Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418"

Transkript

1 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner for tildeling av kulturmidlar/tilskot Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Reviderte retningsliner for tildeling av kulturmidlar/tilskot vert godkjent. Ordninga med underskotsgaranti vert avvikla. Ramma for tilskot vert fastsett årleg i samband med handsaming av budsjett/økonomplan med lik fordeling til kultur- og idrettsføremål: Faste tilskot idrett: 50 % Faste tilskot song og musikklag: 25 % Faste tilskot til barne- og ungdomsarbeid: kr Kulturstipend: kr Kulturpris: kr Tilskot til ålment kulturarbeid: Resterende del av totalramma Retningslinene vert sendt på høyring før endeleg godkjenning i kommunestyre. Høyringsfrist vert Ramma for 2015 vert fastsett i samband med handsaming av budsjett/økonomiplan. Saksopplysningar: Bakgrunn Tilskotsordningar for kulturarbeid vart vedteken i kommunestyret i 1996, saksnr 0122/96. Retningslinene er ikkje revidert sidan den gong. Retningslinene frå 1996 er vedlagt denne saka. I 2000 vedtok Hovudutval for oppvekst og kultur, saksnr 0006/00, reglar for underskotsgaranti i Vaksdal kommune. Kommunestyret vedtok i 2009, saksnummer 028/09 å opprette eit instrumentfond med vedtekter for dette. Samla sett så representerer desse tre sakane gjeldande tilskotsordningar i Vaksdal kommune. Ordningane er uoversiktleg, ein del av tilskota er ikkje lengre aktuelle og tilskotsordningane er ikkje

2 tilpassa organisasjon- og kulturlivet i Det er difor trong for å revidere retningslinene og samle desse til eitt dokument. Vaksdal kommune si støtte til kultur og idrett kan i hovudsak delast i tre: 1. direkte økonomisk støtte, 2. indirekte økonomisk støtte, til dømes personressursar og støtte frå kommunalteknisk drift, 3. underskotsgaranti I tillegg til dette har kommunen dei siste åra mottatt kring kr /år i tilskot frå Hordaland fylkeskommune, «den kulturelle spaserstokken» og den kulturelle skulesekken». Desse midlane vert ikkje vidare kommentert her. Rådmannen ønskjer no ein gjennomgang av tilskotsordningane for å sikre ein open og rettferdig praksis innanfor dei økonomiske rammene ein til ein kvar tid har til disposisjon. Vurdering 1 Direkte økonomisk støtte For å illustrere utviklinga når det gjeld tildeling av tilskot til lagsarbeid i Vaksdal kommune kan det vere nyttig å sjå utviklinga over tid. Som ein ser av tabellen under har tilskota fordelt seg noko ulikt mellom kultur- og idrettsføremål oppigjennom dei siste tiår. Justert for lønns- og prisstigning representerte det samla tilskotet til kultur- og idrettsføremål i i 2013 kroner. Vi gjer merksam på at samanlikninga ikkje vert heilt riktig då den indirekte støtta har endra seg over åra, det finst ikkje tilgjengelige tal for den indirekte støtta. Tilskot til kultur- og idrettsføremål i perioden Årstal Kulturføremål Idrettsføremål Tilskot Del Tilskot Del Totalt % % % % % % % % Direkte økonomisk støtte i Type Tilskot Del Faste tilskot idrett kr % Faste tilskot song og musikklag kr % Andre faste tilskot kr % Tilskot etter søknad kr % Sum tilskot kr % Fordeling faste tilskot i 2010.

3 Tilskot til kultur og idrett Tilskot 2010 Del Faste tilskot: Faste tilskot til idrettslag % Faste tilskot 17. Mai % Faste tilskot til born/unge % Sum faste tilskot barn/unge % Faste tilskot til song og musikklag % Instrumentfond % Sum faste tilskot til song og musikklag % Faste tilskot til ålment kulturarbeid % Faste tilskot 1. Mai % Kulturpris % Sum faste tilskot ålment % I 2009 vedtok kommunestyret at det skulle opprettast eit instrumentfond på kr som ein årviss sum. Korps/kor knytt til Vaksdal Musikkråd (VMR) skulle kunne søke tilskot til instrumentar/ utstyr frå fondet. Kommunen skulle administrere fondet i høve til å ta i mot søknadene, men VMR skulle bestemme fordelinga ut frå innkomne søknader. Skulekorps/barnekor skulle for eksempel få dekket større prosentdel enn vaksne, og ingen fekk fullfinansiering av instrument. Tilskot etter søknad har vore tildelt ulike arrangement, til dømes Daledagane, Vintertreffet på Vaksdal, Bergsdalsdagane, Kulturdagar på Stamnes og Eksingedalsmarknad. I tillegg har det vore ein disponibel pott etter søknad. Det har ikkje vore nokon fast søknadsfrist for tilskot etter søknad, så det er prinsippet «fyrste mann til mølla» som har vore praktisert. Dette har ført til at ein i 2014 brukte opp tilskotsmidlane allereie i mai. Dette kan opplevast som uheldig for dei som har arrangement i 2. halvår og som då får avslag på søknad om støtte. 2 Indirekte økonomisk støtte Indirekte økonomisk støtte er støtte i form av personressursar, drift av kommunale kultur/idrettsanlegg samt driftstøtte frå kommunen til gjennomføring av arrangement. Lag og organisasjonar får støtte gjennom at kommunale bygg og anlegg vert stilt kostnadsfritt til disposisjon, i prinsippet betalar brukarane berre for vask. Idrettsføremål mottar i 2014 kring 1,4 millionar i indirekte støtte gjennom drift av kommunale idrettsanlegg medrekna drift av Turbinen. Kulturføremål får kring 0,3 millionar i indirekte støtte gjennom drift av Dalehallen og andre kommunale bygg med sterkt subsidiert husleige.

4 Kommunen har i 2014 budsjettert med 3,4 millionar kroner til drift av Vaksdal kulturskule. Vaksdal kommune er blant dei kommunane i landet som bruker mest midlar per innbyggjar på kulturskulen. Når det gjeld arrangement har Daledagane vore i ein særstilling, her har kommunen i dei seinare år stilt med leiar i Daledagsnemnda. Arrangementet er stort og kommunen brukar kring 0,2 årsverk til dette arrangement. Det er med andre ord ein betydelig støtte som vert gjeven. Daledagane er eit viktig arrangement i kommunesenteret som profilerer Vaksdal kommune på ein god måte. Det er naturleg at kommunen som samfunnsaktør speler ei aktiv rolle også i framtida. Av andre arrangement vert vintertreffet støtta i noko grad med støtte frå driftsavdelinga i kommunen. 3 Underskotsgaranti I 2000 vedtok Hovudutval for oppvekst og kultur at Vaksdal kommune skulle gje underskotsgaranti for tilskipingar/konsertar i Vaksdal kommune tilsvarande 10 % av totalbudsjettet med ei nedre grense på kr 500 og ei øvre grense på 5000 kr. Det har vore liten søknad til garantiordninga. Garantiordninga gjeld alle lag eller einskildpersonar som kan søke om tilskot for inntil to tilskipingar per år. Slik vedtaket er utforma er det vanskeleg å handtere ordninga på ein god måte. Ein slik universell garantiordning kan gå ut over dei andre tilskota, då utbetaling av garanti vert tatt av den samla ramma for tilskot. Det vert anbefalt å avvikle garantiordninga i Vaksdal kommune. 4 Fordeling av tilskot Rådmannen foreslår at den årlege ramma for tilskot vert fastsett som del av den årlege handsaminga av budsjett/økonomiplan. Fordelinga bør liggje fast frå år til år, men slik at ein tar denne opp til vurdering til dømes kvart 5. år. Vi har satt opp 3 ulike alternative modellar for fordeling mellom dei ulike hovudføremål. I modellane har vi nytta som døme på ramme for å konkretisere korleis dei ulike fordelingane vil slå ut i kroner. Alternativ 0 faste tilskot uendra, garantifond opprettheldt. Døme med Type 450' i ramme Faste tilskot idrett % Faste tilskot song og musikklag % Tilskot til barne- og ungdomsarbeid % Tilskot til ålment kulturarbeid % Avsett til underskotsgaranti % Kulturpris % Sum % Alternativ 0 inneber i praksis at tilskot til ålment kulturarbeid til arrangement i praksis vert avvikla, tilskota vil i hovudsak gå til 17. mai og 1. mai arrangement. Instrumentfondet er inkludert i faste Del

5 tilskot til song og musikklag. Det vil seie at instrumentfondet vert redusert til kroner i eksemplet over. Over-/underskot for underskotsgaranti vert balansert mot dei faste tilskota. Alternativ 1 lik fordeling mellom kultur- og idrettsføremål, garantifond avvikla. Døme med Type Del 450' i ramme Tilskot til idrettslag % Tilskot song og musikklag % Tilskot til barne- og ungdomsarbeid % Tilskot til ålment kulturarbeid % Kulturpris % Sum % Instrumentfond er inkludert i ramma for tilskot til song- og musikklag, men tilskotsdelen til song- og musikklag vert redusert til 25 %. Det vil seie kroner til instrumentfond i eksemplet over. Alternativ 2 faste tilskot idrett redusert til 46 %, instrument og garantifond avvikla. Døme med Type Del 450' i ramme Faste tilskot idrett % Faste tilskot song og musikklag % Tilskot til barne- og ungdomsarbeid % Tilskot til ålment kulturarbeid % Kulturpris % Sum % Alternativ 2 inneber at instrument- og garantifond vert avvikla. Tilskot til idrettsføremål vert redusert til 46 %, i eksempelet over til kroner. Tilskot til ålment kulturarbeid vert auka til 27 %, kroner i eksempelet over. 5 Framlegg til nye retningsliner: I utkast til nye retningsliner for tilskot til kultur- og idrettsføremål er det gjort følgjande endringar: 1. Tilskot til skyttarlag er fjerna. Sportsskyttarklubbar som er tilslutta Noregs idrettsforbund får støtte gjennom Vaksdal idrettsråd, medan skyttarlag kan søke om støtte gjennom posten for ålment kulturarbeid. 2. Tilskot til drift og vedlikehald av lagshus er fjerna, her må ein søkja under posten for ålment kulturarbeid. 3. Tilskot til leiarutvikling er fjerna, her må ein nytta tildeling gjennom musikk/idrettsråd eller søke om tilskot frå posten for ålment kulturarbeid. Dei reviderte retningslinene er sendt til Vaksdal musikkråd og Vaksdal idrettsråd for uttale. Dei vert og lagt ut til offentleg høyring på kommunen si nettside. Eventuelle uttaler vert vedlagt saka til handsaming i kommunestyret.

6 Konklusjon Rådmannen anbefaler at ein vedtar dei nye retningslinene for tilskot til kultur- og idrettsføremål slik dei ligg føre. Før kommunestyre si behandling bør retningslinene høyrast. Rådmannen foreslår at ein legg til grunn lik fordeling av tilskot mellom kultur- og idrettsføremål. Ramma vert fastsett årleg i samband med handsaming av budsjett/økonomiplan. Vedlagte saksdokument: Retningsliner for tildeling av kulturmidlartilskot i Vaksdal kommune Retningsliner_kulturstilskot_1996

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksframlegg Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksnr Utvalsnamn Møtedato 28/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06.mai 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/Heidi Nilsen

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer