Endeleg innkalling til VT 06/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endeleg innkalling til VT 06/10"

Transkript

1 Endeleg innkalling til VT 06/10 Tid: kl 17:15 Stad: Ulrikke Pihls hus -Auditorium Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato. Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillingar frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar i hende minst sju dagar før møtedato. Vedtakssakar må vere melde og saksdokument må vere sendt inn til Velferdsstyret seinast åtte dagar før møtedato. Saker som kjem etter fristen må meldast til eventuelt før dagsorden godkjennast/møtet settast. Det krevjast 2/3 fleirtal for å kunne gjere vedtak i slike saker. Nye saker eller spyrjesmål kan rettast til velferdsstyret på e-post: eller til konstituert leiar på tlf: Representantar som ikkje kan møte oppmodast om å melde frå til sin eigen vara, samt til organisasjonssekretær, Hege Heltne Andersen, så snart som mogleg: eller tlf Orienteringssak berre mogleg å stilje spyrjesmål. Drøftingssak mogleg å stilje spyrjesmål og å diskutere saka. Vedtakssak mogleg å stilje spyrjesmål, diskutere og gjere vedtak i saka. Framlegg til dagsorden: VT 84/10 Opprop. Vedtakssak.

2 VT 83/10 Val av ordstyrar og protokollførar. Vedtakssak. VT 85/10 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak. VT 86/10 Orienteringar - Velferdsstyret - Kulturstyret - SiB-styret - Andre VT 97/10 Studenthytte på Kvamskogen. Vedtakssak. VT 87/10 Reigjering for BergenStudenten 2010 Orienteringssak VT 88/10 Reigjering for Studentansvarsforsikringsprosjektet i Trondheim. Orienteringssak VT 98/10 Halvvegsrapport, Velferdsstyret. Orienteringssak VT 100/10 Ettergodkjenning av brosjyresamarbeid med Studentrådgivningen. Vedtakssak VT 89/10 Val av vara til Representantskapet i Kvarteret. Vedtakssak. VT 90/10 Val av 2 medlem og 3 vara til Kontrollkomiteen. Vedtakssak. VT 91/10 Val av leiar og eitt medlem i Velferdsstyret. Vedtakssak VT 92/10 Ny instruks for Studentidrettsrådet. Drøftingssak VT 93/10 Bustadreglementet, SiB. Drøftingssak VT 95/10 Profileringsplan for Velferdstinget. Vedtakssak VT 96/10 Prinsipprogramkomité for Velferdstinget. Vedtakssak VT 99/10 Eventuelt Med Venleg Helsing Ole Fosse Fardal Konstituert leiar, Velferdsstyret Hege Heltne Andersen Organisasjonssekretær

3 Sakspresentasjon: VT 84/10 Opprop. Vedtakssak Hensikt: for å avgjere om Velferdstinget er vedtaksdyktig. Innmeldt: Standardsak. VT 83/10 Val av ordstyrar og protokollførar. Vedtakssak Hensikt: Å avgjere møteleiing og protokollførar. Innmeldt: Standardsak. VT 85/10 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak. Hensikt: Å samle eventuelle kommentarar til innkalling, protokoll eller dagsorden. Eventuelt godkjenne desse, og ta opp saker som blir meldt til eventuelt. Innmeldt: Standardsak. VT 86/10 Orienteringar Velferdsstyret: Orientering frå Velferdsstyret: Sidan forrige VT-møte har det vore eit varierande aktivitetsnivå i Velferdsstyret. I mai vart det klart at Leonard Muvule Kongshavn gjekk av som leiar for Velferdstinget med verknad frå 1. juni 2010, og med dette vart Ole Fosse Fardal konstituert leiar fram til VT06/10 den 20. september. Overgangen gjekk fort, av di Leonard fekk eit jobbtilbod i Oslo som kravde ei hurtig flytting. Ei av dei første sakene vi fekk på pulten, var ei førespurnad frå Studentrådgivningen ved Line Fleischer, om å kome med innspel til ein brosjyre dei hadde fått frå SiO og VT i Oslo. Vi kom med nokre innspel til denne brosjyren, i håp om å hjelpe den til å få eit mindre patriarkalsk preg, og Bergen-versjonen skil seg soleis ein del frå Oslo-versjonen. Denne brosjyren, samt eit opplegg med ein psykolog frå Bergensklinikkene, vart i sin heilheit finansiert av AKAN-midlar, samstundes som at Velferdstinget sin logo vart trykt på baksida av denne brosjyren. Etter at dette arbeidet var fullført i slutten av juni, gjekk Velferdsstyret over i feriemodus, og vart ei e-post- og -telefongeskjeft. Arbeidet i sommarferien avgrensa seg til å følgje med på Bergensstudenten og lese gjennom rapportane Geir og Gunnhild sendte over, sjølve prosjektet vil dei orientere meir om i eiga orientering.

4 Etter at ferien var over, baud august på visse oppstartsvanskar. Alle i Velferdsstyret hadde nye timeplanar, noko som gjorde det vanskeleg å vidareføre dei gamle kontortidene. Nye kontortider er fastsatt, og blir innarbeidd i desse dagar. Velferdsstyret har framleis kontortid tre dagar i veka, men desse dagane har endra seg frå Måndag, tysdag, onsdag til Måndag, Onsdag, Torsdag. Ole, Christian Olsen frå Budsjettkomiteen (BK) og Hege Råkil var på eit dialogmøte med Velferdstinget i Trondheim i slutten av august. Her fekk vi ei god innsikt i korleis Trondheim skil seg frå Bergen og Oslo i fordelinga av midlar til ulike studentsosiale tiltak og aktivitetar, og korleis sjølve organiseringen av Velferdstinget blir gjort der oppe.mellom anna har dei samla dei som får direkte støtte frå Velferdstinget i eigne bolkar, ein mediabolk (MediaStud), ein idrettsbolk, og, som i Bergen, eit Kulturstyre. Midlar til drift av Velferdstinget blir henta frå ein overskotspott i SiT, slik at midlane til sjølve drifta ikkje kjem frå semesteravgiftspengane. Det planleggjast også eit slikt møte med VT i Oslo, for å hauste erfaringar frå deira arbeid og utfordringar i løpet av september/oktober Jørgen har arbeida med å følgje opp Arbeidsprogrammet, og å få ei oversikt over framgangen Velferdsstyret har hatt på dei enkelte saksområda. Her har framgangen variert til dels mykje, nokre saker er i boks, andre er ikkje påbegynt enno, meir om dette kjem i halvvegsrapporten seinare i sakslista. Vidare har han steppa inn som Velferdstingets representant i Representantskapet i Det Akademiske Kvarter, etter at Silje Seth Hildrestrand fråtredde si stilling som VTs representant i organet. Jørgen arbeidar med oppfølgjing av ubesatte verv, og er i ferd med å utarbeide ei totalliste over verva som skal fyllast ifm Konstituerande møte VT01/11. Samstundes planleggjast rekrutteringsinnsatsen ovanfor skular og studentar for å få samla kandidatar til dei ledige verva. I forbindelse med Studenttorget på Studentsenteret, var Velferdstinget representert ved Edvin og Ole. Grunna lite anskaffa profileringsmateriell, kunne VT godt vore meir synleg, dette bør bøtast på til neste høve. Edvin har hatt hovudsansvaret for å utarbeide ein profileringsplan for Velferdstinget, og har teke seg av mottekne anbud, vurderinga av desse, og utarbeidinga av eigne alternativ. Ved å gjere ein del av arbeidet sjølv, vil ein halde kostnadane lågare nede enn om alt hadde vore sett ut. Avslutningsvis har perioden sidan forrige VT i stor grad vore prega av sommarferie og eit lågt aktivitetsnivå, men per dags dato er aktiviteten i gang igjen, og Velferdsstyret er igjen oppe og gå. Framover i haust vil det måtte gjerast prioriteringar innad i Arbeidsprogrammet, med tanke på kva saker som er mest prekære, og kva saker som er størst sannsyn å få gjennomslag for ved å snakke med dei riktige instansane. Andre orienteringar ettersendast eller blir lagt fram på møtet. VT 97/10 Studenthytte på Kvamskogen Innmeldt: Eirik Tenfjord, NHH Denne saka dreier seg om Studenthytta på Kvamskogen, og kva alternativ som vil vere mest føremålsteneleg for studentane. To alternativ ligg per i dag føre; det eine er bygget som SiB går inn

5 for, det andre alternativet er Sigdalshyttene, foreslått av Eirik Tenfjord. Vedlegg: 11 stk. Ettersendingar er varsla. Velferdsstyrets innstilling: Ettersendast innan fredag 17. september. VT 87/10 Reigjering for BergenStudenten 2010 Innmeldt: Standardsak. Oppsummering av årets BergenStudenten-prosjekt. Prosjektleiarar Gunnhild Brubakken og Geir Grannes legg fram sine rapportar og orienteringar knytt til gjennomføring og evaluering av prosjektet. Vedlegg: Intern og Ekstern rapport BergenStudenten VT 88/10 Reigjering for Studentansvarsforsikringsprosjektet i Trondheim Orienteringssak. Innmeldt: SP-UiB v/ Synnøve Skaar Velferdsstyret vart kontakta av Studentparlamentet ved UiB og bedd å greie ut rundt studentansvarsforsikringsprosjektet i Trondheim. Denne saka vart aktualisert etter sjøbodbrannen i Sandviken på nyåret og eit BA-oppslag der det vart gjort klart at studenten som hadde sovna frå ein pizza kunne bli gjort ansvarleg for ei erstatning på opptil 25 millionar kroner. Velferdsstyret vart soleis spurd om å ta kontakt med Trondheim og undersøke om ei ordning med ei felles studentansvarsforsikring er noko som er i ferd med å bli realitet i Trondheim, og kor realistisk det er å få organisert noko liknande i Bergen. Vi tok kontakt med Velferdstinget i Trondheim, og fikk som svar at det er ei sak dei arbeida9r med. SiT har ein person som er ansvarleg for å mekle forsikringsavtalar, og det er gjennom denne personen dette arbeidet har gått. Dei har arbeidd med å utgreie prisar på individuelle avtalar, kollektive avtalar for Trondheimsstudentane, samt potensielle kostnadar ved ein nasjonal avtale i regi av NSO. Ei slik grunnpakke som dei snakka om, ville dekka dei viktigaste områda, som ansvar, ulykke, og uføreforsikring. Innbuforsikring ville då framleis vore kvar einskild student sitt ansvar å anskaffe, men tanken er at det skal vere mogleg å anskaffe slike påbyggingar, som innbu og reise og andre forsikringar frå den same leverandøren til ein sterkt rabattert pris, samanlikna med normalpris. Trondheim hadde i likskap med Bergen, ein kollektiv ansvarsforsikring for alle studentane som varte fram til 1996, men som vart avskaffa av di ein såg at kostnadane vart uhensiktsmessig store samanlikna med det opplevde behovet for ei slik ordning. Utan å spekulere i beløp eller kome med absolutte grenser, er signala frå Trondheim at ei kostnad på over 20 kroner per student per semester blir litt i overkant å kunne forsvare når pengange blir tekne frå semesteravgifta. Vi ventar framleis på tilbakemelding frå Trondheim kva angår kostnadane og tala dei har kome fram til, desse skulle vere klare i løpet av september månad. VT 98/10 Halvvegsrapport, Velferdsstyret. Orienteringssak Innmeldt: Standardsak Velferdsstyret utarbeidar ein framdriftsrapport for Velferdsstyret sitt arbeid hittil i Denne

6 rapporten inneheld mellom anna eit samandrag av organisatoriske og strukturelle utfordringar VS har møtt på i perioden, framdrifta med arbeidet rundt Arbeidsprogrammet, og ein diskusjon rundt prioriteringar for resten av hausten. Vedlegg: Rapporten blir ettersendt innan fredag 17/9/2010. VT 100/10 Ettergodkjenning av brosjyresamarbeid med Studentrådgivningen. Vedtakssak Innmeldt: Velferdsstyret I juni månad blei Velferdsstyret kontakta av Studentrådgivningen, som hadde fått ein brosjyre om studentar og rus, og lykkepromillen. Etter diskusjon innad i Velferdsstyret, kom vi fram til at brosjyren kunne oppfattast som noko patriarkalsk i sin dåverande form, og vi kom difor med endringsframlegg, som i større grad fokuserte på konseptet lykkepromillen enn det originalbrosjyren gjorde. Endringane som vart gjort var i all hovudsak å ta ting ut av brosjyren og endre på utforminga, heller enn å leggje til ting, som ville ha vore problematisk ifht ryddelegheit. Vedlegg: Utgåver av brosjyren før og etter redigering. Desse blir utdelt på møtet. VT 89/10 Val av vara til Representantskapet i Kvarteret. Vedtakssak. Innmeldt: Velferdsstyret Den 31. august fekk Velferdsstyret ei henvending frå dåverande representant frå Velferdstinget til Representantskapet i Kvarteret, Silje Seth Hildrestrand, om at ho ikkje kunne sitje ut perioden sin, men måtte gå av det siste semesteret. Dette medførte at Jørgen Thorkelsen i Velferdsstyret, som var vald inn som vara i RS DAK på VT02/10 den 15.februar 2010, gjekk inn som fast representant. Dette medfører eit behov for å velje inn ein ny vara til RS DAK. Innstilling: Velferdsstyret innstiller på at X.X veljast som vara til Representantskapet i Det Akademiske Kvarter VT 90/10 Val av 2 medlemmer og 3 vara til Kontrollkomiteen. Vedtakssak. Innmeldt: Velferdsstyret. Velferdsstyret oppmodar på det sterkaste interesserte individ å melde si interesse for å delta i denne komiteen. Innstilling: Velferdsstyret innstiller på at Y.Y og Z.Z blir valde som medlemmer i Kontrollkomiteen, og Æ.Æ, Ø.Ø, og Å.Å blir valde som vara.

7 VT 91/10 Val av leiar og eitt medlem i Velferdsstyret. Vedtakssak Innmeldt: Velferdsstyret. Etter at Leonard Kongshavn gjekk av som leiar for Velferdsstyret 1. juni 2010, konstituerte Velferdsstyret Ole Fosse Fardal som ny konstituert leiar fram til VT 06/10 den 20. september. Om det er nokon som er interesserte i leiarvervet, oppmodast desse på det sterkaste til å melde si interesse, om nokon går inn som leiar for Velferdsstyret, returnerar Ole til si gamle stilling som nestleiar. Innstilling: Velferdsstyret innstiller på at A.A blir vald som leiar av Velferdsstyret. Velferdsstyret innstiller på at B.B blir vald som medlem i Velferdsstyret. VT 92/10 Ny instruks for Studentidrettsrådet. Drøftingssak Innmeldt: Sindre Dueland, HiB Denne saka omhandlar den gjeldande instruksen for Studentidrettsrådet, og kva endringar som er i denne ifht den gamle instruksen. Sindre Dueland presenterar saka i større detalj på møtet. Vedlegg: Ettersendast VT 93/10 Bustadreglementet, SiB. Drøftingssak Innmeldt: Sindre Dueland, HiB SiB Bolig har lagt til tre nye bestemmelser i sitt boligreglement. To av disse fremstår som både fornuftige og gjennomtenkte. Den siste har det vært kraftige protester mot blant de av beboerne som vet om endringen. Den omstridte endringen er som følger: 2-4 nr. 3.: Dersom den eller de skyldige i regelbrudd ikke står frem er alle brukere av felleskjøkkenet solidarisk ansvarlig for å dekke eventuelle kostnader som følger av brudd på boligreglementet. Jfr.: Denne regelen gjelder for bruk av felleskjøkken/bad i kollektivene til SiB. Grunnet SiBs form for utleie, der leietaker tegner individuelle kontrakter med SiB som utleier, menes det at denne regelen ikke bør implementeres i boligreglementet. Et annet moment er at en kan se for seg at et eventuelt kollektivt krav mot beboerne i et kollektiv kan bli vanskelig for SiB å kreve inn. I realiteten er det vanskelig å se for seg at SiB i det hele tatt vil kunne vinne frem med et slikt krav, dersom leietaker ikke ønsker å betale. Vedlegg: Bustadreglement for SiB Bolig

8 VT 95/10 Profileringsplan for Velferdstinget. Vedtakssak Innmeldt: Velferdsstyret Under arbeidet med brosjyren om studentar og rus, vart Velferdsstyrett klar over dagens logo sine begrensingar. Kombinasjonen av ein stor logo og relativt liten skrift er uheldig om ein ønskjer å nytte logoen i trykksaker eller på internett. Den er ikkje spesielt lett å lese, samstundes føler Velferdsstyret at dagens logo ikkje naudvendigvis seier noko om kva Velferdstinget er og gjer. Ideelt sett, ser VS at det haddde vore mogleg å få til ein ny logo, som er lettare å nytte ifm trykking og profilering, Skal Velferdstinget ha ein tydeleg profil, er det også naudsynt med ein profileringsplan. Per i dag består innkjøpt informasjonsmateriell av tre t-skjorter med Velferdstingets logo på, men i løpet av hausten er planen å anskaffe roll-ups, trykke fleire t-skjorter, få ei skikkeleg funksjonell og oversiktleg nettside opp å gå, og om mogleg, gjere plass i budsjetta for å kjøpe plass i studentmedia for å profilere Velferdstinget og lette rekrutteringa til Velferdstingets mange verv. Velferdsstyret har lagt ut anbud på fleire av desse felta, mellom anna på logo, nettside og roll-up. Når det kjem til spørsmålet rundt nettside, har Velferdsstyret likevel kome til ei slutning at det vil vere mest hensiktsmessig å sjølv opprette ei nettside ved hjelp av tenestane som dei fleste webhotell i dag tilbyr, i staden for å betale nokon andre for å gjere nøyaktig det same. Omsynet til kostnadar veg tungt i så måte. Spørsmålet om logo og roll-up heng tett saman, sidan Velferdstinget sin logo vil vere tydeleg på ein eventuell roll-up, her ser ein difor på nokre forskjellige alternativ. Kostnaden for ein roll-up er rundt rekna 2000 kroner, totale kostnadar er anslått å beløpe seg ein stad mellom 5 og 8000 kroner. Vedlegg: Dei ulike alternativa, og Velferdsstyrets innstilling, kjem i ettersending. VT 96/10 Prinsipprogramkomité for Velferdstinget. Vedtakssak Innmeldt: Velferdsstyret I Arbeidsprogrammet er det ei målsetnad at det skal utarbeidast eit prinsipprogram for Velferdstinget i inneverande periode. Velferdsstyret reknad det som formålsteneleg å nedsetje ein prinsipprogramkomité med ei brei representasjon frå ulike studiestadar, som kan ta ulike omsyn, politisk, praktisk og realistisk. Foreslått mandat til prinsipprogramkomité: Velferdstinget nedsett på VT06/10 ein prinsipprogramkomité beståande av 7 personar frå minst 4 institusjonar, samt ein representant frå Velferdsstyret med observatørstatus. Komiteen vel sjølv sin eigen leiar. Kvar representant i prinsipprogramkomiteen, skal om mogleg ha minst 1 personleg vara. Komiteen skal utarbeide eit prinsipprogram som skal vere eit fast grunndokument som kan endrast med 2/3 fleirtal. Dette dokumentet skal vere eit av Velferdstingets grunndokument, og skal vere gjeldande utover dei einskilde Velferdstingsperiodane. Komiteen sitt arbeid skal ferdigstillast innan, og leggjast fram på VT 08/10 den 15. november. Velferdsstyrets innstilling: -Vedtakast, med eventuelle endringar i VT. -Velferdstinget vel C.C, D.D, E.E, F.F, G.G, H.H, I.I som

9 representantar i Prinsipprogramkomiteen (PPK). -Velferdstinget vel J.J, K.K, L.L, M.M, N.N, O.O, P,P som personlege vara for PPK sine faste representantar. VT 99/10 Eventuelt

Endeleg innkalling til VT 01/11

Endeleg innkalling til VT 01/11 Endeleg innkalling til VT 01/11 Tid: 06.12.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 09/14 Tid: tysdag 2. desember kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte Møteinnkalling Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss : 09.04.2014 Tidspunkt: 13:15-15:15 Aud Marie Stundal - leiar Marte Bjørnstad Andressen - nestleiar Annicken Lindseth - medlem Morten André

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Endeleg innkalling VT 01/13

Endeleg innkalling VT 01/13 Endeleg innkalling VT 01/13 5 Tid: tysdag 4. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det akademiske kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 07/10

Endeleg innkalling til VT 07/10 Endeleg innkalling til VT 07/10 Tid: 18.10.2010 kl 17:15 Stad: Ulrikke Pihls hus -Auditorium Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst fjorten dagar

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 04/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 04/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 04/10 Mandag 19. april 2010 Møtet startet kl.18.00, orientering fra styreleder i SiB fra 17.45-18.00 VT 58/10 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Ekstraordinært møte i Velferdstinget i Bergen

Ekstraordinært møte i Velferdstinget i Bergen Ekstraordinært møte i Velferdstinget i Bergen Onsdag 13. oktober 2010 Det var 14 stemmeberettigede fra fire ulike institusjoner til stede. VT var ikke vedtaksdyktig. Det var enighet blant de tilstedeværende

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Endeleg innkalling VT 07/11

Endeleg innkalling VT 07/11 Endeleg innkalling VT 07/11 Tid: tysdag 18. oktober, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret ved Studentsenteret

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Endeleg innkalling VT 08/12

Endeleg innkalling VT 08/12 Endeleg innkalling VT 08/12 5 Tid: tysdag 16. oktober, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det Akademiske Kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd Møtedato: 13.04.2016 kl. 14:30 Møtestad: BK 201 Arkivsak: 15/00520 Møtt: Jens Standal Groven Aud Folkestad Arne Myklebust Tormod Daae Smedsvig Carien

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet.

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl. 17.15. Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. VT21/12 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Sogndal, 8.mars 2016 Vår ref: IMA Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Tidspunkt saksnr. 16:00 Velkommen v/ leiar Ingrid Moe Albrigtsen

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Meland kommune Møtedato: 30.09.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Innkalling til Administrasjonsutvalet Medlemene i Administrasjonsutvalet vert med dette kalla inn til møte. Den som har lovleg

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11

Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11 Mandag

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 7. møte, 25.03.15 Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer