SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Erling Bjørnetun/Liv Helen Nystuen Arkivsaksnr.: 08/620

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Erling Bjørnetun/Liv Helen Nystuen Arkivsaksnr.: 08/620"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Erling Bjørnetun/Liv Helen Nystuen Arkivsaksnr.: 08/620 Arkiv: 223 L02 Tilskot til nærmiljøtiltak - tilskot til vedlikehald anlegg, tilskot til nærmiljøanlegg og drift av samfunnshus Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune vedtek at det vert gitt eit samla prosjekttilskot på kr etter fylgjande oppstilling: 1) Jostedal bygdelag, - opparbeiding av sandvolleyballbaner kr ) Luster turlag, - opparbeiding av natursi i Gaupne kr ) Nes og Høyheimsvik bygdelag, - opparbeiding av leikeplass/ møteplass i byggjefeltet på Høyheimsvik kr ) Sandvik Nord grendalag, - fornying av utstyr på leikeplasskr vedlikehald/dugnad kr ) Øyane velforening, - kjøp og oppsetjing av huske, og kr vedlikehald av leikeplass Bruflat I og ballbane Bruflat II kr ) Sandgota Vel, - trapp i terreng ned på friområde kr ) Hestnes velforening, - dugnad i samband med rydding og kr oppsetjing av postkassestativ kr. 0 11) Hafslo bygdelag, - turkart for området Hafslo, Solvorn og framover mot Veitastrond kr ) Luster Røde Kors, - gjennomføring av årleg arrangement for pensjonistar/einslege og uføre kr ) Marifjøra Vel, - vedlikehald gang- og sykkelveg i Røneidsberget kr. 500 Tilskotet vert å tilvisa over budsjettpost: Tilskot til nærmiljøanlegg. 2. Luster kommune vedtek at det vert gitt eit samla tilskot tilskot på kr til løypekøyring etter fylgjande oppstilling: 16) I.L. Fanaråk, - Løypekøyring på Turtagrø kr ) Luster Røde Kors, - Kvisting av turløype Hafslofjellet kr ) Jostedal bygdelag, - Brøyting av skiløyper i Jostedalen kr Tilskotet vert å tilvisa over budsjettpost: Tilskot til kulturaktivitet (løypekøyring). Prosjektmidlane vert tilrådd som tilsagn om tilskot med utbetaling innan 1. november 2008 etter framlagt rapport og rekneskap. 3. Luster kommune vedtek at desse søknadene vert avslegne med grunngjeving i manglande prioritet i plansamanheng: 2) Gaupne båtforening, - utviding og etablering av ny båtplasser 4) Fortun bygdelag, - skifte av tak på Fortun grendahus 5) Kroken grendalag, - nytt kjøkken i Kroken grendahus 12) Jostedal bygdelag, - brøyting av vegen Vamberg - Myri 13) Jostedal bygdelag, - oppfylling av parkeringsplass ved garden Bakken

2 19) Kroken grendalag, - vedlikehald av takrenner og utskifting av to vindauge 20) Luster bedehus, - etterisolering av hus og innkjøp av varmepumpe

3 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: Uprenta vedlegg: Søknader. Samandrag: Luster kommune har for 2008 motteke 18 søknader om prosjekttilskot til nærmiljøtiltak og 2 søknader om tilskot til vedlikehald av anlegg til kulturføremål (lokale kulturhus). Søknadene er fordelt i 3 hovuddelar: 1. Nye prosjekt i 2008: a) ut frå Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet A1) Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet: b) ut frå kommunedelplan for lokale kulturhus c) andre tiltak 2. Løypekøyring. 3. Vedlikehald av forsamlingshus (ut frå Kommunedelplan for lokale kulturhus ) Luster kommune vedtek å gi samla prosjekttilskot på kr kr for år Prosjektmidlane er tilrådd som tilsegn om tilskot med utbetaling innan 1. november 2008 etter framlagt rapport og rekneskap. Tilskotet vert å tilvisa over budsjettpost: Tilskot til nærmiljøanlegg og budsjettpost: Tilskot til kulturaktivitet (løypekøyring). Utval som har vedtaksmynde: Plan- og forvaltningsstyret. Mynde til utvalet er gjeve i K.sak 124/07: Tilskot til kulturføremål , nytt reglement. Fakta: Tilskotsordninga vert kunngjort årleg i januar/februar med søknadsfrist 1. mars. Søknadene vert handsama etter tilskotssystem for tilskot til kulturføremål, som vart gjort gjeldande i K.sak 0124/07. Budjettert sum til nærmiljøtiltak 2008 ( ) kr det er i d-sak 215/08 løyvt til drift av private forsamlinghus til saman kr Disponibel budsjettsum pr. d.d. kr øyremerka løypekøyring (tilskot til anlegg idrett/friluftsliv kr Totalt: kr Refusjonsprosenten jfr. d-sak 215/08, er sett til 35%, (30% i 2007). Budsjettsummen for 2008 skal finansiere prosjekttilskot til nærmiljøtiltak, og refusjon for drift og vedlikehald av private forsamlingshus. Eit øyremerka tilskot til løypekøyring på kr er budsjettert som tilskot til kulturaktivitet, budsjettpost (tilskot til anlegg idrett/friluftsliv). Kommunen kan yte tilskot til nærmiljøtiltak (prosjekt og vedlikehald av anlegg til kulturføremål) med inntil 1/3 av totalkostnaden, der totalkostnaden er på minimum

4 Til nærmiljøtiltak for born (utbygging av leikeplassar og sikring og vedlikehald av leikeplassar) kan kommunen yte tilskot med inntil 50% refusjon. 1. NYE PROSJEKT I 2008: a) SØKNADER HANDSAMA UT FRÅ KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET : A 1) ORDINÆRE ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET: 1) Jostedal bygdelag Sandvolleyballbaner: Søknaden gjeld tilskot til opparbeiding av sandvolleyballbaner i Jostedal. kr ,00 inkl. dugnad. Eigenkapital kr ,00 Dugnad kr ,00 Tippemidlar kr ,00 Kommunalt tilskot kr ,00 Jf. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet kan aktivitetsanlegg med ei kostnadsramme mellom kr og kr få inntil 1/3 kommunalt tilskot. Tiltaket er oppført i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet som Nærmiljøanlegg Jostedal, og det er i K.sak 123/07 vedteke storleiken på det kommunale tilskotet. Søkjaren får eit tilsagn om tilskot på inntil kr til opparbeiding av sandvolleyballbaner. Tilsagnet føreset godkjenning av - og innvilga statstilskot til bygging av idrettsanlegg. 2) Gaupne båtforening utviding og etablering av nye båtplassar: Søknaden gjeld tilskot til utviding og etablering av planlagde 17 nye båtplasser på mellombels ny båthamn i Gaupne. kr ,00 inkl. dugnad. Sal av båtplassar kr ,00 Dugnad kr ,00 Tilskot kommunen kr ,00 Alle anlegg som det vert stilt plankrav til i Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet skal prioriterast av kommunestyret og listast opp i handlingsplan for anlegg. Prosjektet er ikkje prioritert for kommunal medverknad i 2008 i Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet , og kan såleis ikkje tilrådast for tilskot i år. 3) Luster turlag opparbeiding av natursti i Gaupne: Søknaden gjeld tilskot til opparbeiding av natursti i Gaupne i regi av Barna turlag. kr ,00 inkl. dugnad. Eigenkapital kr ,00 Dugnad kr ,00 Kommunalt tilskot kr ,00 Jf. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet kan aktivitetsanlegg med ei kostnadsramme på mellom kr og kr få inntil 1/3 kommunalt tilskot. Tiltaket er oppført i Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet som Anlegg for friluftsliv i Gaupne, og det er i K.sak 123/07 vedteke storleiken på det kommunale tilskotet.

5 Søkjaren får eit tilsagn om tilskot på inntil kr til opparbeiding av natursti ved Engjadalselva. Tilsagnet føreset godkjenning av - og innvilga statstilskot til bygging av idrettsanlegg. b) UTFRÅ KOMMUNAL PLAN FOR LOKALE KULTURHUS (vedteken i K.sak. 78/2000). 4) Fortun bygdelag skifte av tak: Søknaden gjeld tilskot til skifte av tak på Fortun grendahus. kr ,00 Alle anlegg som det vert stilt plankrav til i Kommunal plan for Lokale kulturhus skal prioriterast av kommunestyret og listast opp i handlingsplan for anlegg. Prosjektet er ikkje omhandla og prioritert i Kommunal plan for Lokale kulturhus Tiltak innanfor vedlikehald på kr kan likevel startast på, med refusjonsordning/ søknadsfrist 1. mars året etter. 5) Kroken grendalag nytt kjøkken: Søknaden gjeld tilskot til investering av nytt kjøkken i Kroken grendahus. kr ,00 Alle anlegg som det vert stilt plankrav til i Kommunedelplan for Lokale kulturhus skal prioriterast av kommunestyret og listast opp i handlingsplan for anlegg. Prosjektet er ikkje omhandla og prioritert i Kommunal plan for Lokale kulturhus Tiltak innanfor vedlikehald på kr kan likevel startast på, med refusjonsordning/ søknadsfrist 1. mars året etter. c) ANDRE TILTAK: 6) Nes og Høyheimsvik Bygdelag nytt tiltak: Søknaden gjeld tilskot til opparbeiding av leikeplass/møteplass i byggjefeltet på Høyheimsvik. Nes og Høyheimsvik bygdelag er eit forholdsvis nytt lag. På Høyheimsvik bur det 23 born i alderen 0-14 år, frå riksvegen og opp til Høyheim. Graving, planering m.m. kr Leikeutstyr kr ,40. kr ,40 Eigenkapital kr ,40 Dugnad kr ,00 Kommunalt tilskot kr ,00 Søknaden er vurdert ut frå overordna målsetjing om å auke trivselstiltak og friluftsopplevingar for fleire generasjonar. Nærmiljøtiltak kan søke om kommunal medverknad innan oppgitt søknadsfrist. Maksimalt kommunalt tilskot er 50% av godkjent kostnadsoverslag, utbetalt etter revidert rekneskap, eller framlagt rapport med spesifikasjonar på utgifter. Søkaren har fremja eit prosjekt som kan søke om finansiering frå kommunen i fleire omgangar/byggetrinn. Søkjaren får eit tilsagn om tilskot på inntil kr til opparbeiding og tilrettelegging av leikeplass/møteplass i byggefeltet på Høyheimsvik. 7) Sandvik Nord grendalag - eksisterande etablert anlegg: Søknaden gjeld tilskot til kjøp av vippehuske, maling av leiker/utstyr, dugnad og plenklypping. kr ,00 inkl. dugnad.

6 Eigenkapital kr ,00 Dugnad kr ,00 Kommunalt tilskot kr ,00 Søknaden er handsama ut frå 1/3-dels regelen, og vurdert ut frå overordna målsetjing om å auke trivselstiltak og friluftsopplevingar for fleire generasjonar. Refusjonsprosenten for drift og vedlikehaldskostnader på anlegg der det føregår leik og aktivitetar for born, er inntil 50% av godkjent grunnlag. Søkjaren får eit tilsagn om tilskot på inntil (50% av budsjetterte kostnader) kr til kjøp av vippehusker til leikeplassen i Sandvik Nord. Søkjaren får eit tilsegn om tilskot på inntil (1/3)kr til dugnad og vedlikehald av anlegget 8) Øyane velforening vedlikehald av eksisterande anlegg: Søknaden gjeld tilskot til vedlikhald av leikeplass Bruflat I og ballbane Bruflat II og dugnad og plenklypping. kr ,50 inkl. dugnad. Søknaden er handsama ut frå 1/3-dels regelen, og vurdert ut frå overordna målsetjing om å auke trivselstiltak og friluftsopplevingar for fleire generasjonar. Refusjonsprosenten for drift og vedlikehaldskostnader på anlegg der det føregår leik og aktivitetar for born, er inntil 50% av godkjent grunnlag. Søkjaren får eit tilsagn om tilskot på inntil (50% av budsjetterte kostnader) kr til kjøp og oppsetjing av huske på leikeplassen Bruflat I. Søkjaren får eit tilsegn om tilskot på inntil (1/3)kr til dugnad og vedlikehald av leikeplass Bruflat I og ballbane Bruflat II. 9) Sandgota Vel nytt tiltak: Søknaden gjeld tilskot til trapp i terreng ned på friområde. Det er reguleringsplan lagt inn ein snarveg/sti mellom leikeplassen og Klokkesteinvegen. Stien er svært bratt og det er behov for å bygge trapp. kr ,00 inkl. dugnad. Eigenkapital kr ,00 Dugnad kr ,00 Kommunalt tilskot kr ,00 Søknaden er vurdert ut frå overordna målsetjing om å auke trivselstiltak og friluftsopplevingar for fleire generasjonar. Refusjonsprosenten for drift og vedlikehaldskostnader på anlegg der det føregår leik og aktivitetar for born, er inntil 50% av godkjent grunnlag. Søkjaren får eit tilsegn om tilskot på inntil kr til bygging av trapp i terreng ned på friområdet i Sandgota vel. 10) Hestnes velforening drift av eksisterande anlegg: Søknaden gjeld tilskot for til saman 18 dugnadstimer utført i 2007 på Hestnesfeltet der det vart plukka søppel. Vidare vert det søkt om tilskot for til saman 47 dugnadstimer i samband med prosjekt postkassestativ. å bygge trapp. kr ,00 inkl. dugnad. Eigenkapital kr. 0,00 Dugnad kr ,00

7 Kommunalt tilskot kr ,00 Søknaden er handsama ut frå 1/3-dels regelen, og vurdert ut frå overordna målsetjing om å auke trivselstiltak og friluftsopplevingar for fleire generasjonar. Refusjonsprosenten for drift og vedlikehaldskostnader på anlegg der det føregår leik og aktivitetar for born, er inntil 50% av godkjent grunnlag. Det vart for nokre år tilbake vedteke å ikkje gje tilskot i samband med oppsetjing av postkassestativ. Søkjaren får eit tilsegn om tilskot på inntil 1/3 kr. 480 i samband med rydding i Hestnes velforening sitt område. Søknaden om tilskot i samband med prosjekt postkassestativ vert avslegen på prinsippielt grunnlag. 11) Hafslo bygdelag - turkart: Søknaden gjeld tilskot til turkart for området Hafslo, Solvorn og framover mot Veitatsrond. kr ,00 Eigenkapital kr ,00 Private tilskot, gåver kr ,00 Kommunalt tilskot kr ,00 Søknaden er vurdert ut frå overordna målsetjing om å auke trivselstiltak og friluftsopplevingar for fleire generasjonar. Søkjaren får eit tilsagn om tilskot på inntil kr til turkart for området Hafslo, Solvorn og framover mot Veitastrond. 12) Jostedal bygdelag brøyting og opparbeiding av parkeringaplass, turutg.pkt.: Søknaden gjeld tilskot til brøyting av vegen Vamberg Myri for å halde den open fram til pinse, og til hausten. Det vil også verta utført ei mindre utviding av parkeringsplassen på Myri. Samla kostnad kr Alle anlegg som det vert stilt plankrav til i Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet skal prioriterast av kommunestyret og listast opp i handlingsplan for anlegg. Prosjektet er ikkje omhandla i Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet , og kan såleis ikkje tilrådast for tilskot i år. 13) Jostedal bygdelag nytt anlegg parkeringsplass, turutg.pkt.: Søknaden gjeld tilskot på kr til å fylla ut ein plass med parkering til 5 bilar ved garden til Norvald Bakken. Plass til parkering av bilar er eit problem dersom stølsvegen tek til i tunet til fastbunade. Slik er det med vegen til stølen Bakkedalen som tek til ved garden Bakken. Samla kostnad kr Alle anlegg som det vert stilt plankrav til i Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet skal prioriterast av kommunestyret og listast opp i handlingsplan for anlegg. Prosjektet er ikkje omhandla i Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet , og kan såleis ikkje tilrådast for tilskot i år. 14) Luster Røde Kors arrangement for pensjonistar: Søknaden gjeld tilskot til gjennomføring av det årlege arrangementet for pensjonistar/ einslege og uføre kalt førjulstreff. Samla kostnad kr

8 Søknaden er handsama ut frå 1/3-dels regelen, og vurdert ut frå overordna målsetjing om å auke trivselstiltak og friluftsopplevingar for fleire generasjonar. Søkjaren vert tilrådd eit tilskot på inntil kr til dekking av utgifter til kulturinnslag ved førjulstreff for eldre og einsame. 15) Marifjøra Vel vedlikehald av gang- og sykkelveg: Søknaden gjeld tilskot til vedlikehald av gang- og sykkelveg i Røneidsberget. Velforeninga leiger området i sommarhalvåret hjå grunneigar, og har teke på seg ansvaret for vegen. Totalkostnad kr. 500 pr. år. Jfr. vedtak i Hovudutval for undervisning og kultur sak 26 i 1996 får søkjaren eit (årleg) kommunalt tilskot på kr. 500 pr. år. 2. LØYPEKØYRING: 16) I.L. Fanaråk: Søknaden gjeld tilskot på kr til løypekøyring med trakkemaskin på Turtagrø påsken I årsbudsjettet er det avsett kr til oppkøyring av skiløype frå toppen av skitrekket på Heggmyrane og til Dale, innover mot Fåberg og i området ved Myri og ved Turtagrøområdet Berdalen Helgedalen. Søkaren får eit tilskot på kr til oppkøyring av skiløype på Turtagrø påsken ) Luster Røde Kors (Hafslo hjelpekorps): Søknaden gjeld tilskot til kvisting av turløype Hafslofjellet for å gje skigåarar gode og sikre trasear. Samla kostnad er sett til kr I årsbudsjettet er det avsett kr til oppkøyring av skiløype frå toppen av skitrekket på Heggmyrane og til Dale, innover mot Fåberg og i området ved Myri og ved Turtagrøområdet Berdalen Helgedalen. Søkaren får eit tilskot på kr til kvisting av turløype Hafslofjellet ) Jostedal bygdelag Søknaden gjeld tilskot til brøyting av skiløype, trase Bjønnstegane Øy i Fåberg. Samla kostnad er sett til kr I årsbudsjettet er det avsett kr til oppkøyring av skiløype frå toppen av skitrekket på Heggmyrane og til Dale, innover mot Fåberg og i området ved Myri og ved Turtagrøområdet Berdalen Helgedalen. Søkaren får eit tilskot på kr til brøyting av skiløyper i Jostedalen VEDLIKEHALD AV FORSAMLINGSHUS (ut frå kommunedelplan for lokale kulturhus vedteken i K.sak. 78/2000). for 19) Kroken grendalag: Søknaden gjeld tilskot til vedlikehald av utvendige takrenner og utskifting av to vindauge i Kroken grendahus. kr ,00 Jfr. Kommunedelplan for Lokale kulturhus kan kommunen yte tilskot til nærmiljøtiltak der totalkostnaden er minimum kr Søknaden vert ikkje realitetshandsama med grunngjeving i at tiltaket har ein totalkostnad som er mindre enn kr Søkaren kan gjennomføra tiltaket i år og søkje refusjon

9 driftsutgifter ved neste søknadsrunde i for 20) Luster bedehus: Søknaden gjeld tilskot til etterisolering av hus og innkjøp av varmepumpe. kr ,00 inkl. dugnad. Jfr. Kommunedelplan for Lokale kulturhus kan kommunen yte tilskot til nærmiljøtiltak der totalkostnaden er minimum kr Søknaden vert ikkje realitetshandsama med grunngjeving i at tiltaket har ein totalkostnad som er mindre enn kr Søkaren kan gjennomføra tiltaket i år og søkje refusjon driftsutgifter ved neste søknadsrunde i Vurdering: Søknadene er handsama og vurderte ut i frå dei føringane som ligg i reglement og kommunale delplanar. Rådmann vil tilrå at det vert gitt samla prosjekttilskot på kr kr etter fylgjande oppstilling: 1. Nye prosjekt i 2008: a) ut frå kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet: A1) Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet: 1) Jostedal bygdelag, - opparbeiding av sandvolleyballbaner kr ) Gaupne båtforening, - utviding og etablering av nye båtplasser kr. 0 3) Luster turlag, - opparbeiding av natursti i Gaupne kr b) ut frå kommunedelplan for lokale kulturhus: 4) Fortun bygdelag, - skifte av tak på Fortun grendahus kr. 0 5) Kroken grendalag, - nytt kjøkken i Kroken grendahus kr. 0 c) andre tiltak 6) Nes og Høyheimsvik bygdelag, - opparbeiding av leieplass/ møteplass i byggjefeltet på Høyheimsvik kr ) Sandvik Nord grendalag, - fornying av utstyr på leikeplass kr vedlikehald/dugnad kr ) Øyane veldforening, - kjøp og oppsetjing av huske, og kr vedlikehald av leikeplass Bruflat I og ballbane Bruflat II kr ) Sandgota Vel, - trapp i terreng ned på friområde kr ) Hestnes velforening, - dugnad i samband med rydding og oppsetjing av postkassestativ og kr. 480 prosjekt postkassestativ kr. 0 11) Hafslo bygdelag, - turkart for området Hafslo, Solvorn og framover mot Veitastrond kr ) Jostedal bygdelag, - brøyting av vegen Vamberg - Myri kr. 0 13) Jostedal bygdelag, - oppfylling av parkeringsplass ved garden Bakken kr. 0 14) Luster Røde Kors, - gjennomføring av årleg arrangement for pensjonistar/einslege og uføre kr ) Marifjøra Vel, - vedlikehald gang- og sykkelveg i Røneidsberget kr. 500

10 2. Løypekøyring: 16) I.L. Fanaråk, - Løypekøyring på Turtagrø kr ) Luster Røde Kors, - Kvisting av turløype Hafslofjellet kr ) Jostedal bygdelag, - Brøyting av skiløyper i Jostedalen kr Vedlikehald av forsamlingshus (ut frå kommunedelplan for lokale kulturhus) 19) Kroken grendalag, - vedlikehald av takrenner og utskifting av to vindauge kr. 0 20) Luster bedehus, - etterisolering av hus og innkjøp av varmepumpe kr. 0 Prosjektmidlane vert tilrådde som tilsagn om tilskot med utbetaling innan 1. november 2008 etter framlagt rapport og rekneskap. Tilskotet vert å tilvisa over budsjettpost: Tilskot til nærmiljøanlegg og budsjettpost: Tilskot til kulturaktivitet (løypekøyring). Dato: 15. mai 2008 Tore Eriksen Inger Marie Evjestad rådmann rådgjevar - oppvekst Særutskrift skal sendast: m/kopi til: Søkjarane Økonomiavdelinga og revisor, her

Tilskot til kulturføremål

Tilskot til kulturføremål LUSTER KOMMUNE Rådhuset 6868 Gaupne Tlf 57 68 55 00 Tilskot til kulturføremål Opplysningar om søkjaren/initiativtakaren Søkjar Adresse Postnr/Stad Bankkontonummer: Namn kontaktperson E-post Telefon/mobil:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484 Vidare utvikling av Heggmyraneområdet Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune løyver eit næringslån stort kr 3 mill til etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekstsenter. Barnehage og skule hand i hand Kristoffer Melheim

MØTEINNKALLING. Oppvekstsenter. Barnehage og skule hand i hand Kristoffer Melheim MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Harald Fimreite Arkiv: 614 D2 Arkivsaksnr.: 10/2278

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Harald Fimreite Arkiv: 614 D2 Arkivsaksnr.: 10/2278 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Harald Fimreite Arkiv: 614 D2 Arkivsaksnr.: 10/2278 Luster bad mv - fjernvarme frå bioenergianlegg Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune vurderer å kjøpe energi frå eit

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/12 11/808 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/12 11/808 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 18.01.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13.

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13. Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Leiargruppa, kontaktutvalet, rekneskapsleiar Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 13/2071-8 14808/13 18.10.2013 Økonomiplannotat nr. 2 Økonomiplan 2014-2017 - Årsbudsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Byggjerekneskap helsesenteret påbygg Ambulansestasjon og renovering.

SAKSFRAMLEGG. Byggjerekneskap helsesenteret påbygg Ambulansestasjon og renovering. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Geir Afdal Arkivsaksnr.: 10/3032 Arkiv: 614 G Byggjerekneskap helsesenteret påbygg Ambulansestasjon og renovering. Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-542 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-542 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 04.05.04 072/04 HHOE Kvam heradsstyre 25.05.04 055/04 HHOE Avgjerd av: Saksh.: Hogne Høysæter Arkiv:

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455 Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannen

Detaljer

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 18.05.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

HANDLINGSPLAN BUSETJING I BYGDENE

HANDLINGSPLAN BUSETJING I BYGDENE HANDLINGSPLAN BUSETJING I BYGDENE Vedtak i Hol kommunestyre 18.12.1997, sak nr. 94/97. Framlegg til handlingsplan for busetjing i bygdene vert godkjent som ein delplan til kommuneplan. Plan gjeld frå 1.1.1998.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009 Saknummer: 09/416 Løpenummer: 2086/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Harald Haugejorden MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009 SKRIV OG MELDINGAR Kommunestyret

Detaljer

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no Årsmøtet vart halde på Løa 11. medlemer møtte. 1. OPNING. Leiar J.J. Øvrebø opna møtet og ønskte alle velkomne. 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Innkalling og sakliste vart godkjente utan merknad.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom C i 3. etg., Rådhuset Dato: 13.01.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer