT Styreleder har deltatt på flere samarbeidsmøter mellom Velferdsstyret og SiB-direktøren, og på oppstartsmøte for gjennomgang av fordelingsmodellen for semesteravgift. Bergen, Even O. Sørland Styreleder, SiB Side 6 av 16

7 Rapport om Kulturstyret til Velferdstinget 04/ Kulturstyrets sammensetning Kulturstyret består i vår av Gøran Thengs (leder), Millan Persdotter Persson (nestleder), Anette Pollen, Geir Ask-Henriksen, Helene Husum Heggenes, Hilde Vedvik Thomassen, Jorunn Eidesen, Roger Lygre Solvang, Stian Dahle, Sylvelid Bratlid Tellnes, Thomas Digervold, Trine Gabrielsen og Anders Tangen. Utdanning i Bergen Leder deltok på møte i regi av Utdanning i Bergen 8. mars, sammen med representanter fra HiB, UiB og NHH. UtiB sin nettside ble blant annet drøftet, og vi ble enige om å få løftet den fram som den sentrale portalen for studenter i Bergen og å få alle studentorganisasjoner til å legge inn sine arrangementer der. Kulturstyret vil her bidra med å nå ut til alle organisasjoner, samt formidle informasjon om utvalgte arrangementer Utdanning i Bergen plukker ut til konkurranser på Facebook. Møtevirksomhet Årets første ordinære møte fant sted 28. februar. Det ble der delt ut kroner fordelt på 16 søknader. I tillegg ble tre nye organisasjoner registrert: Alrekstadir akademiske bryggelag, FIN Nettmagasin og Aiesec UiB. Musikk og scene Vedtatt støtte Big Business Band kr ,00 Terpsichore dansekompani kr 5 000,00 Studentkoret blandede akademikere kr ,00 Mannskoret Laudes kr 5 000,00 SV-revyen kr ,00 Alrekstadir akademiske bryggelag kr 5 000,00 Politisk/religiøse/solidariske/etniske FN-studentene kr 6 000,00 Bergen kristelige studentlag kr 7 000,00 Erasmus Student Network kr 5 000,00 Studentmållaget kr 5 000,00 Latin-Amerika-gruppen kr 5 000,00 Fagmiljø Aiesec NHH kr ,00 Aiesec UiB kr ,00 Filosofikafeen Hybris kr 5 000,00 Tidsskrift Replikk kr ,00 Prosjekt SAIH (Nord-/sør-fest) kr , Regnskap så langt Budsjett Hittil 2012 Rest Side 7 av 16

8 Musikk/Scene kr ,00 kr ,00 kr ,00 Pol/et/rel/sol kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fagmiljø kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tidsskrift kr ,00 kr ,00 kr ,00 Prosjekt kr ,00 kr ,00 kr ,00 SUM kr ,00 kr ,00 kr ,00 VT 04/ Møte 19. mars Kort referat fra møtet. Detaljert oversikt kommer på VT 05/12. Møteplan våren februar 19. mars 16. april 14. mai 11. juni Kurs Arbeidet med å planlegge semesterets kurshelg er i gang, og tidspunktet vil være april. Annet Trine Gabrielsen fra Kulturstyret sitter i representantskapet på Kvarteret, og er her med i GF-komiteen. Bergenstudenten 325 Velferdsstyret har tatt tak i Bergenstudenten-prosjektet, og sendt ut søknadsbrev til Bergen kommune og samtlege av utdanningsinstitusjonane. Årets søknadar baserer seg i større grad på studenttalet ved den aktuelle institusjonen. Prosjektet har eit totalbudsjett på kr INNTEKTER Budsjett 2011 Rekneskap 2011 Budsjett 2012 Bergen Kommune Universitetet i Bergen Høgskolen i Bergen Norges Handelshøyskole Norsk Lærerakademi Haraldsplass Diakonale Høgskole Kunsthøgskolen i Bergen Betanien Diakonale Høgskole Bergen Arkitekt Skole Skrivekunstakademiet Sum inntekter Side 8 av 16

9 UTGIFTER Budsjett 2011 Rekneskap 2011 Budsjett 2012 Honorar Varekjøp Brosjyre Stillingsannonse Annonsering Opplæring Kontorrekvisita Kopi og telefon Reisekostnader Bespisning Domene Andre driftskostnader Sum utgifter TOTALT Budsjett 2011 Rekneskap 2011 Budsjett 2012 Sum inntekter Sum utgifter Resultat Bergenstudenten har fått ny grafisk profil og nye nettsider. Den totale kostnaden for dette vart kr , (11 000, til grafisk profil og 6 000, til webdesigner). 335 Audun Kjørstad, Anna Gjertsen, Anja Johnsen og Mari Maline Bjønness Representantskapet til Hulen 340 Representantskapet har hatt et møte i 2012, hvor vi godkjente regnskapet for 2011 og budsjettet for RS ble også rådspurt i forbindelse med at eierskapet til hulen som Hulen ligger i, skal overføres fra Sivilforsvaret til Bergen kommune. Neste møte er planlagt 25. april, hvor det skal velges nye medlemmer til Hulestyret. Magne Seierslund Karrieresenteret Eg møtte på møte i styringsgruppa (som kallast referansegruppa) den 23. februar. Ei av sakene var resultat for 2011 der me fekk oversikt over kor mange gongar Karriersenteret har halde ulike kurs, t.d. 8 intervjutreningskurs og 12 jobbsøkarkurs. Kurs i presentasjonsteknikk er noko dei har hatt lite/ingenting av, og skal ha meir av i år. Mykje interessant i statistikk mtp. fordeling på lærestader, kor langt i studieløpet, kjønn osv. Elles har dei mykje kurs for eksterne, t.d. under karrieredagar som studentorganisasjonar har. Gjennom vegleding får Karrieresenteret ein del spørsmål som er nyttig at institusjonane får Side 9 av 16

10 tilbakemelding på slik at ein kan gje tilbakemelding til institusjonane på korleis dei profilerar studiane sine. Vi fekk nokre døme på spørsmål frå studentar som er tidleg i studiet som ein egentleg bør vete svar på. Satsingsområdene for 2012 er m.a. auka kontakt med fakultet på UiB og avdelingar på HiB (i motsetning til kontakt på toppnivå på institusjonane), samt meir fokus på NHH. Av nye tiltak ser ein på muleghetene for ein jobbportal der studentar kan finne lokale jobbar. Dei skal òg pusse opp nettsida og oppdatere den oftare. Kom gjerne med innspel her. Tilbod til utanlandske studentar er noko me diskuterte. Eg foreslo at ein bør ha kurs for utanlandske studentar som vil vete meir om dette. Det er meir aktuelt for dei som er her meir enn berre eitt semester. Det er ei utfordring for dei om dei ikkje lærer seg norsk. Karrieresenteret vil elles gjerne vete om arbeidslivsretta tiltak, kampanjer og saker ein jobbar med. Her kan dei enten bidra med å spreie informasjon eller støtte på anna måte. Neste møte i referansegruppa er i mai, og eg tek gjern imot innspel på i forkant. Livar Bergheim Studentersamfunnet i Bergen Kortversjonen er at alt, slik jeg ser det, fungerer utmerket. Når de i styret gjør budsjettmessige vurderinger er det svært fornuftige argumenter som ligger til grunn for avgjørelsene. Ingenting virker ekstravagant og økonomiansvarlig har (tilsynelatende for meg) stålkontroll og er alltid dønn oppdatert på søknader / fond / budsjettsituasjon på møtene hvor jeg har deltatt. Studentersamfunnet har dette semesteret hatt svært gode besøkstall og et variert program. De har vært med å satse sterkt på Helhus sammen med de andre dorgene ved Kvarteret, noe som har fått positiv omtale (BSTV) og det har vært godt besøkt. Bunnlinjen for mitt vedkommende er at dette er en organisasjon med god kontroll, god styring, flinke og ansvarlige folk i de øverste posisjonene samt at de har fokus utad som arrangør samtidig som de klarer å ta vare på de interne. Thor Haakon Bakke Studentidrettsrådet 395 VT sin representant er i dialog med leder av Studentidrettsrådet i Bergen, og kommer til å ha kontakt fremover. Det vil dette semestert bli kalt inn til 1 møte, som vil finne sted i april/mai. Hovedsak på dette møtet vil være fordeling av halltid for høstsemesteret til de ulike Side 10 av 16

11 idrettslagene. Ny leder av Idrettsrådet: Nåværende leder vil trekke seg fra sitt verv, og vil be om litt tid til å finne en nye kandidater som ønsker å ta over dette viktige vervet som leder av studentidretsrådet i Bergen. Feiinformasjon fra resepsjonister i forhold til treningstid for de ulike idrettsgrupper/lag: Det har i den siste tiden kommet inn noen (dog om få) meldinger om at en del studenter har fått feilaktige beskjed ang halltid i SIB sine idrettsanlegg. Dette kan skyldes ulike ting, men skal taes videre til resepsjonistene i SIB sine idrettsanlegg. Slik at dette kan bli forebygget og at man kan unngå at dette skal utvikle seg til en konfliktsitasjon og at det skal bli et stort problem. Dersom det er flere som har opplevd dette, så bees de ta kontakt ved VT sin representant i dette rådet, slik at man kan få kartlagt om dette er en reel utfordring eller om det har vært et engangstilfelle. Camilla Hermansen Studvest 420 Møte ca. 1 gang i måneden. Hatt 1 møte i neste er idag. (12. mars) Ser på økonomi og ansetter redaktører. Millan Persdotter Persson Studentradioen i Bergen Styret i studentradioen møtes en gang i måneden. Av faste oppgaver godkjenner vi budsjett og regnskap. Nå for tiden ser vi på stillingsinstruksene for styret og eventuelle endringer i vedtektene, ja vi ser rett og slett på en liten organisasjonsgjennomgang. I tillegg følger vi opp arbeidet med Phonofestivalen. Det har også blitt satt ned en valgkomité for vervene som skal fylles på generalforsamlingen i mai. Denne komitéen sitter blant andre Jorid i. Neste møte er onsdag 14. mars. Jorid Martinsen og Anna Gjertsen 435 Side 11 av 16

12 VT 34/12 Suppleringsval Presentasjon: Det skal supplerast til følgande verv: 1. Ankeutvalet for barnehagesaker Ankeutvalget behandler eventuelle klager på vedtak som SiB-barnehagenes styrer fatter med hensyn til opptak. 1 vara Budsjettkomiteen Budsjettkomiteen har ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for den årlige fordelingen av semesteravgiften. UiB, HiB og NHH skal være representert i komitéen. 2 medlemmar (herav minst éin UiB), 5 vara Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at Velferdstinget og Velferdsstyret handler i tråd med egne statutter, reglement og instrukser. Kontrollkomiteen stiller i alle møtene til Velferdstinget. 1 medlem (kan ikkje vere frå UiB), 2 vara Representantskapet til Det akademiske kvarter Representantskapet fungerer som rådgivende organ i saker knyttet til drift, og er klageinstans i vedtakssaker. Representantskapet er også arrangør og valgstyre for generalforsamlingene til Kvarteret. 1 medlem, 1 vara Forslag til vedtak: Velferdstinget vel N.N. og [...] til [valg] Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast Side 12 av 16

13 VT 35/12 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Bakgrunn: Velferdstinget har per dags dato fleire styringsdokument, som i større eller mindre grad samsvarar med kvarandre. Dokumenta har under fleire år vore under stadig revidering. Revideringene har for det meste vore av mindre art, og har vorte vedtekne utan at ein i spesielt stor grad har sett på heilskapen. Velferdsstyret har sidan før nyttår jobba med å utarbeide nye vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Det er ei målsetjing at ein i staden for fleire forskjellige styringsdokument skal samle alle desse i eitt enkelt dokument, med eitt kapittel for kvart av dei noverande styredokumenta. For det meste er det snakk om oppryddingar, presiseringer og forenklingar av språk og oppbygging. Det er i Velferdsstyret sine auge eit svært viktig demokratisk prinsipp at samtlege av medlemmane, sovel som eksterne, kan setje seg inn i og forstå korleis Velferdstinget fungerer. Dersom denne forståinga er forbeholdt kontrollkomitear og gamle ringrevar kan ikkje Velferdstinget seiast å vere eit demokratisk organ for alle dei studentane i bergensområdet. Hovudmålsetjinga med dei nye vedtektene er å skape styringsdokument som i større grad enn dei noverande dokumenta vil tåle tidens tann, og vonleg ikkje vil trenge revidering totre gongar i semesteret. Dei mest radikale endringene i dei nye vedtektene er følgande: - Vedtaksdyktighet er satt til 50 % og 4 institusjonar representert. Dette er av di det er kvar einskild representant og institusjon sitt ansvar å sørge for at Velferdstinget er vedtaksdyktig. Med dette vedtaket vil manglande oppmøte gå ut over den enkelte institusjon sin representasjon, og ikkje ramme Velferdstinget, og med dette Studentvelferden i Bergen som ein heilskap. - Ikkje lenger noko øvre grense på representantar i Velferdstinget. Med dagens studenttal vil Velferdstinget då bestå av totalt 23 representantar. 520 Vedlegg: Forslag til nye vedtekter for Velferdstinget i Bergen Forslag til vedtak: Velferdstinget godkjenner Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtektene trer i kraft frå og med 1. juni Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast Side 13 av 16

14 VT 36/12 SiB Bolig og krav om karakterutskrift Bakgrunn: SiB Bolig har frå og med 2012 innført nye krav til fornying av leigekontrakt. Det stillast no krav om at leigetakar legg fram prov på at vedkomande har hatt ein studieprogresjon på minst 15 studiepoeng per semester. Som dokumentasjon har SiB Bolig foreslått at søkarar legg ved skjermdump frå Mi Side eller karakterutskrift. SiB Bolig grunngjev dette kravet med sitt eige tildelingsreglement, der ein i 2.1 stiller krav om at søkar har «studier som sin hovedbeskjeftigelse». På spørsmål frå Velferdsstyret om kva som ligg i dette ordet har SiB Bolig forklart at dei tek utgangspunkt i 17 i forskrift til lov om studentsamskipnader, der dette definerast slik: «En person som er tatt opp til studier ved en eller flere utdanningsinstitusjoner i Norge som til sammen er normert til 15 studiepoeng eller mer per semester.» Lovverket stiller altso krav om at studenten må vere oppmeldt i minst 15 studiepoeng per semester, medan SiB Bolig stiller krav om at studenten må produsere minst 15 studiepoeng per semester. Bakgrunnen for innføringa av desse reglane er å sikre seg om at bebuarane faktisk er studentar, trass i at SiB Bolig sine eigne undersøkingar og stikkprøver syner at det er svært få av bebuarane deira som ikkje har studierett. Karakterar og studieprogresjon er ei sak mellom studenten, utdanningsinstitusjonen og eventuelt Lånekassa. Studentsamskipnaden har, slik vi ser det, ingen rett til å kunne krevje innsyn i dette. Hjå andre avdelinger i samskipnaden, på kollektivtransport og i butikkar og organisasjonar med studentrabatt stillast det aldri krav om anna enn at studenten kan framvise semesterkort. Det framstår for Velferdsstyret som svært spesielt at SiB Bolig krevjer dokumentasjon utover dette Forslag til vedtak: Velferdstinget ber Velferdsstyret jobbe for at SiB Bolig si ordning med krav om dokumentasjon på studieprogresjon for å kunne fornye studentbustadskontrakt avviklast. Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast 575 Side 14 av 16

15 VT 37/12 Klatreavgift Bakgrunn: Studentar som klatrar må i dag betale ei avgift på kr 30, kvar gong dei benyttar seg av klatreveggen. Klatreavgifta opplevast som dyr av dei som klatrar ofte, og Velferdsstyret har fått spørsmål om det kan vere mogleg å finne alternative løysingar. Ei potensiell løysing kan vere å innføre ei større eingangsavgift som betalast ved semesterstart eller klyppekort. Ordning med klyppekort er foreslått av avdelingsleiarar i SiB Idrett, og kan implementerast allereie innan utgangen av Klatreinntektene til SiB idrett utgjer 1,2 millionar årleg. Det kostar kr 30, for SiB-studentar og kr 50, for ikkje-medlemmar. Dersom klatring skal inkluderast i treningskortet må kortavgifta for studentar aukast med kr 20,, frå dagens kr 890, til kr 910, per semester. SiB Idrett si hovudutfordring er, i følge idrettssjef Bård Johansen, at dei ved å inkludere klatreavgifta i kortavgifta mistar kontrollen over kundane. Med dagens ordning må samtlege syne brattkort e.l. for å få bruke klatreveggen. Dette er eit viktig sikkerhetsaspekt for SIB Idrett, spesielt sidan dei ikkje har eigne klatreinstruktørar og sikkerhetsansvarlege i klatreveggane. Ein har difor ingen som kan ta seg av rettleiing eller gjennomføre kontroll. Det er vidare slik at kapasiteten i klatreveggane er under svært sterkt press, ettersom klatring er ein stadig meir populær fritidsaktivitet. Ved at kundande berre treng dra treningskortet, for so å kunne bruke alle fasilitetar mistar SiB idrett høve til å sette stopp om det er fullt i veggen. 605 Forslag til vedtak: Velferdstinget ber SiB idrett innføre ordning med klyppekort i klatreveggar. Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast VT 38/12 Møteplan, hausten 2012 Diskusjonssak Bakgrunn: Velferdsstyret har eit sterkt ynskje om å avholde velferdstingsmøta på Det akademiske kvarter, men VT 02/12 gjorde det klart at Storelogen ikkje fungerer til den bruk. Vi har fått tilbod om å bruke Tivoli frå hausten av, noko som vil gje svært mykje betre lys- og lydforhold, samt gjere det enklare for eit eventuelt publikum. I samband med dette ynskjer Velferdsstyret at Velferdstinget skal ta stilling til om tysdagar er dagen vi ynskjer at Velferdstinget skal møtast på. Eit anna punkt vi vil be Velferdstinget ta stilling til er å endre dato for Budsjettmøtet. I følge Side 15 av 16

16 dagens møteplan skal dette finne stad tysdag 13. november. Det er Velferdsstyret si vurdering at det vil vere betre å flytte dette møtet til laurdag 10. november, som ein del av eit budsjettmøteseminar på Studentsenteret eller Kvarteret Vi ser for oss presentasjonar, kurs og debattar på fredagskvelden, før vi opnar med felles frukost/lunsj for Velferdstinget på laurdagen. Budsjettmøtet tek til 12.00, med faste kaffi- og matpausar utover dagen. Kjem vi ikkje i mål kan møtet halde fram neste dag. Det er Velferdsstyret sitt syn at ei slik løysing for budsjettmøtet vil gje fastare rammer, betre stemning og eit meir opplagt publikum/velferdsting på årets viktigaste møte. VT 39/12 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak 635 VT 40/12 Møtekritikk Diskusjonssak Hensikt: Gjennom konstruktiv møtekritikk kunne skape ein betre møtekultur og eit meir effektivt velferdsting. Møtekritikken skal vere open for alle oppmøtte, men ikkje protokollførast. Side 16 av 16

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling VT 05/12

Endeleg innkalling VT 05/12 Endeleg innkalling VT 05/12 5 10 Tid: tysdag 17. april, kl. 17.15 Stad: «Campus», Kjelleren, Norges Handelshøyskole, Helleveien 30 Buss nummer 3, 4, 5, 18 og 39 frå Torget (andre sida av vegen frå Fisketorget)

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011 Møte i Velferdstinget i Bergen Onsdag 14. september 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 48/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 09/14 Tid: tysdag 2. desember kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Endeleg innkalling VT 07/11

Endeleg innkalling VT 07/11 Endeleg innkalling VT 07/11 Tid: tysdag 18. oktober, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret ved Studentsenteret

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Protokoll Velferdstinget 2012 Møte 01/12 i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 06. desember 2011, klokka 17.15 VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien:

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/12

Endeleg innkalling VT 02/12 Endeleg innkalling VT 02/12 5 10 15 20 Tid: tysdag 17.01.2012, kl. 17.15 Stad: Storelogen (3. et.), Det akademiske kvarter Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 7 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 3. september 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 50/13 Opprop 10 15 20 25 30 Følgende representanter og vararepresentanter

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Tirsdag 15. mars 2011 VT 24/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Livar Bergheim,

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 08/14 Tid: tysdag 8. november kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 02/11

PROTOKOLL KS-MØTE 02/11 PROTOKOLL KS-MØTE 02/11 Tid: Tirsdag 22. mars 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Madelen Julie Olufsen, Benedict Peter, Birger Grotli, Kristian Ellingsen

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 06/11

PROTOKOLL KS-MØTE 06/11 PROTOKOLL KS-MØTE 06/11 Tid: Tirsdag 6. september 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Trine Gabrielsen, Mathilde Smestad, Geir Ask-Henriksen, Jorunn Eidesen,

Detaljer

Politisk plattform for Venstrealliansen

Politisk plattform for Venstrealliansen Politisk plattform for Venstrealliansen Venstrealliansen er et nytt initiativ som har samlet kreftene fra venstresiden blant UiBs studenter. Vi arbeider for feminisme, studentkultur, solidaritet, tverrfaglighet

Detaljer

Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11

Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11 Mandag

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 09/14 Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle. SiB-studentar har tale- og forslagsrett. Budsjettmøtet byrjar

Detaljer

Parkveien 1 Telefon: 55 58 99 40 E-post: kulturstyret@uib.no 5007 Bergen

Parkveien 1 Telefon: 55 58 99 40 E-post: kulturstyret@uib.no 5007 Bergen 1 REFERAT KS-MØTE 09/11 Tid: Fredag 9. desember 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Trine Gabrielsen, Mathilde Smestad, Geir Ask-Henriksen, Jorunn Eidesen,

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

11 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Handlingsplanen ble godkjent med endringene som fremkom i møtet.

11 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Handlingsplanen ble godkjent med endringene som fremkom i møtet. PROTOKOLL fra Kulturstyrets møte 1/13 den 25.februar 2013 kl. 17.15. Avholdt på midtrommet på Studentsenteret. Følgende var til stede: Trine Gabrielsen, André Borlaug Grønningen, Nicolai Gjellestad, Thea

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 04/14 Tid: tysdag 8. april kl. Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/11

Endelig innkalling VT 03/11 Endelig innkalling VT 03/11 Tid: Tirsdag 15.3.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 02/14 Tid: Tirsdag 11. februar klokken 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll VT

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 06/10

Endeleg innkalling til VT 06/10 Endeleg innkalling til VT 06/10 Tid: 20.09.2010 kl 17:15 Stad: Ulrikke Pihls hus -Auditorium Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Orienteringer VT 04/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 04/15. Velferdstinget i Bergen VT 04/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Ekstraordinært møte i Velferdstinget i Bergen

Ekstraordinært møte i Velferdstinget i Bergen Ekstraordinært møte i Velferdstinget i Bergen Onsdag 13. oktober 2010 Det var 14 stemmeberettigede fra fire ulike institusjoner til stede. VT var ikke vedtaksdyktig. Det var enighet blant de tilstedeværende

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 05/11

PROTOKOLL KS-MØTE 05/11 PROTOKOLL KS-MØTE 05/11 Tid: Fredag 10.juni 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Madelen Julie Olufsen, Benedict Peter, Mathilde Smestad, Trine Gabrielsen,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 43-09 16.12.2009, kl 15.00 Fosswinkels gate 7 TIL STEDE KVAST Leder Stian Dahle Skjenkeansvarlig Lars Arnesen Eksternansvarlig Marte Tobro Pransvarlig Bendik Nagel Støren Prosjektansvarlig

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER EKSTERNANSVARLIG Var på møte med Vibber på torsdag sammen med andre arrangører som skal være med på arrangementet. Hadde møte med SALT på fredag, sammen med Kamilla.

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Dato: 29.02.2012 Ansvarlig: TSH Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Unge funksjonshemmede takkar for høvet til å kommentera departementet sitt framlegg

Detaljer

Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 52/15 Orienteringer... 3 Plikter å orientere... 5 Velferdstinget sitt arbeidsutvalg

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28. mars 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Siri R. Jerndahl, Julie A. Lie Pau, Runa Røed (f.o.m.a

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer