Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Det Akademiske Kvarter"

Transkript

1 Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte Gjenstand for årlige endringer fra Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling INNHOLD: 1 Fortale 2 Organisasjonen sin struktur 3 Valgreglement 4 Generalforsamlingen 5 Kvarterstyret 6 Kontrollkomiteen 7 Valgkomiteen 8 Arbeidsgruppene 9 Studentorganisasjoner og kulturarrangører 10 Endring i vedtektene og oppløsning av Det Akademiske Kvarter 1 FORTALE 1-1 FORMÅL Det Akademiske Kvarter har til formål å legge til rette for kultur. Kvarteret skal være kulturhuset for alle studenter i Bergen, og skal legge til rette for en høy grad av deltakelse og innflytelse fra studentene. 1-2 KULTURARRANGØRER Det Akademiske Kvarter sitt kulturelle tilbud skal i hovedsak ivaretas av studentorganisasjoner. Det skal bli lagt til rette for en stor bredde i kulturell, sosial og politisk virksomhet fra et mangfold av arrangører. Kvarteret kan ikke legge føringer på arrangørene sin kulturelle eller sosiale profil. 1-3 KULTURPARAGRAFEN Det Akademiske Kvarter skal i utgangspunktet ikke selv arrangere kulturell virksomhet, men kan når det er nødvendig gjøre tiltak for å sikre forsvarlig drift og et kulturelt grunntilbud. 1-4 FRIVILLIGHET Det Akademiske Kvarter skal i hovedsak være drevet på frivillig basis. Kvarteret skal jobbe for en høy grad av trivsel, kompetanse og trygghet for sine frivillige. 1-5 OFFENTLIGHET Det Akademiske Kvarter skal bli styrt i åpne og inkluderende prosesser. Møter, sakspapirer, referater og protokoller skal være åpne og offentlige med mindre det er grunn til noe annet for å beskytte person eller forretning. Frivillige i organisasjonen skal gis mest mulig innsikt i organisasjonen sin virksomhet, og skal ha rett til å uttale seg i saker som angår dem. 1-6 FORHOLDET TIL FRISTASJON OG AKSJESELSKAP Det Akademiske Kvarter disponerer bygningsmassen på Olav Kyrres gate 49 som fristasjon fra Universitetet i Bergen. Dette skjer via Studentkulturhuset i Bergen AS som er eid av Universitetet i Bergen, Studentsamskipnaden i Bergen og Det Akademiske Kvarter. Aksjeselskapet har egne vedtekter. Forholdet mellom aksjonærene og om fristasjonsmidlene er regulert i egen aksjonæravtale, og er ikke videre omtalt i disse vedtekter. Side 1 av 8

2 2 ORGANISASJONEN SIN STRUKTUR 2-1 GENERALFORSAMLINGEN Det Akademiske Kvarter sitt høyeste beslutningsorgan er Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er nærmere regulert i KVARTERSTYRET Det Akademiske Kvarter sin daglige og politiske ledelse er Kvarterstyret. Kvarterstyret er valgt av Generalforsamlingen, og står ansvarlig overfor Generalforsamlingen. Kvarterstyret er nærmere regulert i KONTROLLKOMITEEN Det Akademiske Kvarter har en kontrollkomité som kontrollerer Kvarteret sin ledelse, økonomistyring og øvrige virksomhet. Kontrollkomiteen er valgt av Generalforsamlingen og står ansvarlig overfor Generalforsamlingen. Kontrollkomiteen er nærmere regulert i VALGKOMITEEN Det Akademiske Kvarter har en valgkomité som forbereder valg til Generalforsamlingen. Valgkomiteen er valgt av Generalforsamlingen og står ansvarlig overfor Generalforsamlingen. Valgkomiteen er nærmere regulert i ARBEIDSGRUPPER Det Akademiske Kvarter har flere arbeidsgrupper som til daglig finner de praktiske løsningene innenfor sitt tildelte ansvarsområde. Arbeidsgruppene har egne styrer som står ansvarlig overfor Kvarterstyret. Arbeidsgruppene er underlagt Kvarterstyret sin instruksjonsmyndighet, men skal i det daglige være selvstyrte. Arbeidsgruppene er nærmere regulert i DRIFTSORGANISASJONER Det Akademiske Kvarter er part i flere driftsorganisasjonsavtaler med faste kulturarrangører. Driftsorganisasjonene har rett og plikt til å drive en kulturell virksomhet i lokalene i henhold til gjeldende avtale. Kvarterstyret forhandler avtaler med driftsorganisasjonene på vegne av Det Akademiske Kvarter. Generalforsamlingen innvilger og fratar status som driftsorganisasjon. Driftsorganisasjonene er autonome organisasjoner og Det Akademiske Kvarter har ingen instruksjonsmyndighet over disse. Forhold omkring driftsorganisasjonene er nærmere regulert i 9. 3 VALGREGLEMENT 3-1 VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for valg til Kvarterstyret, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og eventuelt andre valg på generalforsamling, og for valg av arbeidsgruppestyrer på ting. Kvarterstyret kan gjøre unntak for arbeidsgruppene dersom forhold i gruppen tilsier det. 3-2 VALGMÅTE Alle valg er personvalg. Valg i blokk er ikke tillatt. 3-3 VALGBARHET a. Kun medlemmer av Generalforsamlingen kan stille til valg til Kvarterstyret og Kontrollkomiteen. b. Kun medlemmer av Generalforsamlingen som har hatt styreverv på Kvarteret eller i en driftsorganisasjon i minst to semestre kan stille til valg til Valgkomiteen. c. Kun medlemmer av arbeidsgruppen kan stille til valg til styret i arbeidsgruppen. d. Ingen kan sitte i verv på ulike nivåer i organisasjonen samtidig. e. Ingen kan sitte i Kvarterstyret, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen eller arbeidsgruppestyrer i mer enn fire sammenhengende semestre. Sittende kvarterstyremedlemmer forhindres likevel ikke fra å stille som leder i Kvarterstyret. For arbeidsgruppene kan Kvarterstyret gjøre unntak dersom forhold i gruppen tilsier det. 3-4 VALGPERIODE a. Medlemmer i Kvarterstyret og Kontrollkomiteen har valgperiode på ett år. Nyvalgte medlemmer tiltrer 1. juni og 1. desember. b. Medlemmer i Valgkomiteen har valgperiode på et halvt år. Komiteen tiltrer 1. juni og 1. desember. Side 2 av 8

3 c. Medlemmer til arbeidsgruppestyrer har valgperiode i henhold til egne retningslinjer. Nyvalgte medlemmer tiltrer når møtet der Kvarterstyret godkjenner styret, er hevet. 3-5 NOMINERING OG PRESENTASJON AV KANDIDATENE Kandidatene nominerer seg selv, enten på eller i forkant av møtet. Benkeforslag av kandidater er tillatt. Alle kandidater som stiller til valg skal presentere seg selv og svare på eventuelle spørsmål fra valgforsamlingen. Presentasjon kan skje av en tredjepart. Personer trenger ikke være fysisk tilstede for å bli valgt, såfremt det er hevet over enhver tvil at vedkommende ønsker å stille til valg. 3-6 STEMMEAVGIVNING a. Ethvert medlem kan kreve at valg foregår skriftlig. b. Dersom antall kandidater er likt med, eller færre enn, antallet verv som står på valg, må hver kandidat likevel få minst en tredjedel av stemmene for å bli valgt. 3-7 VALG TIL KVARTERSTYRET a. Leder for Kvarterstyret velges separat for ett år. b. Det velges seks medlemmer til Kvarterstyret med halvparten på valg hvert semester. c. Kandidatene kan stille til valg for valgperiode på et halvt år. Dette må annonseres i forkant av valget. d. Står mer enn halvparten av de seks medlemmene på valg, velges de tre med flest stemmer for ett år, med mindre en kandidat på forhånd har annonser kortere valgperiode. Øvrige velges for et halvt år. 3-8 VALG TIL KONTROLLKOMITEEN a. Det velges fire medlemmer til Kontrollkomiteen med halvparten på valg hvert semester. b. Kandidatene kan stille til valg for valgperiode på et halvt år. Dette må annonseres i forkant av valget. c. Står mer enn halvparten av de fire medlemmene på valg, velges de to med flest stemmer for ett år, med mindre en kandidat på forhånd har annonser kortere valgperiode. Øvrige velges for et halvt år. 3-9 VALG TIL VALGKOMITEEN a. Det velges tre medlemmer til Valgkomiteen VALG TIL ARBEIDSGRUPPENE a. På ting velges gruppeleder, økonomiansvarlig og øvrige styremedlemmer som følger av arbeidsgruppen sine retningslinjer SUPPLERINGSFULLMAKT MELLOM GENERALFORSAMLINGER Kvarterstyret, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen har løpende fullmakt til å supplere eget organ med medlemmer dersom det ikke er fulltallig valgt, eller dersom medlemmer trekker seg mellom generalforsamlingene. Suppleringen gjelder fram til neste generalforsamling. Dersom det ikke blir valgt leder for Kvarterstyret, eller leder trekker seg, skal det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling SUPPLERINGSFULLMAKT FOR ARBEIDSGRUPPESTYRER Kvarterstyret har løpende fullmakt til å supplere arbeidsgruppestyrene med medlemmer dersom styret ikke er fulltallig valgt eller dersom medlemmer trekker seg MISTILLIT a. Generalforsamlingen kan vedta mistillit mot hele eller deler av Kvarterstyret eller Kontrollkomiteen. Ved avgang grunnet mistillit, velges nye medlemmer til å sitte ut valgperioden til den eller de som fratrer. b. Saksbehandling og saksforberedelse for mistillitsforslag følger de vanlige regler for forberedelser til ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling. c. Mistillit kan ikke fremmes som benkeforslag. 4 GENERALFORSAMLINGEN 4-1 SAMMENSETNING Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter i Studentsamskipnaden i Bergen er medlem av Generalforsamlingen. Medlemmene innkalles til ordinær generalforsamling i mai og november. Generalforsamlingen er vedtaksdyktig når 100 medlemmer er tilstede. Side 3 av 8

4 Generalforsamlingen velger selv ordstyrer, referent og tellekorps. Kvarteret sin faste kontrollkomiteen er også Generalforsamlingen sin kontrollkomité. Generalforsamlingen har en valgkomité. 4-2 INNKALLING OG FORBEREDELSER a. Kvarterstyret innkaller til Generalforsamling med minst fire ukers varsel. b. Saker som skal til behandling i Generalforsamlingen skal være Kvarterstyret i hende minst tolv dager før generalforsamling. c. Dagsorden og sakspapirer skal offentliggjøres minst ti dager før generalforsamling. d. Kvarterstyret mottar saker til høring, offentliggjør disse, gjennomfører høringsrunde, mottar svar på høring og offentliggjør svar på høring. e. Kvarterstyret innstiller saker for Generalforsamlingen og offentliggjør dagsorden og sakspapirer. 4-3 DAGSORDEN VED ORDINÆR GENERALFORSAMLING OPPGAVER a. Generalforsamlingen velger ordstyrer, referent og tellekorps. b. Generalforsamlingen behandler egen forretningsorden. c. Generalforsamlingen behandler innkalling og dagsorden. d. Generalforsamlingen velger underskrivere av protokoll. e. Generalforsamlingen mottar orienteringer om driftsorganisasjonene sin virksomhet. f. Generalforsamlingen mottar orientering om kontrollkomiteen sin virksomhet. g. Generalforsamlingen mottar orientering om regnskap eller den økonomiske status for Kvarteret. h. Generalforsamlingen mottar orientering og behandler semesterrapport for Kvarteret. i. Generalforsamlingen behandler handlingsplan og andre retningslinjer for Kvarteret. j. Generalforsamlingen behandler driftsbudsjett for Kvarteret. Vedtaket er Kvarteret sin innstilling til Studentkulturhuset i Bergen AS sin endelige budsjettbehandling. k. Generalforsamlingen behandler investeringsplan og investeringsbudsjett for Kvarteret. Vedtaket er Kvarteret sin innstilling til Studentkulturhuset i Bergen AS sin endelige budsjettbehandling. l. Generalforsamlingen behandler saker om vedtektsendringer. m. Generalforsamlingen behandler andre forhåndsmeldte saker. n. Generalforsamlingen velger medlemmer til Kvarterstyret, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og til eventuelle midlertidige utvalg. 4-4 VOTERINGSREGLER a. Det minst radikale forslaget legges til grunn. Det mest radikale settes opp mot dette. b. I videre voteringsrunde settes motpolen opp mot det vinnende forslag. Alle forslag skal stemmes over. c. Ved endringer til gjeldende vedtekter voteres det først over endringsforslagene etter reglene i bokstav a og b. Dette gjøres med simpelt flertall. Det vinnende forslag settes opp mot gjeldende vedtekt. d. Voteringsrekkefølge avgjøres av Kontrollkomiteen. e. Vedtektsendringer, opprettelse eller nedleggelse av arbeidsgrupper og innvilgelse eller fratakelse av status som driftsorganisasjon krever to tredjedels flertall. Dette innebærer at minst to tredjedeler av de stemmeberettigede stemmer for. Avholdende telles med. f. Budsjetter, handlingsplan og eventuell mistillit krever kvalifisert flertall. Dette innebærer at minst halvparten av de stemmeberettigede stemmer for. Avholdende telles med. g. Øvrige saker krever simpelt flertall. Dette innebærer at flere stemmer for enn mot. Avholdende telles ikke med. 4-5 PROTOKOLL a. Referent fører protokoll over Generalforsamlingen. b. Protokollen skal inneholde vedtak med resultater fra votering. c. Protokollen skal underskrives av et medlem fra Kvarterstyret, et medlem fra Kontrollkomiteen, et medlem fra arbeidsgruppene og et medlem fra en driftsorganisasjon. d. Protokoll skal være ferdigstilt av referent senest tre dager etter avholt generalforsamling. e. Underskrivere må ha avgitt sine korrigeringer innen nye tre dager. f. Referent skal så framlegge det endelig dokumentet senest en uke etter korrekturfrist. g. Protokoll skal være offentlig innen to uker etter avholdt generalforsamling. 4-6 RETTIGHETER a. Medlemmene får stemmerett ved individuelt oppmøte. Side 4 av 8

5 b. Medlemmene har eksklusiv møte-, forslags- og talerett ved oppmøte. c. Medlemmene har eksklusiv rett til å fremme forslag til saker etter gjeldende frister for forberedelser til generalforsamling. d. Medlemmene kan kreve å få med uttalelser og forslag i sakspapirene fra høring. e. Medlemmene kan under behandling av en meldt sak komme med vedtaksforslag. f. Medlemmene har rett til å fremme dissens som tilførsel til protokoll. g. Medlemmene har eksklusiv rett til å stille til valg til Kvarterstyret og Kontrollkomiteen såfremt de oppfyller vedtektsfestede vilkår for valgbarhet. h. Medlemmene har rett til innsyn i Kvarteret sine protokoller og referater, med mindre hele eller deler av dokumentet er unntatt innsyn. i. Kvarterstyret, Kontrollkomiteen og arbeidsgruppene har rett til å få uttale seg i saker de blir berørt av, og få uttalelsene med i sakspapirene. j. Generalforsamlingen kan innvilge møte-, forslags, og talerett for ikke-medlemmer. k. Generalforsamlingen kan vedta å ikke realitetsbehandle saker. l. Generalforsamlingen har rett til å holdes orientert om og kan kreve å behandle alle saker av stor økonomisk eller praktisk betydning for Kvarteret sin virksomhet og for de brukende organisasjoner sin virksomhet. m. Generalforsamlingen behandler saker om å disponere fond, oppta lån, låne ut midler eller selge eiendeler. Større avtaler og bindinger på Kvarteret sin drift skal opp til Generalforsamlingen til godkjenning. n. Generalforsamlingen har eksklusiv rett til å opprette og nedlegge faste arbeidsgrupper. o. Generalforsamlingen har eksklusiv rett til å innvilge og frata status som driftsorganisasjon. p. Ved vedtaksudyktighet skal det innkalles til ny generalforsamling. Denne kan ha samme dagsorden. 4-7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING a. Kvarterstyret og Kontrollkomiteen kan sammen beslutte å innkalle til ekstraordinær generalforsamling. b. Minimum 50 navngitte medlemmer kan i tillegg kreve at Kvarterstyret innkaller til ekstraordinær generalforsamling. c. Kvarterstyret innkaller til ekstraordinær generalforsamling med minst to ukers varsel. Ellers gjelder ordinære bestemmelser for innkalling og forberedelser. d. Ekstraordinær generalforsamling har dagsorden som ordinær generalforsamling, men kan ikke behandle orientering om driftsorganisasjonene eller kontrollkomiteen sin virksomhet, regnskap for Kvarteret eller vedtektsendringer. 5 KVARTERSTYRET 5-1 SAMMENSETNING Kvarterstyret består av leder og seks styremedlemmer. Kvarterstyret konstituerer seg selv, og skal velge en økonomiansvarlig og en nestleder. 5-2 PLIKTER OG GJØREMÅL a. Leder av Kvarterstyret er daglig leder for Studentkulturhuset i Bergen AS, og plikter å styre selskapet etter aksjonæravtalen, aksjeselskapet sine vedtekter og aksjeloven. b. Kvarterstyret er den daglige og politiske ledelsen ved Det Akademiske Kvarter. c. Kvarterstyret er Kvarteret sitt ansikt utad og skal søke å representere Kvarteret i relevante forum. d. Kvarterstyret sørger for at den daglige driften på Kvarteret er forsvarlig, hensiktsmessig og i tråd med vedtatte handlingsplaner og retningslinjer. e. Kvarterstyret sørger for at bygningsmasse, lokaler, utstyr og materiell forvaltes forsvarlig. f. Kvarterstyret ivaretar Kvarteret sine forpliktelser og inntekter, og sørger for at bruk av midler skjer i tråd med vedtatte budsjetter. g. Kvarterstyret behandler Kvarteret sin prispolitikk. h. Kvarterstyret behandle gjeldende interngoder for frivillige ved Kvarteret. i. Kvarterstyret skal jobbe med å ivareta og utvikle Kvarteret sitt omdømme og PR-arbeid. j. Kvarterstyret skal holde Kontrollkomiteen orientert om saker som faller innunder komiteen sitt kontrollområde. k. Kvarterstyret skal jobbe for å utvikle gode arbeids- og samarbeidsrutiner mellom Kvarterstyret og arbeidsgruppene, og for et sunt psykososialt miljø. l. Kvarterstyret behandler arbeidsgruppene sine innstillinger til styrer, handlingsplaner og retningslinjer. Side 5 av 8

6 m. Kvarterstyret mottar og behandler arbeidsgruppene sine semestermeldinger. n. Kvarterstyret er ansvarlig for praktisk gjennomføring av generalforsamling. f. Kvarterstyret er ansvarlig for å innkalling og forberedelse til generalforsamling. g. Kvarterstyret er ansvarlig for å innstille saker for generalforsamling. o. Kvarterstyret sørger for at organisasjonen er informert om saksforberedelsene til generalforsamling. p. Kvarterstyret utarbeider forslag til drifts- og investeringsbudsjett. q. Kvarterstyret utarbeider forslag til strategiske målsetninger og handlingsplaner for organisasjonen. r. Kvarterstyret utarbeider forslag til semestermelding for Kvarteret. s. Kvarterstyret plikter å holde Generalforsamlingen orientert om alle saker av stor økonomisk eller praktisk betydning for Kvarteret sin virksomhet og for de brukende organisasjoner sin virksomhet. t. Kvarterstyret sine møter skal være åpne med mindre det er grunn til noe annet. Det skal bli ført referater over styremøter og referatene skal være offentlige. u. Kvarterstyret sine medlemmer plikter å delta på generalforsamlingen. v. Kvarterstyret sine medlemmer er underlagt taushetsplikt. w. Kvarterstyret skal sørge for at virksomheten skjer i tråd med god forvaltningsskikk, og lede organisasjonen i tråd med god styreetikk. 5-3 RETTIGHETER a. Kvarterstyret innstiller medlemmer til styret i Studentkulturhuset i Bergen AS på vegne av Det Akademiske Kvarter, jf. selskapets gjeldende vedtekter og aksjonæravtale. Medlemmene må være sittende eller tiltreende medlemmer i Kvarterstyret for å kunne bli valgt. b. Kvarterstyret har fullmakt til å supplere styret mellom generalforsamlinger i tråd med valgreglementet. c. Kvarterstyret kan nedsette midlertidige utvalg som arbeider på styret sitt ansvar. d. Kvarterstyret kan opprette midlertidige arbeidsgrupper på prøve for to semestre. Arbeidsgruppen sin eksistens utover to semestre må behandles på generalforsamling. e. Kun Kvarterstyret, eller den styret bemyndiger, kan forplikte Kvarteret utad. f. Kvarterstyret kan sette tak på antall medlemmer i arbeidsgruppene. g. Kvarteret kan ekskludere frivillige eller gjester fra organisasjonen og huset etter gjeldende personalsaksog utestengelsesreglement. 6 KONTROLLKOMITEEN 6-1 SAMMENSETNING Kontrollkomiteen består av seks medlemmer. Fire medlemmer er valgt av Generalforsamlingen. Ett medlem er valgt av Kulturstyret og ett av Velferdstinget ved Studentsamskipnaden i Bergen. Kontrollkomiteen konstituerer seg selv, og skal velge en komitéleder. 6-2 PLIKTER OG GJØREMÅL a. Kontrollkomiteen kontrollerer at Kvarteret sin ledelse, økonomistyring og øvrige virksomhet skjer i samsvar med vedtektene, budsjetter og øvrige styringsdokumenter. b. Kontrollkomiteen skal delta på Kvarterstyret sine styremøter. c. Kontrollkomiteen skal holde seg oppdatert på saker som faller innenfor komiteen sitt kontrollområde. d. Kontrollkomiteen behandler endelig tolkingsspørsmål av vedtektene og styringsdokumenter. e. Kontrollkomiteen kan utøve en gyldighetskontroll av vedtak. Ved ugyldighet skal Kontrollkomiteen sende saken til Kvarterstyret for ny behandling. f. Kontrollkomiteen skal behandle saker den får innen rimelig tid. g. Kontrollkomiteen sine møter skal være åpne med mindre det er grunn til noe annet. Det skal bli ført referater over møtene og referatene skal være offentlige. h. Kontrollkomiteen sine medlemmer plikter å delta på generalforsamling. i. Kontrollkomiteen sine medlemmer er underlagt taushetsplikt. 6-3 RETTIGHETER a. Kontrollkomiteen har fullmakt til å supplere komiteen i tråd med valgreglementet. b. Kontrollkomiteen kan innen to uker etter avholdt generalforsamling vurdere gyldigheten av vedtak og kreve at et vedtak ikke får virkning før saken blir vurdert på ny generalforsamling. Dette gjelder ved tvil om gyldigheten av vedtak på bakgrunn av feilaktige saksopplysninger eller at vedtak er direkte i strid med tidligere vedtatt politikk uten at generalforsamlingen aktivt tok stilling til motstriden ved saksbehandlingen. Side 6 av 8

7 7 VALGKOMITEEN 7-1 SAMMENSETNING Valgkomiteen består av tre medlemmer. Alle er valgt av Generalforsamlingen. 7-2 PLIKTER OG GJØREMÅL a. Valgkomiteen skal sørge for en bred og tidlig annonsering av valg på generalforsamling. b. Valgkomiteen skal kontrollere valgbarheten og intervjue kandidater. c. Valgkomiteen skal fremme en innstilling til Generalforsamlingen. Innstillingen skal være Kvarterstyret i hende minst tolv dager før generalforsamling. d. Valgkomiteen sine medlemmer er underlagt taushetsplikt. 7-3 RETTIGHETER a. Valgkomiteen har fullmakt til å supplere komiteen i tråd med valgreglementet. 8 ARBEIDSGRUPPENE 8-1 SAMMENSETNING Arbeidsgruppene består av frivillige som har skrevet arbeidskontrakt med Det Akademiske Kvarter. Arbeidsgruppene har et eget styre som gruppen sine medlemmer innstiller ved valg på ting. Styret skal minimum bestå av gruppeleder og økonomiansvarlig. Styret må godkjennes av Kvarterstyret. 8-2 PLIKTER OG GJØREMÅL a. Arbeidsgruppen skal etter beste evne søke å gjennomføre de til enhver tid aktuelle oppgaver som ligger naturlig innenfor sitt ansvarsområde. b. Arbeidsgruppen skal etter beste evne å løse andre oppdukkende gjøremål innenfor sitt ansvarsområde. c. Arbeidsgruppen skal ivareta den daglige medlemspleie og jobbe proaktivt med rekruttering. d. Arbeidsgruppen skal følge Kvarteret sine overordnede handlingsplaner. e. Arbeidsgruppen arrangerer ting etter nærmere bestemmelser. f. Arbeidsgruppen utarbeider handlingsplaner for arbeidsgruppen som er i samsvar med Kvarterets handlingsplaner og som sikrer en forsvarlig og hensiktsmessig drift. g. Arbeidsgruppen utarbeider retningslinjer for arbeidsgruppen sin virksomhet. h. Arbeidsgruppen skal holde Kvarterstyret løpende orientert om den daglige virksomheten. i. Arbeidsgruppen sitt styre er underlagt taushetsplikt. 8-3 RETTIGHETER a. Arbeidsgruppen har rett på rimelige ressurser til å løse de oppgaver som ligger innenfor sitt ansvarsområde. b. Arbeidsgruppen har rett til å klage vedtak fra Kvarterstyret inn for kontrollkomiteen. 8-4 GJENNOMFØRING AV TING a. Styret i arbeidsgruppene skal planlegge, kalle inn til, forberede og gjennomføre ting. b. Tinget skal være avhold senest to uker etter ordinære generalforsamlinger. c. Innkalling til ting skal skje med minst to ukers varsel. d. Alle medlemmer i arbeidsgruppen har møte-, forslags- og talerett på Tinget. e. Medlemmene i arbeidsgruppen gjøre krav på stemmerett ved individuelt oppmøte. f. Tinget skal behandle og innstille handlingsplan og retningslinjer for arbeidsgruppen. Innstillingen sendes Kvarterstyret for godkjenning til Kvarterstyret sitt konstituerende møte. g. Tinget skal gjennomføre valg av styre og innstille dette styret for Kvarterstyret. Innstillingen sendes Kvarterstyret for godkjenning til Kvarterstyret sitt konstituerende møte. h. Styret i arbeidsgruppen skal tilstrebe å sende referat fra ting med innstilling til handlingsplan, retningslinjer og styre til Kvarterstyret innen Kvarterstyret sitt konstituerende møte. Side 7 av 8

8 9 EKSTERNE FORHOLD De følgende bestemmelser er retningsgivende for Kvarterstyret og andre på Kvarteret sin omgang med eksterne aktører. 9-1 ANSATTE I STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS a. Ansettelsesforhold i Studentkulturhuset i Bergen AS er regulert i aksjeselskapet sin aksjonæravtale. b. Ansatte skal ikke ha direkte befatning med den politiske virksomhet for Kvarteret, men kan rådføres. 9-2 DRIFTSORGANISASJONENE a. Formålet med avtalene med driftsorganisasjonene er å gi Kvarteret en stabil drift og for å sikre et kulturelt grunntilbud. b. I avtalene skal driftsorganisasjonene være gitt særlige rettigheter på Kvarteret mot at de påtar seg en jevn og omfattende kulturell drift gjennom hele semesteret. c. I avtalene skal driftsorganisasjonene være bundet til å holde Kvarterstyret orientert om sin overordnede økonomiske situasjon. d. I avtalene skal det være uomtvistet at Kvarteret og driftsorganisasjonene beholder sin autonomi. e. I avtalene skal det være uomtvistet at Kvarteret og driftsorganisasjonene sin økonomi er adskilt med unntak av økonomiske rammeavtaler for kulturstøtte. f. I avtalene skal Kvarteret forplikte seg til å gi driftsorganisasjonene tilgang til de nødvendige lokaler, og kan gi løfter om lokaler for lengre perioder. 9-3 DE BRUKENDE ORGANISASJONER a. Alle studentdrevne organisasjoner eller organ tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen eller høyere utdanningsinstitusjoner i Bergen har rett til å bruke Kvarteret sine lokaler. 9-4 ØVRIGE STUDENTORGANISASJONER OG ARRANGØRER a. Øvrige studentorganisasjoner og arrangører kan gis rett til å bruke Kvarteret sine lokaler etter nærmere avtale. 10 ENDRING I VEDTEKTENE OG OPPLØSNING AV DET AKADEMISKE KVARTER 10-1 ENDRING I VEDTEKTER Det Akademiske Kvarter sine vedtekter bør ikke endres med mindre det vil ha vesentlig praktisk betydning. Kun Generalforsamlingen kan endre vedtektene. Statuttendringer kan ikke fremmes som benkeforslag, med mindre det er endringsforslag til sak som allerede er på dagsorden. Vedtak om å endre vedtekter trer ikke i kraft før møtet der dette blir vedtatt er hevet OPPLØSNING Det Akademiske Kvarter kan oppløses dersom likelydende vedtak om dette vedtas med tre fjerdedels flertall på to etterfølgende ordinære generalforsamlinger. Oppløsning av Studentkulturhuset i Bergen AS er regulert i aksjonæravtalen og selskapet sine vedtekter. Side 8 av 8

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Onsdag 25. mai 2011 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Kl. 16.35: Det Akademiske Kvarters 33. ordinære generalforsamling åpnes

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Mandag 10. mai 2010 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter 1 1. Valg av ordstyrer og referent Generalforsamlingen velger Pål Andreas

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ascend

Vedtekter for foreningen Ascend Vedtekter for foreningen Ascend ğ1 Foreningens navn Foreningens navn er Ascend. ğ2 Formål 1. Ascend er en frivillig interesseorganisasjon av og for studenter ved ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Vedtekter for ELSA Bergen

Vedtekter for ELSA Bergen Vedtekter for ELSA Bergen Vedtatt på generalforsamling høst 2001 Oppdatert sist etter generalforsamling høst 2015 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap 1 Navn og struktur Organisasjonens navn er

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer Sak 9 Forberedt av: Per Escild Hadland Vedtektsendringer Endringer i seksjon 1, 2 og 10 krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Andre endringer krever ⅔ flertall for å bli vedtatt. For hvert vedtektsendringsforslag

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for produsentforeningen NORA

Vedtekter for produsentforeningen NORA NORA Stiftelsesdokumenter Vedtekter for produsentforeningen NORA Vedtatt på NORAs konstituerende generalforsamling torsdag 28. januar 2016 1. Navn og formål 1.1. Produsentforeningen med navn NORA er etablert

Detaljer

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) s. 1 av 8 ATL vedtekter 2014 VEDTEKTER for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Vedtatt av landsmøtet 13. juni 2014 s. 2 av 8 ATL vedtekter 2014 Innhold 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 1 Navn Organisasjonens navn er «Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtekter For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtatt på Årsmøtet 16.07.2004 med senere endringer Versjons historie Dato Ver Navn Beskrivelse 2015.07.18 1.8 Årsmøtet Vedtektene justert på en rekke punkter

Detaljer

Vedtekter for ELSA Bergen

Vedtekter for ELSA Bergen Vedtekter for ELSA Bergen Vedtatt på Generalforsamling for ELSA Bergen 22.11.2016 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap 1 Navn og struktur Organisasjonens navn er The European Law Students Association

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel 1. Navn Foreningens navn er Sandtorv Vel 2. Formål og virkemidler 2.1. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT

RETNINGSLINJER FOR VSAiT RETNINGSLINJER FOR VSAiT revidert dato: 29. mars 2015 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, herunder VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer