FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:"

Transkript

1 Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for Saksopplysningar: FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: 1. Gebyra for vatn, avløp, tøming av private slamavskiljarar og renovasjon får slik auke med verknad frå den : - Vatn 0,0 % - Avløp 3,0 % - Renovasjon 2,0 % - Tøming av private tankar/ slamavskiljar For tøming av slamavskiljar 1.323,00 kr/buening pr. år 1 For fritidsbustad 723,00 kr/bueining pr. år 2 1) For bueining med eigen slamavskiljar blir tømt anna kvart år. 2) Fritidsbustad og liknande blir tømt kvart 4. år 2. FjellVAR AS rår til at det blir eins tilknytingsgebyr ( vatn og avløp) for næringsbygg og bustader. Vatn Avlaup Næringsdel/bustader til og med 75 m , ,00 Næringsdel/bustader over 75 m 2 pr. m2 BRA 90,00 90,00 3. Når det gjeld betalingssatsane på gjenvinningsstasjonen, ser ein at enkelte leverer svært store mengder avfall, medan enkelte leverar små mengder avfall. FjellVAR vil difor rå til at det vert innført nye satsar der ein betalar pris pr. m³ mengde avfall. Dagens satsar for bil, tilhengar og varebil vert difor erstatta med pris pr. m³. Då vil ein få eit rettferdig prissystem ved at alle betalar lik pris pr. m³ mengde avfall, men der totalpris pr. lass vil vere avhengig av kor mykje avfall ein leverar. 1

2 Vedlegg: 1. Økonomiplan for vassforsyning, Grunnlag for fastsetjing av vassgebyr, Økonomiplan for avløp, Grunnlag for fastsetjing av vassgebyr, Økonomiplan for septiktøming, Grunnlag for fastsetjing av gebyr for tøming av private slamavskiljarar, Økonomiplan for renovasjon, Grunnlag for fastsetjing av gebyr for renovasjon hos privathushald, Bakgrunn Det er kommunestyret som skal fastsetje storleiken på gebyra som FjellVAR sine kundar skal betale for å vere tilknytt det offentlege vass- og avløpsnettet, for å få tømt slamavskiljarane og for å få henta avfallet (privathushald). Desse tenestene skal drivast etter sjølvkostprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader over tid skal gå i balanse. Før kommunestyret kan gjere vedtak om storleiken på gebyra, skal det leggjast fram et overslag over drifts-, vedlikehalds- og kapitalkostnader for dei nærmaste tre-fem åra for kvart av fagområda. Det skal også leggjast fram overslag over kor store beløp ein reknar med å få inn gjennom gebyra. I dette notatet vert det gjort greie for gebyrrekneskapen pr , og det vert lagt fram forslag til økonomiplanar for dei fire aktuelle fagområda for perioden Gebyrrekneskap pr I tabellen under er vist resultat frå kvart av dei aktuelle fagområda for 2013 og akkumulert balanse for fagområda for perioden pr Årsresultat Balanse ( ) Vassforsyning Avløp Tøming av private slamavskiljarar Renovasjon Sum Detaljerte opplysningar om rekneskapane for kvart av åra i perioden kan ein finne i FjellVAR sin årsrapport for Rapporten kan lastast ned frå FjellVAR si nettside, Prognose for FjellVAR sitt driftsresultat i 2014 FjellVAR har i 2014 budsjettert med eit underskot på 1,3 millionar kroner. Pr er det utarbeida ei prognose som viser eit overskot på omlag 3,5 millionar kroner som i all hovudsak kjem frå avløp. 2

3 I hovudsak skuldast dette positive avviket følgjande tilhøve: - Investeringane ligg litt etter i tid. - Fleire abonnentar enn budsjettert - Lågare rente enn anteke Handlingsprogram for vidare utbygging av vatn- og avløpsanlegga i Fjell kommune. Kommunestyret vedtok i møte den ny kommunedelplan for vatn og avløp for perioden Ein viktig del av planen er eit ambisiøst handlingsprogram for vidare utbygging av infrastruktur. Vi er no kome godt i gang med gjennomføringa av planen. Arbeid på følgjande prosjekt er heilt, eller langt på veg, fullført pr : Syltøy, Lokøy og Flogøyna Vassleidning Skårane Ekren og Nese Vassleidnig på Nordvik erstatta med ny leidning Møvik Reinseanlegg Apalvågen Skule Vindenes Gard Ny leidning frå Skårane mot Vindenes kai Ny vassleidning Fjæreidepollen Samankopling Ågotnes Ny trykkaukestasjon Møvik Angeltveitsjøen (vass og avlaupsleidningar) Anleggsarbeid pågår på følgjande prosjekt: Bildøy vasshandsamingsanlegg Ny vassleidning frå Morland til Åttringen Ny leidning til Bildebakken høgdebasseng Ny vassleidning i turveg mellom Foldnes og Hjelteryggen (del av prosjekt nytt høgdebasseng Burdalsfjellet) Oppgradering av dam Bildevatn, Hagardvatn og Signalvatn I løpet av det komande året reknar vi med å starte anleggsarbeid på følgjande prosjekt: Avløpssanering Solsvik (+ evt overtaking av Solsvik vassverk, då må det førast nye vassleidningar fram til Solsvik) Strakstiltak/kapasitetsauke Straume Nytt høgdebasseng Bjorøy Søre Bjorøy (avh. av godkjent utbyggingsavtale) Vassleidning til Kallestadvika Ebbesvik Øvre Snekkevik, etappe 1 (avh. av utbyggingsavtale) I tillegg kan det bli aktuelt med tiltak som ikkje er tatt med i kommunedelplanen, som til dømes: Vass- og avløpsleidningar i ny veg mellom Storskaret og Arefjord 3

4 Etter kvart som desse anlegga vert fullførte, vil ein gjennom gebyra måtte dekkje avskrivingar og renter på nye lån. Framlegg til endring av gebyrsatsar frå 2015 til Ettersom FjellVAR er eit sjølvstendig aksjeselskap, ligg det til styret i selskapet å vedta detaljert driftsbudsjett for selskapet for Selskapet sine inntekter er det likevel kommunestyret som bestemmer, gjennom å gjere vedtak om satsane for dei kommunale gebyra for Som grunnlag for kommunestyret si avgjerd knytt til fastsetjing av gebyrsatsar, skal det leggjast fram langtidsbudsjett for dei ulike fagområda. Slike langtidsbudsjett er vedlagt i vedlegg 1-4. Det er lagt til grunn ei jamn utvikling i gebyra dei komande åra. I tråd med tidlegare gitte signal, skal ein så langt råd er unngå kraftige hopp frå år til år. Balansen i sjølvkost-rekneskapen for kvart av dei fire gebyrområda skal så langt råd er svinge rundt null, dvs. at der over tid skal vere balanse mellom inntekter og kostnader. Ved utarbeiding av framlegg til budsjett er følgjande lagt til grunn: - Rente på lån 5,0 % - Tilknytingsgebyr er budsjettert til gjennomsnittet av utfakturerte gebyr i perioden Dei samla tilknytingsgebyra varierer erfaringsmessig svært mykje frå år til år. - Lønsauke 3,0 % - Prisstigning 2,5 % - Talet på stillingar vil auke og er tatt omsyn til i langstidsbudsjettet Vass- og avløpsforsyning. Gebyra for tilknyting av næringsbygg har ikkje tatt omsyn til storleiken på bygget og har vore fast sidan For vatn har satsen vore ,- og for avløp ,-. For bustader har tilknytingsgebyra blitt fastsatt etter storleiken til bygget, 112 kr/m 2 (vatn) og 112 kr/m 2 (avløp) bustader over 60 m 2. Utgangspunktet er at dei same gebyrsatsane skal gjelde for alle eigedommar i kommunen. I forureiningsforskrifta 16-5 blir det gjeve opning for å differensiere gebyra på visse vilkår, til dømes der det kan dokumenteras at det er lågare kostnad med å forsyne eit område samanlikna med eit anna forsyningsområde. Det blir ikkje på generelt grunnlag gjeve opning for å krevje inn anna gebyr på næringsbygg enn gebyr for bustader innanfor same forsyningsområde. Tilknytingsgebyr (vatn) Bustader 60 m 2 (Pr. m 2 BRA) 6.720,00 Bustader/næringsbygg 75 m 2 (Pr. m 2 BRA) 6.750,00 Pr. m 2 bruksareal bustader (BRA *) > 60 m 2 112,00 Pr. m 2 bruksareal bustad/næringsbygg(bra *) > 75 m 2 90,00 Næringsbygg, vatn ,00 Næringsbygg, avløp ,00 Same sats skal gjelde for avløp. 4

5 Ein legg ikkje opptil å auke tilknytingsgebyra totalt sett. For bustader vil tilknytingsgebyret bli redusert frå 112 kr/m 2 til 90 kr/m 2 for respektive avløp og vatn. For næringsbygg vil tilknytingsgebyra bli lågare for mindre bygg, og høgare for bygg større enn 740 m 2. Det har tidlegare vore ein fast sats for eksisterande bustader o. l. (6.720,-), men etter forskrifta bør også same sats gjelde for desse bustadene. FjellVAR tilrår at årsgebyra for vatn vert uendra for FjellVAR AS tilrår at det blir same tilknytingsavgift for næringsbygg og bustader, 90 kr/m 2 for respektive vatn og avløp. Vidare tilrår FjellVAR at årsgebyr for avløp aukast med 3 % for I vedlegg 1 er vist framlegg til økonomiplan for vassforsyning for perioden I vedlegg 2 er vist framlegg til økonomiplan for avløp for perioden Tømming av private slamavskiljarar. Slik forskrifta for vatn, avløp og renovasjon er utforma blir alle med eigen bueining ein del av spleiselaget innan VAR området. FjellVAR AS ønskjer at også einebustader med utleigeleilegheit får gebyr for kvar bueining. FjellVAR vil difor rå til at gebyr knytt til tøming av private slamavskiljarar pr. bueining kr. 1323,- inkl. mva. for Gebyr for slamtøming fritidsbustader kr. 723,- inkl. mva. 5

6 Renovasjon. Ved inngangen til 2014 hadde ein eit oppsamla overskot innafor fagfeltet renovasjon på kring 4,3 millionar kroner medan overskotet for 2013 var kr ,-. Prognosen for 2014 syner eit førebels underskot på ,- kroner. Den generelle velstandsutviklinga i samfunnet fører til at det stadig vert produsert meir avfall. Trafikken på gjenbruksstasjonane aukar med om lag 4 % årleg. For å kunne kompensere for forventa auke i avfallsmengda og den generelle løns- og prisstiginga, bør gebyret aukast frå 2014 til FjellVAR vil difor rå til at gebyra knytt til renovasjon vert auka med 2 % frå 2014 til For 2015 gjeld følgjande satsar for levering frå hushalda til gjenvinningsstasjonen på Straume: Levering av avfall til gjenvinningsstasjon Pris pr. lass inkl. mva. (2014) mindre enn 1 m 3 50,- 50,- 1 m 3-2 m 3 100,- 100,- 2 m 3-3 m 3 150,- 150,- 3 m 3-4 m 3 200,- 200,- 4 m 3-6 m 3 300,- 350,- 6 m 3-8 m 3 400,- 750,- til 1.150,- 8 m³ - 10 m³ 500,- 1550,- til 1950,- Kvar m 3 over 10 m 3 100,- 400,- 1 ekstrasekk for restavfall: kr 40,- Sekkeprisen er inkludert kostnader for henting og handsaming av avfallet. Ekstrasekkar får ein kjøpt hos FjellVAR i Lonavegen 20. Straume, Bjarne Ulvestad Dagleg leiar, FjellVAR as 6

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr

Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 02.11.2006 Tid: 12:00 NB Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

Årsmelding og Rekneskap 2012 Stord vatn og avlaup KF

Årsmelding og Rekneskap 2012 Stord vatn og avlaup KF Årsmelding og Rekneskap 2012 Stord vatn og avlaup KF Innhald: Innhald 1 Året 2012 2 Administrasjon og leiing Drift VAR Drift VTP Prosjekt VAR Prosjekt VTP Arbeidsmiljø Anna Styret 3 Medarbeidarar/organisering/likestilling

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 A. Lokale retningsliner til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer