VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO"

Transkript

1 VEDLEGG 1 - TIL REFERAT FRA STYREMØTE 24.JANUAR JANUAR 2007, STYRESAK 07/2007 MED AVSTEMMINGSRESULTAT. VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Reglementets anvendelsesområde Reglementet gjelder for valg av styret og rektor/prorektor. 2. Valgperiode Valgperiodene er 4 år for rektor/prorektor, tilsatte i undervisnings- og forskerstilling og for teknisk-administrativt tilsatte. For studenter er valgperioden ett år. 3. Valgstyret Et valgstyre har ansvaret for gjennomføring av valg av rektor/prorektor og styret. Valgstyret oppnevnes av styret etter forslag fra alle tre grupper som er stemmeberettigede. Alle tre grupper skal være representert. Styret kan delegere oppnevningen til direktøren. Valgstyret består av 5 medlemmer. Dekanene fremmer i felleskap forslag på 3 medlemmer og 1varamedlem fra fagpersonalet etter forslag fra tilsatte, direktøren fremmer forslag på 1 medlem og 1 varamedlem etter forslag fra teknisk-administrativt tilsatte og Studentrådet fremmer forslag på 1 medlem og 1 varamedlem. Valgstyret velger selv sin leder og nestleder. Valgstyret skal påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange valgbare personer som det skal velges, medregnet varamedlemmer. Valgstyret skal også påse at det er nok nominerte kandidater til å oppfylle krav om kjønnsmessig balanse, jfr. 18. Valgstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Det gjør vedtak ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Dersom medlem av valgstyret blir foreslått til valg av verv, trer dette medlemmet ut av valgstyret. Etter at valgstyret er oppnevnt har høgskoledirektøren fullmakt til å supplere nye medlemmer og varamedlemmer dersom det er nødvendig for at valgstyret skal være fulltallig. Administrasjonen bistår valgstyret med sekretariatsfunksjoner godkjent i styremøte 24.januar 2007 Side 1 av 9

2 Avstemming om representant for dekanene skal være med i nominasjonskomiteen: 10 mot og 1 for (PB). 4. Nominasjonskomité for rektor- og prorektorvalg Avstemming om eksternt styremedlem skal være med i nominasjonskomiteen og om direktøren skal være sekretær: enstemmig En nominasjonskomité for rekruttering av rektor- og prorektorkandidater bistår valgstyret med å få fram kandidater. Komiteen består av 3 representanter for tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (1 representant fra hvert fakultet), 1 representant for eksterne styremedlemmer,1 representant fra teknisk-administrativt tilsatte, 2 representanter for studentene, 2 representanter oppnevnt av organisasjonene i fellesskap,. Styret oppnevner komiteen etter forslag fra tilsatte og studenter. Dekanene fremmer forslag på 3 medlemmer og 1 varamedlem fra fagpersonalet etter forslag fra tilsatte, direktøren fremmer forslag på 1 medlem og 1 varamedlem etter forslag fra teknisk-administrativt tilsatte, og Studentrådet fremmer forslag på 2 medlemmer og 1 varamedlem. Direktøren er sekretær for nominasjonskomiteen Nominasjonskomiteen velger selv sin leder og nestleder. Dersom medlem av komiteen blir foreslått til valg som rektor- eller prorektorkandidat, trer dette medlemmet ut av komiteen. Nominasjonskomiteen skal selv ta initiativ og drøfte aktuelle navn på mulige kandidater og bistå tilsatte og studenter som ønsker å få navn vurdert før de eventuelt vil fremme forslag på en kandidat. Avstemming av om det skal være føringer for nominasjonskomiteens arbeid: 6 for (PB,HR,SD,LY,NOH,TL), 5 mot (SS,TS,MvdF,JP,IR) Drøftet om det skulle være mer beskrivende krav. Enighet om at det skal være UH-lovens tekst som er føring for rektorkandidater. Ved nominasjon og vurdering av kandidater til vervene som rektor og prorektor skal komiteen legge vekt på krav i Universitets- og høgskolelovens 10-1 a til rektor. Dersom nominasjonskomiteen har helt klare motforestillinger på et kandidatforslag kan komiteen be om et møte med forslagsstillere og begrunne dette. Dersom forslagsstillere trass i komiteen motforestillinger ønsker å opprettholde kandidatforslaget skal ikke komiteen legge hindringer i veien for dette. Formelle forslag på kandidater skal fremmes i henhold til Manntall Direktøren har ansvaret for at det foreligger oppdatert oversikt over de stemmeberettigede fordelt på ulike kategorier stemmeberettigede. 6. Stemmerett for tilsatte Avstemming om tilsettingsprosent for tilsatte: 35% : 8 for ( HR,SD,SS,NOH,IR,JP,TS,MvdF) 3 mot ( PB, TL, LY) godkjent i styremøte 24.januar 2007 Side 2 av 9

3 Stemmeberettiget er tilsatte i minst 35% stilling. Avgjørende for stemmerett er at man er tilsatt på valgdagen. Den som er tilsatt midlertidig har stemmerett, hvis han eller hun har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved institusjonen i minst 6 måneder fram til valgdagen og er tilsatt for minimum ett år. 1. Stemmerett faller bort for den som har permisjon fra sin stilling for å arbeide utenfor høgskolen. 7. Valgbarhet og plikt til å ta i mot valg for tilsatte ved prorektorog styrevalg Avstemming om tilsettingsprosent for valgbarhet: 50%, 7 for (PB,HR,SD,SS,LY,NOH,TL) 4 imot (TS,JP,IR,MvdF) 1. Valgbar som prorektor og ordinært styremedlem er den som har tiltrådt i minst 50 % stilling på valgdagen og som har et tilsvarende tilsettingsforhold i hele valgperioden. 2. Tilsatte som blir valgt til tillitsverv etter dette reglementet, har plikt til å ta i mot vervet. (Se også 20 nr. 6). Den som tidligere har hatt et verv, kan nekte gjenvalg til dette for en like lang periode som han eller hun har fungert sammenhengende i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode. Hvis endring i stilling fører til opphør av valgbarhet, skal den valgte fratre tillitsvervet. 8. Valgbarhet og stemmerett for studenter 1. Valgbar er student som har betalt semesteravgift og er minimum halvtidsstudent i valgperioden. Student som er foreslått som kandidat ved et valg, må gi beskjed senest en uke etter melding om forslaget, dersom vedkommende ikke er villig til å motta valg. Student som tar i mot valg etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele valgperioden så lenge vedkommende er valgbar, med mindre det foreligger grunnlag for fritak. 2. Den som er registrert som student og har betalt semesteravgift ved institusjonen for det semesteret valget gjennomføres i, har stemmerett ved valg av representant for studentene. 9. Valgoppgjørsform Valg til rektor foretas som flertallsvalg. Valgene foretas som preferansevalg ved valg av prorektor og styremedlemmer. 10. Forslag på kandidater Avstemming om øvre og nedre grense for antall forslagstillere: Nedre grense på 5 forslagstillere, 8 for ( PB,HR,SD,SS,LY,NOH,IR,TL) 3 mot (TS,MvdFog JP ) 1. Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person til valget som styremedlemmer. godkjent i styremøte 24.januar 2007 Side 3 av 9

4 Øvre grense på 15 forslagstillere, 8 mot ( HR,SD,SS,NOH,IR,TS,MvdF,JP) 3 for (PB, LY, TL) 2. For forslag på rektor/prorektor må forslag være fremsatt og underskrevet av minst 5 stemmeberettigede. 3. Valgstyret setter frist for å fremme forslag på kandidater. 11. Fremgangsmåte ved valget Avstemming om forslag til kandidater skal gjøres kjent fortløpende. 9 for (PB,HR,SD,SS,LY,NOH,IR,TL,JP) og 2 mot (TS og MvdF) 1. Forslag på kandidater må være innkommet til valgstyret innen den fastsatte frist. 2. Når valgstyret mottar forslag på kandidater, skal de foreslåtte kandidater straks underrettes om dette. Forslag på kandidater gjøres kjent fortløpende. Før valget av rektor- og prorektor finner sted skal det også gjennomføres en presentasjon og valgstyret skal sikre at dette gjennomføres. 3. Ved preferansevalg skal trykte stemmesedler inneholde navnene på alle de foreslåtte kandidater, og velgeren skal angi hvilke kandidater som ønskes valgt, i prioritert rekkefølge. 4. Valgstyret utarbeider stemmesedler med de foreslåtte kandidater i alfabetisk rekkefølge. 5. Foran navnet på kandidatene skal velgeren sette tallene 1, 2, 3 osv. Som uttrykk for den preferanse velgeren har for kandidaten. Velgeren avgjør selv hvor mange kandidater som skal prioriteres. 6. Har noen i tillegg ført opp andre navn enn de som er oppført på den utdelte stemmeseddel, skal disse regnes som uskrevne. Stemmesedler som har feil utover dette, skal forkastes. 12. Valgoppgjørsform ved valg av flere kandidater Preferansevalg ved valg av prorektor og ved valg av styremedlemmer 1. Antallet avgitte stemmer divideres med antallet representantplasser økt med 1. Kvotienten avrundes oppover. Resultatet kalles valgtallet. 2. Deretter telles opp hvor mange stemmer hver enkelt kandidat har fått på førsteplass. Har noen fått så mange stemmer at han når opp til valgtallet, er han valgt til representant. 3. Har ingen kandidat fått så mange førstestemmer at han er valgt, og står det igjen flere kandidater enn det skal velges representanter, skal den kandidat som har lavest stemmetall som nr. 1 strykes fra alle stemmesedlene. Har to eller flere kandidater i slike tilfeller likt stemmetall, avgjøres det ved loddtrekning hvem som skal strykes. godkjent i styremøte 24.januar 2007 Side 4 av 9

5 4. På de stemmesedler der den strøkne opprinnelig sto først, skal det telles opp hvem som har rykket opp på førsteplass. Dette regnes som førstestemmer og kommer i tillegg til førstestemmene fra første opptelling. Er ikke dette tilstrekkelig til at noen kandidat når opp til valgtallet, skal den som nå har det laveste stemmetallet på førsteplass strykes. En fortsetter slik inntil en kandidat når opp til valgtallet. 5. Når en kandidat på denne måten er valgt, skal det telles hvem som står på andreplassen på de stemmesedler der den valgte sto øverst. I oppgjøret skal disse regnes som førstestemmer for vedkommende kandidat, men disse stemmene teller bare med redusert vekt. 6. En stemmeseddels reduserte vekt kommer en fram til ved å dividere stemmeoverskuddet (antall førstestemmer fratrukket valgtallet) med antall førstestemmer. Dette vekttallet multipliserer en så med stemmeseddelens tidligere vekt. 7. Slik skal en fortsette med strykning av kandidater og med tildeling av overskuddsstemmer fra de valgte inntil det fastsatte antallet er valgt. 8. Første vararepresentant utpekes i et nytt valgoppgjør der en går frem som om det skulle velges en representant mer enn det som er fastsatt. Ved dette oppgjøret skal en kandidat som er valgt som representant ikke strykes etter reglene i nr. 10. Den kandidat som først når opp til valgtallet og som ikke er valgt til representant, er valgt til første vararepresentant. 9. De følgende vararepresentanter utpekes på tilsvarende måte, inntil det er valgt det fastsatte antallet vararepresentanter. Flertallsvalg ved valg av rektor Ved flertallsvalg av rektor må en av kandidatene oppnå mer enn 50% av de gyldige stemme for å bli valgt. Dersom det er mer enn to kandidater og ingen av dem oppnår mer enn 50% av stemme avholdes ny valgomgang. Andre valgomgang avholdes senest 2 uker etter første valgomgang blant de to kandidatene som fikk flest stemmer. Dersom det kun er èn kandidat, skal det på stemmeseddelen være alternativ ja eller nei til vedkommende. 13 Fremgangsmåte ved preferansevalg av enkeltrepresentant 1. Dette reglementets 12 nr. 1-7 gjelder tilsvarende. 2. Ved preferansevalg av enkeltrepresentant er den kandidat valgt som har fått flere førstestemmer enn halvparten av de godkjente stemmene. 3. Har ingen kandidat fått et tilstrekkelig antall førstestemmer, strykes den kandidat som har fått færrest førstestemmer, og på de stemmesedler hvor den strøkne sto først, skal det telles opp godkjent i styremøte 24.januar 2007 Side 5 av 9

6 hvem som har rykket opp på førsteplass. Dette regnes som førstestemmer som kommer til tillegg til førstestemmene fra første opptelling. Dette pågår til en kandidat er valgt etter første ledd. Har to eller flere kandidater samme antall førstestemmer, avgjøres det ved loddtrekning hvem som skal strykes. 4. Dersom det kun er èn kandidat, skal det på stemmeseddelen være alternativ ja eller nei til vedkommende 14. Stemmerettskategorier Følgende stemmerettskategorier utgjør egne valgkretser: Tilsatte i undervisnings- og forskerstilling Teknisk og administrative tilsatte Studenter Direktøren avgjør i tvilstilfelle om en stilling skal regnes som faglig eller teknisk administrativ. 15. Velger som nektes å avgi stemme Den som nektes å avgi stemme fordi det legges til grunn at vedkommende ikke har stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. En slik stemmeseddel skal legges i særskilt lukket konvolutt. Slike stemmesedler oversendes valgstyret, som oppbevarer dem på forsvarlig vis med sikte på mulig klage, jf Valgprotokoll 1. Resultatet av valg skal føres inn i valgprotokoll som underskrives av valgstyret. 2. Resultatet av valg kunngjøres straks av valgstyret. 17. Uttreden i valgperioden 1. Den som slutter i tilsettingsforhold ved høgskolen, trer ut av det verv vedkommende er valg til. Dette gjelder også den som av andre grunner taper sin valgbarhet til vedkommende verv. 2. Den som har permisjon for å arbeide i stilling utenfor høgskolen, trer ut av verv i permisjonsperioden. 3. Vedkommende organ kan etter søknad frita et medlem fra verv for resten av valgperioden når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier dette. 4. Suppleringsvalg holdes bare dersom det ikke er mulig å supplere fra varamedlemslisten. godkjent i styremøte 24.januar 2007 Side 6 av 9

7 18. Kjønnsmessig balanse 1. Ved flertallsvalg og preferansevalg skal Likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Skal det velges 4 medlemmer eller flere fra valgkretsen, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % blant dem som velges. Skal det velges 2 eller 3 medlemmer fra valgkretsen, skal begge kjønn være representert. Disse krav gjelder også ved valg av varamedlemmer. 2. Viser det seg ved opptellingen ved preferansevalg eller flertallsvalg at et kjønn vil få færre representanter enn dette, rykket kandidater fra det underrepresenterte kjønn som det er avgitt stemmer for, opp inntil man har oppnådd slik balanse. 19. Klage 1. Klage må være mottatt senest åtte virkedager etter at valgresultatet er kunngjort. 2. Hvis det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig betydning for valgutfallet, og denne ikke lar seg rette opp ved ny opptelling, kan valgstyret fastsette at det skal holdes nytt valg. Dette skal holdes så snart som mulig. 3. Styret er klageinstans. Kapittel 2. Valg av rektor og prorektor 20. Valgmåte og valgbarhet 1. Det foreligger ingen begrensning i hvem som er valgbar til rektor, jf. Universitets- og høyskolelovens 10-2 nr.1. Ingen kan gjenvelges som rektor eller prorektor hvis vedkommende vil ha fungert i vervet i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye valgperiodens begynnelse. 2. Fratrer rektor eller prorektor mer enn ett år før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg for den tid som er igjen. Avstemming om forslag om å velge rektor og prorektor ved særskilte valg 10 for (HR,SD,SS,LY,NOH,IR,TL,JP,TS,MvdF) 1 mot (PB) 3. Det holdes særskilte valg av rektor og prorektor. Valg av prorektor holdes etter at resultatet av rektorvalget foreligger. 4. Tidspunkt for valget og frist for å fremme forslag fastsettes av valgstyret. Valg av rektor foretas før valg av prorektor og tilsattes medlemmer til styret. godkjent i styremøte 24.januar 2007 Side 7 av 9

8 Avstemming om forslag til kandidater skal gjøres kjent fortløpende. Avstemming gjort under Blir det foreslått en kandidat som ikke er tilsatt ved Kunsthøgskolen i Oslo eller som kan kreve seg fritatt etter universitets- og høyskolelovens 9-5, må forslaget være vedlagt skriftlig samtykke fra vedkommende. Et slikt samtykke kan ikke trekkes tilbake. Den som har plikt til å motta valg, men ikke ønsker valg, kan kreve dette opplyst på stemmeseddelen. 6. Forslag på kandidater gjøres kjent fortløpende. 7. Valgene gjennomføres som urnevalg. 8. Stemmene telles særskilt for følgende tre grupper, og vektes slik: 1. Tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 60% 2. Teknisk og administrativt tilsatte 20 % 3. Studenter 20 % 9. Før valget skal det holdes møte der kandidatene presenteres for høgskolens tilsatte og studenter, med anledning til å stille spørsmål til kandidatene. 10. Dersom det bare er fremmet forslag på en rektorkandidat, skal det holdes valg hvor det stemmes ja eller nei til kandidaten. Oppnår kandidaten mer enn 50% av de gyldige stemmene er vedkommende valgt. (jf. 12). Dersom slikt flertall ikke foreligger, startes valgprosessen på ny. Kapittel 3. Valg til styret 21. Styrets sammensetning Styret ved Kunsthøgskolen i Oslo består av: Rektor, styrets leder Tre representanter for de fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling En representant for de teknisk og administrative tilsatte Fire eksterne representanter To representanter for studentene Prorektor er varamedlem for rektor med møterett i styret og dennes stedfortreder. godkjent i styremøte 24.januar 2007 Side 8 av 9

9 22. Valgform og valgtidspunkt. 1. Valget foretas etter valg av rektor/ prorektor. Valget foretas særskilt for de to grupper av tilsatte. Valg av tilsatte avholdes som preferansevalg og gjennomføres som urnevalg. 2. Valg av representanter for studentene avholdes etter rektor/prorektorvalg som preferansevalg og gjennomføres som urnevalg. 23 Forslag på eksterne kandidater Direktøren sørger for at det fremmes forslag på eksterne medlemmer til styret. Slike forslag behandles i høgskolens styre. Det vises til universitets- og høyskolelovens 9-4, nr. 5 om valg av eksterne representanter. 24. Valgbarhet for ledere Ved valg av representanter til styret er følgende ledere ikke valgbare: direktør seksjonssjefer dekaner godkjent i styremøte 24.januar 2007 Side 9 av 9

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Regler for valg av menighetsråd

Regler for valg av menighetsråd Regler for valg av menighetsråd Vedtatt av Kirkemøtet 2014 Mindre endringer vedtatt av Kirkerådet september 2014 Gå til Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 1. Sammensetning og valg av menighetsråd

Detaljer

INNHOLD. For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf /sf-19981218-1205.html

INNHOLD. For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf /sf-19981218-1205.html FOR 1998-12-18 nr 1205: Forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften). DATO: FOR-1998-12-18-1205

Detaljer

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014. 1 VEDTEKTER FOR NGF inkludert Vedtekter for Faglig etisk råd (FER), Vedtekter for Veiledersertifiseringsutvalget (VSU), Vedtekter for Redaksjonskomité og Vedtekter for valgkomité Vedtekter av november

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Vedtekter for Coop Norge SA

Vedtekter for Coop Norge SA Vedtekter for Coop Norge SA 2013 Bokmål SA 35 SAMVIRKE PRINSIPPENE 1. Frivillig og åpent medlemskap 2. Demokratisk medlemskontroll 3. Medlemmets økonomiske deltakelse 4. Selvstyre og uav hengighet 5. Utdannelse,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 26.03.2011. 1 Formål SWC skal fremme country

Detaljer

LOVER OG STATUTTER. for. Studentersamfundet i Trondhjem. Vedtatt i Samfundsmøte 19.11.1994 (Ajourført t.o.m. vedtak av 17.09.2003)

LOVER OG STATUTTER. for. Studentersamfundet i Trondhjem. Vedtatt i Samfundsmøte 19.11.1994 (Ajourført t.o.m. vedtak av 17.09.2003) LOVER OG STATUTTER for Studentersamfundet i Trondhjem VEDLEGG D Vedtatt i Samfundsmøte 19.11.1994 (Ajourført t.o.m. vedtak av 17.09.2003) KAPITTEL 1 1 Overordnet målsetning for Studentersamfundet i Trondhjem

Detaljer

Studentersamfundets lover og statutter

Studentersamfundets lover og statutter 2 Studentersamfundets lover og statutter STUDENTERSAMFUNDETS LOVER OG STATUTTER Vedtatt i Samfundsmøte 19.11.1994 (Ajourført t.o.m. vedtak av 17.09.2003) KAPITTEL 1 1 Overordnet målsetning for Studentersamfundet

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010.

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. VEDTEKTER for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. Kap 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR?

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? Høringsnotat I forbindelse med at inneværende rektorperiode utgår 31. juli 2011, har høgskolestyret bedt om en saksutredning angående spørsmålet

Detaljer

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

TILLITSVALGTE OG ANSATTE Lover for Astor Fotballklubb Lov for Astor Fotballklubb, stiftet 25. januar 1992, med senere endringer (5. februar 2007, revidert i tråd med ny lovnorm av 2011, seneste endring vedtatt på årsmøtet 23.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

MEDLEMMER AV FORSTANDERSKAPET I FANA SPAREBANK PR. REGNSKAPSÅRET 2014

MEDLEMMER AV FORSTANDERSKAPET I FANA SPAREBANK PR. REGNSKAPSÅRET 2014 MEDLEMMER AV FORSTANDERSKAPET I FANA SPAREBANK PR. REGNSKAPSÅRET 2014 Valgt f.o.m. 1 Valgt t.o.m. På valg INNSKYTERVALGTE Anne Carlsen (leder) 2004 (2012) 2015 Grethe Utkilen (nestleder) 2005 (2013) 2016

Detaljer

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 REGL-4.DOC 25.11.98 FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.99 Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 Redigert i hht utvalgenes arbeidsområder (vedtatt 8. oktober 2007) Innhold: 1.

Detaljer

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Ny lov for klubben basert på NIF s lov norm av 2012. Lov for Halden Skiklubb stiftet 12 januar 1891. Vedtatt den 12 januar 1891 år

Detaljer

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: Innkallingen går til: STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Av praktiske grunner er Norges Basketballforbund forkortet i denne lov til NBBF. NBBF Region Øst er forkortet til Region Øst. I.

Detaljer

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets.

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets. Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer