Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner."

Transkript

1 Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede: Universitetet i Bergen: Yngve Høiseth, Njaal Neckelmann, Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth, Susann Strømsvåg, Sofie Marhaug, Bjørn Kristian Danbolt, Siri Knapskog, Viktoria Dahl Høgskolen i Bergen: Jørgen Apeland, Dag Ove Stubbhaug, Anders Kvernmo Langset, Veronica Aarvik Bøe, Anders Veggeland Norges handelshøyskole: Edda Burheim, Trygve Lehne, Marte Stabbetorp NLA Høgskolen: ingen til stede ved opprop Haraldsplass diakonale høgskole: ingen til stede ved opprop Kunst- og designhøgskolen: ingen til stede ved opprop Betanien diakonale høgskole: ingen til stede ved opprop Bergen arkitektskole: ingen til stede ved opprop Skrivekunstakademiet: ingen til stede ved opprop Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner Velferdstingets vedtekter Vedtaksdyktighet: Velferdstinget er vedtaksdyktig når minst halvparten av representantene er til stede. Blant disse må representanter fra minst fire medlemsinstitusjoner være representert, og representasjonen til en enkelt institusjon kan ikke overskride 50 %. Følgende andre var tilstede: Velferdstingets arbeidsutvalg: Anna Gjertsen, Monica Olsen SiB-styret: Audun Kjørstad, Ingrid Foss Ballo, Sunniva Adam, Anders Bjørneby Kulturstyret: Trine Gabrielsen Kontrollkomiteen: ingen til stede ved opprop Møteleder: Sindre Dueland Protokollfører: Hege Andersen Møteleder foreslo å gjennomføre orienteringssakene først. Ingen innvendinger fra salen til dette VT 41/13 Orienteringer Orienteringssak VT-AU ved Anna Gjertsen orienterte. Kulturstyret ved Trine Gabrielsen orienterte. SiB-styret ved Audun Kjørstad orienterte. Administrerende direktør i SiB, Per Kristian Knutsen, fikk presentere seg. Budsjettkomiteen, ved leder Marthe Stabbetorp, minnet om søknadsfristen 15. august.

2 Side 2 av Ettersendingsfristen er satt til 1. september. Kommer til å oppdatere nettsidene med nødvendig informasjon om kort tid. Arne Sandvik, avtroppende leder for Det akademiske kvarter, takket for seg. Informerte om at Marius André Svee Solberg tar over som leder fra 1. juni. Det ble åpnet for spørsmål til orienteringene. 55 Simon Philip Berg (kontrollkomiteen) ankom møtet ca. kl.17:45. VT 43/13 Presentasjon av SiBs årsmelding Orienteringssak 60 VT-AU ved Gjertsen innledet. Gjorde salen oppmerksom på at dette er et utkast. VT-AU vil sende ut endelig årsmelding til VT når denne er klar. Det ble åpnet for spørsmål til styreleder, Audun Kjørstad, til årsmeldingsutkastet minutters pause. Lena Byrkjeland ankom møtet ca. kl stemmeberettigede representanter til stede fra fire ulike institusjoner. VT var vedtaksdyktig. VT 40/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. 75 VEDTAK: Innkallingen ble godkjent. VEDTAK: Protokollen ble godkjent. 80 FOSRALG fra VT-AU: Flytte sak 45/13 før sak 44/13. FORSLAG fra ordstyrer: Flytte sak 42/13 til etter sak 45/ VEDTAK: Dagsorden ble godkjent. Ingen saker til eventuelt. 90 VEDTAK: Orienteringene som ble gitt tidligere i møtet under sak 41/13 og 43/13 ble godkjent. VT 44/13 Omorganisering av SiBs refusjonsordninger

3 Side 3 av Gjertsen innledet på bakgrunn av utsendt sakspapir. Peter Hatlebakk ankom møtet (ca. kl. 18:15) stemmeberettigende representanter til stede fra fire ulike institusjoner. VT var vedtaksdyktig. Det ble åpnet for spørsmål. Ordstyrer satte taletid til 2 minutter per innlegg og 1 minutt per replikk. Inntil 2 replikker per innlegg. FORSLAG fra VT-AU: Velferdstinget stiller seg bak forslagene til omorganisering som har kommet frem i rapporten. Retningslinjer for det nye helesfondet skal behandles i Velferdstinget før det går videre til styret i SiB. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas Det ble åpnet for debatt Forslag 1) FORSLAG fremmet av Høiseth: Velferdstinget stiller seg bak forslagene til omorganisering som har kommet frem i rapporten, med følgende unntak: Helsefondet skal ikke refundere utgifter til lege og fysikalsk behandling. Forslag 2) FORSLAG fremmet av Bratz-Queseth: Legge til utenom akupunkturbehandling i vedtaksteksten. Forslag 3) FORSLAG fremmet av Kvernmo Langset: Stryk akupunktur og naprapat. Forslag 4) HELHETLIG ENDRINGSFORSLAG fremmet av Lehne: Velferdstinget stiller seg bak forslagene til omorganisering som har kommet frem i rapporten, med følgende unntak: Helsefondet skal ikke refundere utgifter til akupunktur og naprapat. Saksbehandler skal ikkje være en del av klageinstans. Klageinstansen skal bestå av en fra VT-AU, direktør i SiB Helse og en semesterbetalende student i SiB. Forslag 5) FORSLAG fra Hatlebakk: Stryke 4. avsnitt under pkt. 7. Arbeidsgruppens anbefalinger. Strek satt. Ordstyrer foreslo å votere over strykningsforslagene enkeltvis.

4 Side 4 av FORSLAG til dagsorden fra Hatlebakk: Heve strek.. Votering. Forslag 2) og del en forslag 3) ble behandlet under ett. Fjerne akupunktur. Forslag 3) del to Stryke naprapat. Forslag 1) del en. Stryke utgifter til lege. Forslag 1) del to Stryke fysikalsk behandling. 165 (Votering over forslaget fra trygve minus naprapat og akupunktør.) Saksbehandler skal ikke være en del av klageinstansen. VEDTAK: Vedtatt mot to Forslag 5) Forslag 4) siste del. Saksbehandler skal ikkje være en del av klageinstans. Klageinstansen skal bestå av en fra VT-AU, direktør i SiB Helse og en semesterbetalende student i SiB. Votering over helheten i endringsforslaget fra Lehne: Forslag 4). Pause 10 minutter. 180 VT 45/13 Økning av semesteravgiften 185 Gjertsen innledet på bakgrunn av utsendt sakspapir. Forslaget skal behandles på førstkommende møte i SiB-styret.

5 Side 5 av FORSLAG fra VT-AU: Velferdstinget stiller seg bak konklusjonen som er blitt lagt frem, og ønsker å øke semesteravgiften med kroner 100,- men med følgende krav: Velferdstinget skal få økt sin ramme for tildelinger til studentlivet i Bergen, kroner fra og med 2014, med en årlig, fast økning, minst tilsvarende KPI. Semesteravgiften ikke vil bli økt før om tidligst fire år. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas Det ble åpnet for spørsmål. Hege Råkil fikk presentere saken fra SiB Helse og Veiledning sitt ståsted, samt svare på spørsmål. Et notat fra Råkil var sendt ut med sakspapirene til dagens møte. 200 Strek for spørsmål satt. Det ble åpnet for diskusjon FORSLAG fra Lehne: Utsette saken til neste møte. VEDTAK: Vedtatt FORSLAG ny sak under 48/13 Eventuelt: Opprette en bestillingssak til neste VT med punkter en ønsker mer utdypende informasjon om knyttet til en eventuell semesteravgiftsøkning. Forslaget krever 2/3-flertall. 215 VT 42/13 Suppleringsvalg Gjertsen innledet. Har syv forhåndsinmeldte kandidater Velferdstinget sitt arbeidsutvalg Det skal velges 2 medlemmer ut 2013 Forhåndsmeldte kandidater: Tor Sivertsen Prestgaard (UiB) Ingen øvrige kandidater. Sivertsen Prestegaard fikk presentere seg. Det ble åpnet for spørsmål. 230 VEDTAK: Sivertsen Prestegard valgt til medlem av VT-AU ved akklamasjon. 02. Budsjettkomite

6 Side 6 av 11 Det skal velges 2 faste medlemmer og 5 varamedlemmer Forhåndsmeldte kandidater: Astrid Hauge Rambøl (UiB) Erlend Sand (UiB) Vara: Tommy Aarethun (UiB) Sand fikk presentere seg. Det ble åpnet for spørsmål til Sand. Knapskog stilte seg tilgjengelig til å svare på spørsmål på vegne av Hauge Rambøl. 245 VEDTAK: Haug Rambøl og Sand valgt til medlemmer ved akklamasjon. Danbolt nominerte seg selv som vararepresentant og fikk presentere seg. Knapskog stilte seg tilgjengelig til å svare på spørsmål på vegne av Aarethun. 250 Det ble gjennomført preferansevalg da varamedlemmene skal være nummerert. VEDTAK: Aarethun valgt til 1. vara og Danbolt valgt til 2. vara Kontrollkomité Det skal velges 2 faste medlemmer og 2 varamedlemmer Forhåndsmeldte kandidater: Mathias U. S. Bratz-Queseth 260 Ingen øvrige kandidater. Bratz-Queseth fikk presentere seg Det ble åpnet for spørsmål til kandidaten. VEDTAK: Bratz-Queseth valgt ved akklamasjon. 04. Ordstyrer Det skal velges 1 eller flere kandidater Forhåndsmeldte kandidater: Daniel Nygård Peter Hatlebakk Ingen øvrige kandidater. Votering over å velge kun en ordstyrer.

7 Side 7 av Knapskog presenterte Hatlebakk. Marhaug presenterte Nygård. VEDTAK: Hatlebakk og Nygård valgt til ordstyrere ved akklamasjon. 05. Styringsgruppa til Karrieresenteret Det skal velges 1 varamedlem. Ingen kandidater. Saken sendes videre til neste møte. 06. Studentidrettsrådet Det skal velges 1 medlem og 1 varamedlem. Ingen kandidater. Saken sendes videre til neste møte. 07. Styret til Studentradioen i Bergen Det skal velges 2 varamedlemmer. Ingen kandidater. Saken sendes videre til neste møte. 08. Kontrollkomiteen for Det akademiske kvarter Det skal velges 1 medlem. Ingen kandidater. Saken sendes videre til neste møte. 09. Representantskapet til Hulen Det skal velges 1 vara. Ingen kandidater. Saken sendes videre til neste møte. Pause 5 minutter. VT 46/13 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Gjertsen innledet på bakgrunn av utsendt sakspapir. 315 FORSLAG fra VT-AU: Velferdstinget vedtar å revidere vedtektene til velferdstinget i Bergen. De nye vedtektene trår i kraft fra og med 15. mai 2013 Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas Ordstyrer foreslo å votere over paragrafene hver for seg. 320 Vedtekter Valg til Velferdstinget Legg til ny siste setning: Velferdstinget kan gjøre unntak fra dette kravet med simpelt flertall.

8 Side 8 av Sammensetning Endre setningen: Utregningen foretas i forkant av konstituerende møte hvert år. Til: Utregningen foretas i forkant av det første Velferdstingsmøtet for hvert semester Innkalling og saksliste Endre første og andre setning fra: Innkalling med midlertidig dagsorden skal være Velferdstinget sine medlemmer i hende fjorten dager før møtedato. Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger frå arbeidsutvalget skal være Velferdstingets medlemmer i hende sju dager før møtedato. Til: Innkalling med midlertidig dagsorden skal være Velferdstinget sine medlemmer i hende senest fjorten dager før møtedato. Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger frå arbeidsutvalget skal være Velferdstingets medlemmer i hende senest sju dager før møtedato Konstituerende møte Endre: konstituerende møte Til: valgmøte (gjelder i hele dokumentet) Konstituerende møte Stryke følgende setning:velferdstingets arbeidsutvalg har i forkant av konstituerende møte, i samarbeid med Studentsamskipnaden i Bergen, ansvar for å regne ut Velferdstingets sammensetning for påfølgende år Velferdstingets arbeidsutvalg Endre fjerde setning fra: Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig dersom tre av medlemmene er til stede. Til: Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig dersom minst 50 % av medlemmene er til stede Kontrollkomite Endre siste setning fra: Medlemmer i Velferdstingets arbeidsutvalg, SiB-styret og Budsjettkomiteen kan ikke sitte i kontrollkomiteen. Til: Medlemmer i Velferdstingets arbeidsutvalg, Velferdstinget, SiB-styret og Budsjettkomiteen kan ikke sitte i kontrollkomiteen Budsjettkomite Endre fra: Velferdstinget skal oppnevne en budsjettkomite med fem medlemmer. De tre største utdanningsinstitusjonene kan kreve én representant kvotert inn. Størst institusjon har førsterett på kvotering, nest størst har andrerett og tredje størst har tredjerett. Komiteen har ansvar for å utarbeide innstilling til budsjett for fordeling av semesteravgiften. Komiteen skal ha utført kontroll med organisasjoner og prosjekter som mottar støtte direkte fra Velferdstinget og uttale i hvilken grad støtten er brukt slikt det er forutsatt.

9 Side 9 av Budsjettkomiteen har møteplikt på Budsjettmøtet. Budsjettkomiteens arbeid er nærmere regulert i egen instruks. Velferdstinget kan velge å gi komiteen mer utfyllende instrukser. Til: Velferdstinget skal oppnevne en budsjettkomite med fem medlemmer. Det er et mål at de største utdanningsinstitusjonene er representert i komiteen. Komiteen har ansvar for å utarbeide innstilling til budsjett for fordeling av semesteravgiften. Budsjettkomiteen har møteplikt på Budsjettmøtet. Budsjettkomiteens arbeid er nærmere regulert i egen instruks. Velferdstinget kan velge å gi komiteen mer utfyllende instrukser. Valgreglement Valgbarhet Legg til etter første setning: Velferdstinget kan i særlige tilfelle gjøre unntak frå dette kravet med simpelt flertall Sammensetning Endre første setning fra: Det skal velges fem faste medlemmer til styret i Studentsamskipnaden, og fem varamedlemmer. Til: Det skal velges fem faste medlemmer til styret i Studentsamskipnaden, og tre varamedlemmer. Forretningsorden Møte-, tale, - og forslagrett Endre tredje setning fra: Velferdstinget kan innvilge talerett til eksterne. Til: Velferdstinget kan innvilge tale- og forslagsrett til eksterne. Instruks for Velferdstingets budsjettkomité Krav til søknad Endre til (redaksjonell endring) Endre punkt f) fra: Budsjett for inneværende år, samt rapport om hvordan regnskapet for inneværende år ser ut. Til: Budsjett for inneværende år. Endre punkt g) fra: Årsregnskap fra fjoråret. Til: Årsregnskap og budsjett for de to siste årene. Legge til setningen: Søknadene skal sendes som et samlet pdf-dokument. FORSLAG sendt inn av Arne Petter Sandvik, Marius Solberg, Sandra Eldgard, Kjersti B. Skjelbreid og Hanne Brørs i forkant av møtet til 7.2.3: Legge til følgende leddsetning til punkt g): ( ), samt fullstendig balanseregnskap for organisasjonen.

10 Side 10 av Søknader Legge til i slutten av avsnittet: Søkerorganisasjonene har ansvar for å overholde den oppsatte fristen. Blir den ikke overholdt, vil ikke søknaden bli behandlet Innstilling Stryke følgende to setninger i slutten av paragrafen, da det står to ganger: Innholdet i innstillingen er unntatt offentlighet frem til endelig innkalling er utsendt. Innholdet kan eventulet offentliggjøres på pressekonferanse arrangert i samarbeid med Velferdstingets arbeidsutvalg. 430 VT 47/13 Profilering av Velferdstinget Olsen innledet. VT-AU ønsker å endre kulepunkt tre i den opprinnelige innstillingen fra: Undersøke mulighetene for å lage en ny nettside med domene med mål om at denne skal kunne lanseres før studiestart haust Til: Undersøke mulighetene for å lage en ny nettside med domene med mål om at denne skal kunne lanseres når ny logo er på plass. Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte. Votering over endringen fra VT-AU til innstillingen. Endre til: ( ) når ny logo er på plass. VEDTAK: Vedtatt. FORSLAG fra Lehne: VT kan bruke inntil ,- på å få ny logo som skal presenteres på VT 06/13. VEDTAK: Vedtatt. Votering over helheten i VT-AUs innstilling, inkludert endringene vedtatt underveis: VEDTAK: Vedtatt VT 48/13 Eventuelt Vedtaks,- orienterings,- eller diskusjonssak Bestilling av ny sak til neste møte. Saken ble tatt inn på dagsorden som en konsekvens av at sak 45/13- Økning av semesteravgiften, ble utsatt. VT ønsker mer informasjon før de kan ta stilling til dette. Det ble åpnet for debatt.

11 Side 11 av Diverse innspill ble overlevert VT-AU skriftlig. Det VT ønsker er kort oppsummert: - Årsresultat for SiB Årsresultat for SiB Helse Årsresultat SPH Oversikt over bruk og disponering av semesteravgiften - Hvordan behandle overskuddet ved en eventuell semesteravgiftsøkning - Hva skal midlene ved økning av semesteravgiften gå til; tall og prognoser - Generelt bedre og mer detaljert tallmateriale - Sakspapirer tilsendt i god tid VT-AU tok innspillene til etterretning. VT 49/13 Møtekritikk Møtekritikk avholdt. Møtet hevet kl

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

Ekstraordinært møte i Velferdstinget i Bergen

Ekstraordinært møte i Velferdstinget i Bergen Ekstraordinært møte i Velferdstinget i Bergen Onsdag 13. oktober 2010 Det var 14 stemmeberettigede fra fire ulike institusjoner til stede. VT var ikke vedtaksdyktig. Det var enighet blant de tilstedeværende

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2012 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006. (Landsstyret, 04. mai 2006)

Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006. (Landsstyret, 04. mai 2006) Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006 (Landsstyret, 04. mai 2006) INNHOLD 1 Organisering og finansiering... 3 2 Innkalling og saksliste... 3 3 Påmelding... 4 4 Saksfremstillinger og andre

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer