Endeleg innkalling VT 05/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endeleg innkalling VT 05/12"

Transkript

1 Endeleg innkalling VT 05/ Tid: tysdag 17. april, kl Stad: «Campus», Kjelleren, Norges Handelshøyskole, Helleveien 30 Buss nummer 3, 4, 5, 18 og 39 frå Torget (andre sida av vegen frå Fisketorget) går annakvart minutt. Turen ut til NHH tek omlag ti minutt. Gå av på stoppet «Handelshøyskolen», ta til høgre, gå under vegen og opp til NHH Hovedbygget. Møtet finn stad i kjellaren på bygget. Ring Audun ( ) eller Sunniva ( ) dersom du går deg vill ute i Sandviken. Vi opnar møtet med pizza kl Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar i hende sju dagar før møtedato. er må vere meldt og saksdokument må vere sendt inn til Velferdsstyret seinast åtte dagar før møtedato. Saker som kjem etter denne fristen må meldast til eventuelt før dagsorden godkjennast/møtet setjast. Det krevjast 2/3 fleirtal for å kunne fatte vedtak i slike saker. Nye saker eller spørsmål kan rettast til Velferdsstyret på eller til leiar på telefon Representantar som ikkje kan møte må melde frå so snart som mogleg. Orienteringssak berre mogleg å stille spørsmål Diskusjonssak mogleg å stille spørsmål og diskutere mogleg å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak Velferdstinget sin møteplan for 2012: 35 VT 02/12 VT 03/12: VT 04/12: VT 05/12: VT 06/12: tysdag 17. januar tysdag 21. februar tysdag 20. mars tysdag 17. april tysdag 22. mai 40 VT 07/12: tysdag 18. september VT 08/12: tysdag 16. oktober VT 09/12: tysdag 13. november (budsjettmøte 2013) VT 01/13: tysdag 4. desember (konstituerande møte 2013) Side 1 av 16

2 45 Forslag til dagsorden 50 VT 41/12 VT 42/12 Opprop Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt 55 VT 43/12 Orienteringer Orienteringssak VT 44/12 Suppleringsval 60 VT 45/12 VT 46/12 Resolusjon om eventuell fusjon mellom Studia og Akademika Vedtekter for Velferdstinget i Bergen VT 47/12 Møteplan, hausten 2012 Diskusjonssak VT 48/12 Eventuelt Orienterings- eller diskusjonssak VT 49/12 Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak 75 Med venleg helsing 80 Audun Kjørstad leiar Side 2 av 16

3 VT 41/12 Opprop Hensikt: Få ei oversikt over kven som er på møtet, og fastslå om Velferdstinget er vedtaksdyktig. Presentasjon: Opprop gjerast av protokollførar på bakgrunn av medlemsinstitusjonane sine innsendte valprotokollar og tilbakemeldinger frå representetar. Forslag til vedtak: Møtet setjast Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast VT 42/12 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt Hensikt: Velferdstinget vedtar kva saker som skal handsamast på møtet. Presentasjon: Møtet skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendingar mot innkalling meldast her. Dagsorden setjast, og kan berre endrast dersom Velferdstinget vedtek med 2/3 fleirtal å anten ta inn nye saker eller endre rekkefølgja. Merk at endrings- og vedtaksforslag til alle saker skal meldast skriftleg til sekretariatet før strek i saka er sett. Forslag til vedtak: 1. Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden. 2. Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 04/12. Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast Vedlegg: Forslag til protokoll for VT 04/ VT 43/12 Orienteringer Orienteringssak Presentasjon: Velferdsstyret, Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen skal orientere på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjonar og enkeltpersonar kan orientere om saker dei meiner er av interesse for Velferdstinget. Side 3 av 16

4 Velferdsstyret 2. Kulturstyret 3. SiB-styret Ankeutvalet for barnehagesaker 5. Bergenstudenten 6. Karrieresenteret 7. Studentidrettsrådet 8. Studentradioen i Bergen 9. Studvest 1. Velferdsstyret Vedtekter Å få på plass gode og endelege styringsdokument for Velferdstinget har teke si tid, men målet er no i sikte, og vi ser fram til å kunne legge dette langtekkelege arbeidet bak oss. Har hatt eit møte med styreleiar i Studvest, Stian Dahle, for å kike på Studvest sine statuttar, som òg sårt treng gjennomgang. Styret i Studvest skal i fyrste omgang kike på desse sjølve. Tek saka opp att på eit seinare tidspunkt. Kursing Stilte 21. mars på SP-UiB sin «engasjementsaften» for å presentere dei Velferdstinget for dei oppmøtte. Arrangerte 22. mars, i samarbeid med SP-UiB, SP-HiB og KS-NHHS kræsjkurs i studentdemokratiet. Godt oppmøte. Profilering Var 22. mars i media med nyheten om at Studia planlegger fusjon med Akademika, og kom med tilsvar på kritikk av Velferdsstyret. Sendte 27. mars, i samarbeid med SP-HiB og SP-UiB, ut pressemelding om rapporten til Arbeiderpartiet sitt bustadutval. Utvalet går inn for minst 2000 studentbustadar i året, og å auke både kostnadsramme og tilskotsordning for studentbustadar. Saka vart fulgt opp med notis i papirutgåva av Studvest 28. mars, og med eiga sak på nett 29. mars. Vart 28. mars drepen av julenissen i Studvest. Sendte 29. mars ut pressemelding om leigeprisar som veks fire gongar fortare enn studiestøtta. Vart 30. mars intervju av NRK Hordaland (radio) om denne saka. Saka gjekk på lufta måndag 2. april. I samband med val til Studentparlamentet ved UiB har det vore ein del debattar rundt både lønna verv, VT si oppgåve og SiB sine tilbod. Har svara på kritikk og teke telefonar for å oppklare misforståingar. Velferdstinget i Bergen, med infografikk og kontaktinformasjon, er no å finne på Google Plus. Studentmedieundersøking Møte med BSTV, SriB og Fasett på Bassengrommet 19. mars. Har òg vorte kontakta av Side 4 av 16

5 VT-Oslo for eventuelt samarbeid om nasjonal undersøking. Velferdsstyret er usikre på om eit nasjonalt prosjekt vil gje dei lokale svara vi er på jakt etter. Ventar i skrivande stund på tilbakemelding frå Studvest, BSTV og SriB. Målet er at spørjeundersøkinga kan sendast ut i slutten av april/byrjinga av mai. Møte Var 30. mars i møte med Anne Posner, direktør for Studia, for å snakke om den komande fusjonen. Tok i same møte opp rabatten SiB-tilsette får hjå Studia, og fekk avklart at denne problemfritt kan avviklast dersom Velferdstinget ynskjer det. Var 30. mars, saman med Livar Bergheim (SP-UiB), Anders Kvernmo Langset (SP-HiB), Sunniva Adam (NHHS) og Sigrid Strand (Det akademiske kvarter) i møte med Kontaktutvalet mellom studentane og Hordaland fylkeskommune. Tema som vart diskutert var mellom anna studentrabatt på kollektivtransport, kulturkort og vaktverksemdslova. Studia Viktigheten av studentstyring i Akademika kan ikkje understrekast hardt nok. Har vore i kontakt med både VT-Oslo og VT-Trondheim i denne saka. Adm.dir. i Studia, Anne Posner, stadfesta niande mars at ordninga med rabatt for SiBtilsette hjå Studia skal avviklast. Audun Kjørstad, Anna Gjertsen, Anja Johnsen, Mari Maline Bjønness Kulturstyret Kulturstyrets sammensetning Kulturstyret består i vår av Gøran Thengs (leder), Millan Persdotter Persson (nestleder), Anette Pollen, Geir Ask-Henriksen, Helene Husum Heggenes, Hilde Vedvik Thomassen, Jorunn Eidesen, Roger Lygre Solvang, Stian Dahle, Sylvelid Bratlid Tellnes, Thomas Digervold, Trine Gabrielsen og Anders Tangen. 215 Utdanning i Bergen Gøran deltok på semesterstartsmøte i regi av Utdanning i Bergen 27. mars sammen med SiBs kommunikasjonsavdeling og representanter fra flere utdanningsinstitusjoner. Her ble semesterstartsbrosjyrene gjennomgått, samt institusjonenes planer for fadderuka. I forbindelse med diskusjonen rundt fadderuka, tok Gøran opp visse samarbeidsproblemer mellom Kvarterets driftsorganisasjoner og fadderstyrene ved UiBs fakulteter, noe UiBs fadderkoordinator har tenkt å ta tak i. 220 SRiB Gøran deltok på debatt hos Studentradioen 23. mars for å diskutere studentorganisasjoners overlevelsesevne i lys av nedleggelsen av Studentradioen i Stavanger. Side 5 av 16

6 225 Nettmøte med BA Gøran deltok på nettmøte på BA.no 28. mars for å svare på spørsmål fra vordende studenter knyttet til studentkultur. 230 Møtevirksomhet På KS 03/12 ble det delt ut kroner, fordelt på 18 organisasjoner. Under følger en detaljert oversikt. Så langt i år er det dermed delt ut nøyaktig kroner til 33 organisasjoner og ett prosjekt. 235 Musikk og scene Vedtatt støtte Larmonien kr 3 000,00 Arme Riddere kr ,00 Sirenene kr 4 000,00 HF-revyen kr ,00 UKEkoret Optimum kr 4 000,00 Universitetets symfoniorkester kr 3 000,00 Storbandet Blæst kr 2 500,00 Bergen realistforening kr ,00 Aktive Studenters Forening kr ,00 BORG kr ,00 Bergen Filmklubb kr ,00 Politisk/religiøse/solidariske/etniske Vedtatt støtte Grønne Studenter kr 4 000,00 Fremtiden i våre hender kr ,00 SAIH kr ,00 Skeive studenter kr ,00 Høyres studentforening i Bergen kr ,00 Fagmiljø Vedtatt støtte Ad fontes kr ,00 Tidsskrift Latin-Amerika kr ,00 FIN Nettmagasin Avvist Side 6 av 16

7 Prosjekt Arme Riddere Vedtatt støtte Avvist 240 Regnskap så langt i 2012 Budsjett Hittil 2012 Rest Musikk/scene kr ,00 kr ,00 kr ,00 Pol/et/rel/sol kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fagmiljø kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tidsskrift kr ,00 kr ,00 kr ,00 Prosjekt kr ,00 kr ,00 kr ,00 SUM kr ,00 kr ,00 kr , KS 04/12-16 april. Utfyllende oversikt over tildelinger fra gårsdagens møte kommer på VT 06/12. Møteplan våren februar 19. mars 16. april 14. mai 11. juni 255 Kurs Kurskomiteen består av nestleder Millan, Trine og Sylvelin. Vårens kurshelg er lagt til april, og vil foregå på Studentsenteret. Programmet er i ferd med å bli ferdigstilt, hvorpå invitasjoner vil bli sendt ut om kort tid. Gøran sendte før påske ut e-post til alle registrerte organisasjoner med informasjon om tid og sted Representantskapet på DAK generalforsamling Trine Gabrielsen fra Kulturstyret sitter i representantskapet på Kvarteret, og er her med i GF-komiteen. Kvarterets generalforsamling finner sted den 8. mai kl Alle SiBstudenter har stemmerett og oppfordres til å møte opp, for å kunne være med å forme studentkulturhuset i Bergen, Det Akademiske Kvarter. Studentimpulser Kulturstyret er også representert i bookinggruppa til Studentimpulser også her ved Trine Gabrielsen. Side 7 av 16

8 Studentimpulser går i år av stabelen fredag 20. april kl 18, alle studenter i VT oppfordres til å komme! Dere vil da få en gratis helaften med smakebiter fra Festspillprogrammet, i tillegg til andre musikalske og kulturelle innslag, debatt og (ikke minst) gratis middag SiB-styret Styremøte i mai Neste styremøte i SiB er onsdag 2. mai. Hovedsakene denne gang blir rapporter og årsregnskap for SiB og Studia. Sakspapirene blir som vanlig tilgjengelige på en ukes tid før møtet. Protokoller fra tidligere møter er også tilgjengelige på nettsidene. De fem studentvalgte styremedlemmene møter som alltid på VT-møtet for å orientere muntlig og svare på eventuelle spørsmål Studia Som VT er kjent med, stod Studias fremtid på dagsorden til forrige styremøte. I tidligere skriftlige og muntlige orienteringer til VT er det gjort rede for hvordan SiB, som eiere av Studia AS, har forsøkt å orientere seg i bokhandelmarkedet med sikte på å sikre en fortsatt studentbokhandeldrift i tråd med VT og SiBs prioriteringer av tilgjengelighet, pris og bredde. Bokhandelbransjen er under press, og utvikler seg generelt i retning av større samarbeidskonstellasjoner og mer digitalisering. På møtet 21. mars vedtok SiB-styret å innlede forhandlinger med sikte på en fusjon mellom Studia og Akademika (studentbokhandelen til SiO og SiT). Endelig avgjørelse av spørsmålet vil selvsagt avhenge av forhandlingsresultatet. Som det hele tiden har vært forutsatt, vil Velferdstingets prioriteringer og innspill bli svært viktige som grunnlag for forhandlingene. Vi viser til egen sak om dette på VT-møtet, og ser frem til en god diskusjon. Samskipnadsloven De varslede forslagene om endringer i Samskipnadsloven er ennå ikke oversendt til Stortinget, men kommer sannsynligvis i nærmeste fremtid. Vi håper de samstemte tilbakemeldingene fra høringsrunden i fjor blir tatt til følge, og at studentstyringen videreføres. Samling for styrestudenter I mars deltok de studentvalgte styremedlemmene på en samling for styrestudenter i Trondheim sammen med SiO- og SiT-studentene. Samlingen var lagt til en helg, og bestod av erfaringsutveksling og diskusjon om rollen som studentvalgte styremedlemmer. Leder i VT i Trondheim var blant innlederne. Neste samling blir i Oslo til høsten. Boligmøtet 2012 Styreleder deltok sammen med administrerende direktør og boligdirektør på Samskipnadsrådets boligmøte i Kristiansand i mars. Møtet gikk over to dager, med faglige og politiske foredrag og diskusjoner. Styrelederne som deltok på møtet hadde en egen samling, og kom blant annet frem til et felles utgangspunkt for en mal for styreopplæring i samskipnadsstyrene. Side 8 av 16

9 315 Lesetest i forrige rapport For ordens skyld: det figurerte en lesetest i rapporten til VT 04/12. Bergen, Even O. Sørland Styreleder, SiB Ankeutvalet for barnehagesaker Det har sidan 1998 berre vore eitt møte i ankeutvalet for barnehagesaker. Dette møtet fann stad i 2002, og vara i underkant av ti minutt. Velferdstinget bør vurdere om det er hensiktsmessig å velje to faste og to vararepresentantar til dette utvalet kvart år. Audun Kjørstad (ikkje representant i ankeutvalet) 5. Bergenstudenten Stønad Prosjektet har fått positive tilbakemeldinger frå UiB, HiB, NHH og Bergen kommune. Totalt kr , er i boks, og prosjektet kan gjennomførast. Takkebrev sendast ut fortløpande. Brosjyrer Vi har fått trykt opp og levert eksemplar av årets brosjyre. Prisoverslag: Banner Nytt banner på 115 cm x 125 cm med logo og nettadresse. Prisoverslag: 1 220,. Distribusjon Vi har sendt ut e-post til alle landets vidaregåande skular, og spurt om dei er interessert i å motta nokre brosjyrer frå Bergenstudenten. Vi framhevar i e-posten at brosjyra rettar seg mot elevar som ynskjer studere i bergensområdet. Vi ser òg for oss eit samarbeid med Sommerkvarteret. Det er ikkje berre ferske studentar som kan ha godt av å lære seg kva rettar og plikter ein har som leigetakar. Per dags dato har vi motteke positive svar frå 21 vidaregåande skular, med eit ynskje om totalt 438 brosjyrer. Utlysing Utlysing av ledige stillinger i prosjektet vart gjort på nettside, Facebook og Twitter den 28. mars. Nettsida fekk over 300 unike treff i løpet av dei neste dagane, og kort tid etter byrja prosjektet motta søknadar frå interesserte studentar. «Prosjektet Bergenstudenten søker etter fire engasjerte studenter. Du må ha god kjennskap til Bergen by, og gjerne ha flyttet noen ganger. Opplæring vil bli gitt, og det kreves ingen forkunnskaper om verken juss eller økonomi. Som medarbeider i Side 9 av 16

10 Bergenstudenten skal du bistå ferske studenter på boligjakt. Arbeidsoppgavene omhandler å gå på visninger, opplyse om retter og plikter, og være synlig i media. 360 Vi søker to personer, inkludert prosjektleder, som kan jobbe fra 18. juni til og med 10. august, og to personer som kan jobbe fra 16. juli til og med 10. august. Send søknad og CV til info alfasnurr bergenstudenten.no innen søndag 22. april.» 365 Tilsettingskomite Tilsettingskomiteen består av Anna Gjertsen frå Velferdsstyret og Michelle Green frå Utdanning i Bergen. Vi har per dags dato motteke Audun Kjørstad og Anna Gjertsen Karrieresenteret Det har ikkje vore noko møte i styringsgruppa sidan sist Velferdstingsmøte. Livar Bergheim Studentidrettsrådet Neste møte Det vil bli et møte i studentidrettsrådet i Mai måned. NLAI NLA Høgskolen har stiftet et idrettslag. Stiftelses møtet fant sted 21 mars med både norske og internasjonal stuenter fra NLA Høgskolen, og tilstede var blant annet også representanter fra Norsk Studentidrettslag (NSI). Representant Oddvar Jensen fra hovedstyret i Norsk Idrettsforbund og Olympiske komitee var også invitert til dette stifelsesmøte. Det nye idrettslaget vil hete: Norsk Lærerakademi Idrettslag (NLAI). Leder av det nye idrettslaget heter Ingrid Vedå. Dermed finnes der nå 3 idrettslag i Bergen med direkte tilknyttning til sine respektive institusjoner, utenom fleridrettslaget til SIB Dopingproblematikk En artikkel med overskift: Doping flyter på byens treningssenter som kom ut første uka i April i Bergens Tidene. Her har leder for et av SIB sine treningssentre uttalt seg, Hege Gjerde, hvor hun sier at: «Hun bekrefter at et titall personer er testet etter mistanke om doping siste årene, og at to av testene var positive. - Jeg tror ikke vi er dopingfri, vi har nok kun tatt de største toppene, erkjenner hun.» Som der sikkert vet så inngikk SIB sine treningsentere i 2008 en avtale med Doping Norge, som kalles Rent senter. Denne avtalen ble nylig fornyet. Det betyr at personer som er medlemmer av SiB sine treningssentre må forplikte seg til å ikke bruke doping. Dersom det blir fattet mistanke om noen, så blir man konfrontert med dette, og da får man Side 10 av 16

11 valget om å la seg teste eller å slutte ved senteret. 405 Som representant i studentidrettsrådet, så har jeg tatt kontakt med velferdstinget i Oslo for å forhøre meg om dette også er et tilfelle der. Og dersom det er det, så vil man vurdere et samarbeid for å se hvordan man kan bekjempe dette problemet i samråd med andre respektive samarbeidspartnere. Camilla Hermansen, studentrepresentant i studentidrettsrådet Studentradioen i Bergen Det har ikke vært noe møte i styret til studentradioen siden sist Velferdstingsmøte. Anna Gjertsen Studvest Møte 9. april. Skal tilsette fotoredaktør og kulturredaktør. Kjøpt inn nye avisstativ, betre profilering. Ny utkøyringsavtale, betre oppfølging på logistikk. Ny redaktørmøtestruktur meir fridom til journalistane. Stian Dahle Side 11 av 16

12 VT 44/12 Suppleringsval Presentasjon: Det skal supplerast til følgande verv: 1. Ankeutvalet for barnehagesaker Ankeutvalget behandler eventuelle klager på vedtak som SiB-barnehagenes styrer fatter med hensyn til opptak. 1 vara Budsjettkomiteen Budsjettkomiteen har ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for den årlige fordelingen av semesteravgiften. UiB, HiB og NHH skal være representert i komitéen. 2 medlemmar (herav minst éin UiB), 5 vara 3. Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at Velferdstinget og Velferdsstyret handler i tråd med egne statutter, reglement og instrukser. Kontrollkomiteen stiller i alle møtene til Velferdstinget. 1 medlem (kan ikkje vere frå UiB), 2 vara Representantskapet til Det akademiske kvarter Representantskapet fungerer som rådgivende organ i saker knyttet til drift, og er klageinstans i vedtakssaker. Representantskapet er også arrangør og valgstyre for generalforsamlingene til Kvarteret. 1 medlem, 1 vara 475 Forslag til vedtak: Velferdstinget vel N.N. og [...] til [valg] Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast 480 VT 45/12 Resolusjon om fusjon mellom Studia og Akademika Bakgrunn: Den usikre situasjonen rundt studentbokhandelen Studia har vore fast punkt på SiB-styret Side 12 av 16

13 sine orienteringer på omlag kvart einaste møte denne hausten og vinteren. På møte onsdag 21. mars vedtok eit einstemmig SiB-styre å innleie fusjonsforhandlingar med studentbokhandelen Akademika. Akademika har hovudkontor i Oslo, og fusjonerte i 2011 med Tapir, studentbokhandelen i Trondheim. Selskapet eigast av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiOA) og Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). Det er viktig at Velferdstinget i klårtekst forklarar SiB-styret kva prioriteringer vi studentar meiner bør ligge til grunn i fusjonsforhandlingane. Direktør for Studentsamskipnaden i Bergen, Egil Pedersen, vil stille på møtet for å svare på eventuelle spørsmål. Resolusjon: Resolusjon om fusjon mellom Studia og Akademika Det kan ikke understrekes tydelig nok hvor viktig studenstyringen av studentbokhandlene er, og det må påpekes at denne ikke på noe vis kan ivaretas gjennom lokale brukerutvalg eller hyppige spørreundersøkelser. Sterk studentstyring er en forutsetning for å kunne rettferdiggjøre at utdanningsinstitusjoner skal stille lokaler til rådighet. En studentbokhandel uten reell studentstyring er ikke noe annet enn en ordinær kommersiell aktør. Velferdstinget i Bergen stiller krav om at selskapet skal vere 100 % eigd av samskipnadar, og at minst éin student frå kvar av samskipnadane som er inne på eigarsida, skal vere representert i styret. Forslag til vedtak: Velferdstinget godkjenner resolusjon om fusjon mellom Studia og Akademika. 515 Velferdsstyret si innstilling Vedtakast VT 46/12 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Bakgrunn: Velferdstinget har per dags dato fleire styringsdokument, som i større eller mindre grad samsvarar med kvarandre. Dokumenta har under fleire år vore under stadig revidering. Revideringene har for det meste vore av mindre art, og har vorte vedtekne utan at ein i spesielt stor grad har sett på heilskapen. Velferdsstyret har sidan før nyttår jobba med å utarbeide nye vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Det er ei målsetjing at ein i staden for fleire forskjellige styringsdokument skal Side 13 av 16

14 samle alle desse i eitt enkelt dokument, med eitt kapittel for kvart av dei noverande styredokumenta. For det meste er det snakk om oppryddingar, presiseringer og forenklingar av språk og oppbygging. Det er i Velferdsstyret sine auge eit svært viktig demokratisk prinsipp at samtlege av medlemmane, sovel som eksterne, kan setje seg inn i og forstå korleis Velferdstinget fungerer. Dersom denne forståinga er forbeholdt kontrollkomitear og gamle ringrevar kan ikkje Velferdstinget seiast å vere eit demokratisk organ for alle dei studentane i bergensområdet. Hovudmålsetjinga med dei nye vedtektene er å skape styringsdokument som i større grad enn dei noverande dokumenta vil tåle tidens tann, og vonleg ikkje vil trenge revidering totre gongar i semesteret Dei mest radikale endringene i dei nye vedtektene er følgande: Vedtaksdyktighet er satt til 50 % og 4 institusjonar representert. Dette er av di det er kvar einskild representant og institusjon sitt ansvar å sørge for at Velferdstinget er vedtaksdyktig. Med dette vedtaket vil manglande oppmøte gå ut over den enkelte institusjon sin representasjon, og ikkje ramme Velferdstinget, og med dette studentvelferden i Bergen som ein heilskap. Ikkje lenger noko øvre grense på representantar i Velferdstinget. Med dagens studenttal vil Velferdstinget då bestå av totalt 23 representantar Ikkje lenger kvotering av spesifikke utdanningsinstitusjonar til styret i Studentsamskipnaden i Bergen. Kravet er no at minst tre (ikkje-spesifiserte) utdanningsinstitusjonar skal vere representerte. Forslag til votering Forslaget som er lagt fram er eit heilhetleg forslag som vil erstatte alle gamle styringsdokument. Det har kome inn endringsforslag til enkeltpunkt i det framlagte forslaget. For endringar i statuttar, valreglement og forretningsorden ( 1 3) gjeld det særskilde fristar. Diskusjonen og voteringa i møtet vert dermed avgrensa til dei forslaga som er innkomne innan fristen. Det fyrste som skal handsamast er enkeltforslag til det heilhetlege forslaget. Dersom endringsforslaga (høgre kolonne) får mindre enn 50 % av stemmene, vert ordlyden i det heilhetlege forslaget (venstre kolonne) ståande. Når det er votert over alle enkeltforslaga, voterast det over det heilhetlege forslaget slik det då framstår. Om det oppnår 2/3 fleirtal er dei nye vedtektene vedtekne. Vedlegg: 1. Forslag til nye vedtekter for Velferdstinget i Bergen 2. Velferdstinget sine noverande statuttar (berre elektronisk) 3. Velferdstinget sitt noverande valreglement (berre elektronisk) 4. Velferdstinget sin noverande forretningsorden (berre elektronisk) Side 14 av 16

15 5. Velferdsstyret sin noverande instruks (berre elektronisk) Forslag til vedtak: 1. Velferdstinget vedtek nye vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Dei nye vedtektene trer i kraft frå og med 1. juni Velferdstinget konstituerast på nytt, med ny samansetjing, på haustsemesterets fyrste møte. Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast VT 47/12 Møteplan, hausten 2012 Diskusjonssak Bakgrunn: Velferdsstyret har eit sterkt ynskje om å avholde velferdstingsmøta på Det akademiske kvarter, men VT 02/12 gjorde det klart at Storelogen ikkje fungerer til den bruk. Vi har fått tilbod om å bruke Tivoli frå hausten av, noko som vil gje svært mykje betre lys- og lydforhold, samt gjere det enklare for eit eventuelt publikum. I samband med dette ynskjer Velferdsstyret at Velferdstinget skal ta stilling til om tysdagar er dagen vi ynskjer at Velferdstinget skal møtast på. Eit anna punkt vi vil be Velferdstinget ta stilling til er å endre dato for Budsjettmøtet. I følge dagens møteplan skal dette finne stad tysdag 13. november. Det er Velferdsstyret si vurdering at det vil vere betre å flytte dette møtet til ei helg, som ein del av eit budsjettmøteseminar på Studentsenteret eller Kvarteret. Vi ser for oss presentasjonar, kurs og debattar på fredagskvelden, før vi opnar med felles frukost/lunsj for Velferdstinget på laurdagen. Budsjettmøtet tek til 12.00, med faste kaffi- og matpausar utover dagen. Kjem vi ikkje i mål kan møtet halde fram neste dag. Det er Velferdsstyret sitt syn at ei slik løysing for budsjettmøtet vil gje fastare rammer, betre stemning og eit meir opplagt publikum/velferdsting på årets viktigaste møte. Det store spørsmålet er om representantane i Velferdstinget, søkarorganisasjonane og andre vil vere interessert i å bruke ei heil helg til dette formålet når eksamen for mange vil vere like om hjørnet. VT 48/12 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak Side 15 av 16

16 VT 49/12 Møtekritikk Diskusjonssak Hensikt: Gjennom konstruktiv møtekritikk kunne skape ein betre møtekultur og eit meir effektivt velferdsting. Møtekritikken skal vere open for alle oppmøtte, men ikkje protokollførast. Side 16 av 16

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet.

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl. 17.15. Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. VT21/12 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

Endeleg innkalling VT 01/13

Endeleg innkalling VT 01/13 Endeleg innkalling VT 01/13 5 Tid: tysdag 4. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det akademiske kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

Endeleg innkalling VT 08/12

Endeleg innkalling VT 08/12 Endeleg innkalling VT 08/12 5 Tid: tysdag 16. oktober, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det Akademiske Kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011 Møte i Velferdstinget i Bergen Onsdag 14. september 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 48/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte 5 10 15 20 Tid: Tirsdag 3. desember Sted: Tivoli, Kvarteret Tivoli ligger i første etasje på Kvarteret. Det vil bli servert mat fra klokken 17.00, møtet settes

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

Endeleg innkalling VT 07/11

Endeleg innkalling VT 07/11 Endeleg innkalling VT 07/11 Tid: tysdag 18. oktober, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret ved Studentsenteret

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/12

Endeleg innkalling VT 02/12 Endeleg innkalling VT 02/12 5 10 15 20 Tid: tysdag 17.01.2012, kl. 17.15 Stad: Storelogen (3. et.), Det akademiske kvarter Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret

Detaljer

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 09/14 Tid: tysdag 2. desember kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Endelig innkalling VT 06/13

Endelig innkalling VT 06/13 Endelig innkalling VT 06/13 5 Tid: Tirsdag 3. september, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. 10 15 20

Detaljer

VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Protokoll Velferdstinget 2012 Møte 01/12 i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 06. desember 2011, klokka 17.15 VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien:

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Endeleg innkalling VT 03/12

Endeleg innkalling VT 03/12 Endeleg innkalling VT 03/12 5 10 Tid: tysdag 21. februar, kl. 17.15 Stad: Auditorium A+B, Studentsenteret Stad: Seminarrom 2, Dragefjellet, Det juridiske fakultet, UiB Endeleg innkalling med dagsorden,

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 7 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 3. september 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 50/13 Opprop 10 15 20 25 30 Følgende representanter og vararepresentanter

Detaljer

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 6 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 03/13 5. mars 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 20/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 01/11

Endeleg innkalling til VT 01/11 Endeleg innkalling til VT 01/11 Tid: 06.12.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

11 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Handlingsplanen ble godkjent med endringene som fremkom i møtet.

11 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Handlingsplanen ble godkjent med endringene som fremkom i møtet. PROTOKOLL fra Kulturstyrets møte 1/13 den 25.februar 2013 kl. 17.15. Avholdt på midtrommet på Studentsenteret. Følgende var til stede: Trine Gabrielsen, André Borlaug Grønningen, Nicolai Gjellestad, Thea

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 06/11

PROTOKOLL KS-MØTE 06/11 PROTOKOLL KS-MØTE 06/11 Tid: Tirsdag 6. september 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Trine Gabrielsen, Mathilde Smestad, Geir Ask-Henriksen, Jorunn Eidesen,

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet»

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» 5 Tid: Tirsdag 3. desember 2013 Sted: Tivoli, Kvarteret Til stede med stemmerett: 10 15 UiB: Håvard Øritsland Eggestøl, Bjørn Kristian Danbolt, Susann Strømsvåg, Njaal Neckelmann,

Detaljer

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 04/14 Tid: tysdag 8. april kl. Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Tirsdag 15. mars 2011 VT 24/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Livar Bergheim,

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling: ekstraordinært møte i Velferdstinget

Endeleg innkalling: ekstraordinært møte i Velferdstinget Endeleg innkalling: ekstraordinært møte i Velferdstinget Tid: Tysdag 26.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Parkveien 1 Telefon: 55 58 99 40 E-post: kulturstyret@uib.no 5007 Bergen

Parkveien 1 Telefon: 55 58 99 40 E-post: kulturstyret@uib.no 5007 Bergen 1 REFERAT KS-MØTE 09/11 Tid: Fredag 9. desember 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Trine Gabrielsen, Mathilde Smestad, Geir Ask-Henriksen, Jorunn Eidesen,

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/16

Endelig innkalling VT 01/16 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

VT sak 02/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 02/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 9 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 4. desember 2012 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 01/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Sogndal, 8.mars 2016 Vår ref: IMA Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Tidspunkt saksnr. 16:00 Velkommen v/ leiar Ingrid Moe Albrigtsen

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 6. møte, 21.02.17 Sak 00-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 02/11

PROTOKOLL KS-MØTE 02/11 PROTOKOLL KS-MØTE 02/11 Tid: Tirsdag 22. mars 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Madelen Julie Olufsen, Benedict Peter, Birger Grotli, Kristian Ellingsen

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 09/14 Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle. SiB-studentar har tale- og forslagsrett. Budsjettmøtet byrjar

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt.

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 02/13 5. februar 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 VT sak 09/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede: Universitetet

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/11

Endeleg innkalling VT 06/11 Endeleg innkalling VT 06/11 Tid: ONSDAG 14.09.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Ordstyrar: Magne Seierslund Protokollførar: Hanne Kvilhaugsvik Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 06/10

Endeleg innkalling til VT 06/10 Endeleg innkalling til VT 06/10 Tid: 20.09.2010 kl 17:15 Stad: Ulrikke Pihls hus -Auditorium Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 08/14 Tid: tysdag 8. november kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 05/11

PROTOKOLL KS-MØTE 05/11 PROTOKOLL KS-MØTE 05/11 Tid: Fredag 10.juni 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Madelen Julie Olufsen, Benedict Peter, Mathilde Smestad, Trine Gabrielsen,

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Endeleg innkalling VT 07/14. Tid: Tysdag 7. oktober, kl Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 07/14. Tid: Tysdag 7. oktober, kl Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 07/14 Tid: Tysdag 7. oktober, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle. SiB-studentar har tale- og forslagsrett. Møter byrjar med

Detaljer

Sakliste til studenttingsmøtet

Sakliste til studenttingsmøtet Sakliste til studenttingsmøtet 19.04.17 Sak 61-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 62-16/17: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak 63-16/17: Orienteringar... 5 Sak 64 16/17: Prøveperiode,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Orienteringer VT 04/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 04/15. Velferdstinget i Bergen VT 04/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer