Endeleg innkalling VT 05/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endeleg innkalling VT 05/12"

Transkript

1 Endeleg innkalling VT 05/ Tid: tysdag 17. april, kl Stad: «Campus», Kjelleren, Norges Handelshøyskole, Helleveien 30 Buss nummer 3, 4, 5, 18 og 39 frå Torget (andre sida av vegen frå Fisketorget) går annakvart minutt. Turen ut til NHH tek omlag ti minutt. Gå av på stoppet «Handelshøyskolen», ta til høgre, gå under vegen og opp til NHH Hovedbygget. Møtet finn stad i kjellaren på bygget. Ring Audun ( ) eller Sunniva ( ) dersom du går deg vill ute i Sandviken. Vi opnar møtet med pizza kl Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar i hende sju dagar før møtedato. er må vere meldt og saksdokument må vere sendt inn til Velferdsstyret seinast åtte dagar før møtedato. Saker som kjem etter denne fristen må meldast til eventuelt før dagsorden godkjennast/møtet setjast. Det krevjast 2/3 fleirtal for å kunne fatte vedtak i slike saker. Nye saker eller spørsmål kan rettast til Velferdsstyret på eller til leiar på telefon Representantar som ikkje kan møte må melde frå so snart som mogleg. Orienteringssak berre mogleg å stille spørsmål Diskusjonssak mogleg å stille spørsmål og diskutere mogleg å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak Velferdstinget sin møteplan for 2012: 35 VT 02/12 VT 03/12: VT 04/12: VT 05/12: VT 06/12: tysdag 17. januar tysdag 21. februar tysdag 20. mars tysdag 17. april tysdag 22. mai 40 VT 07/12: tysdag 18. september VT 08/12: tysdag 16. oktober VT 09/12: tysdag 13. november (budsjettmøte 2013) VT 01/13: tysdag 4. desember (konstituerande møte 2013) Side 1 av 16

2 45 Forslag til dagsorden 50 VT 41/12 VT 42/12 Opprop Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt 55 VT 43/12 Orienteringer Orienteringssak VT 44/12 Suppleringsval 60 VT 45/12 VT 46/12 Resolusjon om eventuell fusjon mellom Studia og Akademika Vedtekter for Velferdstinget i Bergen VT 47/12 Møteplan, hausten 2012 Diskusjonssak VT 48/12 Eventuelt Orienterings- eller diskusjonssak VT 49/12 Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak 75 Med venleg helsing 80 Audun Kjørstad leiar Side 2 av 16

3 VT 41/12 Opprop Hensikt: Få ei oversikt over kven som er på møtet, og fastslå om Velferdstinget er vedtaksdyktig. Presentasjon: Opprop gjerast av protokollførar på bakgrunn av medlemsinstitusjonane sine innsendte valprotokollar og tilbakemeldinger frå representetar. Forslag til vedtak: Møtet setjast Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast VT 42/12 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt Hensikt: Velferdstinget vedtar kva saker som skal handsamast på møtet. Presentasjon: Møtet skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendingar mot innkalling meldast her. Dagsorden setjast, og kan berre endrast dersom Velferdstinget vedtek med 2/3 fleirtal å anten ta inn nye saker eller endre rekkefølgja. Merk at endrings- og vedtaksforslag til alle saker skal meldast skriftleg til sekretariatet før strek i saka er sett. Forslag til vedtak: 1. Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden. 2. Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 04/12. Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast Vedlegg: Forslag til protokoll for VT 04/ VT 43/12 Orienteringer Orienteringssak Presentasjon: Velferdsstyret, Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen skal orientere på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjonar og enkeltpersonar kan orientere om saker dei meiner er av interesse for Velferdstinget. Side 3 av 16

4 Velferdsstyret 2. Kulturstyret 3. SiB-styret Ankeutvalet for barnehagesaker 5. Bergenstudenten 6. Karrieresenteret 7. Studentidrettsrådet 8. Studentradioen i Bergen 9. Studvest 1. Velferdsstyret Vedtekter Å få på plass gode og endelege styringsdokument for Velferdstinget har teke si tid, men målet er no i sikte, og vi ser fram til å kunne legge dette langtekkelege arbeidet bak oss. Har hatt eit møte med styreleiar i Studvest, Stian Dahle, for å kike på Studvest sine statuttar, som òg sårt treng gjennomgang. Styret i Studvest skal i fyrste omgang kike på desse sjølve. Tek saka opp att på eit seinare tidspunkt. Kursing Stilte 21. mars på SP-UiB sin «engasjementsaften» for å presentere dei Velferdstinget for dei oppmøtte. Arrangerte 22. mars, i samarbeid med SP-UiB, SP-HiB og KS-NHHS kræsjkurs i studentdemokratiet. Godt oppmøte. Profilering Var 22. mars i media med nyheten om at Studia planlegger fusjon med Akademika, og kom med tilsvar på kritikk av Velferdsstyret. Sendte 27. mars, i samarbeid med SP-HiB og SP-UiB, ut pressemelding om rapporten til Arbeiderpartiet sitt bustadutval. Utvalet går inn for minst 2000 studentbustadar i året, og å auke både kostnadsramme og tilskotsordning for studentbustadar. Saka vart fulgt opp med notis i papirutgåva av Studvest 28. mars, og med eiga sak på nett 29. mars. Vart 28. mars drepen av julenissen i Studvest. Sendte 29. mars ut pressemelding om leigeprisar som veks fire gongar fortare enn studiestøtta. Vart 30. mars intervju av NRK Hordaland (radio) om denne saka. Saka gjekk på lufta måndag 2. april. I samband med val til Studentparlamentet ved UiB har det vore ein del debattar rundt både lønna verv, VT si oppgåve og SiB sine tilbod. Har svara på kritikk og teke telefonar for å oppklare misforståingar. Velferdstinget i Bergen, med infografikk og kontaktinformasjon, er no å finne på Google Plus. Studentmedieundersøking Møte med BSTV, SriB og Fasett på Bassengrommet 19. mars. Har òg vorte kontakta av Side 4 av 16

5 VT-Oslo for eventuelt samarbeid om nasjonal undersøking. Velferdsstyret er usikre på om eit nasjonalt prosjekt vil gje dei lokale svara vi er på jakt etter. Ventar i skrivande stund på tilbakemelding frå Studvest, BSTV og SriB. Målet er at spørjeundersøkinga kan sendast ut i slutten av april/byrjinga av mai. Møte Var 30. mars i møte med Anne Posner, direktør for Studia, for å snakke om den komande fusjonen. Tok i same møte opp rabatten SiB-tilsette får hjå Studia, og fekk avklart at denne problemfritt kan avviklast dersom Velferdstinget ynskjer det. Var 30. mars, saman med Livar Bergheim (SP-UiB), Anders Kvernmo Langset (SP-HiB), Sunniva Adam (NHHS) og Sigrid Strand (Det akademiske kvarter) i møte med Kontaktutvalet mellom studentane og Hordaland fylkeskommune. Tema som vart diskutert var mellom anna studentrabatt på kollektivtransport, kulturkort og vaktverksemdslova. Studia Viktigheten av studentstyring i Akademika kan ikkje understrekast hardt nok. Har vore i kontakt med både VT-Oslo og VT-Trondheim i denne saka. Adm.dir. i Studia, Anne Posner, stadfesta niande mars at ordninga med rabatt for SiBtilsette hjå Studia skal avviklast. Audun Kjørstad, Anna Gjertsen, Anja Johnsen, Mari Maline Bjønness Kulturstyret Kulturstyrets sammensetning Kulturstyret består i vår av Gøran Thengs (leder), Millan Persdotter Persson (nestleder), Anette Pollen, Geir Ask-Henriksen, Helene Husum Heggenes, Hilde Vedvik Thomassen, Jorunn Eidesen, Roger Lygre Solvang, Stian Dahle, Sylvelid Bratlid Tellnes, Thomas Digervold, Trine Gabrielsen og Anders Tangen. 215 Utdanning i Bergen Gøran deltok på semesterstartsmøte i regi av Utdanning i Bergen 27. mars sammen med SiBs kommunikasjonsavdeling og representanter fra flere utdanningsinstitusjoner. Her ble semesterstartsbrosjyrene gjennomgått, samt institusjonenes planer for fadderuka. I forbindelse med diskusjonen rundt fadderuka, tok Gøran opp visse samarbeidsproblemer mellom Kvarterets driftsorganisasjoner og fadderstyrene ved UiBs fakulteter, noe UiBs fadderkoordinator har tenkt å ta tak i. 220 SRiB Gøran deltok på debatt hos Studentradioen 23. mars for å diskutere studentorganisasjoners overlevelsesevne i lys av nedleggelsen av Studentradioen i Stavanger. Side 5 av 16

6 225 Nettmøte med BA Gøran deltok på nettmøte på BA.no 28. mars for å svare på spørsmål fra vordende studenter knyttet til studentkultur. 230 Møtevirksomhet På KS 03/12 ble det delt ut kroner, fordelt på 18 organisasjoner. Under følger en detaljert oversikt. Så langt i år er det dermed delt ut nøyaktig kroner til 33 organisasjoner og ett prosjekt. 235 Musikk og scene Vedtatt støtte Larmonien kr 3 000,00 Arme Riddere kr ,00 Sirenene kr 4 000,00 HF-revyen kr ,00 UKEkoret Optimum kr 4 000,00 Universitetets symfoniorkester kr 3 000,00 Storbandet Blæst kr 2 500,00 Bergen realistforening kr ,00 Aktive Studenters Forening kr ,00 BORG kr ,00 Bergen Filmklubb kr ,00 Politisk/religiøse/solidariske/etniske Vedtatt støtte Grønne Studenter kr 4 000,00 Fremtiden i våre hender kr ,00 SAIH kr ,00 Skeive studenter kr ,00 Høyres studentforening i Bergen kr ,00 Fagmiljø Vedtatt støtte Ad fontes kr ,00 Tidsskrift Latin-Amerika kr ,00 FIN Nettmagasin Avvist Side 6 av 16

7 Prosjekt Arme Riddere Vedtatt støtte Avvist 240 Regnskap så langt i 2012 Budsjett Hittil 2012 Rest Musikk/scene kr ,00 kr ,00 kr ,00 Pol/et/rel/sol kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fagmiljø kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tidsskrift kr ,00 kr ,00 kr ,00 Prosjekt kr ,00 kr ,00 kr ,00 SUM kr ,00 kr ,00 kr , KS 04/12-16 april. Utfyllende oversikt over tildelinger fra gårsdagens møte kommer på VT 06/12. Møteplan våren februar 19. mars 16. april 14. mai 11. juni 255 Kurs Kurskomiteen består av nestleder Millan, Trine og Sylvelin. Vårens kurshelg er lagt til april, og vil foregå på Studentsenteret. Programmet er i ferd med å bli ferdigstilt, hvorpå invitasjoner vil bli sendt ut om kort tid. Gøran sendte før påske ut e-post til alle registrerte organisasjoner med informasjon om tid og sted Representantskapet på DAK generalforsamling Trine Gabrielsen fra Kulturstyret sitter i representantskapet på Kvarteret, og er her med i GF-komiteen. Kvarterets generalforsamling finner sted den 8. mai kl Alle SiBstudenter har stemmerett og oppfordres til å møte opp, for å kunne være med å forme studentkulturhuset i Bergen, Det Akademiske Kvarter. Studentimpulser Kulturstyret er også representert i bookinggruppa til Studentimpulser også her ved Trine Gabrielsen. Side 7 av 16

8 Studentimpulser går i år av stabelen fredag 20. april kl 18, alle studenter i VT oppfordres til å komme! Dere vil da få en gratis helaften med smakebiter fra Festspillprogrammet, i tillegg til andre musikalske og kulturelle innslag, debatt og (ikke minst) gratis middag SiB-styret Styremøte i mai Neste styremøte i SiB er onsdag 2. mai. Hovedsakene denne gang blir rapporter og årsregnskap for SiB og Studia. Sakspapirene blir som vanlig tilgjengelige på en ukes tid før møtet. Protokoller fra tidligere møter er også tilgjengelige på nettsidene. De fem studentvalgte styremedlemmene møter som alltid på VT-møtet for å orientere muntlig og svare på eventuelle spørsmål Studia Som VT er kjent med, stod Studias fremtid på dagsorden til forrige styremøte. I tidligere skriftlige og muntlige orienteringer til VT er det gjort rede for hvordan SiB, som eiere av Studia AS, har forsøkt å orientere seg i bokhandelmarkedet med sikte på å sikre en fortsatt studentbokhandeldrift i tråd med VT og SiBs prioriteringer av tilgjengelighet, pris og bredde. Bokhandelbransjen er under press, og utvikler seg generelt i retning av større samarbeidskonstellasjoner og mer digitalisering. På møtet 21. mars vedtok SiB-styret å innlede forhandlinger med sikte på en fusjon mellom Studia og Akademika (studentbokhandelen til SiO og SiT). Endelig avgjørelse av spørsmålet vil selvsagt avhenge av forhandlingsresultatet. Som det hele tiden har vært forutsatt, vil Velferdstingets prioriteringer og innspill bli svært viktige som grunnlag for forhandlingene. Vi viser til egen sak om dette på VT-møtet, og ser frem til en god diskusjon. Samskipnadsloven De varslede forslagene om endringer i Samskipnadsloven er ennå ikke oversendt til Stortinget, men kommer sannsynligvis i nærmeste fremtid. Vi håper de samstemte tilbakemeldingene fra høringsrunden i fjor blir tatt til følge, og at studentstyringen videreføres. Samling for styrestudenter I mars deltok de studentvalgte styremedlemmene på en samling for styrestudenter i Trondheim sammen med SiO- og SiT-studentene. Samlingen var lagt til en helg, og bestod av erfaringsutveksling og diskusjon om rollen som studentvalgte styremedlemmer. Leder i VT i Trondheim var blant innlederne. Neste samling blir i Oslo til høsten. Boligmøtet 2012 Styreleder deltok sammen med administrerende direktør og boligdirektør på Samskipnadsrådets boligmøte i Kristiansand i mars. Møtet gikk over to dager, med faglige og politiske foredrag og diskusjoner. Styrelederne som deltok på møtet hadde en egen samling, og kom blant annet frem til et felles utgangspunkt for en mal for styreopplæring i samskipnadsstyrene. Side 8 av 16

9 315 Lesetest i forrige rapport For ordens skyld: det figurerte en lesetest i rapporten til VT 04/12. Bergen, Even O. Sørland Styreleder, SiB Ankeutvalet for barnehagesaker Det har sidan 1998 berre vore eitt møte i ankeutvalet for barnehagesaker. Dette møtet fann stad i 2002, og vara i underkant av ti minutt. Velferdstinget bør vurdere om det er hensiktsmessig å velje to faste og to vararepresentantar til dette utvalet kvart år. Audun Kjørstad (ikkje representant i ankeutvalet) 5. Bergenstudenten Stønad Prosjektet har fått positive tilbakemeldinger frå UiB, HiB, NHH og Bergen kommune. Totalt kr , er i boks, og prosjektet kan gjennomførast. Takkebrev sendast ut fortløpande. Brosjyrer Vi har fått trykt opp og levert eksemplar av årets brosjyre. Prisoverslag: Banner Nytt banner på 115 cm x 125 cm med logo og nettadresse. Prisoverslag: 1 220,. Distribusjon Vi har sendt ut e-post til alle landets vidaregåande skular, og spurt om dei er interessert i å motta nokre brosjyrer frå Bergenstudenten. Vi framhevar i e-posten at brosjyra rettar seg mot elevar som ynskjer studere i bergensområdet. Vi ser òg for oss eit samarbeid med Sommerkvarteret. Det er ikkje berre ferske studentar som kan ha godt av å lære seg kva rettar og plikter ein har som leigetakar. Per dags dato har vi motteke positive svar frå 21 vidaregåande skular, med eit ynskje om totalt 438 brosjyrer. Utlysing Utlysing av ledige stillinger i prosjektet vart gjort på nettside, Facebook og Twitter den 28. mars. Nettsida fekk over 300 unike treff i løpet av dei neste dagane, og kort tid etter byrja prosjektet motta søknadar frå interesserte studentar. «Prosjektet Bergenstudenten søker etter fire engasjerte studenter. Du må ha god kjennskap til Bergen by, og gjerne ha flyttet noen ganger. Opplæring vil bli gitt, og det kreves ingen forkunnskaper om verken juss eller økonomi. Som medarbeider i Side 9 av 16

10 Bergenstudenten skal du bistå ferske studenter på boligjakt. Arbeidsoppgavene omhandler å gå på visninger, opplyse om retter og plikter, og være synlig i media. 360 Vi søker to personer, inkludert prosjektleder, som kan jobbe fra 18. juni til og med 10. august, og to personer som kan jobbe fra 16. juli til og med 10. august. Send søknad og CV til info alfasnurr bergenstudenten.no innen søndag 22. april.» 365 Tilsettingskomite Tilsettingskomiteen består av Anna Gjertsen frå Velferdsstyret og Michelle Green frå Utdanning i Bergen. Vi har per dags dato motteke Audun Kjørstad og Anna Gjertsen Karrieresenteret Det har ikkje vore noko møte i styringsgruppa sidan sist Velferdstingsmøte. Livar Bergheim Studentidrettsrådet Neste møte Det vil bli et møte i studentidrettsrådet i Mai måned. NLAI NLA Høgskolen har stiftet et idrettslag. Stiftelses møtet fant sted 21 mars med både norske og internasjonal stuenter fra NLA Høgskolen, og tilstede var blant annet også representanter fra Norsk Studentidrettslag (NSI). Representant Oddvar Jensen fra hovedstyret i Norsk Idrettsforbund og Olympiske komitee var også invitert til dette stifelsesmøte. Det nye idrettslaget vil hete: Norsk Lærerakademi Idrettslag (NLAI). Leder av det nye idrettslaget heter Ingrid Vedå. Dermed finnes der nå 3 idrettslag i Bergen med direkte tilknyttning til sine respektive institusjoner, utenom fleridrettslaget til SIB Dopingproblematikk En artikkel med overskift: Doping flyter på byens treningssenter som kom ut første uka i April i Bergens Tidene. Her har leder for et av SIB sine treningssentre uttalt seg, Hege Gjerde, hvor hun sier at: «Hun bekrefter at et titall personer er testet etter mistanke om doping siste årene, og at to av testene var positive. - Jeg tror ikke vi er dopingfri, vi har nok kun tatt de største toppene, erkjenner hun.» Som der sikkert vet så inngikk SIB sine treningsentere i 2008 en avtale med Doping Norge, som kalles Rent senter. Denne avtalen ble nylig fornyet. Det betyr at personer som er medlemmer av SiB sine treningssentre må forplikte seg til å ikke bruke doping. Dersom det blir fattet mistanke om noen, så blir man konfrontert med dette, og da får man Side 10 av 16

11 valget om å la seg teste eller å slutte ved senteret. 405 Som representant i studentidrettsrådet, så har jeg tatt kontakt med velferdstinget i Oslo for å forhøre meg om dette også er et tilfelle der. Og dersom det er det, så vil man vurdere et samarbeid for å se hvordan man kan bekjempe dette problemet i samråd med andre respektive samarbeidspartnere. Camilla Hermansen, studentrepresentant i studentidrettsrådet Studentradioen i Bergen Det har ikke vært noe møte i styret til studentradioen siden sist Velferdstingsmøte. Anna Gjertsen Studvest Møte 9. april. Skal tilsette fotoredaktør og kulturredaktør. Kjøpt inn nye avisstativ, betre profilering. Ny utkøyringsavtale, betre oppfølging på logistikk. Ny redaktørmøtestruktur meir fridom til journalistane. Stian Dahle Side 11 av 16

12 VT 44/12 Suppleringsval Presentasjon: Det skal supplerast til følgande verv: 1. Ankeutvalet for barnehagesaker Ankeutvalget behandler eventuelle klager på vedtak som SiB-barnehagenes styrer fatter med hensyn til opptak. 1 vara Budsjettkomiteen Budsjettkomiteen har ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for den årlige fordelingen av semesteravgiften. UiB, HiB og NHH skal være representert i komitéen. 2 medlemmar (herav minst éin UiB), 5 vara 3. Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at Velferdstinget og Velferdsstyret handler i tråd med egne statutter, reglement og instrukser. Kontrollkomiteen stiller i alle møtene til Velferdstinget. 1 medlem (kan ikkje vere frå UiB), 2 vara Representantskapet til Det akademiske kvarter Representantskapet fungerer som rådgivende organ i saker knyttet til drift, og er klageinstans i vedtakssaker. Representantskapet er også arrangør og valgstyre for generalforsamlingene til Kvarteret. 1 medlem, 1 vara 475 Forslag til vedtak: Velferdstinget vel N.N. og [...] til [valg] Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast 480 VT 45/12 Resolusjon om fusjon mellom Studia og Akademika Bakgrunn: Den usikre situasjonen rundt studentbokhandelen Studia har vore fast punkt på SiB-styret Side 12 av 16

13 sine orienteringer på omlag kvart einaste møte denne hausten og vinteren. På møte onsdag 21. mars vedtok eit einstemmig SiB-styre å innleie fusjonsforhandlingar med studentbokhandelen Akademika. Akademika har hovudkontor i Oslo, og fusjonerte i 2011 med Tapir, studentbokhandelen i Trondheim. Selskapet eigast av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiOA) og Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). Det er viktig at Velferdstinget i klårtekst forklarar SiB-styret kva prioriteringer vi studentar meiner bør ligge til grunn i fusjonsforhandlingane. Direktør for Studentsamskipnaden i Bergen, Egil Pedersen, vil stille på møtet for å svare på eventuelle spørsmål. Resolusjon: Resolusjon om fusjon mellom Studia og Akademika Det kan ikke understrekes tydelig nok hvor viktig studenstyringen av studentbokhandlene er, og det må påpekes at denne ikke på noe vis kan ivaretas gjennom lokale brukerutvalg eller hyppige spørreundersøkelser. Sterk studentstyring er en forutsetning for å kunne rettferdiggjøre at utdanningsinstitusjoner skal stille lokaler til rådighet. En studentbokhandel uten reell studentstyring er ikke noe annet enn en ordinær kommersiell aktør. Velferdstinget i Bergen stiller krav om at selskapet skal vere 100 % eigd av samskipnadar, og at minst éin student frå kvar av samskipnadane som er inne på eigarsida, skal vere representert i styret. Forslag til vedtak: Velferdstinget godkjenner resolusjon om fusjon mellom Studia og Akademika. 515 Velferdsstyret si innstilling Vedtakast VT 46/12 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Bakgrunn: Velferdstinget har per dags dato fleire styringsdokument, som i større eller mindre grad samsvarar med kvarandre. Dokumenta har under fleire år vore under stadig revidering. Revideringene har for det meste vore av mindre art, og har vorte vedtekne utan at ein i spesielt stor grad har sett på heilskapen. Velferdsstyret har sidan før nyttår jobba med å utarbeide nye vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Det er ei målsetjing at ein i staden for fleire forskjellige styringsdokument skal Side 13 av 16

14 samle alle desse i eitt enkelt dokument, med eitt kapittel for kvart av dei noverande styredokumenta. For det meste er det snakk om oppryddingar, presiseringer og forenklingar av språk og oppbygging. Det er i Velferdsstyret sine auge eit svært viktig demokratisk prinsipp at samtlege av medlemmane, sovel som eksterne, kan setje seg inn i og forstå korleis Velferdstinget fungerer. Dersom denne forståinga er forbeholdt kontrollkomitear og gamle ringrevar kan ikkje Velferdstinget seiast å vere eit demokratisk organ for alle dei studentane i bergensområdet. Hovudmålsetjinga med dei nye vedtektene er å skape styringsdokument som i større grad enn dei noverande dokumenta vil tåle tidens tann, og vonleg ikkje vil trenge revidering totre gongar i semesteret Dei mest radikale endringene i dei nye vedtektene er følgande: Vedtaksdyktighet er satt til 50 % og 4 institusjonar representert. Dette er av di det er kvar einskild representant og institusjon sitt ansvar å sørge for at Velferdstinget er vedtaksdyktig. Med dette vedtaket vil manglande oppmøte gå ut over den enkelte institusjon sin representasjon, og ikkje ramme Velferdstinget, og med dette studentvelferden i Bergen som ein heilskap. Ikkje lenger noko øvre grense på representantar i Velferdstinget. Med dagens studenttal vil Velferdstinget då bestå av totalt 23 representantar Ikkje lenger kvotering av spesifikke utdanningsinstitusjonar til styret i Studentsamskipnaden i Bergen. Kravet er no at minst tre (ikkje-spesifiserte) utdanningsinstitusjonar skal vere representerte. Forslag til votering Forslaget som er lagt fram er eit heilhetleg forslag som vil erstatte alle gamle styringsdokument. Det har kome inn endringsforslag til enkeltpunkt i det framlagte forslaget. For endringar i statuttar, valreglement og forretningsorden ( 1 3) gjeld det særskilde fristar. Diskusjonen og voteringa i møtet vert dermed avgrensa til dei forslaga som er innkomne innan fristen. Det fyrste som skal handsamast er enkeltforslag til det heilhetlege forslaget. Dersom endringsforslaga (høgre kolonne) får mindre enn 50 % av stemmene, vert ordlyden i det heilhetlege forslaget (venstre kolonne) ståande. Når det er votert over alle enkeltforslaga, voterast det over det heilhetlege forslaget slik det då framstår. Om det oppnår 2/3 fleirtal er dei nye vedtektene vedtekne. Vedlegg: 1. Forslag til nye vedtekter for Velferdstinget i Bergen 2. Velferdstinget sine noverande statuttar (berre elektronisk) 3. Velferdstinget sitt noverande valreglement (berre elektronisk) 4. Velferdstinget sin noverande forretningsorden (berre elektronisk) Side 14 av 16

15 5. Velferdsstyret sin noverande instruks (berre elektronisk) Forslag til vedtak: 1. Velferdstinget vedtek nye vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Dei nye vedtektene trer i kraft frå og med 1. juni Velferdstinget konstituerast på nytt, med ny samansetjing, på haustsemesterets fyrste møte. Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast VT 47/12 Møteplan, hausten 2012 Diskusjonssak Bakgrunn: Velferdsstyret har eit sterkt ynskje om å avholde velferdstingsmøta på Det akademiske kvarter, men VT 02/12 gjorde det klart at Storelogen ikkje fungerer til den bruk. Vi har fått tilbod om å bruke Tivoli frå hausten av, noko som vil gje svært mykje betre lys- og lydforhold, samt gjere det enklare for eit eventuelt publikum. I samband med dette ynskjer Velferdsstyret at Velferdstinget skal ta stilling til om tysdagar er dagen vi ynskjer at Velferdstinget skal møtast på. Eit anna punkt vi vil be Velferdstinget ta stilling til er å endre dato for Budsjettmøtet. I følge dagens møteplan skal dette finne stad tysdag 13. november. Det er Velferdsstyret si vurdering at det vil vere betre å flytte dette møtet til ei helg, som ein del av eit budsjettmøteseminar på Studentsenteret eller Kvarteret. Vi ser for oss presentasjonar, kurs og debattar på fredagskvelden, før vi opnar med felles frukost/lunsj for Velferdstinget på laurdagen. Budsjettmøtet tek til 12.00, med faste kaffi- og matpausar utover dagen. Kjem vi ikkje i mål kan møtet halde fram neste dag. Det er Velferdsstyret sitt syn at ei slik løysing for budsjettmøtet vil gje fastare rammer, betre stemning og eit meir opplagt publikum/velferdsting på årets viktigaste møte. Det store spørsmålet er om representantane i Velferdstinget, søkarorganisasjonane og andre vil vere interessert i å bruke ei heil helg til dette formålet når eksamen for mange vil vere like om hjørnet. VT 48/12 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak Side 15 av 16

16 VT 49/12 Møtekritikk Diskusjonssak Hensikt: Gjennom konstruktiv møtekritikk kunne skape ein betre møtekultur og eit meir effektivt velferdsting. Møtekritikken skal vere open for alle oppmøtte, men ikkje protokollførast. Side 16 av 16

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 03/14 Tid: Tirsdag 4. mars klokken 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll VT 02/14

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Detaljer

Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 2 Telefon: 555 45 011 Side 3 Telefon: 555 45 011 Side 4 Telefon: 555 45 011 Side 5 Telefon: 555 45 011 Side

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 08/10

Endeleg innkalling til VT 08/10 Endeleg innkalling til VT 08/10 Tid: 15.11.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen VT 01/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Kandidatpresentasjonar VT 09/14

Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Innhald Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3 Velferdstingets arbeidsutvalg... 12 Kulturstyret... 15 Budsjettkomitéen... 28 Arbeidsprogramkomitéen... 34 Ordstyrar...

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/10: Tid: Mandag 22. mars 2010: kl 17:00 Sted: Det Akademiske Kvarter, Tivoli Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) sr@stud.mf.no 8. september 2014 kl. 17.49 Til: s.sorensen@studentvelferd.no

Detaljer