MØTEPROTOKOLL. Forfall: Knut Johan Voldsund NESTL FRP Frank Otto Kvalsvik MEDL KRF Edel Kvalsund Goksøyr MEDL KRF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Forfall: Knut Johan Voldsund NESTL FRP Frank Otto Kvalsvik MEDL KRF Edel Kvalsund Goksøyr MEDL KRF"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for næring, kultur og idrett Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 16:00 16:50 Medlemer som møtte: Bjørn Otterlei Leder H Margaret Leinebø Medlem H Signe Sævik Monsen Medlem H Henry Jøsokbakke Medlem V Forfall: Knut Johan Voldsund NESTL FRP Frank Otto Kvalsvik MEDL KRF Edel Kvalsund Goksøyr MEDL KRF Varamedlemer som møtte: Knut Tandberg Knut Johan Voldsund H John Nerem Frank Otto Kvalsvik KRF Andre: Rådmann Olaus Jon Kopperstad Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Margareth Leinebø og Henry Jøsokbakke underskrifter Henry Jøsokbakke Bjørn Otterlei Margareth Leinebø

2 SAKLISTE: Saksnr PS 46/15 PS 47/15 PS 48/15 PS 49/15 Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Protokoll frå førre møte Delegerte saker Referatsaker PS 50/15 Årsmelding Herøy Frivilligsentral 2014 PS 51/15 PS 52/15 PS 53/15 Søknad om RDA- midlar. Kvalsvik grendalag. Søknad om RDA-midlar. Oppgradering av barne- og ungdomslokale Herøy Frikyrkje. Handlingsplan for næringsretta utviklingstiltak Kompensasjon for arbeidsgjevaravgift. Delegerte saker: DS 1/15 Kulturformål - søknad om tilskudd 2015 DS 2/15 Kulturformål - søknad om tilskudd 2015 DS 3/15 Kulturformål - søknad om tilskudd 2015 DS 4/15 Kulturformål - søknad om tilskudd 2015 DS 5/15 Kulturformål - søknad om tilskudd 2015 DS 6/15 Kulturformål - søknad om tilskudd 2015 DS 7/15 Kulturformål - søknad om tilskudd 2015 DS 8/15 Kulturføremål - Søknad om tilskot 2015 DS 9/15 Kulturformål - søknad om tilskudd 2015 DS 10/15 Kulturformål - søknad om tilskudd 2015 DS 11/15 Kulturformål - søknad om tilskudd 2015 DS 12/15 Kulturformål - søknad om tilskot 2015 DS 13/15 Kulturformål - søknad om tilskudd 2015 DS 14/15 Kulturføremål - Søknad om tilskot 2015 DS 15/15 Kulturføremål - Søknad om tilskot 2015 DS 16/15 Kurlturføremål - Søknad om tilskot 2015 DS 17/15 DS 18/15 DS 19/15 Avslag - kulturformål - søknad om tilskudd 2015 Avslag - kulturføremål - Søknad om tilskot 2015 Avslag - kulturformål - søknad om tilskudd 2015

3 Referatsaker RS 7/15 Fordeling av kulturmidlar 2015 RS 8/15 Møte/referat på "Slippen" RS 9/15 Husk å annonsere SkatteFUNN og garantifristen 1. september!

4 PS 46/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Ingen hadde merknader til innkalling og sakliste. PS 47/15 PROTOKOLL FRÅ FØRRE MØTE Protokoll frå førre møte låg føre. PS 48/15 DELEGERTE SAKER Delegerte saker frå kulturavdelinga låg føre og vart tekne til vitande. PS 49/15 REFERATSAKER Referatsaker frå kulturavdelinga låg føre og vart tekne til vitande. PS 50/15 ÅRSMELDING HERØY FRIVILLIGSENTRAL 2014 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Vedtak i Komite for næring, kultur og idrett Årsmelding og rekneskap for Herøy Frivilligsentral 2014 vert godkjend.

5 PS 51/15 SØKNAD OM RDA- MIDLAR. KVALSVIK GRENDALAG. Signe Sævik Monsen reiste habilitetsspørsmål. Ektemaken hennar er prosjektleiar for tiltaket. Ho går frå under handsaming av habilitet. Signe Sævik Monsen vart samrøystes kjend inhabil etter KL 40 FVL 6, 1. ledd bokstav b. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Vedtak i Komite for næring, kultur og idrett Komite for næring kultur og idrett løyver eit tilskot på kr frå RDA midlane til Kvalsvik Grendalag til delfinansiering av gjestebrygge i samsvar med søknad og prosjektskildring, ref. mål 1.b og 1.c og 2a i handlingsplanen. Betaling skal alltid skje etterskotsvis mot godkjend rapport og rekneskap. Det kan gjerast delutbetalingar til påløpne utgifter med inntil 75% av tilskotet. Sluttutbetaling vert utbetalt når prosjektet er avslutta og vilkåra er oppfylt med revisorgodkjend rekneskap. Søkjaren må sjølv kontrollere at utbetalt beløp er korrekt. Feil i utbetalt beløp vil bli trekt eller etterbetalt. Tilsagnet gjeld fram til Dersom prosjektet ikkje er ferdig og gjennomført og tilskotet ikkje utbetalt innan denne datoen går tilskotet attende til det kommunale næringsfondet. Krav til dokumentasjon/rekneskap/rapportering Det skal førast spesifisert regnskap for prosjektet. Rekneskapen skal vere sett opp på ein slik måte at ein kan samanlikne med kostnadsoverslaget som er lagt til grunn for tilsagnet. Søkjaren pliktar å ta vare på rekneskapsdata og faktisk opplysingar. Kontroll Fylkesrevisjonen eller kommunerevisjonen kan føre kontroll med at midlane er nytta i samsvar med regelverket. Feil bruk av midlane Midlane skal nyttast i tråd med søknaden. Bruk av midlane i strid med retningslinene/handlingsplan vil medføre inndraging av tilsagnet og eventuelt tilbakebetaling Etter retningslinene for bruk og forvaltning av RDA-midlane og etter forvaltningslova 28, kan vedtaket påklagast til særskild klagenemnd. Eventuell klage skal sendast Herøy kommune, Postboks 274, 6099 Fosnavåg, og klaga skal ligge føre seinast 3 veker etter at søkjaren er gjort kjend med vedtaket i saka.

6 PS 52/15 SØKNAD OM RDA-MIDLAR. OPPGRADERING AV BARNE- OG UNGDOMSLOKALE HERØY FRIKYRKJE. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Vedtak i Komite for næring, kultur og idrett Komite for næring kultur og idrett løyver eit tilskot på kr frå RDA midlane til oppgradering av barne- og ungdomslokala i Herøy Frikyrkje i samsvar med søknad og prosjektskildring, ref. mål 1.b og 1.c og 3a i handlingsplanen. Betaling skal alltid skje etterskotsvis mot godkjend rapport og rekneskap. Det kan gjerast delutbetalingar til påløpne utgifter med inntil 75% av tilskotet. Sluttutbetaling vert utbetalt når prosjektet er avslutta og vilkåra er oppfylt med revisorgodkjend rekneskap. Søkjaren må sjølv kontrollere at utbetalt beløp er korrekt. Feil i utbetalt beløp vil bli trekt eller etterbetalt. Tilsagnet gjeld fram til Dersom prosjektet ikkje er ferdig og gjennomført og tilskotet ikkje utbetalt innan denne datoen går tilskotet attende til det kommunale næringsfondet. Krav til dokumentasjon/rekneskap/rapportering Det skal førast spesifisert regnskap for prosjektet. Rekneskapen skal vere sett opp på ein slik måte at ein kan samanlikne med kostnadsoverslaget som er lagt til grunn for tilsagnet. Søkjaren pliktar å ta vare på rekneskapsdata og faktisk opplysingar. Kontroll Fylkesrevisjonen eller kommunerevisjonen kan føre kontroll med at midlane er nytta i samsvar med regelverket. Feil bruk av midlane Midlane skal nyttast i tråd med søknaden. Bruk av midlane i strid med retningslinene/handlingsplan vil medføre inndraging av tilsagnet og eventuelt tilbakebetaling Etter retningslinene for bruk og forvaltning av RDA-midlane og etter forvaltningslova 28, kan vedtaket påklagast til særskild klagenemnd. Eventuell klage skal sendast Herøy kommune, Postboks 274, 6099 Fosnavåg, og klaga skal ligge føre seinast 3 veker etter at søkjaren er gjort kjend med vedtaket i saka.

7 PS 53/15 HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSRETTA UTVIKLINGSTILTAK KOMPENSASJON FOR ARBEIDSGJEVARAVGIFT. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Vedtak i Komite for næring, kultur og idrett Kommunestyret vedtek handlingsplanen for næringsretta utviklingstiltak 2016, kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift, i samsvar med vedtaket i styret i Herøy Næringsforum MØTET SLUTT!

8 DS 1/15 Kulturformål - søknad om tilskudd :00:00 SJU - Ungdomsgruppa Herøy Frik DS 2/15 Kulturformål - søknad om tilskudd :00:00 MYRVÅG 4H DS 3/15 Kulturformål - søknad om tilskudd :00:00 HERØY SOKN DS 4/15 Kulturformål - søknad om tilskudd :00:00 Kvalsvik Søndagsskule DS 5/15 Kulturformål - søknad om tilskudd :00:00 BERGSØY SKOLEKORPS DS 6/15 Kulturformål - søknad om tilskudd :00:00 EINEDALEN SKULEKORPS DS 7/15 Kulturformål - søknad om tilskudd :00:00 Tjørvåg- Myrvåg musikkorps DS 8/15 Kulturføremål - Søknad om tilskot :00:00 Den evangelisk lutherske frikyrkje Herøy kyrkjelyd DS 9/15 Kulturformål - søknad om tilskudd :00:00 TJØRVÅG IDRETTSLAG DS 10/15 Kulturformål - søknad om tilskudd :00:00 Herøy Frikyrkjes Speidergruppe DS 11/15 Kulturformål - søknad om tilskudd :00:00 ADVENTURA NERLANDSØY DS 12/15 Kulturformål - søknad om tilskot :00:00 Leikong Barneforening DS 13/15 Kulturformål - søknad om tilskudd :00:00 Søndagsskulen DS 14/15 Kulturføremål - Søknad om tilskot :00:00 Tamilsk kvinneorganisasjon DS 15/15 Kulturføremål - Søknad om tilskot :00:00 Jøleik skulemusikkorps

9 DS 16/15 Kurlturføremål - Søknad om tilskot :00:00 Bergsøy idrettslag DS 17/15 Avslag - kulturformål - søknad om tilskudd :00:00 SUNNMØRE TAMILSKE KULTUR FORENING DS 18/15 Avslag - kulturføremål - Søknad om tilskot :00:00 Annai Poopathi tamilsk kultursenter Ytre Sunnmøre DS 19/15 Avslag - kulturformål - søknad om tilskudd :00:00 HERØY KUNSTLAG

10 RS 7/15 Fordeling av kulturmidlar 2015 Fordeling av kulturmidlar :00:00 Olaus-Jon Kopperstad RS 8/15 Møte/referat på "Slippen" Møte/referat på "Slippen" :00:00 Andreas Kvalsund RS 9/15 Husk å annonsere SkatteFUNN og garantifristen 1. september! Husk å annonsere SkatteFUNN og garantifristen 1. september! :00:00 Avdeling for skattefunn Divisjon for Innovasjon