Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013"

Transkript

1 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM ÅM ÅM ÅM ÅM ÅM ÅM ÅM ÅM ÅM ÅM ÅM ÅM ÅM Dagsorden Godkjenning av dei stemmeberettiga Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden Val av dirigent(er), sekretær(er), samt 2 representantar til å underskrive protokollen Behandling av årsmelding Behandling av revidert regnskap Behandling av innkomne forslag og saker Fastsetting av medlemskontigent Godkjenning av budsjett Behandling av organisasjonsplan Val av styrerepresentantar Val av revisor(er) Val av representantar til ting og møter i dei organisasjonar Korssund Dykkeklubb er tilslutta Val av valkomité Heving av årsmøtet

2 ÅM Godkjenning av dei stemmeberettiga 6 Oppmøtte: Richard, Rolf Magne, Magne, Ove, Jan-Erik og Leif For å ha stemmerett må man vere fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 månad, og ha oppfylt medlemsforpliktelsane. Ingen kan møte eller avgje stemme ved fullmakt. Jfr. Kurssund Dykkeklubbs lov 5. ÅM Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden Innkalling, saksliste og forretningsorden vart opplyst og godkjent. Innkalling INNKALLING TIL ÅRSMØTE TIL KORSSUND DYKKEKLUBB Tid: Laurdag 09. februar 2013, kl 10:00 Plass: Transplant, Dale Foreløpig saksliste ÅM Godkjenning av dei stemmeberettige ÅM Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden ÅM Val av dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representantar til å underskrive protokollen ÅM Behandling av årsmelding ÅM Behandling av revidert rekneskap ÅM Behandling av innkomne forslag og saker ÅM Fastsetting av medlemskontigent ÅM Godkjenning av budsjett ÅM Behandling av organisasjonsplan ÅM Val av styrerepresentantar ÅM Val av revisor(ar) ÅM Val av representantar til ting og møter i dei organisasjonar Korssund Dykkeklubb er tilslutta ÅM Val av valkomité ÅM Heving av årsmøtet For å ha stemmerett må man vere fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 månad og ha oppfylt medlemsforpliktelsane, jfr. Noregs Idrettsforbunds (NIFs) lov 2-5. Ingen kan møte eller avgje stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov 2-9. Medlemmar har også anledning til å melde inn saker til årsmøtet. Sakene må vere innmeldt til styret innan 04. februar 2013, og fullstendig saksliste publiserast innan 06. februar Rekneskap for 2012 og budsjett for 2013 vil bli sendt ut på forespørsel for dei som ynskjer det. Endeleg saksliste vil saman med årsmelding for 2011 også verte sendt ut på e-postlista seinast 3 dagar før årsmøtet (06. februar 2013.) Forretningsorden Ordet 2(5)

3 Møtet ledast av den for møtet valte ordstyrar. Ingen gjevast rett til ordet meir enn tre gonger i ei sak. Med unntak av innleiingsforedrag settes taletida til maksimalt 2 minuttar. Det tillatast kunn tre replikkar og ein svarreplikk til innlegg. Replikk til replikken tillates ikkje. Ordstyrar kan om nødvendig avgrense taletida, samt foreslå strek med innteikna talarar. Protokoll Det vert ført vedtaksprotokoll, og medlemmar som vil ha protokollførsel utan vedtak, må be om dette. Forslag kan berre fremjast i saker som står på dagsorden. Alle forslag til endringar må leverast skriftleg til ordstyrar. Etter at strek er satt, eller ei sak er tatt opp til avstemming, kan ikkje tidlegare forslag trekkast tilbake eller nye forslag settast fram. Protokollen førast av den for årsmøtet valte referent og godkjennast av to dissidentar. Avstemming I alle saker kan vedtak berre fattast med fleirtal av dei gitte stemmane. Viss det er tvil om utfallet av avstemninga, skal ordstyrar krevje skriftleg avstemning. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 månad og ha oppfylt medlemsforpliktelsane, jfr. Noregs Idrettsforbunds (NIFs) lov 2-5. Ingen kan møte eller avgje stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov 2-9. For å ha stemmerett i ei sak, må deltakaren vere tilstade i den forutgåande debatten. Avstemming føregår fortrinnsvis ved handsopprekning (evt. akklamasjon) med mindre anna ønskjast. I saker med fleire forslag blir forslaga satt opp i ei rekkefølgje som begynner med dei mest ytterleggåande (økonomisk), og sluttar med det minst ytterleggåande. Det blir så stemt mellom de to øvste sakene på lista. Etter at det nedstemte forslaget er stroke, blir vinnaren satt opp mot det neste forslaget i rekka osv til vedtak er fatta. Rekkefølgja kan om nødvendig bli gjenstand for eigen avstemning. Stemmegiving for øvrig følgjer av Korssund Dykkeklubbs lov 12 Stemmegjeving på årsmøtet. Med mindre anna er lovfesta skal eit vedtak for å vere gyldig vere fatta med alminneleg fleirtal av dei gitte stemmane. Val føregår skriftleg viss det føreligg meir enn eitt forslag, eller det fremjast krav om det. Viss det skal være skriftleg val, kan berre føreslåtte kandidatar førast opp på stemmesedelen. Stemmesedlar som er blanke, eller som inneheld ikkje føreslåtte kandidatar, eller ikkje inneheld det antal det skal stemmast over, tel ikkje, og stemmene sjåast på som ikkje gitt. Når eit val føregår enkeltvis og ein kandidat ikkje oppnår meir enn halvparten av dei gitte stemmer, føretas omval mellom dei to kandidatane som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omval stemmelikheit, avgjerast valet ved loddtreking. Når det ved val skal velgast fleire ved ein avstemming, må alle, for å ansjåast valt, ha meir enn halvparten av dei gitte stemmane. Dette gjeld ikkje ved val av varamedlemmar. Viss ikkje tilstrekkeleg mange kandidatar har oppnådd dette i første omgang, ansjåast dei valt som har fått meir enn halvparten av stemmane. Det føretas så bunde omval mellom de øvrige kandidatar, og etter denne avstemminga ansjåast dei valt som har fått flest stemmer. Er det ved omval stemmelikheit, avgjerast valet ved loddtrekking. ÅM Val av dirigent(er), sekretær(er), samt 2 representantar til å underskrive protokollen Richard velges som dirigent og sekretær. Leif og Rolf Magne underskriver protokollen Det oppfordrast til årsmøtet å velje dirigent(er), sekretær(er), samt to representantar til å underskrive protokollen. ÅM Behandling av årsmelding 3(5)

4 Se vedlegg til ÅM Richard la fram årsmeldinga for 2012, vart opplyst og godkjent. ÅM ÅM Behandling av revidert regnskap Se vedlegg til ÅM Revidert regnskap vart lagt fram, opplyst og godkjent ÅM Behandling av innkomne forslag og saker Det er foreløpig ingen innkomne forslag og saker. ÅM Det er ikkje kome inn forslag og saker. Fastsetting av medlemskontigent Behelder medlemskontingent uforandra Årsmedlemskap kroner 500,- Dags medlemskap kroner 100,- ÅM Medlemskapa blir uforandra. Godkjenning av budsjett Se vedlegg til ÅM ÅM Budsjett vart lagt fram, opplyst og godkjent Behandling av organisasjonsplan Klubben melder seg inn i Noregs Dykkeforbund (NDF) og Noregs Idrettsforbund (NIF). NDF. Årsmøtet gjer styret tillattelse til å ta stilling til kor tid ein skal melde seg inn i ÅM Val av styrerepresentantar Valkomiteen har bestått av Jan Erik Skår (leiar) og Malin Jeanette Eimind Samtlege styrerepresentantar veljast for eit år. Leiar og nestleiar veljast enkeltvis. Dei øvrige medlemmane til styret veljast samla, og ved skriftleg val avgjerast rekkjefølgja i forhold til stemmetall. Ved vala skal det veljast kandidatar/representantar frå begge kjønn. Samansettinga skal vere forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelinga i medlemsmassen i idrettslaget, dog slik at det skal være minst to representantar frå kvart kjønn. I grupper, råd og 4(5)

5 utval m.v. som består av 2 eller 3 medlemmar skal begge kjønn være representert, jfr. Korssund Dykkeklubbs lov 11. Vala skjer etter bestemmelser i NIFs lov Innstilling fra valgkomiteen?: Leiar: Richard Skår Nestleiar: Magne Andre Aralden Kasserer: Ove Myklebust Styremedlem: Rolf Magne Aas Styremedlem: Daniel Wulfsberg Forslag frå valkomiteen er uforandra styret. Ingen innsigelser. Styret blir dermed uforandra i ÅM Val av revisor(er) Det oppfordrast til årsmøtet å velje revisor(er) for 2013 Leif Einen og Elias Haugsbø veljast på ny som revisorar ÅM Val av representantar til ting og møter i dei organisasjonar Korssund Dykkeklubb er tilslutta Årsmøtet gir styret myndigheit til å velje representantar til ting og møter i dei organisasjonar Korssund Dykkeklubb er tilslutta. Styret får myndigheit til å velje representantar til ting og møter i dei organisasjonar Korssund Dykkeklubb er tilslutta. ÅM ÅM Val av valkomité Det oppfordrast til årsmøtet å velje valkomité Leiar: Jan Erik Skår Medlem: Malin Eimind Vara medlem: Valkomiteen blir uforandra for 2013 ÅM Heving av årsmøte 5(5)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU.

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 NAMN OG FØREMÅL a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer