Endelig innkalling VT 07/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig innkalling VT 07/13"

Transkript

1 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra arbeidsutvalget skal være VT sine medlemmer i hende sju dager før møtedato er må være meldt og saksdokumenter må være sendt inn til arbeidsutvalget senest åtte dager før møtedato. Saker som kommer etter denne fristen må meldes til eventuelt før dagsorden godkjennes/møtet settes. Det kreves 2/3 flertall for å kunne fatte vedtak i slike saker. Nye saker eller spørsmål kan rettes til arbeidsutvalget på eller til leder på telefon Representanter som ikke kan møte må melde fra så snart som mulig, og har selv ansvar for å skaffe vara. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak 20 Velferdstingets møteplan for 2013: VT 02/13: tirsdag 5. februar VT 03/13: tirsdag 5. mars VT 04/13: tirsdag 9. april VT 05/13: tirsdag 14. mai 25 VT 06/13: VT 07/13: VT 08/13: VT 01/14: tirsdag 3. september tirsdag 8. oktober lørdag 16. november (budsjettmøte) tirsdag 3. desember (valgmøte)

2 30 Forslag til dagsorden 35 VT 60/13 VT 61/13 Opprop Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt 40 VT 62/13 Orienteringer Orienteringssak VT 63/13 Suppleringsvalg VT 64/13 VT 65/13 VT 66/13 VT 67/13 VT 68/13 Evaluering av Bergenstudenten Grafisk profil for Velferdstinget i Bergen Resolusjon om tannhelse Resolusjon om deltidssykemelding Retningslinjer for Helsefondet 60 VT 69/13 Eventuelt Orienterings-, vedtaks- eller diskusjonssak VT 70/13 Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak Endeleg innkalling VT07/13 Side 2 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

3 65 VT 60/13 Opprop Hensikt: Få en oversikt over hvem som er på møtet, og fastslå om Velferdstinget er vedtaksdyktig. 70 Presentasjon: Opprop gjøres av protokollfører på bakgrunn av medlemsinstitusjonene sine innsendte valgprotokoller og tilbakemeldinger fra representanter. Forslag til vedtak: Møtet settes 75 Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas VT 61/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt Hensikt: Velferdstinget vedtar hvilke saker som skal behandles på møtet. Presentasjon: Møtet skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her. Dagsorden settes, og kan kun endres dersom Velferdstinget vedtar med 2/3 flertall å enten ta inn nye saker eller endre rekkefølgen. Merk at endrings- og vedtaksforslag til alle saker skal meldes skriftlig til sekretariatet før strek i saken er satt. Forslag til vedtak: 1. Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden. 2. Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 06/ Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas Vedlegg: Forslag til protokoll for VT 06/13 Endeleg innkalling VT07/13 Side 3 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

4 VT 62/13 Orienteringer Orienteringssak Presentasjon: Velferdstingets arbeidsutvalg, Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen skal orientere på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjoner og enkeltpersoner kan orientere om saker de mener er av interesse for Velferdstinget. Forslag til vedtak: Velferdstinget godkjenner orienteringene til VT 07/13. Arbeidsutvalgets innstilling: Skal tas til orientering 105 Vedlegg: Orienteringer VT 07/13 VT 63/13 Suppleringsvalg 110 Saksbehandler: Anna Gjertsen Hensikt: Å supplere ledige tillitsverv Presentasjon: Det skal suppleres til følgende verv: 1. Velferdstingets arbeidsutvalg Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget (VT) gjennom møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. VT-AU baserer sitt arbeid på et arbeidsprogram som årlig vedtas av VT. Leder har overordnet ansvar for den daglige driften av VT og VT-AU, og har fast kontortid fra til alle virkedager. Ledervervet er fulltidshonorert. De øvrige plassene er ikke honorerte. Det skal velges: 1 ordinært medlem, ut Kontrollkomité Kontrollkomiteen har ansvaret for at Velferdstinget og VT-AU handler i tråd med egne statutter, reglement og instrukser. Kontrollkomiteen stiller på alle Velferdstingets møter. Det skal velges 1 ordinært medlem 2 varamedlemmer Endeleg innkalling VT07/13 Side 4 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

5 Styringsgruppa til Karrieresenteret Karrieresenteret ble opprettet i 2001 for å gjøre overgangen fra studie til arbeidsliv enklere. Senteret blir driftet av SiB. Målsetningen til Karrieresenteret er å gjøre akademisk kompetanse synlig, verdsatt og etterspurt i regionen. Det skal velges 1 vara Studentidrettsrådet SIR er et samarbeidsorgan for idrettslig interesser blant studenter og ansatte ved læresteder tilknyttet SiB. SIR fungerer som sakkyndig og rådgivende organ for SiB i saker som gjelder idrett og mosjon, og skal blant annet komme med uttalelser om fordeling av treningstid og midler til studentidrettslag. SIR har faste møter to ganger per semester. SIR har 11 medlemmer, der ett av medlemmene er valgt fra Velferdstinget. Det skal velges: 1 medlem 1 vara 5. Styret i Studentradioen i Bergen Styret har det overordnede ansvaret for driften av Studentradioen i Bergen. 155 Det skal velges 1 ordinært medlem 2 vara Kontrollkomiteen for Det akademiske kvarter Kvarteret sin kontrollkomité består av 6 medlemmer, der 4 velges på Kvarterets generalforsamling, 1 medlem velges fra Kulturstyret og 1 medlem velges av Velferdstinget. Komiteen har ansvar for å se til at generalforsamlinger og andre møter ved Kvarteret blir gjennomført i samsvar med Kvarterets vedtekter. Det skal velges: 1 medlem 7. Representantskapet til Hulen Representantskapet er Hulens øverste organ. 170 Det skal velges 1 vara Forslag til vedtak: Velferdstinget velger N.N og (...) til [valg]. Valgperioden er til og med desember Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas Endeleg innkalling VT07/13 Side 5 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

6 175 VT 64/13 Evaluering av Bergenstudenten Saksbehandler: Anna Gjertsen Bakgrunn: I 2004 vedtok Velferdstinget å opprette et prosjekt der målet var å assistere nye studenter i leiemarkedet i Bergen. Boligrådgiverne skulle gå på visninger for studenter som ikke hadde mulighet til å komme til Bergen selv, og de skulle bistå med råd og tips om alt fra leiekontrakter, til hvor det er lurt å bo. Denne formen hadde prosjektet i ni år, til og med sommeren Basert på erfaringene fra sommeren 2012, vedtok Velferdstinget høsten 2012 å endre en del av oppgavene til boligrådgiverne. Velferdstinget bestemte at fokuset for 2013 skulle ligge på å informere, gi råd og bistå, der det var nødvendig. Boligrådgiverne skulle nå gå bort fra tilbudet om visningsassistanse, og heller gå på åpne visninger hvor de ikke representerte andre enn seg selv og Bergenstudenten. Poenget med å gå på åpne visninger var for å stille de vanskelige spørsmålene folk ikke tør, men vet at de bør, spørre utleier om. Bergenstudenten har siden begynnelsen blitt finansiert av Bergen Kommune, samt utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiB. I 2012 fikk de som jobbet i Bergenstudenten en ganske helhetlig oversikt over prosjektets økonomi, og det ble oppdaget at prosjektet har gått i pluss mange år på rad. På bakgrunn av dette besluttet Velferdstinget samtidig som de endret prosjektoppgavene, å la prosjektet gå i underskudd. Det kuliminerte overskuddet var i januar 2013 på kroner. Fra SiB fikk vi klare signaler om at de ønsket at vi skulle bruke opp overskuddet fra tidligere år, og vi søkte derfor kun penger fra Bergen kommune, UiB, HiB og NHH, og da kun en brøkdel av tidligere omsøkt sum. I søknadsbrevet orienterte vi om bakgrunnen for endringen i søkesummen, hvilket vi fikk svært gode tilbakemeldinger på. I tillegg sendte vi ut et informasjonsbrev til de andre utdanningsinstitusjonene vi vanligvis søker penger fra, og orienterte dem om situasjonen og hvorfor vi ikke søkte penger i år. Presentasjon: Det er mange aspekter ved prosjektet Bergenstudenten som er veldig bra. Blant annet får nye, tilflyttede studenter tips og råd om leieboligsituasjonen i Bergen. Nå dette er sagt bør vi nå stille oss spørsmålet om prosjektets kostnad står i forhold til arbeidsmengde eller resultat. Fra de som har jobbet i sommer er svaret et tydelig nei. De forteller om lange dager uten noe særlig å gjøre, åpne visninger med få eller ingen andre oppmøtte, der heller ikke utleier er til stede. Både gjennom ukesrapporter i løpet av sommeren, og fra sluttevalueringen av prosjektet, har det kommet ganske tydelig frem at endringen vi gjorde i fjor, ikke har hatt noe særlig for seg. Boligrådgiverne har i liten grad følt at de har nådd ut med informasjon og råd, og de opplevde heller ikke at endringen fra å gå på private visninger for enkeltstudenter til å gå på åpne visninger gjorde at de traff på flere studenter. Videre forteller årets boligrådgivere at de i det hele har fått få henvendelser og at de fleste spørsmålene som blir stilt, lett kan bli besvart ved et enkelt googlesøk, eller blir stilt såpass ofte at de lett kan bli besvart ved å lage en skikkelig ofte stilte spørsmål -side. Ved henvendelser av en juridisk art, har boligrådgiverne henvist videre til Jussformidlingen. Endringene som ble gjort på prosjektet høsten 2012 skyldtes at boligrådgiverne hadde mye dødtid på kontoret, og ikke opplevde at det de gjorde hadde noen stor effekt. Dessverre har situasjonen i år vært den samme, til tross for endringene som ble gjort. Endeleg innkalling VT07/13 Side 6 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

