ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus"

Transkript

1 ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

2 Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden... 4 Sak 2: Behandling/valg av ordstyrer, referent, tellekorps og utdeling av dobbeltstemme... 4 Sak 3: Saker til eventuelt... 4 Sak 4: Orienteringer/Arbeidsutvalgets beretning... 4 Sak 5: Behandling/godkjenning av arbeidsprogram 2015/ Sak 6: Behandling/godkjenning av regnskap 2015/ Sak 7: Valg av ledelse... 5 Sak 8: Behandling/godkjenning av styringsdokumentet «Vedtekter og valgreglement»... 5 Sak 9: Behandling/Godkjenning av budsjett for 2016/ Sak 10: Behandling/godkjenning av arbeidsprogram 2016/ Sak 11: Eventuelt... 6 Sak 12: Protokollsignering... 6 Vedlegg 1: Årsberetning ledelsen... 7 Vedlegg 2: Arbeidsprogram 2015/ Vedlegg 4: Vedtekter og valgreglement Vedlegg 5: Arbeidsprogram 2016/ Vedlegg 6: Budsjett 2016/

3 Forord Vi i Norsk Hotellhøgskoles Union ønsker herved alle velkommen til organisasjonens årsmøte for året 2015/2016. Årsmøtet er det viktigste møtet i året for studentorganisasjonen, og her behandles og vedtas de viktigste strategiske sakene som gjelder for organisasjonen på årlig basis. Møtet har som funksjon å gi medlemsmassen, det vil si studentene ved Norsk hotellhøgskole, en viktig rolle når det kommer til driften og utviklingen av organisasjonen uten at man nødvendigvis tar aktivt del i dens daglige drift. Vi ønsker at så mange studenter som mulig ved Norsk hotellhøgskole deltar på årsmøtet for å sikre at arbeidet som er gjort har vært av godkjent kvalitet, og at vi organisasjonen utvikler seg i den retning som studentene ønsker. Dette er arenaen for alle dere som ønsker å påvirke vårt arbeid. Alle vedtak gjort på årsmøtet skal følges neste år. Vi ønsker dere alle velkommen til vårt årsmøte. Med vennlig hilsen Norsk Hotellhøgskoles Union 2

4 Forretningsorden 1. Alle studenter og ansatte ved Norsk hotellhøgskole har adgang til årsmøtet 2. Alle oppmøtte har tale- og forslagsrett 3. Alle oppmøtte NHS-studenter har stemmerett 4. Årsmøtet velger ordstyrer, referent og tellekorps 5. Årsmøtet kan fremsette et mistillitsforslag til årsmøtets ordstyrer til ethvert tidspunkt. 6. Alle ved årsmøtet kan komme med innlegg. Disse kan vare i opptil 3 minutter, med unntak av redegjørelser og saksfremleggelser. 7. Det gis to minutter til hvert innlegg, á to innlegg, samt en -1- svarreplikk 8. Når ordstyrer finner at alle argumenter er fremlagt setter vedkommende, i samråd med årsmøtet, strek. Etter strek er satt kan det ikke fremsettes flere argumenter. 9. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra årsmøtet. Personvalg foregår skriftlig. 10. Alle stemmeberettigede kan stemme blankt. 11. Ved gjentatte hendelser av usømmelig oppførsel av en eller flere møtedeltakere kan ordstyrer kreve bortvisning av vedkommende 3

5 Saker Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Saksbehandler: Arbeidsutvalget Bakgrunn: Leder orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling, dagsorden og forretningsorden Sak 2: Behandling/valg av ordstyrer, referent, tellekorps og utdeling av dobbeltstemme Saksbehandler: Arbeidsutvalget Bakgrunn: Arbeidsutvalget orienterer Forslag til vedtak: Saksfremmer stiller ingen forslag Sak 3: Saker til eventuelt Saksbehandler: Arbeidsutvalget Bakgrunn: Leder orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Saker til eventuelt noteres opp og tas opp til slutt. Eventuelle saker er saker som ikke er meldt inn til angitt tidsfrist Saker som meldes inn under eventuelt kan ikke behandles/godkjennes av generalforsamlingen Sak 4: Orienteringer/Arbeidsutvalgets beretning Saksbehandler: Arbeidsutvalget Bakgrunn: Arbeidsutvalget har skrevet beretning og orienterer Vedlegg: Vedlegg 1 Sak 5: Behandling/godkjenning av arbeidsprogram 2015/2016 Saksbehandler: Arbeidsutvalget Bakgrunn: Arbeidsutvalget presenterer arbeidsprogrammet for 2015/2016 Vedlegg: Vedlegg 2 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner arbeidsprogrammet for 2015/2016 4

6 Sak 6: Behandling/godkjenning av regnskap 2015/2016 Saksbehandler: Leder/Økonomiansvarlige Bakgrunn: Leder/økonomiansvarlige presenterer regnskapet for 2015/2016 Vedlegg: Vedlegg 3 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2015/2016 Sak 7: Valg av ledelse Saksbehandler: Arbeidsutvalget Bakgrunn: Følgende verv i NHSU skal velges: Vedlegg: Leder Nestleder Leder Arrangementsutvalget Forslag til vedtak: Ingen forslag til vedtak Sak 8: Behandling/godkjenning av styringsdokumentet «Vedtekter og valgreglement» Saksbehandler: Arbeidsutvalget Bakgrunn: Arbeidsutvalget presenterer styringsdokumentet «Vedtekter og valgreglement» samt forslag til revidering. Vedlegg: Vedlegg 4 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner revideringsforslag for styringsdokument «Vedtekter og valgreglement» Sak 9: Behandling/Godkjenning av budsjett for 2016/2017 Saksbehandler: Arbeidsutvalget/økonomiansvarlige Bakgrunn: Arbeidsutvalget/økonomiansvarlige presenterer budsjett for 2016/2017 Vedlegg: Vedlegg 5 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2016/2017 5

7 Sak 10: Behandling/godkjenning av arbeidsprogram 2016/2017 Saksbehandler: Arbeidsutvalget Bakgrunn: Arbeidsutvalget presenterer forslag til arbeidsprogram for 2016/2017 Vedlegg: Vedlegg 6 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner arbeidsprogrammet for 2016/2017 Sak 11: Eventuelt Eventuelle saker behandles Sak 12: Protokollsignering Saksbehandler: Arbeidsutvalget Bakgrunn: Arbeidsutvalget redegjør Vedlegg: Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget, referent og ett styremedlem signerer protokollen 6

8 Vedlegg 1: Årsberetning ledelsen Beretningen er en personlig oppsummering av organisasjonens arbeid i løpet av studieåret 2015/2016 av leder og nestleder i organisasjonen Redegjørelse Leder v/ Oskar Rudsengen Som leder har jeg i større grad prioritert å arbeide med å gi organisasjonen større innflytelse og ansvar på skolen og for studentene. Mye arbeid har også gått mot å profilere og markedsføre organisasjonen digitalt og kommunisere med studentorganisasjonen og ledelsen. Det er mitt ansvar å følge det arbeidsprogrammet som ble vedtatt forrige årsmøte, og ser man på den som en sjekkliste mener jeg at vi kan si oss fornøyde. Vår innflytelse på NHS har økt i form av tilstedeværelse og representasjon. Organisasjonen har begynt å fylle det studentpolitiske vakuumet som har eksistert på skolen i mange år nå, og Organisasjonen har tatt et lite steg tilbake når det kommer til rollen som et studentpolitisk forum hvor alle NHS-studenter kan delta ved at færre møter har blitt holdt og få møter har vært åpne for fellesskapet. Arkivering, signering og publisering av protokoller og referater har dessverre ikke gått som planlagt. Vi har dog gjort en bedre innsats når det kommer til å informere studentene på skolen om studentpolitiske saker som kan påvirke de. Når det kommer til arrangementer har organisasjonen hatt sitt beste år når det kommer til både frekvens og deltakelse av arrangementer. Kvaliteten påstår jeg at har vært høyere enn tidligere allerede før årets studietur. Arrangementer har medført visse økonomiske tap, og kombinert med lite inntekter ellers har dette skapt utfordringer for organisasjonen. Økonomisk har det vært til tider rotete, men anskaffelsen av regnskapsprogrammet Visma og god innsats av våre økonomiansvarlig gir oss en god avslutning på året og et godt grunnlag for neste år når det kommer til finansiell kontroll. I forhold til budsjettet fra fjoråret kan det ikke sies at vi har vært nære å nå målet vårt. Anno 31. mars står vi uten noen støttemidler fra hverken skolen eller Ellen og Axel Lunds Stiftelse, som på forhånd var regnet som to av våre sikreste økonomiske støttespillere for året. Sponsorsøking har heller ikke skjedd. Her kreves det en bedre innsats, og planer for dette vil det jobbes mot frem til slutten på studieåret. Redegjørelse Nestleder v/ Even Ovnan 7

9 Vedlegg 2: Arbeidsprogram 2015/2016 Grønt = Mål foreslås oppnådd Rødt = Mål foreslås ikke oppnådd Gult = Annet (se kommentar) Beskrivelse Arbeidsprogrammet til NHSU er et styringsdokument som forteller hvilke oppgaver det er forventet at organisasjonen skal arbeide for i følgende periode. Med NHSU menes Arbeidsutvalget, Studentrådet og Arrangementsutvalget. 1. Organisasjon a) Bidra til et tettere samarbeid mellom NHSU, andre studentorganisasjoner og NHS gjennom bedret dialog og informasjonsflyt. b) Styrke organisasjonens posisjon ved NHS gjennom bedret kommunikasjon, representasjon og tydelighet. c) Organisasjonen skal arbeide for å heve kompetansen til sine medlemmer gjennom kursing og grundig opplæring hvert år. d) Organisasjonen skal arbeide for å være transparent for studentene og andre organisasjoner gjennom økt bruk av sosiale medier og publisering av materiale. e) Organisasjonen skal opprette en egen hjemmeside. f) Organisasjonen skal ha en tydeligere tilstedeværelse i klasserommene gjennom sine tillitsvalgte og andre organisasjonsmedlemmer. 2. Faglig kvalitet og miljø a) Studentrådet skal ha kontinuerlig kommunikasjon med ledelsen ved NHS, og det skal avholdes månedlige møter med disse. b) NHSU skal aktivt påvirke, gjennom blant annet samtaler med ledelsen og deltakelse i aktuelle styrer og utvalg, utviklingen av kvalitet i utdanningene. c) Organisasjonens skal gjennom sine tillitsvalgte holde program- og emneevaluering etter alle avsluttede fag. Tilbakemeldinger fra evalueringene skal tas opp i Studentrådets møter og eventuelt tas opp med instituttet. (administrasjonen har selv begynt å gjøre dette skriftlig og vil fremover sende oss dokumentene) e) NHSU skal være en lett tilgjengelig klageinstans for studenter, og ha en kjapp behandlingstid for alle klager. (vi har mottatt få klager i løpet av studieåret. Det må arbeides mer mot bevisstgjøring av de tillitsvalgte sine roller) 8

10 3. Studentmiljø a) NHSU skal kontinuerlig gjennom studieåret holde mini-arrangementer og hverdagslige aktiviteter og konkurranser for studentene på NHS. b) NHSU skal aktivt følge opp og støtte underlagte studentengasjement, som NHS F.K, i form av både økonomisk støtte, kompetansestøtte og markedsføring. c) NHSU skal være med på å påvirke skolens bruk av ressurser på studentmiljøet og samtidig sikre et nytenkende og kreativt studiemiljø ved NHS. d) Organisasjonen skal gjennom bedret kommunikasjon, øke deltakelse og engasjement blant masterstudentene på NHS. e) NHSU skal satse sterkt på frivilligaktivitet, ved blant annet opprettelsen av Engasjertdagen. 4. Internasjonalt a) NHSU skal jobbe for bedre integrering og aktivisering av utvekslingsstudenter som ankommer NHS gjennom opprettelsen av et eget program. b) All informasjon om utvekslingsprogrammet ved NHS skal være tilgjengelig på engelsk. 5. Kommunikasjon a) NHSU skal holde en jevn aktivitet på Facebook og andre sosiale medier, samt sørge for at dette blir vanlig praksis b) NHSU skal arbeide for å synliggjøre organisasjonen og øke sin påvirkningskraft. c) NHSU skal informere NHS-studenter om arbeidet organisasjonen gjør under forskjellige arrangementer, og i tillegg være synlig i Fadderuken. 9

11 Vedlegg 3: Regnskap 2015/

12 Vedlegg 4: Vedtekter og valgreglement Tekst merket grønt = Forslag til ny tekst Tekst merket rødt = Forslag til fjerning av tekst VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union 11

13 Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles Unions Formål 1.3. Struktur Arbeidsutvalget Studentrådet Arrangementsutvalget Kapittel 2 Vervstillinger og medlemmer 2.1. Vervstillinger Arbeidsutvalget Studentrådet Arrangementsutvalget NHS Fotballklubb NHS Fadder 2.2. Medlemmer Kapittel 3 Dokumenter 3.1. Styringsdokumenter Vedtekter Arbeidsprogram Budsjett og økonomiplaner Kapittel 4 Møter 4.1. Styremøter Innkalling Talerett Offentliggjøring 4.2. Organisasjonsmøter Kapittel 5 Årsmøtet 5.1. Myndighet 5.2. Delegater Årsmøtets oppgaver Ekstraordinært årsmøte Kapittel 6 Valg 6.1. Valgbarhet 6.2. Valgmåte 6.3. Stemmelikhet 6.4. Valgperiode 6.5. Benkekandidater Kapittel 7 Votering 7.1. Definisjoner 7.2. Voteringsmuligheter 7.3. Voteringsavgjørelse 7.4. Beslutningsdyktighet 12

14 Kapittel 8 Økonomi 8.1. Budsjett og regnskap 8.2. Utdeling av støttemidler 8.3. Støttemidler fra Velferdstinget Kapittel 9 Generelle bestemmelser 9.1. Sammenslåing 9.2. Oppløsning 9.3. Endring av styringsdokumenter 9.4. Mistillit 9.5. Mistillitsvotum 9.6. Habilitet 9.7. Midlertidig stedfortreder Studentrådet Arrangementsutvalget 9.8. Permanent stedfortreder Studentrådet Arrangementsutvalget 9.9. Representasjon i ulike verv Kapittel 1 Formål, struktur og beskrivelse 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union Norsk Hotellhøgskoles Union (NHSU) er en studentpolitisk organisasjon drevet av studenter som jobber for studenter ved Norsk hotellhøgskole(nhs) på Universitetet i Stavanger(UiS). Organisasjonen består av: Arbeidsutvalget Studentrådet Arrangementsutvalget Engasjertligaen NHS NHS Fadder NHS Fotballklubb 1.2. Norsk Hotellhøgskoles Unions Formål Norsk Hotellhøgskoles Union har til oppgave å ivareta og fremme NHS-studenters faglige interesser og rettigheter og bedre miljøet og samholdet på skolen Struktur Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget er den øverste ledelsen i organisasjonen og består av organisasjonens leder og nestleder. Arbeidsutvalget har hovedansvaret for den daglige driften av organisasjonen og oppfølging og gjennomføring av Studentrådets vedtak Studentrådet Studentrådet er det øverste bestemmende organet i NHSU. Styret består av tillitsvalgte fra hver klasse på NHS. og Styrets medlemmer har stemmerett i alle saker som kommer opp i Studentrådet Arrangementsutvalget 13

15 Arrangementsutvalget er underlagt Studentrådet og er ansvarlig for organisasjonens sosiale arrangementer. Kapittel 2 Vervstillinger og medlemmer 2.1. Vervstillinger Arbeidsutvalget: 1) Leder 2) Nestleder Studentrådet Studentrådets styre består av skolens tillitsvalgte. Disse vil imellom seg fordele følgende roller: 1) Fag- og læringsmiljøansvarlig 2) Økonomiansvarlig 3) Sponsoransvarlig 4) Markedsføringsansvarlig 5) Kommunikasjonsansvarlig 6) Organisasjonssekretær Arrangementsutvalget 1) Leder 2) Nestleder 3) Økonomiansvarlig 4) Markedsføringsansvarlig 5) Ordinere styremedlemmer NHS Fotballklubb 1) Leder 2) Nestleder NHS Fadder NHS Fadder består av to ledere og har ansvaret for organiseringen og gjennomføringen av Fadderuka. Fadderledere velges hvert år av Arbeidsutvalget Medlemmer NHSU har ingen innmelding av medlemmer utenfor selve organisasjonen, men alle studenter ved NHS er å regne som organisasjonens medlemsmasse. Kapittel 3 Dokumenter 3.1. Styringsdokumenter Styringsdokumentene er NHSU sine overordnende mål og strategier for organisasjonens virksomhet. Årsmøtet vedtar følgende styringsdokumenter: Vedtekter Arbeidsprogram Budsjett Vedtekter Vedtektene er organisasjonens formelle regler, og er overordnet øvrige styringsdokumenter. 14

16 Vedtektene behandles ved hvert årsmøte Arbeidsprogram Arbeidsprogrammet er et styringsdokument som forteller hvilke oppgaver det er forventet at organisasjonen skal arbeide for i følgende periode Budsjett Budsjettet er finansielle planer for virkeåret driftsåret. Budsjett er omhandlet i kapittel 8. Kapittel 4 Møter 4.1. Studentrådmøter Studentrådmøter er Studentrådets vanligste form for møter og skal holdes kontinuerlig gjennom virkeåret driftsåret. Studentrådets møter skal av prinsipp være åpne for alle som vil delta. Møtene vil gjennomføres på en seriøs og presentabel måte. Møteleder har ansvaret for dette. På generell basis har bare utelukkende kun klassetillitsvalgte stemmerett, men unntak kan gjøres hvis de tillitsvalgte ønsker det Innkalling Innkalling til Studentrådmøter bør sendes ut minimum én to uker før møtet holdes til alle NHS-studenter. Sakspapirer bør sendes ut senest fire dager før møtet finner sted. Sakspapirer skal offentliggjøres slik at alle deltakere har muligheten til å sette seg inn i sakene Talerett Enhver møtedeltaker har talerett under møtet med mindre annet er bestemt på forhånd. Arbeidsutvalgets leder er ordstyrer med mindre annet er avtalt foreslår ordstyrer ved begynnelsen av hvert møte Offentliggjøring Innkalling, sakspapirer og protokoller skal på generell basis offentliggjøres. Saker som kan inneholde personopplysninger eller annet sensitivt materiale som ikke bør offentliggjøres bør diskuteres under lukkede møter. Arbeidsutvalget bestemmer om en sak skal holdes bak lukkede dører gjennom votering. Ved forslag om sensur kan hele eller deler av møtereferatet holdes internt i organisasjonen Organisasjonsmøter Organisasjonsmøter er møter hvor hele organisasjonen er innkalt. Dette gjelder Arbeidsutvalget, Studentrådet og Arrangementsutvalget, NHS Fadder og NHS F.K. Kapittel 5 Årsmøtet 5.1. Myndighet Årsmøtet er studentstyrets viktigste møte og skal holdes minimum én gang per virkeår studieår. Det er her ønskelig at representanter fra instituttledelsen, NHS Jobbsenter og Serviceforum deltar som en del av møtet gjennom sine delegater. Studentstyret Arbeidsutvalget skal sende ut og publisere en kunngjøring med sakspapirer vedlagt minimum to uker før årsmøtet. Disse møtene skal være åpne for alle studenter, men bare tidligere nevnte har rett til plass rundt møtebordet. Møtene og møtene skal holdes i 15

17 lokaler som har kapasitet til alle deltakere. Styreleder er møtets ordstyrer og bestemmer fortløpende hvem som har talerett 5.2. Delegater Skolen og studentorganisasjonene velger sine egne delegater til årsmøtet. Antallet delegater bør varsles minimum 6 dager før årsmøtet. Delegater har møteplikt og talerett under møtet Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal behandle dokumenter som beskrevet i Ekstraordinært årsmøte Hvis halvparten av de tillitsvalgte (vararepresentanter ikke inkludert) skriftlig krever det, skal Arbeidsutvalget innkalle til et ekstraordinært årsmøte. Et slikt krav skal fremsettes minimum 2 uker før møtet kan ta sted, og sakspapirer må sendes ut minimum fem dager før møtet holdes. Kapittel 6 Valg 6.1. Valgbarhet og valgmåte NHS-studenter som ønsker å bli Studentrepresentanter må stille til valg i sin egen klasse. Den kandidaten med flest stemmer tilbys stillingen som klassetillitsvalgt. Kandidaten med nest flest stemmer tilbys stillingen som varatillitsvalgt Valgmåte Ved valg av leder og nestleder i Arbeidsutvalget, samt leder i Arrangementsutvalget skal disse velges ved årsmøtet gjennom en offentlig presentasjon appell og skriftlig votering av de oppmøtte studentene. Ved valg av leder til Arrangementsutvalget skal Studentrådet velge styreleder på årsmøtet på samme måte som arbeidsutvalget. Styreleder har så ansvaret for videre rekruttering Stemmelikhet Ved stemmelikhet skal det foretas omvalg. Dersom det fortsatt er stemmelikhet skal det foretas loddtrekning. Før voteringen begynner gis en av de stemmeberettigede møtedeltakerne under dobbeltstemme gjennom loddtrekning. Dobbeltstemmer gjelder kun ved stemmelikhet Valgperiode Valgperioden for klassetillitsvalgte er hovedsakelig fra august til september Benkekandidater Hvis en student ønsker å utfordre en sittende klassetillitsvalgt kan vedkommende stille som benkekandidat. Kapittel 7 Votering 7.1. Definisjoner Alminnelig flertall er oppnådd når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn imot, og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer. 16

18 Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50% av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. Kvalifisert flertall er oppnådd når minst enn 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 3/4 Kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 3/4 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget Voteringsmuligheter Alle stemmeberettigede har muligheten til å stemme for, imot eller blankt hvis ikke annet er bestemt på forhånd Voteringsavgjørelse Voteringer avgjøres ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt Beslutningsdyktighet Ved ordinære Studentrådmøter er møtets stemmeberettigede deltakere beslutningsdyktige ved 2/3 oppmøte. Kapittel 8 Økonomi 8.1. Budsjett og regnskap NHSU sitt regnskap og budsjett følger styrets virkeår driftsår. Arbeidsutvalget fremlegger sin innstilling på avsluttet og revidert regnskap og budsjett for foregående virkeår driftsår til godkjenning på årsmøtet Utdeling av støttemidler Studentrådet har fullmakt til å årlig dele ut skolens støttemidler til kvalifiserte søkere etter et utdelingsmøte. Organisasjoner, grupper og lag har eget ansvar for å oppfylle kravene for å motta støttemidlene. Videre reglement står spesifisert i dokumentet «Retningslinjer for utdeling av støttemidler» Støttemidler fra Velferdstinget Ved oppløsning av organisasjonen skal budsjettstøtte fra Velferdstinget tilbakebetales. Kapittel 9 Generelle bestemmelser 9.1. Sammenslåing Studentrådet kan ved kvalifisert flertall vedta å slå sammen Norsk Hotellhøgskoles Union med en annen studentorganisasjon som har tilsvarende formål Oppløsning Studentrådet kan ikke ved noe tidspunkt oppløse NHSU Endring av styringsdokumenter Studentstyret kan ved alminnelig flertall endre sine styringsdokumenter. Forslag til vedtektsendringer bør være styremedlemmer i hende minimum én uke før voteringen finner sted. 17

19 Vedtatte endringer er øyeblikkelig gjeldene fra møtets slutt hvis ikke annet bestemmes Mistillit Alle organisasjonsmedlemmer kan til enhver tid komme med forslag om mistillit til ett eller flere enkeltmedlemmer av styret. Forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og oversendes Arbeidsutvalget alle involverte parter minimum én uke før et møte kan finne sted. Hvis saken ikke løser seg må forslaget behandles gjennom et mistillitsvotum Mistillitsvotum Under et mistillitsvotum må minimum 3/4 av de klassetillitsvalgte være tilstede for at møtets deltakere er beslutningsdyktige. Møtedeltakere det skal voteres om har ikke voteringsrett hvis det skal voteres om færre enn tre organisasjonsmedlemmer. Forslaget går gjennom ved et alminnelig flertall Habilitet Ethvert styremedlem kan erklære seg selv inhabil og holdes utenfor votering og bestemmelser. Enhver møtedeltaker kan erklæres inhabil av møtedeltakere med stemmerett ved et kvalifisert flertall. Møtedeltakeren det skal voteres om har ikke voteringsrett i dette tilfellet Midlertidig stedfortreder Studentrådet: Ved leders fravær vil nestleder midlertidig ta over stillingen som leder for organisasjonen. Ved både leders og nestleders fravær skal Studentrådet bestemme en midlertidig leder gjennom en votering Arrangementsutvalget: Ved leder sitt fravær vil nestleder i Arrangementsutvalget midlertidig ta over stillingen som leder Permanent stedfortreder Studentrådet: Hvis leder fratrer eller på noen annen måte mister sin stilling i organisasjonen tar nestleder midlertidig over. Hvis organisasjonen sitter uten leder og nestleder skal Studentrådet holde et valg for å bestemme organisasjonens midlertidige leder. Ved begge tilfellene skal den ledige stillingen utlyses så fort som mulig Arrangementsutvalget: Hvis leder fratrer eller på noen annen måte mister sin stilling i Arrangementsutvalget skal nestleder i Studentrådet Arrangementsutvalget fungere som leder frem til en permanent løsning er funnet. 18

20 9.9. Representasjon i ulike verv Matrisen under viser hvilke verv i NHSU som kan kombineres med andre verv i organisasjonen eller andre studentorganisasjoner på NHS. A B C D E F G H I J K L M N O P A B C X X X X X X X D X X X X X X X X X X X X E X X X X X F X X X X X X G X X X X X X X H X X X X X X X X X X X X X I X X X X X X X X J X X X X X X X X X X X X NHSU-Verv NHS-verv A) Leder Arbeidsutvalget B) Nestleder Arbeidsutvalget C) Faste representanter Studentrådet D) Vararepresentanter Studentrådet E) Leder Arrangementsutvalget F) Nestleder Arrangementsutvalget G) Styremedlem Arrangementsutvalget H) Faddersjef NHS Fadder I) Leder Engasjertligaen J) Styremedlem Engasjertligaen K) Leder NHS Jobbsenter L) Nestleder NHS Jobbsenter M) Styremedlem NHS Jobbsenter N) Leder Serviceforum O) Nestleder Serviceforum P) Styremedlem Serviceforum 19

21 Vedlegg 5: Arbeidsprogram 2016/2017 Beskrivelse Arbeidsprogrammet til NHSU er et styringsdokument som forteller hvilke oppgaver det er forventet at organisasjonen skal arbeide for i følgende periode. Med organisasjonen menes her Arbeidsutvalget, Studentrådet og Arrangementsutvalget. ARBEIDSPROGRAM 2016/2017 Økonomi a) Organisasjonen skal satse på sterk økonomisk vekst gjennom anskaffelse av sponsormidler b) Arrangementer skal brukes som et verktøy for å a. Arrangementer holdes hos sponsorer c) Organisasjonen vil opprette rutiner for all økonomisk virksomhet og påse at disse overholdes. Rutinene skal innebære regnskapsføring, bilagsføring etc. d) Organisasjonen skal arbeide med å opparbeide seg en buffer på xx kroner Organisasjon a) NHSU skal opprette faste rutiner for hvilke dokumenter som skal b) NHSU, i regi av Arbeidsutvalget, skal gjennomføre et demokratisk valg av tillitsvalgte og vara og opprette faste rutiner for dette. Alle tillitsvalgte skal være demokratisk valgt i henhold til organisasjonens vedtekter hvert år. c) NHSU skal ha 2 representanter i Instituttstyret på NHS og Engasjertmøtet NHS d) Arbeidsutvalget skal holde tillitsvalgtseminar som skal kurse klassetillitsvalgte tidlig i semester Kommunikasjon a) NHSU skal arbeide mot å tydeliggjøre sitt arbeid for NHS-studentene gjennom å informere om dette på nettside og sosiale medier b) NHSU skal være en informasjonskanal for NHS-studenter i saker som skjer på skolen og andre saker som påvirker NHS-studenter. c) Organisasjonen skal 20

22 Vedlegg 6: Budsjett 2016/

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Innhold Forord:... 3 Forretningsorden:... 4 Saker... 5 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden...

Innhold Forord:... 3 Forretningsorden:... 4 Saker... 5 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden... Årsmøte 02.05.2017 Innhold Forord:... 3 Forretningsorden:... 4 Saker... 5 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden... 5 Sak 2: Behandling/valg av ordstyrer, referent,

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ascend

Vedtekter for foreningen Ascend Vedtekter for foreningen Ascend ğ1 Foreningens navn Foreningens navn er Ascend. ğ2 Formål 1. Ascend er en frivillig interesseorganisasjon av og for studenter ved ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole 30. mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: Anne Grethe Unes, Marianne Ensrud Skraastad, Arve Martin Kværnhaugen,

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer Sak 9 Forberedt av: Per Escild Hadland Vedtektsendringer Endringer i seksjon 1, 2 og 10 krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Andre endringer krever ⅔ flertall for å bli vedtatt. For hvert vedtektsendringsforslag

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR 1 Navn og adresse Foreningens navn er Foreningen Frisørfagets Opplæringskontor, med kortformen FO. 2 Formål og virkemidler FO er et samarbeidsorgan

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Leonberger Klubb stiftet 01.01.1991 Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1991 med senere endringer, senest av 22.05.2010 Lovene er godkjent

Detaljer