Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10"

Transkript

1 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne Seierslund ble valgt som ordstyrer, og Hege Andersen ble valgt som referent. Ordstyrer påpekte at disse to funksjonene ble valgt på VT 01/10 for hele 2010, slik at en ikke trenger å gjøre dette formelt på hvert møte VT 27/10 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Ola Hermansen, Jan Jacob Hoffman, Bjørg Bakke Sosialdemokratene: Katrine Sirnes Hjellum Radikal liste: Ole Fosse Fardal Blå liste: Anette Pollen LiberalListe: Erlend Andreas Horn KhiB: Therese Hoen BAS: Linn Kopperdal NHH: Eirik B. Tenfjord, Maren Solhjem HiB: Sindre Dueland, Thomas Remme, Kjersti Myhre, Øystein Fimland, Daniel Bernal NLA Ingen til stede Betanien: Ingen til stede Haraldsplass Diakonale Høyskole: Ingen til stede Skrivekunstakademiet: Ingen til stede Følgende representanter hadde meldt forfall: Studentlisten: Synnøve Mjeldheim Skaar Blå liste: Anne-Kathrine Berg HiB: Thomas Iver Westad SiB-styret: Guro Grimstad Følgende møtte fra Velferdsstyret: Erik Nyman Rydningen (konstituert leder), Leonard Kongshavn, Jørgen Thorkelsen Følgende møtte fra SiB-styret: Edwin Forstrøm, Geir Grannes, Anders Kvernmo Langset 1

2 Følgende møtte fra K.K: Ingen fast valgt. Konstituert medlem av KK for VT 02/10- Erlend Brekke, ankom møtet underveis i Kulturstyrets orientering. Det var 16 stemmeberettigede til stede, fordelt på 4 institusjoner. VT var vedtaksdyktig. I Velferdstingets statutter står det at minst halvparten av medlemsinstitusjonene med oppnevnte representanter må være tilstede for at møtet skal være settedyktig. Per i dag har fire av de mindre skolene ikke gitt tilbakemelding om valgte representanter til VT. VT 28/10 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Innkallingen ble godkjent. Protokoll fra VT 01/10 ble godkjent. Dagsorden ble godkjent med følgende endring: - Rydningen og Remme fremmet forslag om å flytte sak 41/10 til etter orienteringene. - Edwin ønsker å flytte sin orientering til senere i møtet. Dagsorden ble godkjent. Saker til eventuelt: Ingen saker til eventuelt. VT 29/10 Orienteringer fra Velferdsstyret, Kulturstyret, SiB-styret og Studentidrettsrådet. Velferdsstyret Skriftelig orientering ble delt ut i møtet. Rydningen orienterte videre om at: - VS ønsker å foreslå en instruksendring, da arbeidet med å finne VS-leder har vist seg å være vanskelig. - han har deltatt på SiB-styremøtet som observatør. - Arbeidet med arbeidsprogrammet er i gang. Rydningen sitter i denne komiteen, og de ønsker å legge frem en innstilling på et ekstraordinært VT innen kort tid. Det ble åpnet for spørsmål. Kulturstyret Charlotte Spurkeland orienterte. KS er nå nesten fulltallig. De har to kandidater som stiller til 6. og 7. vararepresentanter her i dag. Så langt i år har KS avholdt to kurs i søknadsskriving, samt et internkurs for medlemmene nå på fredag. Søknadsfristen for støtte for 2010 er i dag, og KS vil avholde sitt første møte på tirsdag neste uke. Det ble åpnet for spørsmål. 2

3 Erlend Brekke (konstituert KK) ankom møtet underveis i Spurkeland sin orientering. Andre Ingen andre orienteringer. VT 41/10 Forslag til endringer i Instruks for Velferdsstyret Rydningen innledet i saken. Rekruttering av leder til VS har vist seg å være vanskelig innenfor dagens rammer. VS sitt forslag til vedtak: 1. VT endrer stillingsprosenten til leder i Instruks for velferdsstyret til 50 %. 2. VT endrer stillingsprosenten til nestleder i Instruks for Velferdsstyret til 30 %. 3. Velferdsstyret skal komme med forslag til endringer i bestemmelsene om arbeidstid for leder og nestleder i Instruks for Velferdsstyret slik at de tilsvarer en arbeidstid for henholdsvis 50 % og 30 % stillinger, i neste ordinære møte i VT. Det ble åpnet for spørsmål og debatt. Tenfjord fremmet følgende forslag: VT endrer linje 32, første setning, i instruksen til Velferdsstyret til: Leder har fast arbeidstid fra kl til mandag til fredag. Fosse Fardal,Radikal liste, fremmet følgende forslag: Linje 32: Endre fast til fleksibel. Ny setning på linje 34: Total arbeidstid settes til 30 timer hver uke. Forslag fremmet av Solhjem: VT endrer instruksen for fast kontortid til leder i VT ved å angi en fast kontortid fra kl til kl tre dager i uken. Hjellum fremmet følgende forslag: Linje 32: Leder har arbeidstid 17,5 timer i uken. Tenfjord trakk sitt forslag til fordel for Solhjem sitt forslag. Forslag fremmet av Hermansen: Tillegg til linje 27: Nestleder innehar en 50 % -stilling. Leder og nestleder deler likt på oppgavene, men leder har et overordnet ansvar. Forslag fremmet av Hermansen: Ny setning etter linje 29: Stillingsfordelingen bør vurderes etter endt periode. Ordstyrer refererte de innkomne forslagene så langt. Tenfjord fremmet følgende forslag: 3

4 VT vedtar å endre linje 32, første setning, i Velfredsstyrets instruks til: Velferdsstyret skal ha minst ett medlem på kontoret fra kl til tre dager i uken. Remme fremmet følgende forslag: Stryke linje 32, stryke linje 33. Endre linje 34 til: styret skal ha en kjernetid kl hver dag. Da skal minst en i VS vær e på kontoret. Solhjem trakk sitt forslag til fordel for Tenfjord sitt nye forslag. Remme trakk sitt forslag. Even Sørland ankom møtet, ca. kl , under debatteringen av sak VT 41/10. Pause 10 minutter. Det ble satt strek for debatten. Votering over punkt 1 i VS sin innstilling. Forslaget ble vedtatt mot to stemmer. Votering over forslaget fra Hjellum. Forslaget falt. Punkt 2 i VS sin innstilling ble satt opp mot første del av Hermansen sitt forslag om 50 % stilling til nestleder. Forslaget til Hermansen ble vedtatt. Votering over del to av forslaget til Hermansen sitt, om arbeidsfordeling Votering over del en av Fosse Fardal sitt forslag. (Del to falt under første vedtak.) Votering over Hermansen sitt forslag om vurdering av stillingsfordeling. Votering over forslag fra Tenfjord. Punkt 3 i innstillingen fra VS falt underveis i voteringen. 4

5 Anette Pollen påpekte at sommertiden nå er strengere enn vanlig arbeidstid. VS ser på instruksen angående arbeidstid i sommermåneden før neste møte, og legger frem et hensiktsmessig forslag til dette. VT 30/10 Valg av leder og 1 medlem til Velferdsstyret Leonard Kongshavn fremmet seg selv som leder av VS, og fikk presentere seg Kongshavn ble valgt til leder av VS ved akklamasjon. VS trenger ytterligere to medlemmer. VT 31/10 Valg av 3 medlemmer og 3 vara til Kontrollkomiteen. Ingen kandidater ønsket å stille som fast medlem av KK. Dueland fremmet følgende forslag: Erlend Brekke velges til KK for VT 03/10. Forslaget ble ved akklamasjon. VT 32/10 Valg av medlemmer til Styret i Studvest Øyvind Lefdal Eidsvik, styreleder i Studvest, fikk holde en orientering om status rundt styrets sammensetning. På VT 01/10 ble Øystein Fimland og Andreas Farberg valgt som representanter for studentorganisasjoner til styret i Studvest. Fimland valgte å trekke seg fra vervet, etter samtale med Eidsvik, grunnet interessekonflikten i forhold til at Fimland er leder av SP-HiB. Styret har annonsert i Studvest etter kandidater, fikk fem søknader. Innstiller på tre av disse. Eidsvik fremmet følgende forslag: VT velger Camilla Fosse som representant for yrkesaktive journalister. VT velger Kjetil Vevle som representant med bakgrunn fra studentorganisasjoner eller studentpolitikk. VT velger Agnete Klevestrand og Øyvind Lefdal Eidsvik med bakgrunn fra studentmedia. VT velger Kristoffer Erikstad og Hanne Litleskaret som vararepresentanter. Agnete Klevestrand var til stede i salen og fikk presentere seg. Eidsvik presenterte de resterende kandidatene Det ble stemt over alle de seks kandidatene i blokk. Kandidatene ble valgt ved akklamasjon. 5

6 VT 33/10 VT 34/10 Valg av 1 medlem og 1 vara til styringsgruppen for Karrieresenteret Valg av 2 medlemmer til Budsjettkomiteen Sak 34/10 ble åpnet igjen. Øystein Fimland fremmet Sindre Dueland som kandidat. Dueland ble valgt ved akklamasjon. VT 35/10 Valg av 6. og 7. vara til Kulturstyret Spurkeland fremmet Stian Dahle som 6. vara, og Marthe Tobro som 7. vara. Dahle fikk presentere seg selv, og Marthe Tobro. De to kandidatene ble valgt ved akklamasjon. VT 36/10 VT 37/10 Valg av vara til Representantskapet i det Akademiske Kvarter Valg av vara til Representantskapet i Hulen Thomas Remme fremmet seg selv som kandidat, og fikk presentere seg selv. Remme ble valgt ved akklamasjon. VT 36/10 Valg av vara til Representantskapet i det Akademiske Kvarter Saken ble gjenåpnet, med det nødvendige 2/3-flertall. Leonard Kongshavn fremmet Jørgen Thorkelsen. Valgt ved akklamasjon. VT 38/10 VT 39/10 Valg av 2 medlemmer og 2 vara til styret i Studentradioen i Bergen Valg av vara til observatør i styret i Studentersamfunnet Jan Jacob fremmet seg selv som kandidat. Valgt ved akklamasjon. VT 40/10 Forslag til endringer i fordeling av honoreringsmidler i BSTV Daglig leder i BSTV, Bendik Stubbstad Henriksen, fikk gjøre rede for bakgrunn for saken. Det ble åpnet for spørsmål og debatt. VS sitt forslag til vedtak 6

7 1. VT gir Bergen Student-TV mandat til å fordele de tildelte honoreringsmidler på tre verv fremfor to, innenfor de gitte kostnadsrammer vedtatt i budsjettet. Forslag fremmet av Geir Grannes: Sak VT 40/10 tas til orientering. KK presiserte at det ikke står noe som omhandler omdisponering av tildelte midler i statuttene. Votering over forslaget fra Grannes. VT 30/10 Valg av leder og 1 medlem til Velferdsstyret Saken ble gjenåpnet, med det nødvendige 2/3-flertall. Ole Fosse Fardal fremmet seg selv som kandidat til medlem av VS. Fosse Fardal ble valgt som medlem av VS ved akklamasjon. VT 29/10 Orienteringer fra Velferdsstyret, Kulturstyret, SiB-styret og Studentidrettsrådet. SiB-styret Forstrøm, Sørland, Grannes og Langset orienterte på bakgrunn av styrereferat fra sist møte, som ble delt ut i pausen i møtet. SiB-styret har avholdt to møter siden sist VT. Sakene SiB blant annet skal fokusere på i 2010 er: - Ferdigstillelse av nye boliger på Fantoft - Åpning av nytt treningssenter på Alrek (åpnet i begynnelsen av januar) - Utbedring av barnehagene - Ellers omtrent samme aktivitetsnivå i 2010 som i 2009 Videre orienterte de om: - Vedtatt at VT får ekstra midler til drift for SiB-styret skal ha et ekstraordinært styremøte på fredag angående utbyggingen på Grøneviksøren.. - Tilslutning til SiB for de institusjonene som ikke er underlagt universitets- og høyskoleloven. Saken fikk ikke flertall i styret - Tilskudd til Kvarteret, på ca ,- ble vedtatt. Pengene tas fra s emesteravgifen. - Edwin påpekte at SiB har åpne styremøter, møteplan for 2010 foreligger. Det er også åpent for observatører på formøter. - Vedtatt nytt investeringsreglement for SiB. Dette blir regulert av et innkjøpsreglement som skal vedtas i løpet av våren SiB ønsker å Invitere VT på et overlappingsseminar - Even Sørland har blitt valgt som nestleder. VT 42/10 Eventuelt Ingen saker til eventuelt. 7

8 Møtet ble avsluttet kl

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vedtekter for Vestlandsutstillingen 1: Formål Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO STATUTTER

LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO STATUTTER LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO Skovvein 9 0257 Oslo Norvège tél. : 00 47 22 92 51 20 fax 00 47 22 56 06 99 www.rcassin.no FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO STATUTTER Vedtatt i Ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen.

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. 2 Formål Barnehagens formål er å eie og drive barnehage i Bærum

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Vedtatt 13.05.2013 2013002158 Retningslinjer for faglige og politiske

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer