RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE."

Transkript

1 RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til kulturarrangement/tiltak. Søknadsfrist: seinast 2 veker før gjennomføring av tiltaket. Tilskot til andre kulturføremål. Søknadsfrist: 1. april og 1. november.

2 2. GENERELT OM RETNINGSLINENE. 2.1 Målsetjing. Økonomisk stønad til lag/organisasjonar og tiltak er eit sentralt verkemiddel i realiseringa av kulturpolitikken. Utval for kultur og levekår har som mål med retningslinene å støtte organisasjonar og tiltak/aktivitetar som sikrar breidda og mangfaldet i kulturlivet. Det er i retningslinene lagt særleg vekt på stønad til barne- og ungdomsorganisasjonar/aktivitetar, drift av bygg/anlegg og aktivitetar/tiltak. 2.2 Rett til tilskot. Kommunale tilskot til kulturarbeid kan bli gitt til organisasjonar, personar og institusjonar i Gol kommune, og til regionale organisasjonar som har medlemer i Gol. Tilskotsordningane er avhengige av at det til einkvar tid blir løyvd nok midlar til å gjennomføre ordningane. Tilskot blir m.a.o. gitt innanfor ramma av vedtatt budsjett. Tilskot til lokale organisasjonar blir til vanleg berre gitt til organisasjonar med minst 10 medlemer. Tilskot til regionale organisasjonar blir vurdert etter talet på medlemer og aktivitet i Gol. Det blir til vanleg ikkje gitt tilskot til lands- og fylkesorganisasjonar. Tilskot kan imidlertid bli gitt i spesielle høve til organisasjonar som organiserar prioriterte grupper (med medlemer i Gol) og der det ikkje er etablert tilsvarande lokale eller regionale aktivitetar/tilbod. Unntatt frå tilskot er organisasjonar o.a. som primært har som oppgåve å ta vare på medlemene sine yrkes- og eller økonomiske interesser og organisasjonar som ikkje er opne for alle. Reint kommersielle tiltak har til vanleg ikkje rett på tilskot. 2.3 Medlemsdefinisjon. Med medlem meinast i denne samanhengen person som er busett i Gol og som er registrert i organisasjonens medlemsregister. Medlemsregisteret skal oppgi medlemets namn, adresse, fødselsdata (over/under 18 år) og vise at medlemskontingent er betalt. 2.4 Søknadsreglar. Søknad skal alltid sendast inn av organisasjonens hovudstyre (lokalt) og vere underteikna av anten leiar, nestleiar, sekretær eller kasserar. Søknadsfrist: sjå under den einskilde tilskotsordning. Søknader som kjem inn etter søknadsfristen kan ikkje rekne med å bli behandla. Krav til vedlegg går fram under den einskilde tilskotsordning. Søknader som er ufullstendige blir sendt i retur. Etter at søknaden er behandla får søkjaren skriftleg melding om vedtaket. Eventuelle avslag blir grunngitt Søknad sendast til: GOL KOMMUNE, KULTUR- OG INFORMASJONSAVDELINGA, 3550 GOL. TLF

3 3. TILSKOT TIL LOKALE ORGANISASJONAR. Kven kan søkje? - Lokale organisasjonar. Tilskot til lokale organisasjonar er samansett av følgjande stønadsformer: Grunntilskot/medlemstilskot. Aktivitetstilskot. Leigetilskot. Driftstilskot til bygg/anlegg. Søknadsfrist: innan 30. april Søknadsskjema: Lokale organisasjonar. Vedlegg: årsmelding rekneskap og medlemsregister (pr ) attestert av årsmøtevald eller registret revisor. samansetning av styret. andre krav til vedlegg går fram under den einskilde stønadsform. 3.1 Medlemstilskot. Medlemstilskot blir berre gitt til organisasjonar med barne- og ungdomsmedlemer (under 18 år). Tilskotet er meint som stønad til organisasjonen sine vanlege administrasjons-/driftsutgifter og aktivitetar som t.d. telefon/porto, utstyr/materiell, deltaking på landsmøte/kretsmøte/kurs/samlingar o.l. Medlemstilskotet blir gitt med: kr. x til barne- og ungdomsmedlemer (under 18 år). Velforeiningar og grendalag blir ikkje gitt tilskot knytta til medlemstal. 3.2 Aktivitetstilskot. Aktivitetstilskotet blir gitt til organisasjonar til planlagte aktivitetar for barn og ungdom med minst 5 deltakarar under 18 år og til planlagte aktivitetar for grupper med spesielle behov. Aktiviteten skal vare i minst 45 min. og må vere bestemt/vedtatt av organisasjonen sitt styre, medlemsmøte eller tilsvarande dersom den skal kunne reknast som planlagt. Tilskot blir berre gitt til lokale aktivitetar, og blir berre gitt ein gong pr. dag og gruppe uansett talet på deltakarar og lengden på aktiviteten. Tilskot blir gitt med kr. x pr. samankomst med 5 t.o.m. 19 deltakarar og med kr. x pr. samankomst med 20 eller fleire deltakarar. Det blir ikkje gitt tilskot til aktivitetar/samankomstar der det blir kravd inngangspengar. Det blir heller ikkje gitt tilskot til studiesirklar, kommersielle arrangement eller tilskipingar/andre spesielle tiltak som blir støtta over andre tilskotsformer i retningslinene.

4 3.3 Tilskot til leiarutdanning. Tilskot til leiarutdanning blir gitt til organisasjonar som har hatt tillitsvalde på leiarutdanningskurs som har å gjere med vedkomande sitt arbeid i organisasjonen. Tilskot blir gitt med: inntil 100 % av kursavgift - max. kr. 300 pr. dag til reiseutgifter kr. 0,50 pr. km. Tilskotet blir betalt ut etterskotsvis på bakgrunn av dokumenterte utgifter året før. Vedlegg: Spesifisert oversyn over utgifter. Opplysningar om deltakarar (namn/verv), kursarrangør, kursprogram, lengde, kursavgift og evnt. andre opplysningar som kan vere av verdi. 3.4 Leigetilskot. Leigetilskot blir gitt til organisasjonar til leige av lokale til aktivitetar for barn og ungdom (under 18 år). Tilskot blir gitt med inntil 75 % av betalt leige. Det blir ikkje gitt tilskot til leige av lokale til aktivitetar der det blir kravd inngangspengar, kommersielle arrangement eller tilskipingar som blir støtta over andre tilskotsformer i retningslinene. Tilskot blir betalt ut etterskotsvis på bakgrunn av dokumenterte utgifter året før. Vedlegg: Spesifisert oversyn over betalt leige. 3.5 Driftstilskot til bygg/anlegg. Driftstilskot blir gitt til organisasjonar som har eigne bygg/anlegg som kontinuerleg blir nytta i organisasjonen sin verksemd. Driftstilskotet blir gitt med inntil 75 % av kostnadene til drift og vedlikehald samt små reparasjonar. Eventuelle inntekter skal oppgis og trekkast frå før tilskotet blir bestemt. Følgjande utgifter/inntekter kan inngå i tilskotsvurderinga: Utgifter: løn vaktmeister/reinhald vedlikehald/små reparasjonar reinhaldsmiddel strøm/fyring kommunale avgifter/forsikring Inntekter: leigeinntekter

5 arenareklame salsinntekter (kiosk o.l.) andre inntekter knytta til bruken av bygget/anlegget (som t.d. stevneinntekter, parkeringsinntekter, gåver og tilskot frå andre kjelder). Tilskot blir betalt ut etterskotsvis på bakgrunn av dokumenterte utgifter året før. Vedlegg: Spesifisert oversyn over inntekter/utgifter. 3.6 Tilskot etter kulturpolitisk vurdering. Utval for kultur og levekår kan i tillegg til ovanståande stønadsformer gi eit rørleg tilskot etter ei samla vurdering av organisasjonen. Faktorar i ei slik vurdering kan m.a. vere organisasjonens medlemstal, funksjon i kommunen og spesielle behov m.o.t. instruksjon og utstyr. 4. TILSKOT TIL REGIONALE ORGANISASJONAR. Kven kan søkje? - Regionale organisasjonar som har medlemer og aktivitet i Gol. Tilskot til regionale organisasjonar blir gitt som: medlemstilskot med : kr. x til barne- og ungdomsmedlemer (under 18 år). Søknadsfrist: innan 1. mai. Søknadsskjema: ingen. Vedlegg: årsmelding. rekneskap og medlemsregister (pr ) attestert av årsmøtevald eller registrert revisor samansetning av styret.

6 5. TILSKOT TIL KULTURARRANGEMENT/TILTAK. Kven kan søkje? - Organisasjonar, personar og institusjonar i Gol kommune, samt regionale organisasjonar som har medlemer og aktivitet i Gol. Tilskot til kulturarrangement/tiltak kan bli gitt til: a) Tilskiping av teater, konsertar, utstillingar og andre kunst- og kulturformidlingstiltak. Tilskot blir gitt med inntil 50 % av utgiftene til honorar (inkl. reise/diett/overnatting), husleige og marknadsføring. Max. tilskot kr b) Tilskiping av lokale kurs/konferansar. Tilskot blir gitt med inntil 50 % av utgiftene til honorar (inkl. reise/diett/overnatting), husleige og marknadsføring. Max. tilskot kr c) Nordisk venskapskommunesamarbeid. Tilskot blir gitt til utveksling/besøk som ledd i det nordiske venskapskommunesamarbeidet. Tilskot blir gitt med inntil 50 % av reiseutgiftene, max. kr. 200 pr. person. Tilskotet blir betalt ut etterskotsvis mot framlagt rapport/rekneskap. Kulturavdelinga må ha fått dette seinast 6 veker etter at arrangementet/tiltaket er gjennomført/avvikla. Dersom rapport/rekneskapsskjema ikkje er levert kulturavdelinga innan fristen, kan tilskotet bli trekt attende. Dersom dei faktiske utgiftene er mindre enn det som er opplyst i søknaden, blir tilskotet redusert tilsvarande. Ved arrangement der kulturleiar har grunn til å tru at det kan bli balanse i rekneskapen utan tilskot, kan stønad gjevast som garanti mot underskot. Det skal gå klart fram ved all annonsering at tiltaket/arrangementet er støtta av Gol kommune - kulturavdelinga. Søknadsfrist: seinast 2 veker før gjennomføring av arrangementet/tiltaket. Søknadsskjema: Kulturarrangement/tiltak.

7 6. PROSJEKTTILSKOT. 6.1 Søknad om stønad til kulturføremål av anna slag enn dei som er nemnt i retningslinene blir vurdert av Utval for kultur og levekår to gonger årleg. Føremål under dette punktet kan t.d. vere: starttilskot til nye organisasjonar investeringar registreringsarbeid/prosjektoppgåver informasjonskampanjer/publikasjonar. prosjekt/tiltak for, av og med barn og unge. Søknadsfrist: 1. april og 1. november. Søknadsskjema: Søknad om prosjekttilskot 6.2 Organisasjonar kan ikkje rekne med kommunal stønad/garanti til store arrangement/nasjonale meisterskap o.l. ut over det som til vanleg blir gitt til lokale kulturarrangement/tiltak (pkt. 5), med mindre søknad om dette ligg føre i god tid før utvalet behandlar komande års budsjett. 7. MISBRUK. Dersom ein person, organisasjon eller institusjon bryt føresetnadene for tilskot etter desse retningslinene kan vedkomande miste retten til tilskot i eitt eller fleire år. Retningslinene er vedtatt av Hovudutvalet for kultur 29. mai 1990 og seinare justert 17. desember 1991, 15. oktober 1992, 19. oktober Utval for kultur og levekår endra retningslinene 31. januar 2001 og 27. oktober 2010 i sak 32/10.

Tilskot til kulturføremål

Tilskot til kulturføremål LUSTER KOMMUNE Rådhuset 6868 Gaupne Tlf 57 68 55 00 Tilskot til kulturføremål Opplysningar om søkjaren/initiativtakaren Søkjar Adresse Postnr/Stad Bankkontonummer: Namn kontaktperson E-post Telefon/mobil:

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009)

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) 1 Mål RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) Kultur gir økt livskvalitet. Vestby kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 Retningsliner for næringsfondet i Gol kommune Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkastning Alle konsesjonsavgifter,

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer FORMÅL Tilskotta skal bidra til egna lokale, bygningar og utearena som gir rom for ulik kulturell verksemd. Tilskott kan gjevast til kulturhus,

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS Gjeldande frå 20. mars 2014 SELSKAPSAVTALE FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS 1 Selskapet Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) er eit interkommunalt selskap skipa av kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

HANDLINGSPLAN BUSETJING I BYGDENE

HANDLINGSPLAN BUSETJING I BYGDENE HANDLINGSPLAN BUSETJING I BYGDENE Vedtak i Hol kommunestyre 18.12.1997, sak nr. 94/97. Framlegg til handlingsplan for busetjing i bygdene vert godkjent som ein delplan til kommuneplan. Plan gjeld frå 1.1.1998.

Detaljer

INNHOLD. LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova)

INNHOLD. LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) DATO: LOV-2007-06-29-81 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2008-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2011-06-24-33

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

ALKOHOLOMSETNADEN I STORD KOMMUNE MÅL OG DELMÅL

ALKOHOLOMSETNADEN I STORD KOMMUNE MÅL OG DELMÅL KAP. 01 KAP. 02 KAP. 03 ALKOHOLOMSETNADEN I STORD KOMMUNE MÅL OG DELMÅL SALS- OG SKJENKEAVGIFTER 1. Kommunen sin bruk av sals- og skjenkeavgifter 2. Avgift for ambulerande løyve og løyve ved opne arrangement

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 A. Lokale retningsliner til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale

Detaljer

Retningsliner for næringstilskot

Retningsliner for næringstilskot Retningsliner for næringstilskot Ål kommune Revidert 2009 Vedteke i K-sak 16/09 1 Innhald Innhald...2 1. Innleiing...3 2. Fond og andre løyvingar til næringsformål..4 3. Bruk av avkastning, konsesjonsavgifter

Detaljer