Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering."

Transkript

1 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: Sist endret: Kapittel - Organisasjon Formål Velferdstinget i Bergen er det øverste studentorganet i Studentsamskipnaden i Bergen. Velferdstinget representerer alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen, og skal være deres stemme i velferdspolitiske spørsmål overfor Studentsamskipnaden i Bergen, utdanningsinstitusjonene, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og staten. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen 1.1. Om formålet Velferdstinget i Bergen (VT Bergen) er det øverste studentorganet i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Velferdstinget representerer alle studenter tilknyttet studentsamskipnaden og skal være deres stemme i velferdspolitiske spørsmål Om organisasjonen Alle studieinstitusjoner, heretter kalt medlemsinstitusjoner, tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen skal være representert i Velferdstinget. Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering. Eierform Velferdstinget i Bergen er selveiende og ingen kan i kraft av eierposisjon disponere over dets formue eller hefte for dets gjeld. Kapittel - Definisjoner Organisasjoner og institusjoner VT Velferdstinget i Bergen

2 VT-AU Velferdstingets arbeidsutvalg SiB Studentsamskipnaden i Bergen KS Kulturstyret KK Kontrollkomiteen UiB Universitetet i Bergen HiB Høgskolen i Bergen NHH Norges Handelshøyskole BIB BI Bergen NLA NLA Høgskolen HDH Haraldsplass Diakonale Høgskole KhiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen BDH Betanien Diakonale Høgskole BAS Bergen Arkitekthøgkole MHB Markedshøyskolen i Bergen SKA Skrivekunstakademiet Voteringsformer Prøvevotering Simpelt flertall Simpelt ⅔ flertall med. Flertall ⅔ flertall Enstemmig Absolutt flertall Absolutt ⅔ flertall Ikke-bindende avstemning for å kartlegge stemningen i VT. Når ett forslag har fått flest stemmer, der avholdne ikke telles med. Når ett forslag har fått minst ⅔ av stemmene, der avholdne ikke telles Mer enn 50 % av de oppmøtte stemmer for. Minst ⅔ av de oppmøtte stemmer for. Samtlige av de oppmøtte stemmer for. Mer enn 50 % av Velferdstingets representanter stemmer for. Minst ⅔ av Velferdstingets representanter stemmer for. Forslagsstiller Prøvevotering Simpelt flertall Alminnelig flertall Absolutt flertall Kvalifisert flertall Enstemmig Ikke-bindende avstemning for å kartlegge stemningen i VT. Når ett forslag har fått flest stemmer, der avholdne ikke telles med. Mer enn 50 % av de oppmøtte stemmer for. Mer enn 50 % av Velferdstingets representanter stemmer for. Minst ⅔ av de oppmøtte stemmer for. Samtlige av de oppmøtte stemmer for.

3 Kapittel - Velferdstinget Forslagsstiller Velferdstinget er det øverste organet i Velferdstinget i Bergen. Sammensetning Antallet representanter i Velferdstinget avhenger av antallet semesteravgiftsbetalende studenter ved de enkelte medlemsinstitusjonene. Det finnes ingen øvre grense for hvor mange representanter som kan sitte i Velferdstinget. Alle utdanningsinstitusjonene får én representant per påbegynte student. Snittet av antall semesteravgiftsbetalende studenter de siste to semester avgjør hvor mange representanter hver enkelt institusjon blir tildelt. Utregning foretas i forkant av det første Velferdstingsmøtet for hvert semester. Sammensetningen kan ikke være slik at én enkelt institusjon har mer enn 50 % av representantene i et fulltallig velferdsting. Dersom en institusjons representanter utgjør mer enn 50 % av et fulltallig Velferdsting, skal denne institusjonen miste representanter fram til dens representanter utgjør mindre enn 50,1 % av et fulltallig Velferdsting. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen Snittet av de to 2 foregående semestrenes antall semesteravgiftsbetalende studenter ved den enkelte medlemsinstitusjonen avgjør hvor mange representanter hver enkelt medlemsinstitusjon blir tildelt. Alle medlemsinstitusjon skal ha én representant per påbegynte femten hundre semesteravgiftsbetalende studenter. Det finnes ingen øvre grense for hvor mange representanter som kan sitte i Velferdstinget. En medlemsinstitusjon har ikke anledning til utgjøre mer enn halvparten av representantene i Velferdstinget.

4 Valg til Velferdstinget Valg til Velferdstinget beskrives i Velferdstingets valgreglement. Representantene må ha betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen for å være valgbare, og må betale semesteravgift til samskipnaden i hele vervets funksjonstid. Velferdstinget kan gjøre unntak fra dette kravet med simpelt flertall. Forslagsstiller: Valg til velferdstinget Det øverste studentorganet ved en utdanningsinstitusjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen velger selv sine representanter til Velferdstinget i Bergen. Valget gjennomføres i henhold til det øverste studentorganet sine vedtekter, så sant disse er i tråd med Universitetsog høyskoleloven. Representantene må ha betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen for å være valgbare, og må betale semesteravgift til samskipnaden i hele vervets funksjonstid. Velferdstinget kan gjøre unntak fra dette kravet med simpelt flertall. Representantene anses ikke som formelt valgt inn i Velferdstinget før når valgprotokoll er overlevert Velferdstingets arbeidsutvalg og Kontrollkomiteen. Sammenstilling av bestemmelsene i vedtektene og valgreglementet. Må ses i sammenheng med at valgreglementet regulerer valg med Velferdstinget som valgforsamling, og ikke valg til Velferdstinget. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen

5 Kapittel to. Om valg til Velferdstinget og medlemsinstitusjonenes representasjon Det øverste studentorganet ved en medlemsinstitusjon velger sine representanter til Velferdstinget i Bergen. Valg ved den enkelte medlemsinstitusjon skal gjennomføres i tråd med den enkelte medlemsinstitusjonens egne lover, samt de aktuelle lover og forskrifter. Valgresultatet ved den enkelte medlemsinstitusjon skal dokumenteres og gjøres tilgjengelig for Velferdstinget i forkant av de nye representantenes funksjonstid. Forslagsstiller XX Velferdstingsmøter Velferdstinget vedtar møteplan for påfølgende kalenderår på årets siste møte. Møtene i velferdstinget avvikles i henhold til forretningsorden. Møteledelse Møteleder er møtets ordstyrer. Møteleder skal sørge for at møtet gjennomføres i henhold til forretningsorden. Protokollfører skriver protokoll fra møtet. Ordinære møter Velferdstinget skal ha minst tre ordinære møter per semester. Møteplan for kalenderåret skal vedtas på valgmøtet. Valgmøte Valgmøte skal avholdes på kalenderårets siste møte. Leder og øvrige medlemmer av Velferdstingets arbeidsutvalg, samt medlemmer til styret i Studentsamskipnaden i Bergen og

6 Kulturstyret skal, om mulig, velges på valgmøte. Medlemmer til komiteer, råd og utvalg som Velferdstinget oppnevner eller velger til skal også, om mulig, velges på valgmøte. Budsjettmøte På budsjettmøte skal fordeling av semesteravgiften for det påfølgende kalenderåret vedtas. Innkalling til budsjettmøte skal, i tillegg til de ordinære mottakerene, også sendes ut til alle organisasjoner som har søkt Velferdstiget om støtte for påfølgende kalenderår. Ekstraordinære møter Velferdstingets arbeidsutvalg skal innkalle til ekstraordinært møte dersom 1/3 av representantene i Velferdstinget, eller 30 studenter ved medlemsinstitusjonene, krever det. Arbeidsutvalget skal også kalle inn til ekstraordinært møte dersom minst to av arbeidsutvalgets medlemmer krever det. Krav må fremsettes skriftlig. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen 3.3. Om ekstraordinære møter i Velferdstinget Det skal innkalles til ekstraordinære møter i Velferdstinget når et krav fremmes av en tredjedel av medlemsinstitusjonene, arbeidsutvalget selv eller ikke færre enn tredve 30 studenter som har betalt sin semesteravgift til samskipnaden for inneværende semester. Kravet skal fremmes skriftlig. Innkalling til ekstraordinære møter i Velferdstinget skal distribueres blant representantene og deres stedfortredere senest sju 7 dager før møtestart. Det er kun de saker som foranlediget innkallingen som kan behandles på det ekstraordinære møtet i Velferdstinget. Innkalling og saksliste til det ekstraordinære møtet skal være Velferdstingets medlemmer i hende sju dager før møtet avholdes. På møtet er det kun den eller de sakene som ligger til grunn for møtet som skal behandles. Vedtaksdyktighet

7 Velferdstinget er vedtaksdyktig når minst halvparten av representantene er til stede. Blant disse må representanter fra minst fire medlemsinstitusjoner være representert, og representasjonen til en enkelt institusjon kan ikke overskride 50 %. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen 3.6. Om vedtaksdyktighet Velferdstinget og underlagte organer er vedtaksdyktige når minst halvparten av de stemmeberettigede eller deres stedfortredere er til stede. I møter i Velferdstinget må et minimum av fire 4 medlemsinstitusjoner være representert. En medlemsinstitusjon kan ikke utgjøre mer enn halvparten av de tilstedeværende representantene med stemmerett i Velferdstingets møter. Vedtak Vedtak fattes med simpelt flertall med mindre annet er særskilt bestemt. Ved stemmelikhet skal det stemmes om igjen. Ved andre gangs stemmelikhet faller forslaget. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen 3.5. Om voteringsformer Alle vedtak i Velferdstinget og underlagte organer skal fattes med alminnelig flertall, med mindre noe annet er fastsatt i tråd med disse statuttene. Forslagsstiller:

8 NY BESTEMMELSE OM VALG Valg i Velferdstinget Gjennomføring av valg i Velferdstinget reguleres av eget valgreglement vedtatt av Velferdstinget selv. Stemmerett Representantene i Velferdstinget har stemmerett ved oppmøte. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen Representanter og deres stedfortreder i Velferdstinget har tale- forslags- og stemmerett. Innmelding av saker Enhver student som i inneværende semester har betalt semesteravgiften til Studentsamskipnaden i Bergen kan melde inn saker til Velferdstinget. Saker må være meldt og saksdokument må være sendt inn til arbeidsutvalget senest ti dager før møtedato. Saker som kommer etter denne fristen må meldes som eventuelt-sak før dagsorden godkjennes eller møtet settes. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen Enhver student som for det inneværende semesteret har betalt semesteravgiften sin til

9 samskipnaden kan melde inn saker til behandling i Velferdstinget. Den innmeldte saken må være saksforberedende organ i hende senest ti 10 dager før møtetidspunktet. Innkalling og saksliste Innkalling med midlertidig dagsorden skal være Velferdstinget sine medlemmer i hende fjorten dager før møtedato. Endelig innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger fra arbeidsutvalget skal være Velferdstingets medlemmer i hende sju dager før møtedato. Innkalling skal gå ut til faste representanter i Velferdstinget og deres vararepresentanter. Innkalling skal også gå ut til Velferdstingets arbeidsutvalg, alle medlemmer i styret i Studentsamskipnaden i Bergen, leder og nestleder for Kulturstyret, Kontrollkomiteen, ordstyrer og protokollfører. Enhver som ber om det skal også motta innkalling. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen Innkalling med tilhørende saksliste til ordinære møter i Velferdstinget skal distribueres blant representantene og deres stedfortredere, samt tilgjengeliggjøres for innsyn av øvrige interesserte. Foreløpig innkalling til ordinære møter i Velferdstinget skal distribueres og tilgjengeliggjøres senest fjorten 14 dager før møtestart. Endelig innkalling til ordinære møter i Velferdstinget skal distribueres og tilgjengeliggjøres senest sju 7 dager før møtestart. Offentlighet Alle møter i Velferdstinget er offentlige, og alle studenter som inneværende semester har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen har tale- og forslagsrett i Velferdstinget.

10 Forslagsstiller: Vedtektskomiteen Tillitsvalgte i Velferdstinget og underlagte organer har tale- og forslagsrett. Studenter som for inneværende periode har betalt sin semesteravgift til samskipnaden har talerett. Velferdstingets arbeidsutvalg kan med simpelt flertall vedta at en sak og dens saksdokumenter skal unntas offentligheten. Velferdstinget kan med 2/3 flertall gå imot Velferdstingets arbeidsutvalgs beslutning om at en sak skal unntas offentligheten. Velferdstinget kan med 2/3 flertall vedta at en sak og dens saksdokumenter skal unntas offentligheten. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen 3.4. Om åpne og lukkede møter i Velferdstinget Velferdstingets møter skal være åpne for semesteravgiftsbetalende studenter. Dette gjelder ikke i tilfeller hvor arbeidsutvalget eller Velferdstinget har fattet et vedtak om at møtene skal lukkes. Velferdstinget kan også fatte vedtak om at møtet skal åpnes. Velferdstinget må fatte sitt vedtak med to tredjedelers kvalifisert flertall. Kapittel - Underorgan

11 Velferdstinget skal ha et eget arbeidsutvalg, kulturstyre, budsjettkomite og kontrollkomite. Valg av representanter til disse reguleres av Velferdstingets valgreglement. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen 3.7. Om øvrige møtebestemmelser Representanter for Velferdstingets underlagte organ samt styret i studentsamskipnaden skal orientere Velferdstingets representanter i forkant av eller under ordinære møter i Velferdstinget. Ved stemmelikhet i Velferdstingets underliggende organ, avgjør den nærmeste leders dobbeltstemme. Velferdstingets arbeidsutvalg Arbeidsutvalget er Velferdstingets utvøvende organ og har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget. Arbeidsutvalget skal følge budsjett vedtatt av Velferdstinget. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og to medlemmer. Arbeidsutvalget forvalter Velferdstingets vedtatte politikk, og plikter å følge opp Velferdstingets vedtak. Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig dersom minst halvparten av de valgte AU-medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Arbeidet til Velferdstingets arbeidsutvalg er nærmere regulert i egen instruks. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen Arbeidsutvalget er Velferdstingets utøvende organ. Arbeidsutvalget er saksforberedende og innstillende organ i saker som skal behandles i Velferdstinget. Arbeidsutvalget har ansvar for at møter i Velferdstinget og underlagte organer innkalles og

12 gjennomføres i tråd med de regler som er fastsatt i tråd med disse statuttene. Arbeidsutvalget har ansvar for at de saker som skal behandles i Velferdstinget løftes frem for behandling innen de tidsfrister som er fastsatt. Arbeidsutvalget skal bestå av fire medlemmer, herunder leder og nestleder. Styret i Studentsamskipnaden i Bergen Forslagsstiller: (1) Det skal velges Velferdstinget velger fem faste medlemmer til styret i Studentsamskipnaden, og fem varamedlemmer. Leder velges særskilt. Nestleder velges av styret i Studentsamskipnaden i Bergen. Leder og to styreremedlemmer velges i én periode, og to styremedlemmer velges i en annen. Varamedlemmer velges hvert år. Minst tre utdanningsinstitusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen skal være representert blant studentene i styret. (2) Institusjonstilhørighet i valgøyeblikket er gjeldende for hele funksjonstiden. Institusjonstilhørighet skal protokollføres. Funksjonstiden for faste medlemmer er to år. Varamedlemmer har en funksjonstid på ett år. (3) Medlemmer av styret i Studentsamskipnaden i Bergen fratrer automatisk sitt eventuelle verv som representant i Velferdstinget. Medlemmer av styret i Studentsamskipnaden i Bergen må også fratre eventuelle verv i Velferdstingets arbeidsutvalg og/eller Kontrollkomiteen. På grunn av endring av valgreglementet tas denne bestemmelsen inn i vedtektene. Velferdstinget kan gjøre bestemmelser om valg til samskipnadens styre, i henhold til lov om studentsamskipnader med forskrift. Arbeidsutvalget mener at bestemmelser om styret i studentsamskipnaden er såpass viktige at de hører hjemme i vedtektene.

13 (4) Styremedlemmene valgt av Velferdstinget har møteplikt på alle Velferdstingets møter, og plikter å orientere om deres virke siden sist møte, samt svare på eventuelle spørsmål. Kulturstyret (1) Kulturstyret er Velferdstinget i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og saksforberedende i kulturpolitiske spørsmål. Kulturstyret er underlagt egne statutter vedtatt av Velferdstinget. (2) Leder for Kulturstyret plikter å orientere Velferdstinget om Kulturstyrets drift og har møteplikt i kultursaker. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen 6.4. Om Velferdstingets kulturstyre Velferdstingets kulturstyre skal oppfylle de fullmakter og utøve det mandat som Velferdstinget har ilagt styret i forbindelse med Velferdstingets velferds- og kulturpolitikk. Velferdstingets kulturstyre skal bestå av tolv 12 medlemmer og fem 5 rangerte varamedlemmer, herunder leder og nestleder. Seks 6 medlemmer velges for to år. Velferdstingets kulturstyre skal knytte til seg en sekretær. Denne skal ha forslags- og talerett på møter i Velferdstingets kulturstyre. Kontrollkomité Kontrollkomiteen består av inntil tre medlemmer, og tre varaer, valgt av Velferdstinget. Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere at de vedtak og valg som Velferdstinget fatter, eller tidligere har fattet, skjer i henhold til Velferdstingets vedtekter. Kontrollkomiteen har også som oppgave å vurdere om Velferdstingets arbeidsutvalg følger opp de vedtak som Velferdstinget har fattet.

14 Velferdstinget, medlemsinstitusjoner eller arbeidsutvalget kan be Kontrollkomiteen om å ta stilling til regeltolkninger eller vedtak utført av Velferdstinget eller relevante underorgan. Velferdstinget kan overgå Kontrollkomiteens regeltolkning med 2/3 flertall. Medlemmer av Velferdstingets arbeidsutvalg, SiB-styret, Velferdstinget og Budsjettkomiteen kan ikke sitte i kontrollkomiteen. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen 6.1. Om kontrollkomitéen Velferdstinget skal alltid ha en kontrollkomité. Denne skal være til stede på møter i Velferdstinget. Kontrollkomitéen skal etter oppfordring eller på selvstendig grunnlag gjennomføre kontroll av de vedtak som fattes i Velferdstinget og de underlagte organene. Kontrollkomitéen fungerer som Velferdstingets tellekorps. Velferdstinget kan overgå kontrollkomitéens tolkninger med et to tredjedels kvalifisert flertall. Komitéen skal bestå av tre 3 medlemmer og ett 1 varamedlem, herunder leder. Budsjettkomité Velferdstinget skal oppnevne en budsjettkomité med fem medlemmer, og fem varaer. De tre største utdanningsinstitusjonene kan kreve én representant kvotert inn. Kravet kan bare fremmes ved valg til ledig verv. Størst institusjon har førsterett på kvotering, nest størst har andrerett, og tredje størst av tredjerett. Komiteen har ansvar for å utarbeide innstilling til budsjett for fordeling av semesteravgiften. Budsjettkomiteen har møteplikt på Budsjettmøtet. Budsjettkomiteens arbeid er nærmere regulert i egen instruks. Velferdstinget kan velge å gi komiteen mer utfyllende instrukser. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen

15 6.3. Om budsjettkomitéen Velferdstinget skal i forkant av fordelingen av semesteravgiften nedsette en komité for utarbeidelse av forslag til fordeling mellom søkerorganisasjonene. Komitéen har ansvar for fastsettelse av søknadsfrister og øvrige vilkår for tildeling, samt for gjennomføring av intervju med søkerorganisasjoner. Komitéen skal bestå av fem 5 medlemmer og to 2 rangerte varamedlemmer, herunder leder. Arbeidsprogramkomité Velferdstinget kan oppnevne en arbeidsprogramkomité. Komiteen har ansvar for å utarbeide forslag til arbeidsprogram. Hver institusjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen kan kreve én representant kvotert inn og tallet på institusjoner avgjør størrelsen på arbeidsprogramkomiteen. Kravet kan bare fremmes ved valg til ledig verv. Tallet på institusjoner avgjør størrelsen på arbeidsprogramkomiteen. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen 6.2. Om programkomitéen Velferdstinget skal i forkant av rulleringen av prinsipprogrammet nedsette en komité for utarbeidelse av forslag til prinsipprogram. Komitéen skal bestå av fem 5 medlemmer og to 2 rangerte varamedlemmer, herunder leder.

16 Forslagsstiller: Vedtektskomiteen Om Velferdstingets idrettsråd Velferdstingets idrettsråd skal oppfylle de fullmakter og utøve det mandat som Velferdstinget har ilagt rådet i forbindelse med Velferdstingets idrettskontakt og politikk. Velferdstingets idrettsråd skal representere studentidretten i samskipnadsområdet. Alle medlemmer av Velferdstingets idrettsråd skal representere en studentidrettsorganisasjon eller en annen idrettsorganisasjon tilknyttet studentsamskipnaden. Velferdstingets idrettsråd skal bestå av sju 7 medlemmer og tre 3 rangerte varamedlemmer, herunder leder og nestleder. Andre komiteer Velferdstinget kan oppnevne komiteer som har ansvar for å utarbeide saksdokumentene til en enkelt sak eller tema. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen 6.6. Om øvrige komitéer Velferdstinget har til enhver tid adgang til å opprette det antall av komitéer som representantene finner hensiktsmessig. Komitéenes mandat, sammensetning og deres funksjonstid må være tydelig avgrenset i vedtaket om opprettelse.

17 Forslagsstiller: Vedtektskomiteen 7.1. Om prinsipp- og arbeidsprogram Velferdstinget skal på sitt andre møtet i høstsemesteret behandle vedtakssak om prinsipprogram. Prinsipprogrammet skal ha en tidshorisont som ikke er kortere enn tre 3 år. Det nyvalgte arbeidsutvalget skal så snart som mulig etter Velferdstingets rullering av prinsipprogrammet og innen én 1 måned legge frem orienteringssak om sitt arbeidsprogram i Velferdstinget. Arbeidsutvalget skal i Velferdstingets siste møte legge frem diskusjonssak om evaluering av sitt arbeid for å realisere arbeidsprogrammets innhold. NYTT KAPITTEL OM HABILITET Forslagsstiller: Vedtektskomiteen Kapittel åtte. Om habilitet og tillit i Velferdstinget (DEL 1) Velferdstingets representanter og medlemmer i underliggende organer skal ikke delta i behandling av saker hvor det foreligger omstendigheter som er særlig egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Kapittel - Mistillit

18 Velferdstinget kan med 2/3 flertall tilbakekalle tillitsvalgte ved å vedta mistillit mot personer med verv beskrevet i statuttene. Den som får vedtatt mistillit mot seg fratrer umiddelbart sitt verv som tillitsvalgt for Velferdstinget. Utbetaling til honorerte verv opphører fra og med utgangen av kalendermåneden etter at mistilliten ble vedtatt. Mistillit kan ikke vedtas på ekstraordinært møte. Regler for tilbakekalling av styremedlemmer i styret i Studentsamskipnaden i Bergen reguleres til enhvert tid av lov om studentsamskipnader med tilhørende forskrifter. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen Kapittel åtte. Om habilitet og tillit i Velferdstinget (DEL 2) Velferdstinget kan med to tredjedeler kvalifisert flertall vedta mistillit mot personer med tillitsverv i Velferdstinget eller underlagte organer. Den som for mistillit rettet mot seg fratrer umiddelbart sitt tillitsverv. Mistillit kan ikke vedtas på ekstraordinære møter i Velferdstinget. Kapittel - Økonomi Velferdstinget skal hvert år vedta budsjett for Velferdstingets virksomhet. Arbeidsutvalget er ansvarlig for å følge vedtatt budsjett, og skal holde Velferdstinget løpende orientert om den økonomiske situasjonen. Budsjett Budsjett skal legges fram for vedtak på første ordinære møte. Regnskap De av Velferdstinget valgte medlemmer av styret i Studentsamskipnaden i Bergen skal, senest på siste velferdstingsmøte før sommeren, legge fram og gjøre rede for studentsamskipnadens endelige regnskap for fjoråret. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen 7.2. Om budsjett og regnskap

19 Velferdstinget skal behandle sak om budsjett for det påfølgende organisasjonsåret. Velferdstinget skal behandle sak om godkjenning av regnskap for det foregående organisasjonsåret. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen 7.3. Om utfyllende bestemmelser Velferdstinget kan fatte avgjørelser som inntil videre eller i en avgrenset periode utfyller bestemmelsene i disse statuttene. Der hvor det i statuttene er åpnet for andre fastsettelser, kan Velferdstinget fatte vedtak som inntil videre eller i en avgrenset periode gir en annen bestemmelse i de sammenhenger som vedtaket gjelder. Kapittel - Vedtektsendringer Endring av styringsdokumenter Velferdstinget har mandat over må gjøres med 2/3 flertall på møte i Velferdstinget. Endring må meldes senest ved foreløpig innkalling. Endringene må vedlegges. Alternative forslag til endring må være inne senest 8 dager før møtetidspunktet og skal sendes ut med endelig innkalling. Eventuelle endringer trer i kraft etter at møtet er hevet. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen Kapittel ni. Om endringer i Velferdstingets statutter Endringer i statuttene må vedtas med to tredjedelers kvalifisert flertall på et ordinært møte i

20 Velferdstinget. Det er ikke adgang til å fremme endringsforslag til sak om behandling av statuttene senere enn ti dager før møtetidspunktet. Endringer i statuttene er gjeldende fra møtet slutt. Forslagsstiller Endringsforslag Opprinnelig tekst Endring av styringsdokumenter Velferdstinget har mandat over må gjøres med 2/3 flertall på møte i Velferdstinget. Endring må meldes senest ved foreløpig innkalling. Endringene må vedlegges. Alternative forslag til endring må være inne senest 8 dager før møtetidspunktet og skal sendes ut med endelig innkalling. Eventuelle endringer trer i kraft etter at møtet er hevet. Ny tekst Forslag til endring av vedtektene behandles av Velferdstinget dersom det er kommet inn forslag til endringer. Vedtektsendringsforslag må meldes til arbeidsutvalget senest 15 dager før møtet som skal behandle endringsforslagene. Innkomne vedtektsendringsforslag skal gjøres kjent ved foreløpig innkalling. Alternative forslag til endringer må være arbeidsutvalget i hende 8 dager før møtet som skal behandle endringsforslagene. Alle vedtektsendringsforslag skal gjøres kjent ved endelig innkalling. Vedtektsendringer vedtas med to tredjedels flertall. Vedtatte endringer gjelder fra møtets slutt, med mindre Velferstinget bestemmer et senere tidspunkt for ikrafttredelse.

21

22 Valgreglement for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: B01 Kortnavn: Valgreglement Hjemmel Valg i Velferdstinget Gjennomføring av valg i Velferdstinget reguleres av eget valgreglement vedtatt av Velferdstinget selv. 1-1 Formål Dette reglement gjelder for valg av representanter til Velferdstinget i Bergen og for valg av representanter fra Velferdstinget i Bergen til ulike råd og utvalg. Reglementet gjelder også for valg med Velferdstinget som valgforsamling til andre råd og utvalg dersom ikke annet er særskilt bestemt. 1-2 Forhold til andre regelverk Valgreglementet er underordnet Velferdstingets statutter, og viker med motstrid for disse. 1-3 Valgmåte Alle valg i dette reglement foregår som preferansevalg dersom ikke annet er særskilt bestemt. Framgangsmåte for preferansevalg er beskrevet i kapittelet Definisjoner. 1-4 Suppleringsfullmakt Velferdstinget kan gi Velferdstingets arbeidsutvalg fullmakt til å supplere inn representanter i råd og utvalg. 1-5 Funksjonstid i verv Dersom ikke annet er særskilt bestemt og opplyst om før valget trer representantene inn i sine verv etter at møtet der de ble valgt er hevet. Studenter som velges etter dette reglement får en funksjonstid på ett år i vervet, med mindre annet er bestemt og opplyst om før valget. Ved suppleringsvalg vil funksjonstiden tilsvare det som gjenstår av ordinære valgperiode. 1-6 Valgbarhet Alle studenter som i inneværende semester har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen kan stille til valg. Velferdstinget kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra dette kravet med simpelt flertall. En student kan ikke sitte som medlem av Velferdstingets arbeidsutvalg, som fast medlem av styret i Studentsamskipnaden i Bergen, som medlem av budsjettkomiteen eller som medlem av Kontrollkomiteen samtidig.

23 Forslagsstiller: Vedtektskomiteen Alle semesteravgiftsbetalende medlemmer kan stille til valg som medlemmer av de råd og utvalg som er nevnt i statuttenes kapitler fire og fem, med mindre annet er fastsatt i tråd med disse statuttene. Denne bestemmelsen kan ses vekk i fra ved alminnelig flertall under behandlingen av en sak. Tillitsvalgte i Velferdstinget og underlagte organer har ikke adgang til å stille til valg som medlemmer eller varamedlemmer i kontrollkomitéen. 1-7 Endring av valgreglement Endring av valgreglement må gjøres med 2/3 flertall. Endringsforslag må foreligge senest ved foreløpig innkalling, og kan ikke fattes på ekstraordinære møter. 2 Valg til Velferdstinget Det øverste studentorganet ved en utdanningsinstitusjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen velger selv sine representanter til Velferdstinget i Bergen. Valget gjennomføres i henhold til det øverste studentorganet sine vedtekter, så sant disse er i tråd med Universitetsog høyskoleloven. Representantene anses ikke som formelt valgt inn i Velferdstinget før valgprotokoll er overlevert Velferdstingets arbeidsutvalg og Kontrollkomiteen. Dersom en utdanningsinstitusjon ikke leverer valgprotokoll vil deres mandat anses for å være sovende. Institusjoner med sovende mandat vil ikke være representert i Velferdstinget. Et sovende mandat kan vekkes ved at valgprotokoll leveres til Velferdstingets arbeidsutvalg og Kontrollkomite. Valgforsamling Valgforsamling defineres av utdanningsinstitusjonens egne vedtekter. Gjennomføring av valg Valget gjennomføres i henhold til vedtektene til det øverste studentorganet ved utdanningsinstitusjonen. Sammensetning

24 Velferdstingets sammensetning defineres av statuttene. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen Velferdstinget er valgforsamling for alle valg til tillitsverv i Velferdstinget og underlagte organer, med mindre noe annet er fastsatt i tråd med disse statuttene. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen ALTERNATIV I I valg hvor Velferdstinget er valgforsamling skal alle valg gjennomføres med absolutt flertall. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen ALTERNATIV II I valg hvor Velferdstinget er valgforsamling skal alle valg gjennomføres med preferansevalg.

25 Forslagsstiller: Vedtektskomiteen Alle valg til tillitsverv i Velferdstinget skal ha en funksjonstid på ett år, med mindre noe annet er fastsatt i tråd med disse statuttene. I tilfeller hvor det gjennomføres valg under et møte i Velferdstinget skal funksjonstid for nye tillitsvalgte begynne ved møtets slutt, med mindre noe annet er fastsatt i tråd med disse vedtektene. Velferdstinget kan gi fullmakt til å oppnevne medlemmer av de ulike råd og utvalg som er nevnt i statuttenes kapittel seks. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen ALTERNATIV I Under behandling av sak om valg til et organ med fem 5 eller flere studenter som medlemmer har de tre 3 største medlemsinstitusjonene adgang til å kreve at én 1 representant fra sin respektive medlemsinstitusjon skal kvoteres inn. I tilfeller hvor det kreves kvotering går medlemmet med flest semesteravgiftsbetalende studenter foran. En medlemsinstitusjon kan kreve votering til et bestemt organ kan kun kreves ved én 1 anledning i løpet av et organisasjonsår. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen

26 ALTERNATIV II Ingen paragraf 4.3. Valg til Velferdstingets arbeidsutvalg Valgforsamling Velferdstinget er valgforsamling. Gjennomføring av valg Kandidatene nominerer seg selv, enten på eller i forkant av møtet. Alle kandidater som stiller til valg skal presentere seg selv og svare på eventuelle spørsmål fra valgforsamlingen. Kandidater kan presenteres telefonisk eller av tredjepart. Medlemmer av Velferdstingets arbeidsutvalg trer inn i sine verv 1. januar året etter. Sammensetning Velferdstingets arbeidsutvalgs sammensetning defineres av statuttene. 4 Valg til Kulturstyret Valgforsamling Velferdstinget er valgforsamling. Gjennomføring av valg Kandidatene nominerer seg selv, enten på eller i forkant av møtet. Alle kandidater som stiller til valg skal presentere seg selv og svare på eventuelle spørsmål fra valgforsamlingen. Kandidater kan presenteres telefonisk eller av tredjepart. Sammensetning Kulturstyrets sammensetning regules av Kulturstyrets egne statutter, Valg til styret i Studentsamskipnaden i Bergen Valgforsamling Velferdstinget er valgforsamling.

27 Gjennomføring av valg Kandidatene nominerer seg selv, enten på eller i forkant av møtet. Alle kandidater som stiller til valg skal presentere seg selv og svare på eventuelle spørsmål fra valgforsamlingen. Kandidater kan presenteres telefonisk eller av tredjepart. Medlemmer og varamedlemmer av styret i Studentsamskipnaden i Bergen trer inn i sine verv 1. januar året etter det konstituerende møte. Sammensetning Det skal velges fem faste medlemmer til styret i Studentsamskipnaden, og fem varamedlemmer. Leder velges særskilt. Nestleder velges av styret i Studentsamskipnaden i Bergen. Leder og to styreremedlemmer velges i én periode, og to styremedlemmer velges i en annen. Varamedlemmer velges hvert år. Minst tre utdanningsinstitusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen skal være representert blant studentene i styret. Institusjonstilhørighet i valgøyeblikket er gjeldende for hele funksjonstiden. Institusjonstilhørighet skal protokollføres. Funksjonstiden for faste medlemmer er to år. Varamedlemmer har en funksjonstid på ett år. Medlemmer av styret i Studentsamskipnaden i Bergen fratrer automatisk sitt eventuelle verv som representant i Velferdstinget. Medlemmer av styret i Studentsamskipnaden i Bergen må også fratre eventuelle verv i Velferdstingets arbeidsutvalg og/eller Kontrollkomiteen. 6 Valg til andre råd og utvalg Valgforsamling Velferdstinget er valgforsamling, med mindre annet er opplyst om i forkant av valget. Gjennomføring av valg Kandidatene nominerer seg selv, enten på eller i forkant av møtet. Alle kandidater som stiller til valg skal presentere seg selv og svare på eventuelle spørsmål fra valgforsamlingen. Kandidater kan presenteres telefonisk eller av tredjepart. Sammensetning Sammensetning vil være definert av organisasjonens eller utvalgets egne vedtekter, med mindre annet er opplyst om i forkant av valget. 7 Preferansevalg Kandidater Forslag på kandidater må være innkommet innen den frist som er fastsatt for det enkelte valg. Når kandidatforslag er mottatt skal de foreslåtte kandidatene straks kontaktes for å kunne bekrefte eller avkrefte sitt kandidatur. Stemmeseddel

28 Stemmeseddelen skal, i alfabetisk rekkefølge, inneholde navnet på alle kandidatene som stiller til det aktuelle valg. Dersom stemmeseddel ikke er utarbeidet på forhånd kan blanke stemmesdler benyttes. Disse skal da være utformet på en slik måte at de der og da vanskelig lar seg kopiere. Stemmesedler deles ut og telles av Kontrollkomiteen. Velferdstinget kan velge å midlertidig supplere Kontrollkomiteen for å gjennomføre denne oppgaven. Medlemmer av Velferdstingets arbeidsutvalg eller styret i Studentsamskipnaden i Bergen kan ikke på noe tidspunkt sitte i Kontrollkomiteen. Valgoppgjør (1) Forslag på kandidater skal leveres ordstyrerbordet innen den frist som møteleder oppgir. (2) Ved preferansevalg skal navnene på de foreslåtte kandidater være synlige i lokalet, og på stemmeseddelen skal velgeren i prioritert rekkefølge angi hvilke kandidater som ønskes valgt. Velgeren avgjør selv hvor mange av kandidatene vedkommende stemme på. (3) Navn på kandidater som ikke stiller til valg skal ikke telles med. (4) Antallet avgitte stemmesedler divideres med antallet representanter som skal velges økt med 1. Denne kvotienten økes med 0,01. Resultatet kalles valgtallet. (5) Deretter telles det opp hvor mange førstestemmer hver enkelt kandidat har fått. Har noen fått så mange stemmer på førsteplass at vedkommende når opp til valgtallet er vedkommende valgt til representant. (6) Har ingen kandidat så mange førstestemmer at vedkommende er valgt, og står det igjen flere kandidater enn det skal velges representanter, skal den kandidat som har lavest stemmetall som nummer 1 strykes fra alle stemmesedlene. Har to eller flere kandidater likt stemmetall avgjøres det ved loddtrekning hvem som skal strykes. (7) På de stemmesedlene der den strøkne opprinnelig sto først, skal det telles opp hvem som har rykket frem til førsteplass. Dette regnes som førstestemmer og kommer i tillegg til førstestemmene fra første opptelling. Er ikke dette tilstrekkelig til at noen kandidat når opp til valgtallet skal den som nå har det laveste stemmetall på førsteplass strykes. Slik fortsetter man til en kandidat når opp til valgtallet. (8) Når en kandidat på denne måten er valgt, skal det telles hvem som står på andreplassen på de stemmesedler der den valgte sto øverst. I oppgjøret videre skal disse regnes som førstestemmer for vedkommende kandidat, men disse stemmene teller bare med redusert vekt. (9) En stemmeseddels reduserte vekt kommer man fram til ved å dividere stemmeoverskuddet (antall førstestemmer fratrukket valget) med antall førstestemmer. Dette vekttallet multipliseres så med stemmeseddelens tidligere vekt.

29 (10) Slik skal man fortsette med stryking av kandidater og med tildeling av overskuddsstemmer fra de valgte inntill det fastsatte antall representanter er valgt. Opptelling av stemmer Kontrollkomiteen fungerer som tellekorps. Medlemmer av Velferdstinget, av Velferdstingets arbeidsutvalg eller av styret i Studentsamskipnaden i Bergen, samt medlemmer av det organ det er valg til kan ikke fungere som tellekorps. Kontrollkomiteen er unntatt fra denne regel. Valgprotokoll Dokument som bekrefter at f.eks. A, B og C er valgt av forsamling X til verv Y for periode Z. Forslagsstiller: Vedtektskomiteen Reglement for gjennomføring av valg i Velferdstinget i Bergen Kapittel én. Om valgreglementet og dets formål Velferdstinget skal gjennomføre demokratiske valg utført i tråd med god forretningsskikk. Dette reglementet regulerer valg hvor Velferdstinget i Bergen er valgforsamling. Kapittel to. Om valg i Velferdstinget. Alle kandidater skal nomineres av seg selv eller av andre. I de tilfeller hvor kandidaten er nominert av andre skal kandidaten godta sitt kandidatur i forkant av votering i behandlingen av den aktuelle saken om valg. FORSLAG HVIS ALTERNATIV I I STATUTTENES 4.3 FÅR TILSLUTNING Valg med mer enn to kandidater skal gjennomføres i to 2 runder, hvor de to 2 kandidatene med størst oppslutning deltar i siste valgrunde. Ved stemmelikhet første gang gjennomføres ny valgrunde. Ved stemmelikhet andre gang gjennomføres loddtrekning. ALTERNATIVT ALTERNATIV I Med preferansevalg menes valg med stemmekumulering. Kontrollkomitéen skal fastsette nærmere bestemmelser for hvordan valgoppgjøret skal gjennomføres. ALTERNATIVT ALTERNATIV II Med preferansevalg menes valg med relativ stemmeoverføring. Kontrollkomitéen skal fastsette nærmere bestemmelser for hvordan valgoppgjøret skal gjennomføres. Valg skal gjennomføres skriftlig hvis minst én 1 tilstedeværende representant med stemmerett krever dette. Funksjonstid for de ulike verv skal være i tråd med bestemmelser i Velferdstingets statutter eller vedtak fattet i Velferdstinget. Funksjonstiden skal opplyses om i forkant av gjennomføringen av valget. Velferdstinget har anledning til å nedsette en valgkomité i forkant av gjennomføringen av valg. Denne skal avgi innstilling i de aktuelle valgsaker.

30 ALTERNATIV I Kapittel tre. Om Velferdstingets og underlagte organers sammensetning. I valg til Velferdstingets underlagte organer skal det tilstrebes en sammensetning som sikrer at begge kjønn er representert med minst 40 prosent. I valg til Velferdstingets underlagte organer skal det tilstrebes en sammensetning som gjenspeiler medlemsinstitusjonenes representasjon i Velferdstinget. ALTERNATIV II Intet kapittel tre. Kapittel fire. Om særskilte bestemmelser ved valg Om valg til Studentsamskipnaden i Bergen Det skal velges fem 5 medlemmer og fem 5 varamedlemmer til styret i studentsamskipnaden, herunder valg av styrets leder. Styrets leder skal velges særskilt. Funksjonstid for verv som medlem og varamedlem av styret i studentsamskipnaden begynner første januar av det påfølgende året. Medlemmer av styret velges for to 2 år og varamedlemmer velger for ett 1 år. Medlemmer av styret i studentsamskipnaden har ikke anledning til å delta som representant i Velferdstingets møter eller til å fungere som representant i dets kontrollkomité og arbeidsutvalg. Minst tre 3 studieinstitusjoner skal være representert blant styrets medlemmer. ALTERNATIV I HVIS ALTERNATIV I I STATUTTENES 4.3 IKKE FÅR TILSLUTNING Under behandling av sak om valg til styret i Studentsamskipnaden i Bergen har de tre 3 største medlemsinstitusjonene adgang til å kreve at én 1 representant fra sin respektive medlemsinstitusjon skal kvoteres inn. I tilfeller hvor det kreves kvotering går medlemmet med flest semesteravgiftsbetalende studenter foran. En medlemsinstitusjon kan kreve votering til et bestemt organ kan kun kreves ved én 1 anledning i løpet av et organisasjonsår. ALTERNATIVT ALTERNATIV I Ingen tekst her. Forslagsstiller: Kapittel - Innledende bestemmelser

31 Formål (1) Dette reglement gjelder for valg av representanter til Velferdstinget i Bergen og for valg av representanter fra Velferdstinget i Bergen til ulike råd og utvalg. Reglementet gjelder også for valg med Velferdstinget som valgforsamling til andre råd og utvalg dersom ikke annet er særskilt bestemt. Forhold til andre regelverk (1) Valgreglementet er underordnet Velferdstingets statutter vedtekter, og viker med motstrid med disse. Kapittel - Valg og funksjonstid Valgbarhet (1) Alle studenter som i inneværende semester har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen kan stille til valg. Velferdstinget kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra tillate andre kandidater i enkelte valg med simpelt flertall. (2) En student kan ikke sitte som medlem av Velferdstingets arbeidsutvalg, som fast medlem av styret i Studentsamskipnaden i Bergen, som medlem av budsjettkomiteen eller som medlem av Kontrollkomiteen samtidig. Valgmåte (1) Alle valg i dette reglement foregår som preferansevalg dersom ikke annet er særskilt bestemt. Framgangsmåte for preferansevalg er beskrevet i kapittelet Definisjoner. Gjennomføring av valg (1) Kandidatene nominerer seg selv, enten på eller i forkant av møtet. Alle kandidater som stiller til valg skal presentere seg selv og svare på eventuelle spørsmål fra valgforsamlingen. Kandidater kan presenteres telefonisk eller av tredjepart. Alternativ: (1) Kandidatene nominerer seg selv personlig eller med kandidatskjema. Alle kandidater som stiller til valg skal presentere seg selv og svare på eventuelle spørsmål fra valgforsamlingen. Kandidater kan presenteres telefonisk eller av tredjepart. Velferdstinget kan fravike kravet om fremstilling dersom det foreligger kandidatskjema. Suppleringsfullmakt (1) Velferdstinget kan gi Velferdstingets arbeidsutvalg andre fullmakt til å velge eller supplere inn representanter i råd og utvalg organer, der det ikke er bestemt at Velferdstinget selv er valgforsamling. Funksjonstid i verv

32 Dersom ikke annet er særskilt bestemt og opplyst om før valget trer representantene inn i sine verv etter at møtet der de ble valgt er hevet. Studenter som velges etter dette reglement får en funksjonstid på ett år i vervet, med mindre annet er bestemt og opplyst om før valget. Ved suppleringsvalg vil funksjonstiden tilsvare det som gjenstår av ordinære valgperiode. (1) Funksjonstiden i vervet er ett år fra det tidspunktet kandidaten er valgt, regnet fra møteslutt. (2) Velferdstinget kan bestemme annen funksjonstid for vervet. (3) Hvilken funksjonstid som gjelder for det enkelte verv skal opplyses om i forbindelse med valget. 2 Valg til Velferdstinget Det øverste studentorganet ved en utdanningsinstitusjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen velger selv sine representanter til Velferdstinget i Bergen. Valget gjennomføres i henhold til det øverste studentorganet sine vedtekter, så sant disse er i tråd med Universitetsog høyskoleloven. Representantene anses ikke som formelt valgt inn i Velferdstinget før valgprotokoll er overlevert Velferdstingets arbeidsutvalg og Kontrollkomiteen. Dersom en utdanningsinstitusjon ikke leverer valgprotokoll vil deres mandat anses for å være sovende. Institusjoner med sovende mandat vil ikke være representert i Velferdstinget. Et sovende mandat kan vekkes ved at valgprotokoll leveres til Velferdstingets arbeidsutvalg og Kontrollkomite. Valgforsamling Valgforsamling defineres av utdanningsinstitusjonens egne vedtekter. Gjennomføring av valg Valget gjennomføres i henhold til vedtektene til det øverste studentorganet ved utdanningsinstitusjonen. Sammensetning Velferdstingets sammensetning defineres av statuttene. Valg til Velferdstingets arbeidsutvalg Valgforsamling Velferdstinget er valgforsamling. Gjennomføring av valg Kandidatene nominerer seg selv, enten på eller i forkant av møtet. Alle kandidater som stiller til valg skal presentere seg selv og svare på eventuelle spørsmål fra valgforsamlingen. Kandidater kan presenteres telefonisk eller av tredjepart.

33 Medlemmer av Velferdstingets arbeidsutvalg trer inn i sine verv 1. januar året etter. Sammensetning Velferdstingets arbeidsutvalgs sammensetning defineres av statuttene. 4 Valg til Kulturstyret Valgforsamling Velferdstinget er valgforsamling. Gjennomføring av valg Kandidatene nominerer seg selv, enten på eller i forkant av møtet. Alle kandidater som stiller til valg skal presentere seg selv og svare på eventuelle spørsmål fra valgforsamlingen. Kandidater kan presenteres telefonisk eller av tredjepart. Sammensetning Kulturstyrets sammensetning regules av Kulturstyrets egne statutter, Valg til styret i Studentsamskipnaden i Bergen Valgforsamling Velferdstinget er valgforsamling. Gjennomføring av valg Kandidatene nominerer seg selv, enten på eller i forkant av møtet. Alle kandidater som stiller til valg skal presentere seg selv og svare på eventuelle spørsmål fra valgforsamlingen. Kandidater kan presenteres telefonisk eller av tredjepart. Medlemmer og varamedlemmer av styret i Studentsamskipnaden i Bergen trer inn i sine verv 1. januar året etter det konstituerende møte. Sammensetning Det skal velges fem faste medlemmer til styret i Studentsamskipnaden, og fem varamedlemmer. Leder velges særskilt. Nestleder velges av styret i Studentsamskipnaden i Bergen. Leder og to styreremedlemmer velges i én periode, og to styremedlemmer velges i en annen. Varamedlemmer velges hvert år. Minst tre utdanningsinstitusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen skal være representert blant studentene i styret. Institusjonstilhørighet i valgøyeblikket er gjeldende for hele funksjonstiden. Institusjonstilhørighet skal protokollføres. Funksjonstiden for faste medlemmer er to år. Varamedlemmer har en funksjonstid på ett år. Medlemmer av styret i Studentsamskipnaden i Bergen fratrer automatisk sitt eventuelle verv som representant i Velferdstinget. Medlemmer av styret i Studentsamskipnaden i Bergen må

34 også fratre eventuelle verv i Velferdstingets arbeidsutvalg og/eller Kontrollkomiteen. 6 Valg til andre råd og utvalg Valgforsamling Velferdstinget er valgforsamling, med mindre annet er opplyst om i forkant av valget. Gjennomføring av valg Kandidatene nominerer seg selv, enten på eller i forkant av møtet. Alle kandidater som stiller til valg skal presentere seg selv og svare på eventuelle spørsmål fra valgforsamlingen. Kandidater kan presenteres telefonisk eller av tredjepart. Sammensetning Sammensetning vil være definert av organisasjonens eller utvalgets egne vedtekter, med mindre annet er opplyst om i forkant av valget. Kapittel - Preferansevalg Kandidater (1) Forslag på kandidater må være innkommet innen den frist som er fastsatt for det enkelte valg. Når kandidatforslag er mottatt skal de foreslåtte kandidatene straks kontaktes for å kunne bekrefte eller avkrefte sitt kandidatur. Stemmeseddel (1) Stemmeseddelen skal, i alfabetisk rekkefølge, inneholde navnet på alle kandidatene som stiller til det aktuelle valg. Dersom stemmeseddel ikke er utarbeidet på forhånd kan blanke stemmesdler benyttes. Disse skal da være utformet på en slik måte at de der og da vanskelig lar seg kopiere. (2) Stemmesedler deles ut og telles av Kontrollkomiteen. Velferdstinget kan velge å midlertidig supplere Kontrollkomiteen for å gjennomføre denne oppgaven. Medlemmer av Velferdstingets arbeidsutvalg eller styret i Studentsamskipnaden i Bergen kan ikke på noe tidspunkt sitte i Kontrollkomiteen. Valgoppgjør (1) Forslag på kandidater skal leveres ordstyrerbordet innen den frist som møteleder oppgir. (2) Ved preferansevalg skal navnene på de foreslåtte kandidater være synlige i lokalet, og på stemmeseddelen skal velgeren i prioritert rekkefølge angi hvilke kandidater som ønskes valgt. Velgeren avgjør selv hvor mange av kandidatene vedkommende stemme på. (3) Navn på kandidater som ikke stiller til valg skal ikke telles med.

35 (4) Antallet avgitte stemmesedler divideres med antallet representanter som skal velges økt med 1. Denne kvotienten økes med 0,01. Resultatet kalles valgtallet. (5) Deretter telles det opp hvor mange førstestemmer hver enkelt kandidat har fått. Har noen fått så mange stemmer på førsteplass at vedkommende når opp til valgtallet er vedkommende valgt til representant. (6) Har ingen kandidat så mange førstestemmer at vedkommende er valgt, og står det igjen flere kandidater enn det skal velges representanter, skal den kandidat som har lavest stemmetall som nummer 1 strykes fra alle stemmesedlene. Har to eller flere kandidater likt stemmetall avgjøres det ved loddtrekning hvem som skal strykes. (7) På de stemmesedlene der den strøkne opprinnelig sto først, skal det telles opp hvem som har rykket frem til førsteplass. Dette regnes som førstestemmer og kommer i tillegg til førstestemmene fra første opptelling. Er ikke dette tilstrekkelig til at noen kandidat når opp til valgtallet skal den som nå har det laveste stemmetall på førsteplass strykes. Slik fortsetter man til en kandidat når opp til valgtallet. (8) Når en kandidat på denne måten er valgt, skal det telles hvem som står på andreplassen på de stemmesedler der den valgte sto øverst. I oppgjøret videre skal disse regnes som førstestemmer for vedkommende kandidat, men disse stemmene teller bare med redusert vekt. (9) En stemmeseddels reduserte vekt kommer man fram til ved å dividere stemmeoverskuddet (antall førstestemmer fratrukket valget) med antall førstestemmer. Dette vekttallet multipliseres så med stemmeseddelens tidligere vekt. (10) Slik skal man fortsette med stryking av kandidater og med tildeling av overskuddsstemmer fra de valgte inntill det fastsatte antall representanter er valgt. Opptelling av stemmer (1) Kontrollkomiteen fungerer som tellekorps. Medlemmer av Velferdstinget, av Velferdstingets arbeidsutvalg eller av styret i Studentsamskipnaden i Bergen, samt medlemmer av det organ det er valg til kan ikke fungere som tellekorps. Kontrollkomiteen er unntatt fra denne regel. Valgprotokoll Dokument som bekrefter at f.eks. A, B og C er valgt av forsamling X til verv Y for periode Z. Kapittel - Andre bestemmelser Endring av valgreglement (1) Velferdstinget kan endre valgreglementet etter samme saksbehandlingsregler som endring

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I BERGEN

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I BERGEN VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I BERGEN Vedtatt for første gang på VT 05/12, 17. april 2012. Disse vedtektene erstatter alle tidligere styringsdokument tilknyttet Velferdstinget i Bergen. Revisjoner: 1.

Detaljer

Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien Bergen. Side 22 Telefon: vtbergen.no

Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien Bergen. Side 22 Telefon: vtbergen.no VT 46/15 Styringsdokumenter Side 22 Telefon: 555 45 011 post@ Mandat for vedtektskomiteen i Velferdstinget Vedtektskomiteen består av fem personer og koordineres av arbeidsutvalget. Komiteen skal utarbeide

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Valgreglement for Norges musikkhøgskole

Valgreglement for Norges musikkhøgskole Valgreglement for Norges musikkhøgskole Kap. 1. Generelle bestemmelser. 1. Reglementets anvendelsesområde Reglementet gjelder for valg av styret og rektor/prorektor. 2. Valgperiode Valgperiodene er 4 år

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO VEDLEGG 1 - TIL REFERAT FRA STYREMØTE 24.JANUAR JANUAR 2007, STYRESAK 07/2007 MED AVSTEMMINGSRESULTAT. VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Reglementets anvendelsesområde

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. august 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 30. august 2017 24.08.2017 nr. 1280 Forskrift om

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål

Detaljer

Valgreglement for StorHk

Valgreglement for StorHk Valgreglement for StorHk Gyldig fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012 og 17.4.2013. Kapittel 1. Virkeområde 1 Virkeområde Bestemmelsene i dette reglementet gjelder alle valg av tillitsvalgte som foretas

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Forslag til vedtektsendringar

Forslag til vedtektsendringar Forslag til vedtektsendringar VT 04/14 Bergen, 19. mars 2014 Forklaring til dokument Blå tekst: Blå tekst er endringar som VT-AU ser på å vera mindre til ingen realitetsendring av dei eksisterande vedtektene.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/16

Endelig innkalling VT 01/16 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

Valgreglement for Norges Handelshøyskole

Valgreglement for Norges Handelshøyskole Valgreglement for Norges Handelshøyskole Vedtatt av styret 09.09.2009 med endringer vedtatt av styret 17.04.2015, 03.05.2017 og 14.09.2017. Kapittel 1. Generelle bestemmelser... 2 1. Reglementets anvendelse...

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Valgreglement for Norges Handelshøyskole Vedtatt av styret med endringer vedtatt av styret og

Valgreglement for Norges Handelshøyskole Vedtatt av styret med endringer vedtatt av styret og Valgreglement for Norges Handelshøyskole Vedtatt av styret 09.09.2009 med endringer vedtatt av styret 17.04.2015 og 03.05.2017. Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Generelle bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret 23.02.12. 1 Reglementets virkeområde Disse regler gjelder valg av de ansattes representanter i styret. Studentene

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre.

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre. VALGREGLEMENT Fastsatt av styret 15.mars 2005 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. Endret etter styrebehandling 19.april 2005, 3. mars

Detaljer