Endelig innkalling VT 01/16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig innkalling VT 01/16"

Transkript

1 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar

2 Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat kl Møtestart er kl Husk å melde deg på møtet gjennom påmeldingsskjemaet: Påmeldingsfristen er fredag 29. januar, kl Innkalling med foreløpig dagsorden skal være VT sine medlemmer i hende senest 14 dager før møtedato. Endelig innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger fra arbeidsutvalget skal være Velferdstingets medlemmer i hende sju dager før møtedato. er må være meldt og saksdokument må være sendt inn til arbeidsutvalget senest ti dager før møtedato. Man melder saker gjennom dette skjemaet:http://bit.ly/vtsaker. Saker som kommer etter denne fristen må meldes til eventuelt før dagsorden godkjennes /møtet settes. Det kreves 2/3 flertall for å kunne fatte vedtak i slike saker. Representanter som ikke kan møte må snarest melde fra til gjennom påmeldingsskjemaet over. Representantene har selv ansvar for å skaffe vara. Spørsmål kan rettes til leder på eller telefon Definisjoner Orienteringssak bare mulig å stille spørsmål Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak Velferdstingets møteplan for 2016 VT 01/16 tirsdag 2. februar VT 02/16 tirsdag 1. mars VT 03/16 tirsdag 5. april VT 04/16 tirsdag 3. mai VT 05/16 tirsdag 6. september VT 06/16 tirsdag 4. oktober VT 07/16 lørdag 5. november (budsjettmøte) VT 08/16 tirsdag 6. desember (valgmøte) Leder Endelig innkalling VT 01/15 Side 2 av 19 Tirsdag 2. februar

3 Forslag til dagsorden VT 01/16 VT 02/16 VT 03/16 Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll. Saker til eventuelt. Orienteringer Orienteringssak Gjennomgang av SiB Helse og Rådgivning Orienteringssak VT 04/16 Velferdstingets sammensetting våren 2016 Orienteringssak VT 05/16 VT 06/16 Rapport fra søkerorganisasjoner Orienteringssak SiB-hytten Diskusjonssak VT 07/16 Budsjett for Velferdstinget 2016 VT 08/16 Budsjett for Kulturstyret 2016 VT 09/16 VT 10/16 VT 11/16 VT 12/16 VT 13/16 VT 14/16 VT XX/16 VT XX/16 Suppleringsvalg Valgsak Suppleringsfullmakt Prinsipprogram Resolusjon: Studenthelse Vedtektsendringer Mandatendringer Eventuelt Orienterings-, diskusjons- eller vedtakssak Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak Endelig innkalling VT 01/15 Side 3 av 19 Tirsdag 2. februar

4 VT 01/16 Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll. Saker til eventuelt. Velferdstinget vedtar hvilke saker som skal behandles på møtet, samt protokollen fra forrige møte. Møtet skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her. Dagsorden settes, og kan kun endres dersom Velferdstinget vedtar med 2/3 flertall å enten ta inn nye saker eller endre rekkefølgen. Merk at endrings- og vedtaksforslag til alle saker skal meldes skriftlig til sekretariatet før strek i saken er satt. Vi har også blitt oppfordret til å sette en tidsplan. Her har vi forsøkt etter beste evne, og pausene blir etter behov. Forslag til tidsplan: 17.15: Opprop 17.20: VT 01/16 Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll. Saker til eventuelt 17.25: VT 02/16 Orienteringer 17.40: VT 03/16 Gjennomgang av SiB Helse og Rådgivning 18.10: VT 04/16 Velferdstingets sammensetting våren : VT 05/16 Rapport fra søkerorganisasjoner 18.45: VT 06/16 SiB-hytten 19.05: VT 07/16 Budsjett for Velferdstinget : VT 08/16 Budsjett for Kulturstyret : VT 09/16 Suppleringsvalg 19.45: VT 10/16 Suppleringsfullmakt 19.55: VT 11/16 Prinsipprogram 21.00: VT 12/16 Resolusjon: Diagnose: student 21.20: VT 13/16 Vedtektsendringer 21.40: VT 14/16 Mandatendringer 21.50: Eventuelt og møtekritikk Forslag til vedtak 01.1 Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden 01.2 Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 08/15 Arbeidsutvalgets innstilling 01.1 Vedtas 01.2 Vedtas Vedlegg - VT0116_0116_Forslag til protokoll VT0815 IKKE GODKJENT Endelig innkalling VT 01/15 Side 4 av 19 Tirsdag 2. februar

5 VT 02/16 Orienteringer Orienteringssak Å orientere Velferdstinget om det som har skjedd siden forrige møte. Velferdstingets arbeidsutvalg (), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen skal orientere på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjoner og enkeltpersoner kan orientere om saker de mener er av interesse for Velferdstinget. Vedlegg - VT0116_0216_Orienteringer Endelig innkalling VT 01/15 Side 5 av 19 Tirsdag 2. februar

6 VT 03/16 Gjennomgang av SiB Helse og veiledning Orienteringssak Forkortelser SiB: Studentsamskipnaden i Bergen Å orientere Velferdstinget om den interne gjennomgangen av SiB Helse og veiledning. Hege Råkil, direktør i SiB Helse og veiledning, er invitert til å fortelle om gjennomgangen av SiB Helse og veiledning. Hvert år gjennomfører SiB en form for evaluering av én av sine avdelinger. Det blir satt ned både arbeidsgruppe og styringsgruppe, og til slutt skal styringsgruppa komme med sine anbefalinger til eventuelle endringer for avdelingen. Endelig innkalling VT 01/15 Side 6 av 19 Tirsdag 2. februar

7 VT 04/16 Velferdstingets sammensetting våren 2016 Orienteringssak Å orientere Velferdstinget om sammensettingen våren Sammensettingen av Velferdstinget avhenger av studenttall. Hvert semester skal Arbeidsutvalget orientere Velferdstinget om sammensettingen. Hver institusjon får 1 representant i Velferdstinget per påbegynte student, jamfør i Velferdstingets vedtekter. I 2016 er det én endring i Bergen hva gjelder institusjoner. Betanien Diakonale Høgskole og Haraldsplass Diakonale Høgskole har fusjonert med Misjonshøgskolen i Stavanger og Diakonhjemmet i Oslo, og blitt VID vitenskapelige høgskole. Dette medfører at Betanien og Haraldsplass, som tidligere hadde én representant hver, nå til sammen har én representant. Sammensettingen av Velferdstinget for våren 2016 blir følgende: Institusjon Vår 2015 Høst 2015 Snitt Mandat detaljert Faktiske mandat Universitetet i Bergen ,40 10 Høgskolen i Bergen ,5 5,01 6 Norges Handelshøgskole ,01 3 BI Bergen ,39 2 NLA Høgskolen ,89 1 VID Vitenskapelige ,5 0,49 1 Høgskole Kunsthøgskolen i Bergen ,5 0,22 1 Bergen Arkitektskole ,5 0,10 1 Campus Kristiania Bergen ,5 0,21 1 Skrivekunstakademiet ,5 0,01 1 SUM ,73 27 Endelig innkalling VT 01/15 Side 7 av 19 Tirsdag 2. februar

8 VT 05/16 Rapport fra søkerorganisasjoner Orienteringssak Sindre Dueland Å gå gjennom rapportene som søkerorganisasjonene har sendt inn. I tildelingsbrevet vedtatt av Velferdstinget for semesteravgiftsfordelingen for 2015, står det følgende: Organisasjoner som mottar støtte fra Velferdstinget skal sende rapport om bruken av midlene. Rapporten skal sendes til Velferdstinget senest to uker før Velferdstingets første møte på vårsemesteret. En skal i tillegg rapportere ved ev. søknad til budsjettkomiteen, jf h i vedtektene. Jamfør dette har bedt organisasjonene som fikk tildelt midler i 2015 om rapport. Vedlegg ETTERSENDES! - VT0116_0516_Rapporter - VT0116_0516_Tildelingsbrev 2015 Endelig innkalling VT 01/15 Side 8 av 19 Tirsdag 2. februar

9 VT 06/16 SiB-hytten Diskusjonssak Å diskutere bruk av SiB-hytten SiB-hytten ble åpnet i 2013, og har siden den gang vært svært populær blant studentorganisasjonene i Bergen. Det er SiB Trening som har ansvar for hytta, og nå rapporterer de om mye hærverk og ekstraarbeid rundt vedlikehold av hytta etter at studentorganisasjoner har vært der. I dag kan studentorganisasjoner leie hytten når de ønsker, og vanligvis er helgene ganske fullbooket. Prisene for bruk av hytta er: Pris pr. person er 110,- pr. døgn. Pris for hele hytten er pr døgn og 7 500,- for en helg. Pris for hele hytten for ikke studenter er hhv ,- for et døgn og ,- for en helg. Ta kontakt på for informasjon. Velferdstinget diskuterer saken, og disse innspillene vil bli tatt med videre til behandling av saken i SiB-styremøte 3. februar. SiB Trening legger fram en rekke hendelser fra de siste årene, samt forslag til tiltak. Punkter til diskusjon i møtet: - Hva skal SiB gjøre ved uheldige hendelser? - Skal en større del av semesteravgiften gå til å dekke opp for kostnadene, eller skal vi øke prisen per døgn? - Hvordan ønsker Velferdstinget at hytta skal benyttes? Vedlegg - VT0116_0616_SiB-hytten Endelig innkalling VT 01/15 Side 9 av 19 Tirsdag 2. februar

10 VT 07/16 Prinsipprogram Å behandle Velferdstingets prinsipprogram for 2016 Presentajson I 2014 vedtok Velferdstinget å ikke ha noe prinsipprogram. Dette betyr at det i 2015 kun var arbeidsprogram for Velferdstinget. Etter vedtektsbehandlingen høsten 2015 ble ordningen med prinsipprogram gjeninnført, men på en litt annen måte. Prinsipprogrammet bestemmer hva Velferdstinget mener om ulike saker, og er det politiske grunnlaget for Velferdstinget. Prinsipprogrammet er utgangspunktet når arbeidsutvalget skal utarbeide sitt arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet er det arbeidsutvalget skal jobbe med det inneværende året, og blir behandlet som orienteringssak på Velferdstingets andre møte, VT 02/16, 1. mars. Prinsipprogrammet blir utarbeidet av en komité, prinsipprogramkomiteen (PPK), valgt av Velferdstinget på valgmøtet i desember. Komiteen skal ifølge Velferdstingets vedtekter: 3-4 Prinsipprogramkomité Velferdstinget skal på årets siste møte nedsette en prinsipprogramkomite som skal fornye eller revidere det eksisterende prinsipprogrammet. Komiteen legger frem et forslag på første møte til Velferdstinget i den nye perioden. Komiteen består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Komiteen har blitt administrert av leder av Velferdstinget. Arbeidet startet like etter jul, og komiteen har hatt fire møter, men aldri vært fulltallig. Komiteens medlemmer er: Ingvild Kvinnsland, NHH Ida Austgulen, HiB Haakon Kvernevik Knudsen, BI Brage Engebretsen, BI Eirik Lie Reikerås, UiB Varamedlemmer: Jin Sigve Mæland Bjørn Iversen Forslag til vedtak 07.1 Forslag fra Jin Sigve Mæland: tillegg: SiB skal ha differensiert treningsavgift 07.2 Forslag fra Jin Sigve Mæland: tillegg: SiB skal ha en kjøttfri dag i uka i sine kafeer 07.3 Forslag fra : tillegg: De ulike utdanningsinstitusjonene skal bidra med tilskudd til SiB relativt til antall studenter ved institusjonen Velferdstinget vedtar prinsipprogram for Arbeidsutvalgets innstilling 07.1 Vedtas (dissens: Linnea) 07.2 Vedtas ikke (dissens: Ingrid) 07.3 Vedtas 07.4 Vedtas Vedlegg: - VT0116_0716_PPKs forslag Endelig innkalling VT 01/15 Side 10 av 19 Tirsdag 2. februar

11 VT 08/16 Budsjett for Velferdstinget 2016 Å behandle budsjett for Velferdstinget På VT 08/15 vedtok Velferdstinget lønnskostnadene for Dette møtet skal driftskostnadene behandles. Det er ikke gjort noen endringer fra budsjettet som ble lagt fram på VT 08/15. Forslag til budsjett med kommentarer ligger vedlagt. Forslag til vedtak 08.1 Velferdstinget vedtar budsjett for AUs innstilling 08.1 Vedtas Vedlegg - VT0116_0816_VT budsjett Endelig innkalling VT 01/15 Side 11 av 19 Tirsdag 2. februar

12 VT 09/16 Budsjett for Kulturstyret Å behandle Kulturstyrets budsjett for På VT 08/15 behandlet Velferdstinget lønnskostnadene til Kulturstyret, så på dette møtet er det driftskostnadene som skal behandles. Kulturstyrets budsjett ligger vedlagt. Forslag til vedtak 09.1 Velferdstinget vedtar Kulturstyrets budsjett for AUs innstilling 09.1 Vedtas Vedlegg - VT0116_0916_KS budsjett Endelig innkalling VT 01/15 Side 12 av 19 Tirsdag 2. februar

13 VT 10/16 Suppleringsvalg Å velge til vervene som ikke ble fylt på valgmøtet På valgmøtet i desember var det en del verv som ikke ble fylt. Alle SiB-studenter har mulighet til å stille til alle verv Velferdstinget velger til. Det blir ikke praktisert kjønnskvotering. Til noen verv er det krav til representasjon fra utdanningsinstitusjoner. En institusjon kan ikke kreve representasjon etter at valg er gjennomført. Noen av vervene er honorert. Dette er markert med en stjerne på oversikten. Kandidater som har meldt sitt kandidatur via kandidatskjema innen mandag 1. februar blir printet ut til møtet. Kandidater som stiller etter dette vil bli publisert på vtbergen.no/motedokument, samt lagt inn i det oppdaterte kandidatskjemaet som blir delt ut i møtet. Det er mulig å stille til valg under møtet. Valget skal gjennomføres i rekkefølgen på neste side, med mindre noe annet blir bestemt. Velferdstinget kan ta stilling til om man skal velge representanter samlet eller separat. For en utdypende oversikt over vervene, se våre nettsider: vtbergen.no/valg. Val g Organisasjon Verv Meldt Lengd e Arbeidsutvalget Nestleder* 0 1 år 1 medlem 0 1 år Kontrollkomiteen 2 medlemmer 0 1 år 3 vara 0 1 år Styret i Studvest 1 vara gruppe A 0 1 år 1 vara gruppe B 0 1 år Styret i Studentradioen i 2 vara 0 1 år Bergen Endelig innkalling VT 01/15 Side 13 av 19 Tirsdag 2. februar

14 VT 11/16 Suppleringsfullmakt Å gi arbeidsutvalget suppleringsfullmakt. mener det vil være en fordel å gi arbeidsutvalget fullmakt til å supplere til de ledige tillitsvervene, med unntak av ledige verv i og kontrollkomiteen. Det er ønskelig å kunne supplere personer mellom VT-møtene, og det er ikke ønskelig å ta opp suppleringsvalg på alle møter. foreslår også at man ikke tar opp suppleringssaker i VT-møter, med mindre det kommer inn aktuelle kandidater. Forslag til vedtak 11.1 Velferdstinget gir suppleringsfullmakt til de nåværende ledige tillitsvervene, med unntak av valg til og kontrollkomiteen Suppleringsvalg blir ikke løftet på dagsorden med mindre kandidater har meldt seg til de aktuelle vervene. AUs innstilling 11.1 Vedtas 11.2 Vedtas Endelig innkalling VT 01/15 Side 14 av 19 Tirsdag 2. februar

15 VT 12/16 Resolusjon: Diagnose: student Å behandle resolusjon om studenthelse Lederne av Velferdstingene i Norge (ViN) har gått sammen om å skrive en resolusjon om studenthelse. Resolusjonen var ute på høring blant Velferdstingets representanter, med svarfrist 22. januar. Det kom inn to høringssvar: ett fra NHH, og ett fra Sosialdemokratisk liste fra UiB. I tillegg har vi fått innspill fra helsedirektørene ved de tre største studentsamskipnadene. Høringsinnspillene har blitt drøftet med resten av ViN, og vi har lagt inn noen nye momenter. Et av de nye momentene er en presisering av studentsamskipnadenes oppgaver. Vedlegg: - VT0116_1216_Resolusjon: Diagnose Forslag til vedtak 12.1 Velferdstinget vedtar resolusjon: Diagnose student AUs innstilling 12.1 Vedtas Endelig innkalling VT 01/15 Side 15 av 19 Tirsdag 2. februar

16 VT 13/16 Vedtektsendringer Sindre Dueland Å behandle mandatendringer. Nå som Velferdstinget har fått nestleder på heltid, ser vi det som nødvendig å presisere dette i vedtektene og i arbeidsutvalgsmandatet. Bakgrunnen for endringene er altså å ta høyde for nestleder på heltid. har sett på oppbyggingen av AU, og betydningen en nestleder på heltid vil ha for forholdet mellom de to på heltid og de frivillige. Det er ofte vanskelig å få samlet alle til et møte for å få gjort vedtak, og derfor foreslår nå å dele opp arbeidsutvalget slik det er i dag. Vi ønsker at leder og nestleder blir arbeidsutvalget, mens arbeidsutvalget pluss de frivillige sammen utgjør styret. Slik er det enklere å få avklart rollene mellom de på heltid, samt avgjøre hvilke beslutninger som kan tas av arbeidsutvalget, og hvilke som må gjennom styret. I tillegg til denne oppdelingen har vi foreslått at det må være absolutt flertall for å få gjennom vedtak i styret. Slik har ikke leder og nestleder mulighet til å totalt overkjøre de frivillige i styret. Vi ønsket å gjøre makten til leder og nestleder litt mindre, men samtidig gi de mulighet til å ta mindre avgjørelser på egenhånd, blant annet om mindre disposisjoner i henhold til budsjett. Eksempler på dette kan være reiser som må bestilles raskt, innkjøp til arrangement og VT-møter og lignende. Dette har leder til nå kunnet avgjøre på egenhånd, men orientert arbeidsutvalget om i etterkant. Nå må det være to for å ta slike avgjørelser. I foreløpig innkalling sendte vi med helhetlig forslag, og her følger endringsforslagene enkeltvis. Forslag til vedtak 13 Innstillingen på vedtektsendringer vedtas Arbeidsutvalgets innstilling 13.1 A01 01 vedtas 13.2 A01 02 vedtas 13.3 A01 03 vedtas 13.4 A01 04 vedtas 13.5 A01 05 vedtas 13.6 A01 06 vedtas Vedlegg: - VT0116_1316_Endringsforslag Endelig innkalling VT 01/15 Side 16 av 19 Tirsdag 2. februar

17 VT 14/16 Mandatendringer Sindre Dueland Å behandle mandatendringer. Også i arbeidsutvalgsmandatet er det behov for å gjøre endringer som følge av at vi har fått nestleder på heltid. Her har vi forsøkt å spesifisere rollene til leder og nestleder så godt som mulig, samt ta med endringene som følger av oppdelingen i arbeidsutvalget og styret. I tillegg har vi, på oppfordring fra Velferdstinget, utarbeidet et økonomireglement som gjelder for hele Velferdstinget. Her har vi også sortert ut en del av det som gikk på økonomi i arbeidsutvalgsmandatet tidligere, for å samle det meste av økonomirelaterte bestemmelser i ett dokument. Forslag til voteringsorden vil bli delt ut i møtet. Forslag til vedtak Innstillingen på mandatendringer vedtas Velferdstinget vedtar økonomireglementet Arbeidsutvalgets innstilling 14.1 B01 01 vedtas 14.2 B01 02 vedtas 14.3 B01 03 vedtas 14.4 B01 04 vedtas 14.5 B01 05 vedtas 14.6 B01 06 vedtas 14.7 B01 07 vedtas 14.8 B01 08 vedtas 14.9 B01 09 vedtas B01 10 vedtas B01 11 vedtas B01 12 vedtas B01 13 vedtas B01 14 vedtas Vedtas Vedlegg: - VT0116_1416_ Endringsforslag mandat Endelig innkalling VT 01/15 Side 17 av 19 Tirsdag 2. februar

18 VT XX/15 Eventuelt Orienterings-, diskusjons- eller vedtakssak Å ta opp eventueltsaker. Saker til eventuelt må meldes under behandling av dagsorden. Det kreves 2/3 flertall for å fatte vedtak i eventueltsaker. Endelig innkalling VT 01/15 Side 2 av 19 Tirsdag 2. februar

19 VT XX/15 Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak Å skape en bedre møtekultur og et mer effektivt velferdsting. Møtekritikken er åpen for alle oppmøtte, men protokollføres ikke. Endelig innkalling VT 01/15 Side 3 av 19 Tirsdag 2. februar

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Tirsdag 15. mars 2011 VT 24/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Livar Bergheim,

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering.

Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering. Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Kapittel - Organisasjon Formål Velferdstinget i Bergen er det øverste studentorganet i Studentsamskipnaden i Bergen. Velferdstinget

Detaljer

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 6 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 03/13 5. mars 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 20/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I BERGEN

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I BERGEN VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I BERGEN Vedtatt for første gang på VT 05/12, 17. april 2012. Disse vedtektene erstatter alle tidligere styringsdokument tilknyttet Velferdstinget i Bergen. Revisjoner: 1.

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 7 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 3. september 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 50/13 Opprop 10 15 20 25 30 Følgende representanter og vararepresentanter

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

Endelig innkalling VT 06/15

Endelig innkalling VT 06/15 Endelig innkalling VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 19 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt.

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 02/13 5. februar 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 VT sak 09/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede: Universitetet

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011 Møte i Velferdstinget i Bergen Onsdag 14. september 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 48/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/15-16 den 28. september 2015 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien Bergen. Side 22 Telefon: vtbergen.no

Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien Bergen. Side 22 Telefon: vtbergen.no VT 46/15 Styringsdokumenter Side 22 Telefon: 555 45 011 post@ Mandat for vedtektskomiteen i Velferdstinget Vedtektskomiteen består av fem personer og koordineres av arbeidsutvalget. Komiteen skal utarbeide

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Protokoll Velferdstinget 2012 Møte 01/12 i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 06. desember 2011, klokka 17.15 VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien:

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Endeleg innkalling VT 08/12

Endeleg innkalling VT 08/12 Endeleg innkalling VT 08/12 5 Tid: tysdag 16. oktober, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det Akademiske Kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11

Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11 Mandag

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Forslag til vedtektsendringar

Forslag til vedtektsendringar Forslag til vedtektsendringar VT 04/14 Bergen, 19. mars 2014 Forklaring til dokument Blå tekst: Blå tekst er endringar som VT-AU ser på å vera mindre til ingen realitetsendring av dei eksisterande vedtektene.

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/11

Endelig innkalling VT 03/11 Endelig innkalling VT 03/11 Tid: Tirsdag 15.3.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. 1 2 VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt på NSOs landsmøte 2015. Gyldig fra 19. april 2015. 3 4 5 6 7 8 9 10 KAPITTEL 1 FORMÅL 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 09/14 Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle. SiB-studentar har tale- og forslagsrett. Budsjettmøtet byrjar

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes 0.0. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

Protokoll VT 08/15. Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 08/15 Side 1 av 9 Tirsdag 1.

Protokoll VT 08/15. Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 08/15 Side 1 av 9 Tirsdag 1. Protokoll VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 08/15 Side 1 av 9 Tirsdag 1. desember Oppmøtte Representanter med stemmerett (19/27) UiB (10/10) Jin Sigve

Detaljer

StOr sitt møterom, Studentenes Hus

StOr sitt møterom, Studentenes Hus Dato 11.06.2015 Tid 15:00-16:30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr, Johannes Nordrum Bratberg og Magne Bartlett(påtroppende

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 04/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 04/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 04/10 Mandag 19. april 2010 Møtet startet kl.18.00, orientering fra styreleder i SiB fra 17.45-18.00 VT 58/10 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold Protokoll for VT 03/15... 3 VT 33/15 Orienteringer... 8 Plikter å orientere... 10

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Kristin Fjelde Tjelle, Aleksander Nikolic, Tuva

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

SP 13/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

SP 13/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/15-16 den 31. august 2015 kl.17:00 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter SP 13/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for LU Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 32-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

13 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Til dagsorden fra Gjertrud: Fribord skal ikke behandles på dagens møte

13 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Til dagsorden fra Gjertrud: Fribord skal ikke behandles på dagens møte PROTOKOLL fra Kulturstyrets møte 4/15 den 11. mai 2014 kl.17:15 avholdt på rom 210 på Studentsenteret. Tilstede: Pernille Røsvik, Oda Sund, Kristian Kongsvoll, Andreas Servan, Mats Johansen, Tellef Solbakk

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Detaljer