7 220 VT-AU finner følgende alternativer for hva vi kan gjøre videre: 1) Forsøke ett år til med nåværende prosjektform, altså fokus på åpne visninger og å gi ut informasjon. 2) Gå tilbake til hvordan prosjektet så ut tidligere, altså gå på visninger for studenter som skal flytte til Bergen ) Forsøke en blanding av de to, eller noe helt annet. 4) Avvikle prosjektet Bergenstudenten, og bruke gjenværende midler på å samle og utbedre informasjonen som finnes på bergenstudenten.no og legge den på Velferdstingets nettsider Av disse alternativene mener VT-AU og årets boligrådgivere at det beste er nummer fire nemlig å avvikle hele prosjektet. Dette fordi prosjektet ble endret ganske mye i fjor, da den gamle modellen i liten grad fungerte. Dessverre fungerte heller ikke den nye prosjektmodellen på en så god måte at det rettferdiggjør alle ressursene som blir brukt på prosjektet. Både årets boligrådgivere og vi i arbeidsutvalget har lagt ned mye tid i å forsøke å finne en ny modell for prosjektet, uten å lykkes. I tillegg til å avvikle ønsker vi å bruke gjenværende midler på å samle informasjonen som finnes på Bergenstudenten sine nettsider, og utbedre den noe, for så å legge den på Velferdstingets nettsider. Som vedlegg til dette sakspapiret ligger eksternrapporten og evaluering av Bergenstudenten Disse dokumentene er skrevet av årets boligrådgivere, og vi anbefaler alle å lese igjennom disse før møtet. 240 Forslag til vedtak: Velferdstinget i Bergen vedtar å avvikle prosjektet Bergenstudenten, og å samle og utbedre informasjonen på bergenstudenten.no og legge den på Velferdstingets nettsider. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 245 Vedlegg - Fullstendig rapport, Bergensstudenten Evaluering av Bergenstudenten Endelig regnskap for Bergenstudenten 2013 (ettersendest) Endeleg innkalling VT07/13 Side 7 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

8 250 VT 65/13 Grafisk profil for Velferdstinget i Bergen Sakshandsamar Tor Sivertsen Prestegard Bakgrunn Det har vore ein lengre prosess der VT-AU, med stønad i Velferdstinget, har arbeidd for at Velferdstinget skal bli meir synlege for studentane i Bergen og få eit meir sjølvståande uttrykk. Ein av hovudfaktorane i dette arbeidet har vore arbeidet mot ein ny grafisk profil. Presentasjon Med bakgrunn i prosessen som vart byrja på VT05/13, og fortsett i VT06/13 legg no VT-AU fram ein grafisk profil til endeleg vedtak. Vedtaket på VT06/13 var: Velferdstinget i Bergen velger Walter design til utvikling av grafisk profil. Det skal arbeides for at profilen er klar til neste Velferdstingsmøte og den vil bli lagt frem for endelig vedtak. Etter møtet gjekk VT-AU i dialog med Walter Design for å oppfylla vedtaket. Ole i Walter Design tok på seg oppdraget med å utforma ein grafisk profil for Velferdstinget. Ole utarbeidde fyrst ei grovskisse av logo. VT-AU kom med våre innspel til Ole, og han har levert eit ferdig produkt som no ligg føre for Velferdstinget. Forslaget til ny hovudlogo for Velferdstinget ser slik ut: Forslag til ny brevheader/horisontal logo ser slik ut: Endeleg innkalling VT07/13 Side 8 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

9 VT har synt kulturstyret den nye grafiske profilen, og dei har inga invendingar til at dei går over til den ilag med VT. Utforminga til Kulturstyret sine logoar kan sjåast i vedlegget. VT-AU er svært nøgd med det produktet Ole har levert. Me meiner den nye grafiske profilen på ein god måte vil synleggjera Velferdstinget i Bergen overfor Bergen sine studentar og i nasjonal samanhang. For eit fullstendig oversyn over utkastet til ny grafisk profil for Velferdstinget i Bergen, sjå vedlegget På førre møte vart det flytt midlar som skal nyttast til å promotera Velferdstinget. VT-AU ynskjer no å gå i gang med dette arbeidet uansett om Velferdstinget vedtar ny logo eller ei. Me ser føre oss at det blir kjøpt inn klistremerker til kontorvindauga, nye pennar, nye flyers med oppdatert informasjon, Roll-ups samt t-skjorter eller hettegensarar til representasjonsbruk. Grunna at neste møte er Budsjettmøtet vil det ikkje vera mogleg å ta opp at denne saka før tidlegast i byrjinga av desember månad. Det blir difor innstilt på at VT-AU får høve til å gå til innkjøp av promoteringsmateriell innanfor den vedtatte budsjettramma. Velferdstinget skal orientertast om alle innkjøp. På VT05/13 vart det m.a. vedatt at: [ ]Undersøke mulighetene for å lage en ny nettside med domene med mål om at denne skal kunne lanseres når ny logo er på plass VT-AU har alt kjøpt det ovannemnde domenet. Om Velferdstinget vedtar ny logo/grafisk profil og ynskjer ei eige nettside kan VT-AU gå i gang med dette arbeidet etter møtet. VT-AU kjem då til å utvikla nettsida sjølv, og basera seg på ein open plattform som Drupal eller Wordpress. Dette er ein mindre jobb som kan gjerast internt i VT-AU utan kostnad. Ein kjem då til å basera seg på ein liknande modell som VT-OA 1 eller VT-Trondheim 2 som har eigne nettsider. Forslag til vedtak 1) Velferdstinget i Bergen vedtar ny grafisk profil utforma av Walter Design. Den nye grafiske profilen skal nyttast frå og erstattar den eksisterande VT-profilen. 2) VT-AU får fullmakt å gå til innkjøp av nokre eller alle av fyljande PR-materiell innanfor budsjettramma: Vindaugsklistremerker til VT-kontoret Flyers med informasjon om Velferdstinget Pennar med Velferdstinget sin logo Roll-ups T-skjorter eller hettegensarar 3) VT-AU skal arbeida for at det blir utvikla ei ny nettside som skal lanserast saman med at logoen takast i bruk. Arbeidsutvalget si innstilling Vedtakast Vedlegg - Presentasjon av ny grafisk profil for Velferdstinget i Bergen utarbeidd av Walter Design. - Notat frå Marita Monsen, kommunikasjonssjef i SiB (fyrste gong presentert på VT06/13) Endeleg innkalling VT07/13 Side 9 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

10 VT 66/13 Resolusjon om tannhelse 335 Sakshandsamar Tor Sivertsen Prestegard Bakgrunn Bakgrunnen for saka er at det i Velferdstinget i Bergen sitt arbeidsprogram punkt 1.1 står: [Velferdstinget skal a]rbeide for at studenter får et like rimelig tannhelsetilbud som ungdom mellom 18 og 20 år i Hordaland. Saksframlegg Velferdstingets arbeidsutval vel å leggja fram ein resolusjon for Velferdstinget. Resolusjonen fremjar VT sitt synspunkt om at tannlækjar skal kosta det same for studentar som for ungdom mellom 18 og 20. Ungdom i denne aldersgruppa betalar berre 25% av dei faktiske tannlækjarutgiftene. VT-AU ynskjer med denne resolusjonen å setja fokus på tannhelse for studentar og knytta tannhelse opp mot studentøkonomi. I høve dette arbeidet har det alt vorte skrive ein kronikk som stod på trykk i Studvest Som det står i kronikken har me studentar aldri hatt dårlegare råd om ein ser studielån og stipend i høve G. Tannlege er ein av dei få utgiftene som ikkje fell innunder statlege refusjonsordningar, og blir difor ei ekstra belastning for grupper med svak økonomi, t.d. studentar. Dette gjer at ein av ti studentar ikkje går til tannlækjaren av økonomiske grunnar. Resolusjonen har som føremål å påverka den nye regjeringa. Signala me har fått hjå fylkeskommunen er at det ikkjer er mogleg å innlemma studentar i denne ordninga i deira budsjett. Pengane må difor koma over statsbudsjettet. VT har invitert dei andre i ViN til å fremja resolusjonen felles. Kor vidt det blir ein felles resolusjon er i skrivande stund uvisst Resolusjon Velferdstinget i Bergen ber Stortinget om å prioritera studentane si tannhelse i statsbudsjettet. Utgifter til tannhelse er ikkje dekka av dei offentlege refusjonsordningane, og dette gjer at mange studentar vegrar seg for å gå til tannlækjaren. Ein av ti studentar går ikkje til tannlækjaren av økonomiske årsaker. Tannhelse er viktig. Tar ein ikkje eit byrjande tannproblem på alvor kan det fort blir svært dyrt, både for studenten og det offentlege. Diverre er ei vitjing til tannlegen ei stor og vanskeleg utgift for studentar å handtera. Ei liknande demografisk gruppe som studentar, ungdom mellom år, har i dag ei ordning der ein berre betalar 25% av tannlækjarutgifter. Dette avlastar deira økonomi og gjer truleg at fleire nyttar seg av naudsynt tannlækjarbehandling. For å letta studentane sin økonomiske situasjon ber Velferdstinget i Bergen om at det blir løyvd midlar til å gje studentar same rabatt som ungdom mellom år. 3 Endeleg innkalling VT07/13 Side 10 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

11 385 Vedtaksforslag Velferdstinget vedtar resolusjonen med dei ev. endringar som kom fram på møtet. VT-AU får høve til å gjennomføra redaksjonelle endringar. Arbeidsutvalet si innstilling Vedtakast VT 67/13 Resolusjon om deltidssykemelding Saksbehandler: Anna Gjertsen Bakgrunn Med bakgrunn i tidligere kampanje om deltidssykemelding og Velferdstinget i Bergen sitt arbeidsprogram 1.2 velger VT-AU å legge frem en resolusjon for Velferdstinget. I arbeidsprogrammet står det: [Velferdstinget i Bergen skal a]rbeide for at ordningen med gradert sykestipend blir en fast ordning. Presentasjon Deltidssykemelding er viktig for å sikre studentenes økonomiske situasjon. Det å kunne ta ut en delvis sykemelding vil gjøre at studenter som sliter, men som har kapasitet til å fullføre deler av studiene, får mulighet til dette. Om ordningen, som nå blir fornyet fra år til år, faller bort vil dette bli umulig. Dette vil føre til at studenter som kunne studert noe blir tvunget ut i full sykemelding Deltidssykemelding, eller gradert sykestipend som det egentlig heter, er en midlertidig ordning som ble innført i kjølvannet av terrorhandlingene den 22. juli for å bidra til at overlevende og andre berørte av hendelsene 22. juli kan opprettholde en normal tilværelse og delta i opplæring og utdanning i så stor grad som mulig. Ordningen har omfattet alle studenter. Sykestipend betyr at lån gjøres om til stipend når du blir syk i en periode du får støtte fra Lånekassen. Gradert sykestipend omfatter alle studenter og elever som blir 50 prosent sykmeldt eller mer, og det gis sykestipend tilsvarende sykmeldingsprosenten. Det innebærer at du får hele studielånet omgjort til stipend i perioden hvor du har sykemelding. I tillegg vil du få stipendandelen av studielånet i det aktuelle semesteret omgjort til stipend uansett om du står på eksamen eller Endeleg innkalling VT07/13 Side 11 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

12 ikke. Du kan maksimalt få sykestipend i 4,5 måneder, og du kan ikke ha vært syk når semesteret startet Denne resolusjonen er skrevet i samarbeid med Velferdstinget i Trondheim. De skal ta den opp på førstkommende møte. Velferdstinget i Oslo og Akershus vil òg bli invitert til å delta på resolusjonen, og vi håper ViN kan fremme resolusjonen felles. Resolusjon Siden 2011, da deltidssykemelding for studenter ble opprettet som en prøveordning, har studentene årlig kjempet for å gjøre ordningen permanent. Deltidssykemelding for studenter er billig for det offentlige, og hjelper de som trenger det mest. Ordningen er nødvendig for at studenter skal kunne være syke i løpet av studietiden, uten å falle fra studiet. Det er svært alvorlig at studenter har så få rettigheter ved sykdom. Dersom en ikke tar studenters helse på alvor kan det fort bli svært dyrt, både for studenten og for det offentlige. Ordningen med deltidssykemelding kan sørge for at flere studenter er føre var, og sykemelder seg deltid fremfor heltid. Dette kan være med å forhindre frafall i UH-sektoren, samt bidra til at studenter har en tryggere studiehverdag. Velferdstinget i Bergen ber om at deltidssykemelding for studenter prioriteres som en permanent ordning i statsbudsjettet. 450 Vedtaksforslag Velferdstinget vedtar resolusjonen med de ev. endringer som kom frem på møtet. VT-AU får mulighet til å gjennomføre redaksjonelle endringer. Arbeidsutvalet si innstilling Vedtakast 4 Informasjon hentet fra deltidssykemelding.no, en felles kampanje fra ViN og NSO: Endeleg innkalling VT07/13 Side 12 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

13 VT 68/13 Retningslinjer for Helsefondet Saksbehandler: Anna Gjertsen Bakgrunn: På VT 05/13 ble de økonomiske støtteordningene til SiB diskutert. Bakgrunnen for diskusjonen var rapporten til en arbeidsgruppe bestående av direktør for SiB Helse og Veiledning, Hege Råkil, finansdirektør Erik Næsgaard og leder av Velferdstinget, Anna Gjertsen. Arbeidsgruppen var blitt satt ned for å gå i gjennom, evaluere og eventuelt foreslå endringer av de eksisterende økonomiske støtteordningene til SiB. VT vedtok å støtte arbeidsgruppens forslag, med unntak av støtte til behandling hos naprapat og akupunktør. De endelige retningslinjene for den nye ordningen ble ønsket fremlagt for Velferdstinget i høst. Med bakgrunn i ovenstående oppsummeres arbeidsgruppens forslag: Støtteordningene slås sammen til en ordning, kalt Helsefondet. Det opprettes et ankeutvalg bestående av 2 representanter fra Velferdstinget og direktør for SiB Helse og veiledning. For utgifter som omfattes av HELFOs ordninger med frikort etter oppnådd utgiftstak settes egenandelen til kr 500. Dette gjelder utgifter til lege og fysikalsk behandling (Ikke tilsammen, men 500 kroner egenandel på legeutgifter, og 500 kroner egenandel på fysikalsk behandling). Når det gjelder dekning av utgifter til kiropraktor og transport mellom lærested og hjem ved sykdom eller skade, beholdes dagens modell. Det innføres støtte til dekning av reparasjon av tenner etter ulykker og fall. Presentasjon: Den eneste endringen som er foreslått fra rapporten som ble lagt frem i våres, er å endre egenandelen fra å være 30 % av egenandelstaket for frikort, altså ca 600 kroner (for legeutgifter, noe høyere for fysikalsk behandling) i 2013, til å ha en fast egenandel på 500 kroner. Denne endringen er fornuftig av to grunner: 1) Det er lettere å forholde seg til en fast kronesum, enn en prosentandel av en sum som endrer seg årlig. 2) Da det ble vedtatt å fjerne støtte til behandling hos naprapat og akupunktør, gjorde det også at det ble litt romsligere i budsjettet for Helsefondet. Det betyr at vi har mulighet til å sette ned egenandelen noe. RETNINGSLINJER FOR HELSEFONDET Studenter som hører inn under SiB og som har betalt semesteravgift for perioden det søkes støtte for, kan søke Helsefondet. Dokumentasjon på gyldig studentstatus for perioden utgiftene har påløpt må vedlegges søknaden. Det søkes en gang i året og frist for å få refundert utgifter for et kalenderår er 15. februar det påfølgende år. Avsluttes studiene i vårsemesteret, kan en søke innen 15. august. Dokumentasjon på at studiene avsluttes må vedlegges. Opparbeides det frikort eller maksimum godkjente utgifter ellers i året, kan en søke støtte uavhengig av fristene. Godkjente utgifter til lege refunderes etter en egenandel på kr 500. Utgiftene må dokumenteres med utskrift fra HELFO. Godkjente utgifter til fysikalsk behandling refunderes etter en egenandel på kr 500. Utgiftene må dokumenteres med utskrift fra HELFO. Utgifter til kiropraktor støttes med 50 % av kostnadene ved rimeligste behandling hos kiropraktor, begrenset oppad til 14 behandlinger pr år. Endeleg innkalling VT07/13 Side 13 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

14 Det gis støtte til reparasjon av tenner som blir skadet i forbindelse med ulykker og fall. Støtten er på 50 % av utgiftene, etter at eventuell annen inndekning fra det offentlige eller forsikringer er trukket fra. Det settes et tak på godkjente utgifter på kr , slik at maksimalt støttebeløp blir kr Det gis støtte til transport mellom studiested og hjem dersom skade eller sykdom gjør det umulig å benytte offentlige kommunikasjonsmidler. Støtten gjelder 1 tur returreise pr dag. Reiser i helg er ikke støtteberettiget. Støtte gis for en periode på maksimum fire uker. Av godkjente utgifter beregnes en egenandel på 50 %. Behovet for transport må dokumenteres av lege. Klage på vedtak må sendes innen en måned etter at svar på søknaden er mottatt. Klagen behandles av et ankeutvalg bestående av 2 representanter for Velferdstinget og direktør for SiB Helse og veiledning. Søknad med nødvendig dokumentasjon sendes Studentsamskipnaden i Bergen, Villaveien 10, 5007 Bergen. Søknaden merkes HELSEFONDET. 525 Forslag til vedtak: Velferdstinget godkjenner retningslinjene for Helsefondet med de endringer som eventuelt fremkommer under møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 530 Vedlegg - Notat frå Hege Råkil VT 69/13 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak 535 VT 70/13 Møtekritikk Diskusjonssak 540 Hensikt: Å skape en bedre møtekultur og mer effektivt velferdsting, gjennom konstruktiv møtekritikk. Møtekritikken er åpen for alle oppmøtte, men protokollføres ikke. Endeleg innkalling VT07/13 Side 14 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Cafe-Sito Stripa Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.11.13 Vår ref: 011.0 Møtedato:14.11.13 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Dato: 14.11.13 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer