Endelig innkalling VT 07/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig innkalling VT 07/13"

Transkript

1 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra arbeidsutvalget skal være VT sine medlemmer i hende sju dager før møtedato er må være meldt og saksdokumenter må være sendt inn til arbeidsutvalget senest åtte dager før møtedato. Saker som kommer etter denne fristen må meldes til eventuelt før dagsorden godkjennes/møtet settes. Det kreves 2/3 flertall for å kunne fatte vedtak i slike saker. Nye saker eller spørsmål kan rettes til arbeidsutvalget på eller til leder på telefon Representanter som ikke kan møte må melde fra så snart som mulig, og har selv ansvar for å skaffe vara. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak 20 Velferdstingets møteplan for 2013: VT 02/13: tirsdag 5. februar VT 03/13: tirsdag 5. mars VT 04/13: tirsdag 9. april VT 05/13: tirsdag 14. mai 25 VT 06/13: VT 07/13: VT 08/13: VT 01/14: tirsdag 3. september tirsdag 8. oktober lørdag 16. november (budsjettmøte) tirsdag 3. desember (valgmøte)

2 30 Forslag til dagsorden 35 VT 60/13 VT 61/13 Opprop Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt 40 VT 62/13 Orienteringer Orienteringssak VT 63/13 Suppleringsvalg VT 64/13 VT 65/13 VT 66/13 VT 67/13 VT 68/13 Evaluering av Bergenstudenten Grafisk profil for Velferdstinget i Bergen Resolusjon om tannhelse Resolusjon om deltidssykemelding Retningslinjer for Helsefondet 60 VT 69/13 Eventuelt Orienterings-, vedtaks- eller diskusjonssak VT 70/13 Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak Endeleg innkalling VT07/13 Side 2 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

3 65 VT 60/13 Opprop Hensikt: Få en oversikt over hvem som er på møtet, og fastslå om Velferdstinget er vedtaksdyktig. 70 Presentasjon: Opprop gjøres av protokollfører på bakgrunn av medlemsinstitusjonene sine innsendte valgprotokoller og tilbakemeldinger fra representanter. Forslag til vedtak: Møtet settes 75 Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas VT 61/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt Hensikt: Velferdstinget vedtar hvilke saker som skal behandles på møtet. Presentasjon: Møtet skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her. Dagsorden settes, og kan kun endres dersom Velferdstinget vedtar med 2/3 flertall å enten ta inn nye saker eller endre rekkefølgen. Merk at endrings- og vedtaksforslag til alle saker skal meldes skriftlig til sekretariatet før strek i saken er satt. Forslag til vedtak: 1. Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden. 2. Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 06/ Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas Vedlegg: Forslag til protokoll for VT 06/13 Endeleg innkalling VT07/13 Side 3 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

4 VT 62/13 Orienteringer Orienteringssak Presentasjon: Velferdstingets arbeidsutvalg, Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen skal orientere på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjoner og enkeltpersoner kan orientere om saker de mener er av interesse for Velferdstinget. Forslag til vedtak: Velferdstinget godkjenner orienteringene til VT 07/13. Arbeidsutvalgets innstilling: Skal tas til orientering 105 Vedlegg: Orienteringer VT 07/13 VT 63/13 Suppleringsvalg 110 Saksbehandler: Anna Gjertsen Hensikt: Å supplere ledige tillitsverv Presentasjon: Det skal suppleres til følgende verv: 1. Velferdstingets arbeidsutvalg Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget (VT) gjennom møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. VT-AU baserer sitt arbeid på et arbeidsprogram som årlig vedtas av VT. Leder har overordnet ansvar for den daglige driften av VT og VT-AU, og har fast kontortid fra til alle virkedager. Ledervervet er fulltidshonorert. De øvrige plassene er ikke honorerte. Det skal velges: 1 ordinært medlem, ut Kontrollkomité Kontrollkomiteen har ansvaret for at Velferdstinget og VT-AU handler i tråd med egne statutter, reglement og instrukser. Kontrollkomiteen stiller på alle Velferdstingets møter. Det skal velges 1 ordinært medlem 2 varamedlemmer Endeleg innkalling VT07/13 Side 4 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

5 Styringsgruppa til Karrieresenteret Karrieresenteret ble opprettet i 2001 for å gjøre overgangen fra studie til arbeidsliv enklere. Senteret blir driftet av SiB. Målsetningen til Karrieresenteret er å gjøre akademisk kompetanse synlig, verdsatt og etterspurt i regionen. Det skal velges 1 vara Studentidrettsrådet SIR er et samarbeidsorgan for idrettslig interesser blant studenter og ansatte ved læresteder tilknyttet SiB. SIR fungerer som sakkyndig og rådgivende organ for SiB i saker som gjelder idrett og mosjon, og skal blant annet komme med uttalelser om fordeling av treningstid og midler til studentidrettslag. SIR har faste møter to ganger per semester. SIR har 11 medlemmer, der ett av medlemmene er valgt fra Velferdstinget. Det skal velges: 1 medlem 1 vara 5. Styret i Studentradioen i Bergen Styret har det overordnede ansvaret for driften av Studentradioen i Bergen. 155 Det skal velges 1 ordinært medlem 2 vara Kontrollkomiteen for Det akademiske kvarter Kvarteret sin kontrollkomité består av 6 medlemmer, der 4 velges på Kvarterets generalforsamling, 1 medlem velges fra Kulturstyret og 1 medlem velges av Velferdstinget. Komiteen har ansvar for å se til at generalforsamlinger og andre møter ved Kvarteret blir gjennomført i samsvar med Kvarterets vedtekter. Det skal velges: 1 medlem 7. Representantskapet til Hulen Representantskapet er Hulens øverste organ. 170 Det skal velges 1 vara Forslag til vedtak: Velferdstinget velger N.N og (...) til [valg]. Valgperioden er til og med desember Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas Endeleg innkalling VT07/13 Side 5 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

6 175 VT 64/13 Evaluering av Bergenstudenten Saksbehandler: Anna Gjertsen Bakgrunn: I 2004 vedtok Velferdstinget å opprette et prosjekt der målet var å assistere nye studenter i leiemarkedet i Bergen. Boligrådgiverne skulle gå på visninger for studenter som ikke hadde mulighet til å komme til Bergen selv, og de skulle bistå med råd og tips om alt fra leiekontrakter, til hvor det er lurt å bo. Denne formen hadde prosjektet i ni år, til og med sommeren Basert på erfaringene fra sommeren 2012, vedtok Velferdstinget høsten 2012 å endre en del av oppgavene til boligrådgiverne. Velferdstinget bestemte at fokuset for 2013 skulle ligge på å informere, gi råd og bistå, der det var nødvendig. Boligrådgiverne skulle nå gå bort fra tilbudet om visningsassistanse, og heller gå på åpne visninger hvor de ikke representerte andre enn seg selv og Bergenstudenten. Poenget med å gå på åpne visninger var for å stille de vanskelige spørsmålene folk ikke tør, men vet at de bør, spørre utleier om. Bergenstudenten har siden begynnelsen blitt finansiert av Bergen Kommune, samt utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiB. I 2012 fikk de som jobbet i Bergenstudenten en ganske helhetlig oversikt over prosjektets økonomi, og det ble oppdaget at prosjektet har gått i pluss mange år på rad. På bakgrunn av dette besluttet Velferdstinget samtidig som de endret prosjektoppgavene, å la prosjektet gå i underskudd. Det kuliminerte overskuddet var i januar 2013 på kroner. Fra SiB fikk vi klare signaler om at de ønsket at vi skulle bruke opp overskuddet fra tidligere år, og vi søkte derfor kun penger fra Bergen kommune, UiB, HiB og NHH, og da kun en brøkdel av tidligere omsøkt sum. I søknadsbrevet orienterte vi om bakgrunnen for endringen i søkesummen, hvilket vi fikk svært gode tilbakemeldinger på. I tillegg sendte vi ut et informasjonsbrev til de andre utdanningsinstitusjonene vi vanligvis søker penger fra, og orienterte dem om situasjonen og hvorfor vi ikke søkte penger i år. Presentasjon: Det er mange aspekter ved prosjektet Bergenstudenten som er veldig bra. Blant annet får nye, tilflyttede studenter tips og råd om leieboligsituasjonen i Bergen. Nå dette er sagt bør vi nå stille oss spørsmålet om prosjektets kostnad står i forhold til arbeidsmengde eller resultat. Fra de som har jobbet i sommer er svaret et tydelig nei. De forteller om lange dager uten noe særlig å gjøre, åpne visninger med få eller ingen andre oppmøtte, der heller ikke utleier er til stede. Både gjennom ukesrapporter i løpet av sommeren, og fra sluttevalueringen av prosjektet, har det kommet ganske tydelig frem at endringen vi gjorde i fjor, ikke har hatt noe særlig for seg. Boligrådgiverne har i liten grad følt at de har nådd ut med informasjon og råd, og de opplevde heller ikke at endringen fra å gå på private visninger for enkeltstudenter til å gå på åpne visninger gjorde at de traff på flere studenter. Videre forteller årets boligrådgivere at de i det hele har fått få henvendelser og at de fleste spørsmålene som blir stilt, lett kan bli besvart ved et enkelt googlesøk, eller blir stilt såpass ofte at de lett kan bli besvart ved å lage en skikkelig ofte stilte spørsmål -side. Ved henvendelser av en juridisk art, har boligrådgiverne henvist videre til Jussformidlingen. Endringene som ble gjort på prosjektet høsten 2012 skyldtes at boligrådgiverne hadde mye dødtid på kontoret, og ikke opplevde at det de gjorde hadde noen stor effekt. Dessverre har situasjonen i år vært den samme, til tross for endringene som ble gjort. Endeleg innkalling VT07/13 Side 6 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

7 220 VT-AU finner følgende alternativer for hva vi kan gjøre videre: 1) Forsøke ett år til med nåværende prosjektform, altså fokus på åpne visninger og å gi ut informasjon. 2) Gå tilbake til hvordan prosjektet så ut tidligere, altså gå på visninger for studenter som skal flytte til Bergen ) Forsøke en blanding av de to, eller noe helt annet. 4) Avvikle prosjektet Bergenstudenten, og bruke gjenværende midler på å samle og utbedre informasjonen som finnes på bergenstudenten.no og legge den på Velferdstingets nettsider Av disse alternativene mener VT-AU og årets boligrådgivere at det beste er nummer fire nemlig å avvikle hele prosjektet. Dette fordi prosjektet ble endret ganske mye i fjor, da den gamle modellen i liten grad fungerte. Dessverre fungerte heller ikke den nye prosjektmodellen på en så god måte at det rettferdiggjør alle ressursene som blir brukt på prosjektet. Både årets boligrådgivere og vi i arbeidsutvalget har lagt ned mye tid i å forsøke å finne en ny modell for prosjektet, uten å lykkes. I tillegg til å avvikle ønsker vi å bruke gjenværende midler på å samle informasjonen som finnes på Bergenstudenten sine nettsider, og utbedre den noe, for så å legge den på Velferdstingets nettsider. Som vedlegg til dette sakspapiret ligger eksternrapporten og evaluering av Bergenstudenten Disse dokumentene er skrevet av årets boligrådgivere, og vi anbefaler alle å lese igjennom disse før møtet. 240 Forslag til vedtak: Velferdstinget i Bergen vedtar å avvikle prosjektet Bergenstudenten, og å samle og utbedre informasjonen på bergenstudenten.no og legge den på Velferdstingets nettsider. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 245 Vedlegg - Fullstendig rapport, Bergensstudenten Evaluering av Bergenstudenten Endelig regnskap for Bergenstudenten 2013 (ettersendest) Endeleg innkalling VT07/13 Side 7 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

8 250 VT 65/13 Grafisk profil for Velferdstinget i Bergen Sakshandsamar Tor Sivertsen Prestegard Bakgrunn Det har vore ein lengre prosess der VT-AU, med stønad i Velferdstinget, har arbeidd for at Velferdstinget skal bli meir synlege for studentane i Bergen og få eit meir sjølvståande uttrykk. Ein av hovudfaktorane i dette arbeidet har vore arbeidet mot ein ny grafisk profil. Presentasjon Med bakgrunn i prosessen som vart byrja på VT05/13, og fortsett i VT06/13 legg no VT-AU fram ein grafisk profil til endeleg vedtak. Vedtaket på VT06/13 var: Velferdstinget i Bergen velger Walter design til utvikling av grafisk profil. Det skal arbeides for at profilen er klar til neste Velferdstingsmøte og den vil bli lagt frem for endelig vedtak. Etter møtet gjekk VT-AU i dialog med Walter Design for å oppfylla vedtaket. Ole i Walter Design tok på seg oppdraget med å utforma ein grafisk profil for Velferdstinget. Ole utarbeidde fyrst ei grovskisse av logo. VT-AU kom med våre innspel til Ole, og han har levert eit ferdig produkt som no ligg føre for Velferdstinget. Forslaget til ny hovudlogo for Velferdstinget ser slik ut: Forslag til ny brevheader/horisontal logo ser slik ut: Endeleg innkalling VT07/13 Side 8 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

9 VT har synt kulturstyret den nye grafiske profilen, og dei har inga invendingar til at dei går over til den ilag med VT. Utforminga til Kulturstyret sine logoar kan sjåast i vedlegget. VT-AU er svært nøgd med det produktet Ole har levert. Me meiner den nye grafiske profilen på ein god måte vil synleggjera Velferdstinget i Bergen overfor Bergen sine studentar og i nasjonal samanhang. For eit fullstendig oversyn over utkastet til ny grafisk profil for Velferdstinget i Bergen, sjå vedlegget På førre møte vart det flytt midlar som skal nyttast til å promotera Velferdstinget. VT-AU ynskjer no å gå i gang med dette arbeidet uansett om Velferdstinget vedtar ny logo eller ei. Me ser føre oss at det blir kjøpt inn klistremerker til kontorvindauga, nye pennar, nye flyers med oppdatert informasjon, Roll-ups samt t-skjorter eller hettegensarar til representasjonsbruk. Grunna at neste møte er Budsjettmøtet vil det ikkje vera mogleg å ta opp at denne saka før tidlegast i byrjinga av desember månad. Det blir difor innstilt på at VT-AU får høve til å gå til innkjøp av promoteringsmateriell innanfor den vedtatte budsjettramma. Velferdstinget skal orientertast om alle innkjøp. På VT05/13 vart det m.a. vedatt at: [ ]Undersøke mulighetene for å lage en ny nettside med domene med mål om at denne skal kunne lanseres når ny logo er på plass VT-AU har alt kjøpt det ovannemnde domenet. Om Velferdstinget vedtar ny logo/grafisk profil og ynskjer ei eige nettside kan VT-AU gå i gang med dette arbeidet etter møtet. VT-AU kjem då til å utvikla nettsida sjølv, og basera seg på ein open plattform som Drupal eller Wordpress. Dette er ein mindre jobb som kan gjerast internt i VT-AU utan kostnad. Ein kjem då til å basera seg på ein liknande modell som VT-OA 1 eller VT-Trondheim 2 som har eigne nettsider. Forslag til vedtak 1) Velferdstinget i Bergen vedtar ny grafisk profil utforma av Walter Design. Den nye grafiske profilen skal nyttast frå og erstattar den eksisterande VT-profilen. 2) VT-AU får fullmakt å gå til innkjøp av nokre eller alle av fyljande PR-materiell innanfor budsjettramma: Vindaugsklistremerker til VT-kontoret Flyers med informasjon om Velferdstinget Pennar med Velferdstinget sin logo Roll-ups T-skjorter eller hettegensarar 3) VT-AU skal arbeida for at det blir utvikla ei ny nettside som skal lanserast saman med at logoen takast i bruk. Arbeidsutvalget si innstilling Vedtakast Vedlegg - Presentasjon av ny grafisk profil for Velferdstinget i Bergen utarbeidd av Walter Design. - Notat frå Marita Monsen, kommunikasjonssjef i SiB (fyrste gong presentert på VT06/13) Endeleg innkalling VT07/13 Side 9 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

10 VT 66/13 Resolusjon om tannhelse 335 Sakshandsamar Tor Sivertsen Prestegard Bakgrunn Bakgrunnen for saka er at det i Velferdstinget i Bergen sitt arbeidsprogram punkt 1.1 står: [Velferdstinget skal a]rbeide for at studenter får et like rimelig tannhelsetilbud som ungdom mellom 18 og 20 år i Hordaland. Saksframlegg Velferdstingets arbeidsutval vel å leggja fram ein resolusjon for Velferdstinget. Resolusjonen fremjar VT sitt synspunkt om at tannlækjar skal kosta det same for studentar som for ungdom mellom 18 og 20. Ungdom i denne aldersgruppa betalar berre 25% av dei faktiske tannlækjarutgiftene. VT-AU ynskjer med denne resolusjonen å setja fokus på tannhelse for studentar og knytta tannhelse opp mot studentøkonomi. I høve dette arbeidet har det alt vorte skrive ein kronikk som stod på trykk i Studvest Som det står i kronikken har me studentar aldri hatt dårlegare råd om ein ser studielån og stipend i høve G. Tannlege er ein av dei få utgiftene som ikkje fell innunder statlege refusjonsordningar, og blir difor ei ekstra belastning for grupper med svak økonomi, t.d. studentar. Dette gjer at ein av ti studentar ikkje går til tannlækjaren av økonomiske grunnar. Resolusjonen har som føremål å påverka den nye regjeringa. Signala me har fått hjå fylkeskommunen er at det ikkjer er mogleg å innlemma studentar i denne ordninga i deira budsjett. Pengane må difor koma over statsbudsjettet. VT har invitert dei andre i ViN til å fremja resolusjonen felles. Kor vidt det blir ein felles resolusjon er i skrivande stund uvisst Resolusjon Velferdstinget i Bergen ber Stortinget om å prioritera studentane si tannhelse i statsbudsjettet. Utgifter til tannhelse er ikkje dekka av dei offentlege refusjonsordningane, og dette gjer at mange studentar vegrar seg for å gå til tannlækjaren. Ein av ti studentar går ikkje til tannlækjaren av økonomiske årsaker. Tannhelse er viktig. Tar ein ikkje eit byrjande tannproblem på alvor kan det fort blir svært dyrt, både for studenten og det offentlege. Diverre er ei vitjing til tannlegen ei stor og vanskeleg utgift for studentar å handtera. Ei liknande demografisk gruppe som studentar, ungdom mellom år, har i dag ei ordning der ein berre betalar 25% av tannlækjarutgifter. Dette avlastar deira økonomi og gjer truleg at fleire nyttar seg av naudsynt tannlækjarbehandling. For å letta studentane sin økonomiske situasjon ber Velferdstinget i Bergen om at det blir løyvd midlar til å gje studentar same rabatt som ungdom mellom år. 3 Endeleg innkalling VT07/13 Side 10 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

11 385 Vedtaksforslag Velferdstinget vedtar resolusjonen med dei ev. endringar som kom fram på møtet. VT-AU får høve til å gjennomføra redaksjonelle endringar. Arbeidsutvalet si innstilling Vedtakast VT 67/13 Resolusjon om deltidssykemelding Saksbehandler: Anna Gjertsen Bakgrunn Med bakgrunn i tidligere kampanje om deltidssykemelding og Velferdstinget i Bergen sitt arbeidsprogram 1.2 velger VT-AU å legge frem en resolusjon for Velferdstinget. I arbeidsprogrammet står det: [Velferdstinget i Bergen skal a]rbeide for at ordningen med gradert sykestipend blir en fast ordning. Presentasjon Deltidssykemelding er viktig for å sikre studentenes økonomiske situasjon. Det å kunne ta ut en delvis sykemelding vil gjøre at studenter som sliter, men som har kapasitet til å fullføre deler av studiene, får mulighet til dette. Om ordningen, som nå blir fornyet fra år til år, faller bort vil dette bli umulig. Dette vil føre til at studenter som kunne studert noe blir tvunget ut i full sykemelding Deltidssykemelding, eller gradert sykestipend som det egentlig heter, er en midlertidig ordning som ble innført i kjølvannet av terrorhandlingene den 22. juli for å bidra til at overlevende og andre berørte av hendelsene 22. juli kan opprettholde en normal tilværelse og delta i opplæring og utdanning i så stor grad som mulig. Ordningen har omfattet alle studenter. Sykestipend betyr at lån gjøres om til stipend når du blir syk i en periode du får støtte fra Lånekassen. Gradert sykestipend omfatter alle studenter og elever som blir 50 prosent sykmeldt eller mer, og det gis sykestipend tilsvarende sykmeldingsprosenten. Det innebærer at du får hele studielånet omgjort til stipend i perioden hvor du har sykemelding. I tillegg vil du få stipendandelen av studielånet i det aktuelle semesteret omgjort til stipend uansett om du står på eksamen eller Endeleg innkalling VT07/13 Side 11 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

12 ikke. Du kan maksimalt få sykestipend i 4,5 måneder, og du kan ikke ha vært syk når semesteret startet Denne resolusjonen er skrevet i samarbeid med Velferdstinget i Trondheim. De skal ta den opp på førstkommende møte. Velferdstinget i Oslo og Akershus vil òg bli invitert til å delta på resolusjonen, og vi håper ViN kan fremme resolusjonen felles. Resolusjon Siden 2011, da deltidssykemelding for studenter ble opprettet som en prøveordning, har studentene årlig kjempet for å gjøre ordningen permanent. Deltidssykemelding for studenter er billig for det offentlige, og hjelper de som trenger det mest. Ordningen er nødvendig for at studenter skal kunne være syke i løpet av studietiden, uten å falle fra studiet. Det er svært alvorlig at studenter har så få rettigheter ved sykdom. Dersom en ikke tar studenters helse på alvor kan det fort bli svært dyrt, både for studenten og for det offentlige. Ordningen med deltidssykemelding kan sørge for at flere studenter er føre var, og sykemelder seg deltid fremfor heltid. Dette kan være med å forhindre frafall i UH-sektoren, samt bidra til at studenter har en tryggere studiehverdag. Velferdstinget i Bergen ber om at deltidssykemelding for studenter prioriteres som en permanent ordning i statsbudsjettet. 450 Vedtaksforslag Velferdstinget vedtar resolusjonen med de ev. endringer som kom frem på møtet. VT-AU får mulighet til å gjennomføre redaksjonelle endringer. Arbeidsutvalet si innstilling Vedtakast 4 Informasjon hentet fra deltidssykemelding.no, en felles kampanje fra ViN og NSO: Endeleg innkalling VT07/13 Side 12 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

13 VT 68/13 Retningslinjer for Helsefondet Saksbehandler: Anna Gjertsen Bakgrunn: På VT 05/13 ble de økonomiske støtteordningene til SiB diskutert. Bakgrunnen for diskusjonen var rapporten til en arbeidsgruppe bestående av direktør for SiB Helse og Veiledning, Hege Råkil, finansdirektør Erik Næsgaard og leder av Velferdstinget, Anna Gjertsen. Arbeidsgruppen var blitt satt ned for å gå i gjennom, evaluere og eventuelt foreslå endringer av de eksisterende økonomiske støtteordningene til SiB. VT vedtok å støtte arbeidsgruppens forslag, med unntak av støtte til behandling hos naprapat og akupunktør. De endelige retningslinjene for den nye ordningen ble ønsket fremlagt for Velferdstinget i høst. Med bakgrunn i ovenstående oppsummeres arbeidsgruppens forslag: Støtteordningene slås sammen til en ordning, kalt Helsefondet. Det opprettes et ankeutvalg bestående av 2 representanter fra Velferdstinget og direktør for SiB Helse og veiledning. For utgifter som omfattes av HELFOs ordninger med frikort etter oppnådd utgiftstak settes egenandelen til kr 500. Dette gjelder utgifter til lege og fysikalsk behandling (Ikke tilsammen, men 500 kroner egenandel på legeutgifter, og 500 kroner egenandel på fysikalsk behandling). Når det gjelder dekning av utgifter til kiropraktor og transport mellom lærested og hjem ved sykdom eller skade, beholdes dagens modell. Det innføres støtte til dekning av reparasjon av tenner etter ulykker og fall. Presentasjon: Den eneste endringen som er foreslått fra rapporten som ble lagt frem i våres, er å endre egenandelen fra å være 30 % av egenandelstaket for frikort, altså ca 600 kroner (for legeutgifter, noe høyere for fysikalsk behandling) i 2013, til å ha en fast egenandel på 500 kroner. Denne endringen er fornuftig av to grunner: 1) Det er lettere å forholde seg til en fast kronesum, enn en prosentandel av en sum som endrer seg årlig. 2) Da det ble vedtatt å fjerne støtte til behandling hos naprapat og akupunktør, gjorde det også at det ble litt romsligere i budsjettet for Helsefondet. Det betyr at vi har mulighet til å sette ned egenandelen noe. RETNINGSLINJER FOR HELSEFONDET Studenter som hører inn under SiB og som har betalt semesteravgift for perioden det søkes støtte for, kan søke Helsefondet. Dokumentasjon på gyldig studentstatus for perioden utgiftene har påløpt må vedlegges søknaden. Det søkes en gang i året og frist for å få refundert utgifter for et kalenderår er 15. februar det påfølgende år. Avsluttes studiene i vårsemesteret, kan en søke innen 15. august. Dokumentasjon på at studiene avsluttes må vedlegges. Opparbeides det frikort eller maksimum godkjente utgifter ellers i året, kan en søke støtte uavhengig av fristene. Godkjente utgifter til lege refunderes etter en egenandel på kr 500. Utgiftene må dokumenteres med utskrift fra HELFO. Godkjente utgifter til fysikalsk behandling refunderes etter en egenandel på kr 500. Utgiftene må dokumenteres med utskrift fra HELFO. Utgifter til kiropraktor støttes med 50 % av kostnadene ved rimeligste behandling hos kiropraktor, begrenset oppad til 14 behandlinger pr år. Endeleg innkalling VT07/13 Side 13 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

14 Det gis støtte til reparasjon av tenner som blir skadet i forbindelse med ulykker og fall. Støtten er på 50 % av utgiftene, etter at eventuell annen inndekning fra det offentlige eller forsikringer er trukket fra. Det settes et tak på godkjente utgifter på kr , slik at maksimalt støttebeløp blir kr Det gis støtte til transport mellom studiested og hjem dersom skade eller sykdom gjør det umulig å benytte offentlige kommunikasjonsmidler. Støtten gjelder 1 tur returreise pr dag. Reiser i helg er ikke støtteberettiget. Støtte gis for en periode på maksimum fire uker. Av godkjente utgifter beregnes en egenandel på 50 %. Behovet for transport må dokumenteres av lege. Klage på vedtak må sendes innen en måned etter at svar på søknaden er mottatt. Klagen behandles av et ankeutvalg bestående av 2 representanter for Velferdstinget og direktør for SiB Helse og veiledning. Søknad med nødvendig dokumentasjon sendes Studentsamskipnaden i Bergen, Villaveien 10, 5007 Bergen. Søknaden merkes HELSEFONDET. 525 Forslag til vedtak: Velferdstinget godkjenner retningslinjene for Helsefondet med de endringer som eventuelt fremkommer under møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 530 Vedlegg - Notat frå Hege Råkil VT 69/13 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak 535 VT 70/13 Møtekritikk Diskusjonssak 540 Hensikt: Å skape en bedre møtekultur og mer effektivt velferdsting, gjennom konstruktiv møtekritikk. Møtekritikken er åpen for alle oppmøtte, men protokollføres ikke. Endeleg innkalling VT07/13 Side 14 av 14 Tysdag 08. oktober 2013

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 7 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 3. september 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 50/13 Opprop 10 15 20 25 30 Følgende representanter og vararepresentanter

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 09/14 Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle. SiB-studentar har tale- og forslagsrett. Budsjettmøtet byrjar

Detaljer

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 09/14 Tid: tysdag 2. desember kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011 Møte i Velferdstinget i Bergen Onsdag 14. september 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 48/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering.

Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering. Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Kapittel - Organisasjon Formål Velferdstinget i Bergen er det øverste studentorganet i Studentsamskipnaden i Bergen. Velferdstinget

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 08/14 Tid: tysdag 8. november kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Endeleg innkalling VT 07/11

Endeleg innkalling VT 07/11 Endeleg innkalling VT 07/11 Tid: tysdag 18. oktober, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret ved Studentsenteret

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar

Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar Kva reglar gjeld ved skade knytt til undervisning, praksis, ekskursjonar og feltarbeid? Utdanningsforum 17.09.12 Terje Bjelle Hovudprinsippet: Staten

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/11

Endelig innkalling VT 03/11 Endelig innkalling VT 03/11 Tid: Tirsdag 15.3.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Tirsdag 15. mars 2011 VT 24/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Livar Bergheim,

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

13 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Til dagsorden fra Gjertrud: Fribord skal ikke behandles på dagens møte

13 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Til dagsorden fra Gjertrud: Fribord skal ikke behandles på dagens møte PROTOKOLL fra Kulturstyrets møte 4/15 den 11. mai 2014 kl.17:15 avholdt på rom 210 på Studentsenteret. Tilstede: Pernille Røsvik, Oda Sund, Kristian Kongsvoll, Andreas Servan, Mats Johansen, Tellef Solbakk

Detaljer

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 04/14 Tid: tysdag 8. april kl. Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Orienteringer VT 04/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 04/15. Velferdstinget i Bergen VT 04/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 06/11

PROTOKOLL KS-MØTE 06/11 PROTOKOLL KS-MØTE 06/11 Tid: Tirsdag 6. september 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Trine Gabrielsen, Mathilde Smestad, Geir Ask-Henriksen, Jorunn Eidesen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Fordeling av semesteravgift for 2016

Fordeling av semesteravgift for 2016 Velferdstinget i Bergen v/ Budsjettkomiteen 2015 Fordeling av semesteravgift for 2016 Budsjettkomiteens innstilling Serine Jonassen, Johanne Vaagland, Sondre Johan Haugsdal Riisøen, Haakon Kvernevik Knudsen

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 02/14 Tid: Tirsdag 11. februar klokken 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll VT

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 06/10

Endeleg innkalling til VT 06/10 Endeleg innkalling til VT 06/10 Tid: 20.09.2010 kl 17:15 Stad: Ulrikke Pihls hus -Auditorium Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Endeleg innkalling VT 05/12

Endeleg innkalling VT 05/12 Endeleg innkalling VT 05/12 5 10 Tid: tysdag 17. april, kl. 17.15 Stad: «Campus», Kjelleren, Norges Handelshøyskole, Helleveien 30 Buss nummer 3, 4, 5, 18 og 39 frå Torget (andre sida av vegen frå Fisketorget)

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold Protokoll for VT 03/15... 3 VT 33/15 Orienteringer... 8 Plikter å orientere... 10

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Forslag til vedtektsendringar

Forslag til vedtektsendringar Forslag til vedtektsendringar VT 04/14 Bergen, 19. mars 2014 Forklaring til dokument Blå tekst: Blå tekst er endringar som VT-AU ser på å vera mindre til ingen realitetsendring av dei eksisterande vedtektene.

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

Politisk plattform for Venstrealliansen

Politisk plattform for Venstrealliansen Politisk plattform for Venstrealliansen Venstrealliansen er et nytt initiativ som har samlet kreftene fra venstresiden blant UiBs studenter. Vi arbeider for feminisme, studentkultur, solidaritet, tverrfaglighet

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/12

Endeleg innkalling VT 02/12 Endeleg innkalling VT 02/12 5 10 15 20 Tid: tysdag 17.01.2012, kl. 17.15 Stad: Storelogen (3. et.), Det akademiske kvarter Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 52/15 Orienteringer... 3 Plikter å orientere... 5 Velferdstinget sitt arbeidsutvalg

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir x. møte, dd.md.år Innhald Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden...

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer