Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: Tid: Stad: Kjem seinare.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare."

Transkript

1 Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: Tid: Stad: Kjem seinare.

2 Møtedato: Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av møteleiing 00b-14 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 00c-14 Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) 00d-14 Val av tellekorps 00e-14 Val av protokollunderskrivarar Rapporter Budsjett/rekneskap Val Vedtektsendringar Dagsorden Konstituering Rapporter Budsjett/rekneskap Val :15 Vedtektsendringar Vedlegg 2 Vedtektene til LiSt Møtedato: Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Vikøren Arkiv ref: Sakshandsamar: Vegard

3 Saksnr: 00a-14 Gjelder: Val av møteleiing Forslag til vedtak: Jon Mikkel Prestegård velges til møteleiar Randi Kirkeby velges som referent Møtedato: Arkiv ref: Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Sakshandsamar: Vegard Vikøren Saksnr: 00b-14 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og dagsorden godkjennes. Møtedato: Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Vikøren Arkiv ref: Sakshandsamar: Vegard Saksnr: 00c-14 Gjelder: Godkjenning av forretningsorden - Sjå vedlegg 1 Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes. Møtedato: Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Vikøren Arkiv ref: Sakshandsamar: Vegard Saksnr: 00d-14 Val av tellekorps Forslag til vedtak: Blir framsett på møtet.

4 Møtedato: Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Vikøren Arkiv ref: Sakshandsamar: Vegard Saksnr: 00e-14 Val av protokollunderskrivarar Forslag til vedtak: Blir framsett på møtet. Møtedato: Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Vikøren Arkiv ref: Sakshandsamar: Vegard Saksnr: Rapporter Sidan dette er eit ekstraordinært årsmøte, så er det ikkje lagt opp til å handsama rapportar. Forslag til vedtak: Ekstraordinært årsmøte handsamar ikkje rapportar, men utsetter dette til ordinært årsmøte.

5 Møtedato: Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Vikøren Arkiv ref: Sakshandsamar: Vegard Saksnr: Budsjett/rekneskap Sidan dette er eit ekstraordinært årsmøte, så er det ikkje lagt opp til å handsama budsjett/rekneskap. Forslag til vedtak:

6 Ekstraordinært årsmøte handsamar ikkje budsjett/rekneskap, men utsetter dette til ordinært årsmøte. Møtedato: Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Vikøren Arkiv ref: Sakshandsamar: Vegard Saksnr: Val Sidan dette er eit ekstraordinært årsmøte, så er det ikkje lagt opp til å handsama val av UKA- leiar, kontrollkomité og valkomité. Forslag til vedtak: Ekstraordinært årsmøte handsamar ikkje val av UKA- leiar, kontrollkomité og valkomité, men utsetter dette til ordinært årsmøte.

7 Møtedato: Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Vikøren Arkiv ref: Sakshandsamar: Vegard Saksnr: Vedtektsendringar Forslag 1 Opprinnelig tekst: 13-1 Parlamentet Parlamentet velges i sin helhet på urnevalg og består av 15 representanter. Det velges to representanter fra hver avdeling med personlig vara, 5 representanter velges gjennom listevalg med vara. Disse representantene utgjør parlamentet Forslag til ny tekst: 13-1 Parlamentet Parlamentet velges i sin helhet på urnevalg og består av representanter valgt fra

8 avdelingene. Parlamentet skal representere alle studentene, og skal tilstrebe å gjenspeile studentmassen så godt som mulig. Parlamentet velges ut i fra de 5 avdelingene på HiL (ØKORG, ASV, APS, TVF, Filmskolen), og får 1 representant i parlamentet etter kvar påbegynte 350. Student. (0-350=1rep, =2rep, =3rep osv). Hver avdeling velger også like mange vararepresentanter som det velges hovedrepresentanter. Parlamentet praktiserer ikke personlig vara, men rekkefølgevara. Dersom hovedrepresentant og vararepresentanter fra en avdeling ikke har mulighet til å møte, kan parlamentet med simpelt flertall vedta å gi stemmerett til en vararepresentant fra en annen avdeling. Avdelingsstyrerepresentanter blir de 4 som får flest stemmer på hver avdeling. De 2 som får flest stemmer blir hovedrepresentanter, mens de som får 3. og 4. flest stemmer blir vararepresentanter. Arbeidsutvalget kan med 2/3- flertal bestemme at dersom en avdeling ikke klarer å rekruttere nok kandidater til å dekke alle hovedrepresentantene de skal ha i parlamentet, så mister de den plassen til den avdelingen som har flest kandidater. Dersom mer enn en avdeling mangler kandidater, eller en avdeling mangler flere kandidater, så skal disse fordeles på de andre avdelingene som har tilstrekkelig med kandidater. Ingen avdeling skal få mer enn 2 ekstra representanter fra en annen avdeling. Innstilling: Parlamentet innstiller på at forslag 1 vedtas. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner vedtektsendringane. Forretningsorden for Årsmøtet 2014 i Lillehammer studentorganisasjon, LiSt (Vedlegg 1) Regulert av Vedtekter for Lillehammer studentorganisasjon 3. Bakgrunn Forretningsorden er regler som deltakere på Årsmøtet forplikter seg til å følge under møtet. Hensikten er å gi møtet en form som sikrer alle lik mulighet til innflytelse samt å sikre at møtet holdes i ordnede former. Forretningsorden er derfor det første som vedtas på møtet. 1. Organer 1.1 Plenum består av alle stemmeberettigede som er tilstede på møtet. Alle medlemmer av Lillehammer Studentorganisasjon (LiSt) har stemmerett på Årsmøtet. Alle registrerte studenter ved HiL som har betalt semesteravgift er medlem av LiSt.

9 1.2 I tillegg til Plenum vil organer som Parlamentet, møteledelse, sekretærer, protokollunderskrivere og tellekorps være tilstede under møtet. 2. Besluttende myndighet Plenum er Årsmøtets besluttende organ. Plenum er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt (jfr ). Plenum kan gi observatørstatus, med tale- og forslagsrett til personer som ikke er medlem av LiSt. Alle med forslagsrett kan på Årsmøtet komme med forslag og endringsforslag under debatten. Alle forslag skal fremmes skriftlig til ordstyrer, før strek er satt. Dette gjelder ikke statuttendringer jf. 21. Konstituering 3.1 Etter åpning presenteres Parlamentets forslag til møteledelse, tellekorps, protokollunderskrivere og Referenter. Valg foretas. 3.2 Deretter foretas godkjenning av innkalling, forretningsorden og dagsorden. 3.3 Det avklares hvor mange stemmeberettigede som er til stede på møtet. 3.4 Når pkt er gjennomført og godkjent, er Årsmøtet konstituert. Forhandlingene 4.1 Forhandlingene i Plenum føres for åpne dører. Plenum kan ved alminnelig flertall bestemme at dørene skal lukkes. 4.2 Alle medlemmer av LiSt har tale- og forslagsrett. (jfr. 3) 4.3 Alle som får innlegg må reise seg i salen. Innlegg skal ikke vare lenger enn tre minutter. 4.4 Det gis adgang til to - 2- replikker etter hvert innlegg med anledning til svarreplikk. Replikker må ikke vare lenger enn to minutter. Alle i plenum kan fremme forslag om begrenset taletid. 4.5 Ordstyrer og andre med forslagsrett kan fremsette forslag om at strek settes. Dette vedtas med alminnelig flertall. Dersom dette vedtas opplyser ordstyrer at det er anledning til å tegne seg før neste talers innlegg. Samtidig skal ordstyrer gi representanter som ønsker å fremsette forslag til vedtak, anledning til å lese opp disse i

10 Plenum. Forslag som ikke er kunngjort for Plenum kan ikke fremsettes etter at strek er satt. 4.6 Protokolltilførsel kan forlanges av alle i Plenum, Parlamentet og tellekorpset. Denne skal gjøres kjent for Årsmøtet av den som fremmer forslag og leveres skriftlig til referentbordet. 4.7 Forslag og innlegg til dagsorden eller forretningsorden bryter saksdebatten. Slike innlegg må ikke vare mer enn to minutter. Det gis ikke adgang til debatt etter slike innlegg, men forslaget tas direkte opp til votering dersom det ikke fremsettes motforslag før votering. Avstemninger 5.1 Avstemninger skjer ved håndsopprekning med unntak av personvalg. 5.2 Vedtak fattes ved alminnelig flertall med unntak av Statuttendringer som krever to tredjedels - 2/3 - flertall. 5.3 Det er ikke anledning til å forlate eller ankomme møtet under avstemning. Ikrafttredelse Vedtak trer i kraft umiddelbart etter den enkelte saks avslutning. Sluttbestemmelser 7.1 Hvis et spørsmål ikke er regulert av denne forretningsorden, skal Plenum avgjøre med alminnelig flertall hvilken praksis som skal gjelde. 7.2 Ved to tredjedels - 2/3 - flertall i Plenum kan det foretas endring i forretningsorden under møtets gang.

11 Vedtekter (Vedlegg 2) Lillehammer studentorganisasjon LiSt Del 1. Innledede bestemmelser Kapittel 1. Formål og definisjoner 1-1. Formål 1-2. Medlemmer 1-3. Tillitsvalgte Del 2. Organer Kapittel 2. Årsmøte 2-1. Årsmøte 2-2. Oppslag 2-3. Saker til årsmøte 2-4. Innkalling og sakspapirer 2-5. Årsmøtes saker og myndighet 2-6. Medlemskap i landsdekkende studentorganisasjon Kapittel 3. Parlamentet

12 3-1. Parlamentet 3-2. Parlamentets saker og myndighet 3-3. Parlamentsmøter 3-4. Parlamentsmedlemmers rolle Kapittel 4. Arbeidsutvalget 4-1. Arbeidsutvalget 4-2. Arbeidsutvalgets saker og myndighet 4-3. Leder og nestleder 4-4. Signaturrett Kapittel 5. Samfunnsstyret 5-1. Samfunnsstyret 5-2. Samfunnsstyrets saker og myndighet Kapittel 6. Studenthuset Bingo n 6-1. Studenthuset Bingo n Kapittel 7. Landsdekkende studentorganisasjon 7-1. Landsstyrerepresentant Kapittel 8. Innstillingskomite 8-1. Innstillingskomite 8-2. Innstillingskomiteens saker og myndighet Kapittel 9. Kontrollkomite 9-1. Kontrollkomite 9-2. Kontrollkomiteens saker og myndighet Kapittel 10. Eksternt tildelingsutvalg Eksternt tildelingsutvalg Del 3. Organisasjonen Kapittel 11. Alminnelige bestemmelser Retningslinjer Arrangement Studentgrupper Organisasjonssekretær Mistillit Kapittel 12. Pengefordeling

13 12-1. Studentgrupper Prosjektkonto studenthuset Bingo n Kapittel 13. Valg Parlamentet Andre organ og representanter Råd og utvalg på HiL Valgtidspunkt og tiltredelse Del 4. Avsluttende bestemmelser Kapittel 14. Vedtektsendringer Vedtektsendring Ikrafttredelse Redaksjonelle endringer Kapittel 15. Oppløsning og fusjon Oppløsning Fusjon

14 Del 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Formål og definisjoner 1-1 Formål LiSt er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studentene ved Høgskolen i Lillehammer. LiSt skal ivareta og fremme studentenes faglige, velferds- og studentpolitiske interesse. LiSt skal fremme medlemmenes felles interesser overfor høgskolen, samskipnaden og myndighetene. 1-2 Medlemmer Alle studenter ved Høgskolen i Lillehammer som har betalt semesteravgift er medlemmer av LiSt. 1-3 Tillitsvalgte Tillitsvalgte er de som går under betegnelsen klassetillitsvalgt eller studentrepresentant i HiLs og LiSts styrer, råd og utvalg og komiteer. Disse plikter å følge retningslinjer for tillitsvalgte som vedtas av parlamentet. Del 2. Organer Kapittel 2. Årsmøte 2-1 Årsmøte (1) Årsmøtet er LiSts høyeste organ. Alle medlemmer av LiSt har tale-, forslags- og stemmerett på Årsmøtet. (2) Årsmøtet holdes innen utgangen av april 2-2 Oppslag Årsmøtet skal varsles med oppslag senest 5 uker før møtet avholdes. 2-3 Saker til Årsmøtet Saker til Årsmøtet skal fremmes skriftlig til Arbeidsutvalget senest tre uker før møtet avholdes. Parlamentet innstiller til Årsmøtet. 2-4 Innkalling og sakspapirer Innkalling og sakspapirer skal legges ut senest to uker før Årsmøtet avholdes. 2-5 Årsmøtes saker og myndighet (1) Årsmøte skal behandle følgende saker a) konstituering av Årsmøtet b) godkjenning av innkalling c) valg av ordstyrere, referenter, tellekorps og protokollunderskrivere (2 stk) d) årsberetning fra LiSt, Kontrollkomiteen og tillitsvalgte i råd og utvalg e) vedtekter f) regnskap g) budsjett

15 h) innkomne saker i) saker av særlig viktighet (2) Årsmøte velger representanter til følgende verv: a) UKA-leder b) tre medlemmer til Valgkomitéen c) tre medlemmer til Kontrollkomitéen 2-6 Medlemskap i landsdekkende studentorganisasjon Årsmøtet skal ta stilling til medlemskapet til landsdekkende studentorganisasjon hvert fjerde år. Dette behandles igjen ved Årsmøtet Om ønskelig kan det legges fram sak som behandler medlemskapet ved ekstraordinært Årsmøte eller kommende Årsmøte der dette er naturlig. Kapittel 3. Parlamentet 3-1 Parlamentet (1) Parlamentet er LiSts høyeste organ mellom årsmøtene. Parlamentet består av valgte avdelingstillitsvalgte i henhold til kapittel 13. (2) Parlamentsmedlemmene har møteplikt, tale-, forslags- og stemmerett. Varaer innkalles og innvilges stemmerett ved representantens fravær. (3) Arbeidsutvalget har møteplikt, tale- og forslagsrett. (4) Alle medlemmer i LiSt har møterett og kan innvilges talerett ved alminnelig flertall blant representantene i Parlamentet. Alle medlemmer i LiSt kan være forslagsstillere til Parlamentet. Forslagsstiller innvilges automatisk talerett i den saken som vedkommende er forslagsstiller til. 3-2 Parlamentets saker og myndighet (1) Parlamentet skal behandle følgende saker: a) saker av viktighet for LiSt mellom årsmøtene b) innstille saker til Årsmøtet jf. 2-3 c) avholde valg for studentrepresentanter til ulike styrer, råd og utvalg i henhold til kapittel 13 d) gjennomføre valg- og rekrutteringsprosess e) føre møtereferat som arkiveres og gjøres tilgjengelig for alle medlemmer av LiSt, samt oversende dette til HiLs og SOPPs ledelse f) utarbeide retningslinjer for tildeling av drifts- og prosjektmidler som benyttes av Samfunnsstyret og det eksterne tildelingsutvalgte g) godkjenne stillingsbeskrivelser for arbeidsutvalget h) godkjenne retningslinjer i henhold til 11-1 (2) Parlamentet er vedtaksdyktig når minst 50% av representantene er tilstede, og leder eller nestleder i arbeidsutvalget er blant disse. Ved stemmelikhet Ved stemmelikhet gis arbeidsutvalget en stemme som fremmes av leder eller nestleder på vegne av arbeidsutvalget som helhet, dette gjelder dog ikke ved personvalg. 3-3 Parlamentsmøter

16 (1) Parlamentsmøter i organisasjonen er i utgangspunktet åpent for alle LiSts medlemmer se 3-1 fjerde ledd, men i særskilte saker kan Parlamentet vedta å lukke møtet, som i personalsaker. (2) Rapporter fra følgende organ skal behandles ved hvert parlamentsmøte a) Arbeidsutvalget b) Samfunnsstyret c) Kontrollkomiteen d) Høgskolerepresentanter e) SOPP-styrets representanter f) Landsstyrerepresentant i NSO g) studenthuset Bingo n 3-4 Parlamentsmedlemmers rolle (1) Parlamentsmedlemmer og varaer har ikke anledning til å inneha verv i studentgruppestyrer. (2) Parlamentsmedlemmer og varaer har tilbud om gratis medlemskap i alle studentgrupper som er finansiert av LiSt. (3) Parlamentets møteleder skal ikke være saksbehandler. Kapittel 4. Arbeidsutvalget 4-1 Arbeidsutvalget (1) Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, informasjonsansvarlig, fagpolitiskansvarlig og velferdspolitiskansvarlig. Disse velges særskilt ved personvalg i parlamentet se kapittel 13 om valg. (2) Arbeidsutvalget skal så langt det lar seg gjøre bestå av personer fra ulike avdelinger, og skal tilstrebe å ha en lik kjønnsmessig fordeling. (3) Medlemmer av arbeidsutvalget har ikke anledning til å inneha verv i studentgruppestyrer. (4) Medlemmer av arbeidsutvalget har tilbud om gratis medlemskap i alle studentgrupper som er finansiert av LiSt. 4-2 Arbeidsutvalgets saker og myndighet (1) Arbeidsutvalget står for den daglige driften av organisasjonen og skal fremme de politikk som Årsmøtet og Parlamentet legger til grunn. (2) Arbeidsutvalget kan fatte vedtak i allmenne spørsmål i LiSt, se 2-5 første ledd bokstav j og 3-2 første ledd bokstav a. (3) Arbeidsutvalget oppgaver og ansvar defineres av gjeldende stillingsbeskrivelser godkjent av Parlamentet i LiSt. (4) Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er tilstede, og leder eller nestleder er blant disse. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme, dette gjelder dog ikke ved personvalg. 4-3 Leder og nestleder (1) Leder har det overordnede ansvar for drift og utvikling av LiSt. Nestleder er leders stedfortreder. I perioden fram til ny leder er valgt, tiltrer nestleder som fungerende leder.

17 (2) Leder og nestleder i Arbeidsutvalget er honorert etter avtale med HiL. HiL har arbeidsgiveransvaret og utbetaler honorar. 4-4 Signaturrett Leder i Arbeidsutvalget og økonomiansvarlig har signaturrett. Nestleder har signaturrett som leders stedfortreder. Kapittel 5. Samfunnsstyret 5-1 Samfunnsstyret (1) Samfunnsstyret velges ved vårsemesterets siste parlamentsmøte. Styret skal bestå av 6 representanter. (2) Samfunnsstyret skal være bindeledd mellom studentgruppene og LiSt. 5-2 Samfunnsstyret saker og myndighet Samfunnsstyret skal behandle følgende saker: a) Kalle inn til og gjennomføre Fellesmøter annenhver måned. b) Drive kursing av studentgruppesyrene i samarbeid med Arbeidsutvalget. c) Fordele prosjektmidler løpende gjennom året. d) Behandle og innstille på utdeling av driftsmidler til eksternt tildelingsutvalg. e) Utarbeide retningslinjer for tildeling av drift og prosjektmidler som skal godkjennes. Kapittel 6. Studenthuset Bingo n 6-1 Studenthuset Bingo n (1) List er eier av kulturdelen ved Studenthuset Bingo n. (2) Kulturgruppa Bingo n følger egne vedtekter, men skal legge frem en tilstandsrapport til hvert parlamentsmøte. Kapittel 7. Landsdekkende studentorganisasjon 7-1 Landsstyrerepresentant (1) Landsstyrerepresentanten i den landsdekkende studentorganisasjonen har møteplikt på Årsmøtet og parlamentsmøtene. Representanten har tale- og forslagsrett i parlamentsmøtene. (2) Delegater til landsmøte til NSO, oppnevnes av Parlamentet, og representerer LiSt s politikk. Kapittel 8. Innstillingskomite 8-1 Innstillingskomite (1) Årsmøtet velger en Innstillingskomite bestående av tre representanter, hvorav en representant ikke skal være student. Representantene skal ikke ha verv i hovedstyret. (2) Innstillingskomiteen skal innstille på representanter til verv i a) arbeidsutvalget b) studentgruppestyret c) andre verv til råd, utvalg, komiteer eller annet, etter ønske fra Parlamentet

18 8-2 Innstillingskomiteens saker og myndighet Innstillingskomiteen skal behandle følgende saker a) gjennomføre intervju av kandidatene som stiller til verv i henhold til 8-1 (2) b) presentere innstillingen på parlamentsmøte og Årsmøte c) levere rapport til parlamentet og Årsmøtet Kapittel 9. Kontrollkomite 9-1 Kontrollkomité (1) Kontrollkomiteen består av tre representanter, valgt på Årsmøtet. Kontrollkomiteen konstituerer seg selv med en leder. Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke inneha verv i Parlamentet, arbeidsutvalget og studentgruppestyret. (2) Kontrollkomiteen skal kontrollere at Lillehammer studentorganisasjon overholder vedtektene og behandle mistillitsforslag i henhold til Kontrollkomiteens saker og myndighet (1) Kontrollkomiteen skal tilsendes alle vedtak, referater og protokoller fra LiSt. (2) Kontrollkomiteen er LiSts kontrollorgan, og skal gjennom en årlig beretning rapportere til Årsmøtet. (3) Kontrollkomiteen har myndighet til å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Kapittel 10. Eksternt tildelingsutvalg 10-1 Eksternt tildelingsutvalg Utvalget skal bestå av 3 representanter med personlig vara. Utvalget oppnevnes av Parlamentet og skal bestå av en ansatt fra HiL, en representant fra Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik og en eksternrepresentant uten tilknytning til Høgskole- og studentsamskipnadsystemet. Velferdspolitiskansvarlig og leder for studentgruppestyret vil fungere som sekretariat og har tale- og forslagsrett. Del 3. Organisasjonen Kapittel 11. Alminnelige bestemmelser 11-1 Retningslinjer Det skal være retningslinjer for følgende organ og representanter i list a) Arbeidsutvalget b) Samfunnsstyret c) Studentgruppene d) Tillitsvalgte i henhold til 1-3 e) Parlamentet 11-2 Arrangement LiSt, inkludert undergrupper, skal benytte Bingo n til sine arrangementer i den utstrekning det er mulig Studentgrupper

19 En studentgruppe skal være åpen for alle studenter ved HiL og studenter ved Forsvarets ingeniørhøgskole (FiH). Studentgruppene skal ha medlemskontingent, denne bestemmes av den enkelte studentgruppe. Studentgruppene kan tilby halvt års medlemskap, med mulighet for halvering av kontingent Organisasjonssekretær (1) LiSt har en organisasjonssekretær ansatt i 100 % stilling. Arbeidsutvalget er nærmeste overordnede, men HiL har arbeidsgiveransvaret og utbetaler lønn. Organisasjonssekretæren har bl.a. ansvar for den daglige drift av kontoret. (2) Organisasjonssekretær har talerett på alle møter i organisasjonen. (3) Ansettelse av organisasjonssekretær skjer av Arbeidsutvalget i samarbeid med HiLs ledelse. Ansettelse av eventuelle andre i organisasjonen skjer av Valgkomiteen i samarbeid med andre berørte organisasjoner Mistillit (1) Dersom en tillitsvalgt i henhold til 1-3 ikke fyller rollen på en tilfredsstillende måte, eller misbruker sitt verv, kan det rettes mistillitsforslag mot vedkommende. (2) Alle medlemmer av LiSt kan fremsette mistillitsforslag. Forslaget må fremmes med begrunnelse til Kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen skal ha anledning til å kontakte forslagsfremmer, men plikter å holde forslagsfremmer anonym. a) Kontrollkomiteen skal utrede mistillitsforslaget. Kontrollkomiteen legger frem utredningen for parlamentet, dersom flertallet mener det er grunnlag for mistillit mot vedkommende. b) Parlamentet fatter beslutning om vedkommende skal fratre sin stilling med alminnelig flertall (3) Dersom det fremmes mistillit mot et av kontrollkomiteens medlemmer, fremmes forslaget til Arbeidsutvalget. (4) Dersom det fremmes mistillit mot et av parlamentets medlemmer, frater denne under behandlingen og har ikke stemmerett i saken. (5) Mistillitsforslag behandles på lukket parlamentsmøte. Det er kun parlamentet og AU som kan være tilstede under behandlingen, likevel ikke den personen det rettes mistillitsforslag mot dersom det er en av disse. Kapittel 12. Pengefordeling 12-1 Studentgrupper Studentgruppene skal ha minst 40 % av LiSts totale budsjett Prosjektkonto (1) Minst 10 % av budsjettet skal settes av til en prosjektkonto. Alle kan søke om midler fra denne. (2) Prosjektene det søkes støtte til skal være åpne for alle studenter i LiSt. (3) Søknad om tildeling av midler fra prosjektkontoen skal inneholde en beskrivelse av prosjektet, og et budsjett. Ved tildelinger over kr skal det leveres rapport og regnskap innen 4 uker etter at prosjektet er gjennomført.

20 12-3 Studenthuset Bingo n Grunnet eierforholdet LiSt har i Bingo n, skal minst 5 % av velferdsmidlene tildelt fra SOPP settes på en prosjektkonto for å øke aktiviteten ved Studenthuset. Kapittel 13. Valg 13-1 Parlamentet Parlamentet velges i sin helhet på urnevalg og består av 15 representanter. Det velges to representanter fra hver avdeling med personlig vara, 5 representanter velges gjennom listevalg med vara. Disse representantene utgjør Parlamentet Andre organ og representanter Valg og oppnevning av Arbeidsutvalg, Samfunnsstyret, SOPP-styret og representanter til landsdekkende studentorganisasjoner velges av Parlamentet Råd og utvalg på HiL Valg og oppnevninger av representanter til råd og utvalg på HiL velges av parlamentet Valgtidspunkt og tiltredelse Valgtidspunkt for ulike verv, samt tiltredelse, styres av valgreglementet som vedtas i parlamentet. Del 4. Avsluttende bestemmelser Kapittel 14. Vedtektsendringer 14-1 Vedtektsendring (1) Eventuelle endringer av vedtektene foretas av LiSts Årsmøte. (2) Endringer av vedtektene krever minst 2/3 flertall og avgjøres ved aktiv votering Ikrafttredelse Dersom Årsmøtet ikke beslutter annet, trer endringene i kraft så snart vedtaket er fattet Redaksjonelle endringer Redaksjonelle endringer kan foretas av Parlamentet. Disse må godkjennes med 2/3 flertall for å tre i kraft. Kapittel 15. Oppløsning og fusjon 15-1 Oppløsning (1) Oppløsning av LiSt må vedtas av årsmøtet med 3/4 flertall to ganger med ett års mellomrom. (2) Ved oppløsning skal de aktiva som finnes i LiSt sperres i tre år. Dersom det i denne perioden opprettes en ny organisasjon med tilsvarende formålsparagraf som LiSt tilfaller midlene denne organisasjonen. Om ingen ny organisasjon blir opprettet vil midlene bli disponert etter ønske fra studentene ved Høgskolen i Lillehammer.

21 15-2 Fusjon Ved eventuell fusjon med en annen studentorganisasjon skal Årsmøtet i LiSt bekrefte at det jobbes for dette, en endelig fusjonering kan tidligst vedtas i det påfølgende semesteret. Fusjoneringen må vedtas av Årsmøte eller ekstraordinært Årsmøte. Vedtak for bekreftelse og

Velkommen til parlamentsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: Tid: Sted: N-501

Velkommen til parlamentsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: Tid: Sted: N-501 Velkommen til parlamentsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 29.10.14 Tid: 16.15 Sted: N-501 Møtedato: 29.10.14 Innstilling fra: AU i LiSt Saksliste: 00a-14 Valg av møteledelse 00b-14 Godkjenning

Detaljer

Velkommen til parlamentsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 24.02.15 Tid: 14.15 Sted: Drotten

Velkommen til parlamentsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 24.02.15 Tid: 14.15 Sted: Drotten Velkommen til parlamentsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 24.02.15 Tid: 14.15 Sted: Drotten 1 Møtedato: 24.02.15 Innstilling frå: AU i LiSt Saksliste: 00a-15 Val av møteleiing 00b-15 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Velkommen til parlamentsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 10.12.14 Tid: 16.15 Sted: Drotten

Velkommen til parlamentsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 10.12.14 Tid: 16.15 Sted: Drotten Velkommen til parlamentsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 10.12.14 Tid: 16.15 Sted: Drotten Møtedato: 10.12.14 Innstilling frå: AU i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av møteleiing 00b-14 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Velkommen til parlamentsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 15.09.14 Tid: 16.15 Sted: Drotten (innafor kantina)

Velkommen til parlamentsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 15.09.14 Tid: 16.15 Sted: Drotten (innafor kantina) Velkommen til parlamentsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 15.09.14 Tid: 16.15 Sted: Drotten (innafor kantina) Møtedato: 15.09.14 Innstilling fra: AU i LiSt Saksliste: 00a-14 Valg av møteledelse

Detaljer

Velkommen til parlamentsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: Tid: Sted: Drotten

Velkommen til parlamentsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: Tid: Sted: Drotten Velkommen til parlamentsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 09.01.15 Tid: 16.15 Sted: Drotten 1 Møtedato: 09.01.15 Innstilling frå: AU i LiSt Saksliste: 00a-15 Val av møteleiing 00b-15 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

FORRETNINGSORDEN STUDENTPARLAMENTET

FORRETNINGSORDEN STUDENTPARLAMENTET FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert 14.02.2018 1 KAPITTEL 1 Innledning, Endring av Forretningsorden 1. Denne forretningsorden inngår i StOrs

Detaljer

Velkommen til parlamentsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 04.11.14 Tid: 14.15 Sted: Ø-113

Velkommen til parlamentsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 04.11.14 Tid: 14.15 Sted: Ø-113 Velkommen til parlamentsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 04.11.14 Tid: 14.15 Sted: Ø-113 Møtedato: 04.11.14 Innstilling fra: AU i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av møteleiing 00b-14 Godkjenning

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

ÅRSMØTE Studentenes Hus Gjøvik

ÅRSMØTE Studentenes Hus Gjøvik ÅRSMØTE 2018 Studentenes Hus Gjøvik Saksliste: Sak 1 Konstituering av årsmøtet Sak 2 Godkjenning av innkalling Sak 3 Godkjenning av dagsorden Sak 4 Regnskap 2017 Sak 5 Budsjett 2018 Sak 6 Forslag til vedtektsendringer

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Studentorganisasjonen i Bodø Redigert: Navnet på organisasjonen er Studentorganisasjonen i Bodø og forkortes SOB.

Studentorganisasjonen i Bodø Redigert: Navnet på organisasjonen er Studentorganisasjonen i Bodø og forkortes SOB. 1 NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen er og forkortes SOB. 2 FORMÅL 2.1 SOB er interesseorganisasjon for alle studenter i Bodø. 2.2 SOB skal arbeide for å ivareta studentenes interesser og rettigheter. 2.3

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt av Parlamentet Side 1 av 14

VEDTEKTER. Vedtatt av Parlamentet Side 1 av 14 1 2 VEDTEKTER Vedtatt av Parlamentet 11.04.2018 Side 1 av 14 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Del 1 Innledende bestemmelser...

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedlegg 9 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016

Vedlegg 9 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedlegg 9 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet i Østfold

Forretningsorden for Studentparlamentet i Østfold Forretningsorden for Studentparlamentet i Østfold 1. Virkeområde og fravikelsesmuligheter 1.1. Denne forretningsorden gjelder for Studentparlamentet i Østfold (SpiØ), og er opprettet i henhold til vedtekter

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 1 Europabevegelsens formål og tilknytning Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa. Europabevegelsens mål er at Norge blir fullverdig medlem

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCO Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft

VEDTEKTER. NORILCO Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft VEDTEKTER Innhold 1 Foreningens navn... 6 2 Organisasjonsområde... 6 3 Formål og grunntanke... 6 3.1 Formål... 6 3.2 Arbeidsområder... 6 3.3 Grunntanke... 6 4 Medlemskap... 6 4.1 Hovedmedlemskap... 6 4.2

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Liste over delegater og observatører legges fram ved Landsmøtestart.

Liste over delegater og observatører legges fram ved Landsmøtestart. Sak 2 Konstituering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 VEDLEGG: Liste over delegater og observatører legges fram ved Landsmøtestart.

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og

Detaljer

Vedtekter gjeldende for studentdemokratiet ved VID vitenskapelige høgskole.

Vedtekter gjeldende for studentdemokratiet ved VID vitenskapelige høgskole. Vedtatt 10.02.2018 Vedtekter gjeldende for studentdemokratiet ved VID vitenskapelige høgskole. STRUKTUR 1. FORMÅL 2. ORGANISASJON 3. ÅRSMØTET 4. STUDENTPARLAMENTET 5. STUDENTRÅDET 6. KLASSERÅD 7. VALG

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Vedtekter for Foreningen for hjertesyke barn (FFHB)

Vedtekter for Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) Vedtekter for Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) Vedtekter for Foreningen for hjertesyke barn ble første gang vedtatt på Landsmøtet 24. februar 1985. Senere er det gjort endringer på landsmøtene 5.

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET 2018/2019

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET 2018/2019 Vedtatt på sentralstyremøte 1, 3. september 2018. FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET 2018/2019 Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode, og gjelder frem til ny forretningsorden

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det øverste organet for studenter ved UiT

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 3 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.09.2018 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-18/19 Gjelder Godkjenning av forretningsorden for sentralstyret 2018/2019 Vedlegg til saken: 1. Forslag

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Kapittel 1. Navn, formål og medlemskap

Kapittel 1. Navn, formål og medlemskap VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på det 28. landsmøtet mars 2010, 29. landsmøtet mars 2012, 30. landsmøtet mars 2014, 31. landsmøtet mars 2016

Detaljer

VALGREGLEMENT. Vedtatt av Parlamentet Side 1 av 5

VALGREGLEMENT. Vedtatt av Parlamentet Side 1 av 5 1 2 VALGREGLEMENT Vedtatt av Parlamentet 25.02.2017 Side 1 av 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1. Virkeområde Valgreglementet

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer