Endeleg innkalling VT 06/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endeleg innkalling VT 06/12"

Transkript

1 Endeleg innkalling VT 06/ Tid: tysdag 22. mai, kl Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl Sydneshaugen skole er eit stort, gult skulebygg som ligg like bak Johanneskirken og HFbiblioteket. Du går inn i borggården, tar umiddelbart til høgre, og går inn fyrste dør. Gå so opp trappa, og du finn rom P 234 til høgre. Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå arbeidsutvalet skal vere VT sine medlemmar i hende sju dagar før møtedato er må vere meldt og saksdokument må vere sendt inn til arbeidsutvalet seinast åtte dagar før møtedato. Saker som kjem etter denne fristen må meldast til eventuelt før dagsorden godkjennast/møtet setjast. Det krevjast 2/3 fleirtal for å kunne fatte vedtak i slike saker. Nye saker eller spørsmål kan rettast til arbeidsutvalet på eller til leiar på telefon Representantar som ikkje kan møte må melde frå so snart som mogleg. Orienteringssak berre mogleg å stille spørsmål Diskusjonssak mogleg å stille spørsmål og diskutere mogleg å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak Velferdstinget sin møteplan for 2012: 35 VT 02/12 VT 03/12: VT 04/12: VT 05/12: VT 06/12: tysdag 17. januar tysdag 21. februar tysdag 20. mars tysdag 17. april tysdag 22. mai 40 VT 07/12: tysdag 18. september VT 08/12: tysdag 16. oktober VT 09/12: tysdag 13. november (budsjettmøte 2013) VT 01/13: tysdag 4. desember (konstituerande møte 2013) Side 1 av 18

2 45 Forslag til dagsorden VT 51/12 Opprop 50 VT 52/12 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt VT 53/12 Orienteringer Orienteringssak 55 VT 54/12 Suppleringsval VT 55/12 Uttaling: Studentradioen i Bergen sine vedtekter VT 56/12 Møteplan, hausten 2012 VT 57/12 Eventuelt Orienterings- eller diskusjonssak VT 58/12 Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak 70 Med venleg helsing 75 Audun Kjørstad leiar Side 2 av 18

3 90 VT 51/12 Opprop Hensikt: Få ei oversikt over kven som er på møtet, og fastslå om Velferdstinget er vedtaksdyktig Presentasjon: Opprop gjerast av protokollførar på bakgrunn av medlemsinstitusjonane sine innsendte valprotokollar og tilbakemeldinger frå representetar. Forslag til vedtak: Møtet setjast Arbeidsutvalet si innstilling: Vedtakast VT 52/12 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt Hensikt: Velferdstinget vedtar kva saker som skal handsamast på møtet. Presentasjon: Møtet skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendingar mot innkalling meldast her. Dagsorden setjast, og kan berre endrast dersom Velferdstinget vedtek med 2/3 fleirtal å anten ta inn nye saker eller endre rekkefølgja. Merk at endrings- og vedtaksforslag til alle saker skal meldast skriftleg til sekretariatet før strek i saka er sett. Forslag til vedtak: 1. Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden. 2. Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 05/12. Arbeidsutvalet si innstilling: Vedtakast 125 Vedlegg: Forslag til protokoll for VT 05/12 VT 53/12 Orienteringer Orienteringssak 130 Presentasjon: Velferdstingets arbeidsutval, Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen skal orientere på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjonar og enkeltpersonar kan orientere om saker dei meiner er av interesse for Velferdstinget. Side 3 av 18

4 Velferdstingets arbeidsutval (VT-AU) 2. Kulturstyret 3. Styret i Studentsamskipnaden i Bergen 4. Bergenstudenten 5. Budsjettkomiteen 6. Styringsgruppa for Karrieresenteret 7. Styret i Studentradioen i Bergen 8. Styret i Studvest 9. Velferdsstyret Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU) Audun Kjørstad, Anna Gjertsen og Anja Johnsen Samskipnadslova Vi har brukt mykje tid på å motarbeide og synleggjere det hårreisande forslaget til ny lov om studentsamskipnadar. Samarbeidet med dei andre velferdstinget i landet og NSO har vore varierande, men jamnt over godt. Saka har vorte dekka av NRK Hordaland (22.04), Studvest (25.04), Studentradioen (27.04) og BSTV (25.04). Kristin Halvorsen forsøkte forsvare lovendringa i eit lesarbrev i Studvest (02.05), og fekk tilsvar frå Audun med lesarbrevet «Samskipnadsbøddelen» (09.05). På NSO sitt landsmøte fekk Anna overlevert samskipnadshistorieboka «Sams for studentane Studentsamskipnaden i Bergen, » til Kristin Halvorsen mai stilte VT-AU og støttespelarar frå heile det politiske spekteret i tog under parola «Ikkje knus studentstyringa», med kampropet «Det er vår eigen samskipnad la oss styre sjølv». Anja fekk her overlevert flygebladet vårt til Jens Stoltenberg. Har vore i kontakt med leiing av både universitet og høgskular. Rektorane ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen har so longt stilt seg bak oppropet. Det same har direktør ved Norges Handelshøyskole og økonomidirektør ved Universitetet i Bergen. Har vore i kontakt med politisk leiing både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, og får breid støtte frå dei fleste politiske parti, både frå høgre- og venstresida. Dette resulterte i at Hordaland SV laurdag 12. mai gjorde eit einstemmig vedtak om at studentsamskipnadane skal halde fram med dagens styreordning. I tillegg har byrådsleiar Monica Mæland (H), Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen (H), ordførar Trude Drevland (H) og kulturbyråd Gunnar Bakke (FrP) stilt seg bak studentkravet. Nestleiar for Hordaland SV, Mary-Anne Karlsen (SV) har òg stilt seg bak kravet. Fekk tips om at Heikki Holmås tok seg ein lettøl på Studentsenteret (14.05), og fekk fem minutt til å snakke om samskipnadslov. Fekk overlevert flygeblad frå 1. mai og bok med Side 4 av 18

5 samskipnadshistorie. Fekk òg gitt ei grundig forklaring på kvifor den nye samskipnadslova er ein dårleg deal for alle partar, samt orientert Holmås om Hordaland SV sitt vedtak frå møte i fylkesstyret. Kirke-, utdannings- og forskingskomiteen skal avgje innstilling i saka innan torsdag 24. mai. Lova skal opp til fyrstegongsvedtak i Stortinget tysdag 5. juni, og til andregongsvedtak 8. juni. Vi gjev ikkje opp før alt håp er ute. Studia Mottok e-brev (19.04) med stadfesting frå direktør i Studia, Anne Posner, på at SiB-tilsette frå og med , jf. Velferdstinget sitt krav, ikkje lenger får rabatt hjå studentbokhandelen. Studentmedieundersøking I møte med Studvest, BSTV og SriB (16.04) for å gå gjennom den planlagte undersøkinga. Undersøkinga vart lansert tysdag 8. mai, og har per tysdag motteke 860 svar. Svara fordeler seg slik per institusjon: UiB (83,8 %), HiB (6,9 %), NHH (6,5 %), NLA (0,8 %), HDH (0,6 %), KhiB (0,0 %), BDH (0,0 %), BAS (0,0 %), SKA (0,0 %), Andre (1,4 %). Undersøkinga går fram til sundag 3. juni Studentar og deltidssjukemelding Har, i samarbeid med Velferdstinget i Oslo og Akershus, Velferdstinget i Trondheim og NSO, jobba med kampanjen om gradert sjukestipend for studentar. Fekk oppslag i Bergensavisen 9. mai. I revidert nasjonalbudsjett (15.05) har regjeringa gått inn for at ordninga med gradert sjukestipend skal halde fram ut Vi har framleis ei målsetjing om at dette skal verte ein fast post på budsjettet. I ei relatert sak uttalte eg og Livar (SP-UiB) oss til Bergens Tidende om studentar og studiestøtte, noko som resulterte i at eit spørsmål om oppjustering av studiestøtta vart stilt til Kristin Halvorsen i Stortingets spørjetime. Svaret kan lesast på Møter Presenterte Velferdstinget på leiarmøte i BSI (18.04), og heldt ein presentasjon Velferdstinget og budsjettprosessen. Var same dag i møte med Kvarteret angåande ein søknad om støtte til oppussing av Stjernesalen. Var i møte med adm.dir. i SiB (19.04). Tema for møtet var samskipnadslov, Grønneviksøren og semesteravgiftsfordeling. Var i fyrste møte med fulltallig budsjettkomité (23.04). Budsjettkomiteen valte leiar, og fekk overlevert det meste som finst av statistikk og dokument frå tidlegare år. Sjå orientering frå budsjettkomiteen. Var i Oslo i møte med Velferdstinga i Noreg (24.04). Møtet var mellom anna brukt til å førebu argumentasjon til Landsmøte i NSO, der vi likevel ikkje vart innvilga observatørstatus. Det vart òg jobba mykje med samskipnadslov og velferdspolitisk samarbeid, då særleg i samband med kampanjar. Kampanjen «Studenter og deltidssykemelding» som går no i mai månad er eit samarbeid mellom VT Bergen, VT Oslo Side 5 av 18

6 og VT Trondheim, og er meint for å setje fokus på problematikk rundt heiltidssjukemelding av studentar. Var i styringsgruppemøte med «5-årsvisjonen, studentboliger» (26.04). Bergen Kommune har no oppjustert si målsetjing om å nei ei studentbustadsdekningsgrad på 30 %. Dette er eit direkte resultat av at SiB oppjusterte si målsetjing, som igjen skuldast at Velferdstinget fatta vedtak om 30 % dekningsgrad. Kommunen var òg svært interessert i å vite meir om Velferdstinget sitt høyringssvar til «Rom for bolig», som vart vedteke i november Fekk òg presentert Velferdstinget sitt forslag om å jobbe for å få studentbustadar på Dokken, noko det såg ut til at Lisbeth Iversen (KrF) var samd i at var ein god idé. Nettside Nye vedtekter, nye namn på verv og ny e-postadresse skal kome på plass før sommaren. Frå og med hausten av kan vi kontaktast på Både den nye og gamle adressa vil framleis vere aktive i ein overgangsperiode Kulturstyret Gøran Thengs, leder av Kulturstyret Rapport om Kulturstyret til Velferdstinget 06/ Kulturstyrets sammensetning Kulturstyret består i vår av Gøran Thengs (leder), Millan Persdotter Persson (nestleder), Anette Pollen, Geir Ask-Henriksen, Helene Husum Heggenes, Hilde Vedvik Thomassen, Jorunn Eidesen, Roger Lygre Solvang, Stian Dahle, Sylvelid Bratlid Tellnes, Thomas Digervold, Trine Gabrielsen og Anders Tangen Hulens representantskap Gøran er Velferdstingets vara i Hulens representantskap, og deltok på møte 25. april. Hovedpunktet på dagsorden var valg av tre nye styremedlemmer til Hulens styre. Alle tre vervene ble fylt. Den 9. mai var det igjen møte i RS, men Gøran fikk her ikke anledning til å delta i Magnes (Velferdstingets representant) sted. Hovedpunktet på dagsorden var her godkjenning av regnskapet for Kvarterets generalforsamling Trine Gabrielsen har sittet i Kvarterets representantskap i tre semestre, og var med på arrangeringen av Kvarterets generalforsamling. Kulturstyret var for øvrig representert med fem medlemmer på GF-en. Foruten en rekke foranmeldte saker og statuttendringsforslag, ble det valgt inn nye medlemmer i Kvarterstyret og Kvarterets representantskap. Stian Dahle ble valgt inn i RS, og tar med det over for Trine som Kulturstyrets representant. Side 6 av 18

7 Kurshelg Foruten økonomisk støtte i form av bevilgninger og praktisk støtte i form av kontorlokaler, arrangerer Kulturstyret kompetansehevende kurs for søkerorganisasjonene. I vår ble kurshelgen lagt til 27. og 28. april på Studentsenteret. Rundt 25 personer deltok på fredagen, mens det var omtrent 35 deltakere på lørdagens kurs. Kulturstyret fikk generelt gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 280 Program: - Natasha Ailijeva (Norges Kreative Fagskole) Gruppeprosesser og kreative metoder (2x45 min) - Rebekka Kvelland (Geelmuyden.Kiese) Introduksjonskurs i medieforståelse og budskapstrening: Hvordan styrke sin posisjon med bruk av PR Inga Moen Danielsen (Carte Blanche, Brak, Festspillene med mer) Om frivillighet og rekruttering av frivillige Regnskapsbyrået Vassdal&Eriksen (2x45 min) 1) Grunnleggende økonomi for mindre organisasjoner 2) Utdypning og informasjon om momskompensasjonsordningen - Michelle Greene fra Utdanning i Bergen Om Utdanning i Bergens arbeid Møtevirksomhet På KS 04/12 den 16. april ble det delt ut kroner i drifts- og tidsskriftstøtte fordelt på 11 organisasjoner, samt til to prosjekter. Under følger en detaljert oversikt. Det kan bemerkes at både Studentradioen og BSTV, som mottar støtte direkte fra Velferdstinget, her ble tildelt støtte fra Kulturstyret til henholdsvis Phonofestivalen og til prosjektet Trampeklapp. Bakgrunnen er at det ikke er mulig å søke om prosjektstøtte fortløpende gjennom året fra Velferdstinget. Phonofestivalen har blitt arrangert som prosjekt to ganger før, og måtte derfor søke om driftsstøtte i år, jf. 2.2 i Kulturstyrets statutter. Så langt i år er det delt ut kroner i drifts- og tidsskriftstøtte til 44 organisasjoner, samt til fire prosjekter. Musikk og scene Vedtatt støtte kr ,00 ( i Phonofestivalen underskuddsgaranti) AKKS kr ,00 Galleri Fisk kr 8 500,00 Immaturus kr ,00 Side 7 av 18

8 Politisk/religiøse/solidariske/etnis ke Amnesty kr ,00 Lions kr 6 000,00 Re:Act kr 3 500,00 Fagmiljø Medisinerforeningen kr ,00 Tidsskrift Riss kr 3 000,00 Kula Kula kr ,00 Atrium kr 6 000,00 Prosjekt BSTV: "Trampeklapp"-galla kr 5 000,00 Galleri Fisk - publikasjon kr 1 500, Regnskap så langt i 2012 Budsjett Hittil 2012 Rest Musikk/Scene kr ,00 kr ,00 kr ,00 Pol/et/rel/sol kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fagmiljø kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tidsskrift kr ,00 kr ,00 kr ,00 Prosjekt kr ,00 kr ,00 kr ,00 SUM kr ,00 kr ,00 kr , Tildelinger KS 05/12 Møtet avholdes 14. mai, og en detaljert oversikt over tildelinger vil bli vedlagt sakspapirene til VT 07/ Tilbakebetalt, ubenyttet støtte fra i fjor Basert på rapporter fra i fjor, har tre organisasjoner fått melding om å tilbakebetale ubenyttede midler. Det gjelder Amnesty ( kroner), Latin-Amerika-gruppen (4165 kroner) og Kinanettverket (2365 kroner). 320 Gjenstående møter våren juni Digitalisering I henhold til Kulturstyrets handlingsplan (vedtatt på VT 03/12), er et av årets mål å igangsette digitalisering av Kulturstyrets arkiv. Stian Dahle har her vært primus motor. Målet har vært å gjøre digitaliseringsarbeidet lettfattelig og mulig å utføre for enhver med Side 8 av 18

9 325 grunnleggende excel-ferdigheter. Noen små justeringer gjenstår, og planen er å gå i gang med selve digitaliseringen ved starten av høstsemesteret. Ettersom det er store mengder data å digitalisere, er det foreløpige målet å få digitalisert 2011 og 2012 i løpet av året. STØTTE KS 05/12 Prosjekt Start UiB - "Fra stryk til toppkarakter" kr 6 200,00 SRiB - 30-årsjubileum kr , Styret i Studentsamskipnaden i Bergen Even O. Sørland, styreleder i SiB Rapport fra SiB-styret VT De fem studentvalgte styremedlemmene møter på hvert VT-møte for å orientere muntlig og svare på eventuelle spørsmål. Sakspapirer til SiB-styrets møter er tilgjengelige på en ukes tid før møtene. Protokoller fra tidligere møter er også tilgjengelige på nettsidene. Årsoppgjørsdisposisjon: Studentene tar ut utbytte! I 2011 leverte SiBs kafédrift for første gang på lenge et positivt resultat. Etter årets årsoppgjør får studentene glede av en ny "utbyttepolitikk": Ved disponeringen av årsresultatet i møtet 5. mai vedtok SiB-styret å disponere halvparten av kaféoverskuddet til studentrettede tiltak i form av eksamensmiddag. Studenter vil dermed få solid middag til halv pris i eksamensperioden, finansiert gjennom fjorårets overskudd. Vi mener dette demonstrerer koblingen mellom bærekraftig drift og treffsikre velferdsløsninger, og håper å kunne videreføre og utvide tiltaket på sikt. Styremøte i juni Semesterets siste styremøte i SiB blir torsdag 7. juni. Vi legger opp til et heldagsmøte der det settes av tid til et styreseminar med faglig innhold/opplæring. Sentrale saker denne gang blir strategisk diskusjon om fremtidig studentboligbygging, oppfølging av prosjektet på Grønneviksøren, og orientering om status i fusjonsforhandlingene mellom Studia og Akademika. Samskipnadsloven Kunnskapsdepartementets forslag om endringer i Samskipnadsloven ble oversendt Stortinget fredag 20. april. Mange av de mest problematiske foreslåtte tiltakene fra fjorårets høring er tatt ut, men departementet foreslår fortsatt et krav om 2/3 flertall i styrets behandling av visse typer saker. Forslaget har møtt sterk kritikk fra NSO, velferdstingene, mange rektorer og direktører fra universiteter og høgskoler og fra et samstemt samskipnadsnorge. Selv om også 2/3-forslaget som foreligger er noe mindre dramatisk enn det som ble Side 9 av 18

10 fremmet i fjor, er det fortsatt en klar innskrenkning av studentstyringen og ikke minst en potensielt svært problematisk vetomekanisme som åpner for at et mindretall i samskipnadsstyrene kan blokkere konstruktivt styrearbeid og nødvendige vedtak. Styreleder har uttalt seg kritisk om forslaget i flere medier, og også arbeidet med saken gjennom styret i Samskipnadsrådet i Norge. Studia Forhandlingene mellom Studia og Akademika er i gang, med VTs vedtak/innspill fra forrige møte som et viktig grunnlag. VT og VT-AU vil bli holdt oppdatert om fremdriften i forhandlingene, men det er ennå for tidlig å angi noe tidspunkt for når forhandlingsresultatet vil være klart for endelig vurdering. Grønneviksøren Det arbeides fortsatt for fullt med å ferdigstille boligprosjektet på Grønneviksøren. Styret er opptatt av å unngå at forsinkelsene får konsekvenser for husleienivået for studentene. Som VT har bedt om, lanserer vi nå ikke flere datoer for ferdigstillelse før det er helt klart at de er sikre, men VT må være forberedt på at det dessverre sannsynligvis ikke vil bli innflytting på Grønneviksøren til semesterstart i høst. VT og studenter som har søkt bolig blir holdt orientert når vi vet mer om fremdriften Bergenstudenten Anna Gjertsen Regnskap 2011 Endelig regnskap for Bergenstudenten 2011 er på plass. SiB sitt regnskap viser utgifter på totalt kr , for 2011, noe som er rundt 700 kroner mer enn Bergenstudenten 2011 sine utregninger. Profilering Godkjente faktura (12.04) på kr , for trykk av brosjyrer, og har gått til innkjøp av to banner Ansettelser Frem til søknadsfristen mottok prosjektet 57 søknader på de utlyste stillingene. I tillegg kom det fire søknader etter at fristen var gått ut. Tirsdag intervjuet ansettelseskomiteen, bestående av Anna Gjertsen og Michelle Ingrid Greene fra Utdanning i Bergen, åtte personer til stillingene ble ytterligere fire personer intervjuet. Etter intervjurundene satt vi igjen med et knippe søkere som alle var svært kvalifiserte. Etter grundige diskusjoner bestemte vi oss for at vi ville ansette Anders Grønstad Friisk som prosjektleder i åtte uker, Karoline Malde i åtte uker, Joon-Petter Rudberg i fire uker og Audun Kjørstad i fire uker. Disse har per i dag (14.05) takket ja, men kontrakter er foreløpig ikke underskrevet. Dette håper vi å få gjort så snart som mulig. Side 10 av 18

11 Støtte Vi har siden forrige VT fått svarbrev fra NLA Høgskolen vedrørende støtte til prosjektet. De støtter i år prosjektet med 6500 kr, halvparten av hva vi søkte om. Vi har totalt nå fått inn kr av omsøkt kr. Vi har ennå ikke fått svar fra HDH, KhiB, BDH, BAS og SKA. Prosjektet har nok egenkapital fra tidligere år at det kan driftes med støtten vi nå har fått, men vi vil selvsagt likevel ta kontakt med de institusjonene som ikke har svart. Distribusjon Vi har fortsatt å sende ut brosjyrer, og har nå distribuert totalt 438 Bergenstudentenbrosjyrer til totalt 21 gymnas. Dessverre er det ingen videregående skoler nord for Sogn og Fjordane som har takket ja til å få brosjyrer tilsendt (se kart) Budsjettkomitéen Tor Sivertsen Prestegard, leiar av Budsjetkomitéen Budsjettkomitéen (BK) er, etter suppleringsval ved førre VT-møte, fulltalig med fem ordinære medlemmer og ein vara. Vara er innvilga møteplikt og tale- og forslagsrett. Me Side 11 av 18

12 430 har sidan førre VT-møte hatt to komitémøter: måndag og sundag på Studentsenteret. Budsjettkomitéen lyste ut fristar for søknad onsdag gjennom heilsides annonse i Studvest og gjennom VT sine publiseringskanalar. Fristane er: Søknadsfrist: 15. juli Ettersendingsfrist: 15. august Det har ikkje kome BK søknadar i hende i skrivande stund (08.05.). Plan for vidare arbeid er at BK skal gjennomføra intervju med alle søkjarane dei fyrste to vekene av september, dinest ha ei arbeidshelg og koma med endeleg innstilling i midten av oktober. Komitéen fungerer godt og har ein fin samansetnad. 6. Styringsgruppa for Karrieresenteret Livar Bergheim 445 Det har ikkje vore noko møte i styringsgruppa sidan førre VT-møte. Neste møte i styringsgruppa ser ut til å verte torsdag 24. mai. 7. Styret i Studentradioen i Bergen Anna Gjertsen 450 Vi har hatt ett møter siden forrige VT. Vi holder på med å endre stattuettene og å gjøre klar til valg av medarbeidere til viktige verv (redaktører osv.). Jorid sitter i valgkomiteen og arbeidet er godt i gang Styret i Studvest Stian Dahle Siste avis for semesteret gis ut Regnskapet fra SIB viser et overskudd for året på nærmere kroner. Dette blir tilbakeført til SIB. Vi har fått en ny utkjører dette semesteret som ikke har fungert optimalt. Evaluering er på vei. Studvest har hatt en fotoutstilling på kvarteret Velferdsstyret 2011 Audun Kjørstad og Bjørn-Anders Hind Rekneskap for 2011 Endeleg rekneskap for Velferdstinget 2011 er på plass. SiB sin rapport syner til eit underforbruk på kr , medan Velferdsstyret sitt skuggerekneskap syner til heilt andre tal. Etter ein gjennomgang av samtlege bilag (både elektroniske og på papir) for 2011 vart Side 12 av 18

13 470 det klart at relativt store summar har vorte feilført av SiB si rekneskapsavdeling. Vi ventar i skrivande stund framleis på endeleg stadfesting på at våre tal er riktige, men har allereie fått signal om at det ser slik ut. Dersom vi tek utgangspunkt i alle bilag ser rekneskapet for Velferdstinget 2011 slik ut: Budsjett 2011 Rekneskap 2011 Resultat 2011 Honorar Ordstyrar Pensjon Arb.gj.avg Mat Kurs EDB Data Kopi Telefon Frankering Informasjon Reise Totalt løn Totalt drift Totalt Forklaring til rekneskapet: Honorar Posten for honorar er større enn Velferdsstyret sitt skuggerekneskap. Dette skuldast at Velferdstinget i mars 2011 vedtok å honorere konstituert leiar av Velferdsstyret, Bjørn- Anders Hind, for 1,5 månadar. Denne summen skulle trekkast frå kursposten, men har vorte trukke av honorarposten av SiB. Ordstyrar Velferdstinget vedtok å honorere ordstyrar med kr 1 000, per møte på VT 03/ Kollektiv pensjon Posten har i SiB sitt rekneskap ikkje vorte rørt, til trass for at SiB stilte krav om at ein skulle budsjettere med utgifter til pensjon. SiB seier summen er vorte trukken, sjølv om rekneskapet ikkje syner dette. Side 13 av 18

14 490 Arbeidsgjevaravgift Posten har ein rest på kroner. Den budsjetterte summen var den SiB si rekneskapsavdeling oppgav at det skulle budsjetterast med. Dette skuldast at fast leiar for Velferdstinget ikkje var på plass før Mat Posten har eit overforbruk på 82 kroner for I Velferdstinget sitt skuggerekneskap operer ein med to postar for mat, éin for Velferdsstyret (5 000) og éin for Velferdstinget (12 000). På posten for mat til Velferdsstyret var det i 2011 trukke 294 kroner, medan posten for Velferdstinget hadde eit forbruk på Velferdsstyret vedtok tidleg i haust å flytte midlar frå Velferdsstyret sin post til Velferdstinget. Kurs Kursposten vart oppjustert i revidert budsjett i mars 2011 av di Velferdstinget vedtok å honorere konstituert leiar av Velferdsstyret, Bjørn-Anders Hind, for 1,5 månadar. Honoraret har vorte trukke frå honorarposten. Dersom denne summen (25 988) hadde vorte trukke i henhold til vedtak, ville vi ha hatt eit overforbruk på denne posten på kr Kontor Posten for kontor har eit overforbruk kr Som det vart orientert om på VT 02/12 var dette eit medvite overforbruk, og skuldast innkjøp som vart gjort i slutten av kalenderåret. Innkjøpa gjald kontormateriale som har ei levetid utover EDB Posten for data har eit underforbruk på 241 kroner. Velferdsstyret gjekk til innkjøp av ny berbar datamaskin, som budsjettert for Kopi Posten har eit underforbruk på kr Gjennom å innføre ordning med påmeldingsskjema til velferdstingsmøter, både for sitjande representantar og andre, har det vore lettare for Velferdsstyret å kome med eit overslag på kor mange eksemplar av sakspapir og vedlegg ein treng skrive ut. Telefon Posten for telefon dekker telefonutgifter for telefonen som står på kontoret til Velferdsstyret. Det vart ikkje utbetalt godtgjersle for privat mobilbruk i Frankering Posten har eit underforbruk på kr Det er stadig sjeldnare det stillast krav om at dokument må gå gjennom papirpost. Informasjon Posten har, jf. orientering på VT 02/12, eit medvite overforbruk på kr Her har ein gått til innkjøp av promomateriale som flygeblad, pennar, rollup og klistremerke til vindauga på kontoret. Reise Posten for reise har eit underforbruk på kr Dette skuldast låg reiseaktivitet for Side 14 av 18

15 Velferdsstyret i Totalt løn Posten for total løn er påvirka av det manglande pensjonstrekket. Dersom dette hadde vorte trukke som normalt ville vi ha enda opp meit eit underforbruk på rundt kroner på løn. Merk at lønspostane (med unntak av ordstyrar) vert regulert av SiB i henhold tillønstrinn 1 for offentleg tilsette. Totalt drift Posten for total drift endar opp med eit underforbruk på kr Her er det verdt å merke seg at dersom alle trekk gjort av SiB hadde vort i henhold til Velferdstinget sine vedtak, ville vi ha hatt eit overforbruk på driftsposten (med eit tilsvarande underforbruk på lønsposten). Totalt Totalt endar Velferdstinget 2011 opp med eit underforbruk på kroner. Underforbruket fordler seg nokon lunde likt mellom løn og drift. Dersom alle bilag til SiB hadde vorte ført i henhold til dei vedtak fatta i Velferdstinget ville underforbruket berre vore på lønsposten, noko som skuldast mangel på kandidatar til Velferdsstyret i januar VT 54/12 Suppleringsval Sakshandsamar: Audun Kjørstad Presentasjon: Det skal supplerast til følgande verv: 1. Budsjettkomiteen Budsjettkomiteen har ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for den årlige fordelingen av semesteravgiften. UiB, HiB og NHH skal være representert i komitéen. Etter ynskje frå leiar av Budsjettkomiteen vil dette vere siste sjanse til å supplerast inn i komiteen i vara 2. Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at Velferdstinget og Velferdstinget sitt arbeidsutval handler i tråd med egne statutter, reglement og instrukser. Kontrollkomiteen stiller i alle møtene til Velferdstinget. 1 medlem (kan ikkje vere frå UiB), 2 vara Representantskapet til Det akademiske kvarter Side 15 av 18

16 Representantskapet fungerer som rådgivende organ i saker knyttet til drift, og er klageinstans i vedtakssaker. Representantskapet er også arrangør og valgstyre for generalforsamlingene til Kvarteret. VT 06/ medlem, 1 vara Velferdstinget sitt arbeidsutval Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU) har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget (VT) gjennom møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. VT-AU baserer sitt arbeid på et arbeidsprogram som årlig vedtas av VT. 1 medlem Forslag til vedtak: Velferdstinget vel N.N. og [...] til [valg] 605 Arbeidsutvalet si innstilling: Vedtakast VT 55/12 Uttaling: Studentradioen i Bergen sine vedtekter Sakshandsamar: Audun Kjørstad Presentasjon: Styret i stiftinga Studentradioen i Bergen (SriB) vedtok på sist styremøte å revidere vedtektene sine. Sidan SriB er ei stifting må nye vedtekter godkjennast av Stiftingstilsynet. Som opprettar av SriB har Velferdstinget i Bergen rett til å uttale seg om SriB sine vedtektsendringar. Ansvarleg redaktør i Studentradioen i Bergen, Andreas Roaldsnes, vil vere til stade på møtet for å svare på eventuelle spørsmål. Grunngjeving frå SriB «Studentradioen i Bergen har vokst seg til den dobbelte størrelsen siden opprettelsen av Stiftelsen 1. juli Dette har skapt behovet for større fleksibilitet i organisering av redaksjonene. Videre har styret valgt å gjøre ulike demokratiske prosesser og tradisjoner eksplisitt gjennom vedtektene, i stedet for nedfelt praksis i styret. I tillegg til disse endringene i vesentlige vedtekter er det gjort adminstrative endringer i språk og ført inn presisering.» Forslag til uttaling: Velferdstinget i Bergen støtter Studentradioen i Bergen sitt forslag til nye vedtekter. Velferdstinget ser på det som utelukkande positivt at Studentradioen i Bergen Side 16 av 18

17 fornyar og forbetrar vedtektene i takt med at stiftinga veks og endrar seg Forslag til vedtak: Velferdstinget vedtek uttaling til Studentradioen i Bergen sitt vedtektsendringsforslag med dei endringar som framkom i møtet. Arbeidsutvalet si innstilling: Vedtakast VT 56/12 Møteplan høsten Saksbehandler: Anna Gjertsen Hensikt: Velferdstinget skal vedta en møteplan for høsten Bakgrunn: På VT05/12 ble møteplan for Velferdstinget diskutert. Da var det bred enighet om at det kan være hensiktsmessig å avholde Budsjettmøtet over en helg, og gjøre det til et budsjettmøteseminar på Studentsenteret eller Det akademiske kvarter. Vi ser for oss presentasjoner, kurs og debatter på fredagskvelden, før vi åpner med felles frokost/lunsj for Velferdstinget på lørdagen. Selve møtet begynner 12.00, med faste kaffeog matpauser utover dagen. Kommer vi ikke i mål kan vi fortsette neste dag. Da vil møteplanen se ut som dette: Nåværende Foreslått VT 07/12 tirsdag 18. september uendret VT 08/12 tirsdag 16. oktober uendret VT 09/12 tirsdag 13. november lørdag 3. november VT 01/13 tirsdag 4. desember uendret 665 Det kan også opplyses om at arbeidsutvalget tar tilbakemeldinger fra sist møte til etterretning, og jobber nå med å finne en fast møteplass for Velferdstinget i høstsemesteret. Det er en utfordring å finne en lokasjon som har både det utstyret, den plassen og den fleksibilitet som møter i Velferdstinget behøver. 670 Forslag til vedtak: Velferdstinget vedtar å avholde budsjettmøte lørdag 3. november. Resten av møteplanen forblir uendret. Side 17 av 18

18 Arbeidsutvalget sin innstilling: Vedtas VT 57/12 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak VT 58/12 Møtekritikk Diskusjonssak Hensikt: Gjennom konstruktiv møtekritikk kunne skape ein betre møtekultur og eit meir effektivt velferdsting. Møtekritikken skal vere open for alle oppmøtte, men ikkje protokollførast. Side 18 av 18

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling VT 08/12

Endeleg innkalling VT 08/12 Endeleg innkalling VT 08/12 5 Tid: tysdag 16. oktober, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det Akademiske Kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

Endeleg innkalling VT 01/13

Endeleg innkalling VT 01/13 Endeleg innkalling VT 01/13 5 Tid: tysdag 4. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det akademiske kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte 5 10 15 20 Tid: Tirsdag 3. desember Sted: Tivoli, Kvarteret Tivoli ligger i første etasje på Kvarteret. Det vil bli servert mat fra klokken 17.00, møtet settes

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 09/14 Tid: tysdag 2. desember kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Endelig innkalling VT 06/13

Endelig innkalling VT 06/13 Endelig innkalling VT 06/13 5 Tid: Tirsdag 3. september, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. 10 15 20

Detaljer

Endeleg innkalling VT 07/11

Endeleg innkalling VT 07/11 Endeleg innkalling VT 07/11 Tid: tysdag 18. oktober, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret ved Studentsenteret

Detaljer

Endeleg innkalling VT 05/12

Endeleg innkalling VT 05/12 Endeleg innkalling VT 05/12 5 10 Tid: tysdag 17. april, kl. 17.15 Stad: «Campus», Kjelleren, Norges Handelshøyskole, Helleveien 30 Buss nummer 3, 4, 5, 18 og 39 frå Torget (andre sida av vegen frå Fisketorget)

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet.

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl. 17.15. Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. VT21/12 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/12

Endeleg innkalling VT 02/12 Endeleg innkalling VT 02/12 5 10 15 20 Tid: tysdag 17.01.2012, kl. 17.15 Stad: Storelogen (3. et.), Det akademiske kvarter Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011 Møte i Velferdstinget i Bergen Onsdag 14. september 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 48/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Protokoll Velferdstinget 2012 Møte 01/12 i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 06. desember 2011, klokka 17.15 VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien:

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

Parkveien 1 Telefon: 55 58 99 40 E-post: kulturstyret@uib.no 5007 Bergen

Parkveien 1 Telefon: 55 58 99 40 E-post: kulturstyret@uib.no 5007 Bergen 1 REFERAT KS-MØTE 09/11 Tid: Fredag 9. desember 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Trine Gabrielsen, Mathilde Smestad, Geir Ask-Henriksen, Jorunn Eidesen,

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/16

Endelig innkalling VT 01/16 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 06/11

PROTOKOLL KS-MØTE 06/11 PROTOKOLL KS-MØTE 06/11 Tid: Tirsdag 6. september 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Trine Gabrielsen, Mathilde Smestad, Geir Ask-Henriksen, Jorunn Eidesen,

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00 Sogndal, 3. mai 2016 Vår ref: CV Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00 Tidspunkt saksnr. 16:00 Velkommen v/ leiar Ingrid Moe Albrigtsen

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 7 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 3. september 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 50/13 Opprop 10 15 20 25 30 Følgende representanter og vararepresentanter

Detaljer

Endeleg innkalling: ekstraordinært møte i Velferdstinget

Endeleg innkalling: ekstraordinært møte i Velferdstinget Endeleg innkalling: ekstraordinært møte i Velferdstinget Tid: Tysdag 26.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 05/11

PROTOKOLL KS-MØTE 05/11 PROTOKOLL KS-MØTE 05/11 Tid: Fredag 10.juni 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Madelen Julie Olufsen, Benedict Peter, Mathilde Smestad, Trine Gabrielsen,

Detaljer

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 6 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 03/13 5. mars 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 20/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/11

Endeleg innkalling VT 06/11 Endeleg innkalling VT 06/11 Tid: ONSDAG 14.09.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Ordstyrar: Magne Seierslund Protokollførar: Hanne Kvilhaugsvik Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 09/14 Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle. SiB-studentar har tale- og forslagsrett. Budsjettmøtet byrjar

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Tirsdag 15. mars 2011 VT 24/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Livar Bergheim,

Detaljer

Endeleg innkalling VT 03/12

Endeleg innkalling VT 03/12 Endeleg innkalling VT 03/12 5 10 Tid: tysdag 21. februar, kl. 17.15 Stad: Auditorium A+B, Studentsenteret Stad: Seminarrom 2, Dragefjellet, Det juridiske fakultet, UiB Endeleg innkalling med dagsorden,

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 01/11

Endeleg innkalling til VT 01/11 Endeleg innkalling til VT 01/11 Tid: 06.12.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Bergen Tekniske Fagskole avd. Voss Hordaland Fylkeskommune

Bergen Tekniske Fagskole avd. Voss Hordaland Fylkeskommune Hordaland Fagskulestyre v/styreleiar Roald Stenseide Voss den 13.desember 2013 Nedlegging av dagklassar ved Bergen Teknsiske fagskule avd. Voss innan fordjuping anlegg Me kunne lesa i saksdokumenta til

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11

Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11 Mandag

Detaljer

11 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Handlingsplanen ble godkjent med endringene som fremkom i møtet.

11 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Handlingsplanen ble godkjent med endringene som fremkom i møtet. PROTOKOLL fra Kulturstyrets møte 1/13 den 25.februar 2013 kl. 17.15. Avholdt på midtrommet på Studentsenteret. Følgende var til stede: Trine Gabrielsen, André Borlaug Grønningen, Nicolai Gjellestad, Thea

Detaljer

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet»

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» 5 Tid: Tirsdag 3. desember 2013 Sted: Tivoli, Kvarteret Til stede med stemmerett: 10 15 UiB: Håvard Øritsland Eggestøl, Bjørn Kristian Danbolt, Susann Strømsvåg, Njaal Neckelmann,

Detaljer

VT sak 02/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 02/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 9 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 4. desember 2012 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 01/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 08/14 Tid: tysdag 8. november kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 02/14 Tid: Tirsdag 11. februar klokken 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll VT

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 6. møte, 21.02.17 Sak 00-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 04/14 Tid: tysdag 8. april kl. Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 02/11

PROTOKOLL KS-MØTE 02/11 PROTOKOLL KS-MØTE 02/11 Tid: Tirsdag 22. mars 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Madelen Julie Olufsen, Benedict Peter, Birger Grotli, Kristian Ellingsen

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt.

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 02/13 5. februar 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 VT sak 09/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede: Universitetet

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/11

Endelig innkalling VT 03/11 Endelig innkalling VT 03/11 Tid: Tirsdag 15.3.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

13 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Til dagsorden fra Gjertrud: Fribord skal ikke behandles på dagens møte

13 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Til dagsorden fra Gjertrud: Fribord skal ikke behandles på dagens møte PROTOKOLL fra Kulturstyrets møte 4/15 den 11. mai 2014 kl.17:15 avholdt på rom 210 på Studentsenteret. Tilstede: Pernille Røsvik, Oda Sund, Kristian Kongsvoll, Andreas Servan, Mats Johansen, Tellef Solbakk

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR. 5. Til stades på møtet: Odd Atle Stegegjerde, Olaug Høyheim, Grethe Kristin Lerum, Ingar Norberg, Janne Sætherbø SAKLISTE

MØTEPROTOKOLL NR. 5. Til stades på møtet: Odd Atle Stegegjerde, Olaug Høyheim, Grethe Kristin Lerum, Ingar Norberg, Janne Sætherbø SAKLISTE MØTEPROTOKOLL NR. 5 STYRET I LUSTRABADET KF MØTESTAD: ATS MØTEDATO: 28.05.2014 START TID: 18.00 SLUTT TID: 21.50 Til stades på møtet: Odd Atle Stegegjerde, Olaug Høyheim, Grethe Kristin Lerum, Ingar Norberg,

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre.

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre. Til: Utsendingar til KS Sogn og Fjordane sitt konstituerande fylkesmøte 19. november 2015 Kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Dei politiske partia i Sogn og Fjordane Førde 29.09.2015 Vedrørande

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 06/10

Endeleg innkalling til VT 06/10 Endeleg innkalling til VT 06/10 Tid: 20.09.2010 kl 17:15 Stad: Ulrikke Pihls hus -Auditorium Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer