Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endeleg innkalling VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter"

Transkript

1 Endeleg innkalling VT 09/14 Tid: Tysdag 2. desember, kl Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter

2 Møter i Velferdstinget er opne for alle. SiB-studentar har tale- og forslagsrett. Budsjettmøtet byrjar klokka Hugs å melda deg på møtet gjennom påmeldingsskjemaet: bit.ly/vtpåmelding. Påmeldingsfristen er fredag 28. november kl. 12 MERK: DET BLIR IKKJE SERVERT MAT PÅ MØTET Innkalling med førebels dagsorden skal vera VT sine medlemmer i hende seinast 14 dagar før møtedato. Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå arbeidsutvalget skal være Velferdstingets medlemmer i hende sju dager før møtedato. er må vera meldt og saksdokument må vera sendt inn til arbeidsutvalet seinast ti dagar før møtedato. Ein melder saker gjennom dette skjemaet: bit.ly/vtsak Saker som kjem etter denne fristen må meldast til eventuelt før dagsorden godkjennast/møte settast. Det krevst 2/3 fleirtal for å kunna fatta vedtak i slike saker. Representantar som ikkje kan møta må snarast melda frå til VT-AU (gjennom påmeldingsskjemaet over) og har sjølv ansvar for å skaffa vara. Spørsmål kan rettast til leiar på eller telefon Definisjonar Orienteringssak berre mogleg å stilla spørsmål Diskusjonssak mogleg å stilla spørsmål og diskutera mogleg å stilla spørsmål, diskutera og fatta vedtak Velferdstinget sin møteplan for 2014 VT 02/14 tirsdag 11. februar VT 03/14 tirsdag 4. mars VT 04/14 tirsdag 8. april VT 05/14 tirsdag 6. mai VT 06/14 tirsdag 9. september VT 07/14 tirsdag 7. oktober VT 08/14 lørdag 8. november (budsjettmøte) VT 09/14 tirsdag 2. desember (valgmøte) Vyrdsamt Tor Sivertsen Prestegard Leiar Endeleg innkalling VT 09/14 Side 2 av 19 Tysdag 2. desember

3 Forslag til dagsorden VT 88/14 VT 89/14 VT 90/14 VT 91/14 VT 92/14 Opprop Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Orienteringar Orienteringssak Valg Vedtektesendringar VT 93/14 Møteplan 2015 VT 94/14 VT 95/14 VT 96/14 VT 97/14 Resolusjon: Ja til bruk av singlet på SiB sine treningssentre! Resolusjon: Klubb Fantoft Eventuelt Orienterings-, diskusjons- eller vedtakssak Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak Endeleg innkalling VT 09/14 Side 3 av 19 Tysdag 2. desember

4 VT 88/14 Opprop Innmeldar VT-AU Sakshandsamar Tor Sivertsen Prestegard Føremål Å få ei oversikt over kven som er på møtet, og fastslå om Velferdstinget er vedtaksdyktig. Presentasjon Opprop gjerast av protokollførar på bakgrunn av medlemsinstitusjonane sine innsendte valprotokollar og tilbakemeldingar frå representantane. Forslag til vedtak Møtet settast Arbeidsutvalet si innstilling Vedtakast Vedlegg - INGEN VEDLEGG - Endeleg innkalling VT 09/14 Side 4 av 19 Tysdag 2. desember

5 VT 89/14 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Innmeldar VT-AU Sakshandsamar Tor Sivertsen Prestegard Føremål Velferdstinget vedtar kva saker som skal handsamast på møtet, samt protokollen frå førre møte. Presentasjon Møtet skal godkjenna innkalling og dagsorden. Innvendingar mot innkalling meldast her. Dagsorden settast, og kan kun endrast dersom Velferdstinget vedtar med 2/3 fleirtal å enten ta inn nye saker eller endra rekkefylja. Merk at endrings- og vedtaksforslag til alle saker skal meldast skriftleg til sekretariatet før strek i saken er sett. Forslag til vedtak 1. Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden 2. Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 08/14 Arbeidsutvalet si innstilling Vedtakast Vedlegg - VT0914_8914_VT Protokoll IKKJE GODKJEND Endeleg innkalling VT 09/14 Side 5 av 19 Tysdag 2. desember

6 VT 90/14 Orienteringar Orienteringssak Innmeldar VT-AU Sakshandsamar Tor Sivertsen Prestegard Føremål Å orientera Velferdstinget om det som har hendt sidan førre møte. Presentasjon Velferdstingets arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen skal orientera på alle møter i Velferdstinget. Andre organisasjonar og enkeltpersonar kan orientera om saker dei meiner er av interesse for Velferdstinget. Forslag til vedtak Velferdstinget tar orienteringane til orientering. Arbeidsutvalet si innstilling Skal takast til orientering Vedlegg - VT0914_9014_Orienteringar Endeleg innkalling VT 09/14 Side 6 av 19 Tysdag 2. desember

7 VT 91/14 Val Innmeldar VT-AU Sakshandsamar Magnus Nygaard Føremål Å velge til verv i Studentbergen. Presentasjon Velferdstinget vel til fleire utval og verv i Studenbergen. Veva er i både studentorganisasjonar, som Studvest, Studentradioen i Bergen og Det akademiske kvarter, i Velferdstinget, som arbeidsutvalet, kontrollkomitéen eller budsjettkomitéen eller i samskipnaden, som i SiB-styret. Alle SiB-studentar har høve til å stilla til alle verv som Velferdstinget vel til. Det blir ikkje praktisert kjønnskvotering. Til nokre verv 1 kan er det krav til representasjon av utdanningsinstitusjonar. 2 Kravet oppfyllast ved å stilla til val. Ein instusjon kan ikkje kreva representasjon etter val er gjennomført. Nokre av verva er honorert. Dette er markert med ei stjerne på oversikta på neste side. Kandidatar som har stilt til val innan måndag 24. november er lagt inn i kandidatskjemaet som ligg vedlagt. Kandidatar som stiller etter dette vil bli publisert på vtbergen.no/motedokument og lagt inn i det oppdaterte kandidatskjemaet som blir delt ut på møtet. Det er mogleg å stilla til val heilt fram til under møtet. Kandidatar MÅ vera representert under møtet. Dette kan gjerast telefonisk eller gjennom tredjeperson om vedkomande ikkje er tilstades på møtet. Om kandidatar skal representerast telefonisk ber me om dette blir informert om på førehand til Vala skal gjennomførast i rekkefylja på neste side med mindre anna blir bestemt. Velferdstinget kan ta stilling til om ein skal velga representantar og varaar samla eller separat. For ei utdjupande oversikt over verva syner me til samlesida 1 Dette gjeld budsjettkomitéen og arbeidsprogramkomitéen. I tillegg må minst tre institusjonar vera representert i SiB-styret. 2 Ein finn alle krav i styringsdokument: Endeleg innkalling VT 09/14 Side 7 av 19 Tysdag 2. desember

8 Val Organisasjon Verv Meldt Lengd 1 SiB-styret 2 Arbeidsutvalet (VT-AU) 3 Kulturstyret (KS) 4 Budsjettkomitéen (VT-BK) Styreleiar* 2 2 år 2 styremedlemmer* 3 2 år 5 varamedlemmer (1 år) 0 1 år Leiar* 1 1 år 3 medlemmer 2 1 år Leiar* 2 1 år Nestleiar* 1 1 år 2 styremedlemmer 4 2 år 8 styremedlemmer 1 1 år 7 varamedlemmer 0 1 år 5 medlemmer 5 1 år 5 vara 0 1 år 5 Arbeidsprogramkomitéen 11 medlemmer 1 1 år 6 Ordstyrar Minimum 1 ordstyrar* 1 1 år 7 Protokollførar 1 profokollførar* 1 1 år 8 Kontrollkomité 9 Styret i Studvest 10 Styret i Studentradioen i Bergen 11 Det akademiske kvarters kontrollkomité 12 Studentidrettsrådet 13 Ankeutvalget for barnehagesaker 14 Ankeutvalget for helsefondsaker 15 Byrådsleiar sitt kontaktforum 16 Fylkesordføraren sitt kontaktutvalg Forslag til vedtak Velferdstinget vel N.N, N.N [ ] N.N til X verv Arbeidsutvalet si innstilling Vedtakast Vedlegg - VT0914_9114_Kandidatpresentasjonar 3 medlemmer 1 1 år 3 vara 0 1 år 2 faste gruppe A 1 1 år 1 fast gruppe B 2 1 år 1 vara gruppe B 0 1 år 1 fast gruppe D 0 1 år 2 medlemmer 3 1 år 2 vara 0 1 år 1 medlem 2 1 år 1 vara 0 1 år 1 medlem 0 1 år 1 vara 0 1 år 2 medlemmer 2 1 år 2 vara 2 1 år 2 medlemmer 2 1 år 2 vara 2 1 år 1 medlem 1 1 år 1 vara 1 1 år 1 medlem 1 1 år 1 vara 1 1 år Endeleg innkalling VT 09/14 Side 8 av 19 Tysdag 2. desember

9 VT 92/14 Vedtektsendringar Innmeldar VT-AU Sakshandsamar Tor Sivertsen Prestegard Føremål Å endra vedtektene vil Velferdstinget Presentasjon VT-AU og Kulturstyret legg fram vedtektsendringar. I kulturstyret sine vedtekter er det lagt fram dei endringane som vart foreslått på VT 07/14 med nokre små språklege endringar. Kulturstyret har hatt informasjonsmøte for alle interesserte, og der kom det to frå BI og to frå Studvest. Med dette har ein forsøkt å imøtekoma dei innspel som kom førre gong vedtektene var oppe. I Velferdstinget sine vedtekter er det foreslått ei endring, men fylgjande fylgjeendringar som formaliserer korleis ein kan endra vedtektene. Om endringa går igjennom vil alle endringar av styringsdokument Velferdstinget har mandat over gjerast med 2/3 fleirtal. Endringa legg òg opp til at dersom ein ynskjer å endra vedtektene skal endringane sendast ut seinast med førebels innkalling. Det blir deretter mogleg å koma med alternative endringsforslag. Dette skal sendast ut med endeleg innkalling. Dette gjer det mogleg å koma med alternative endringsforslag til vedtektene slik at ein kan få ein meir konstruktiv vedteksendringsdebatt i framtida. Forslag til vedtak Velferdstinget vedtar endringane i vedtektene. Arbeidsutvalet si innstilling Vedtakast Ikkje deltakande under innstilling Camilla Flataukan Vedlegg - VT0914_9214_Vedtektsendringar Endeleg innkalling VT 09/14 Side 9 av 19 Tysdag 2. desember

10 VT 93/14 Møteplan 2015 Innmeldar VT-AU Sakshandsamar Tor Sivertsen Prestegard Føremål Å vedta møteplan for 2015 Presentasjon Møteplanen for Velferdstinget vedtakast for eit år om gongen. Som orientert om på VT 08/14 har me alt søkt om rom på Kvarteret for våren. Dei datoane me foreslo på møtet fekk me ingen innspel på, og me har difor søkt om desse. Me legg opp til åtte møter i 2015, det same talet som i Møta er, so godt som det lar seg gjera, plassert på fyrste tysdag i kvar månad det er møte i. 3 Vårsemesteret - 3. februar - 3. mars april - 5. mai Haustsemesteret - 8. september - 6. oktober - 7. november (budsjettmøtet) - 1. desember (valmøtet) Forslag til vedtak Velferdstinget vedtar møteplan for 2015 med dei ev. endringar som kom fram på møtet. Arbeidsutvalet si innstilling Vedtakast Ikkje deltakande under innstilling Camilla Flataukan Vedlegg - INGEN VEDLEGG 3 Fråvik i april er grunna påske. September grunna avstand til fadderveker og november grunna at budsjettmøtet er på ein laurdag. Endeleg innkalling VT 09/14 Side 10 av 19 Tysdag 2. desember

11 VT 94/14 Resolusjon: Ja til bruk av singlet på SiB sine treningssentre! Innmeldar Silje Schevig og Kristine Osland Lavik Sakshandsamar Tor Sivertsen Prestegard Føremål Å handsama resolusjon innsendt av Silje Schevig og Kristine Osland Lavik Presentasjon (skrive av sakshandsamar) Denne saka har vore diskutert før. Både i media 4 og i Velferdstinget 5. Dette var i Eg trur argumenta i saka kan presenterast slik: Mot For Ein ynskjer ikkje å bidra til unaudsynt kroppspress på treningssentra. Ved å tillata mindre dekkjande plagg vil ein bidra til ytterlegare kroppsfokus. Alle skal føla seg heime på SiB sine treningssenter, uavhengig av sin og andre sin kropp. Ved å tillata singlet vil apparat og anna utstyr i større grad vera i direkte kontakt med naken hud noko som er uhygenisk SiB får svært få klagar på det eksisterande reglementet, som kan gi ein peikepinn på at det ikkje er eit problem for dei alle fleste. Det er inkonsekvens i reglementet av di ein kan ha singlet på fellestrening, men ikkje i styrke/kardio-areal, og er difor diskriminerande. Singletforbodet er ikkje eit effektivt verkemiddel mot kroppspress. Nokon ynskjer å trena i singlet Eg meiner ikkje å oppheva dette forbodet er rett veg å gå på alle studentane i Bergen sine treningssenter. I ei verd som vert meir og meir lettkledd treng ikkje SiB fylja trenda, men heller stå mot straumen. SiB skal leggja til rette for at alle studentane i størst mogleg grad trivst på sentra våre, og å oppheva dette påbodet vil ta vare på nokre få sine interesser, i staden for felleskapen. Eg var innom treningskranken på Studentsenteret, og det er svært få som henvender seg her og meiner at påbodet er til hinder for deira trening. Eg tok òg kontakt med SiB trening si administrasjon, Saka skal ha vore oppe i ei orientering i Velferdstinget i Endeleg innkalling VT 09/14 Side 11 av 19 Tysdag 2. desember

12 og treningsdirektøren meinar dei får under ei henvending om dette i året. Det er altso ikkje slik at SiB blir rent ned av studentar som meiner dette er eit problem. Det er som innsendar merkar ikkje gjort undersøkinga på kva studentane tykkjer om dette, men utan empiri kan ein ikkje konkludera med at studentane ikkje vil ha påbodet heller. Å fatta ei avgjersle mot forbodet er i so høve basert på like tynt grunnlag som forbodet, om ein skal nytta innsendars retorikk. Når det kjem til inkonsekvensen mellom styrke/kardio-areal og gruppetimar meiner eg, at om ein skal gå den eine eller andre vegen, må gå mot påbod òg på desse timane i staden for å fjerna påbodet generelt. Det er min tanke, både med SiB-trening og SiB som helskap, at ein skal gi eit godt breiddetilbod til alle som ynskjer dette. Eg trur forbodet mot singlet er til beste for felleskapet. Ein får vonleg redusert kroppspresset og fokuset noko, som er viktig. Proffessor emeritus Gunnar Breivik med Norges idresshøyskole gjekk til dømes for få dagar sidan ut mot speglar på treningssenter av di dei «bidrar til økt kroppshysteri». 6 Sjølv om eg ikkje skal gå inn for dette, tykkjer eg det er tankevekkande at nokon vil gå til slike tiltak for å motverka kroppspress. Fjerning av singlet-påbodet hjå SiB vil i alle høve ikkje skapa mindre kroppspress, og etter mitt syn truleg meir. Vidare meiner eg hygiene er eit godt argument som Velferdstinget bør ta inn over seg. Sjølv om ein òg svettar gjennom klede blir klede eit absorberande lag mellom kropp og treningsapparat som vil hindra direkte kontakt med treningsapparatet. Med fjerning av forbodet forsvinn dette laget. Eg vil gi honør til innsendarane som nyttar Velferdstinget til å diskutera saker som omhandlar og påverkar studentane i Bergen sin kvardag, men eg meiner ikkje resolusjonen gagnar den vanlege SiBtreningsstudent. Det er desse eg meiner me må ta omsut til. Eg innstiller difor på at resolusjonen ikkje skal vedtakast. Presentasjon (skrive av Silje Schevig og Kristine Osland Lavik) I dag er det singletforbud i styrketreningsarealene på SiB sine treningssentre. Forbudet gjelder ikke i gruppetreningssalene, spinningssalene eller på tredemøllene. Brudd på singletforbudet kan medføre utkastelse fra SiBs treningssentre. Argumentene ledelsen bruker for et singletforbud kun i styrketreninsarealene er av estetiske og hygieniske årsaker. De mener at singletforbudet motvirker tilskitning av treningsapparatene, og reduserer kroppspress. De mener altså at ryggsvette skitner til mer enn svette fra føtter, rumpe og lår. Vi møter stadig andre medstudenter som både lar seg frustrere og fortvile over dette forbudet. På varme treningsdager er singlet det mest behagelige og funksjonelle treningstøyet. Det kan også bidra til å gjøre styrkeøvelser mer teknisk gjennomførbare, som ved for eksempel benkpress hvor singleten motvirker at en glir ut av posisjon på benken. Det handler også om studentenes frihet til å velge treningstøy de selv er komfortable med, og som øker deres individuelle treningslyst og motivasjon. Når ledelsen sier at 95% av studentene i dag er fornøyd med singletforbudet, mener vi at disse tallene ikke kan stemme da det ikke finnes spesifikke studentundersøkelser som etterspør hva 6 Endeleg innkalling VT 09/14 Side 12 av 19 Tysdag 2. desember

13 studentene mener om dette forbudet. Dermed er forbudet også udemokratisk, og legitimeres i dag på bakgrunn av misvisende informasjon. SiB har ikke vist interesse for å gjøre en undersøkelse på om disse tallene faktisk stemmer. Singletforbudet, som i dag praktiseres, er ikke konsekvent og er dermed diskriminerende I dag kan en trene på hvilke som helst saltimer i singlet, enten det er aerobic, yoga eller spinning. Singletforbudet gjelder altså kun styrkearealene. På forespørsel har ledelsen ikke kommet med et tilfredsstilende svar på hvorfor de driver denne systematiske forskjellsbehandlingen. Vi vil argumentere for at det like mye kroppspress på saltimer som på styrkerommet, og at hygienebehovet er minst like stort i saltimene. På alle andre saltimer enn spinning, blir det i dag ikke praktisert vasking av mattene etter hver trening. De mener altså at ryggsvette på treningsmatter er ok, men at ryggsvette på treningsapparat ikke er ok. Derfor mener vi at singletforbud som er forbeholdt styrkearealene er diskriminerende mot de som velger å trene vekttrening. Singletforbud er et ikke-effektivt virkemiddel mot kroppspress I seg selv er det bra at ledelsen ønsker å utføre tiltak mot kroppspress. Vårt poeng er at singletforbud er et ikke-effektivt virkemiddel mot dette. I dag trener kundene i til tider ekstremt tettsittende klær både på under- og overkropp. Både muskler og former viser tydelig gjennom tekstilene, og kroppsfasongen er like synlig for medmennesker, som ved trening med singlet. Flere jenter velger også bruke såkalte «hotpants» og svært korte shorts under trening. Dette gir minst like mye kroppsfokus som en ordinær singlet. Vi mener at argumentet om at singletforbud motvirker kroppspress dermed ikke holder. Skal en motvirke kroppspress ved hjelp av bekledningsspesifikasjoner, må de både være konsekvente og gjelde for mer enn bare singlet. For oss virker det umulig å forebygge kroppspress på denne måten. Et treningssenter handler om å forbedre kroppslige prestasjoner, og kroppens estetiske, fysiske og funksjonelle endringer og forbedringer er en naturlig konsekvens av dette. For mange kan singletforbudet dermed legge en demper på treningslysten, fremfor å redusere kroppspress. Resolusjon: Ja til bruk av singlet på SiB sine treningssentre! Vi ønsker å avvikle singletforbudet da vi mener at argumentene til ledelsen ikke holder mål eller er effektive tiltak hverken når det gjelder hygiene eller kroppspress. Det er ingenting som skulle tilsi at ryggsvette skitner til mer enn svette fra bare føtter, rumpe og lår. Bomullst-skjorter og korte shortser avgir like mye svette som bar hud alene, og mer påkledning kan også øke mengden svetting under trening. Derfor er det en illusjon at singletforbudet faktisk signifikant forebygger tilskitning av apparatene. Når det gjelder kroppspress, kan dette heller forebygges ved å fokusere mer på prestasjoner enn estetikk. Det kan være å bruke fagpersonene på sentrene til å holde mer prestasjonsrettede kurs, ha flere temakvelder for studentene eller utmerke SiB-studenter som gjør det godt i idretter på SiB sine nettbaserte sosiale medier. For å unngå kroppsfokus vil det også være lurt av treningssentrene å ikke henge opp bilder av muskuløse og slanke damer på senterne Endeleg innkalling VT 09/14 Side 13 av 19 Tysdag 2. desember

14 Forslag til vedtak Velferdstinget vedtar resolusjonen med dei ev. endringar som kom fram på møtet Arbeidsutvalet si innstilling Vedtakast ikkje Ikkje deltakande under innstilling Camilla Flataukan Vedlegg - INGEN VEDLEGG Endeleg innkalling VT 09/14 Side 14 av 19 Tysdag 2. desember

15 VT 95/14 Resolusjon: Klubb Fantoft Innmelder Tord Lauvland Bjørnevik Saksbehandler Magdalena Thorbjørnsen Formål Å håndtere resolusjon innsendt av Tord Lauvland Bjørnevik Presentasjon (Skrevet av saksbehandler) VT-AU har mottatt en resolusjon skrevet av Tord Lauvland Bjørnevik av som er representant i Velferdstinget fra UiB (DERA). Resolusjonen utfyller ingen arbeidsprogrampunkt. Saksbehandler mener det er viktig at Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) lytter til studentenes ønsker og behov. Det er SiB sin oppgave å yte velferd til studentene i samskipnaden, også de internasjonale. Klubb Fantoft er et slikt tilbud, som også i stor grad benyttes av internasjonale studenter. Da saken ble behandlet i VT-AU ble bedriftsøkonomiske hensyn diskutert. Saksbehandler mener slike hensyn bør komme i andre rekke, og velferd i første. Vedtaket fra SiB om å stanse salg av alkohol ved Klubben har vekket sterke reaksjoner på Fantoft, men også ellers i studentbergen. I skrivende stund har studentenes samlet 500 underskrifter mot vedtaket om å stanse alkoholserveringen ved klubben. Med så mye motstand kan man stille spørsmålstegn ved den demokratiske prosessen fra SiB sin side. Saksbehandler mener videre at argumentasjonen som blir brukt fra SiB i vedtaket er mangelfull og lite konsistent. Det er også merkverdig at vedtaket fattes i slutten av november, når en stor andel av beboerne på Fantoft byttes ut med nye beboere i januar. Presentasjon (skrevet av Tord Lauvland Bjørnevik) Bakgrunn Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) har bestemt seg for å ikke videreføre salg av alkohol ved Klubb Fantoft. Samtidig vil de i samråd med Tillitsutvalget lansere et nytt klubbkonsept som i deres oppfatning vil føre til at flere vil benytte seg av klubben. Beboerne på Fantoft og brukerne av klubben har reagert negativt på vedtaket fra SiB. Gjennom blant annet en underskriftskampanje har de mobilisert for å beholde tilbudet om salg av alkohol ved Endeleg innkalling VT 09/14 Side 15 av 19 Tysdag 2. desember

16 klubben. I skrivende stund har 400 personer signert oppropet. Hensikt På bakgrunn av studentene og beboernes ønsker, ser vi det som hensiktsmessig å videreføre Klubb Fantoft med et konsept som også i fremtiden inkluderer salg av alkohol. Vi ser ikke SiB sine argumenter, om å få flere til å benytte seg av klubben, som gjeldene, når en samtidig går inn for å stanse alkoholsalget ved klubben. Det er ingen hemmelighet at salg av alkohol er et viktig lim for å opprettholde et felles møtested for beboerne på Fantoft. Det er dette som skiller Klubben som møteplass fra andre møteplasser som for eksempel felleskjøkkenene. Vi minner samtidig om at dagens konsept også tillater at det avholdes arrangementer som ikke innebærer salg av alkohol, og at dette derfor ikke er en ekskluderende faktor. Det er særlig viktig å ha et fast sosialt tilbud på et sted som Fantoft, hvor det er en svært høy andel internasjonale studenter, som ofte ikke kjenner så mange fra før. Det å ha et inkluderende miljø, også for internasjonale studenter, bør prioriteres høyt av samskipnaden. Resolusjon: Klubb Fantoft Klubb Fantoft er i dag et viktig velferdstilbud for beboerne ved Fantoft studentboliger og øvrige studenter i Bergen. For de internasjonale studentene er Klubb Fantoft et naturlig samlingspunkt og en lavterskelarena for sosialisering. Klubben er samtidig en sentral møteplass hvor internasjonale og norske studenter kan treffes, noe som er viktig for deres integrering i Bergens studentmiljø. SiB sin beslutning om å innføre et nytt konsept ved Klubben som ikke vil inkludere salg av alkohol, innebærer at Klubb Fantoft sitt tilbud svekkes. For at Klubben fortsatt skal fremstå som en attraktiv møteplass for studentene, ber Velferdstinget derfor Studentsamskipnaden i Bergen gå bort fra vedtaket om å avskaffe alkoholservering ved klubben. Velferdstinget ønsker en optimalisert driftsform med et konsept som viderefører mulighetene for salg av alkohol ved Klubb Fantoft. Forslag til vedtak Velferdstinget vedtar resolusjonen med de ev. endringer som kommer fram på møtet. Arbeidsutvalgets innstilling Vedtas Mindretalsdissens (Tor Sivertsen Prestegard) Vedtas ikke Ikke deltakende under innstilling Camilla Flataukan Endeleg innkalling VT 09/14 Side 16 av 19 Tysdag 2. desember

17 Vedlegg - INGEN VEDLEGG Endeleg innkalling VT 09/14 Side 17 av 19 Tysdag 2. desember

18 VT 96/14 Eventuelt Orienterings-, diskusjons- eller vedtakssak Innmeldar VT-AU Sakshandsamar Tor Sivertsen Prestegard Føremål Å ta opp ev. eventueltsaker Presentasjon Saker til eventuelt må meldast under dagsorden. Det krevst 2/3 fleirtal for å fatta vedtak i eventueltsaker. Forslag til vedtak Arbeidsutvalet si innstilling Vedlegg - INGEN VEDLEGG Endeleg innkalling VT 09/14 Side 18 av 19 Tysdag 2. desember

19 VT 97/14 Møtekritikk Orienterings- eller diskusjonssak Innmeldar VT-AU Sakshandsamar Tor Sivertsen Prestegard Føremål Å skapa ein betre møtekultur og eit meir effektivt velferdsting gjennom konstruktiv møtekritikk. Presentasjon Møtekritikken er open for alle oppmøtte, men protokollførast ikkje. Forslag til vedtak Velferdstinget tar møtekritikken til orientering Arbeidsutvalet si innstilling Takast til orientering. Vedlegg - INGEN VEDLEGG - Endeleg innkalling VT 09/14 Side 19 av 19 Tysdag 2. desember

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 09/14 Tid: tysdag 2. desember kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Endeleg innkalling VT 08/12

Endeleg innkalling VT 08/12 Endeleg innkalling VT 08/12 5 Tid: tysdag 16. oktober, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det Akademiske Kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte 5 10 15 20 Tid: Tirsdag 3. desember Sted: Tivoli, Kvarteret Tivoli ligger i første etasje på Kvarteret. Det vil bli servert mat fra klokken 17.00, møtet settes

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/16

Endelig innkalling VT 01/16 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Endeleg innkalling VT 07/14. Tid: Tysdag 7. oktober, kl Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 07/14. Tid: Tysdag 7. oktober, kl Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 07/14 Tid: Tysdag 7. oktober, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle. SiB-studentar har tale- og forslagsrett. Møter byrjar med

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 01/11

Endeleg innkalling til VT 01/11 Endeleg innkalling til VT 01/11 Tid: 06.12.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

Endelig innkalling VT 06/13

Endelig innkalling VT 06/13 Endelig innkalling VT 06/13 5 Tid: Tirsdag 3. september, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. 10 15 20

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Protokoll: VT 09/14. Tid: Tirsdag 2. desember klokken Sted: Tivoli, DAK

Protokoll: VT 09/14. Tid: Tirsdag 2. desember klokken Sted: Tivoli, DAK Protokoll: VT 09/14 Tid: Tirsdag 2. desember klokken 17.15 Sted: Tivoli, DAK Protokoll VT 09/14 Side 1 av 9 02.12.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Johanne Vaagland, Lars Arne Nilsen, Tommy Aarethun. -

Detaljer

Endeleg innkalling VT 01/13

Endeleg innkalling VT 01/13 Endeleg innkalling VT 01/13 5 Tid: tysdag 4. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det akademiske kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Sakliste til studenttingsmøtet

Sakliste til studenttingsmøtet Sakliste til studenttingsmøtet 19.04.17 Sak 61-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 62-16/17: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak 63-16/17: Orienteringar... 5 Sak 64 16/17: Prøveperiode,

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Endeleg innkalling VT 07/11

Endeleg innkalling VT 07/11 Endeleg innkalling VT 07/11 Tid: tysdag 18. oktober, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret ved Studentsenteret

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen VT 01/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 04/14 Tid: tysdag 8. april kl. Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet.

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl. 17.15. Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. VT21/12 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 02/14 Tid: Tirsdag 11. februar klokken 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll VT

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 06/10

Endeleg innkalling til VT 06/10 Endeleg innkalling til VT 06/10 Tid: 20.09.2010 kl 17:15 Stad: Ulrikke Pihls hus -Auditorium Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før

Detaljer

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 08/14 Tid: tysdag 8. november kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 6. møte, 21.02.17 Sak 00-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011 Møte i Velferdstinget i Bergen Onsdag 14. september 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 48/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Orienteringer VT 04/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 04/15. Velferdstinget i Bergen VT 04/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet»

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» 5 Tid: Tirsdag 3. desember 2013 Sted: Tivoli, Kvarteret Til stede med stemmerett: 10 15 UiB: Håvard Øritsland Eggestøl, Bjørn Kristian Danbolt, Susann Strømsvåg, Njaal Neckelmann,

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.09.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN...

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 6 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 03/13 5. mars 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 20/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Endelig innkalling VT 06/15

Endelig innkalling VT 06/15 Endelig innkalling VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 19 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28. mars 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Siri R. Jerndahl, Julie A. Lie Pau, Runa Røed (f.o.m.a

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 52/15 Orienteringer... 3 Plikter å orientere... 5 Velferdstinget sitt arbeidsutvalg

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 30.11.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Bergen Tekniske Fagskole avd. Voss Hordaland Fylkeskommune

Bergen Tekniske Fagskole avd. Voss Hordaland Fylkeskommune Hordaland Fagskulestyre v/styreleiar Roald Stenseide Voss den 13.desember 2013 Nedlegging av dagklassar ved Bergen Teknsiske fagskule avd. Voss innan fordjuping anlegg Me kunne lesa i saksdokumenta til

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer