Endeleg innkalling VT 02/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endeleg innkalling VT 02/12"

Transkript

1 Endeleg innkalling VT 02/ Tid: tysdag , kl Stad: Storelogen (3. et.), Det akademiske kvarter Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar i hende sju dagar før møtedato. er må vere meldt og saksdokument må vere sendt inn til Velferdsstyret seinast åtte dagar før møtedato. Saker som kjem etter denne fristen må meldast til eventuelt før dagsorden godkjennast/møtet setjast. Det krevjast 2/3 fleirtal for å kunne fatte vedtak i slike saker. Nye saker eller spørsmål kan rettast til Velferdsstyret på eller til leiar på telefon Representantar som ikkje kan møte må melde frå so snart som mogleg. Orienteringssak berre mogleg å stille spørsmål Diskusjonssak mogleg å stille spørsmål og diskutere mogleg å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak Velferdstinget sin møteplan for 2012: VT 02/12: tysdag 17. januar VT 03/12: tysdag 21. februar VT 04/12: tysdag 20. mars VT 05/12: tysdag 17. april VT 06/12: tysdag 22. mai VT 07/12: tysdag 18. september VT 08/12: tysdag 16. oktober VT 09/12: tysdag 13. november (budsjettmøte 2013) VT 01/13: tysdag 4. desember (konstituerande møte 2013) Side 1 av 15

2 45 Forslag til dagsorden VT 11/12 Opprop VT 12/12 Val av protokollførar for 2012 VT 13/12 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt VT 14/12 Orienteringer Orienteringssak VT 15/12 Studentkantineundersøking Diskusjonssak VT 16/12 Suppleringsval VT 17/12 Arbeidsprogram 2012 VT 18/12 Budsjett 2012 VT 19/12 Eventuelt Orienterings- eller diskusjonssak VT 20/12 Møtekritikk Diskusjonssak Med venleg helsing 80 Audun Kjørstad Leiar Side 2 av 15

3 VT 11/12 Opprop Hensikt: Få ei oversikt over kven som er på møtet, og fastslå om Velferdstinget er vedtaksdyktig. Presentasjon: Opprop gjerast av protokollførar på bakgrunn av medlemsinstitusjonane sine innsendte valprotokollar og tilbakemeldinger frå representetar. Forslag til vedtak: Møtet setjast Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast VT 12/12 Val av protokollførar for Hensikt: Velje protokollførar for Velferdstinget Presentasjon: Protokollførar skriv referat frå alle møta i Velferdstinget. Forslag til protokoll sendast ut saman med alle endelege møteinnkallingar og godkjennast av Velefrdstinget. Forslag til vedtak: Velferdstinget vel Anders Tangen som protokollførar for VT 2012 Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast VT 13/12 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt Hensikt: Velferdstinget vedtar kva saker som skal handsamast på møtet. Presentasjon: Møtet skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendingar mot innkalling meldast her. Dagsorden setjast, og kan berre endrast dersom VT vedtek med 2/3 fleirtal å anten ta inn Side 3 av 15

4 nye saker eller endre rekkefølgja. Merk at endrings- og vedtaksforslag til alle saker skal meldast skriftleg til sekretariatet før strek i saka er sett Det er spesielt viktig at protokoll for konstituerande møte er riktig. Forslag til vedtak: 1. Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden. 2. Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 01/12. Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast 145 VT 14/12 Orienteringer Orienteringssak Velferdsstyret Velferdsstyret var 8. desember i møte med Kvarteret for å ordne formalitetane rundt bruk av Storelogen og Speilsalen som møterom for Velferdstinget våren og hausten VS evaluerer ordninga med å møtast på Kvarteret fortløpande. Arbeidsprogramkomiteen heldt sitt fyrste møte onsdag fjortande desember, og har jobba med dokumenta via Google Docs i romjula. Andre møte i arbeidsprogramkomiteen fann stad niande januar. Forslag til arbeidsprogram ligg vedlagt. Komiteen ynskjer at Velferdstinget ser særleg på punkt 6.4 (seminar) og 9.1 (bokhandel). Velferdstinget si haustavslutting på Pastasentralen 16. desember karakteriserast som vellukka, trass i labert oppmøte. Måndag andre januar var Velferdsstyret på plass på kontoret, og få timar seinare hadde vi gleda av å opne det nye studentlegesenteret på Vektertorget. Leiar for Velferdsstyret deltok tysdag tredje januar på fyrste halvdel av Hordaland Fylkeskommune sitt nyårsmøte. Fyrste møte i Velferdsstyret fann stad tysdag 10. januar Kulturstyret Kulturstyrets sammensetning Kulturstyret består i vår av Gøran Thengs (leder), Millan Persdotter Persson (nestleder), Anette Pollen, Geir Ask-Henriksen, Helene Husum Heggenes, Hilde Vedvik Thomassen, Jorunn Eidesen, Roger Lygre Solvang, Stian Dahle, Sylvelid Bratlid Tellnes, Thomas Side 4 av 15

5 Digervold og Trine Gabrielsen. Vi har i tillegg til styret sju varamedlemmer. Musikk/Scene Pol/et/rel/sol Fagmiljø Tidsskrift Prosjekt SUM Omsøkt Budsjett Tildelt 2011 Rest kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 -kr 3 200,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 -kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 -kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 -kr ,00 * Utbetalt fra Bergen Filmklubb fra 2010: kroner. Reell rest: kroner. Budsjett for Januarkurs Kulturstyret avholder kurs i søknadsskriving 23. og 26. januar på Studentsenteret. Invitasjoner er sendt ut via e-post og Facebook (6. januar) og vi forventer godt oppmøte. Internseminar Lørdag 28. januar arrangerer Kulturstyret et internseminar for medlemmene, som et ledd i den interne opplæringen. Tidligere KS-leder Charlotte Spurkeland vil stå for en generell innføring i drift, historikk og økonomi. I andre del av seminaret skal vi behandle og vedta en handlingsplan for året. Vi skal også vedta generelle retningslinjer for tildeling av prosjektstøtte i Tanken er å vedta nye retningslinjer for hvert år, og formålet er å sikre en helhetlig søknadsbehandling bunnet i retningslinjene utformet av det til enhver tid sittende styret. På den måten unngår man i større grad at grunnlaget for tildelinger kan komme til å endres fra søknad til søknad. Annet Forslag til møteplan er sendt ut til medlemmene, og vedtas på første møte. Vi har innstilt på å ha mandag som ny møtedag i stedet for tirsdag, for å unngå kollisjon med blant annet VT og RS DAK. Første møte vil av praktiske årsaker likevel avholdes tirsdag 28. februar. Det er satt av annonseplass i Studvest til 1. og 8. februar i forbindelse med informering om søknadsfristen for drifts- og prosjektstøtte, som er den 15. februar. Arbeidet med å plassere KS-medlemmene i de ulike komiteene er i gang, og vi forventer å ha en klar sammensetning innen midten av januar. Budsjett 2012 Side 5 av 15

6 Post Navn Budsjett 2011 Budsjett 2012 Endring 5102 Honorarer kr ,00 kr , Arb.giveravgift kr ,00 kr , Kollektivpensjon kr 3 000,00 kr 3 000, Personalbespisning kr 4 000,00 kr 4 000, Opplæring/kurs kr ,00 kr ,00 Personalkostnader kr ,00 kr , Arrangementsutgifter kr ,00 kr , Vedlikehold/inventar kr 5 000,00 kr 5 000, Div honorarer kr ,00 kr , Kontorrekvisita kr 2 000,00 kr 2 000, Prog/drift kr ,00 kr 5 000,00 Kr Kopiering kr ,00 kr 5 000,00 Kr Telefon kr 1 000,00 kr 1 000, Porto kr 1 000,00 kr 1 000, Reiseutgifter kr 6 000,00 kr 6 000, DS: Musikk Scene kr ,00 kr , DS: Pol,et,rel,sol kr ,00 kr ,00 Kr DS: Fagmiljø kr ,00 kr ,00 Kr DS: Tidsskrift kr ,00 kr ,00 Kr Prosjektstøtte kr ,00 kr , Reklame/annonse kr ,00 kr , Informasjon kr ,00 kr ,00 Driftskostnader kr ,00 kr , Avskrivninger kr ,00 kr , Avskrivninger Avskrivninger kr ,00 kr ,00 Sum driftskostnader kr ,00 kr , Endringer: Det er kuttet kroner til sammen i driftskostnader, i postene 6711 og Midlene er flyttet over på fagmiljø-posten I tillegg har vi flyttet kroner fra tidsskrift (7107) over på pol/rel/et/sol (7104). 220 SiB-styret Rapport fra SiB-styret VT Side 6 av 15

7 Nytt prissystem i Studentkafeene! I 2011 var Velferdstinget svært opptatt av prisen i SiBs kafeer. Prisene var også et hyppig tema på styremøtene, og etter styremøtet i desember kan vi melde om to viktige endringer på denne fronten: Fra 1. januar 2012 er det innført toprissystem med differensiering mellom studenter og eksterne. Det nye systemet sikrer at fordelen med fristasjonsytelser og momsfritak kommer studentene til gode, og demonstrerer at det er studentene som er prioritert hos SiB. I 2012 vil dessuten et overskudd på kafeenes 2011-regnskap føres tilbake til studentene i form av spesifikke studenttilbud. Velferdstinget v/vs vil bli involvert i planleggingen av disse tiltakene. Nye studentvalgte styremedlemmer i SiB På Velferdstingets konstituerende møte før jul ble Ingrid Foss Ballo, Håkon Berg og Anders Bjørneby valgt til styremedlemmer i SiB for to år. Sindre Dueland og Even O. Sørland (styreleder) ble begge valgt for to år i fjor, og fortsetter dermed i styret også i år. De studentvalgte styremedlemmene har møteplikt på Velferdstingets møter, og kommer til å orientere både skriftlig og muntlig på alle VT-møter gjennom året. Styremøte i februar Neste SiB-styremøte blir onsdag 1. februar. Sakspapirene blir tilgjengelige på en ukes tid før møtet. Referater fra tidligere møter er også tilgjengelige på nettsidene. Årets første styremøte innledes med et styreseminar for å inkludere nye styremedlemmer og diskutere styrets arbeidsform for 2012 og årets styreopplæring. På selve styremøtet konstituerer styret seg, med valg av nestleder og nedsetting av sentrale interne utvalg. Styret skal også diskutere mål- og resultatplan for 2012 og fastsette møteplan for året. Studia Som VT har blitt orientert om på flere møter i løpet av høsten, jobber SiB for å slå sammen Studia AS og SiS Bok (studentbokhandelen i Stavanger) i løpet av Bokhandelbransjen opplever for tiden mye turbulens, og flere andre aktører har også begynt sammenslåingsprosesser blir et viktig år for studentbokhandelen i Bergen. I tilknytning til SiB-styremøtet 1. februar vil det også bli gjennomført generalforsamling i Studia AS, med valg av styre. Styret for Studia utpekes av SiB-styret som generalforsamling. I tråd med de gjeldende retningslinjene for valg til Studias styre, er det oppnevnt et utvalg som skal fremme et helhetlig forslag til styresammensetning for det neste året. Utvalget har god oversikt over mulige kandidater, og har i år valgt å ikke lyse ut styreplassene bredt blant studentene slik det ble gjort i fjor. Levekårsundersøkelsen for studenter Som VT tidligere er orientert om, har SSB levert sin levekårsundersøkelse for studenter. SiB kommer til å sette i gang en videre analyse av undersøkelsen, koblet opp mot data fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), for å få et enda klarere bilde av hvordan levekårene til studenter i Bergen har utviklet seg. Velferdsstyret er involvert i Side 7 av 15

8 planene, og dette kan bli et interessant arbeid for både VT og SiB. Forholdet til VT Velferdsstyret og SiB-direktøren har fastsatt møteplan for vårsemesterets lunsjmøter. Styreleder deltar også på disse møtene. SiB planlegger i samarbeid med Velferdsstyret "SiB-sightseeing" for studenttillitsvalgte og studentmedier mandag 23. januar. Det kommer egen invitasjon med nærmere informasjon om dette. De to siste plassene på varalisten til SiB-styret står ennå ubesatte etter det konstituerende møtet. Ta kontakt med styreleder eller VS-leder hvis du har spørsmål om vervene. Bergen, Even O. Sørland Styreleder, SiB VT 15/12 Studentkantineundersøking Diskusjonssak Presentasjon: I samsvar med arbeidsprogram for Velferdstinget 2011, har NHHS Consulting gjennomført ei undersøking av i kva grad kantinene driftast effektivt eller ikkje. NHHS Consulting vil presentere si undersøking, og kafédirektør Ørjan Vågstøl vil presentere resultata for kantinene i Begge partar vil vere tilgjengelege for spørsmål frå salen. Tal frå SiB Kafé vert ettersendt so snart dei er klare, eventuelt delt ut på møtet. Vedlegg: 1. Rapport frå NHHS Consulting VT 16/12 Suppleringsval 305 Hensikt: Å velge medlemmar til styrer, komitear og råd som Velferdstinget er valforsamling for. Presentasjon: Følgande styrer, komitear og råd har ledige plassar Ankeutvalet for barnehagesaker Side 8 av 15

9 Ankeutvalget behandler eventuelle klager på vedtak som SiB-barnehagenes styrer fatter med hensyn til opptak medlemmar og 2 vara 2. Budsjettkomiteen Budsjettkomiteen har ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for den årlige fordelingen av semesteravgiften. UiB, HiB og NHH skal være representert i komitéen. 4 medlemmar (minst éin HiB og éin UiB), 5 vara Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at Velferdstinget og Velferdsstyret handler i tråd med egne statutter, reglement og instrukser. Kontrollkomiteen stiller i alle møtene til Velferdstinget. 1 medlem (kan ikkje vere frå UiB), 2 vara Representantskapet til Det akademiske kvarter Representantskapet fungerer som rådgivende organ i saker knyttet til drift, og er klageinstans i vedtakssaker. Representantskapet er også arrangør og valgstyre for generalforsamlingene til Kvarteret. 1 medlem, 1 vara Styret i Studentsamskipnaden i Bergen Styret er det øverste organet i SiB. SiBs styre har ti medlemmer, hvorav fem er studenter, tre er valgt blant de ansatte og to representerer de utdanningsinstitusjonene som er tilsluttet SiB. De sistnevnte velges som regel fra Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole. Universitetet er fast representert i styret, mens Høgskolen og Norges Handelshøyskole årlig bytter på å ha fast plass og observatørstatus. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Varaer velges for ett år. 2 vara Velferdsstyret Velferdsstyret (VS) har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget (VT) gjennom møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. VS baserer sitt arbeid på et Side 9 av 15

10 arbeidsprogram som årlig vedtas av VT medlem Forslag til vedtak: Velferdstinget vel N.N. og [...] til [valg] 365 Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast VT 17/12 Arbeidsprogram for Velferdstinget Hensikt: Vedta arbeidsprogram for Velferdstinget Presentasjon: Frå statuttane 15: Velferdstinget skal hvert år vedta et arbeidsprogram på sitt første ordinære møte etter konstitueringsmøtet. Endringsforslag og alternative forslag til arbeidsprogram må være VS i hende innen møtestart. Val til arbeidsprogramkomiteen vart gjennomført på VT 01/12, 6. desember Velferdstinget hadde til hensikt å oppnemne 10 representantar med ti personlege vara. Følgande medlemmar vart oppnemnde: Mathias Bratz Queseth (UiB), Knut Knapskog (UiB), Livar Bergheim (UiB), Sunniva Adam (NHH) og Martin Hoang Nguyen (NHH). Arbeidsprogramkomiteen har jf. Velferdsstyret si orientering (VT 14/12) hatt to møter sidan konstituerande møte, samt jobba med arbeidsprogrammet over Google Docs. Forslaget leggast fram for vedtak. Komiteen ynskjer at Velferdstinget ser særleg på punkt 6.4 (seminar) og 9.1 (bokhandel). Forslag følger: FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM FOR VELFERDSTINGET Velferdstinget i Bergen (VT) er det øvste studentorganet i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Velferdstinget representerer omlag studentar frå ni ulike utdanningsinstitusjonar. Velferdstinget er studentane i Bergen si røyst andsynes SiB, utdanningsinstitusjonane, kommune, fylkeskommune og stat. Side 10 av 15

11 Dette dokumentet skildrar Velferdstingets prioriteringer for Helse 1.1 Saman med SiB utarbeide ein oppfølgingsplan i lys av resultata i SHoTundersøkinga og levekårsundersøkinga frå Jobbe for at heiltidsstudentar får eit like rimelig tannhelsetilbod som ungdom under 20 år, og at dette er offentleg finansiert. 2.0 Bustad 2.1 Arbeide for ei dekningsgrad på minst 30 % i Bergen, auka tilskot til studentbustadbygging og auka statlege tilskot per bueining. 2.3 Arbeide for å styrke og profilere prosjektet Bergenstudenten.no mot sommaren Vere involvert i reforhandlinga mellom medlemsinstitusjonene og SiB om avtale om bustad for nye utvekslingsstudenter. 2.5 Fritak for eigedomsskatt for SiB Bolig 2.6 Gjere greie for moglegheitane for å bygge studentbustadar på Dokken og andre sentrumsnære område. 3.0 Studentkafé 3.1 Arbeide for å redusere prisane i SiB Kafé. 3.2 Med utgangspunkt i rapport frå NHHS Consulting og 2011-tall for SiB Kafé, foreta ei vurdering av kor vidt dagens lokalisering og tal kaféar er ideel. 3.3 Arbeide for å innføre makspris på vektvarer i studentkantinene. 3.4 Arbeide for at SiB Kafé vil bruke eit eventuelt overskot på tiltak som billigare middag i eksamenstida. 4.0 Samferdsle 4.1 Arbeide for å oppheve aldersgrensa for kollektivrabatt til heiltidsstudentar. 4.2 Arbeide for at studentkortet skal få same pris og gjelde for same område som ungdomskortet. 4.3 Arbeide for 50 % studentrabatt på flybussen. 5.0 Økonomi 5.1 Arbeide for at studiestøtta knyttast til 1,5 G. 5.2 Synleggjere nøyaktig kva semesteravgifta går til. 5.3 Sørge for at Velferdstinget får kome med innspel til SiB sitt budsjett for Informasjon 6.1 Vere synlige i media og i aktuelle samfunnsdebattar. 6.2 Synleggjere kva påverknadskraft som ligg i Velferdstinget. 6.3 Halde kurs for studentmedia om studentdemokratiet i Bergen. 6.4 Arrangere VT-seminar i vårsemesteret, samt kveldskurs i forkant av budsjettmøtet på hausten. 6.5 Tilby «kræsjkurs i VT» til alle nye VT-representantar. Side 11 av 15

12 Idrett 7.1 Jobbe for at alle utdanningsinstitusjonar på lik line bidreg til at dagens treningstilbod oppretthaldast og vidareutviklast. 8.0 Barnehage 8.1 Arbeide for å oppretthalde den kommunale barnehagestøtta. 9.0 Bokhandel 9.1 Arbeide for å behalde ein fysisk studentbokhandel som til konkurransedyktige prisar kan tilby breidde i litteraturen. 9.2 Avvikle ordninga med rabattar på Studia for SiB-tilsette Anna 10.1 Arbeide for at alle studentar tilknytta SiB har tilgjenge til toaletta på Studentsenteret Arbeide for å utvikle ein samarbeidsavtale mellom VT og SiB. Avtalen skal definere ansvar og forventingar Samarbeide med NSO og andre velferdsting i relevante saker Arbeide for at SiB blir et Miljøfyrtårn. Forslag til vedtak: Velferdstinget godkjenner forslag til arbeidsprogram for Velferdstinget Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast VT 18/12 Budsjett for Velferdstinget Presentasjon: Velferdstinget vart på budsjettmøtet 15. november 2011 løyva kr Leiar for Velferdsstyret er allereie valt, og ein har òg vedteke å løne møteleiar kr per møte. Velferdsstyret sitt budsjettforslag baserer seg på 2011-forbruket. Honorar VS Honorar til Velferdsstyret følger Statens lønnstrin 1, og er jf. satsar frå 1. mai 2011 kr , i året. Kollektiv pensjon og arbeidsgjevaravgift Kollektiv pensjon avheng av lønsnivå, alder og ansiennitet. Arbeidsgjevaravgift avheng av lønsnivå, bransje og faktorar eg ikkje kjenner til. Utrekninga er gjort av SiB. 490 Møteleiing Side 12 av 15

13 Velferdstinget vedtok på VT 01/12 at møteleiar skal honorerast med kr 1 000, per møte. Med ni møter i 2012 vert dette kr Totalt: lønsutgifter Om ein ser på endringa frå 2011 til 2012 kan det sjå ut som om Velferdsstyret har hatt ei svært dramatisk lønsauke. Grunnen til dette er at ein i 2011 ikkje hadde leiar for Velferdsstyret på plass før i midten av mars. Ein vedtok då eit alternativt budsjett, der midlane som opphavleg var avsatt til løn vart flytta over til andre postar på budsjettet. Møte: Velferdsstyret Desse pengane skal dekke utgifter til møter i Velferdsstyret. Arbeidet i Velferdsstyret inneber mange seine kveldar med møte- eller kursførebuing. Det lave forbruket i 2011 skuldast at VS bestod av to personar med fulltidsverv, og at ingen av desse difor meinte det var riktig å bruke pengar på slikt. For 2012 er det berre leiar av VS som er honorert, og det vert difor meir naturleg å bruke pengar på å sørge for at VS held auga opne og tungsinnet i sjakk. Vi har likevel valt å redusere tildelinga med kr Med ti VT-møter og ein estimert kostnad på kr 300 per møte vil vere tilstrekkeleg. Møte: Velferdstinget Vi ser det som særleg viktig at denne posten aukast, og ber difor om ei auke på kr for I 2011 hadde vi eit forbruk på kroner. VS ser det som eit viktig prinsipp at både dei tillitsvalte og andre som engasjerer seg ved å stille på VT-møter skal få ein matbit og ein kaffitår. I 2012 er det planlagt eitt ekstra møte, og ein reknar med at utgifter til møtemat vil auke etter kvart som stadig fleire eksterne fattar interesse for Velferdstinget sitt arbeid. Dersom oppsluttinga rundt Velferdstinget sine møter skulle vise seg å ta heilt av, er det ingenting i vegen for å revurdere kva målgruppe denne posten skal ha. Kurs: Vi har valt å redusere posten for kursing med kr Denne summen må sjåast i samanheng med kva avgjersle ein tek i arbeidsprogrammet for Summen tek utgangspunkt i eitt seminar i vårsemesteret (ca. kr ) og eit kveldskurs i forkant av budsjettmøtet (ca. kr ). Kontor: Kontorutgifter er utgiftene som går med til den daglege kontordrifta av Velferdstinget, og dekker alt frå binders til arkivskap. Elektronikk: Sidan vi gjekk til innkjøp av ny datmaskin hausten 2011 satsar vi på at det ikkje vert naudsynt med innkjøp av ny elektronikk i Kopi Utskrift og kopiering av dokument. Utgiftene til denne posten kjem truleg til å auke noko i 2012, men vi trur likevel vi klarar halde oss innanfor det same budsjettet som i Telefon Side 13 av 15

14 Utgifter til kontortelefon og eventuelle ekstrautgifter i samband med verv. I 2011 hadde vi like over kr i telefonutgifter. I 2012 er Velferdsstyret aktive frå og med 1. januar, og vi ser det difor som sannsynleg at utgiftene kjem til å auke noko i forhold til Frankering Det hender rett som det er at vi har dokument som utelukkande kan sendast ved hjelp av sneglepost. Vi synst det er snålt, og vi likar det ikkje, men slik er no ein gong verda. Vi reduserer frankeringsposten med og trur det skal gå bra. Profilering Profilering av Velferdstinget er naudsynt for at vi som organ skal kunne fungere. I 2011 vart profileringsposten brukt til innkjøp av rollups, flygeblad, pennar og visittkort. Mesteparten av posten gjekk til annonsering i Studvest, der vi har 50 % rabatt. Det siste året har vi sett ein stadig aukande interesse for Velferdstingets virke, og meiner sjølve dette heng tett saman med at Velferdstinget er meir synlege både i medier og i studentkvardagen elles. Posten er uendra. Reise Reiseutgifter til relevante seminar eller kurs for Velferdsstyret. Posten er uendra. Totalt: drift Den totale summen til drift i 2012 vert Dette er ein reduksjon på sett i forhold til det reviderte 2011-budsjettet. Sett i forhold til det opphavlege 2011-budsjettet er dette ei auke på Merk at endeleg rapport for forbruk i 2011 enno ikkje er på plass. Somme av utgiftene kan vise seg å vere noko høgare Side 14 av 15

15 Budsjett 2011 Forbruk 2011 Avvik 2011 Budsjett 2012 Endring Honorar: VS Kollektiv pensjon Arbeidsgjevaravgift Møteleiing Totalt: lønsutgifter Møte: Velferdsstyret Møte: Velferdstinget Kurs Kontor Elektronikk Kopi Telefon Frankering Profilering Reise Totalt: drift Totalt Forslag til vedtak: Velferdstinget godkjenner forslag til budsjett for Velferdstinget 2012 Velferdsstyret si innstilling: Vedtakast VT 19/12 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak 595 VT 20/12 Møtekritikk Diskusjonssak Hensikt: Gjennom konstruktiv møtekritikk kunne skape ein betre møtekultur og eit meir effektivt velferdsting. Side 15 av 15

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

Endeleg innkalling VT 01/13

Endeleg innkalling VT 01/13 Endeleg innkalling VT 01/13 5 Tid: tysdag 4. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det akademiske kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

Endeleg innkalling VT 07/11

Endeleg innkalling VT 07/11 Endeleg innkalling VT 07/11 Tid: tysdag 18. oktober, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret ved Studentsenteret

Detaljer

Endeleg innkalling VT 08/12

Endeleg innkalling VT 08/12 Endeleg innkalling VT 08/12 5 Tid: tysdag 16. oktober, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det Akademiske Kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Protokoll Velferdstinget 2012 Møte 01/12 i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 06. desember 2011, klokka 17.15 VT 01/12 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien:

Detaljer

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet.

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl. 17.15. Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. VT21/12 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte 5 10 15 20 Tid: Tirsdag 3. desember Sted: Tivoli, Kvarteret Tivoli ligger i første etasje på Kvarteret. Det vil bli servert mat fra klokken 17.00, møtet settes

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 01/11

Endeleg innkalling til VT 01/11 Endeleg innkalling til VT 01/11 Tid: 06.12.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011 Møte i Velferdstinget i Bergen Onsdag 14. september 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 48/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 6 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 03/13 5. mars 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 20/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Endeleg innkalling: ekstraordinært møte i Velferdstinget

Endeleg innkalling: ekstraordinært møte i Velferdstinget Endeleg innkalling: ekstraordinært møte i Velferdstinget Tid: Tysdag 26.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret

Detaljer

Endeleg innkalling VT 05/12

Endeleg innkalling VT 05/12 Endeleg innkalling VT 05/12 5 10 Tid: tysdag 17. april, kl. 17.15 Stad: «Campus», Kjelleren, Norges Handelshøyskole, Helleveien 30 Buss nummer 3, 4, 5, 18 og 39 frå Torget (andre sida av vegen frå Fisketorget)

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Endeleg innkalling VT 03/12

Endeleg innkalling VT 03/12 Endeleg innkalling VT 03/12 5 10 Tid: tysdag 21. februar, kl. 17.15 Stad: Auditorium A+B, Studentsenteret Stad: Seminarrom 2, Dragefjellet, Det juridiske fakultet, UiB Endeleg innkalling med dagsorden,

Detaljer

Endelig innkalling VT 06/13

Endelig innkalling VT 06/13 Endelig innkalling VT 06/13 5 Tid: Tirsdag 3. september, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. 10 15 20

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/11

Endelig innkalling VT 03/11 Endelig innkalling VT 03/11 Tid: Tirsdag 15.3.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 09/14 Tid: tysdag 2. desember kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

VT sak 02/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 02/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 9 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 4. desember 2012 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 01/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/16

Endelig innkalling VT 01/16 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/11

Endeleg innkalling VT 06/11 Endeleg innkalling VT 06/11 Tid: ONSDAG 14.09.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Ordstyrar: Magne Seierslund Protokollførar: Hanne Kvilhaugsvik Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt.

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 02/13 5. februar 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 VT sak 09/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede: Universitetet

Detaljer

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet»

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» 5 Tid: Tirsdag 3. desember 2013 Sted: Tivoli, Kvarteret Til stede med stemmerett: 10 15 UiB: Håvard Øritsland Eggestøl, Bjørn Kristian Danbolt, Susann Strømsvåg, Njaal Neckelmann,

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 06/10

Endeleg innkalling til VT 06/10 Endeleg innkalling til VT 06/10 Tid: 20.09.2010 kl 17:15 Stad: Ulrikke Pihls hus -Auditorium Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 6. møte, 21.02.17 Sak 00-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

11 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Handlingsplanen ble godkjent med endringene som fremkom i møtet.

11 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Handlingsplanen ble godkjent med endringene som fremkom i møtet. PROTOKOLL fra Kulturstyrets møte 1/13 den 25.februar 2013 kl. 17.15. Avholdt på midtrommet på Studentsenteret. Følgende var til stede: Trine Gabrielsen, André Borlaug Grønningen, Nicolai Gjellestad, Thea

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Tirsdag 15. mars 2011 VT 24/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Livar Bergheim,

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Parkveien 1 Telefon: 55 58 99 40 E-post: kulturstyret@uib.no 5007 Bergen

Parkveien 1 Telefon: 55 58 99 40 E-post: kulturstyret@uib.no 5007 Bergen 1 REFERAT KS-MØTE 09/11 Tid: Fredag 9. desember 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Trine Gabrielsen, Mathilde Smestad, Geir Ask-Henriksen, Jorunn Eidesen,

Detaljer

Endeleg innkalling VT 07/14. Tid: Tysdag 7. oktober, kl Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 07/14. Tid: Tysdag 7. oktober, kl Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 07/14 Tid: Tysdag 7. oktober, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle. SiB-studentar har tale- og forslagsrett. Møter byrjar med

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 09/14 Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle. SiB-studentar har tale- og forslagsrett. Budsjettmøtet byrjar

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 02/14 Tid: Tirsdag 11. februar klokken 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll VT

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 05/11

PROTOKOLL KS-MØTE 05/11 PROTOKOLL KS-MØTE 05/11 Tid: Fredag 10.juni 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Madelen Julie Olufsen, Benedict Peter, Mathilde Smestad, Trine Gabrielsen,

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 7. møte, 25.03.15 Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Politisk plattform for Venstrealliansen

Politisk plattform for Venstrealliansen Politisk plattform for Venstrealliansen Venstrealliansen er et nytt initiativ som har samlet kreftene fra venstresiden blant UiBs studenter. Vi arbeider for feminisme, studentkultur, solidaritet, tverrfaglighet

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 02/11

PROTOKOLL KS-MØTE 02/11 PROTOKOLL KS-MØTE 02/11 Tid: Tirsdag 22. mars 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Madelen Julie Olufsen, Benedict Peter, Birger Grotli, Kristian Ellingsen

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00 Sogndal, 3. mai 2016 Vår ref: CV Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00 Tidspunkt saksnr. 16:00 Velkommen v/ leiar Ingrid Moe Albrigtsen

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 04/14 Tid: tysdag 8. april kl. Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11

Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Konstituerende møte i Velferdstinget i Bergen VT 01/11 Mandag

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Sakliste til studenttingsmøtet

Sakliste til studenttingsmøtet Sakliste til studenttingsmøtet 19.04.17 Sak 61-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 62-16/17: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak 63-16/17: Orienteringar... 5 Sak 64 16/17: Prøveperiode,

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 04/14-15 den 24.november 2014 kl.17:00 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter SP 46/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Sogndal, 8.mars 2016 Vår ref: IMA Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Tidspunkt saksnr. 16:00 Velkommen v/ leiar Ingrid Moe Albrigtsen

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 06/11

PROTOKOLL KS-MØTE 06/11 PROTOKOLL KS-MØTE 06/11 Tid: Tirsdag 6. september 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Trine Gabrielsen, Mathilde Smestad, Geir Ask-Henriksen, Jorunn Eidesen,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer