Tilskot til kulturføremål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskot til kulturføremål"

Transkript

1 LUSTER KOMMUNE Rådhuset 6868 Gaupne Tlf Tilskot til kulturføremål Opplysningar om søkjaren/initiativtakaren Søkjar Adresse Postnr/Stad Bankkontonummer: Namn kontaktperson E-post Telefon/mobil: Stad/dato: Underskrift leiar: Telefon/mobil: Set kryss for den/dei tilskotsordningane det vert søkt om: Tilskot til kulturaktivitet (grunn- og aktivitetstilskot, spesielle tiltak, refusjon for drift av anlegg til kulturføremål) Tilskot til nærmiljøtiltak (tilskot til nærmiljøanlegg og planlagt vedlikehald, idrettsanlegg over kr og forsamlingshus over kr ) Tilskot til kulturvern og kulturminnevern (vedlegg: detaljplan ført på eige skjema) 1. Tilskot til kulturaktivitet: For sakshandsamaren: Samla medlemstal i organisasjonen (før opp tal): pr 31/12 (før opp årstal): Medlemstal under 20 år: i Luster kommune som har betalt ein medl.kontingent på Organisasjonen dekkar: (set kryss) del av kommunen heile Luster kommune fleire kommunar Søknad om tilskot til spesielle tiltak: (inkludert instrumentkjøp) Spesifiser i vedlegg 3 (side 3) Tiltak: ---- Jubileums arrangement: Samla kostnad årsjubileum ev. dato for markering: Søknad om tilskot til meisterskapstittel for: (namn) Søknad om tilskot til deltaking i meisterskap, samla kostnad Vedlegg: årsmelding revidert rekneskap handlingsplan detaljplan kulturvern og kulturminnevern Merknader: Søknad om refusjon for drift av anlegg til kulturføremål: Godkjent søknadsgrunnlag: Samla søknadsgrunnlag (summer for fleire anlegg) Spesifiser utgiftene i vedlegg 1 (side 2) 2. Tilskot til nærmiljøtiltak: Spesifiser i vedlegg 2 (side 3) Kr: Søknad om tilskot til nærmiljøanlegg Samla søknadssum Søknad om tilskot til planlagt vedlikehald over Samla søknadssum -- underskrift sakshandsamar Side 1 av 5

2 Vedlegg 1 til søknad om refusjon for drift av anlegg til kulturføremål ( NB! er det fleire anlegg, kopier denne sida og bruk eit ark pr anlegg) Namnet til anlegget: Blir idrettsanlegget nytta av grunnskule/barnehage etter avtale med Luster kommune? (set kryss) Rekneskapsår: -- Bilagsnr: Søkjaren treng ikkje senda inn bilag før dette eventuelt blir etterspurd Spesifiserte utgiftsartar: (til dømes; Luster energiverk straum 1, 2, 3 og 4. kvartal) Sum utgift: Sum: Side 2 av 5

3 Vedlegg 2 til søknad om tilskot til nærmiljøanlegg/planlagt vedlikehald: På eige ark gjer søkjaren greie for bakgrunnen for tiltaket og opplysningar om kontaktperson med telefon/mobiltelefon nummer Kostnadsoversyn: Materiell: Arbeid: Sum: Vedlegg nr: (bygge)lån + meirverdiavgift på kjøpte tenester + renter på Samla kostnad Finansieringsplan: 1. Eigenkapital Private tilskot, gåver Dugnad - 4. Fylkeskommunalt tilskot Kommunalt tilskot Tidlegare tilskot (spesifiser) r Lån --- Samla finansiering Vedlegg nr: Vedlegg 3 til søknad om tilskot til spesielle tiltak: På eige ark gjer søkjaren greie for arrangementet sin spesielle karakter, og kvifor dette tiltaket skil seg frå den ordinære aktiviteten. Kostnadsoversyn: Samla kostnad Finansieringsplan: 1. Eigenkapital Dugnad 3 Tilskot r Samla finansiering - Side 3 av 5

4 Reglement for tilskot til kulturføremål (Sist politisk handsama i K.sak 124/07) Side 4 av 5

5 Generelt: 1. Godkjenning av ein organisasjon for tilskot er minimum 15 betalande medlemar. 2. Det vert gjort unnatak for søndagsskular og barnelag utan medlemskontingent jf. aktivitetstilskot gr.3, pkt. B. Barnelag skal jamstillast med søndagsskule. Barnelag er definerte som aktivitetslag for barn inntil 18 år. 3. Tiltak i regi av kyrkjelege organ, eller andre trussamfunn som mottek tilskot frå Luster kommune, er å rekna som finansierte gjennom den rammeoverføringa. 4. Brot på føresetnad om rusfrie arrangement i private eller offentlege forsamlingshus kan medføra heilt eller delvis tilbaketrekking av kommunalt tilskot. 5. Alle krav til dokumentasjonar skal føreliggja saman med søknaden innan oppgjeven søknadsfrist. Luster kommune handsamar berre søknader frå hovudlag, ikkje særgrupper. Grunntilskot: A: Grunntilskot vert utbetalt til lag og organisasjonar som dokumenterar aktivitet for barn og ungdom under 20 år. B: Søkaren skal dokumentere talet på betalande medlemar. C: Ordinær grunnstønad: kr. 50 pr. betalande medlem under 20 år. D: Ekstra gradert grunntilskot til kommunedekkande organisasjonar (gjeld berre betalande medlemar under 20 år i Luster kommune): medl.: kr , medl.: kr , 51 medl. - : kr Kommunedekkande organisasjonar skal dekke heile Luster kommune event. også vera regionomfattande t.d. med medlemskap i Aurland, Balestrand, Leikanger, Lærdal, Sogndal, Vik og / eller Årdal. E: Luster kommune føretek ikkje tilskotsutbetaling til søkarar med færre enn 15 medlemar totalt i organisasjonen med unnatak av søndagsskular og barnelag (sjå også under aktivitetstilskot gr.3 pkt.b ), og til lag og organisasjonar med medlemskontingent mindre enn kr Aktivitetstilskot: Gruppe 1: Idretts- og friluftsorganisasjonar: A. Med grunnlag i tilsendt handlingsplan for komande år, revidert rekneskap og årsmelding for siste aktivitetsåret kan kommunen innvilge aktivitetstilskot etter desse satsane: for 0 50 aktive medlemar (under 20 år): kr 4.000, for mellom aktive medlemar (under 20 år): kr 8.000, for mellom 101 og 200 aktive medlemar (under 20 år): kr , for mellom aktive medlemar (under 20 år): kr og for lag med over 300 aktive medlemar (under 20 år): kr under 20 år: kr B. Tilskot til spesielle tiltak utanom ordinær aktivitet, men med plan og budsjett: inntil 1/3 av kostnadene avgrensa oppover til kr Maks. 1 tiltak pr. søkar pr. år. Gruppe 2: Song- og musikkorganisasjonar: A. Med grunnlag i tilsendt handlingsplan for komande år, revidert rekneskap og årsmelding for siste aktivitetsåret kan kommunen løyve aktivitetstilskot etter desse satsane: For inntil 20 aktive medlemar under 20 år: kr , over 20 aktive medlemar under 20 år: kr Dette tilskotet vert utelukkande gitt til skule- og ungdomskorps i kommunen. B. Tilskot til instrumentkjøp inntil 1/3 av kostnadsoverslag avgrensa oppover til kr Dette tilskotet vert gitt utelukkande til skule- og ungdomskorps i kommunen. C. Tilskot til spesielle tiltak utanom ordinær aktivitet, men med plan og budsjett: Inntil 1/3 av kostnadene avgrensa oppover til kr Maks. 1 tiltak pr. søkar pr. år. Gruppe 3: Barne- og ungdomslag: A. Tilskot til spesielle tiltak utanom ordinær aktivitet, men med plan og budsjett: Inntil 1/3 av kostnadene avgrensa oppover til kr Maks. 1 tiltak pr. søkar pr. år. B. Søndagsskular/barnelag utan medlemskontingent og eit valt styre får eit aktivitetstilskot etter desse satsane: 5 20 born: kr 1.100, 21 born og over kr Gruppe 4: Andre lag : A. Tilskot til spesielle tiltak utanom ordinær aktivitet, men med plan og budsjett: Inntil 1/3 av kostnadene avgrensa oppover til kr Inntil 3 tiltak pr. søkar avgrensa til kr Søkaren må sjølv prioritera mellom dei omsøkte prosjekta. B. Definisjonen av spesielle tiltak er tiltak / arrangement med ein klar kulturell profil. Det vert ikkje gitt tilskot til servering og tiltak som er heilt, eller delvis finansiert gjennom andre offentlege tilskot. Tilskot til spesielle tiltak: Det kan søkast om tilskot til spesielle tiltak utanom ordinær aktivitet, jf. aktivitetstilskot ovanfor. Tilskot til jubileumsarrangement vert avgrensa til kvart 25. år med inntil kr Storleiken på tilskotet skal vurderast ut frå tal medlemar og breidde på aktiviteten i laget. Spesielle einskildprestasjonar, der aktiviteten er innafor reglementet sitt føremål, kan etter søknad frå laget honorerast med inntil kr Refusjonsgrunnlaget for drift av anlegg til kulturføremål: Anlegg som kan godkjennast for refusjon for driftsutgifter må vera registrerte i «Anleggsregisteret» i den kommunale planen som anlegget sorterar under. Private forsamlingshus i Kommunal plan for lokale kulturhus osb. Driftsutgifter som vert godkjende kan kategoriserast såleis: 1. Forsikring, straum, avgifter (renovasjon, vatn og kloakk). 2. Eigarar av anlegg som vert nytta av skular og barnehagar vert gitt eit driftstilskot på kr Føresetnaden for dette driftstilskotet er ein underskriven bruksavtale. 3. Drivstoff og anna materiell som er nødvendig for utøving av kulturaktivitet. 4. Reinhaldsmidlar (her inkl. golvlakk og bonevoks), lyspære og driftsmidlar på idrettsanlegg som t.d. gjødsel. 5. Nødvendig vedlikehald av anlegg, t.d. reperasjon / ombygging, inntil kr Refusjonsprosenten for drift og vedlikehaldskostnader på anlegg der det føregår leik og aktivitetar for born, herunder også idrettsanlegg, er inntil 50% av godkjen grunnlag. Tilskot til nærmiljøtiltak: Nærmiljøtiltak kan søke om kommunal medverknad innan oppgitt søknadsfrist. Maksimalt kommunalt tilskot er 50% av godkjent kostnadsoverslag, utbetalt etter revidert rekneskap, eller framlagt rapport med kvitteringar. Der andre offentlege organ er inne og støttar same tiltaket, kan det samla offentlege tilskotet ikkje overstige 2/3 av kostnaden. Vedlikehald av private forsamlingshus og private idrettsanlegg vert handsama som nærmiljøtiltak etter dei vilkår nemnt under refusjonsgrunnlaget for drift av anlegg til kulturføremål. Nærmiljøanlegg som det vert søkt om driftstilskot til, skal vera innarbeida i anleggs-registeret (jf. Kommunal plan), og vert handsama etter reglementet omtala under kp.: Refusjonsgrunnlaget for drift av anlegg til kulturføremål (jf. føregåande pkt.). Tilskot til vedlikehald av anlegg til kulturføremål: Planar for større vedlikehaldsprosjekt (dvs. utover kr ) ved dei enkelte anlegga skal innarbeidast i den kommunale planen som anlegget sorterar under, og leggjast til grunn for handsaminga av søknaden. Alle slike søknader skal fremjast før arbeidet tek til. Større vedlikehaldsprosjekt inngår som regel i ein vedlikehaldsplan for anlegget. Planen inneheld budsjett og kommentarar på utstyr og materiell som er nødvendig for å kunne gjennomføre sjølve aktiviteten i / på anlegget. Ein vedlikehaldsplan kan strekke seg over fleire år, men må presenterast ved 1. gg. søknad / innmelding til arbeidet med kommunal plan. Andre tilskotsordningar: Tilskot til rusførebyggande tiltak: kommunalt tilskot kan løyvast med inntil 50% av godkjent grunnlag. Tilskota skal samordnast og prioriterast i samanheng med det folkehelsearbeidet som kommunen driv. Tilskot til fritidsleiing: Organisasjonar med opne fritidstilbod dvs. fritidstilbod utan krav om medlemskap, men med eit definert føremål, reglar for drifta og ein aktivitetsplan kan søka kommunen om eit tilskot til fritidsleiing / dekking av honorar for personar som tek på seg eit definert leiaransvar. Søkaren har gjennom ein samarbeidsavtale arbeidsgjevar - ansvaret, medan kommunen står for utbetaling av honorar tilsvarande kr 150 pr. time. Tilskot til lokale arrangement, marknadsføring og samarbeidsprosjekt: Søkaren skal kunne argumentere med nyskaping og utprøving av nye idear, og arrangementa skal vera rekrutterande i høve til eit større geografisk område. Det skal kunne stillast krav om utarbeiding av ein utviklingsplan for tiltaket ved 2.gg.søknad. Det kommunale tilskotet vert avgrensa oppover til kr , og rapport med rekneskap for tiltaket skal liggja føre før overføring av tilskotet. Tilskotet vert gitt etter 1/3 - dels regelen. Gåvepremiar: Gåvepremiar er definert som ei påskjønning til utøvarar som utmerkar seg i ein spesiell kulturell aktivitet. Det er tre nivå på slike utmerkingar: Arrangement og konkurransar der det er fleire utøvarar / klassar anten berre på lokalt nivå / heile kommunen, regionalt eller fylkesplan og / eller frå eit større område / nasjonalt nivå. Differensieringa på gåvepremiar er definert ut frå kategori krystallvase med inngravert helsing frå Luster kommune i verdi- område frå kr og opp til kr. 700 for nasjonale arrangement i Luster. Arrangementet skal vere offisielt, arrangert i lovlege former og etter prosedyrar som ikkje hindrar nokon i å delta. Avgrensinga er arrangement med ein ungdomsprofil, og med minimum 10 deltakarar. Tilskot til friluftslivstiltak: I samsvar med kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kan kommunen delta med finansiering av tilrettelegging og drift / vedlikehald av tiltak som har som føremål å auke friluftslivsopplevingane for innbyggjarane i kommunen. Søknader skal handsamast i samsvar med gjeldande kommunal plan, og fremjast på same søknads- skjema som for tilskot til kulturføremål. Tilskot vert gitt etter 1/3 - dels regelen. Tilskot til kulturminnevern: I samsvar med kommunal plan for forvaltning av kulturminne skal kommunen prioritere tiltak som sikrar kvaliteten på den antikvariske delen, sikrar overføringsverdien til våre etterkomarar og gjer formidlinga av informasjonsverdien enklare. Tiltak av allmenn interesse skal prioriterast. For tiltak definerte som SMIL - prosjekt gjeld at kommunen kan delta ut frå ei antikvarisk prioritering (jf. prioritert handlingsplan i kommunal plan for forvaltning av kulturminne), men likevel innanfor ei øvre grense for offentleg medverknad på maks. 2/3 av rekneskap. Tilskot til kulturvern: Kommunal plan for forvaltning av kulturminne tek til orde for ei satsing på kommunal informasjon og auka vektlegging på kunnskap og innsikt i kulturhistorie, sikring og formidling av den immaterielle kultursoga og ein dokumentasjon av foto, stadnamn, språk og dialekt, lokalt forskingsarbeid og samtidsdokumentasjon. I tillegg til det arbeidet kommunen sjølv står for kan interesserte partar også søke finansiering på enkelttiltak etter 1/3 - dels regelen. Øvre grense for offentleg medverknad er på maks. 2/3 av rekneskap. Rutinar for handsaming av søknader: Det er viktig for søkjarane å få attendemelding om feil i søknadsgrunnlaget, og formelle manglar ved søknaden. For å oppnå dette må søkjaren i god tid før søknadsfristen samle dei vedlegga som er utarbeida, og avtale tid med sakshandsamar for ein rutine messig gjennomgang av søknaden, jf. Generelt - pkt.5. Tilskot til nærmiljøtiltak, med unnatak av refusjon for drift og vedlikehald av forsamlingshus, er saker som skal handsamast politisk. Tilskot til gåvepremiar, refusjon for drift/vedlikehald av anlegg (kulturføremål) og grunn- og aktivitetstilskot er døme på saker som er regelstyrte og såleis definerte som kurante. Desse sakene kan avgjerast administrativt. Økonomi og fristar: Kommunestyret vedtek den økonomiske ramma for tilskotsordningane i budsjett og økonomiplan. Tilskota vert lyste ut med søknadsfrist 1. mars årleg. Rapporteringsfrist for alle tilskot er 1. november. Tilskotsreglementet skal rullerast kvart fjerde år. Neste rullering skal avsluttast før 1. juni Side 5 av 5

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer FORMÅL Tilskotta skal bidra til egna lokale, bygningar og utearena som gir rom for ulik kulturell verksemd. Tilskott kan gjevast til kulturhus,

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 Retningsliner for næringsfondet i Gol kommune Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkastning Alle konsesjonsavgifter,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK STATSBUDSJETTET KAP. 1360, POST 60 RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK Innhald 1 Innleiing... 2 2 Verkeområde... 2 3 Formål... 2 4 Prinsipp for verkemiddelbruken... 2 5 Tiltak med

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Retningslinjer Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Kapittel 551, post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift Innleiing

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Retningsliner for næringstilskot

Retningsliner for næringstilskot Retningsliner for næringstilskot Ål kommune Revidert 2009 Vedteke i K-sak 16/09 1 Innhald Innhald...2 1. Innleiing...3 2. Fond og andre løyvingar til næringsformål..4 3. Bruk av avkastning, konsesjonsavgifter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

DEL 1 Prinsipp og rammer for kommunale næringsfond

DEL 1 Prinsipp og rammer for kommunale næringsfond Kommunale næringsfond retningsliner vedtekne av Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 DEL 1 Prinsipp og rammer for kommunale næringsfond 1. Kva er kommunale næringsfond? Fylkeskommunen gjev årlege løyvingar

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar Ve dt e kej uni2009. Ved oppstarting av mindre verksemder/ einmannsføretak er praksis som fylgjer: I slike saker har det vore gjeve eit skjønnsmessig oppstartingstilskot, som skal dekke deler av dei spesielle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom C i 3. etg., Rådhuset Dato: 13.01.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL

1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL Vedtak i xxxxx, xxxx2015 INNHALD: 1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL 3.1. Utleigereglane gjeld for 3.2. Utleigereglane

Detaljer