Endelig innkalling VT 05/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig innkalling VT 05/13"

Transkript

1 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra arbeidsutvalget skal være VT sine medlemmer i hende sju dager før møtedato. er må være meldt og saksdokumenter må være sendt inn til arbeidsutvalget senest åtte dager før møtedato. Saker som kommer etter denne fristen må meldes til eventuelt før dagsorden godkjennes/møtet settes. Det kreves 2/3 flertall for å kunne fatte vedtak i slike saker. Nye saker eller spørsmål kan rettes til arbeidsutvalget på eller til leder på telefon Representanter som ikke kan møte må melde fra så snart som mulig, og har selv ansvar for å skaffe vara. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak Velferdstingets møteplan for 2013: VT 02/13: VT 03/13: VT 04/13: VT 05/13: VT 06/13: VT 07/13: VT 08/13: VT 01/14: tirsdag 5. februar tirsdag 5. mars tirsdag 9. april tirsdag 14. mai tirsdag 3. september tirsdag 8. oktober lørdag 16. november (budsjettmøte) tirsdag 3. desember (konstituerende møte) 1

2 Forslag til dagsorden VT 39/13 VT 40/13 Opprop Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt VT 41/13 Orienteringer Orienteringssak VT 42/13 Suppleringsvalg VT 43/13 Presentasjon av SiBs årsmelding Orienteringssak VT 44/13 VT 45/13 VT 46/13 VT 47/13 Omorganisering av SiBs refusjonsordninger Økning av semesteravgiften Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Profilering av Velferdstinget VT 48/13 Eventuelt Orienterings-, vedtaks- eller diskusjonssak VT 49/13 Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak Med vennlig hilsen leder 2

3 VT 39/13 Opprop Hensikt: Få en oversikt over hvem som er på møtet, og fastslå om Velferdstinget er vedtaksdyktig. Opprop gjøres av protokollfører på bakgrunn av medlemsinstitusjonene sine innsendte valgprotokoller og tilbakemeldinger fra representanter. Møtet settes VT 40/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt Hensikt: Velferdstinget vedtar hvilke saker som skal behandles på møtet. Møtet skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her. Dagsorden settes, og kan kun endres dersom Velferdstinget vedtar med 2/3 flertall å enten ta inn nye saker eller endre rekkefølgen. Merk at endrings- og vedtaksforslag til alle saker skal meldes skriftlig til sekretariatet før strek i saken er satt. 1. Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden. 2. Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 04/13. Forslag til protokoll for VT 04/13 3

4 VT 41/13 Orienteringer Orienteringssak Velferdstingets arbeidsutvalg, Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen skal orientere på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjoner og enkeltpersoner kan orientere om saker de mener er av interesse for Velferdstinget. Velferdstinget godkjenner orienteringene til VT 04/13. Skal tas til orientering Orienteringer VT 05/13 VT 42/13 Suppleringsvalg Hensikt: Å supplere ledige tillitsverv. Det skal suppleres til følgende verv: 1. Velferdstingets arbeidsutvalg Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget (VT) gjennom møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. VT-AU baserer sitt arbeid på et arbeidsprogram som årlig vedtas av VT. Leder har overordnet ansvar for den daglige driften av VT og VT-AU, og har fast kontortid fra til alle virkedager. Ledervervet er fulltidshonorert. De øvrige plassene er ikke honorerte. Det skal velges: 2 ordinære medlemmer, ut 2013 Forhåndsmeldte kandidater: Tor Sivertsen Prestegard (UiB) 02. Budsjettkomité Budsjettkomiteen har ansvaret for å utarbeide forslag til budsjett for den årlige fordelingen av semesteravgiften. De tre største utdanningsinstitusjonene kan kreve én representant kvotert inn. Størst institusjon har førsterett på kvotering, nest størst har andrerett, og tredje størst har tredjerett. Budsjettkomiteen sitt arbeid er regulert i egen instruks. Det skal velges 2 medlemmer 5 varamedlemmer 4

5 Forhåndsmeldte kandidater: Astrid Hauge Rambøl (UiB) Erlend Sand (UiB) Vara: Tommy Aarethun (UiB) 03. Kontrollkomité Kontrollkomiteen har ansvaret for at Velferdstinget og VT-AU handler i tråd med egne statutter, reglement og instrukser. Kontrollkomiteen stiller på alle Velferdstingets møter. Det skal velges 2 ordinære medlemmer 2 varamedlemmer Forhåndsmeldte kandidater: Mathias U. S. Bratz-Queseth 04. Ordstyrer Ordstyrer er møteleder for Velferdstinget. Ordstyrer har som oppgave å bestemme taletid, føre taleliste, sette strek for ordskifte, holde prøvevoteringer, sette frister for levering av endringsforslag og ellers iverksette nødvendige tiltak for å holde møtene effektive og demokratiske. Det skal veljast 1 eller fleire personar Forhåndsmeldte kandidater: Peter Hatlebakk Daniel Nygård 05. Styringsgruppa til Karrieresenteret Karrieresenteret ble opprettet i 2001 for å gjøre overgangen fra studie til arbeidsliv enklere. Senteret blir driftet av SiB. Målsetningen til Karrieresenteret er å gjøre akademisk kompetanse synlig, verdsatt og etterspurt i regionen. Det skal velges 1 vara 06. Studentidrettsrådet SIR er et samarbeidsorgan for idrettslig interesser blant studenter og ansatte ved læresteder tilknyttet SiB. SIR fungerer som sakkyndig og rådgivende organ for SiB i saker som gjelder idrett og mosjon, og skal blant annet komme med uttalelser om fordeling av treningstid og midler til studentidrettslag. SIR har faste møter to ganger per semester. SIR har 11 medlemmer, der ett av medlemmene er valgt fra Velferdstinget. Det skal velges: 1 medlem 1 vara 07. Styret i Studentradioen i Bergen Styret har det overordnede ansvaret for driften av Studentradioen i Bergen. Det skal velges 2 vara 5

6 08. Kontrollkomiteen for Det akademiske kvarter Kvarteret sin kontrollkomité består av 6 medlemmer, der 4 velges på Kvarterets generalforsamling, 1 medlem velges fra Kulturstyret og 1 medlem velges av Velferdstinget. Komiteen har ansvar for å se til at generalforsamlinger og andre møter ved Kvarteret blir gjennomført i samsvar med Kvarterets vedtekter. Det skal velges: 1 medlem 09. Representantskapet til Hulen Representantskapet er Hulens øverste organ. Det skal velges 1 vara Velferdstinget velger N.N og (...) til [valg]. Valgperioden er til og med desember Kandidatoversikt VT 43/13 Presentasjon av SiBs årsmelding Orienteringssak Bakgrunn: Ifølge vedtektene våre skal Velferdstinget få en orientering om fjorårets regnskap i SiB når dette er klart. Det er det nå. SiB-styreleder, Audun Kjørstad, orienterer. VT 44/13 Omorganisering av SiBs refusjonsordninger Etter forespørsel fra styret i SiB, ble det tidligere i vinter satt ned en arbeidsgruppe bestående av direktør for SiB Helse og Veiledning, Hege Råkil, Finansdirektør Erik Næsgaard og, for å vurdere samskipnadens økonomiske støtteordninger, nemlig Helsefondet og Legerefusjonsordningen. Vi har den siste måneden hatt seks møter, der vi har evaluert, sammenliknet og konkludert. Alt sammen finnes skriftlig i rapporten vi har skrevet underveis. Denne ligger vedlagt. 6

7 Vi i arbeidsgruppen har kommet frem til følgende hovedpunkter. Vi vil: Slå sammen dagens to ordninger til én. At ordningen skal forholde seg til HELFOs egensandelstak 1 og 2, med 30 prosent som egenandel. Inkludere behandling hos akupunktør, naprapat og tannskader, i tillegg til det vi har støttet tidligere, i ordningen. Opprette et utvalg som skal behandle søknader som faller utenfor de fastsatte rammene, bestående av én fra VT-AU, direktør for SiB helse og veilending og saksbehandler. Utvalget skal også fungere som klageinstans. Velferdstinget stiller seg bak forslagene til omorganisering som har kommet frem i rapporten. Retningslinjer for det nye helsefondet skal behandles i Velferdstinget før det går videre til styret i SiB. Helserefusjonsrapport VT 45/13 Økning av semesteravgiften Bakgrunn: Semesteravgiften ble sist økt fra og med høstsemesteret 2009, fra 400 kroner, til dagens 450 kroner. I 2013 blir disse grovfordelt på følgende måte: 32 kroner til Norsk Studentorganisasjon. 96 kroner til Velferdstinget. 322 kroner til SiB Helse og Veiledning. For å opprettholde og videreutvikle tilbudet særlig hos studentenes psykiske helsetjeneste (SPH), et område som nå er helt gratis for alle studenter som har betalt semesteravgift til SiB, ser man nå et behov for å øke semesteravgiften. Det samme behovet ser vi før å øke bevilgningene fra Velferdstinget. Semesteravgiften går hovedsaklig til to ting, nemlig SiB Helse og veiledning og studentaktivitetene. Særlig rådgivningstjenesten og psykologtjenesten er noe av det beste vi har i SiB. Her har vi et tilbud, tilgjengelig og gratis for alle studenter tilknyttet SiB. Dette er særlig viktig da både ShoT-undersøkelsen og SSBs Levekår blant studenter 2010, har kommet frem til at 13 prosent av studenter har betydelige psykiske plager. En opprettholdelse og utvikling av dette tilbudet synes vi er god studentvelferd. I både Oslo og Trondheim har det i løpet av det siste året blitt vedtatt en semesteravgiftsøkning. I Trondheim er semesteravgiften 530 kroner, og i Oslo er den 550 kroner. Hvordan semsteravgiften blir fordelt i de forskjellige byene, er det egentlig ingen særlig sammenheng i. Men i alle de tre store byene er det hovedsaklig studentaktiviteter og studenthelsetjenestene som blir støttet over semesteravgiften. Men i motsetning til Oslo, får alle som kontakter SPH hjelp, og i motsetning til Trondheim, så har vi ingen egenandeler på våre psykologtjenester. Dette er selvsagt satt på spissen da de andre samskipnadene absolutt har gode helsetilbud. Men det er noe med å holde fast på de gode ordningene vi har i SiB. Og her er SPH blant de beste. 7

8 I fjor ble det søkt omtrent 6,6 millioner kroner fra organisasjonene som får tildelt penger fra Velferdstinget. Vi hadde da 5 millioner å fordele. Selv om dette var den største rammen Velferdstinget har hatt for tildelinger, var det også det året med størst sprik mellom hvor mye som ble søkt om og hvor mye Velferdstinget faktisk kunne bevilge. Det er tydelig at det er et behov blant de forskjellige studentorganisasjonene for mer støtte. Samtidig mener vi det er viktig at økte tildelinger fra Velferdstinget ikke blir bundet opp til faste, årlige utgifter, men at disse blir fordelt mer til engangsinvesteringer og prosjekter. Dette gir Velferdstinget handlingsrom og mulighet til å støtte organisasjoner etter hva slags behov som oppstår underveis. Når dette er sagt synes vi det er viktig at det ikke blir gått inn for en ytterligere økning av semesteravgiften før om tidligst fire år. Dette blant annet fordi det i beregningene har blitt brukt et studenttall på , og vi vet at det er noe høyere. Velferdstinget stiller seg bak konklusjonen i rapporten som er blitt lagt frem, og ønsker å øke semesteravgiften med kroner 100, men med følgende krav : Velferdstinget får økt sin ramme for tildelinger til studentlivet i Bergen, til kroner fra og med 2014, med en årlig, fast økning, minst tilsvarende minst KPI. Semesteravgiften ikke vil bli økt før om tidligst fire år. Vedtatt Notat fra Hege Råkil, direktør SiB Helse og Veiledning 8

9 VT 46/13 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Diskusjonssak Bakgrunn: For ganske nøyaktig ett år siden vedtok Velferdstinget nye vedtekter, der det I forkant hadde blitt gjort en kjempejobb I form av presiseringer, forenklinger og, ikke minst, opprydninger. På grunn av dette har vi gode vedtekter som er enkle å forstå. Nå har det imidlertid gått et år og det er på tide å gjøre noen mindre justeringer, slik at vedtektene i enda større grad kan fungere som det verktøyet de er. I tillegg kom fjorårets budsjettkomité med noen klare tilbakemeldinger om hva de tenkte kunne revideres I deres instruks, og det er følgelig her de største forandringene er foreslått. De mest radikale endringene I de reviderte vedtektene er følgende: Budsjettkomiteens instruks og mandat. Her foreslår vi blant annet å gjøre om på selve mandatet til komiteen, ved å fjerne punktet som sier at de skal utførekontroller med organisasjoner og prosjekter som mottar støtte direkte fra Velferdstinget, og uttale I hvilken grad støttene er blitt brukt som forutsatt. Dette ønskes fjernet fordi det ikke lar seg gjennomføre. Endre noen av kriteriene til søknaden. Blant annet fjerne punktet om regnskap for inneværende år og legge til årsregnsakp og budsjett for de siste to årene. Legge ansvar for å følge de satte fristene delvis over på søkerorganisasjonene, ved at dersom ikke fristene som har blitt fastsatt av budsjettkomiteen overholdes, så vil ikke søknaden behandles. Endre antall varaplasser til SiB-styret til tre. Dette har svært liten praktisk betydning for styret, men vil bety at vi ikke må supplere varaer på fire møter, slik det har vært det siste året. Det har kun blitt sendt inn ett endringsforslag til det helhetlige forslaget VT-AU har utformert. Dette vil bli satt opp mot den foreslåtte ordlyden, slik at vi har et fullstendig forslag, som vi så vil votere over. For å endre vedtektene kreves 2/3 flertall. Forslag til innstilling: Velferdstinget vedtar å revidere vedtektene til Velferdstinget i Bergen. De nye vedtektene trår i kraft fra og med 15. mai Forslag til reviderte vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Innsendt endringsforslag med argumentasjon. Nåværende vedtekter for Velferdstinget (kun elektronisk). 9

10 VT 47/13 Profilering av Velferdstinget Monica Olsen Bakgrunn: I arbeidsprogrammet til Velferdstinget ble det vedtatt at vi skulle jobbe med å synliggjøre hva semesteravgiften går til. Det er også viktig at arbeidet VT gjør blir mer synlig. Samarbeid mellom VT- AU, eierorganene og SiB er det viktigste leddet for å nå ut til studentene ved alle utdanningsinstitusjonene. VT er i en særstilling ved at de må forholde seg til en stor og kompleks studentmasse. Det er viktig at vi i større grad tilpasser kampanjer og profileringsmateriell til hver enkelt studieinstitusjon enn tidligere. I prinsipprogrammet rettes det fokus på at det skal tydeliggjøres for studentene at det er mulig å søke midler fra VT og at relevant informasjon fra SiB skal være kjent. Med bakgrunn i dette er det viktig å se på hvordan vi skal jobbe med å profilere oss ut mot studentene. I dag viser logoen til VT i stor grad tilknytning til SiB. Kanskje i for stor grad. VT-AU mener det er på tide å se på å fornye denne. Vi håper å kunne jobbe med dette over sommeren, og presentere forslag til Velferdstinget på neste møte, 3. september. Det er viktig for studentene at de lett kan gjenkjenne VT sin logo. Logoen er vårt kjennemerke, og hensikten skal være at studentene kjenner igjen hva VT står for. De skal ha positive forbindelser, og i sammenheng med at vi vil tydeliggjøre hva VT gjør og hva semesteravgiften går til mener vi at nå er den rette tiden og utforme en ny logo. Vi ser for oss en gradvis overgang, hvor vi til slutt vil bruke den nye logoen på alle profileringartikler. Visittkort, nettside, brosjyre etc. I budsjettet for 2013 er det satt av Av disse vil VT-AU disponere til innkjøp av profileringmateriell. VT trenger å diskutere om vi skal og hva vi eventuelt skal kjøpe inn for denne summen. Forslag til innkjøp: Hva Til hvem Antall Pris T-skjorter VT Informasjonsmateriell Studentene 3000 kort 9x5.5 cm design 1000,- Henholdsvis foran og bak på t-skjorten. 10

11 Velferdstinget skal: Velferdstingets medlemmer skal stå på stand i minst en gang hvert semester. VT skal være synlig på stands ved semesterstart. Undersøke mulighetene for å lage en ny nettside med domene med mål om denne skal kunne lanseres før studiestart høst Få opp info på institusjonenes infoskjermer. Denne skal brukes til profilering av valg, kampanjer og Velferdstingets politikk. Kjøpe inn profileringsmateriell for kroner 8500,-. Presentere forslag til ny logo til VT 06/13 VT 48/13 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak VT 49/13 Møtekritikk Diskusjonssak Hensikt: Å skape en bedre møtekultur og mer effektivt velferdsting, gjennom konstruktiv møtekritikk. Møtekritikken er åpen for alle oppmøtte, men protokollføres ikke. 11

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Cafe-Sito Stripa Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer