REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER"

Transkript

1 REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar 1.4. Meisterskapsomgong 1.5. Premiering elles 1.6. Like resultat - omskyting/rangering 1.7. Innbyding - innskot arrangementsavgift 1.8. Opplegg tidsplan 1.9. Tilskot Kap. 2 SAMLAGSSTEMNE I FELTSKYTING 2.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner i feltskyting 2.2 Program 2.3. Reglar for medaljar og faste premiar 2.4. Meisterskapsomgong 2.5. Premiering elles 2.6. Like resultat - omskyting/rangering 2.7. Innbyding - innskot - arrangementsavgift 2.8. Opplegg - tidsplan 2.9. Tilskot Kap. 3 SAMLAGSSTEMNER I INNADØRS MINIATYRSKYTING 3.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner i miniatyrskyting 3.2. Program 3.3. Reglar for medaljar og merker 3.4. Premiering elles 3.5. Like resultat - omskyting/rangering 3.6. Innbyding - innskot - arrangementsavgift 3.7. Opplegg - tidsplan 3.8. Tilskot Vandretrofè: Sjå Samlaget si nettside for Statuttar og status Sunnhordland Skyttarsamlag, Regelhefte for Samlagsstemner, Rev Side 1 av 9

2 1.0 Samlagsstemner i baneskyting 1.1 Turnus for arrangement av samlagsstemner bane Sunnhordland Skyttarsamlag er delt i tre krinsar, Søre, Nordre og Ytre krins. Samlagsstemnet skal arrangerast ein gong i kvar krins etter følgjande turnus: 2015 Ytre krins 2016 Søre krins 2017 Nordre krins 2018 Ytre krins Samlagstyret v/formannen fører oversyn over arrangørar av samlagsstemner. Så langt det let seg gjera, bør flest mogeleg lag få høve til å arrangera samlagsstemner om dei ønskjer det. Lag som ønskjer å arrangera samlagsstemne må gje samlagstyret melding om dette innan den frist som til ein kvar tid gjeld for innmelding av stemner som skal med på neste års terminliste. Dersom ingen lag melder seg innan denne fristen, må samlagstyret ta initiativ for å finna ein arrangør komande år. 1.2 Program Alle klassar skal skyta fullt meisterskapsprogram for vedkomande klasse slik det til ei kvar tid går fram av Skyttarboka. I tillegg skal det arrangerast følgjande ekstraskytingar: a) Lagskyting for 3-manns lag på 300/200 m. Programmet skal væra det same som vert nytta som samlagsskyting under Landsskyttarstemnet. b) Lagskyting på 100 m for rekrutteringsskyttarar. Det skal her væra 3-manns lag med ein Rekrutt eller Eldre rekrutt, ein Junior og ein valfri rekrutteringsskyttar på laget. Ankermann skal være juniorskyttar. Dersom eit skyttarlag ikkje har juniorskyttarar med på stemnet (hovudskytinga), kan ein Rekrutt eller ein Eldre rekrutt gå inn i staden og skyte juniorprogram. Laget kan derimot ikkje ha med berre juniorar. Aspirantar kan ikkje delta i lagskyting. Programmet skal væra det same som vert nytta på samlagsskyting under Landsskyttarstemnet. Den valfrie skyttaren skal skyta det program som høyrer til vedkomande sin klasse. c) Lagskyting med 3- manns lag for veteranar med 2 skyttarar frå klasse V65/V73 og ein skyttar frå klasse V55. Skyttaren frå klasse V55 skal være ankermann. Programmet skal væra det same som til ein kvar tid vert nytta som samlagsskyting for veteranar på Landsskyttarstemnet. Dersom eit lag ikkje har påmeldt skyttarar i klasse V55, kan ein skyttar frå klasse V65/ V73 skyta V55 program som ankermann. Har eit lag ikkje skyttarar i klasse V65/V73, kan det i staden stilla 3 skyttarar i klasse V55 der alle skyt klassen sitt program. For alle lagskytingar gjeld at kvart skyttarlag kan melda på så mange lag ein ønskjer. Alle lag vert stilt likt med omsyn til å vinna aksjar i oppsette vandrepremiar. Alle skyttarar kan meldast på som lagskyttarar sjølv om dei ikkje har løyst skytebok for stemnet. Skyttarar kan kun delta i ei lagskyting på kvart samlagsstemne. Rekrutteringsskyttarar som skyt lagskyting på 300/200 m kan ikkje på same stemnet skyta lagskyting på 100 m. Det same gjeld for veteranskyttarar. d) Dersom arrangøren ønskjer å setja opp ekstraskytingar utover det som er nemnt under a-c, må dette først godkjennast av samlagsstyret. Sunnhordland Skyttarsamlag, Regelhefte for Samlagsstemner, Rev Side 2 av 9

3 1.3 Medaljar og faste premiar På meisterskapen for klasse 3-5 skal det nyttast samlaget sin medalje nr. 1. Det skal utdelast ei medalje for kvar påbyrja 30 skyttarar i nemnde klassar. Vinnaren får gylt medalje, dei andre medaljevinnarane får sølv medalje Beste skyttar i klasse 3, 4 og 5 skal ha gylt klassemedalje (med. nr. 5) med mindre vedkomande får medalje på meisterskapen Dersom ingen skyttar i ein klasse kjem med til meisterskapsomgangen, skal klassemedaljen delast ut på 25-skoten, (gjeld alltid for klasse 1, 2 og AG3) Vinnar av klasse 1, 2, AG3, V55, V65 og V73 skal ha gylt medalje nr. 5. Er det meir enn 10 deltakarar i nokon av desse klassane, skal det og delast ut ei meisterskapsstjerne (Lohne si stjerne nr ) Medaljar for rekrutteringsklassane går fram av Skyttarboka Deltakarane på laget som vinn lagskyting på 300/200 m og på 100 m skal ha samlaget sin standardpremie. 1.4 Meisterskapsomgang Av omsyn til konkurransen om klassemedaljane, skal talet på skyttarar som skal skyta meisterskapsomgang i klasse 3-5 avgjerast slik:15% av deltakarane skyt omgang. Alle med same poengsum som det sistemann som kjem til omgangen har, skal væra med For dei andre klassane skal følgjande gjelda: Deltaking i finalar skal følgja reglane i Skyttarboka pkt jf. pkt Stemneleiinga fastset finalegrensene. 1.5 Premiering elles Skyttarboka sine reglar for premiering skal følgjast. Gåvepremiar skal fordelast mellom klassane så langt råd, og i høve til deltakartalet i kvar klasse. I alle klassar utanom Aspirant skal det væra 2 premiegrupper, 15-skoten og 10-skoten. I klasse Aspirant vert alle deltakarane premiert med samlaget sitt oblat Det skal normalt ikkje delast ut gåvepremiar på meisterskapen. Vert det likevel sett opp ein premie til meisteren, må dette væra fastsett før stemnet tek til og framgå av innbydinga. På lagskytingar eller ekstraskytingar som arrangøren set opp, skal det ikkje delast ut gåvepremiar For lagskytingane trekkjer samlaget innskotet til dekning av dei faste premiane. På ekstraskytingar som arrangøren set opp, kan det trekkjast inntil 35% Det er sett opp vandrepremie til a) Samlagsmeister klasse 3-5. Må vinnast 3 gongar for varig eige. b) Lagskyting kl Må vinnast 5 gongar for varig eige. c) Lagskyting klasse R/ER/J. Må vinnast 5 gongar for varig eige. d) Lagskyting veteran. Må vinnast 5 gonger for varig eige. 1.6 Like resultat - omskyting/rangering Meisterskapsmedaljar Reglane om rangering/omskyting slik det går fram av Skyttarboka skal gjelda. Sunnhordland Skyttarsamlag, Regelhefte for Samlagsstemner, Rev Side 3 av 9

4 1.6.2 Klassemedaljar Dersom fleire står likt om klassemedaljar, skal det rangerast etter innertiarregelen. Dette gjeld og for klasse 1, 2, AG3 og HK Lagskyting Reglane om rangering/omskyting slik det går fram av Skyttarboka skal gjelda Gåvepremiar Er det like resultat om gåvepremiar, skal det rangerast etter innertiarregelen. Står to eller fleire framleis likt, vert det nytta omskyting. Omskyting om gåvepremiar skal kunngjerast så snart råd er Vandrepremiar Er det like resultat om vandrepremiar gjeld reglar som går fram av statuttane for vedkomande premie. 1.7 Innbyding - innskot arrangementsavgift Det skal sendast ut skriftleg innbyding til alle samlagsstemner. Innbydinga, som skal være førehandsgodkjent av samlagsstyret, kan sendast alle skyttarlag som vedlegg til e-post, med kopi til samlagsleiaren på adressa; Det skal mellom anna framgå av innbydinga kva skyteprogram som skal gjennomførast, regime for gåvepremiar, eventuell førehandspåmelding, storleik på arrangementsavgift og premieinnskot, avgift for lagskyting, kontonummer for betaling ved førehandspåmelding, eventuell om og når det vert utsending av skytetider. Vidare skal innbydinga innehalde alle praktiske opplysningar arrangøren finn kan være til hjelp for skyttarane Premieinnskot og arrangementsavgift vert fastsett av Ombodsmøtet kvart år. Dersom arrangøren krev påmeldingsavgift ved førehandspåmelding, skal denne godkjennast av samlagsstyret før innbyding vert sendt ut. 1.8 Opplegg tidsplan Samlagsstemnet skal om mogeleg arrangerast over ein dag, likevel slik at skyttarane frå arrangørlaget og aktuelle nærliggjande lag kan skyta dagen før om dette er ynskjeleg. Maktar ikkje arrangøren å avvikla stemnet på ein dag, kan hovudskyting og mogelege ekstraskytingar som arrangøren set opp, avviklast første dag, medan lagskytingar og meisterskapsomgongar vert avvikla andre dag. Opplegg og tidsplan for stemnet skal godkjennast av samlagsstyret før innbydinga går ut. Ved førehandspåmelding skal nettpåmelding nyttast, men denne skal redigerast av arrangøren, slik at fastsett skytetid tek omsyn til reisetida for deltakarane. 1.9 Tilskot Stemnetilskot frå samlaget vert fastsett av Ombodsmøtet kvart år. Sunnhordland Skyttarsamlag, Regelhefte for Samlagsstemner, Rev Side 4 av 9

5 2.0 Samlagsstemner i feltskyting 2.1 Turnus for arrangement av samlagsstemner i feltskyting For samlagsstemner i feltskyting gjeld dei same reglane som går fram under pkt. 1.1 banestemner. Turnusen går slik: 2.2 Program 2015 Søre krins 2016 Nordre krins 2017 Ytre krins 2018 Søre krins Meisterskapsprogram slik det til ei kvar tid går fram av Skyttarboka skal gjelda for alle klassar. I tillegg skal det skipast til følgjande ekstraskytingar: a) Stang-skyting for klasse 1-5, veteranar, AG3 og Junior b) Felthurtigskyting for klasse l-5, veteranar, AG3 og Junior (Klasse R og ER kan delta i Stang- og felthurtigskyting dersom arrangøren tillet det) c) Lagskyting for førehandspåmelde 3-manns lag for klasse 2-5/V55. Som program tel hovudskytinga (30 skot). d) Lagskyting for førehandspåmelde 3-manns lag for klasse R/ ER / J. På laget skal det være ein rekrutt eller eldre rekrutt, ein junior og ein valfri rekrutteringsskyttar. Aspirantar kan ikkje delta. Heller ikkje kan ein delta med tre juniorskyttarar. Som program tel hovudskytinga (30 skot). e) Lagskyting for førehandspåmelde 3-manns lag for veteranar med 2 skyttarar i klasse V65/V73 om skyt finfelt, og 1 skyttar i klasse V55 som skyt grovfelt. Programmet for lagskytinga skal være innleiande 30 skot. f) For alle lagskytingar gjeld at kvart skyttarlag kan melda på så mange lag ein ynskjer. Alle lag står likt med omsyn til å vinna aksjar i mogelege vandrepremiar. Skyttarar kan kun delta på ei lagskyting på kvart samlagsstemne. g) Dersom arrangøren ønskjer å setja opp ekstraskytingar utover det som er nemnt under a-e, må dette først godkjennast av samlagstyret. 2.3 Reglar for medaljar og faste premiar På meisterskapen for grovfelten skal det nyttast samlaget sin medalje nr. 2. Det skal utdelast ein medalje for kvar påbyrja 30 skyttarar. Vinnaren skal ha gylt medalje, dei andre medaljevinnarane skal ha sølvmedalje Beste skyttar i kvar av klassane 1-5 skal ha gylt klassemedalje (samlaget si medalje nr. 6) såframt vedkomande ikkje står til meisterskapsmedalje. Dersom ingen skyttar i ein klasse kjem til omgangen, vert medaljen delt ut på 30 skot Vinnaren av klasse V55, V65, V73 og AG3 skal ha gylt medalje nr. 6. Er det fleire enn 10 deltakarar i nokon av desse klassane, skal det delast ut ei meisterskapsstjerne (Lohne si stjerne nr ). Vinnar av klasse V55 skal ha gylt medalje nr. 6 sjølv om vedkomande står til Meisterskapsmedalje nr Medaljereglar for rekrutteringsklassane går fram av Skyttarboka Beste skyttar uansett klasse på Stangskyting skal ha gylt samlagsmedalje nr. 8 m/gravyr Stang + årstal Beste skyttar uansett klasse på felthurtigskyting skal ha gylt samlagsmedalje nr.8 m/gravyr Stupar + årstal Deltakarane på dei laga som vinn lagskytinga skal ha samlaget sin standardpremie. Sunnhordland Skyttarsamlag, Regelhefte for Samlagsstemner, Rev Side 5 av 9

6 2.4 Meisterskapsomgang Av omsyn til konkurransen om klassemedaljane på grovfelten, skal talet på skyttarar som får delta på meisterskapsomgangen avgjerast slik: 15% av deltakarane skyt omgang. Alle med like mange treff som det sistemann som kjem til omgangen har, skal væra med Då det er eige meisterskap for klasse V55, jfr. Skyttarboka, skal minimum 15% av deltakarane i denne klassen, og alle med inntil 1 treff frå beste resultat i hovudskytinga for klasse V55 òg skyta finale uavhengig av om dei er kvalifiserte etter pkt Jf. regelen i Skyttarboka pkt og pkt Også her gjeld det at alle med like mange treff som det sistemann som kjem til omgangen har, skal væra med Det er ikkje eigen meisterskapsomgang for klasse 1 og AG3. Dersom opplegget er det same for AG3 som for klasse 2-5/V55, kvalifiserer AG3 klassen seg til finalen saman med dei andre klassane For øvrige klassar skal følgjande gjelda: Deltaking i finalen skal følgja reglane i Skyttarboka pkt jf. pkt Stemneleiinga fastset finalegrensene. 2.5 Premiering elles Skyttarboka sine reglar for premiering skal følgjast. Sjå elles reglar for premiering under kap. 1.5 så langt dei høver Det er sett opp vandrepremie til e) Samlagsmeister klasse 3-5, må vinnast 3 gongar for varig eige. f) Vinnar av lagskyting kl Må vinnast 5 gongar for varig eige. g) Vinnar av lagskyting klasse R/ER/J. Må vinnast 5 gongar for varig eige. h) Vinnar av lagskyting veteran. Må vinnast 5 gonger for varig eige. 2.6 Like resultat - omskyting/rangering Meisterskapsmedaljar Som meisterskapsmedaljar vert rekna dei medaljane som vert delt ut i klasse 3-5 samla, samt medalje til klasse V55, V65, V73 og rekrutteringsklassane. Reglane om rangering/omskyting slik dei går fram av Skyttarboka skal gjelde Klassemedaljar Som klassemedaljar vert rekna medalje til klasse 1-5 som klassevinnaren får dersom vedkomande ikkje står til medalje på meisterskapen. Ved like resultat vert desse delt ut etter rangering slik det går fram av Skyttarboka Medalje på Stang- og feltsnøggskyting Ved like resultat skal vinnaren kårast etter omskyting Gåvepremiar Er det like resultat om gåvepremiar gjeld rangering iflg. Skyttarboka. 2.7 Innbyding - innskot arrangementsavgift Det skal sendast ut skriftleg innbyding til alle samlagsstemner. Innbydinga, som skal være førehandsgodkjent av samlagsstyret, kan sendast alle skyttarlag som vedlegg til e-post, med kopi til samlagsleiaren på adressa; Det skal mellom anna framgå av innbydinga kva skyteprogram som skal gjennomførast, regime for gåvepremiar, eventuell førehandspåmelding, storleik Sunnhordland Skyttarsamlag, Regelhefte for Samlagsstemner, Rev Side 6 av 9

7 på arrangementsavgift og premieinnskot, avgift for lagskyting, kontonummer for betaling ved førehandspåmelding, eventuell om og når det vert utsending av skytetider. Vidare skal innbydinga innehalde alle praktiske opplysningar arrangøren finn kan være til hjelp for skyttarane Premieinnskot og arrangementsavgift vert fastsett av Ombodsmøtet kvart år. Dersom arrangøren krev påmeldingsavgift ved førehandspåmelding, skal denne godkjennast av samlagsstyret før innbyding vert sendt ut. 2.8 Opplegg - Tidsplan Samlagsstemnet i feltskyting skal arrangerast over ein dag, likevel slik at skyttarane frå arrangørlaget skyt dagen før om dette er ynskjeleg I samsvar med sentralt fastsette reglar skal det ikkje blandast figurar med poenginndeling og innertreff i same stemnet Reglar om maks/minimumsavstandar, eige opplegg for AG3 mv. skal følgje Skyttarboka Opplegg og tidsplan for stemnet skal godkjennast av samlagsstyret før innbydinga vert sendt ut. Sjå elles pkt under banestemner. 2.9 Tilskot Stemnetilskot vert fastsett av Ombodsmøtet kvart år. 3.0 Samlagsstemner 15 m miniatyr innandørs. Sunnhordland Skyttarsamlag, Regelhefte for Samlagsstemner, Rev Side 7 av 9

8 3.1 Turnus for arrangement av samlagsstemner miniatyr 15 m For samlagsstemner i miniatyrskyting 15 m gjeld dei same reglane om turnus som går fram under pkt. 1.1 baneskyting. Turnusen går slik: 2015 Nordre krins 2016 Ytre krins 2017 Søre krins 2018 Nordre krins 3.2 Program Alle klassar skal skyta fullt meisterskapsprogram for vedkomande klasse slik det går fram av Skyttarboka. I tillegg skal det arrangerast følgjande ekstraskytingar: a) Lagskyting for førehandspåmelde 3-manns lag for klasse 3-5 med 25 skoten som program. b) Lagskyting for førehandspåmelde 3-manns lag for rekrutteringsklassane. Her deltek ein Rekrutt/Eldre rekrutt, ein Junior og ein valfri rekrutteringsskyttar på laget med standard 25 skots program. Det er ikkje høve for aspirantar å delta på lagskytinga, heller ikkje er det høve til å delta med tre juniorskyttarar. c) Lagskyting for veteranklassane med 3-manns lag der to skyttarar er i klassane V65/V73 og ein skyttar i klasse V55. Programmet er 25-skoten for dei respektive klassane slik det vert nytta på det aktuelle stemnet. d) For alle lagskytingar gjeld at kvart skyttarlag kan melda på så mange lag dei ønskjer. Dersom arrangøren ønskjer å setja opp ekstraskytingar utover det som er nemnt under a-c, må dette først godkjennast av samlagsstyret. Alle lag står likt med omsyn til å vinna aksjar i oppsette vandrepremiar. Skyttar som er ført opp som lagskyttar kan ikkje samstundes væra reserve på andre lag. 3.3 Reglar for medaljar og faste premiar På meisterskapen for klasse 3-5 skal det nyttast samlaget si medalje nr. 9. Det skal delast ut ei medalje for kvar påbyrja 30 skyttarar. Vinnaren får gylt medalje, dei øvrige medaljevinnarane får sølvmedalje Beste skyttar i klasse 3, 4 og 5 skal ha gylt klassemedalje (samlagsmedalje nr. 10) dersom vedkomande ikkje står til meisterskapsmedalje Vinnar av klasse 1, 2, V55, V65, V73 og AG3 skal ha gylt samlagsmedalje nr. 10. Er det meir enn 10 deltakarar i nokon av desse klassane, skal det og delast ut ei meisterskapsstjerne (Lohne si stjerne nr ) Medaljereglar for rekrutteringsklassane går fram av Skyttarboka Deltakarane på dei laga som vinn lagskytinga skal ha samlaget sin standardpremie. 3.4 Premiering elles Skyttarboka sine reglar for premiering skal følgjast. (2 premiegrupper i alle klassar; 15-skoten og 10- skoten). I klasse Aspirant vert alle deltakarar tildelt samlaget sitt oblat. Sjå elles kap. 1.5 under reglane for baneskyting Det er sett opp vandrepremie til Sunnhordland Skyttarsamlag, Regelhefte for Samlagsstemner, Rev Side 8 av 9

9 a. Samlagsmeister klasse 3-5, må vinnast 3 gongar for varig eige. b. Lagskyting kl Må vinnast 5 gongar for varig eige. c. Lagskyting klasse R/ER/J. Må vinnast 5 gongar for varig eige. d. Lagskyting veteran. Må vinnast 5 gonger for varig eige. 3.5 Like resultat - omskyting/rangering Meisterskapsmedaljar Meisterskap i alle klassar vert avgjort etter 25-skoten. Ved like resultat vert rekkefølgja avgjort etter rangering iflg. Skyttarboka Klassemedaljar Sjå pkt Gåvepremiar Ved like resultat om gåvepremiar vert rekkefølgja avgjort ved rangering iflg. Skyttarboka Lagskyting Ved like resultat i lagskyting vert rekkefølgja avgjort ved rangering iflg. Skyttarboka 3.6 Innbyding - innskot - arrangementsavgift Det skal sendast ut skriftleg innbyding til alle samlagsstemner. Innbydinga, som skal være førehandsgodkjent av samlagsstyret, kan sendast alle skyttarlag som vedlegg til e-post, med kopi til samlagsleiaren på adressa; Det skal mellom anna framgå av innbydinga kva skyteprogram som skal gjennomførast, regime for gåvepremiar, eventuell førehandspåmelding, storleik på arrangementsavgift og premieinnskot, avgift for lagskyting, kontonummer for betaling ved førehandspåmelding, eventuell om og når det vert utsending av skytetider. Vidare skal innbydinga innehalde alle praktiske opplysningar arrangøren finn kan være til hjelp for skyttarane Premieinnskot og arrangementsavgift vert fastsett av Ombodsmøtet kvart år. Dersom arrangøren krev påmeldingsavgift ved førehandspåmelding, skal denne godkjennast av samlagsstyret før innbyding vert sendt ut. 3.7 Opplegg - tidplan Den einskilde arrangør avgjer om stemnet skal gå over ein eller fleire dagar. Opplegg og tidplan for stemnet skal godkjennast av samlagsstyret før innbyding vert sendt ut. Jfr. elles pkt under baneskyting. 3.8 Tilskot Stemnetilskot frå Samlaget vert fastsett av Ombodsmøtet kvart år. Sunnhordland Skyttarsamlag, Regelhefte for Samlagsstemner, Rev Side 9 av 9

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane vart vedteke av Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert seinare: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet.

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet. INNBYDELSE LANDSDELSKRETSSTEVNE FELT 14.-15. MARS 2009 Lesja skyttarlag og Gudbrandsdal skyttarsamlag vil med dette invitere alle skyttere i Opplandskretsen til Landsdelskretsstevne i feltskyting. Vi satsar

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN - MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane ble vedtatt på møte i Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert senere: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967.

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967. Midt Norsk Mesterskap 7 11. juli 2010 Sykkylven og Stranda skyttarlag ynskjer å byde inn til Midt Norsk Meisterskap 7 11. juli. Stemnet er lagt opp som eit samarbeidsstemne mellom dei to skyttarlaga. Der

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane vart vedteke av Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert seinare: Molde 9 juli 1994 Overhalla 8 juli 1995 Sunndal 22 juni 1996 Stjørdal 12 juli

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Side 1 av 12 Generelt Laget har forutan interne stemner og lagsmeisterskap arrangert ope miniatyrstemne, krinsstemne i baneskyting

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering )

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) KAP. 3 SKYTEPROGRAMMET. 3.2. Feltstevnet KAP. 4 MESTERSKAPSSKYTING MESTERSKAPSTROFEER s.

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 Tid: 28. - 29 januar 2012. Sted: Program: Påmelding: Premiering: Skytehallen på Bryhnitjernet I henhold til vedtektene for Fylkesmesterskapet 15 m - Hedmark http://www.pamelding.net

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 KAP. l GENERELT s. 2 1.1. Turnusordning, felt 1.2. Turnusordning, bane 1.3. Turnusordning, 15 M 1.4. Skytterlag

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

INVITASJON SOGN OG FJORDANE MEISTERSKAPEN FOR AMATØRKORPS

INVITASJON SOGN OG FJORDANE MEISTERSKAPEN FOR AMATØRKORPS INVITASJON SOGN OG FJORDANE MEISTERSKAPEN FOR AMATØRKORPS 2008 NMF Nordvest har gleda av å invitere til den siste Sogn og Fjordane Meisterskapen for amatørkorps Samfunnshallen, Tennebø Laurdag 15. november

Detaljer

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier Ski skytterlag Statutter for interne mesterskap og lagpremier Sist revidert i styremøte 2. oktober 2013 UTENDØRS FELTSKYTING Lagmesterskap i feltskyting Det skal arrangeres et eget lagmesterskap i feltskyting

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 27.11.2014 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

INNBYDING NORGESMEISTERSKAP SKIFELTSKYTING. til. Støttespelarar:

INNBYDING NORGESMEISTERSKAP SKIFELTSKYTING. til. Støttespelarar: INNBYDING til NORGESMEISTERSKAP i SKIFELTSKYTING 17. og 18. MARS 2007 Støttespelarar: Hornindal skyttarlag vart stifta i 1881, og feira 125-års jubileum hausten 2006. For tida har ikkje Hornindal eigen

Detaljer

Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no

Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no Dato: 27.03.2008 Til Alle skyttarlag i Det Frivillige Skyttervesen Velkommen til Landsskyttarstemne 2008

Detaljer

Forslag til statutter

Forslag til statutter Forslag til statutter 18.10.2015 En del trofé som krever tre napp går ut med jevne mellomrom: Begge kvartmatch trofeene, Elgtrofeet, Grunnlagspokalen, Vårmønstringen. Forslag: Fortsetter med tre napp på

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag Styremøte nr. 03 Sogn Indre Skyttarsamlag Stad: RødeKorsHuset, Sogndal 26/3- klokka 18:00. Side 1 av 6 Tilstade; styret ved: Næss (Leiar) Aud Jorunn Fardal (Luster) Olav Skarsbø (Leikanger) Robert Sandvik

Detaljer

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg.

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. 1. Godkjenne innkalling Innkallinga godkjent, med en kommentar fra Frank Sve, vedr. regelverk for innkalling i henhold til

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Stevneregler for samlagsmesterskap

Stevneregler for samlagsmesterskap Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Dette veiledningen er utarbeidet av samlagsstyret for å gi retningslinjer til arrangører av samlagsstevner bane, felt og 15m samt skytingen om

Detaljer

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER FOR INTERNE SKYTINGER Godkjent på årsmøte 06.11.02 Samt program for Ragnhilds premie godkjent av styret 25.05.03 Revidert på styremøte 28.01.04 Revidert på styremøte 27.04.11

Detaljer

Akershus Skyttersamlag

Akershus Skyttersamlag Invitasjon Romerikscup 2015 for Asp, R, ER & J. Ungdomsutvalget inviterer til Romerikscup 2014. Romerikscupen er en sosial skyting hvor ungdommene får anledning til å skyte i litt mindre og roligere former

Detaljer

Statutter for trofeer

Statutter for trofeer Statutter for trofeer Lagskytinger ALLE KLASSER SKYTER SINE RESPEKTIVE PROGRAM OG GIS RESPITT ETTER FØLGENDE TABELL (FÅR SÅ MANGE PROSENT AV TAPTE POENG PÅPLUSSET SUMMEN) Kl J gis anledning til å delta

Detaljer

INNBYDING NORGESMEISTERSKAP SKIFELTSKYTING. til. 20. og 21. februar Støttespelarar:

INNBYDING NORGESMEISTERSKAP SKIFELTSKYTING. til. 20. og 21. februar Støttespelarar: INNBYDING til NORGESMEISTERSKAP i SKIFELTSKYTING Støttespelarar: 20. og 21. februar 2016 Nordbygda og Rand skyttarlag vart samanslått i 2013. Med samanslåinga vert vi et lag på ca 160 medlemmer. Med samanslåinga

Detaljer

Innkalling til OMBODSMØTE Grand Hotell, Stord Onsdag 30. november 2016 kl (seinast) meir enn hondra år. og minst like blid

Innkalling til OMBODSMØTE Grand Hotell, Stord Onsdag 30. november 2016 kl (seinast) meir enn hondra år. og minst like blid Innkalling til OMBODSMØTE 2016 Grand Hotell, Stord Onsdag 30. november 2016 kl. 17.15 (seinast) 21.30 meir enn hondra år og minst like blid Møtet startar 1715 for å passe med hurtigbåten sin ankomst frå

Detaljer

Regler for Østlendingen-skytingen

Regler for Østlendingen-skytingen Regler for Østlendingen-skytingen 1. Østlendingen-skytingen er åpen for skyttere fra de fire skyttersamlagene i Hedmark fylke Solør, Hedmark, Østerdal og Nord-Østerdal. Østlendingen-skytingen er åpen for

Detaljer

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71.

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 7. april 1992 R E F E R A T møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Kjell Kristoffersen Jon H. Sæther

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane ble vedtatt på møte i Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert senere: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FOR SUNNHORDLAND SKYTTARSAMLAG

ÅRSMELDING 2011 FOR SUNNHORDLAND SKYTTARSAMLAG ÅRSMELDING 2011 FOR SUNNHORDLAND SKYTTARSAMLAG Sunnhordland Skyttarsamlag har i sesongen 2011 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Leiar Einar Vorland 1. varamedlem: Rune Sørheim Nestleiar Arnt Orholm

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN) ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRET... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM...

Detaljer

SFFK takkar igjen for påmeldinga, og gratulerar med avansement til sluttspelet!

SFFK takkar igjen for påmeldinga, og gratulerar med avansement til sluttspelet! Sparebanken Sogn og Fjordane KM-sluttspel for dei aldersbestemte klassane blir arrangert i Trivselshallen på Sandane, 7.- 8. mars, i regi av Sandane TIL. SFFK takkar igjen for påmeldinga, og gratulerar

Detaljer

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012 INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT Lørdag 17. mars 2012 Vestre Trysil skytterlag har som teknisk arrangør gleden av å invitere Deres samlag til det andre Østlandsmesterskapet i finfeltskyting. På

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Innkalling gjekk til styra i arrangørlaga; Knipenborg og Tønjum, utsendt frå Jarle Offerdal pr. e- post den 6/3-13.

Innkalling gjekk til styra i arrangørlaga; Knipenborg og Tønjum, utsendt frå Jarle Offerdal pr. e- post den 6/3-13. Side 1 av 4 Møtereferat nr.2 11/3-2013 Innkalling gjekk til styra i arrangørlaga; Knipenborg og Tønjum, utsendt frå Jarle Offerdal pr. e- post den 6/3-13. Hei. Kaller med dette inn til felles styremøte

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

INNBYDING NORGESMEISTERSKAP SKIFELTSKYTING. til. 12. og 13. April 2013

INNBYDING NORGESMEISTERSKAP SKIFELTSKYTING. til. 12. og 13. April 2013 INNBYDING til NORGESMEISTERSKAP i SKIFELTSKYTING 12. og 13. April 2013 Hornindal skyttarlag vart stifta i 1881, og Markane skyttarlag året før, i 1880. Det har dei siste 3-4 åra vore ein prosess i gong

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014

Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Dette veiledningen er utarbeidet av samlagsstyret for å gi retningslinjer til arrangører av samlagsstevner bane, felt og 15m samt skytingen om

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Årsmelding 2012 for Sunnhordland Skyttarsamlag

Årsmelding 2012 for Sunnhordland Skyttarsamlag Årsmelding 2012 for Sunnhordland Skyttarsamlag I sesongen 2012 har Sunnhordland Skyttarsamlag hatt følgjande tillitsvalde: Styret Leiar Einar Vorland 1. varamedlem: Rune Sørheim Nestleiar Arnt Orholm 2.

Detaljer

REFERAT OMBODSMØTE Møtestad: Skyttartun, Førde skyttarstadion Tidspunkt: ca 16.30

REFERAT OMBODSMØTE Møtestad: Skyttartun, Førde skyttarstadion Tidspunkt: ca 16.30 Sunnfjord Skyttarsamlag REFERAT OMBODSMØTE 23.11.2014 Møtestad: Skyttartun, Førde skyttarstadion Tidspunkt: 12.00 - ca 16.30 Sakliste 1. Konstituering Val av møteleiar Christian Rekkedal vart føreslegen.

Detaljer

V55 R ER J V65 V73

V55 R ER J V65 V73 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 100 meter: ASP R ER J V65 V73 Skyteprogram på 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 3-5 skyter vanlig DFS mesterskapsprogram 5 skudd liggende 5 skudd stående 5 skudd knestående

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Olsoksstemnet skyttarstemne med lange tradisjonar

Olsoksstemnet skyttarstemne med lange tradisjonar Olsoksstemnet skyttarstemne med lange tradisjonar Det er snart klart for Olsokstemnet i Markane. Etter at skytinga vart avbroten i fjor grunna 22. juli-hendingane, prøver Markane skyttarlag, med god hjelp

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

ÅRSMELDING FRÅ UNGDOMSUTVALET SUNNFJORD SKYTTARSAMLAG 2011

ÅRSMELDING FRÅ UNGDOMSUTVALET SUNNFJORD SKYTTARSAMLAG 2011 ÅRSMELDING FRÅ UNGDOMSUTVALET SUNNFJORD SKYTTARSAMLAG 2011 Hyllestad har ein svært aktiv gjeng skyttarar, dei har i år dominert dei fleste stemna, både resultatmessig og i kvantitet! Andre lag har nok

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

REFERAT OMBODSMØTE Møtestad: Skyttartun, Førde skyttarstadion Tidspunkt: ca 16.30

REFERAT OMBODSMØTE Møtestad: Skyttartun, Førde skyttarstadion Tidspunkt: ca 16.30 Sunnfjord Skyttarsamlag REFERAT OMBODSMØTE 25.11.2012 Møtestad: Skyttartun, Førde skyttarstadion Tidspunkt: 12.00 - ca 16.30 Sakliste 1. Konstituering Val av møteleiar: Vedtak: Christian Rekkedal vald

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

OMBUDSMØTE, INNTRØNDELAG SKYTTERSAMLAG 2014

OMBUDSMØTE, INNTRØNDELAG SKYTTERSAMLAG 2014 OMBUDSMØTE, INNTRØNDELAG SKYTTERSAMLAG 2014 Sted: Meskogen skytebane med Leksvik skytterlag som arrangør. Tid: 22. november 2014 Ombud fra skytterlagene: Aasen: Ingen ombud Beitstad: Ingen ombud Egge:

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

Ombodsmøte i Sogn Indre skyttarsamlag

Ombodsmøte i Sogn Indre skyttarsamlag Ombodsmøte i Sogn Indre skyttarsamlag 2014 Arrangør: Farnes Skyttarlag Loi skytebane, Årdalstangen. Søndag 23. november 2014 kl. 12.00 Sakliste ombodsmøte 2014 1) Konstituering a. Godkjenning av møteinnkalling,

Detaljer

Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL

Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL Honndølshallen - Grodås 17.-18. desember Til alle bordtennisklubbar i Møre og Romsdal Volda og Ørsta bordtennisklubb har hermed den store gleda av

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Følgende ombud møtte: Gol skytterlag Skurdalen og Dagali skytterlag Torpo skytterlag Hovet og Hol skytterlag Ødegården skytterlag Flå skytterlag

Detaljer

Vedlegg til Skytterboka 2013

Vedlegg til Skytterboka 2013 Vedlegg til Skytterboka 2013 Utgitt av Det frivillige Skyttervesen www.dfs.no Vedtak i Norges Skytterstyre / Skyttertinget 2012 Godkjenning av Sauer 200 STR Rekruttmodell i kaliber.22: 6.144 Løp For Sauer

Detaljer

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 STYRET Styret i Valdres Skyttersamlag har i 2014 bestått av; Ole Bergene, leder Hans Solbrekken Ruud, nestleder Reidar Andreassen, styremedlem og kasserer Ola Garlibakken,

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer