Endeleg innkalling VT 06/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endeleg innkalling VT 06/12"

Transkript

1 Endeleg innkalling VT 06/ Tid: tysdag 22. mai, kl Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl Sydneshaugen skole er eit stort, gult skulebygg som ligg like bak Johanneskirken og HFbiblioteket. Du går inn i borggården, tar umiddelbart til høgre, og går inn fyrste dør. Gå so opp trappa, og du finn rom P 234 til høgre. Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå arbeidsutvalet skal vere VT sine medlemmar i hende sju dagar før møtedato er må vere meldt og saksdokument må vere sendt inn til arbeidsutvalet seinast åtte dagar før møtedato. Saker som kjem etter denne fristen må meldast til eventuelt før dagsorden godkjennast/møtet setjast. Det krevjast 2/3 fleirtal for å kunne fatte vedtak i slike saker. Nye saker eller spørsmål kan rettast til arbeidsutvalet på eller til leiar på telefon Representantar som ikkje kan møte må melde frå so snart som mogleg. Orienteringssak berre mogleg å stille spørsmål Diskusjonssak mogleg å stille spørsmål og diskutere mogleg å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak Velferdstinget sin møteplan for 2012: 35 VT 02/12 VT 03/12: VT 04/12: VT 05/12: VT 06/12: tysdag 17. januar tysdag 21. februar tysdag 20. mars tysdag 17. april tysdag 22. mai 40 VT 07/12: tysdag 18. september VT 08/12: tysdag 16. oktober VT 09/12: tysdag 13. november (budsjettmøte 2013) VT 01/13: tysdag 4. desember (konstituerande møte 2013) Side 1 av 18

2 45 Forslag til dagsorden VT 51/12 Opprop 50 VT 52/12 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt VT 53/12 Orienteringer Orienteringssak 55 VT 54/12 Suppleringsval VT 55/12 Uttaling: Studentradioen i Bergen sine vedtekter VT 56/12 Møteplan, hausten 2012 VT 57/12 Eventuelt Orienterings- eller diskusjonssak VT 58/12 Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak 70 Med venleg helsing 75 Audun Kjørstad leiar Side 2 av 18

3 90 VT 51/12 Opprop Hensikt: Få ei oversikt over kven som er på møtet, og fastslå om Velferdstinget er vedtaksdyktig Presentasjon: Opprop gjerast av protokollførar på bakgrunn av medlemsinstitusjonane sine innsendte valprotokollar og tilbakemeldinger frå representetar. Forslag til vedtak: Møtet setjast Arbeidsutvalet si innstilling: Vedtakast VT 52/12 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt Hensikt: Velferdstinget vedtar kva saker som skal handsamast på møtet. Presentasjon: Møtet skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendingar mot innkalling meldast her. Dagsorden setjast, og kan berre endrast dersom Velferdstinget vedtek med 2/3 fleirtal å anten ta inn nye saker eller endre rekkefølgja. Merk at endrings- og vedtaksforslag til alle saker skal meldast skriftleg til sekretariatet før strek i saka er sett. Forslag til vedtak: 1. Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden. 2. Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 05/12. Arbeidsutvalet si innstilling: Vedtakast 125 Vedlegg: Forslag til protokoll for VT 05/12 VT 53/12 Orienteringer Orienteringssak 130 Presentasjon: Velferdstingets arbeidsutval, Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen skal orientere på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjonar og enkeltpersonar kan orientere om saker dei meiner er av interesse for Velferdstinget. Side 3 av 18

4 Velferdstingets arbeidsutval (VT-AU) 2. Kulturstyret 3. Styret i Studentsamskipnaden i Bergen 4. Bergenstudenten 5. Budsjettkomiteen 6. Styringsgruppa for Karrieresenteret 7. Styret i Studentradioen i Bergen 8. Styret i Studvest 9. Velferdsstyret Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU) Audun Kjørstad, Anna Gjertsen og Anja Johnsen Samskipnadslova Vi har brukt mykje tid på å motarbeide og synleggjere det hårreisande forslaget til ny lov om studentsamskipnadar. Samarbeidet med dei andre velferdstinget i landet og NSO har vore varierande, men jamnt over godt. Saka har vorte dekka av NRK Hordaland (22.04), Studvest (25.04), Studentradioen (27.04) og BSTV (25.04). Kristin Halvorsen forsøkte forsvare lovendringa i eit lesarbrev i Studvest (02.05), og fekk tilsvar frå Audun med lesarbrevet «Samskipnadsbøddelen» (09.05). På NSO sitt landsmøte fekk Anna overlevert samskipnadshistorieboka «Sams for studentane Studentsamskipnaden i Bergen, » til Kristin Halvorsen mai stilte VT-AU og støttespelarar frå heile det politiske spekteret i tog under parola «Ikkje knus studentstyringa», med kampropet «Det er vår eigen samskipnad la oss styre sjølv». Anja fekk her overlevert flygebladet vårt til Jens Stoltenberg. Har vore i kontakt med leiing av både universitet og høgskular. Rektorane ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen har so longt stilt seg bak oppropet. Det same har direktør ved Norges Handelshøyskole og økonomidirektør ved Universitetet i Bergen. Har vore i kontakt med politisk leiing både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, og får breid støtte frå dei fleste politiske parti, både frå høgre- og venstresida. Dette resulterte i at Hordaland SV laurdag 12. mai gjorde eit einstemmig vedtak om at studentsamskipnadane skal halde fram med dagens styreordning. I tillegg har byrådsleiar Monica Mæland (H), Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen (H), ordførar Trude Drevland (H) og kulturbyråd Gunnar Bakke (FrP) stilt seg bak studentkravet. Nestleiar for Hordaland SV, Mary-Anne Karlsen (SV) har òg stilt seg bak kravet. Fekk tips om at Heikki Holmås tok seg ein lettøl på Studentsenteret (14.05), og fekk fem minutt til å snakke om samskipnadslov. Fekk overlevert flygeblad frå 1. mai og bok med Side 4 av 18

5 samskipnadshistorie. Fekk òg gitt ei grundig forklaring på kvifor den nye samskipnadslova er ein dårleg deal for alle partar, samt orientert Holmås om Hordaland SV sitt vedtak frå møte i fylkesstyret. Kirke-, utdannings- og forskingskomiteen skal avgje innstilling i saka innan torsdag 24. mai. Lova skal opp til fyrstegongsvedtak i Stortinget tysdag 5. juni, og til andregongsvedtak 8. juni. Vi gjev ikkje opp før alt håp er ute. Studia Mottok e-brev (19.04) med stadfesting frå direktør i Studia, Anne Posner, på at SiB-tilsette frå og med , jf. Velferdstinget sitt krav, ikkje lenger får rabatt hjå studentbokhandelen. Studentmedieundersøking I møte med Studvest, BSTV og SriB (16.04) for å gå gjennom den planlagte undersøkinga. Undersøkinga vart lansert tysdag 8. mai, og har per tysdag motteke 860 svar. Svara fordeler seg slik per institusjon: UiB (83,8 %), HiB (6,9 %), NHH (6,5 %), NLA (0,8 %), HDH (0,6 %), KhiB (0,0 %), BDH (0,0 %), BAS (0,0 %), SKA (0,0 %), Andre (1,4 %). Undersøkinga går fram til sundag 3. juni Studentar og deltidssjukemelding Har, i samarbeid med Velferdstinget i Oslo og Akershus, Velferdstinget i Trondheim og NSO, jobba med kampanjen om gradert sjukestipend for studentar. Fekk oppslag i Bergensavisen 9. mai. I revidert nasjonalbudsjett (15.05) har regjeringa gått inn for at ordninga med gradert sjukestipend skal halde fram ut Vi har framleis ei målsetjing om at dette skal verte ein fast post på budsjettet. I ei relatert sak uttalte eg og Livar (SP-UiB) oss til Bergens Tidende om studentar og studiestøtte, noko som resulterte i at eit spørsmål om oppjustering av studiestøtta vart stilt til Kristin Halvorsen i Stortingets spørjetime. Svaret kan lesast på Møter Presenterte Velferdstinget på leiarmøte i BSI (18.04), og heldt ein presentasjon Velferdstinget og budsjettprosessen. Var same dag i møte med Kvarteret angåande ein søknad om støtte til oppussing av Stjernesalen. Var i møte med adm.dir. i SiB (19.04). Tema for møtet var samskipnadslov, Grønneviksøren og semesteravgiftsfordeling. Var i fyrste møte med fulltallig budsjettkomité (23.04). Budsjettkomiteen valte leiar, og fekk overlevert det meste som finst av statistikk og dokument frå tidlegare år. Sjå orientering frå budsjettkomiteen. Var i Oslo i møte med Velferdstinga i Noreg (24.04). Møtet var mellom anna brukt til å førebu argumentasjon til Landsmøte i NSO, der vi likevel ikkje vart innvilga observatørstatus. Det vart òg jobba mykje med samskipnadslov og velferdspolitisk samarbeid, då særleg i samband med kampanjar. Kampanjen «Studenter og deltidssykemelding» som går no i mai månad er eit samarbeid mellom VT Bergen, VT Oslo Side 5 av 18

6 og VT Trondheim, og er meint for å setje fokus på problematikk rundt heiltidssjukemelding av studentar. Var i styringsgruppemøte med «5-årsvisjonen, studentboliger» (26.04). Bergen Kommune har no oppjustert si målsetjing om å nei ei studentbustadsdekningsgrad på 30 %. Dette er eit direkte resultat av at SiB oppjusterte si målsetjing, som igjen skuldast at Velferdstinget fatta vedtak om 30 % dekningsgrad. Kommunen var òg svært interessert i å vite meir om Velferdstinget sitt høyringssvar til «Rom for bolig», som vart vedteke i november Fekk òg presentert Velferdstinget sitt forslag om å jobbe for å få studentbustadar på Dokken, noko det såg ut til at Lisbeth Iversen (KrF) var samd i at var ein god idé. Nettside Nye vedtekter, nye namn på verv og ny e-postadresse skal kome på plass før sommaren. Frå og med hausten av kan vi kontaktast på Både den nye og gamle adressa vil framleis vere aktive i ein overgangsperiode Kulturstyret Gøran Thengs, leder av Kulturstyret Rapport om Kulturstyret til Velferdstinget 06/ Kulturstyrets sammensetning Kulturstyret består i vår av Gøran Thengs (leder), Millan Persdotter Persson (nestleder), Anette Pollen, Geir Ask-Henriksen, Helene Husum Heggenes, Hilde Vedvik Thomassen, Jorunn Eidesen, Roger Lygre Solvang, Stian Dahle, Sylvelid Bratlid Tellnes, Thomas Digervold, Trine Gabrielsen og Anders Tangen Hulens representantskap Gøran er Velferdstingets vara i Hulens representantskap, og deltok på møte 25. april. Hovedpunktet på dagsorden var valg av tre nye styremedlemmer til Hulens styre. Alle tre vervene ble fylt. Den 9. mai var det igjen møte i RS, men Gøran fikk her ikke anledning til å delta i Magnes (Velferdstingets representant) sted. Hovedpunktet på dagsorden var her godkjenning av regnskapet for Kvarterets generalforsamling Trine Gabrielsen har sittet i Kvarterets representantskap i tre semestre, og var med på arrangeringen av Kvarterets generalforsamling. Kulturstyret var for øvrig representert med fem medlemmer på GF-en. Foruten en rekke foranmeldte saker og statuttendringsforslag, ble det valgt inn nye medlemmer i Kvarterstyret og Kvarterets representantskap. Stian Dahle ble valgt inn i RS, og tar med det over for Trine som Kulturstyrets representant. Side 6 av 18

7 Kurshelg Foruten økonomisk støtte i form av bevilgninger og praktisk støtte i form av kontorlokaler, arrangerer Kulturstyret kompetansehevende kurs for søkerorganisasjonene. I vår ble kurshelgen lagt til 27. og 28. april på Studentsenteret. Rundt 25 personer deltok på fredagen, mens det var omtrent 35 deltakere på lørdagens kurs. Kulturstyret fikk generelt gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 280 Program: - Natasha Ailijeva (Norges Kreative Fagskole) Gruppeprosesser og kreative metoder (2x45 min) - Rebekka Kvelland (Geelmuyden.Kiese) Introduksjonskurs i medieforståelse og budskapstrening: Hvordan styrke sin posisjon med bruk av PR Inga Moen Danielsen (Carte Blanche, Brak, Festspillene med mer) Om frivillighet og rekruttering av frivillige Regnskapsbyrået Vassdal&Eriksen (2x45 min) 1) Grunnleggende økonomi for mindre organisasjoner 2) Utdypning og informasjon om momskompensasjonsordningen - Michelle Greene fra Utdanning i Bergen Om Utdanning i Bergens arbeid Møtevirksomhet På KS 04/12 den 16. april ble det delt ut kroner i drifts- og tidsskriftstøtte fordelt på 11 organisasjoner, samt til to prosjekter. Under følger en detaljert oversikt. Det kan bemerkes at både Studentradioen og BSTV, som mottar støtte direkte fra Velferdstinget, her ble tildelt støtte fra Kulturstyret til henholdsvis Phonofestivalen og til prosjektet Trampeklapp. Bakgrunnen er at det ikke er mulig å søke om prosjektstøtte fortløpende gjennom året fra Velferdstinget. Phonofestivalen har blitt arrangert som prosjekt to ganger før, og måtte derfor søke om driftsstøtte i år, jf. 2.2 i Kulturstyrets statutter. Så langt i år er det delt ut kroner i drifts- og tidsskriftstøtte til 44 organisasjoner, samt til fire prosjekter. Musikk og scene Vedtatt støtte kr ,00 ( i Phonofestivalen underskuddsgaranti) AKKS kr ,00 Galleri Fisk kr 8 500,00 Immaturus kr ,00 Side 7 av 18

8 Politisk/religiøse/solidariske/etnis ke Amnesty kr ,00 Lions kr 6 000,00 Re:Act kr 3 500,00 Fagmiljø Medisinerforeningen kr ,00 Tidsskrift Riss kr 3 000,00 Kula Kula kr ,00 Atrium kr 6 000,00 Prosjekt BSTV: "Trampeklapp"-galla kr 5 000,00 Galleri Fisk - publikasjon kr 1 500, Regnskap så langt i 2012 Budsjett Hittil 2012 Rest Musikk/Scene kr ,00 kr ,00 kr ,00 Pol/et/rel/sol kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fagmiljø kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tidsskrift kr ,00 kr ,00 kr ,00 Prosjekt kr ,00 kr ,00 kr ,00 SUM kr ,00 kr ,00 kr , Tildelinger KS 05/12 Møtet avholdes 14. mai, og en detaljert oversikt over tildelinger vil bli vedlagt sakspapirene til VT 07/ Tilbakebetalt, ubenyttet støtte fra i fjor Basert på rapporter fra i fjor, har tre organisasjoner fått melding om å tilbakebetale ubenyttede midler. Det gjelder Amnesty ( kroner), Latin-Amerika-gruppen (4165 kroner) og Kinanettverket (2365 kroner). 320 Gjenstående møter våren juni Digitalisering I henhold til Kulturstyrets handlingsplan (vedtatt på VT 03/12), er et av årets mål å igangsette digitalisering av Kulturstyrets arkiv. Stian Dahle har her vært primus motor. Målet har vært å gjøre digitaliseringsarbeidet lettfattelig og mulig å utføre for enhver med Side 8 av 18

9 325 grunnleggende excel-ferdigheter. Noen små justeringer gjenstår, og planen er å gå i gang med selve digitaliseringen ved starten av høstsemesteret. Ettersom det er store mengder data å digitalisere, er det foreløpige målet å få digitalisert 2011 og 2012 i løpet av året. STØTTE KS 05/12 Prosjekt Start UiB - "Fra stryk til toppkarakter" kr 6 200,00 SRiB - 30-årsjubileum kr , Styret i Studentsamskipnaden i Bergen Even O. Sørland, styreleder i SiB Rapport fra SiB-styret VT De fem studentvalgte styremedlemmene møter på hvert VT-møte for å orientere muntlig og svare på eventuelle spørsmål. Sakspapirer til SiB-styrets møter er tilgjengelige på en ukes tid før møtene. Protokoller fra tidligere møter er også tilgjengelige på nettsidene. Årsoppgjørsdisposisjon: Studentene tar ut utbytte! I 2011 leverte SiBs kafédrift for første gang på lenge et positivt resultat. Etter årets årsoppgjør får studentene glede av en ny "utbyttepolitikk": Ved disponeringen av årsresultatet i møtet 5. mai vedtok SiB-styret å disponere halvparten av kaféoverskuddet til studentrettede tiltak i form av eksamensmiddag. Studenter vil dermed få solid middag til halv pris i eksamensperioden, finansiert gjennom fjorårets overskudd. Vi mener dette demonstrerer koblingen mellom bærekraftig drift og treffsikre velferdsløsninger, og håper å kunne videreføre og utvide tiltaket på sikt. Styremøte i juni Semesterets siste styremøte i SiB blir torsdag 7. juni. Vi legger opp til et heldagsmøte der det settes av tid til et styreseminar med faglig innhold/opplæring. Sentrale saker denne gang blir strategisk diskusjon om fremtidig studentboligbygging, oppfølging av prosjektet på Grønneviksøren, og orientering om status i fusjonsforhandlingene mellom Studia og Akademika. Samskipnadsloven Kunnskapsdepartementets forslag om endringer i Samskipnadsloven ble oversendt Stortinget fredag 20. april. Mange av de mest problematiske foreslåtte tiltakene fra fjorårets høring er tatt ut, men departementet foreslår fortsatt et krav om 2/3 flertall i styrets behandling av visse typer saker. Forslaget har møtt sterk kritikk fra NSO, velferdstingene, mange rektorer og direktører fra universiteter og høgskoler og fra et samstemt samskipnadsnorge. Selv om også 2/3-forslaget som foreligger er noe mindre dramatisk enn det som ble Side 9 av 18

10 fremmet i fjor, er det fortsatt en klar innskrenkning av studentstyringen og ikke minst en potensielt svært problematisk vetomekanisme som åpner for at et mindretall i samskipnadsstyrene kan blokkere konstruktivt styrearbeid og nødvendige vedtak. Styreleder har uttalt seg kritisk om forslaget i flere medier, og også arbeidet med saken gjennom styret i Samskipnadsrådet i Norge. Studia Forhandlingene mellom Studia og Akademika er i gang, med VTs vedtak/innspill fra forrige møte som et viktig grunnlag. VT og VT-AU vil bli holdt oppdatert om fremdriften i forhandlingene, men det er ennå for tidlig å angi noe tidspunkt for når forhandlingsresultatet vil være klart for endelig vurdering. Grønneviksøren Det arbeides fortsatt for fullt med å ferdigstille boligprosjektet på Grønneviksøren. Styret er opptatt av å unngå at forsinkelsene får konsekvenser for husleienivået for studentene. Som VT har bedt om, lanserer vi nå ikke flere datoer for ferdigstillelse før det er helt klart at de er sikre, men VT må være forberedt på at det dessverre sannsynligvis ikke vil bli innflytting på Grønneviksøren til semesterstart i høst. VT og studenter som har søkt bolig blir holdt orientert når vi vet mer om fremdriften Bergenstudenten Anna Gjertsen Regnskap 2011 Endelig regnskap for Bergenstudenten 2011 er på plass. SiB sitt regnskap viser utgifter på totalt kr , for 2011, noe som er rundt 700 kroner mer enn Bergenstudenten 2011 sine utregninger. Profilering Godkjente faktura (12.04) på kr , for trykk av brosjyrer, og har gått til innkjøp av to banner Ansettelser Frem til søknadsfristen mottok prosjektet 57 søknader på de utlyste stillingene. I tillegg kom det fire søknader etter at fristen var gått ut. Tirsdag intervjuet ansettelseskomiteen, bestående av Anna Gjertsen og Michelle Ingrid Greene fra Utdanning i Bergen, åtte personer til stillingene ble ytterligere fire personer intervjuet. Etter intervjurundene satt vi igjen med et knippe søkere som alle var svært kvalifiserte. Etter grundige diskusjoner bestemte vi oss for at vi ville ansette Anders Grønstad Friisk som prosjektleder i åtte uker, Karoline Malde i åtte uker, Joon-Petter Rudberg i fire uker og Audun Kjørstad i fire uker. Disse har per i dag (14.05) takket ja, men kontrakter er foreløpig ikke underskrevet. Dette håper vi å få gjort så snart som mulig. Side 10 av 18

11 Støtte Vi har siden forrige VT fått svarbrev fra NLA Høgskolen vedrørende støtte til prosjektet. De støtter i år prosjektet med 6500 kr, halvparten av hva vi søkte om. Vi har totalt nå fått inn kr av omsøkt kr. Vi har ennå ikke fått svar fra HDH, KhiB, BDH, BAS og SKA. Prosjektet har nok egenkapital fra tidligere år at det kan driftes med støtten vi nå har fått, men vi vil selvsagt likevel ta kontakt med de institusjonene som ikke har svart. Distribusjon Vi har fortsatt å sende ut brosjyrer, og har nå distribuert totalt 438 Bergenstudentenbrosjyrer til totalt 21 gymnas. Dessverre er det ingen videregående skoler nord for Sogn og Fjordane som har takket ja til å få brosjyrer tilsendt (se kart) Budsjettkomitéen Tor Sivertsen Prestegard, leiar av Budsjetkomitéen Budsjettkomitéen (BK) er, etter suppleringsval ved førre VT-møte, fulltalig med fem ordinære medlemmer og ein vara. Vara er innvilga møteplikt og tale- og forslagsrett. Me Side 11 av 18

12 430 har sidan førre VT-møte hatt to komitémøter: måndag og sundag på Studentsenteret. Budsjettkomitéen lyste ut fristar for søknad onsdag gjennom heilsides annonse i Studvest og gjennom VT sine publiseringskanalar. Fristane er: Søknadsfrist: 15. juli Ettersendingsfrist: 15. august Det har ikkje kome BK søknadar i hende i skrivande stund (08.05.). Plan for vidare arbeid er at BK skal gjennomføra intervju med alle søkjarane dei fyrste to vekene av september, dinest ha ei arbeidshelg og koma med endeleg innstilling i midten av oktober. Komitéen fungerer godt og har ein fin samansetnad. 6. Styringsgruppa for Karrieresenteret Livar Bergheim 445 Det har ikkje vore noko møte i styringsgruppa sidan førre VT-møte. Neste møte i styringsgruppa ser ut til å verte torsdag 24. mai. 7. Styret i Studentradioen i Bergen Anna Gjertsen 450 Vi har hatt ett møter siden forrige VT. Vi holder på med å endre stattuettene og å gjøre klar til valg av medarbeidere til viktige verv (redaktører osv.). Jorid sitter i valgkomiteen og arbeidet er godt i gang Styret i Studvest Stian Dahle Siste avis for semesteret gis ut Regnskapet fra SIB viser et overskudd for året på nærmere kroner. Dette blir tilbakeført til SIB. Vi har fått en ny utkjører dette semesteret som ikke har fungert optimalt. Evaluering er på vei. Studvest har hatt en fotoutstilling på kvarteret Velferdsstyret 2011 Audun Kjørstad og Bjørn-Anders Hind Rekneskap for 2011 Endeleg rekneskap for Velferdstinget 2011 er på plass. SiB sin rapport syner til eit underforbruk på kr , medan Velferdsstyret sitt skuggerekneskap syner til heilt andre tal. Etter ein gjennomgang av samtlege bilag (både elektroniske og på papir) for 2011 vart Side 12 av 18

13 470 det klart at relativt store summar har vorte feilført av SiB si rekneskapsavdeling. Vi ventar i skrivande stund framleis på endeleg stadfesting på at våre tal er riktige, men har allereie fått signal om at det ser slik ut. Dersom vi tek utgangspunkt i alle bilag ser rekneskapet for Velferdstinget 2011 slik ut: Budsjett 2011 Rekneskap 2011 Resultat 2011 Honorar Ordstyrar Pensjon Arb.gj.avg Mat Kurs EDB Data Kopi Telefon Frankering Informasjon Reise Totalt løn Totalt drift Totalt Forklaring til rekneskapet: Honorar Posten for honorar er større enn Velferdsstyret sitt skuggerekneskap. Dette skuldast at Velferdstinget i mars 2011 vedtok å honorere konstituert leiar av Velferdsstyret, Bjørn- Anders Hind, for 1,5 månadar. Denne summen skulle trekkast frå kursposten, men har vorte trukke av honorarposten av SiB. Ordstyrar Velferdstinget vedtok å honorere ordstyrar med kr 1 000, per møte på VT 03/ Kollektiv pensjon Posten har i SiB sitt rekneskap ikkje vorte rørt, til trass for at SiB stilte krav om at ein skulle budsjettere med utgifter til pensjon. SiB seier summen er vorte trukken, sjølv om rekneskapet ikkje syner dette. Side 13 av 18

14 490 Arbeidsgjevaravgift Posten har ein rest på kroner. Den budsjetterte summen var den SiB si rekneskapsavdeling oppgav at det skulle budsjetterast med. Dette skuldast at fast leiar for Velferdstinget ikkje var på plass før Mat Posten har eit overforbruk på 82 kroner for I Velferdstinget sitt skuggerekneskap operer ein med to postar for mat, éin for Velferdsstyret (5 000) og éin for Velferdstinget (12 000). På posten for mat til Velferdsstyret var det i 2011 trukke 294 kroner, medan posten for Velferdstinget hadde eit forbruk på Velferdsstyret vedtok tidleg i haust å flytte midlar frå Velferdsstyret sin post til Velferdstinget. Kurs Kursposten vart oppjustert i revidert budsjett i mars 2011 av di Velferdstinget vedtok å honorere konstituert leiar av Velferdsstyret, Bjørn-Anders Hind, for 1,5 månadar. Honoraret har vorte trukke frå honorarposten. Dersom denne summen (25 988) hadde vorte trukke i henhold til vedtak, ville vi ha hatt eit overforbruk på denne posten på kr Kontor Posten for kontor har eit overforbruk kr Som det vart orientert om på VT 02/12 var dette eit medvite overforbruk, og skuldast innkjøp som vart gjort i slutten av kalenderåret. Innkjøpa gjald kontormateriale som har ei levetid utover EDB Posten for data har eit underforbruk på 241 kroner. Velferdsstyret gjekk til innkjøp av ny berbar datamaskin, som budsjettert for Kopi Posten har eit underforbruk på kr Gjennom å innføre ordning med påmeldingsskjema til velferdstingsmøter, både for sitjande representantar og andre, har det vore lettare for Velferdsstyret å kome med eit overslag på kor mange eksemplar av sakspapir og vedlegg ein treng skrive ut. Telefon Posten for telefon dekker telefonutgifter for telefonen som står på kontoret til Velferdsstyret. Det vart ikkje utbetalt godtgjersle for privat mobilbruk i Frankering Posten har eit underforbruk på kr Det er stadig sjeldnare det stillast krav om at dokument må gå gjennom papirpost. Informasjon Posten har, jf. orientering på VT 02/12, eit medvite overforbruk på kr Her har ein gått til innkjøp av promomateriale som flygeblad, pennar, rollup og klistremerke til vindauga på kontoret. Reise Posten for reise har eit underforbruk på kr Dette skuldast låg reiseaktivitet for Side 14 av 18

15 Velferdsstyret i Totalt løn Posten for total løn er påvirka av det manglande pensjonstrekket. Dersom dette hadde vorte trukke som normalt ville vi ha enda opp meit eit underforbruk på rundt kroner på løn. Merk at lønspostane (med unntak av ordstyrar) vert regulert av SiB i henhold tillønstrinn 1 for offentleg tilsette. Totalt drift Posten for total drift endar opp med eit underforbruk på kr Her er det verdt å merke seg at dersom alle trekk gjort av SiB hadde vort i henhold til Velferdstinget sine vedtak, ville vi ha hatt eit overforbruk på driftsposten (med eit tilsvarande underforbruk på lønsposten). Totalt Totalt endar Velferdstinget 2011 opp med eit underforbruk på kroner. Underforbruket fordler seg nokon lunde likt mellom løn og drift. Dersom alle bilag til SiB hadde vorte ført i henhold til dei vedtak fatta i Velferdstinget ville underforbruket berre vore på lønsposten, noko som skuldast mangel på kandidatar til Velferdsstyret i januar VT 54/12 Suppleringsval Sakshandsamar: Audun Kjørstad Presentasjon: Det skal supplerast til følgande verv: 1. Budsjettkomiteen Budsjettkomiteen har ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for den årlige fordelingen av semesteravgiften. UiB, HiB og NHH skal være representert i komitéen. Etter ynskje frå leiar av Budsjettkomiteen vil dette vere siste sjanse til å supplerast inn i komiteen i vara 2. Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at Velferdstinget og Velferdstinget sitt arbeidsutval handler i tråd med egne statutter, reglement og instrukser. Kontrollkomiteen stiller i alle møtene til Velferdstinget. 1 medlem (kan ikkje vere frå UiB), 2 vara Representantskapet til Det akademiske kvarter Side 15 av 18

16 Representantskapet fungerer som rådgivende organ i saker knyttet til drift, og er klageinstans i vedtakssaker. Representantskapet er også arrangør og valgstyre for generalforsamlingene til Kvarteret. VT 06/ medlem, 1 vara Velferdstinget sitt arbeidsutval Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU) har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget (VT) gjennom møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. VT-AU baserer sitt arbeid på et arbeidsprogram som årlig vedtas av VT. 1 medlem Forslag til vedtak: Velferdstinget vel N.N. og [...] til [valg] 605 Arbeidsutvalet si innstilling: Vedtakast VT 55/12 Uttaling: Studentradioen i Bergen sine vedtekter Sakshandsamar: Audun Kjørstad Presentasjon: Styret i stiftinga Studentradioen i Bergen (SriB) vedtok på sist styremøte å revidere vedtektene sine. Sidan SriB er ei stifting må nye vedtekter godkjennast av Stiftingstilsynet. Som opprettar av SriB har Velferdstinget i Bergen rett til å uttale seg om SriB sine vedtektsendringar. Ansvarleg redaktør i Studentradioen i Bergen, Andreas Roaldsnes, vil vere til stade på møtet for å svare på eventuelle spørsmål. Grunngjeving frå SriB «Studentradioen i Bergen har vokst seg til den dobbelte størrelsen siden opprettelsen av Stiftelsen 1. juli Dette har skapt behovet for større fleksibilitet i organisering av redaksjonene. Videre har styret valgt å gjøre ulike demokratiske prosesser og tradisjoner eksplisitt gjennom vedtektene, i stedet for nedfelt praksis i styret. I tillegg til disse endringene i vesentlige vedtekter er det gjort adminstrative endringer i språk og ført inn presisering.» Forslag til uttaling: Velferdstinget i Bergen støtter Studentradioen i Bergen sitt forslag til nye vedtekter. Velferdstinget ser på det som utelukkande positivt at Studentradioen i Bergen Side 16 av 18

17 fornyar og forbetrar vedtektene i takt med at stiftinga veks og endrar seg Forslag til vedtak: Velferdstinget vedtek uttaling til Studentradioen i Bergen sitt vedtektsendringsforslag med dei endringar som framkom i møtet. Arbeidsutvalet si innstilling: Vedtakast VT 56/12 Møteplan høsten Saksbehandler: Anna Gjertsen Hensikt: Velferdstinget skal vedta en møteplan for høsten Bakgrunn: På VT05/12 ble møteplan for Velferdstinget diskutert. Da var det bred enighet om at det kan være hensiktsmessig å avholde Budsjettmøtet over en helg, og gjøre det til et budsjettmøteseminar på Studentsenteret eller Det akademiske kvarter. Vi ser for oss presentasjoner, kurs og debatter på fredagskvelden, før vi åpner med felles frokost/lunsj for Velferdstinget på lørdagen. Selve møtet begynner 12.00, med faste kaffeog matpauser utover dagen. Kommer vi ikke i mål kan vi fortsette neste dag. Da vil møteplanen se ut som dette: Nåværende Foreslått VT 07/12 tirsdag 18. september uendret VT 08/12 tirsdag 16. oktober uendret VT 09/12 tirsdag 13. november lørdag 3. november VT 01/13 tirsdag 4. desember uendret 665 Det kan også opplyses om at arbeidsutvalget tar tilbakemeldinger fra sist møte til etterretning, og jobber nå med å finne en fast møteplass for Velferdstinget i høstsemesteret. Det er en utfordring å finne en lokasjon som har både det utstyret, den plassen og den fleksibilitet som møter i Velferdstinget behøver. 670 Forslag til vedtak: Velferdstinget vedtar å avholde budsjettmøte lørdag 3. november. Resten av møteplanen forblir uendret. Side 17 av 18

18 Arbeidsutvalget sin innstilling: Vedtas VT 57/12 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak VT 58/12 Møtekritikk Diskusjonssak Hensikt: Gjennom konstruktiv møtekritikk kunne skape ein betre møtekultur og eit meir effektivt velferdsting. Møtekritikken skal vere open for alle oppmøtte, men ikkje protokollførast. Side 18 av 18

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Forsker for demokrati

Forsker for demokrati d e s e m b e r 2 0 0 9 N U m m e r 1 0 Å R G A N G 41 F Forsker for demokrati Indonesia er et ungt demokrati i sterk utvikling. I 10 år har forskere fra Universitetet i Agder og Universitas Gadjah Mada

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet Forskerforum DESEMBER 2014 NUMMER 10 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Vi druknar i informasjon Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17 LEDER Øyeblikkets tyranni Kommer

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Uhildet vurdering Nye regler for muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2013 12. årgang 1

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

Strid om språkkartlegging

Strid om språkkartlegging Nr 8 - oktober 2012 Strid om språkkartlegging side 8 11 1982 2012 30 år Mot lederskifte i Skolenes landsforbund side 4 6 Kvinner på tvers side 20 leder I skolen 8 2012 New Public Management (NPM) Gjørv-kommisjonens

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer