SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Erling Bjørnetun/Liv Helen Nystuen Arkivsaksnr.: 09/603

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Erling Bjørnetun/Liv Helen Nystuen Arkivsaksnr.: 09/603"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Erling Bjørnetun/Liv Helen Nystuen Arkivsaksnr.: 09/603 Arkiv: 223 L02 Tilskot til nærmiljøtiltak - tilskot til vedlikehald anlegg, tilskot til nærmiljøanlegg og drift av samfunnshus Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune vedtek at det vert gitt eit samla prosjekttilskot på etter fylgjande oppstilling: 3) Øyane velforening, - drift av leikeplass og ballbane Bruflat I og II, ) Nes og Høyheimsvik bygdelag, - ferdiggjering av ny leikeplass ) Nes og Høyheimsvik bygdelag, - skogrydding ) Leirdalen grendalag, - opparbeiding av aktivitetsområde ) Luster Røde Kors, - gjennomføring av førjulstreff for eldre i ) Marifjøra Vel, - drift gang- og sykkelveg, Røneidsberget ) Luster bygdautval, - gang- og sykkelveg Døsen ) Luster bygdautval, - gang- og sykkelveg rekkverk ) Marifjøra vel, - sentrumsopprusting ) Solvorn bygdelag, - oppslagstavler/venteskur Tilskotet vert å tilvisa over budsjettpost: Tilskot til nærmiljøanlegg. 2. Luster kommune vedtek at det vert gitt eit samla tilskot tilskot på til løypekøyring etter fylgjande oppstilling: 13) I.L. Fanaråk, - Løypekøyring på Turtagrø ) Luster Røde Kors, - Kvisting av turløype Hafslofjellet ) Jostedal bygdelag, - Brøyting av skiløyper i Jostedalen Tilskotet vert å tilvisa over budsjettpost: Tilskot til kulturaktivitet (løypekøyring). Prosjektmidlane vert tilrådd som tilsagn om tilskot med utbetaling innan 1. november 2009 etter framlagt rapport og rekneskap. 3. Luster kommune vedtek at desse søknadene vert avslegne med grunngjeving i manglande prioritet i plansamanheng: 1) I.L. Bjørn, - legging av kunstgrasdekke på ballbane i Jostedal 2) Nes og Høyheimsvik bygdelag, - grunnundersøking av botnforholda i samband med planlegging av mogeleg småbåthamn på Høyheimsvik 16) Fortun bygdelag, - skifte av tak 17) Kroken grendalag, - skifte av tak 18) Indre Hafslo u.l., - måling av ungdomshuset 19) Veitastrond bedehus, - innkjøp av varmepumpe og rampe for rullestol 20) Nes og Høyheimsvik bygdelag, - slåing av gras på ballbane Sett inn innstillingen over denne linja

2 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: Uprenta vedlegg: Søknader. Samandrag: Luster kommune har for 2009 motteke 15 søknader om prosjekttilskot til nærmiljøtiltak og 5 søknader om tilskot til vedlikehald av anlegg til kulturføremål (lokale kulturhus og idrett og fysisk aktivitet). Søknadene er fordelt i 4 hovuddelar: 1. Nye prosjekt i 2009: a) ut frå Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet b) andre tiltak 2. Løypekøyring. 3. Vedlikehald av forsamlingshus (ut frå Kommunedelplan for lokale kulturhus ) 4. Vedlikehald av idrettsanlegg (ut frå Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ) Luster kommune vedtek å gi samla prosjekttilskot på for år Prosjektmidlane er tilrådd som tilsegn om tilskot med utbetaling innan 1. november 2009 etter framlagt rapport og rekneskap. Søkarar som tidlegare har fått innvilga tilsegn om tilskot, men ikkje levert ferdigrapport for desse, vert ikkje prioriterte for nye tiltak i Tilskotet vert å tilvisa over budsjettpost: Tilskot til nærmiljøanlegg og budsjettpost: Anlegg idrett/friluftsliv: Tilskot til kulturaktivitet (løypekøyring). Utval som har vedtaksmynde: Plan- og forvaltningsstyret. Mynde til utvalet er gjeve i K.sak 124/07: Tilskot til kulturføremål , nytt reglement. Fakta: Tilskotsordninga vert kunngjort årleg i januar/februar med søknadsfrist 1. mars. Søknadene vert handsama etter reglement for tilskot til kulturføremål, som vart gjort gjeldande i K.sak 0124/07. Budjettert sum til nærmiljøtiltak 2009 ( ) det er i d-sak 281/09 løyvt til drift av private forsamlinghus til saman x) Disponibel budsjettsum pr. d.d øyremerka løypekøyring (tilskot til anlegg idrett/friluftsliv) Totalt: x) Refusjonsprosenten jfr. d-sak 281/09, er sett til 30%, (30% i 2008). Budsjettsummen for 2009 skal finansiere prosjekttilskot til nærmiljøtiltak, og refusjon for drift og vedlikehald av private forsamlingshus.

3 Eit øyremerka tilskot til løypekøyring på er budsjettert som tilskot til kulturaktivitet, budsjettpost (tilskot til anlegg idrett/friluftsliv). Kommunen kan yte tilskot til nærmiljøtiltak (prosjekt og større vedlikehald av anlegg til kulturføremål) med inntil 1/3 av totalkostnaden, der totalkostnaden er på minimum Desse prosjekta skal vera innarbeida i kommunal plan og prioriterte for gjennomføring av kommunestyret. Til nærmiljøtiltak for born (utbygging av leikeplassar og sikring og vedlikehald av leikeplassar) kan kommunen yte tilskot med inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag. 1. NYE PROSJEKT I 2009: a) SØKNADER HANDSAMA UT FRÅ KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET : A 1) ORDINÆRE ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET: 1) I.L. Bjørn: Søknaden gjeld tilskot til legging av kunstgrasdekke på ballbane i Jostedal. Samla kostnad: ,00 eks. dugnad. Tippemidlar Tiltaket har ei kostnadsramme over Prosjektet er ikkje prioritert for kommunal medverknad i 2009 i Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet , og kan såleis ikkje tilrådast for tilskot i år. 2) Nes og Høyheimsvik bygdelag: Søknaden gjeld tilskot til finansiering av grunnundersøking av botnforholda i samband med planlegging av mogeleg småbåthamn på Høyheimsvik. Samla kostnad: ,00. Tippemidlar Tiltaket har ei kostnadsramme over Prosjektet er ikkje prioritert for kommunal medverknad i 2009 i Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet , og kan såleis ikkje tilrådast for tilskot i år. b) UTFRÅ KOMMUNAL PLAN FOR LOKALE KULTURHUS (vedteken i K.sak. 78/2000). Ingen søknader. c) ANDRE TILTAK: 3) Øyane velforening drift og vedlikehald av eksisterande anlegg (leikeplassar): Søknaden gjeld tilskot til service av- og drivstoff plenklyppar, vedlikhald av leikeplass Bruflat I og ballbane Bruflat II, dugnad og plenklypping. Samla kostnad: 9.779,72 inkl. dugnad. Søknaden er handsama ut frå 1/3-dels regelen, og vurdert ut frå overordna målsetjing om å auke trivselstiltak og friluftsopplevingar for fleire generasjonar.

4 Refusjonsprosenten for drift og vedlikehaldskostnader på anlegg der det føregår leik og aktivitetar for born, er inntil 50% av godkjent grunnlag. Søkjaren får eit tilsegn om tilskot på (inntil 1/3) til dugnad og vedlikehald av leikeplass Bruflat I og ballbane Bruflat II. 4) Nes og Høyheimsvik Bygdelag ferdiggjering av nytt anlegg (leikeplass): Søknaden gjeld tilskot til ferdiggjering av leikeplass/møteplass i byggefeltet på Høyheimsvik, tilskot til dekking av utgifter (kostnad ) med drenering av overflatevatn og tilskot til dekking av utgifter (kostnad ) med å setja opp eit gjerde i større målestokk enn det som var medrekna i søknaden i Nes og Høyheimsvik bygdelag fekk i 2008 eit tilsagn om tilskot på inntil til opparbeiding og tilrettelegging av leikeplass/møteplass i byggefeltet på Høyheimsvik. Samla kostnad var sett til ,40. Søkaren fremja eit prosjekt som dei kunne søkje om finansiering frå kommunen i fleire omgangar/byggetrinn. I 2008 kunne søkjar dokumentere utgifter på til saman og fekk utbetalt Samla kostnad (m/meirutlegg): inkl. dugnad. Innvilga tilskot Samla kostnad kr Søknaden er vurdert ut frå overordna målsetjing om å auke trivselstiltak og friluftsopplevingar for fleire generasjonar. Nærmiljøtiltak kan søke om kommunal medverknad innan oppgitt søknadsfrist. Maksimalt kommunalt tilskot er 50% av godkjent kostnadsoverslag, utbetalt etter framlagt revidert rekneskap, eller framlagt rapport med spesifikasjonar på utgifter. Rest tilskot 2007: tilskot til vedlikehald av gamal ferdselsveg og 414 tilskot til sikring av fotballmål ikkje er rapportert avslutta. Søkjaren får eit tilsagn om tilskot på inntil (50%) til ferdiggjering av leikeplass/møteplass i byggefeltet på Høyheimsvik. 5) Nes og Høyheimsvik Bygdelag skogrydding: Søknaden gjeld tilskot til skogrydding: 30 timer med dugnad folk à 80 og 150 timer med traktor à 180. Samla kostnad: inkl. dugnad. kr Søknaden om tilskot til skogrydding er handsama ut frå 1/3-dels regelen, og vurdert ut frå overordna målsetjing om å auke trivselstiltak og friluftsopplevingar for fleire generasjonar. Søknaden om tilskot til drift av ballbane vert handsama etter Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Jfr. planen kan kommunen yte tilskot tilskot til nærmiljøtiltak der totalkostnaden er minimum Søkjaren får eit tilsagn om tilskot på inntil (1/3) til skogrydding på Nes og Høyheimsvik. 6) Leirdalen grendalag opparbeiding av aktivitetsområde i Leirdalen: Søknaden gjeld tilskot til opparbeiding av eit aktivitetsområde med sandvolleyballbane, sitjeplass, plass for grilling og møteplass for sosialt samvær i tilknyting til bana. Samla kostnad: ,00 inkl. dugnad.

5 kr , ,00 Søknaden er handsama ut frå 1/3-dels regelen, og vurdert ut frå overordna målsetjing om å auke trivselstiltak og friluftsopplevingar for fleire generasjonar. Refusjonsprosenten for drift og vedlikehaldskostnader på anlegg der det føregår leik og aktivitetar for born, er inntil 50% av godkjent grunnlag. Søkjaren får eit tilsegn om tilskot på inntil (1/3) til opparbeiding av eit aktivitetsområde i Leirdalen. 7) Luster Røde Kors arrangement for pensjonistar: Søknaden gjeld tilskot til gjennomføring av førjulstreff for eldre i desember Samla kostnad Søknaden er handsama ut frå 1/3-dels regelen, og vurdert ut frå overordna målsetjing om å auke trivselstiltak og friluftsopplevingar for fleire generasjonar. Søkjaren vert tilrådd eit tilskot på inntil til dekking av utgifter til kulturinnslag ved førjulstreff for eldre og einsame. 8) Marifjøra Vel vedlikehald av gang- og sykkelveg: Søknaden gjeld tilskot til vedlikehald av gang- og sykkelveg i Røneidsberget. Velforeninga leiger området i sommarhalvåret hjå grunneigar, og har teke på seg ansvaret for drift og vedlikehald av vegen. Totalkostnad 500 pr. år. Leiga på eigedomen er auka til 1000 for Jfr. vedtak i Hovudutval for undervisning og kultur, sak 26, i 1996 får søkjaren eit (årleg) kommunalt tilskot på pr. år. 9) Luster bygdautval nytt tiltak gang- og sykkelveg Døsen: Søknaden gjeld tilskot til gang- og sykkelveg Døsjaelvi Sanatoriekaien. Luster bygdautval har fått byggeløyve til fullføring av gangvegen i Luster sentrum frå Døsen til Sanatoriekaien. Frå Døsjalevi til og med den gamle meieritomta er vegen på det næraste fullførd. Gjenståande parsell til Sanatoriekaien er på om lag 90 m og skal fyllast opp, plastrast og grusast opp. Samla kostnad: ,00, gåver ,00 Private tilskot , ,00 Lån ,00, trafikktryggingsmidler ,00 Søknaden er vurdert ut frå overordna målsetjing om å auke trivselstiltak og friluftsopplevingar for fleire generasjonar. Søknaden er handsama i samsvar med reglement for tilskot til kulturføremål , pkt. tilskot til nærmiljøtiltak. Søkjaren får eit tilsagn om tilskot på inntil til gang- og sykkelveg Døsjaelvi- Sanatoriekaien. 10) Luster bygdautval nytt tiltak gang- og sykkelveg - rekkverk Kvåle: Søknaden gjeld tilskot til rekkverk gangvegparsell Kvåle i Luster.

6 Gangvegparsellen Kvåle bru gml. Bergevegen vart ferdigstilt o Det er vilkåra frå Luster kommune krav om oppsetjing av rekkverk der gangvegen går oppå vegmuren gjennom Kvålesvingen. Samla kostnad: Tippemidlar Søknaden er vurdert ut frå overordna målsetjing om å auke trivselstiltak og friluftsopplevingar for fleire generasjonar. Søknaden er handsama i samsvar med reglement for tilskot til kulturføremål , pkt. tilskot til nærmiljøtiltak. Søkjaren får eit tilsagn om tilskot på inntil til oppsetjing av rekkverk gangvegparsell Kvåle i Luster. 11) Marifjøra Vel - sentrumsopprustning: Søknaden gjeld tilskot til forprosjekt. Gjennom dette tiltaket håper dei å få visualisert forslag som kan vere med å heve inntrykket av turiststaden Marifjøra. Samla kostnad: ,00 kr , , ,00 Søknaden er vurdert ut frå overordna målsetjing om å auke trivselstiltak og friluftsopplevingar for fleire generasjonar. Søkjaren får eit tilsagn om tilskot på inntil til forprosjekt sentrumsopprustning. 12) Solvorn bygdelag oppslagstavler / venteskur: Solvorn bygdelag har gjort mykje dei to siste åra med turstiar og skilting ute i naturen. No ynskjer dei å oppgradere dette arbeidet, med betre skilt. I denne samanheng ynskjer bygdelaget å setja opp informasjonstavler på kaia, som skal vise korleis og kvar ein skal gå for å nå dei ulike turane. Samla kostnad: ,00 kr /søknadssum Søkjaren får eit tilsagn om tilskot på inntil til informasjonstavler på kaia i Solvorn. 2. LØYPEKØYRING: 13) I.L. Fanaråk: Søknaden gjeld tilskot på til løypekøyring med trakkemaskin på Turtagrø påsken I årsbudsjettet er det avsett kr til oppkøyring av skiløype frå toppen av skitrekket på Heggmyrane og til Dale, innover mot Fåberg og i området ved Myri og ved Turtagrøområdet Berdalen Helgedalen. Søkaren får eit tilskot på til oppkøyring av skiløype på Turtagrø påsken 2009.

7 14) Luster Røde Kors (Hafslo hjelpekorps): Søknaden gjeld tilskot til stikking av turløype Hafslofjellet for å gje skigåarar gode og sikre trasear. Samla kostnad er sett til (inkl. dugnad). I årsbudsjettet er det avsett kr til oppkøyring av skiløype frå toppen av skitrekket på Heggmyrane og til Dale, innover mot Fåberg og i området ved Myri og ved Turtagrøområdet Berdalen Helgedalen. Søkaren får eit tilskot på til kvisting av turløype Hafslofjellet ) Jostedal bygdelag: Søknaden gjeld tilskot til løypekøyring i Fagredalen med ein samla kostnad på , tilskot til brøyting av skiløype, trase Bjønnstegane Øy ved Fåbergstølen med ein kostnad på ca eks. dugnad og tilskot til brøyting av Vanndalsvegen, opp til Myr med ein samla kostnad på I årsbudsjettet er det avsett kr til oppkøyring av skiløype frå toppen av skitrekket på Heggmyrane og til Dale, innover mot Fåberg og i området ved Myri og ved Turtagrøområdet Berdalen Helgedalen. Søkaren får eit tilskot på til brøyting av skiløyper i Jostedalen VEDLIKEHALD AV FORSAMLINGSHUS (ut frå kommunedelplan for lokale kulturhus vedteken i K.sak. 78/2000). 16) Fortun bygdelag skifte av tak: Søknaden gjeld tilskot til skifte av tak på Fortun grendahus. Samla kostnad: , , ,00 Tippemidlar ,00 Alle anlegg som det vert stilt plankrav til i Kommunal plan for Lokale kulturhus skal prioriterast av kommunestyret og listast opp i handlingsplan for anlegg. Prosjektet er ikkje omhandla og prioritert i Kommunal plan for Lokale kulturhus Tiltak innanfor vedlikehald på kan likevel startast på, med refusjonsordning/ søknadsfrist 1. mars året etter. 17) Kroken grendalag skifte av tak: Søknaden gjeld tilskot til skifte av tak på Kroken grendahus. Samla kostnad: , ,00 Tippemidlar Alle anlegg som det vert stilt plankrav til i Kommunedelplan for Lokale kulturhus skal prioriterast av kommunestyret og listast opp i handlingsplan for anlegg. Prosjektet er ikkje omhandla og prioritert i Kommunal plan for Lokale kulturhus

8 Tiltak innanfor vedlikehald på kan likevel startast på, med refusjonsordning/ søknadsfrist 1. mars året etter. 18) Indre Hafslo u.l. måling av ungdomshuset: Søknaden gjeld tilskot til måling av ungdomshuset Ljosvang på Indre Hafslo. Samla kostnad: ,25 Tippemidlar Alle anlegg som det vert stilt plankrav til i Kommunedelplan for Lokale kulturhus skal prioriterast av kommunestyret og listast opp i handlingsplan for anlegg. Prosjektet er ikkje omhandla og prioritert i Kommunal plan for Lokale kulturhus Tiltak innanfor vedlikehald på kan likevel startast på, med refusjonsordning/ søknadsfrist 1. mars året etter. for 19) Veitastrond bedehus: Søknaden gjeld tilskot til innkjøp av varmepumpe og rampe for rullestol. Samla kostnad: ,00 Jf. Kommunedelplan for Lokale kulturhus kan kommunen yte tilskot til nærmiljøtiltak der totalkostnaden er minimum Søknaden vert ikkje realitetshandsama med grunngjeving i at tiltaket har ein totalkostnad som er mindre enn Søkaren kan gjennomføra tiltaket i år og søkje refusjon driftsutgifter ved neste søknadsrunde i VEDLIKEHALD AV IDRETTSANLEGG (ut frå kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet ) 20) Nes og Høyheimsvik Bygdelag drift av ballbane: Søknaden gjeld tilskot til å slå gras på ballbana på Nes. 25 timer med slåmaskin à 180. Samla kostnad: inkl. dugnad. kr Jf. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet kan kommunen yte tilskot til nærmiljøtiltak der totalkostnaden er minimum Søknaden vert ikkje realitetshandsama med grunngjeving i at tiltaket har ein totalkostnad som er mindre enn Søkaren kan gjennomføra tiltaket i år og søkje refusjon for driftsutgifter ved neste søknadsrunde i Vurdering:

9 Søknadene er handsama og vurderte ut i frå dei føringane som ligg i reglement og kommunale delplanar. Søkarar som tidlegare har fått innvilga tilsegn om tilskot, men som ikkje har ferdigrapportert desse, vert ikkje prioriterte for nye tiltak i Rådmann vil tilrå at det vert gitt samla prosjekttilskot på etter fylgjande oppstilling: 1. Nye prosjekt i 2009: a) ut frå kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet: 1) I.L. Bjørn, - legging av kunstgrasdekke på ballbane i Jostedal 0 2) Nes og Høyheimsvik bygdelag, - grunnundersøking av botnforholda i samband med planlegging av mogeleg småbåthamn på Høyheimsvik 0 b) ut frå kommunedelplan for lokale kulturhus: ingen søknader c) andre tiltak 3) Øyane velforening, - vedlikehald av leikeplass og ballbane ) Nes og Høyheimsvik bygdelag, - ferdiggjering av ny leikeplass ) Nes og Høyheimsvik bygdelag, - skogrydding ) Leirdalen grendalag, - opparbeiding av aktivitetsområde ) Luster Røde Kors, - gjennomføring av førjulstreff for eldre i ) Marifjøra Vel, - drift av gang- og sykkelveg, Røneidsberget ) Luster bygdautval, - gang- og sykkelveg Døsen ) Luster bygdautval, - gang- og sykkelveg rekkverk ) Marifjøra vel, - sentrumsopprusting ) Solvorn bygdelag, - oppslagstavler/venteskur Løypekøyring: 13) I.L. Fanaråk, - Løypekøyring på Turtagrø ) Luster Røde Kors, - Kvisting av turløype Hafslofjellet ) Jostedal bygdelag, - Brøyting av skiløyper i Jostedalen Vedlikehald av forsamlingshus (ut frå kommunedelplan for lokale kulturhus) 16) Fortun bygdelag, - skifte av tak 0 17) Kroken grendalag, - skifte av tak 0 18) Indre Hafslo u.l., - måling av ungdomshuset 0 19) Veitastrond bedehus, - innkjøp av varmepumpe og rampe for rullestol 0 4. Vedlikehald av idrettsanlegg (ut frå kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet) 20) Nes og Høyheimsvik bygdelag, - slåing av gras på ballbane 0 Prosjektmidlane vert tilrådde som tilsagn om tilskot med utbetaling innan 1. november 2009 etter framlagt rapport og rekneskap. Tilskotet vert å tilvisa over budsjettpost: Tilskot til nærmiljøanlegg og budsjettpost: Tilskot til kulturaktivitet (løypekøyring). Dato: 05. juni 2009.

10 Tore Eriksen Inger Marie Evjestad rådmann rådgjevar - oppvekst Særutskrift skal sendast: m/kopi til: Søkarane Økonomiavdelinga og revisor, her

Tilskot til kulturføremål

Tilskot til kulturføremål LUSTER KOMMUNE Rådhuset 6868 Gaupne Tlf 57 68 55 00 Tilskot til kulturføremål Opplysningar om søkjaren/initiativtakaren Søkjar Adresse Postnr/Stad Bankkontonummer: Namn kontaktperson E-post Telefon/mobil:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484 Vidare utvikling av Heggmyraneområdet Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune løyver eit næringslån stort kr 3 mill til etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 18.05.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekstsenter. Barnehage og skule hand i hand Kristoffer Melheim

MØTEINNKALLING. Oppvekstsenter. Barnehage og skule hand i hand Kristoffer Melheim MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Byggjerekneskap helsesenteret påbygg Ambulansestasjon og renovering.

SAKSFRAMLEGG. Byggjerekneskap helsesenteret påbygg Ambulansestasjon og renovering. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Geir Afdal Arkivsaksnr.: 10/3032 Arkiv: 614 G Byggjerekneskap helsesenteret påbygg Ambulansestasjon og renovering. Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-542 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-542 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 04.05.04 072/04 HHOE Kvam heradsstyre 25.05.04 055/04 HHOE Avgjerd av: Saksh.: Hogne Høysæter Arkiv:

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/12 11/808 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/12 11/808 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 18.01.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Retningsliner for næringstilskot

Retningsliner for næringstilskot Retningsliner for næringstilskot Ål kommune Revidert 2009 Vedteke i K-sak 16/09 1 Innhald Innhald...2 1. Innleiing...3 2. Fond og andre løyvingar til næringsformål..4 3. Bruk av avkastning, konsesjonsavgifter

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13.

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13. Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Leiargruppa, kontaktutvalet, rekneskapsleiar Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 13/2071-8 14808/13 18.10.2013 Økonomiplannotat nr. 2 Økonomiplan 2014-2017 - Årsbudsjett

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015. Investeringsprogram 2015 2018

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015. Investeringsprogram 2015 2018 - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Investeringsprogram 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 27.10.2014 Del VII - Investeringsprogram Investeringsprogram 2015-2018 A. Samla oversikt I tabellen over

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Harald Fimreite Arkiv: 614 D2 Arkivsaksnr.: 10/2278

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Harald Fimreite Arkiv: 614 D2 Arkivsaksnr.: 10/2278 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Harald Fimreite Arkiv: 614 D2 Arkivsaksnr.: 10/2278 Luster bad mv - fjernvarme frå bioenergianlegg Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune vurderer å kjøpe energi frå eit

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom C i 3. etg., Rådhuset Dato: 13.01.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455 Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Plan og miljø for vidare handsaming Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2012/112 9780/2013 MO 143 03.09.2013 Melding om vedtak i Ørsta kommunestyre 29.8.13, sak 65/13

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - utlegging til offentleg ettersyn

Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - utlegging til offentleg ettersyn AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/42-15/4868 K1-143, K1-145 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 12.06.2015 Kommuneplanen

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER. Søknadsfrist 8. januar 2010

TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER. Søknadsfrist 8. januar 2010 TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER Søknadsfrist 8. januar 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Regionalavdelinga Side 2 Mål for verkemiddelbruken: I høve til Fylkesplanen 2005-2008

Detaljer